35 Revisorernas granskning av bisysslor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "35 Revisorernas granskning av bisysslor"

Transkript

1 PROTOKOLL LKD Revisorernas granskning av bisysslor Bakgrund Efter riksdagsbeslut hösten 2001 gäller från och med 2002 ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA) vilka innebär att frågor om bisysslor för anställda i kommuner och landsting inte längre regleras i kollektivavtal, utan i LOA. Av bland annat denna anledning har landstingets revisorer granskat hur landstinget hanterar frågor kring bisysslor för anställda. Bilagda rapport (Bilaga 2) har överlämnats till landstingsstyrelsen för synpunkter. Kommentar Ärendet har handlagts inom personalutvecklingsenheten. Av bilagda förslag till svar (Bilaga 1) framgår att ett förslag till särskild policy för bisysslor är framtagen. Den kommer, efter viss ytterligare beredning, att presenteras för landstingsstyrelsen under våren Landstingsstyrelsens beslut 1 Svaret till revisorerna (Bilaga 1) godkännes. Bilaga 1. Svar till revisorerna 2. Brev från revisorerna 2:1 Granskningsrapport Protokollsutdrag - Revisionen c:\my documents\1_landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars \35 revrapp granskn av bisysslor\ 35 rev granskning bisysslor.doc Utskrift: , 10:57 Sid: 1

2 HANDLÄGGARE Roger Holmberg LKD03087 Revisionen Bisysslor Revisionen har mot bakgrund av ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA) praktiskt granskat hur Landstinget Sörmland hanterar frågor kring bisysslor i allmänhet och förtroendeskadliga bisysslor i synnerhet. Resultatet av granskningen framgår av särskild revisionsrapport. I rapporten framhåller revisionen bl a att en policy för bisysslor bör fastställas att gälla i landstinget. Landstingsstyrelsen vill med anledning av revisionens granskning meddela att ett skriftligt förslag till policy föreligger. Efter viss ytterligare beredning kommer en särskild policy för bisysslor att fastställas av landstinget. Detta förväntas ske inom en nära framtid. Vid framtagandet av förslaget har de iakttagelser och synpunkter som redovisats i revisionsrapporten varit till stor nytta. LANDSTINGET SÖRMLAND Alf Egnerfors Landstingsstyrelsens ordförande Christer Lindman Landstingsdirektör Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR c:\my documents\1_landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars \35 revrapp granskn av bisysslor\svar (rh)_ doc Utskriftsdatum: :49 SID 1(1)

3 Bilaga 2, LS /03 För kännedom Enligt sändlista Landstingsstyrelsen Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA). Dessa innebär att LOA från och med 1 januari 2002 även är tillämplig på anställda inom kommuner och landsting. I och med denna lagändring så regleras numer förtroendeskadliga bisysslor för anställda i landsting och kommuner ej längre av kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB) utan av LOA. Arbetsgivaren ska enligt LOA på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en offentliganställds bisyssla otillåten. Revisorerna har granskat hur Landstinget Sörmland praktiskt hanterar frågor kring bisysslor i allmänhet och om ovanstående lagändring gällande förtroendeskadliga bisysslor har medfört några förändringar i dessa rutiner. Ämnet har även aktualiserats av tjänstemannaledningen och arbete med en policy pågår enligt uppgift. Denna granskning bör ses som en hjälp i detta arbete. Frågan om bisysslor måste, enligt vår uppfattning, diskuteras mer aktivt än idag. Mycket tillit sätts nu till en känsla av sund inställning och att alla verkar veta vad som gäller samt den sociala kontrollen. En gemensam övergripande policy gällande bisysslor för Landstinget Sörmland bör tas fram. Med ovanstående policy som grund kan sedan lokala anvisningar utformas ute på respektive förvaltning anpassade till den egna verksamheten. Enligt LOA är arbetsgivaren skyldig att informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en offentliganställds bisyssla otillåten när det gäller förtroendeskadlighet. En lämplig rutin vore att ge denna information och även ta upp frågan om eventuella bisysslor vid nyanställningar och utvecklingssamtal. Revisorerna emotser synpunkter och uppgift om vilka åtgärder som kommer att vidtagas senast den 31 mars Percy Andersson Ordförande Kjell Jansson Revisionschef Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\1_brev ls.doc Utskriftsdatum: :53 SID 1(2)

4 Sändlista: Centralt Christer Lindman Ingrid Mårselius Roger Holmberg NVHSO Anders Ahlgren Ing-Britt Kylbergh Håkan Nyberg SHSO Roland Sterner Lena Hellberg Karsuddens sjukhus Kent Persson Handikapp & Habilitering Britt-Marie Rönnbäck Hans Olausson Folktandvården Sverre Berglund Peter Vrager Kultur & Utbildning Tord Domargård Charlotte Lindholm Jord och Skog Sten-Axel Meuller Landstingsfastigheter Hans-Åke Lanthén Inga-Britt Edberg D-data Göran Jansson Landstingskansliet Birgit Tomani Katarina Carlsson ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\1_brev ls.doc Utskriftsdatum: :53 SID 2(2)

5 REVISIONSRAPPORT för resultatet av granskningen av LANDSTINGET SÖRMLAND Nyköping besök Repslagaregatan 19 tel fax ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\2_revisionsrapport försättsblad.doc Utskriftsdatum: :58

6 1 BAKGRUND SAMMANFATTNING IAKTTAGELSER POLICYFRÅGAN LAGEN OM OFFENTLIG ANSTÄLLNING PRAKTISK HANTERING KARTLÄGGNING AV FÖREKOMST AV METOD... 8 Ann-Charlotte Adolfsson Revisor Nyköping besök Repslagargatan 19 direkttel växel fax mobiltel e-post ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 1(8)

7 1 BAKGRUND Med bisyssla förstås i princip varje syssla eller verksamhet som en arbetstagare har vid sidan av sin anställning och som inte är hänförlig till privatlivet. En bisyssla kan för en arbetstagare vara tillåten eller otillåten. De otillåtna bisysslorna brukar delas in i tre kategorier: 1. Förtroendeskadliga bisysslor 2. Arbetshindrande bisysslor 3. Konkurrensbisysslor Tidigare reglerades alla dessa tre punkterna av kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB) 12. Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar av lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Dessa innebär att LOA, fr om 1 januari 2002, även är tillämplig på anställda inom kommuner och landsting. Detta för att samma regelverk ska omfatta all offentlig förvaltning och att förtroendet för densamma ska stärkas gällande saklighet och opartiskhet i verksamheten. Lagen är tvingande. I och med denna lagändring så regleras numer förtroendeskadliga bisysslor ej längre av AB utan av LOA för anställda i landsting och kommuner. Däremot omfattas inte anställda i bolag ägda av landsting och kommuner. Arbetsgivaren ska, enligt 7 LOA, på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en offentliganställds bisyssla otillåten. Något motsvarande krav finns inte idag för de två övriga slagen av otillåten bisyssla som fortfarande regleras i AB. 2 SAMMANFATTNING Revisionen har haft i uppdrag att granska hur Landstinget Sörmland praktiskt hanterar frågor kring bisysslor i allmänhet och om den lagändring gällande förtroendeskadliga bisysslor borde ha/har medfört några förändringar och i så fall vilka. Revisionens synpunkter och/eller rekommendationer redovisas kortfattat nedan: En gemensam policy gällande bisysslor för Landstinget Sörmland bör tas fram, av vilken ansvarsfördelning, ärendehantering och uppföljning bör framgå tydligt. Med ovanstående policy som grund kan sedan lokala anvisningar utformas ute på respektive förvaltning anpassade till den egna verksamheten. Anställningsavtal med inskränkt rätt till att utföra bisysslor bör ha samma lydelse i hela organisationen. ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 2(8)

8 Nya chefer, i hela organisationen, bör informeras om/utbildas i gällande arbetsrättslagstiftning. I dag sker detta bara regelmässigt inom Nordvästra Hälso- och Sjukvårdsområdet. Dessutom bör former sökas för ett kontinuerligt erfarenhetsbyte. Landstinget bör informera arbetstagarna om vilka regler som gäller på detta område och bör samtidigt också informera om vem som kan svara på arbetstagarnas eventuella frågeställningar. (Enligt LOA är dessutom arbetsgivaren skyldig att informera om vilka slags förhållanden som kan göra en offentliganställds bisyssla otillåten när det gäller förtroendeskadlighet) Frågan om eventuella bisysslor bör rutinmässigt ställas vid nyanställningar och utvecklingssamtal. Landstinget Sörmland bör också tänka på att vara konsekvent i sin hållning som arbetsgivare mot arbetstagarna i dessa frågor jämfört med hur man agerar som köpare av tjänster från uppdragstagare, uppdragstagare som kanske utför tjänsten som bisyssla gentemot sin ordinarie arbetsgivare. En konsekvent hållning bör också beaktas vid erbjudanden om extra arbete till personalen inom det egna landstinget kontra övriga bisysslor utanför ordinarie arbete. 3 IAKTTAGELSER 3.1 Policyfrågan Vi har vid vår granskning inte kunnat finna någon utarbetad eller skriven policy när det gäller bisysslor. Det som finns är två brev från 1992 och 1995 där tidigare Landstingsdirektören gav sin syn på bisysslor mot bakgrund av den då rådande Sörmlandsmodellen. Hans uppfattning var att det var direkt olämpligt att ha bisyssla inom samma verksamhetsområde som anställningen och att detta gällde chefer men i princip även övriga landstingsanställda. Känslan ute på förvaltningarna är dock att det finns en praxis som i mångt och mycket faller tillbaka på dessa dokument och att det egentligen inte är något större problem. Frågan har återigen aktualiserats av nuvarande tjänstemannaledning och arbete med en policy pågår. Flera förvaltningar efterlyser ett dokument vilket, som ett flertal betonar, ska vara övergripande och giltigt i hela organisationen Landstinget Sörmland. Då organisationen innehåller en mångfald av personalkategorier och arbetsförhållanden måste förmodligen det gemensamma dokumentet koncentreras till att omfatta; Allmänt förhållningssätt Ansvars-/rollfördelning Organisation för ärendehantering Informationsvägar Uppföljning ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 3(8)

9 Den praktiska tillämpningen kan sedan inte alltid hanteras lika i alla delar då bedömningen av bisyssla, av naturliga skäl, inte kan vara lika för t ex en deltidsanställd musiker på Kultur & Utbildning som för en verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. Här måste organisationen i stället vara tydlig i hur tveksamma ärenden ska hanteras. Frågan om bisysslor måste, enligt vår uppfattning, diskuteras mer aktivt än idag. Mycket tillit sätts nu till en känsla av sund inställning och att alla verkar veta vad som gäller samt den sociala kontrollen. Den arbetsrättsutbildning som Nordvästra Hälso- och Sjukvårdsområdet (NVHSO) genomför för nya chefer borde kunna vara vägledande för utbildningsinsatser för chefer inom hela organisationen. Där går deltagarna igenom kollektivavtalets AB paragraf för paragraf och kring bisyssleparagrafen brukar det alltid, enligt uppgift, bli mycket bra diskussioner. Det tillsammans med att kontinuerligt ha med bisysslefrågan på agendan på dels personalchefsgruppens träffar samt chefsmöten skulle kunna hjälpa till att lyfta frågan och hålla den levande. Det finns inget i lagtexten som säger att informationen till arbetstagarna måste vara skriftlig utan arbetsgivaren bestämmer själv hur informationen bäst ska ges till de anställda. Det kan t ex vara genom personalmöten, intranät, utvecklingssamtal och/eller vid nyanställningar. Vid våra intervjuer har också framgått att frågan bör sättas in i ett större perspektiv. Landstinget Sörmland bör vid utarbetande av en policy för bisysslor också ta ställning till hur organisationen ska förhålla sig till dels bemanningsföretag dels extra arbete inom den egna organisationen. Landstingsstyrelsen har i september år 2002 (LS 134, LKD 01602) beslutat att arbeta fram en policy för användande av bemanningsföretag. Den policy som kan komma att utarbetas för bisysslor bör inte vara i konflikt med bemanningspolicyn så tillvida att den blir mindre tillåtande än vad inställningen till att köpa tjänster blir. 3.2 Lagen om offentlig anställning Den lagändring som trädde i kraft den 1 januari i år har inte fått något genomslag i organisationen. Lagändringen var inte känd av alla vi pratade med och några ansåg att den nya lagen krånglar till det och att den kan vara oklar i sin tillämpning. Väldigt lite information har gått ut till landstingen i samband med detta. Det enda vi har kunnat hitta är ett F-cirkulär från Landstingsförbundet (se nedan). Riksdagen beslutade om ändringar av lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Lagändringen innebar att den blir tillämplig på anställda inom kommuner och landsting fr om 1 januari Detta för att samma ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 4(8)

10 regelverk ska omfatta all offentlig förvaltning och att förtroendet för densamma ska stärkas gällande saklighet och opartiskhet i verksamheten. Ändringen omfattar däremot inte arbetstagare som är anställda i bolag även om bolaget är helägt av kommun/landsting/region. Det finns en principiell skillnad mellan förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor, som syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen, och förbuden mot arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor, som främst avser att skydda arbetsgivarintressen. För att nå syftet att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen krävs enligt proposition 2000/01:147 dels att bestämmelserna är kända av berörda dels en effektiv kontroll av att förbudet efterlevs De element som bör ingå i ett effektivt och tydligt kontrollsystem, enligt propositionen är: 1. En skyldighet för arbetsgivaren att informera sina arbetstagare om vad som är otillåtet. 2. En skyldighet för arbetstagaren att på begäran lämna arbetsgivaren uppgifter om sina bisysslor. 3. En skyldighet för vissa arbetstagare med anställningar som ställer särskilt stora krav på förtroende för innehavaren att självmant anmäla sina bisysslor till arbetsgivaren. 4. En skyldighet för arbetsgivaren att reagera när denne får kännedom om otillåtna bisysslor. Det förhållande att en arbetsgivare har eller inte har lämnat information påverkar inte i sig bedömningen av om en viss arbetstagares bisyssla är förenlig med bestämmelsen om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor i 7 LOA eller inte. Kontrollen måste ske med respekt för personlig integritet. Kontrollsyftet kan ofta uppnås genom att uppgifterna i första hand begärs in om arten av de bisysslor som de anställda har. Först om det finns någon särskild anledning till det bör detaljerade uppgifter om bisysslor begäras in från en arbetstagare. Uppgifterna kan begäras in muntligt, och de behöver antecknas bara om de kan ha betydelse för utgången av ett ärende om t ex beslut om förbud om bisysslan. Enligt den information som gått ut från Landstingsförbundet (F-cirkulär 02:1p3) så innebär ändringen, när det gäller reglering av förtroendeskadlig bisyssla, sammanfattningsvis; arbetsgivaren ska på ett lämpligt sätt informera de anställda om vilka slags förhållanden som kan göra en förtroendeskadlig bisyssla otillåten arbetstagaren ska på arbetsgivarens begäran lämna uppgifter rörande bisysslan arbetsgivaren kan besluta att förbjuda eller låta en arbetstagare åta sig bisysslan beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 5(8)

11 förhandling enligt MBL ska inte tillämpas vid beslut rörande förtroendeskadlig bisyssla beslutet kan prövas i Arbetsdomstolen fackliga, politiska och ideella organisationer är inte undantagna i bedömningen av förtroendeskadlig bisyssla Arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor ska även fortsättningsvis regleras i AB. 3.3 Praktisk hantering En enighet råder, bland de personer vi intervjuat, att de inte upplever att bisysslefrågan är något större problem. Trots att det inte finns någon uttalad policy så har alla en känsla av att en sund inställning råder om vad som är tillåtet och inte och att kontakt oftast tas med närmaste chef om en anställd vill fråga om tillåtligheten i bedriven bisyssla. De personalchefer och personalsekreterare vi talat med får väldigt lite frågeställningar både från chefer och övrig personal. Bisysslor förekommer men i vilken utsträckning vet ingen eftersom någon kartläggning inte gjorts totalt bland personalen. Frågan ställs sällan/aldrig vid nyanställning och tas inte upp på utvecklingssamtalen. Tveksamheter finns också i personalorganisationen kring vilken rätt arbetsgivaren har att gå ut och ta in uppgifter angående bisysslor och det är viktigt att värna förtroendet i förhållandet till personalen. Arbetstagare är dock enligt kollektivavtalets AB skyldig att på arbetsgivarens begäran anmäla bisysslor varför vi inte kan se att det skulle finnas något hinder att ställa frågan rutinmässigt vid nyanställningar och utvecklingssamtal. Vi har också sett exempel på sådana policys och regler hos t ex Stockholms läns landsting och Norrbottens läns landsting. I anställningsavtal med verksamhetschefer inom NVHSO finns passusen; förbinder sig till att ej utföra bisyssla som kan vara förtroendeskadlig eller inom konkurrerande verksamhet. För övriga bisysslor krävs hälso- och sjukvårdschefens godkännande. Även i anställningsavtal med förvaltningscheferna som administreras av landstingskansliet finns avtal med liknande villkor. har inte rätt att utan landstingets medgivande utföra bisyssla. Detta ska finnas i alla dessa anställningsavtal och uppdateras vid nya förordnande om så inte är fallet. Inom Södra- Hälso och Sjukvårdsområdet (SHSO) finns enligt uppgift inga anställningsavtal med något skrivet om bisysslor. Däremot är det uttalat att det är helt förbjudet för verksamhetscheferna. Önskvärt vore om alla avtal med begränsning i att utföra bisyssla hade samma skriftliga ordalydelse i organisationen. Uppfattningen är att närmste chef oftast agerar så snart han/hon får vetskap om bisyssla som skulle kunna vara otillåten men att det oftast är en ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 6(8)

12 öppen dialog mellan den anställde och närmste chef. En stark tilltro finns också till den sociala kontrollen. Det behövs, enligt vår uppfattning, också en tydlig rutin för ärendehantering i tveksamma fall. Av rutinen bör t ex framgå vilka uppgifter som behövs från den anställde för att bedöma tillåtligheten, vem chefen i första hand ska diskutera frågeställningen med och vem som slutligen ska fatta beslut om bisysslan är otillåten eller ej. Detta för att dessa ärenden ska kunna hanteras snabbt, professionellt och konsekvent. 3.4 Kartläggning av förekomst av bisysslor Den statistiska undersökning av de offentliganställdas bisyssleinnehav som gjordes av bisyssleutredningen och som redovisas som bilaga 2 till propositionen 2000/01:147 visade att 21% av offentligt anställda hade en eller flera bisysslor under tiden september-november år Den omfattar då i stort sett alla anställningar, uppdrag eller verksamheter, avlönade eller oavlönade, som inte ska hänföras till privatlivets område. En kartläggning har gjorts av revisionskontoret för att, i samband med denna granskning, få en fingervisning om förekomsten av bisysslor inom Landstinget Sörmland. Kartläggningen omfattar inte andra anställningsförhållanden utan enbart eget företagande och/eller styrelsearbete. Vi har slumpmässigt valt ut 132 arbetstagare och kontrollerat dessa mot PRV:s näringslivsregister. Utfallet är att 32 av dessa anställda, 24%, fanns registrerade i näringslivsregistret antingen med inregistrerad enskild firma, som styrelseledamot i aktiebolag eller bolagsman i handelsbolag eller kommanditbolag. Då är uppdrag i bostadsrättsföreningar och föräldrakooperativ exkluderade. Tre av dessa företag har sålt varor eller utfört tjänster åt Landstinget Sörmland. Vi har inte tittat på omfattningen av bedriven bisyssla. Vi har inte heller bedömt tillåtligheten i de bisysslor som vi funnit vid vår granskning. Slutsatsen är att bisysslor förekommer i minst samma utsträckning inom Landstinget Sörmland som den rikstäckande statistiken från bisyssleutredningen visar. ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 7(8)

13 4 METOD Vi har genomfört denna granskning med hjälp av intervjuer av ett antal av de personer som sitter i personalchefsgruppen. Ingrid Mårselius Roger Holmberg Lena Hellberg Ing-Britt Kylbergh Håkan Nyberg Charlotte Lindholm Inga-Britt Edberg Birgit Tomani Katarina Carlsson Personaldirektör Förhandlingschef Personalchef, SHSO Personalchef, NVHSO Förhandlingssekreterare Personalsekreterare Kultur & Utbildning Personalsekreterare Landstingsfastigheter Personalsekreterare Landstingskansliet Personalsekreterare Landstingskansliet ORG NR g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\( 3) mars 03\1090 revrapp granskn av bisysslor\3_revisionsrapport.doc Utskriftsdatum: :58 SID 8(8)

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 02629 65 Idéstipendium 2003 Bakgrund Landstinget Sörmlands Idéstipendium inrättades i november 1989 (LT 213/89). Stipendiet syftar till att stimulera förnyelsearbetet

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård DATUM DIARIENR 2002-02-22 LKD01409 Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård i Sörmland Landstingsfullmäktige har beslutat att valfrihet ska råda inom barn- och ungdomstandvården. Detta

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

04 Riktlinjer för bisyssla i landstinget. Landstingsstyrelsens beslut

04 Riktlinjer för bisyssla i landstinget. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-01-21 LS-LED07-567 04 Riktlinjer för bisyssla i landstinget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Riktlinjer för bisyssla i landstinget.

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

158 Riktlinjer Särskild Avtalspension. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Riktlinjerna skall utvärderas efter tre år.

158 Riktlinjer Särskild Avtalspension. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Riktlinjerna skall utvärderas efter tre år. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-12-10 LS-LED07-605 158 Riktlinjer Särskild Avtalspension Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner Riktlinjer Särskild Avtalspension.

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3 STUN ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3 Förtroendeskadlig bisyssla 3 Arbetshindrande bisyssla 3 Konkurrensbisyssla 3 Ämnesbundna FoU-bisysslor

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:60

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Anita Flodin (kd) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

Anita Flodin (kd) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-03-04 LKD 02198 14 Motionssvar. "Om att förbättra situationen för de hemlösa." (Lf) Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2003-02-17 20 (se bilagda handlingar) behandlas.

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Ärendet återremitterades för ytterligare beredning. Alf Svensson yttrade sig. - PROTOKOLL 2009-03-10 LS-LED09-514 11 Upphandla driften och förvaltningen av landstingets fastigheter. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Ärendet återremitterades för ytterligare

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 2006-03-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Klagomålshantering Kommunrevisionen har granskat rutinerna för klagomålshantering, vilka utgör del av kommunens övergripande

Läs mer

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-03-22 LKD 04164 20 Resultathantering bokslut 2003 Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-03-22 25 (se bilagda handlingar) behandlas. Landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss. Ärendet behandlas. Peter Linnstrand (v) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut

Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss. Ärendet behandlas. Peter Linnstrand (v) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-11-28 11-29 LS-LED05-216 72 Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss Ärendet behandlas. Yrkande Alf Svensson (s) och Östen Eriksson (kd) yrkar att landstingsstyrelsens

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Tema Ramavtal 2002 2004 Bisysslor mellan Arbetsgivarverket och SEKO

Tema Ramavtal 2002 2004 Bisysslor mellan Arbetsgivarverket och SEKO Tema Ramavtal 2002 2004 Bisysslor mellan Arbetsgivarverket och SEKO Cirkulär 2002:A 8 2002-12-04 Innehåll 1 Innehåll Förkortningar 3 1 Inledning 5 1.1 Allmänt om innehållet 5 1.2 Bakgrunden till cirkuläret

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) - 16.40 Monica Grape (M)

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

137 Projektrapport Vuxna med AD/HD

137 Projektrapport Vuxna med AD/HD PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-12-13 LKD04474 137 Projektrapport Vuxna med AD/HD Bakgrund Neuropsykiatriskt centrum fick tillsammans med vuxenpsykiatrin i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag med kostnadsanalys

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTAND E 25 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon: 08-508 04 047 Dnr 2.3.4-471-2012 Sammanträde 11 december 2012

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Kirurgklinikens anordnande av kurser Vi har genom vårt revisionskontor funnit anledning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 0906-0562 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 0001 9 Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller Föredragande

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer