Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)"

Transkript

1 Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Intern kontroll Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Granskningsresultat Rutiner och dokumentation Ansvar och roller Uppföljning Revisionell bedömning Bilaga 1; Bilaga 2; Sammanställning Egenkontroll läkemedel 2 av 13

3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomför PwC en årlig granskning, Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner. Granskningen omfattar en genomgång och analys av ett antal rutiner/processer för att säkerställa den interna kontrollen. Denna rapport tar upp rutiner för läkemedelshantering. Läkemedelskommittén har som en av sina huvuduppgifter att verka för en säker och rationell läkemedelsanvändning. Som en del i detta arbete har läkemedelskommittén tagit fram en övergripande rutin för läkemedelshantering. Rutinen utgår från gällande föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). I den övergripande rutinen nämns att denna ska ligga till grund för lokala rutiner. Det finns ett särskilt dokument som enheterna kan arbeta utifrån Läkemedelshantering upprättande av lokal rutin. Rutinen fastställdes Landstingets läkemedelsenhet har i uppdrag att bistå verksamheterna i arbetet med att forma de lokala rutinerna. Syftet med den lokala rutinen är att åstadkomma en säker läkemedelshantering i enlighet med de krav som ställs i lagar och författningar. De av läkemedelsenheten framtagna rutinerna har ännu inte implementerats fullt ut i de verksamheter som granskats. Det är positivt att det pågår ett arbete med att utarbeta lokala rutiner utifrån läkemedelsenhetens mallar men det bör säkerställas att fastställda rutiner finns i samtliga verksamheter och är kända. Vidare bör säkerställas att samtliga aktuella rutiner avseende läkemedelshanteringen finns tillgängliga i Platina. Läkemedelsenheten har utarbetat mallar för ansvarsfördelning. Dessa används ännu inte fullt ut i verksamheten. Ansvarsfördelningen är en väsentlig del i arbetet med rutiner och bör därför prioriteras av verksamheten. Arbetet med framtagande av rutiner avseende läkemedelshanteringen har kommit olika långt i verksamheten. Förekomsten av rutiner samt vilka rutiner som utarbetats varierar. Det bör tydliggöras vilka rutiner som verksamheterna ska prioritera i arbetet med framtagande av rutiner. I dagsläget sker ingen landstingsövergripande, systematisk uppföljning av läkemedelshanteringen. Den av läkemedelsenheten framtagna egenkontrollen utgör ett bra stöd för verksamheten i uppföljningen och bör förslagsvis användas i större utsträckning för att bidra till en systematisk uppföljning. Läkemedelsenheten erbjuder utbildning/workshops i läkemedelshantering. Utbildningen bör göras mer känd bland verksamhetscheferna i samtliga divisioner. För att säkerställa att rutinerna för läkemedelshantering tillämpas och följs bör läkemedelskommittén ange en tidpunkt då samtliga enheter skall vara klara med sin genomgång och dokumenten finns i Platina. Detta är angeläget dels för att roller och ansvar skall vara tydliga och dels ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 3 av 13

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg genomför PwC en årlig granskning, Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner. Denna granskning omfattar en genomgång och analys av ett antal rutiner/processer för att säkerställa den interna kontrollen. Detta PM fokuserar på förekomsten av rutiner för läkemedelshanteringen i landstinget. Läkemedelskommittén har som en av sina huvuduppgifter att verka för en säker och rationell läkemedelsanvändning. Som en del i detta arbete tar läkemedelskommittén fram en övergripande rutin för läkemedelshantering. Rutinen utgår från gällande föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). I den övergripande rutinen nämns att denna ska ligga till grund för lokala rutiner. Det finns ett särskilt dokument som enheterna kan arbeta utifrån Läkemedelshantering upprättande av lokal rutin. Rutinen fastställdes Syftet med den lokala rutinen är att åstadkomma en säker läkemedelshantering i enlighet med de krav som ställs i lagar och författningar. 1.2 Intern kontroll Intern kontroll kan övergripande definieras som en process för att kunna uppnå följande mål; Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m. Landstingsstyrelsen har ett tydligt ansvar för den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap 1. I lagen nämns bl a att styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av landstingskommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Landstingsstyrelsen antog i slutet av 2007 en internkontrollplan som började gälla 1/ av 13

5 1.3 Revisionsfråga och kontrollmål Syftet med löpande granskning av intern kontroll är att granska och bedöma landstingstyrelsens förmåga att leda och styra verksamheten för att skapa förutsättningar för en god intern kontroll. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Finns lokala rutiner framtagna för läkemedelshantering utifrån den övergripande rutinen för läkemedelshantering? Kontrollmål Vem har fastställt rutinen? Innehåller rutinen en tydlig fördelning av ansvar och roller? Finns dokumentation som stödjer kraven vad gäller ordination (ordination enligt generellt direktiv, synonymlista)? Är ansvaret för läkemedelsbeställning tydliggjort och dokumentrat? Är ansvaret för läkemedelsförråd tydliggjort och dokumenterat (ex läkemedel som får förvaras utanför läkemedelsförrådet, hantering av akutläkemedel samt narkotika kontroll)? På vilket sätt följs läkemedelshanteringen upp (egenkontroll etc)? Har möjligheten till extern kvalitetsuppföljning utnyttjats? 1.4 Metod och avgränsning Genomgång av rutiner och riktlinjer inom respektive verksamhetsområde. Intervjuer med verksamhetsföreträdare. Slutlig avstämning med företrädare från läkemedelsenheten. Granskningen avgränsas till ett verksamhetsområde inom respektive division - Vuxenpsykiatri (Tidigare division BKPH) - Gävle norra (Division Primärvård) - Medicin 3 (Division Medicin) - Akut Vård (Division Operation) - Bild och funktion (Division Diagnostik) 5 av 13

6 2. Granskningsresultat Läkemedelsenheten Läkemedelsenheten ska fungera som stöd till läkemedelskommittén, ledning, divisioner och politiker. Det övergripande målet för läkemedelsarbetet i länet är att läkemedlen används ändamålsenligt utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Landstingets läkemedelsanvändning ska vara rationell, kostnadseffektiv, säker och miljöanpassad. Läkemedelsenheten består av tio medarbetare. De som ingår är läkemedelsansvarig, läkemedelssamordnare, informationsapotekare, klinisk apotekare, samordnare samt sjukhusapotekare. Enhetens uppgifter innefattar bland annat samordning av läkemedelsfrågor inom landstinget, samordning av IT-stöd för systematisk läkemedelshantering, stöd till länsövergripande läkemedelsråd för sjukvårdsinrättningar, stöd vid upphandling av läkemedel samt läkemedelsanvändning. Läkemedelskommittén Läkemedelskommittén är landstingets expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor. Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas. Läkemedelskommittén är direkt underställd landstingsstyrelsen. Dess arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer. Kommittén består av 15 stycken ledamöter med olika funktioner. Bland annat som medicinsk rådgivare, apotekare, familjeläkare, sjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Kommittén har även ett antal terapigrupper exempelvis tandvård, gastroenterologi, diabetes-endokrin, blod, vätskor, operation, narkos, kardiologi, hud, gynekologi, urologi, infektion, vacciner (sjuksköterska barnvacciner), onkologi, reumatologi-osteoporos, smärta-terminalvård, neurologi, psykiatri, lungsjukdomar, ögon och öron. 2.1 Rutiner och dokumentation Inom landstinget har två personer under 2011 fått i uppdrag av läkemedelskommittén att se över befintliga rutiner och utforma landstingsövergripande rutiner för läkemedelshanteringen. Syftet med arbetet är att få enhetliga rutiner kring läkemedelshanteringen i hela landstinget. Rutinerna för läkemedelshanteringen har samlats i en landstingsövergripande rutin. Denna innefattar roller, rollbeskrivningar och delegationer samt ordinationer, iordningsställande, administrering, förvaring och rekvisition av läkemedel. Rutinen innefattar även 6 av 13

7 informationsöverföring kring läkemedel, läkemedelssortiment, miljö, arbetsmiljö och personalsäkerhet, ledningssystem och kvalitetsuppföljning samt instruktioner kring narkotika. Utöver denna landstingsövergripande rutin behöver även lokala rutiner upprättas. För att underlätta framtagandet av lokala rutiner samt att säkerställa att dessa uppfyller lagkrav och riktlinjer så har ett antal stöddokument och mallar tagits fram. Stöddokumenten är relativt inriktade på delegering av ansvar samt för att stötta verksamheten i läkemedelshanteringen. De framtagna dokumenten är: Ansvar för läkare med överlåtet läkemedelsansvar Ansvar för läkemedelsbeställning Ansvar för läkemedelsförråd (läkemedelsansvarig sjuksköterska) Ansvar för narkotika kontroll Ansvar för vårdenhetschef Egenkontroll vårdenhet Skötsel av läkemedelsförråd Signatur och namnförtydligande Spädningsschema antibiotika Temperaturmätning Mallarna som tagits fram är uppbyggda så att lokala anpassningar kan göras efter den egna verksamhetens behov. De framtagna mallarna är: Akutläkemedel Lokal rutin Läkemedel utanför läkemedelsförråd Ordination enligt generella direktiv Därutöver finns även ett dokument som ska fungera som stöd vid upprättandet av lokala rutiner Upprättande av lokal rutin. Rutinerna som tas fram ska enligt landstingets ledningssystem upprättas och fastställas i Platina, landstingets dokument- och ärendehanteringssystem. Samtliga rutiner, mallar och dokument finns därmed tillgängliga i Platina. Iakttagelser Vi har i granskningen noterat att den övergripande rutinen är fastställd av ordföranden i Läkemedelskommittén. I granskningen har en avstämning gjorts med samtliga verksamhetschefer kring rutinerna för läkemedelshanteringen. Rutinerna togs fram till sommaren 2011 och hade vid granskningstillfället inte implementerats fullt ut inom de granskade verksamhetsområdena. 7 av 13

8 Överlag har verksamhetscheferna haft relativt god kännedom om förekomsten av den övergripande rutinen. Kännedom om innehållet i rutinen och vad som bör göras kan dock bli bättre. Gällande stöddokumenten och mallarna har kännedomen om förekomsten av dessa varit varierande hos verksamhetscheferna. Endast två verksamhetschefer kände till alla framtagna dokument kring läkemedelshanteringen. För att komplettera den övergripande rutinen ska lokala rutiner upprättas. I granskningen har noterats att det pågår ett arbete med framtagande av dessa rutiner. Upplägget har varierat, en del har tagit fram en gemensam rutin för verksamhetsområdet med lokala anpassningar medan andra tar fram lokala rutiner per vårdenhet. Även hur långt fram i arbetet som vårdenheterna har kommit varierar. Endast ett fåtal vårdenheter hade vid granskningstillfället uppdaterade, lokala rutiner enligt den nya mallen. Verksamhetscheferna har i varierande utsträckning haft kännedom om förekomsten av lokala rutiner inom verksamhetsområdet och framför allt på vårdenhetsnivå. Ett fåtal av verksamhetscheferna har haft kopior på de dokument som vårdenheterna upprättat. De rutiner som granskats har fastställts i enlighet med framtagna delegationer kring läkemedelshanteringen. Alla vårdenheter har ännu inte tagit fram samtliga rutiner, mallar och stöddokument. Vårdenheterna har kommit olika långt i arbetet men de enheter som har innefattats i granskningen har framtagandet av rutiner och dokument varit ett pågående arbete. I granskningen har av verksamhetsföreträdarna framhållits att de av läkemedelskommittén framtagna rutinerna, stöddokumenten och mallarna utgör ett bra stöd i arbetet med läkemedelshanteringen. Förekomsten av ordination enligt generella direktiv samt synonymordlistan har diskuteras med verksamhetscheferna. Flera av verksamhetscheferna har i fastställandet av dessa tagit hjälp av sin medicinska rådgivare samt medicinskt ansvariga läkare. Ett antal anser att dessa inte är aktuella för deras verksamhet. Listor för namnförtydligande finns i relativt stor utsträckning men dessa uppges inte vara helt aktuella. I vissa fall saknas namn och det förekommer namn som inte längre är aktuella. Spädningsscheman har funnits i varierande utsträckning. Flera av enheterna har gjort bedömningen att denna inte är aktuell för deras enhet. Samtliga rutiner ska efter fastställande finnas tillgängliga i Platina. Rutinerna har i varierande grad lagts in i Platina. Systemet framhålls vid intervjuerna som krångligt och besvärligt. De som arbetar med att lägga in rutinerna har fått utbildning i systemet. Det är främst kvalitetssamordnare som arbetar med inläggningen. 8 av 13

9 Vid granskningstillfället förvarades flera av rutinerna även på Plexus. Det finns därmed flera dubbla rutiner och en del är inte längre aktuella. Flera av enheterna har skrivit ut rutinerna och förvarar dem i pärmar på enheterna för att de ska finnas tillgängliga för personalen. Endast en av enheterna hade en utsedd person för att kontrollera rutinernas aktualitet. Vid granskningstillfället hade enheterna påbörjat arbetet med att lägga in fastställda rutiner i Platina enligt de nya mallarna. I Platina finns även ett antal påbörjade rutiner men som ännu ej fastställts. Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet med rutiner i Platina. 2.2 Ansvar och roller I den övergripande rutinen beskrivs ansvar och roller avseende läkemedelshanteringen på olika nivåer i organisationen. Divisionschefens ansvar för läkemedelshanteringen är uppföljning och redovisning på divisionsnivå. En stor del av ansvaret för läkemedelshanteringen ligger enligt den övergripande rutinen på verksamhetschefen. Verksamhetschefen ska bland annat se till att skriftliga och verksamhetsanpassade rutiner finns framtagna och tillämpas, att ledningsansvaret är tydligt fördelat och dokumenterat samt att det i verksamheten finns kännedom om avvikelserutiner, författningar och föreskrifter. Verksamhetschefen beslutar även om i vilken utsträckning det ska finnas ordination enligt generella direktiv (och omprövar dessa regelbundet) samt i vilken omfattning delegering får ske. I de fall verksamhetschefer inte är läkare ska det finnas en namngiven läkare med överlåtet ansvar för vissa delar av läkemedelshanteringen. Innehållet i läkarens ansvar anges i en lokal rutin varför innehållet kan variera. Till exempel kan rutinen innefatta ansvar för att rätta till eller påtala brister, medicinsk kvalitetssäkring eller kvalitet i verksamhetens läkemedelshantering. Vårdenhetschefens ansvar preciseras i en lokal rutin, Ansvar för vårdenhetschef. Denna rutin ska undertecknas av verksamhetschef och vårdenhetschef. På varje enhet ska det finnas en namngiven sjuksköterska (eller annan behörig person) som ansvarar för enhetens läkemedelsförråd och fastställda delar av enhetens läkemedelshantering. Innehållet i rollen ska anges i en speciell lokal rutin varför innehållet kan variera. Ansvaret kan även fördelas på flera sjuksköterskor men det ska då framgå i rutinen. I den övergripande rutinen beskrivs även undersköterskors/vårdbiträdens, personliga assistenter och patientens ansvar i läkemedelshanteringen. Samtliga lokala rutiner ska följa det som anges i den övergripande rutinen och de mallar som tagits fram ska användas. 9 av 13

10 Iakttagelser I granskningen har en avstämning av förekomsten av lokala rutiner avseende ansvar och roller gjorts inom de utvalda verksamhetsområdena. Gällande ansvar och roller har i granskningen noterats att samtliga verksamhetschefer varit medvetna om att de har det övergripande ansvaret för läkemedelshanteringen men har i flera fall hänvisat till vårdenhetschefer i frågor kring förekomsten av rutinerna. Förekomsten av dokumenterade, aktuella lokala rutiner avseende läkemedelshanteringen och kännedomen hos verksamhetscheferna om dessa rutiner har varierat. Det kan dock konstateras att det pågår ett arbete med att ta fram dessa inom de utvalda verksamhetsområdena. Förekomsten av rutiner för ansvar för läkemedelsbeställning har varit relativt god. I mallarna som upprättats har personal som får beställa läkemedel angivits med namn och datum för behörighetens giltighetstid. Vid granskningstillfället pågick på enheterna, som ej haft rutinen fastställd, ett arbete med att färdigställa rutinen. Samtliga besökta enheter hade god kännedom om rutinen. Rutiner för ansvar för läkemedelsförråd har funnits i huvudsak. På de framtagna rutinerna finns namngivna personer som utsetts för hanteringen av läkemedelsförråden. Ansvaret för läkemedelsförråd ligger oftast på medicinskt ansvarig sjuksköterska. I granskningen har framkommit att det inom landstinget finns ett samarbete med apoteket kring hanteringen av läkemedelsförråd. Vid beställning av läkemedel kommer apoteket och fyller på enheternas läkemedelsförråd. Dokumentation av ansvar för akutläkemedel kan förbättras. Vid intervjuerna framhölls att orsaken till att dokumentation inte var fullständig var att enheterna ännu inte hunnit med alla rutiner. Det finns ett flertal läkemedel som förvaras utanför läkemedelsförråd. En specifikation över vilka läkemedel som får förvaras utanför läkemedelsförrådet skall finnas. Vår notering är att detta är ett tydligt förbättringsområde. Rutiner för ansvar för narkotikakontroll finns framtagna. På dessa rutiner anges minst en utsedd person som ansvarar för narkotikakontrollen. På enheterna ska det för samtliga kylskåp finnas en blankett för ifyllnad av temperaturmätning. Dessa finns och är oftast korrekt ifyllda i enlighet med rutinen. 10 av 13

11 2.3 Uppföljning Verksamhetschefen ansvarar, enligt den övergripande rutinen, för att följa upp läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet och säkerställa att befintliga rutiner samt ansvarsfördelningen tillgodoser kvalitet och säkerhet i vården. Enligt den övergripande rutinen ska det finnas rutiner för den interna uppföljningen. Verksamhetschefen ansvarar även för att extern kvalitetsgranskning utförs. I den övergripande rutinen fastställs att systematisk uppföljning av läkemedelshanteringen ska ske genom en av landstingsenheten framtagen egenkontroll. Landstinget har för vårdenheter i sluten vården (samt sjukhusens mottagningar) ett tecknat avtal med Apoteket Farmaci för en årlig extern kvalitetsgranskning. Denna gäller dock inte primärvården. Iakttagelser Läkemedelsenheten upplevs vara ett stöd i arbetet med rutinerna och kontakterna är, enligt verksamhetscheferna, fungerande. Läkemedelsenheten har i samband med framtagandet av den övergripande rutinen genomfört olika typer av utbildning och workshops. Kännedomen om dessa utbildningsaktiviteter kan förbättras. Endast ett fåtal av de enheter som besökts har deltagit. Frågan kring rutiner och dokument avseende läkemedelshanteringen diskuterats på verksamhetsområdesnivå. Omfattning och innehåll kan dock variera. Vissa ledningsgrupper har läkemedel och rutiner som stående punkter på dagordningen medan andra knappt har berört frågan. Extern uppföljning har inte använts inom slutenvården men det finns viss tveksamhet i verksamheten kring denna. Orsaken till tveksamheten framhålls vara att nyttjandet av avtalet antas utgöra en kostnad som belastar enheten. Kännedomen om den av läkemedelsenheten framtagna egenkontrollen varierar. Verksamhetscheferna har inte använt egenkontrollen för systematisk uppföljning av läkemedelshanteringen inom respektive verksamhetsområde. Endast ett fåtal vårdenheter har genomfört egenkontrollen. I granskningen har förts diskussioner med verksamhetschefer om uppdatering av rutiner. Ansvaret för detta ligger på verksamhetschefsnivå samt utifrån ansvarsbeskrivningarna. I Platina finns en funktion som signalerar när rutinerna ska uppdateras. Signalen går till två personer, dels den person som lagt upp rutinen i Platina, dels personen som ska fastställa rutinen. Ett problem är dock om båda personerna har slutat så kan inte systemet känna av detta utan signalerna är kopplade till namn och inte till funktion. Detta innebär att verksamhetscheferna måste ha koll i systemet på rutinerna och när dessa ska uppdateras. 11 av 13

12 3. Revisionell bedömning De av läkemedelsenheten framtagna rutinerna har ännu inte implementerats fullt ut i de verksamheter som granskats. Det är positivt att det pågår ett arbete med att utarbeta lokala rutiner utifrån läkemedelsenhetens mallar men det bör säkerställas att fastställda rutiner finns i samtliga verksamheter och är kända. Vidare bör säkerställas att samtliga aktuella rutiner avseende läkemedelshanteringen finns tillgängliga i Platina. Läkemedelsenheten har utarbetat mallar för ansvarsfördelning. Dessa används ännu inte fullt ut i verksamheten. Ansvarsfördelningen är en väsentlig del i arbetet med rutiner och bör därför prioriteras av verksamheten. Arbetet med framtagande av rutiner avseende läkemedelshanteringen har kommit olika långt i verksamheten. Förekomsten av rutiner samt vilka rutiner som utarbetats varierar. Det bör tydliggöras ytterligare vilka rutiner som verksamheterna ska prioritera. I dagsläget sker en systematisk uppföljning av läkemedelshanteringen inom slutenvården genom avtalet med Apoteket Farmaci kring extern kvalitetsgranskning. Det gäller dock att verksamheterna i slutenvården fortsätter att utnyttja denna. Detta avtal gäller inte primärvården. Det sker därmed ingen systematisk uppföljning inom primärvården och den som görs är inte landstingsövergripande. Den av läkemedelsenheten framtagna egenkontrollen kan utgöra ett bra stöd för verksamheten i uppföljningen och bör förslagsvis användas i större utsträckning för att bidra till en landstingsgemensam systematisk uppföljning. Läkemedelsenheten erbjuder utbildning/workshops i läkemedelshantering. Information om detta har lämnats till verksamheten men i granskningen har noterats att det krävs ytterligare insatser för att göra utbildningen mer känd. För att säkerställa att rutinerna för läkemedelshantering tillämpas och följs bör en tidpunkt anges då samtliga enheter skall vara klara med sin genomgång och dokumenten ska finnas tillgängliga och fastställda i Platina. Detta är angeläget dels för att roller och ansvar skall vara tydliga och dels ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 12 av 13

13 Bilaga 1 Då vi i granskningen noterade att ett antal av verksamhetscheferna inte hade kopior på de lokala rutinerna så har stickprov på ett antal vårdenheter gjorts (totalt fyra vårdenheter och ett verksamhetsområde) I tabellen nedan presenteras förekomsten av lokala rutiner. Lokal rutin Ansvar för läkare med överlåtet läkemedelsansvar Ansvar för läkemedelsbeställning Ansvar för läkemedelsförråd (läkemedelsansvarig sjuksköterska) Ansvar för narkotika kontroll Ansvar för vårdenhetschef Egenkontroll vårdenhet Skötsel av läkemedelsförråd Signatur och namnförtydligande Spädningsschema antibiotika Temperaturmätning Akutläkemedel Läkemedel utanför läkemedelsförråd Ordination enligt generella direktiv Pågående arbete, fåtal enheter har färdiga dock inte färdigställda i nya mallen. Förekommer i de flesta fall. Förekommer i de flesta fall, dock i något lägre utsträckning. Förekommer i de flesta fall. Förekommer i de flesta fall. Förekommer i de flesta fall. Kännedomen behöver förbättras. Stort intresse från verksamheten kan noterats. Förekommer i de flesta fall. Förekommer men ej alltid aktuella. Behov av tydliggörande. Finns på i stort sett alla enheter. Förbättringsområde. Förbättringsområde. Behov av tydliggörande. 13 av 13

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Revisionsrapport Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Övertorneå kommun Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6 Bakgrund Hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det har förekommit brister i patientsäkerheten vid

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården

Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården www.pwc.se Revisionsrapport Lars-Åke Ullström, Niklas Eriksson Uppföljning - följsamhet till regelverk för intygsskrivning inom hälso- och sjukvården Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk hemtjänst AB Hässelby Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrant Adress:

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Ärende 12 HSS 2014-09-22 12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar föreslagna riktlinjer om ansvarsförhållanden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Januari 2014 Jukka Törrö PwC Kommunal Sektor Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av revisorerna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasiet Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasiet Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasiet Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28 Mats Swensson, Skolöverläkare och Medicinskt

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner 1. UTANORDNING LÖN 1. Utanordning av lön Samtliga Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Processen klinisk läkemedelsprövning

Processen klinisk läkemedelsprövning Granskning av Processen klinisk läkemedelsprövning Region Skåne Augusti 2002 Christel Eriksson Jean Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syftet med

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Halina Johansson Adress:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-12-16 15REV39 2(16) Sammanfattning 2010 lagstadgades tillgängligheten till vården genom en vårdgaranti och

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun 2013 Datum och ansvarig för innehållet; 20140217 Christina Norlander Verksamhetschef SHV Kramfors Kommun Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer