Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland"

Transkript

1

2

3

4

5 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson Dnr: RS Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande Landstinget i Östergötland) har genomfört en granskning av miljöarbetet i landstinget. Granskningen har avgränsats till styrningen av miljöarbetet vid sjukvårdande enheter samt tandvårdsenheter. fick uppdraget att genomföra granskningen. Granskningens syfte var att besvara revisionsfrågan: Har landstingets övergripande mål inom miljöområdet fått genomslag i verksamheten? Revisorerna bedömning är att: - landstingets övergripande mål inom miljöområdet delvis fått genomslag i verksamheten. Utvecklingen är positiv men de ambitioner som uttrycks i styrdokument för 2014 kommer sannolikt inte att uppnås under innevarande år. Utifrån de underliggande kontrollmålen gör vi följande bedömningar: Det finns system för att styra och följa upp miljöarbetet på landstingsövergripande nivå. Vi bedömer att det finns brister i styrningen, då det i viss utsträckning saknas uppföljningsbara mål för miljöarbetet i verksamhetsplanerna. Då miljöarbetet ingår i den ordinarie styrprocessen krävs det, enligt vår bedömning, att det finns uppföljningsbara mål. Det finns i stort förutsättningar i verksamheterna för miljöarbetet. Det har skapats en organisation som stödjer verksamheterna. Kontaktpersoner är utsedda, men de har kommit olika långt med att forma sitt uppdrag. Det bör övervägas att, inom produktionsenheterna, precisera omfattningen av kontaktpersonernas uppdrag. Vi konstaterar att det med ett par undantag finns handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder. Vi bedömer att kvalitén på handlingsplanerna i vissa fall behöver höjas och att det är positivt att miljö- och säkerhetsenheten har för avsikt att fokusera mer på detta framöver.

6 BESLUTSUNDERLAG 2/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson Dnr: RS Det saknas tydliga rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare och nyanställda. Det finns behov av att definiera vad som avses med eller bör ingå i den grundläggande miljöutbildningen. Verksamheterna kommer inte att leva upp till landstingsstyrelsens ambition avseende grundläggande miljöutbildning under år Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för källsortering och att det finns en medvetenhet inom detta område. Landstingsstyrelsens ambition om förebyggande arbete för att minska avfallet har dock inte fått samma genomslag. Vi bedömer att det sker ett arbete med att minska läkemedelsavfall inom landstinget. Landstingsstyrelsens ambitioner om att åtgärder kan planeras och vidtas för att påverka avfallsvolymer från patient har dock inte fått tillräckligt genomslag. Ledningsstabens kommentarer Ledningsstaben delar revisionens synpunkter att landstingets övergripande mål inom miljöområdet delvis fått genomslag i verksamheten. Utvecklingen är positiv men de ambitioner som uttrycktes i styrdokument för 2014 uppnåddes inte fullt ut. Under 2014 har det genomförts en rad åtgärderför att stärka miljöarbetet inom Region Östergötland: - Styrningen av miljöarbetet har utvecklats. Miljö ingår nu i den ordinarie styrprocessen. Varje produktionsenhet ska ha minst ett miljömål för sin verksamhet. o o Antalet, kvalitén och nivån på miljömålen bör succesivt öka för att stärka miljöarbetet. Chefer som ansvarar för att sätta miljömål i styrdokument bör få en grundläggande miljöutbildning. Detta skapar förutsättningar för att sätta relevanta mål och att driva ett effektivt miljöarbete inom sin verksamhet. - Intervjuer med 150 chefer och medarbetare för att kartlägga hur miljöarbetet bedrevs under 2013/14 och vad som krävs för att utveckla och stärka det långsiktiga miljöarbetet, GAP-analys. - Utredningar som ska ligga till grund för att stärka det långsiktiga miljöarbetet o intern klimatkompensation o digital samåkning av tjänsteresor o intern bilpool o klimatpåverkan o klimatanpassning

7 BESLUTSUNDERLAG 3/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson Dnr: RS Vårda miljön; miljöutbildning för att höja medarbetarnas miljökompetens. Detta arbete fortsätter under Åtgärder för att stärka miljökommunikationen. o en kommunikationsstrateg anställdes del av året - Åtgärder för att minska Region Östergötlands klimatpåverkan o stimulera till att åka kollektivt till och från jobbet o projekt för att stimulera till att använda kollektivtrafiken vid tjänsteresor o elcykelprojekt o projekt för att minska energianvändningen, elmätare Ägarberedningen har fått ta del av revisionsrapporten och vill särskilt lyfta fram behovet av att tydliggöra chefernas ansvar för miljöarbetet, behovet av utbildning inom området miljö samt att miljöarbetet inte är ett eget spår utan beskriver HUR vi levererar hälsooch sjukvård. Regionsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t beakta revisionsrapporten i det fortsatta arbetet. Regionsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t lägga revisionsrapporten till handlingarna. Barbro Naroskyin Regiondirektör Mikael Borin Biträdande regiondirektör/ ekonomidirektör

8

9 Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015

10 Miljöarbetet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Avgränsning och metod Granskningsresultat Finns system för att styra och följa upp miljöarbetet? Finns förutsättningar i verksamheten för miljöarbetet? Finns handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder på produktionsenhetsnivå? Finns rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare? Finns rutiner för källsortering i verksamheten? Sker ett arbete för att minska läkemedelsavfall?... 10

11 1. Sammanfattning Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande Landstinget i Östergötland) har beslutat att genomföra en granskning av miljöarbetet i landstinget. Granskningen har avgränsats till styrningen av miljöarbetet vid sjukvårdande enheter samt tandvårdsenheter. har fått uppdraget att genomföra granskningen. Granskningens syfte är att besvara revisionsfrågan: Har landstingets övergripande mål inom miljöområdet fått genomslag i verksamheten? Vår bedömning är att landstingets övergripande mål inom miljöområdet delvis fått genomslag i verksamheten. Utvecklingen är positiv men de ambitioner som uttrycks i styrdokument för 2014 bedöms inte uppnås under Utifrån de underliggande kontrollmålen gör vi följande bedömningar: Det finns system för att styra och följa upp miljöarbetet på landstingsövergripande nivå. Vi bedömer att det finns brister i styrningen, då det i viss utsträckning saknas uppföljningsbara mål för miljöarbetet i verksamhetsplanerna. Då miljöarbetet ingår i den ordinarie styrprocessen krävs det, enligt vår bedömning, att det finns uppföljningsbara mål. Det finns i stort förutsättningar i verksamheterna för miljöarbetet. Det har skapats en organisation som stödjer verksamheterna. Kontaktpersoner är utsedda, men de har kommit olika långt med att forma sitt uppdrag. Det bör övervägas att, inom produktionsenheterna, precisera omfattningen av kontaktpersonernas uppdrag. Vi konstaterar att det med ett par undantag finns handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder. Vi bedömer att kvalitén på handlingsplanerna i vissa fall behöver höjas och att det är positivt att miljö- och säkerhetsenheten har för avsikt att fokusera mer på detta framöver. Det saknas tydliga rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare och nyanställda. Det finns behov av att närmare precisera vad som avses med eller bör ingå i den grundläggande miljöutbildningen. Verksamheterna lever inte upp till landstingsstyrelsens ambition avseende grundläggande miljöutbildning under år Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för källsortering och att det finns en medvetenhet inom detta område. Landstingsstyrelsens ambition om förebyggande arbete för att minska avfallet har dock inte fått samma genomslag. Vi bedömer att det sker ett arbete med att minska läkemedelsavfall inom landstinget. Landstingsstyrelsens ambitioner om att åtgärder kan planeras och vidtas för att påverka avfallsvolymer från patient har dock inte fått tillräckligt genomslag. 1 av 11

12 2. Inledning Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande Landstinget i Östergötland) har beslutat att genomföra en granskning av miljöarbetet i landstinget. har fått uppdraget att genomföra granskningen. Två förtroendevalda revisorer, Gunnar Asserhed och Monica Brodén, har följt granskningen Bakgrund Landstingsfullmäktige anger i sin strategiska plan med treårsbudget att ett strategiskt mål är resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. Av den strategiska planen framgår också de områden som landstinget fokuserar på för att bidra till en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att miljöarbetet ska bedrivas systematiskt i alla delar av verksamheten genom aktiv styrning och uppföljning. Handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder ska finnas. En grundläggande miljöutbildning ska tas fram och det ska finnas rutiner för att delge medarbetare landstingets mål och riktlinjer och verksamhetens egna handlingsplaner och rutiner för miljöarbetet. Granskningen genomförs enligt revisionsplan 2014 som grundar sig på genomförd riskbedömning. Landstingsstyrelsen har det yttersta ansvaret för landstingets miljöarbete Revisionsfråga Granskningens syfte är att besvara revisionsfrågan: Har landstingets övergripande mål inom miljöområdet fått genomslag i verksamheten? Bedömningen av den övergripande revisionsfrågan görs utifrån följande kontrollmål: Finns system för att styra och följa upp miljöarbetet? Finns förutsättningar i verksamheten för miljöarbetet? Finns handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder på produktionsenhetsnivå? Finns rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare? Finns rutiner för källsortering i verksamheten? Sker ett arbete för att minska läkemedelsavfall? Revisionskriterierna utgörs av landstingets strategiska plan med treårsbudget och landstingsstyrelsens verksamhetsplan för av 11

13 2.3. Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till miljöarbetet vid sjukvårdande enheter samt tandvårdsenheter. I granskningen ingår därmed inte miljöarbetet inom fastighetsområdet. Vidare avgränsas granskningen till följande enheter: Miljö- och säkerhetsenheten vid Centrum för hälso- och vårdutveckling Psykiatri- och habiliteringsenheten i västra Östergötland vid Närsjukvården i västra Östergötland Infektionskliniken i Linköping vid Hjärt- och medicincentrum Vårdcentralen Cityhälsan Norr vid Närsjukvården i östra Östergötland Folktandvården Sparven vid Folktandvården i Östergötland Urvalet har gjorts i samarbete med de förtroendevalda revisorer som följer projektet med beaktande av att olika organisationsnivåer och länsdelar representeras, samt med hänsyn till urval i tidigare granskningar. En förstudie genomfördes under april-maj 2014 i syfte att få en översiktlig bild av landstingets miljöarbete. Genomgång har gjorts av relevant dokumentation såsom landstingets strategiska plan , verksamhetsplaner 2014, riktlinjer och rutiner för miljöarbetet samt handlingsplaner för miljöförbättrande arbete. Intervjuer har genomförts med representanter för miljöarbetet på landstingsövergripande nivå och från utvalda enheter med verksamhetschefer, vårdenhetschefer och kliniksamordnare samt representanter för miljöarbetet på respektive enhet som verksamhets- och klinikchef valt ut. Avstämningar har gjorts med berörda produktionsenhetschefer och sakavstämning av rapportutkast har gjorts med berörda vid de enheter som ingår i urvalet. Antalet intervjuer och avstämningar har omfattat 27 personer vid 20 tillfällen. 3 av 11

14 3. Granskningsresultat Landstingsfullmäktiges strategiska mål för miljöarbetet år är: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. Resurseffektiv verksamhet innebär: att förebygga att avfall uppstår, att främja återanvändning och att materialåtervinna avfall. Kretsloppsanpassad verksamhet förutsätter: minskad användning och spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen och minskad spridning av läkemedelsrester. Landstingsstyrelsens beredning för strategiska ägarfrågor har tagit fram dokumentet Kunskapsunderlag för fortsatt strategisk styrning och planering av miljöarbetet i Landstinget i Östergötland. Landstingsstyrelsen tog 2013 beslut om att dokumentet skulle utgöra grund för framtagande av strategisk plan och produktionsenheternas verksamhetsplaner inom miljöområdet. Av dokumentet framgår vidare att en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete är att det bedrivs systematiskt i alla delar av verksamheten. Det förutsätter i sin tur aktiv styrning och uppföljning och att organisationens miljöarbete ständigt anpassas och utvecklas Finns system för att styra och följa upp miljöarbetet? Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att miljöarbetet löpande ska redovisas och följas upp. Vidare framgår att miljöarbetet följs upp i årsredovisningen och att varje produktionsenhet ska utföra och följa upp miljöförbättrande åtgärder enligt fastställd plan. Iakttagelser Styrningen av det strategiska miljöarbetet ingår från och med år 2014 i landstingets ordinarie styrprocess, d.v.s. produktionsenheterna har, i sin planering och uppföljning, att förhålla sig landstingsdirektörens verksamhetsplan. Landstingsstyrelsen har, utifrån fullmäktiges strategiska mål för miljöarbetet, antagit framgångsfaktorn Effektivt och systematiskt miljöarbetet i varje verksamhet. Framgångsfaktorn, som markerar ett viktigt utvecklingsområde, återspeglas i landstingsdirektörens verksamhetsplan. Det strategiska miljömålet i landstingsdirektörens verksamhetsplan för 2014 är Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. Framgångsfaktorn är Effektivt och systematiskt miljöarbetet i varje verksamhet. De strategiska indikatorerna för miljöarbetet framgår av följande tabell. 4 av 11

15 De produktionsenheter som ingår i urvalet har, med ett undantag, ett strategiskt miljömål i sina verksamhetsplaner. Landstingsdirektören har inte angett obligatoriska nyckelindikatorer för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Vid en översiktlig genomgång av samtliga produktionsenheters verksamhetsplaner för 2014 framkommer att flera produktionsenheter saknar nyckelindikatorer för miljömål. Enligt miljö- och säkerhetsenheten har en förbättring skett för år På verksamhetsnivå är det två av de fyra enheterna (kliniker/vårdcentral), vilka ingår i urvalet, som har miljömål i sin verksamhetsplan. En av dessa har en mätbar nyckelindikator för miljömålet. Den andra enheten använder uppföljningsinstrumentet RH-check 1 som nyckelindikator. Av intervjuerna framkommer att det är svårt att hitta uppföljningsbara mål. Exempelvis finns svårigheter att mäta enhetens andel av avfall och energiförbrukning i privatägda fastigheter där flera hyresgäster inryms med gemensam källsortering och energimätning. Några av de intervjuade anser att styrningen av det systematiska miljöarbetet blivit tydligare efter krav på handlingsplaner och genom att miljöarbetet nu ingår i den ordinarie styrprocessen. Andra ser ingen skillnad mot tidigare då de i stort arbetar på motsvarande sätt som tidigare. Uppföljning av produktionsenheternas handlingsplaner för miljöarbetet ska ske dels under året, dels årsvis beroende på åtgärd enligt de intervjuade. Uppföljningen sker på produktionsenhetsnivå, men har enligt de intervjuade inte kommit så långt. De enheter som har mätbara mål i sin verksamhetsplan följer upp dessa i den löpande uppföljning som görs enligt de intervjuade. En enhet har en dokumenterad policy för miljö. Efterlevnad av policyn följs upp. Uppföljning av miljöarbetet kommer, enligt miljö- och säkerhetsenheten, inte att enbart ske i den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen. Det kommer även fort- 1 Verktyg för riskhanteringsområdet för verksamhetens arbete med risk och säkerhet. 5 av 11

16 sättningsvis att tas fram en sidoordnad miljöredovisning. Vidare presenterar Sveriges Kommuner och Landsting så kallade öppna jämförelser inom miljöområdet. Revisionell bedömning Det finns system för att styra och följa upp miljöarbetet på landstingsövergripande nivå. Vi bedömer att det finns brister i styrningen, då det i viss utsträckning saknas uppföljningsbara mål för miljöarbetet i verksamhetsplanerna. Då miljöarbetet ingår i den ordinarie styrprocessen krävs det, enligt vår bedömning, att det finns uppföljningsbara mål Finns förutsättningar i verksamheten för miljöarbetet? I detta avsnitt tar vi upp organisation, stöd, verktyg och resurser. Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att erforderliga resurser ska avsättas i budget för miljöförbättrande arbete. Iakttagelser Organisation Under 2013 samordnades landstingets säkerhets- och miljöarbete inom en enhet miljö- och säkerhetsenheten. Av landstingets intranät framgår bland annat att miljö- och säkerhetsenheten ska fungera som ett stöd till verksamheten samt implementera och driva landstingsövergripande åtgärder. Enheten har också ett controlleransvar. För att skapa bättre förutsättningar för det systematiska miljöarbetet fick miljö- och säkerhetsenheten för år 2014 ett ökat anslag med krav på tre uppdrag: åtgärder för att minska klimatpåverkan avseende resor och kommunikation, ta fram nyckelindikatorer för framgångsfaktorn i miljöarbetet samt stödja framtagande av produktionsenheternas handlingsplaner. Av landstingets intranät framgår att det ska finnas en kontaktperson för det systematiska miljöarbetet, som arbetar för produktionsenhetsledningen. Inom de produktionsenheter som ingår i urvalet har kontaktpersoner utsetts. En del av dessa kontaktpersoner har dokumenterad beskrivning av rollen. En mall för beskrivning av rollen som kontaktperson har tagits fram av miljö- och säkerhetsenheten. En del kontaktpersoner har avsatt tid för miljöarbetet, medan andra upplever tidsbrist för sitt uppdrag. Av intranätet framgår att övriga produktionsenheter, med ett undantag, har namngivna kontaktpersoner. Miljö- och säkerhetsenheten kommer att trycka mer på att kontaktpersoner utses på samtliga produktionsenheter. Flera av kontaktpersonerna är nya i sin roll sedan cirka ett år tillbaka och någon har axlat rollen tillfälligt tills ordinarie kontaktperson utsetts. Av intervjuerna framkommer att kontaktpersonerna ännu inte hunnit forma och sätta sig in i uppdraget fullt ut och att det tar tid innan mål får genomslag inom områden som inte utgör kärnverksamhet. Kontaktpersonerna är kända av de intervjuade i verksamheterna. 6 av 11

17 Utöver chefernas ansvar har det inom flera verksamheter utsetts ansvariga personer för miljöarbetet. Vid en enhet uppges att ett mer systematiskt miljöarbete inte är så uttalat i verksamheten. Anledningar är att eldsjälar har slutat, miljöombud avskaffats och personalbrist där kärnverksamheten måste prioriteras. Stöd Miljö- och säkerhetsenheten tillhandahåller information, riktlinjer och anvisningar om miljöarbetet på landstingets intranät. Kontaktpersonerna på produktionsenheterna anser att de får det stöd de behöver för sitt uppdrag. Av intervjuerna framkommer att miljö- och säkerhetsenheten implementerat och drivit landstingsövergripande åtgärder. Flera kampanjer för miljöarbete har genomförts på landstingsövergripande nivå, exempelvis cykelkampanjer och kampanj om resor. Dessa återspeglas i intervjuerna. I stort sett alla intervjuade har diskuterat åtgärder vad gäller tjänsteresor och videokonferenser. En del enheter har även infört videokonferenser med lyckat resultat enligt de intervjuade. Verktyg Flera verktyg har tagits fram på landstingsövergripande nivå för miljöarbetet, exempelvis system för kemikalieförteckning, system för att minska kassation av läkemedel och RH-check Miljö för uppföljning och kvalitetsförbättring. Även de verktyg som tagits fram på landstingsövergripande nivå tas upp av de intervjuade. En verksamhet som använder relativt många kemiska produkter uppger att de följer upp registreringarna i systemet årligen för översyn och utfasning. RHcheck genomförs enligt de intervjuade. Resurser Budgeten har inte lyfts fram som någon begränsande faktor för miljöarbetet och de verksamheter som ingår i urvalet har inte avsatt specifikt definierade resurser enligt de intervjuade. Revisionell bedömning Vi bedömer att det i stort finns förutsättningar i verksamheterna för miljöarbetet. Det har skapats en organisation som stödjer verksamheterna. Verktygen är kända och används i verksamheterna. Vi bedömer att resursfrågan, med något undantag, hittills inte begränsat miljöarbetet. Kontaktpersoner är utsedda, men de har kommit olika långt med att forma sitt uppdrag. Det bör övervägas att, inom produktionsenheterna, precisera omfattningen av kontaktpersonernas uppdrag. 7 av 11

18 3.3. Finns handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder på produktionsenhetsnivå? Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att det ska finnas handlingsplaner för miljöförbättrande arbete. Iakttagelser Handlingsplaner för miljöarbetet har, med två undantag, tagits fram vid samtliga produktionsenheter. Undantagen har förankrats hos miljö- och säkerhetsenheten. För år 2015 ska dock samtliga produktionsenheter ha en handlingsplan. Produktionsenheternas kontaktpersoner i miljöarbetet har i varierande omfattning varit delaktiga vid framtagandet av planen. Av intervjuerna framgår att hur underlaget för planen tagits fram skiljer sig mellan produktionsenheterna bland annat beroende på när kontaktpersonen i miljöarbetet utsetts och dennes tidigare erfarenheter av miljöarbete. En mall för handlingsplan togs fram av miljö- och säkerhetsenheten år 2013 som ett stöd för produktionsenheterna. Mallen tar upp åtgärder, genomförande, vem som ansvarar för åtgärden och uppföljning. En översiktlig genomgång har gjorts av samtliga upprättade handlingsplaner. Genomgången visar att följsamheten till mallen varierar. Det finns relativt stora kvalitetsskillnader. Vidare framgår att informations- eller utbildningsinsatser kring miljöarbetet finns med i flertalet handlingsplaner. Åtgärder för att minska avfallet finns däremot inte med i samma omfattning. Miljö- och säkerhetsenheten har för avsikt att fokusera mer på kvalitén i handlingsplanerna för år Kontaktpersonerna har en nyckelroll i detta arbete. Revisionell bedömning Vi konstaterar att det med ett par undantag finns handlingsplaner för miljöförbättrande åtgärder i enlighet med styrdokument och att det finns en ambition att samtliga enheter ska ha handlingsplaner för år Vi bedömer att kvalitén på handlingsplanerna i vissa fall behöver höjas och att det är positivt att miljö- och säkerhetsenheten har för avsikt att fokusera mer på detta framöver Finns rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare? Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att grundläggande miljöutbildning ska tas fram och erbjudas medarbetarna under året för att få kunskap om miljöpåverkan och förbättringsåtgärder. Landstingsstyrelsen ska 2014 särskilt uppmärksamma de insatser som görs för att höja den grundläggande miljökunskapen i verksamheten. Vidare framgår att varje verksamhet under 2014 ska se till att rutiner finns för att delge nyanställda och medarbetare landstingets mål och riktlinjer och verksamhetens egna handlingsplaner och rutiner för miljöarbetet. 8 av 11

19 Iakttagelser Kontaktpersonerna i miljöarbetet utgör nätverk för erfarenhetsutbyte som miljöoch säkerhetsenheten håller i enligt de intervjuade. Det har genomförts några nätverksträffar men detta är något som kan utvecklas enligt miljö- och säkerhetsenheten. En träff med kontaktpersonerna har planerats under december Miljö- och säkerhetsenheten har lagt upp miljösidor på landstingets intranät, dock finns inte något specifikt utbildningsmaterial för grundläggande miljöutbildning. Arbete pågår för att ta fram mer utbildningsmaterial. Relativt snart kommer två filmer och arbetsblad att presenteras. Av landstingets intranät framgår att miljö- och säkerhetsenheten kan kontaktas för önskemål och behov av utbildning. Av intervjuerna framkommer att miljö- och säkerhetsenheten normalt inte deltar vid enheternas miljöutbildning av nyanställda men ställer upp vid förfrågan. Det är dock få av de intervjuade som kontaktat miljöoch säkerhetsenheten för stöd vid miljöutbildning. Några tydliga rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare och nyanställda har ännu inte utformats på verksamhetsnivå enligt de intervjuade. Informationsinsatser och erfarenhetsutbyten har dock skett eller planeras inom miljöområdet. Till exempel kommer tandvårdskliniken att ta upp miljöarbete på en utbildningsdag under hösten. Vidare har Närsjukvården i centrala Östergötland anordnat en workshop, som alla kontaktpersonerna bjudits in till, vilket uppskattats. Inom en annan produktionsenhet har verksamhetscheferna fått utbildning om grundläggande miljöarbete vid ett par tillfällen. En tredje produktionsenhet har genom utskick informerat verksamhetscheferna om miljöarbetet. I övrigt har medarbetarna inte genomgått någon grundläggande miljöutbildning enligt de intervjuade. Samtidigt framkommer att det kan vara svårt att få medarbetarna att gå på utbildningar och att miljöutbildning inte har efterfrågats. För introduktion av nyanställda har varje enhet checklistor. I checklistorna tas vanligtvis källsortering upp, men inget i övrigt om grundläggande miljöarbete. Vår genomgång av RH-checkar visar att svaren på de RH-checkar som genomfördes 2013 skiljer sig en del från vår bild utifrån intervjuerna. RH-checkarna ger en mer positiv bild än vad intervjuerna ger. Revisionell bedömning Enligt vår bedömning finns inte tydliga rutiner för grundläggande miljöutbildning av medarbetare och nyanställda. Det finns behov av att närmare precisera vad som avses med eller bör ingå i den grundläggande miljöutbildningen. Vidare är vår bedömning att verksamheterna inte lever upp till landstingsstyrelsens ambition avseende grundläggande miljöutbildning under år av 11

20 3.5. Finns rutiner för källsortering i verksamheten? Av landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 framgår att ett första steg för att uppnå det strategiska miljömålet är att se till att källsortering av förpackningar och annat återvinningsbart avfall sker i alla verksamheter och att organiskt avfall sorteras för biogasproduktion. Detta bör ske under år Varje verksamhet behöver också påbörja ett förebyggande arbete för att minska det avfall verksamheten ger upphov till. Iakttagelser Sedan tidigare finns fungerande rutiner för källsortering som anses väl etablerade i verksamheterna enligt de intervjuade. Det finns även en öppen attityd att påminna varandra om sortering. Källsortering ligger i tiden och medför engagemang hos medarbetarna. Problem kan dock uppstå i privatägda fastigheter, där det krävs förhandlingar med fastighetsägare om lokaler för avfallshantering. Arbetet med att minska avfall framkommer inte så tydligt i intervjuerna. Det som uppges är att personal försöker minska på användandet av engångsmaterial. En svårighet som lyfts är att få mindre emballage vid beställningar. Frågan har tagits upp med Upphandlingscentrum. Av landstingets intranät framgår att det finns miljökrav vid upphandling och inköp i enlighet med landstingets miljömål. Flera av de intervjuade ifrågasätter varför personalens och patienternas matavfall, inte ska sorteras i gröna påsarna för återvinning. Enligt miljö- och säkerhetsenheten är det relativt komplicerat att ordna detta på sjukhusen, varför frågan hittills inte kunnat lösas. Sortering på patientrum anses inte lämpligt på grund av smittorisk. Som tidigare nämnts finns inte åtgärder för att minska avfallet med i någon större omfattning i produktionsenheternas handlingsplaner. Endast i cirka hälften av handlingsplanerna finns sådana åtgärder upptagna. Enligt miljö- och säkerhetsenheten behövs det mer stöd och dialog med produktionsenheterna för att komma vidare i arbetet med att minska avfallet. Revisionell bedömning Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för källsortering och att det finns en medvetenhet inom detta område. Landstingsstyrelsens ambition om förebyggande arbete för att minska avfallet har dock inte fått samma genomslag Sker ett arbete för att minska läkemedelsavfall? Enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2014 är kunskap om hur läkemedel påverkar miljön begränsad. Genom ökade kunskaper om läkemedels miljöpåverkan kan åtgärder vidtas för att ta miljöhänsyn vid val av läkemedel i samband med upphandling och förskrivning. Minskad kassation och en säker avfallshantering ger vinst för såväl ekonomi och miljö. Därför ska under året fortsatt arbete bedrivas för att minska läkemedelsavfall från verksamheten. I de fall landstinget 10 av 11

21 har möjlighet att påverka avfallsvolymer från patient ska åtgärder planeras och vidtas. Iakttagelser Hantering av läkemedel anses viktig. Hanteringen ses främst ur ett ekonomiperspektiv men påverkar samtidigt miljöarbetet positivt enligt de intervjuade. Det förutsätts i verksamheterna att miljöhänsyn tas vid upphandlingar av läkemedel. Alla intervjuade uppger att de arbetar med att minska onödig förskrivning av läkemedel, exempelvis genom att förskriva så kallade startförpackningar. Styrsignalerna inom produktionsenheterna uppges ha varit tydliga i detta avseende. De kliniker som anlitat apotek för att hantera läkemedelsförråden har lyckats bra med att minska kassationen enligt de intervjuade. Läkemedelsförråd på sjukhusnivå, där läkemedel utöver verksamhetens bassortiment kan sökas och där läkemedel även kan återlämnas, har bidragit till mindre kassation enligt de intervjuade. På landstingets intranät finns information om läkemedel och miljö exempelvis Läkemedels påverkan på miljön och Så kan du påverka. Där finns också råd för att minska läkemedelsutsläppen. Bland annat kan patienter meddelas att överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket. Arbets- och miljömedicin har tillsammans med miljö- och säkerhetsenheten tagit fram en broschyr kring läkemedel och miljön. Tanken är att broschyren dels ska spridas till anställda, dels ska finnas tillgänglig för allmänheten i landstingets lokaler. Det framkommer inte av intervjuerna eller handlingsplanerna att verksamheterna lämnar råd till patienterna om hantering av överblivna läkemedel för att minska miljöbelastningen. Informationsinsatser till medborgarna kring läkemedel sker, enligt intervjuerna, främst genom apotekets försorg. Revisionell bedömning Vi bedömer att det sker ett arbete med att minska läkemedelsavfall inom landstinget. Landstingsstyrelsens ambitioner om att åtgärder kan planeras och vidtas för att påverka avfallsvolymer från patient har dock inte fått tillräckligt genomslag. 11 av 11

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015 Miljöarbetet Innehållsförteckning

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården www.pwc.se Revisionsrapport Lars-Åke Ullström, Niklas Eriksson Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Kirurgklinikens anordnande av kurser Vi har genom vårt revisionskontor funnit anledning

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Patientdelaktighet

Revisionsrapport Patientdelaktighet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-02-16 Dnr: RS 2015-214 Regionstyrelsen Revisionsrapport Patientdelaktighet Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma ändamålsenligheten

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Revisionsrapport - Produktionsplanering

Revisionsrapport - Produktionsplanering BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Martin Magnusson 2015-09-28 Dnr: RS 2015-271 Regionstyrelsen Revisionsrapport - Produktionsplanering Regionens revisorer har genomfört en granskning för att bedöma om

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer