Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen"

Transkript

1 Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning Bakgrund, revisionsfråga och avgränsning Metod Granskningsmetod Genomgång av grunddokument Resultat av genomläsning Resultat av genomgång vid besök den 4 nov Sammanfattande konsekvenser av genomgång den 4 nov 2009 och kontrollfrågor Övergripande konsekvenser av genomgången Delegationsordningens ändamålsenlighet och förhållande till gällande lagkrav Kontroll av hur delegation utövats Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation? Registreras de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredsställande sätt? Har de beslut som fattats med stöd av delegation anmälts på ett tillfredsställande sätt? Sammanfattning..8 Bilagor Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D 2

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund, revisionsfråga och avgränsning Revisorerna i Söderhamns kommun har uppdragit åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att granska kommunstyrelsens delegationsordning. Syftet med granskningen är att klargöra om delegationsordningen är ändamålsenlig och att delegationsbeslut hanteras på korrekt sätt. Fyra kontrollfrågor har uppställts vilka är * Är kommunstyrelsens delegationsordning ändamålsenligt anpassa till organisationen och uppfyller den gällande lagkrav? * Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation? * Registreras de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredsställande sätt? * Har de beslut som fattas med stöd av delegation anmälts på ett tillfredsställande sätt? Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, dess reglemente och befintlig delegationsordning. 2 Metod 2.1 Granskningsmetod Granskningen har inletts med studier av de aktuella dokumenten. Efter ren genomläsning har ett antal frågor över e-post tillställts kanslichefen som besvarat vissa frågor men hänvisat när det gäller övriga till den genomgång som skulle äga rum i Söderhamn. Intervju, eller snarare diskussioner, med kanslichefen, personalchefen samt ekonomichefen har sedan genomförts den 4 november 2009 i Söderhamn. Genomgången och diskussionerna har varit omfattande och i huvudsak tagit en dag i anspråk. Genom att ämnet är komplicerat har samarbetet med kanslichefen på ett konstruktivt sätt lett till vad vi båda uppfattar som förbättringar i delegationsordningen. 3

4 3 Genomgång av grunddokument 3.1 Resultat av genomläsning Vid genomgång av kommunstyrelsereglementet och delegationsordningen kunde konstateras att reglementet antagits av fullmäktige den 16 december 1991 och uppenbarligen inte ändrats sedan dess. Delegationsordningen däremot har fastställts av kommunstyrelsen så sent som den 4 juni Vid genomgången av delegationsordningen uppställde sig ett antal frågor. Övergripande kan de sägas ha med otydlighet att göra. Lagligheten vållade däremot inga problem. För att fullfölja granskningen och inför en sammankomst har de frågor m m som i detta läge uppstått översänts till kanslichefen i flera portioner för inledande kommentarer. Exempel på frågor av detta slag framgår av en bilaga till denna rapport (Bilaga A). Vissa av frågorna har besvarats skriftligt och andra har uttryckligen hänvisats till den sammankomst som ägt rum den 4 november i år. 3.2 Resultat av genomgång vid besök den 4 nov 2009 Vid samtalen med kanslichefen enades vi om det pedagogiska och praktiska i att inleda en delegationsordning med beskrivande det sätt som skett under A. Allmänt om vad som rättsligt ligger i delegationsbegreppet. Därvid uppehöll vi oss mycket vid svårigheterna att tydligt beskriva gränsen mellan det rättsliga kommunala beslutet och ren verkställighet och s k faktiskt handlande. Vi enades om att vissa förtydliganden skulle göras i texten. Med anknytning till genomgången av den beskrivande delen togs frågan upp om hur delegationsbesluten dokumenterades och anmäldes för att bli en del av kommunstyrelsens protokoll. Genom att gå igenom delegationsbeslut och hur dessa återfinns i styrelsens protokoll har vissa brister kunnat uppmärksammas. Den allvarligaste bristen är att ärenden i kommunstyrelsens protokoll redovisas utan att det går att utläsa vad besluten avser. Lämpligt är också att det av besluten framgår vilka som delgivits dem. Vidare borde delegaten också i sitt beslut ange vilken punkt i delegationsordningen som denna anser sig utnyttja för delegation. Ledamöter i kommunstyrelsen skall ju enkelt kunna se hur delegationsordningen utnyttjas med hänsyn till att det är de som bär ett kommunalrättsligt ansvar för besluten. En annan fördel som vinns, och också synes påkallad, är att en delegat noga måste överväga om delegationsordningen verkligen täcker det beslut delegaten avser att fatta. Uppstår osäkerhet vid en sådan bedömning bör delegaten se till att frågan lyfts till kommunstyrelsen för eventuell omformulering. Kanslichefen hade vid diskussionen ingen invändning mot de synpunkter som framförts. Han ansåg vidare att de krav som berörts bör tas in i den beskrivande delen av delegationsordningen. Alternativet är att reglerna får läggas fast på något annat ställe vilket inte framstår som praktiskt. 4

5 Vad gäller innehållet under B Allmänna behörigheter uppehöll vi oss inledningsvis vid firmateckningsbegreppet. Den första invändning som rests mot detta begrepp är att firmateckningsrätt är förbehållet näringslivet p g a innehållet i firmalagen. I kommunala sammanhang är motsvarande funktion en fullmakt given av behörigt organ. Här kan hänvisas till 22 i kommunstyrelsereglementet där det beskrivs bl a undertecknandet av avtal som något som ankommer på kommunstyrelsens ordförande med utsedd kontrasignant. Om med firmateckningsrätt avses behörighet att genom undertecknande binda kommunen till avtal kan sägas att detta står i strid mot reglementets bestämmelse. Vidare påpekades och accepterades att firmateckning egentligen är en verkställighetsfunktion som inte därför bör förekomma i en delegationsordning. Sådan rätt bör inte heller tillkomma en enskild individ ensam, vilket 22 reglementet ger uttryck för. Motsvarande är också regel i de kommunala bolagen där firmateckningsrätten så gott som alltid endast tillkommer två personer gemensamt. Efter långvarig diskussion över e-post har vi enats om att firmateckningsbegreppet tas bort och ersätts med uttrycket undertecknande av handlingar. Kanslichefen har också föreslagit att den löpande texten under B också skall hänvisa till 22 reglementet. Förslaget är bra för att på något lämpligt sätt få sambandet mellan beslutsfattande och verkställighet klarlagt. Vad beträffar bestämmelserna i övrigt under rubriken Allmänna behörigheter rådde enighet om att firmateckningsbegreppet inte skulle utnyttjas i det följande och att kommunen måste observera att det i vissa fall var fråga om verkställighetsfunktioner vilka inte självklart bör återfinnas i en delegationsordning men bör kunna göra det bara tydlighet råder. Under C Delegerad beslutanderätt 1. Allmänna ärenden uppmärksammades i diskussionen förhållandet först att under Remissyttranden förekommer förstärkningar till vad som i 3 kap 9 kommunallagen anges som ärenden som fullmäktige inte kan delegera. Dessa förstärkningar framstår mot denna bakgrund inte lämpliga vilket accepterades. Vidare diskuterades Representation och uppvaktning där det vid ett flertal tillfällen varit föremål för överklaganden som vunnit framgång. Det borde därför vara tveksamt om den formulering som finns alltid skall vara fråga om ren verkställighet. Kanslichefen angav att han skulle överväga en annan ordning. Under 2. Personalärenden 2.11 Organisationsstruktur diskuterades organisationsförändringar, med personalchefen närvarande, där viss motstridighet råder mellan vad som å ena sidan var ren verkställighet i gräns mot arbetsfördelning och arbetsrutiner och å andra sidan organisationsstruktur inom förvaltning eller enhet. Gränsen är oklar men också förmodligen svår att precisera varför skrivningarna måste kunna godtas. En ytterligare oklarhet uppmärksammade dock när det gällde delegaterna där ordet respektive skapar viss osäkerhet om vem som i olika lägen kan avgöra frågan. Samma osäkerhet vidlåder Inrättande av visstidstjänst under

6 Ett antal övriga frågor rörande personal diskuterades utan att befintliga skrivningar behöver ändras. Frågorna som behandlades framgår av bilaga (Bilaga B). Det enda område som krävde överväganden var den redovisning av verkställighetsåtgärder som återfinns i inledningen av 2.3 Anskaffa och avveckla personal under inledande ruta andra stycket. Kanslichefen överväger skrivningen tillsammans med personalchefen. Under 3 Ekonomiärenden, där ekonomichefen var närvarande, diskuterades inledningsvis ett skrivfel under Allmänna behörigheter med avseende på ekonomiärenden vilket dock eliminerades snabbt. Att en annan ekonom hanterade ärenden före ekonomichefen förklarades med att denne hade ansvar för internbanken. Behov av vissa förtydliganden i formuleringarna diskuterades och en översyn skulle äga rum. För en bild av de frågor som ställts hänvisas till bilaga (Bilaga C). Delegationen under 4 Upphandlings- och inköpsärenden bedöms som helt tillfredsställande. Vad beträffar 5 Mark- och exploatering har denna funktion övergått på Kulturoch samhällsutvecklingsnämnden varför den lämnas därhän. Detsamma gäller kommunstyrelsens ansvar för räddningstjänst då detta ansvarsområde övergått till ett kommunalförbund När det gäller kommunstyrelsens ansvar för områdena civilförsvar, beredskapsfunktion, kristidsfunktion, hemvärnsfunktion och styrelsens roll som arkivmyndighet förekommer ingen delegation. Här har svaret blivit att för det fall situationer inom områdena skulle uppstå hanteras delegationen av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande enligt 6 kap 36 kommunallagen som är given sist under 1.6 i delegationsordningen. Om upplägget är inget att säga annat än att vissa frågor rörande arkivvården kanske borde delegeras på tjänsteman. En genomgående synpunkt på delegationsordningen är att delegaterna i liten utsträckning är försedda med ersättare. Förhållandet skall leda till förändringar. 4 Sammanfattande konsekvenser av genomgång den 4 nov 2009 och kontrollfrågor 4.1 Övergripande konsekvenser av genomgången Efter genomförd genomgång av den befintliga delegationsordningen diskuterades åtgärder i anledning av denna. Kanslichefen förklarade som sin uppfattning att delegationsordningen skulle arbetas igenom på grund av vad som förekommit. Då det kunnat konstateras att kommunstyrelsereglementet p g a ålder inte i alla avseenden överstämde med rådande för- 6

7 hållanden skulle även denna genomgå en översyn. Vissa moderniseringar kunde då också aktualiseras p g a att de kommunala bolagen numer knyts tydligare till kommunen. 4.2 Delegationsordningens ändamålsenlighet och förhållande till gällande lagkrav En av kontrollfrågorna är att söka bedöma delegationsordningens ändamålsenlighet mot bakgrund av kommunens organisation. För att självständigt kunna göra en sådan bedömning krävs ingående kunskaper i den organisation som valts i kommunen något som granskaren inte besitter. Frågan har därför riktats till kanslichefen, personalchefen och ekonomichefen vilka bör vara personer som står frågan nära. Med utgångspunkt i deras erfarenheter och givetvis också med beaktande av att saken har en kommunaldemokratisk dimension har ingenting framkommit som antyder en olämplig nivå på delegationsordningens innehåll. Tilläggas bör att den genomgång som skall äga rum i någon mån kan komma att tangera frågan. Enligt granskarens begränsade kunskaper kan heller inget annat av värde framföras. När det gäller lagligheten av delegationsordningen har som tidigare sagts inga problem förelegat. Skall något i denna riktning framhållas är det vad som i det föregående sagts om firmateckning. 5 Kontroll av hur delegation utövats Vilka frågor som diskuterats under denna rubrik framgår av bilaga (Bilaga D). 5.1 Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation? Som redovisats ovan under A. Allmänt råder enighet om att rutinerna kan förbättras för att uppnå tydligare klarhet både när det gäller formuleringen av besluten och vidare hur de anmäls till kommunstyrelsen och därför kommer att ingå i styrelsens protokoll. Vidare framstår det som lämpligt att de förtydligande reglerna återfinns i den beskrivande delen av delegationsordningen vilket också utvecklats i det föregående. 5.2 Registreras de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredsställande sätt? Här är man på samma sätt som gäller under nästa kontrollfråga inne på ett svårkontrollerat område. Hur en sådan granskning egentligen skall gå till utan omfattande insatser är svårt att förstå. En mer övergripande reflexion man kan göra, är att det inte är fler ärenden som återfinns i de kommunstyrelseprotokoll som studerats. Här finns en risk för att beslut inte 7

8 i riktig omfattning förs till registrering. Om så skulle vara fallet innebär det ju att kommunstyrelsen inte får en fullständig bild av hur delegationen sköts vilket givetvis är olämpligt med hänsyn till det ansvar som åvilar kommunstyrelsen. Likaså gäller att inga besvärstider börjar löpa vilket också är besvärande. Enligt uppgift förekommer ingen annan kontroll än att ärenden finns angivna för redovisning vid sammanträde för kommunstyrelsen. Om man utgår ifrån att delegaterna, på sätt som skall ske, samlar sina beslut i anledning av delegationen skulle denna kunna ställas mot vad som återfinns i protokollen. Samlas däremot inte besluten torde det vara utomordentligt svårt att genomföra en intern kontroll på detta område. 5.3 Har de beslut som fattats med stöd av delegation anmälts på ett tillfredsställande sätt? Denna den sista kontrollfrågan är behäftade med samma problem när det gäller granskning som beskrivits under 5.2. Här får därför hänvisas dit. Vad gäller de ärenden som anmälts gäller vad som i frågan sagts under Sammanfattning Sammanfattningsvis kan konstateras att enighet rått om att såväl omformuleringar som förtydliganden kan aktualiseras. Ämnet är komplicerat och granskaren har bibragts uppfattningen om att de personer som deltagit i diskussionerna har uppskattat genomgången från någon utomstående. Som ett resultat av genomgången kommer också delegationsordningen att utsättas för bearbetning enligt uppgift. 8

9 Bilaga A Lars Meyer den 10 september Delegation från kommunstyrelsen i Söderhamns kommun Jag har fått i uppdrag av revisorerna i Söderhamns kommun att granska delegationen från kommunstyrelsen ur ett flertal aspekter vilka framgår av projektplan av den 16 april Frågor som uppkommer direkt vid läsning av delegationsordningen antagen juni Under 1.2 andra stycket anges att anlita konsult efter upphandling skulle utgöra faktiskt handlande vilket som begrepp får anses falla under s k verkställighet. Är detta verkligen ett bra exempel på något där alternativa ställningstaganden saknas? 2. Är inte sista meningen på sid 1 i tredje stycket under 1.2 förvirrande för en läsare? Vad menas egentligen? Är fråga om ren verkställighet eller om beslut? Skrivningen bör ställas mot vad som sägs i fjärde stycket under Är det korrekt att säga som under 1.7 första stycket att ren verkställighet följer av arbetsfördelningen etc. Är det inte bättre att anknyta till tidigare definitioner? 4. På sid 5 under 1 borde man framhålla att en firmateckningsrätt ger personen förmåga att rättsbinda kommunen till avtalspart. 5. Är det verkligen lämpligt att en person kommunstyrelsens ordförande etc har rätt att ingå bindande avtal för kommunen? Jämför med de kommunala bolagen där det kommunala upplägget alltid är två personer i förening. 9

10 6. En allmän reflexion är att firma egentligen rättsligt är ett begrepp för näringslivet p g a firmalagen. Vi har inget eget begrepp om man inte väljer att beskriva det som rätten att binda kommunen till avtal vilket i så fall är korrekt. 7. Erik Sunnert har eftersom fråga är om delegation rätt att fatta beslut om viss upplåning skall ske och har i uppdrag (fullmakt) att i anslutning till detta ingå avtal för kommunens räkning. Skall sådana avtal inte ingås av två personer i förening? 8. Alltjämt under 1 uppräknas en mängd personer där ordet firmateckning inte bör förekomma. Ordet anvisningar är för mig och mina sakkunniga i omgivningen okänt. Varför så många personer? Är det olika konton och i så fall måste detta framgå tydligt. Om anvisningar betyder rätt att teckna och på det sättet förfoga över kommunala medel ställer jag mig tveksam till upplägget. Är fråga om ett skrivfel? 9. Under 1.3 inramat stycke tycker jag inte om stort principiellt intresse. Ordet stort gör bedömningen ännu svårare principiellt räcker. Se om detta i 3 kap 9 KL som beskriver ärenden som fullmäktige inte kan delegera till nämnd. Jag tycker vidare att begreppen stort allmänt intresse och större betydelse för kommunen också talar för fullmäktige mot bakgrund av samma bestämmelse i KL. 10. Det kan noteras att det förekommit ett antal överklaganden av just uppvaktningar där domstolar underkänt syftet. Det talar för att mer beslut om uppvaktningar på högre nivå skall utgöra delegationsbeslut. 11. Det andra inramade stycket måste läsas mot det första inramade stycket och jag tycker därför att en omformulering är på plats. Osäkerheten borde inte tala för den enklaste lösningen d v s verkställighet. 12. Man kan vara tveksam om det andra stycket under inramningen direkt under 2.3. Här finns ju valmöjligheter av intresse för den det gäller. Således inte verkställighet. 13. Fråga är om det inte finns valmöjligheter under inramat under 2.4. Skall vi skicka någon eller inte? Är ämnet för perifert för personen etc? Delegation således. 10

11 14. Under 4.1 anges budgetansvarig. Vem kan detta vara? Är det tydligt? 15. Under punkt 5 talas endast om förvärv av hyresfastigheter. Är inte beskrivningen för snäv eftersom även andra fastigheter kan inlösas av kommunen. 16 Borde inte delegater i större utsträckning ha ersättare? 11

12 Bilaga B Lars Meyer den 12 september Delegation från kommunstyrelsen i Söderhamn i personalfrågor Följande ärenden tycks inte vara delegerade. Hur hanteras de? Är det så att de ligger för beslut på KS ställer jag frågan om detta bedöms som ändamålsenligt. Här finns givetvis ett kommunaldemokratiskt inslag som inte får ifrågasättas men som för mig bör förklaras. 1. Möjlighet att kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 2. Ekonomiska förmåner vid tjänstledighet för studier. 3. Lönefrågor i olika avseenden. 4. Avslag på begäran om semester av förvaltningschef. 5. Entledigande av förvaltningschef med bestämmande om villkor för upphörandet. 6. Beslut om semester för förvaltningschef. 7. Beslut om att företräda kommunen i tvister om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. 8. Besluta om kommunstyrelsens förvaltningsorganisation på viss nivå. 9. Beviljande av semester och tjänstledighet samt lön under sådan för kommunchef. 12

13 Bilaga C Lars Meyer den 13 september Delegation från kommunstyrelsen i Söderhamns kommun i ekonomiärenden Hur hanteras nedan angivna ärenden. Om i nämnden är detta ändamålsenligt? Kommunaldemokratiska kan ha betydelse. Om det går bör det redovisas. 1. Beslut om likviditetsnivåer och räntor inom koncernkontosystemet. 2. Kortfristig inlåning/utlåning till bolagen inom koncernkontosystemet. 3. Borde inte de delegationer som har med ekonomi att göra under B och som kallas firmateckning egentligen återfinnas under 3 Ekonomiärenden? 4. Placering av pensionsmedel hos bank/kapitalförvaltare. 5. Totalramen för externa lån för internbanken. Sträcker det sig längre än för kommunens budget? 6. Lösen av långfristiga lån. 7. Inlösen av utlämnade lån. 8. Borgensåtaganden. 9. Är delegationerna tydligt avgränsade? 13

14 Bilaga D Lars Meyer den 13 september Delegation från kommunstyrelsen i Söderhamn kontrollfunktionen Nedan ett antal frågor rörande rutiner och förvaltningskontroll av hur delegationen utövas. 1. Finns det en fastställd rutin för registrering av delegationsbeslut? 2. Innefattar rutinen ärendemening, beslut, namn på den som fattat beslutet, när beslutet fattats, uppgift om när ärendet inkom, till vilka beslutet expedierats. 3. Finns det något hjälpmedel t ex blankett eller mall i dator eller på annat sätt som underlättar för delegaten vid registrering av beslut m m? 4. Hur ser beslutet hos KS om när och hur delegationsbeslutet skall anmälas? 5. Jag önskar ta del av 5 exempel på delegationsanmälan. 6. Jag önskar ta del av fem styrelseprotokollen för att se hur delegationsärenden anmälts till protokollet. 7. Det fattas ett antal ersättare för delegater. Vad är anledningen till detta? 8. Utövas kontroll över hur systemet med delegation fungerar under KS? Hur går denna till? Ingår den i det system för intern kontroll som gäller? 14

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Februari 2008 Lars Meyer *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Torsby kommun Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Datum och för antagande Antagen av KS 2002-12-09 213 Datum och för revidering Revideringen gäller KS 2004-09-13 185 KS

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med schefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation 1 (10) Innehållsförteckning Inledning 3-4 Allmänt om delegation Delegationens innebörd

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 Allmänt om delegering Att delegera innebär att man överför beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2010, 82. Ekonomiska förmåner för förtroendevalda kap 1 8 KAPITEL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun med

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Register till miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll vid extra sammanträde den 23 augusti 2012

Register till miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll vid extra sammanträde den 23 augusti 2012 Register till miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll vid extra sammanträde den 23 augusti 2012 Ärenden: MHN 103 Bunge Ducker 1:64 överklagande av vea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolens dom den 5

Läs mer

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden PM Ansvarsutövande Basgranskning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Katrineholms kommun November 2009 Fredrik Alm Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 1.1 BAKGRUND, UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...2 1.2 METOD...2

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun AB VALLENTUNA KOMMUN arbetsmarknadsnämnden 1(8) Beslutsgång inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ansvarsområde med DELEGATIONSORDNING i Vallentuna kommun Fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1)

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1) FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB YTTRANDE 2005-05-25 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Radio och TV

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Rådgivningsrapport. Utköp av tjänsteman utredning av processerna runt beslut

Rådgivningsrapport. Utköp av tjänsteman utredning av processerna runt beslut www.pwc.se Rådgivningsrapport Hans Forsström Maria Strömbäck Kerstin Svensson maj 2015 Utköp av tjänsteman utredning av processerna runt beslut Pajala kommun Innehållsförteckning Uppdrag... 1 Bakgrund...

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer