Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin"

Transkript

1 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende och Bostad med särskild service för vuxna inom socialpsykiatrin Beslutad av: Socialnämnden , 46 Reviderad: Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

2 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 2 (18) Bakgrund I Socialstyrelsens Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) framgår det i 4 kap 6 1 st att ledningssystemet ska säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. Uppföljningsmodellen är framtagen i kvalitetsgruppen vilket var etapp 2 i uppdragsbeskivningen. Härnösands kommun har beslutat att lägga ut boenden inom socialpsykiatrin inom äldreomsorgen på alternativ drift enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt att införa kundval inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV). Detta medför att socialnämnden kommer att ha såväl externa utförare som verksamheter i egenregi och uppföljning av verksamheterna ska ske enligt en enhetlig modell. Sammanfattande bedömning Resultatet av egenkontrollen av verksamhet särskilt boende bostad med särskild service för vuxna inom socialpsykiatrin i Härnösands kommun bedöms som gott. Utförarna uppfyller i huvudsak de krav som ställts i kravspecifikationen. Kvalitetskriterier enligt avtal och författningar I den kravspecifikation som författades till upphandlingen av Särskilt boende och Bostad med särskild service för vuxna inom socialpsykiatrin fastställdes följande kvalitetsmål på utförandet av insatser: - Uppdraget omfattar att ge den enskilde omedelbar tillgång till omvårdnad, vård och service av hög kvalitet. - Utföraren ska ha ingående kompetens och erfarenhet av målgruppen och av den lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning samt andra av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter och allmänna råd avseende aktuell verksamhet. Viktig lagstiftning för aktuell verksamhet är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Sekretesslagen. För särskilt boende enligt SoL gäller även Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lag om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet (LYHS) - Utföraren är skyldig att hålla sig uppdaterad med alla eventuella förändringar i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd som berör verksamheten.

3 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 3 (18) - Omvårdnadsrelationen ska bygga på respekt och värdighet. Utföraren åtar sig att svara för att det finns resurser för att ge en god omvårdnad och service i form av kunnig personal, tillräcklig bemanning, kontinuerlig handledning och program för kompetensutveckling. - Utföraren skall inom loppet av två år kunna redovisa genomförd fortbildning och kompetensutveckling för all personal. Kvalitetsarbete Lednings- och kvalitetssystem Utföraren ansvarar för att ledningssystemen uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (2 006:11 S). Ledningssystemet ska inkludera rutiner för kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning av verksamheten samt en beskrivning av och i vilken omfattning utföraren arbetar med kvalitetsutveckling. Avvikelsehantering och anmälningsskyldighet Utföraren svarar för att rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden finns och skall vara väl förankrade hos all personal. Utföraren ska genast delge kommunen om missförhållanden, fel eller brister blir kända inom verksamhet som omfattas av anbudet. - Uppföljning och tillsyn Utföraren ska årligen eller på begäran informera socialnämnden skriftligt eller muntligt om verksamheten. Utföraren ska årligen avge verksamhetsberättelse, årsredovisning, personalstatistik, avvikelser och klagomål, uppgifter om kvalitetssystem, resultat av interna kvalitetsuppföljningar, planerat och pågående utvecklingsarbete samt utbildningsnivå hos personalen. - Uppföljning och tillsyn av verksamheten kan ske när som helst. Uppföljning av såväl kvalitet och säkerhet som servicenivåer kommer att ske i olika former av socialförvaltningen. Utöver planerade uppföljningar kommer oanmäld verksamhetstillsyn att ske. Resultat av uppföljning och tillsyn rapporteras till utföraren och socialnämnden.

4 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 4 (18) Dokumentation och journaler - Utföraren ska ha rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för informationsöverföring inom den egna verksamheten. - Utföraren ska dokumentera enligt patientdatalagen och omvårdnadspersonal ska föra anteckningar i journal så att det är möjligt att utläsa att den enskilde har fått de insatser denne har rätt till. - Journalhandlingar ska finnas för varje person för att beskriva dels den vård och omsorg som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och dels det stöd, service och omvårdnad som ges med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Brukar- och närståendeundersökningar äger rätt att genomföra brukar- och närståendeundersökningar med den metod, de frågeställningar, val av tidpunkt och med de intervall som socialnämnden bestämmer. Utföraren ska lämna underlag om de enskilda. äger resultaten av undersökningarna och rätten att publicera dessa. Information Information om verksamheten, förändring mm som är av vikt för att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter ska utan anmodan ges till den enskilde och dennes närstående och ställföreträdare. Information om verksamheten ska vara tillgänglig och utformas på ett sådant sätt att den är lätt att förstå. Utföraren ska i en särskild informationsskrift beskriva hur verksamheten ska bedrivas inom respektive boende där inriktning, kvalitetsmål och arbetssätt framgår. Härnösands kommun ska godkänna den innan den sprids. Synpunktshantering Härnösands kommun har en övergripande synpunktshantering som skall tillämpas av alla verksamheter som kommunen är huvudman för. Information om kommunens synpunktshantering finns på Härnösands kommuns broschyr om och blankett för synpunktshantering ska finnas tillgänglig i verksamheten och den enskilde, dennes närstående/företrädare samt all personal ska ha kännedom om denna. Utföraren ska följa de rutiner och riktlinjer för synpunktshantering när det gäller att ta emot och vidarebefordra alla synpunkter till socialnämnden samt informera de enskilda och deras närstående samt alla anställda om dess syfte och hantering.

5 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 5 (18) Kommunens ansvar för uppföljning Socialnämnden har det övergripande ansvaret för socialtjänsten i kommunen och uppföljningen av denna. Uppföljning bör bl a göras utifrån hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen, hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov samt hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamheten kvalitet. Brukarnas synpunkter I samband med denna uppföljning gjordes ingen specifik mätning av brukarnas Synpunkter. Brukarundersökning genomfördes under maj 2010 i form av enkät via FoU Västernorrland Kommunala utförare Etableringsområde Antal boende Källvägen 10 Särskilt boende enligt SoL Vårstagatan 9 A Bostad med särskild service enligt LSS Vårstagatan 9 B Bostad med särskild service enligt LSS Koltrastvägen 139 Bostad med särskild service enligt LSS Metod Uppföljningen har skett i tre steg: - Ett i förväg utskickat frågeformulär vilket fylls i av enhetschefen och sänds åter till kvalitetssamordnaren inom 14 dagar - Besök i verksamheten och personliga intervjuer med enhetschef och personalrepresentant

6 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 6 (18) - Granskning av genomförandeplaner samt social dokumentation genom stickprovskontroller Utvärdering Kategorisering och poängberäkning Varje bedömningsområde har poängsatts enligt följande: 0 poäng (Inget kryss i rutan) Utföraren uppfyller inte kravspecifikationen 2 poäng (Kryss i rutan) Utföraren uppfyller kravspecifikationen till fullo 1-7 poäng Beroende av vilken procentsats som angivits i svaret Bedömningsområden Ekonomi och administration Max 10 poäng Ledning och personal Ledning Max 6 poäng Omvårdnadspersonal Max 30 poäng Kontaktmannaskap Max 6 poäng Ledningssystem Max 2 poäng Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande Max 28 poäng Synpunktshantering Max 8 poäng

7 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 7 (18) Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) Max 6 poäng Kost Max 16 poäng Hygien Max 8 poäng Larm Max 4 poäng Hantering av egna medel och nycklar/passerkort Max 4 poäng Delegering från primärvården (endast boende enligt LSS) Max 4 poäng Den totala max poängen som en utförare enligt socialtjänstlagen kan uppnå är 128 poäng Den totala max poängen som en utförare enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan uppnå är 132 poäng Resultatsammanfattning med kommentarer Resultatet av egenkontrollen kommer att presenteras för socialnämnden, ledningsgrupp och enhetschefer. Ekonomi och administration Samtliga enhetschefer uppfattar att samverkan med beställaren fungerar väl. Uppföljning av utförd tid i relation till biståndsbedömd (beslutad) tid görs hos alla enheter. Fakturahanteringen fungerar tillfredställande. Ledning och personal Ledning Enhetschef har inte ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd men har minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom äldreomsorgen samt dokumenterad relevant utbildning. Omvårdnadspersonal 100 % av omvårdnadspersonalen har en tillsvidareanställning, kompetensnivån är hög och personalomsättningen mycket låg. Rutiner med checklistor finns för

8 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 8 (18) introduktion för nyanställda och introduktion ges som regel under tre dagar (två dagpass och ett kvällspass) Samtlig personal har inte svårigheter med att förstå och kunna göra sig förstådd i det svenska språket såväl i tal som i skrift. Kontaktmannaskap Alla enheter har en namngiven ordinarie kontaktperson för den enskilde. Uppdraget som kontaktperson finns dokumenterat. Ledningssystem Kvaliteten inom socialtjänstens olika verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras enligt SOSFS 2006:11. För att kunna fullgöra dessa skyldigheter ska det finnas ett system för fastställande av kvalitetsmål, och för planering, utförande, uppföljning samt utveckling av kvaliteten i verksamheterna. Ett kvalitetsledningssystem förutsätter bland annat att det finns verksamhetsmål, rutiner för kvaliteten som styr mot målen, samverkan, kompetensutvecklingsplaner och olika former av avvikelsehantering. Ett kvalitetsledningssystem med tillhörande kvalitetsplan har antagits av Socialnämnden i april Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande Den sociala dokumentationen består av två delar: En individuell arbetsplan (genomförandeplan) Social journal Genomförandeplan Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en individuell arbetsplan (genomförandeplan), som ska innehålla mer i detalj hur insatsen ska genomföras. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska utföra insatserna och när de ska genomföras samt på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen. Planen ska också innehålla datum för fastställandet samt när och hur den ska följas upp. Samtliga enheter uppger att alla boenden har en genomförandeplan. Vid kontroll har det dock framkommit att flertalet genomförandeplaner inte är kompletta. En av enheterna förvarar den enskildes dokumentation i låsbara skåp och de övriga enheterna uppger att de förvaras i låst kontor. Social journal Den sociala journalen är mycket bristfällig. Få och gamla anteckningar. Även förvaringen av den enskildes dokumentation bör ses över.

9 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 9 (18) Synpunktshantering Alla enheter har rutiner för synpunktshantering. Bristfälligt med information om synpunktshantering. Inga synpunkter har inkommit under Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) Alla enheter har rutiner för hantering av anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister. En anmälan har inkommit under 2010 avseende våld mot brukare. Kost Ett egenkontrollprogram finns inte och tillämpas inte anpassat efter aktuell verksamhet En enhet uppger att rutiner finns och tillämpas för att personalen ska uppmärksamma och vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi Endast 0-30 % har genomgått utbildning avseende kost och nutrition med hänsyn till arbetets utformning samt utbildning avseende livsmedelshygien Hygien Ingen av enheterna arbetar med att årligen genomföra hygienrond i verksamheten samt dokumentera och rapportera. Självskattningsformulär används inte för bedömning av hygienrutinernas tillämpning vid någon av enheterna. Larm Det är få boende som har bärbart larm. Skriftliga rutiner för att besvara larm finns endast på en enhet. Rutin med direktiv för att erhålla ett individuellt larm finns. Hantering av egna medel och nycklar/passerkort Socialnämnden antog riktlinjer för hantering av kontanta medel i juni Dessa är vägledande. En av enheterna arbetar efter att minimera hanteringen av kontanter och har framfört önskemål om att samtliga ska ha bankomatkort. Samtliga enheter har säkra men olika rutiner för hantering av nycklar, vilket innebär att nyckeln kvitteras i samband med ny boende, förvaras i ett låst nyckelskåp och lämnas tillbaka efter det att uppdraget upphört. Vissa boende har en egen nyckel till lägenheten och på en enhet har anhörig nyckel. Delegering från primärvården (endast boende enligt LSS) Distriktssköterska besöker enheterna regelbundet var 14:e dag och samtliga som har medicin har APO dos. Inga problem finns beträffande delegering Följande generella förbättringsområden kan konstateras: - Social dokumentation Ett fortsatt förbättringsarbete av den sociala dokumentationen med särskild inriktning av den sociala journalen måste påbörjas snarast. Genomförandeplanerna måste vara kompletta och den enskilde eller företrädare ska vara mer delaktig vid upprättandet av planen.

10 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 10 (18) En säker förvaring av den sociala dokumentationen bör ses över och dokumentationen ska hållas i god ordning. Handlingar som upprättas eller kommer in till en verksamhet måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Det är viktigt att de förvaras i låsbara utrymmen och att handlingarna skyddas mot förstörelse. - Synpunktshantering Synpunktshanteringen bör förbättras. Information ska finnas hos den enskilde samt på anslagstavlor. - Synlig identifikation Ingen av enheterna uppger att de använder namnskyltar. All personal bör ha ska en väl synlig namnbricka så att den enskilde kan identifiera person och företag som ett led i att skapa trygghet. - Rutiner för kosthantering och hygien bör ses över och ett aktivt arbete med dessa frågor ska påbörjas snarast - Kompetensutveckling Plan för personalens kompetensutveckling ska finnas Ovan nämnda förbättringsområden kommer att följas upp Ingrid Fagerström Kvalitetssamordnare Bilagor: 1. Redovisning per enhet 2. Bedömningsmodellen

11 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 11 (18) Redovisning per enhet Källvägen, 10 boende Bilaga 1 Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 4 poäng av 6 möjliga Personal 21 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 1 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 26 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 4 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 2 poäng av 16 möjliga Hygien 2 poäng av 8 möjliga Larm 0 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 86 poäng av 128 möjliga Vårstagatan 9 A 5 boenden Vårstagatan 9 B 2 boenden Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 4 poäng av 6 möjliga Personal 21 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 1 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 26 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 2 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 4 poäng av 6 möjliga Kost 2 poäng av 16 möjliga Hygien 2 poäng av 8 möjliga Larm 2 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 88 poäng av 132 möjliga

12 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 12 (18) Koltrastvägen 139, 6 boende Resultat per kategori Ekonomi och administration 10 poäng av 10 möjliga Ledning 4 poäng av 6 möjliga Personal 22 poäng av 30 möjliga Kontaktmannaskap 6 poäng av 6 möjliga Ledningssystem 1 poäng av 2 möjliga Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande 22 poäng av 28 möjliga Synpunktshantering 6 poäng av 8 möjliga Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10) (Lex Sarah) 6 poäng av 6 möjliga Kost 4 poäng av 16 möjliga Hygien 2 poäng av 8 möjliga Larm 2 poäng av 4 möjliga Hantering av egna medel och nycklar/passerkort 4 poäng av 4 möjliga Delegering från primärvården 4 poäng av 4 möjliga Sammanlagt 93 poäng av 132 möjliga

13 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 13 (18) Bilaga 2 Uppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende enligt SoL och Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin i Härnösands kommun Utförare och enhet Kommunal regi Privat regi Entreprenad Verksamhetens regiform Avtalspart/Nämnd Adress Verksamhetschef/enhetschef Telefon Hemsida Etableringsområden Boende Antal boende

14 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 14 (18) Vid uppföljningen medverkade Uppföljningen utförd av: Från utföraren: Datum för uppföljningen: Metod Metod för uppföljningen Intervju med ledningspersonal, genomgång av system och rutiner samt dokumentation i enskilda ärenden Sammanfattande bedömning Samlad bedömning av uppföljningen Inga påpekanden finns Följande påpekanden finns som ska vara åtgärdade senast Ekonomi och administration Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning Rutin finns för rapportering av förändrat behov Avvikelserapporteringen är tillfredsställande Fakturorna avser rätt period Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Ledning och personal Ledning Minst en av dem som är ansvariga för den dagliga driften av verksamheten (verksamhetschef/enhetschef) har: Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom äldreomsorgen, exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare Dokumenterad relevant utbildning, d.v.s. socionomutbildning med inriktning mot äldre och funktionshindrade, ålderdomshemsföreståndarutbildning, sociala omsorgslinjen, sjuksköterskeutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som ger likvärdiga kunskaper

15 Omvårdnadspersonal Totalt antal anställda personer på enheten Totalt antal anställda på enheten omräknat till helårsarbetare Personalens anställningsform: 100 % av personalen är tillsvidareanställda Minst 75 % av personalen är tillsvidareanställda Minst 50 % av personalen är tillsvidareanställda Minst 25 % av personalen är tillsvidareanställda Mindre än 25 % av personalen är tillsvidareanställda Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform): 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Personalomsättningen har under det senast året varit Kvalitetsdokument D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 15 (18) 0 % 1-5 % 6-10 % % % 21 % eller mer Plan finns för personalens kompetensutveckling. Rutiner finns för introduktion av nyanställda. All personal förstår och kan göra sig förstådd i det svenska språket i tal. All personal förstår och kan göra sig förstådd i det svenska språket i skrift Personalen bär identifikation synlig för brukaren med dennes (personalens) namn utförarens namn Kontaktmannaskap Det finns kontaktperson för varje brukare Den enskilde har möjlighet att byta kontaktperson Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för brukarna, dvs. minimerar antalet personal hos brukaren och håller överenskomna tider

16 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 16 (18) Ledningssystem Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2006:11 Arbete med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 pågår Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och brukarinflytande Beställning/uppdrag finns Av beställningen/uppdraget framgår aktuell situation och insatsens syfte Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt Genomförandeplaner finns för alla brukare Genomförandeplanerna revideras minst en gång per år De genomförandeplaner som finns innehåller Brukarens namn och personnummer Datum då planen är upprättad och när uppföljning ska ske Vilka som deltagit vid upprättandet Namn på verkställare och kontaktperson Mål/delmål för insatsen Hur insatsen ska genomföras, åtgärder samt eventuella Ordinationer När insatsen eller omvårdnadsåtgärden ska genomföras Underskrift av den enskilde eller då detta inte är möjligt anhörig/närstående/god man Synpunktshantering System finns för synpunktshantering Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter Redovisning finns över inkomna synpunkter samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Årliga brukarundersökningar genomförs

17 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 17 (18) Anmälan om missförhållanden och hantering av fel och brister enligt 14 kap 2 SoL (SOSFS 2 008:10)(Lex Sarah) Rutiner finns för anmälan Rutiner finns för att Socialnämnden omedelbart får kännedom om anmälan Ingen anmälan har skett sedan föregående uppföljning Om anmälan gjorts ange antal och avseende vad: Antal: Avseende Kost Rutiner finns och tillämpas för att personalen ska uppmärksamma och vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi Ett egenkontrollprogram finns och tillämpas anpassat efter aktuell verksamhet Andel personal som har genomgått utbildning avseende kost och nutrition med hänsyn till arbetets utformning: % % % % % 0-30 % Andel personal som har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien: % % % % % 0-30 % Hygien Enheten arbetar med basala hygienrutiner i enlighet med rutiner och har tillgång till utrustning t ex. engångshandskar, handsprit All personal har utbildning om basala hygienrutiner Årlig hygienrond genomförs i verksamheten samt dokumenteras och rapporteras Självskattningsformulär används för bedömning av hygienrutinernas tillämpning

18 D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 18 (18) Larm Åtgärdskedja för att besvara larmanrop finns Direktiv finns för att erhålla ett individuellt larm Hantering av egna medel och nycklar/passerkort Rutiner finns för hantering av egna medel Rutiner finns för hantering av nycklar och passerkort Delegering från primärvården (endast boende enligt LSS) Rutiner finns för delegering från primärvården Personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har delegering från primärvården

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Enklare vardag Kommunal regi Privat

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Halina Johansson Adress:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet hemtjänst

Egenkontroll av verksamhet hemtjänst D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2012-02-23 Verksamhet: Hemtjänst Beslutad

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: Enskede-Årsta-Vantörs sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva Lindgren Adress: Sjösa Torg

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemtjänst Skärholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Hemtjänst Skärholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Hemtjänst Skärholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Marja-Leena Revholm Adress: Portholmsgången 1, 127 48 Skärholmen

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Mariya Rami Adress: Rosenlundsgatan 44 118

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Ewa Wasiewicz Adress: Sturevägen 3 177 56 Järfälla

Läs mer

Hemtjänstenhet: Blomsterfondens hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Blomsterfondens hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Blomsterfondens hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Christina Reichenberg Adress: Ringvägen 107 118 60 Stockholm

Läs mer

Hemtjänstenhet: Almis Hemtjänst Service AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Almis Hemtjänst Service AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Almis Hemtjänst Service AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Almis hemtjänst Service AB Verksamhetschef/enhetschef: Almaz Genzai Adress: Finlandsvägen 64 Kista

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk hemtjänst AB Hässelby Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrant Adress:

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

Hemtjänstenhet: Care Rent International AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Care Rent International AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Care Rent International AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Simin Torkzadeh Adress: Västra vägen 5A 169 61 Solna

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Ewa Wasiewicz Adress: Sturevägen 3 177 56 Järfälla

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Page 1 of 7 Verksamhetsuppföljning 2014 Hemtjänstenhet: Svensk Personlig Hemtjänst AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Svensk Personlig Hemtjänst AB Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Älvsjö Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Solberga Hagväg 4, Älvsjö Företag: Allomsorg S&R AB Hemsida: www.stodoresurs.se Verksamhetschef: Malin Aronsson Telefon: 08-579 17 201

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Kastanjetten Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Enhagsslingan 5, Täby Företag: Tamburinen Omsorg Hemsida: www.solhagagruppen.se/fritid/kastanjetten Verksamhetschef: Sofie Ewerborg

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Allomsorg S&R Älvsjö. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Allomsorg S&R Älvsjö. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Allomsorg S&R Älvsjö Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Solberga Hagväg 4, Älvsjö Företag: Allomsorg S&R AB Hemsida: www.stodochresurs.se Föreståndare:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Page 1 of 9 HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Södermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB - Södermalm Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Hemtjänst i och omsorg i Stockholm Verksamhetschef/enhetschef: Natalia Gladych

Läs mer

Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015

Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Page 1 of 9 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: Olivia hemtjänst

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Ramavtalsuppföljning Kategori A, Silverkatten HB, Dnr

Ramavtalsuppföljning Kategori A, Silverkatten HB, Dnr Page 1 of 8 Ramavtalsuppföljning Kategori A, Silverkatten HB, Dnr 2010-886-1.2.1. Namn på enheten (går inte att redigera): SilverKatten Handelsbolag Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Namn på enheten:föreningen Blomsterfonden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:föreningen Blomsterfonden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:föreningen Blomsterfonden Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Madeleine Salvi Adress: Ringvägen 107 118 60 Stockholm Telefon: 08 555

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen.

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Hägerstensvägen

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Namn på enheten:nura Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:nura Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:nura Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Shugri Ali Adress: Åvingegränd 7 163 68 Spånga Telefon: 621 14 20 070-826 98 73 Verksamhetens

Läs mer

Namn på enheten:legevisitten Hemtjänst AB - Hägersten. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef:

Namn på enheten:legevisitten Hemtjänst AB - Hägersten. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Namn på enheten:legevisitten Hemtjänst AB - Hägersten Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Jeanette Månsson Adress: Selmedalsvägen 42,

Läs mer

Enhetens namn: Söders Demens och Specialteam AB. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post:

Enhetens namn: Söders Demens och Specialteam AB. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Enhetens namn: Söders Demens och Specialteam AB Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Ringvägen 39 B, Stockholm Företag: Söders Demens och Specialteam AB Hemsida: www.sodersdemensteam.se Verksamhetschef:

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Namn på enheten:silverkatten Handelsbolag. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:silverkatten Handelsbolag. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:silverkatten Handelsbolag Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalm stadsdelsnämnd Verksamhetschef: Ulla-Maja Nordström, socionom Adress: Starrängsringen 63

Läs mer

Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress:

Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Sonja Gaugl Adress: Rosenlundsgatan 44 118 63 Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef:

Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Niklas Evaldsson Adress:

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Uppföljning av Intraprenaden

Uppföljning av Intraprenaden Rapport Sida 1 (5) 2015-10-21 Uppföljning av Intraprenaden Enhetens namn: Brännkyrka gruppbostad Enhetschef: Martin Pietsch martin.pietsch@ Närvarande från utföraren: Enhetschef Martin Pietsch, vårdare

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Baltzar von Platens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Mall för Uppföljning av utförare inom socialpsykiatrin

Mall för Uppföljning av utförare inom socialpsykiatrin Mall för Uppföljning av utförare inom socialpsykiatrin A Basuppgifter Utförare och enhet Verksamhetens regiform Tillstånd från Länsstyrelsen/Socialstyrelsen Kommunal regi Privat regi Entreprenad Datum

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Atlas & Bore AB Adress: Stockby Hantverksby 16 181 75 Lidingö Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Uppföljning av förbättringsområden

Uppföljning av förbättringsområden Sid. 1 (5) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 120927 Verksamhet: Särskilt boende och hemtjänst Beslutad av:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare: Attendo Care AB Kundval Nacka, Skarpnäck och Farsta Adress: Finntorpsvägen 2, 131 36

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr 2008-1020-600 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning:

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare: Aleris äldreomsorg AB, Tessingården Adress: Banergatan 73, 115 53 Stockholm Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Homemaild Hemservice AB Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Maria Bangata 6

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Namn på enheten:enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:enklare Vardag Sverige AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalm Verksamhetschef: Fariba Bameti Adress: Skeppargatan 7 114 52 Stockholm Telefon: 08-122

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare: Farsta Södra hemtjänst Adress: Nordmarksvägen 82, 123 71 Farsta Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Big Care AB Adress: Friherregatan 50 Verksamhetschef/enhetschef: Pramod Singh

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Enklare Vardag i Sverige AB bifirma till till Nursing Pool Solna AB Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Blomsterfonden Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Ringvägen 107 118 60 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer