Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland"

Transkript

1 Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden , SON 129 Reviderat av socialnämnden Reviderat av socialnämnden SON 2012/490

2 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 4 MÅLGRUPP... 4 INSATSEN... 4 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET... 4 BESLUT... 4 BESTÄLLNING... 4 VERKSTÄLLIGHET... 4 FÖRÄNDRADE BEHOV... 4 KVALITETSKRAV PÅ HEMTJÄNST... 5 RISKHANTERING... 7 HJÄLPMEDEL PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVS AV LEGITIMERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL ENLIGT HJÄLPMEDELSREGLEMENTE REGION GOTLAND... 7 MUNHÄLSOBEDÖMNING... 7 SYSTEMATISKT FÖREBYGGANDE ARBETSSÄTT... 7 NYCKELHANTERING... 7 HANTERING AV PRIVATA MEDEL... 7 TOLK... 7 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION... 8 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE... 9 ANSVAR... 9 PROCESSER OCH RUTINER... 9 SAMVERKAN OCH SAMARBETE... 9 GOD MAN/FÖRVALTARE MYNDIGHETER BESTÄLLAREN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FRIVILLIGORGANISATIONER EGENKONTROLL RAPPORTERINGSSKYLDIGHET PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING KOMPETENSUTVECKLING KRAV PÅ VERKSAMHETSANSVARIG KRAV PÅ MEDARBETARE/OMVÅRDNADSPERSONAL ÖVRIGT SEKRETESS... 13

3 3 (15) Inledning Syftet med dokumentet Uppdrag och kvalitetskrav är att beskriva de krav på kvalitet och innehåll i insatserna som ställs på utförare av hemtjänst, inklusive ledsagning och kostnadsfri avlösning till personer i ordinärt boende med insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Dokumentet är en vägledning och ett stöd till utförare som ska verkställa insatsen. Kvalitetskraven utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL (SOSFS 2011:9). Kvalitetskrav och riktlinjer ändras fortlöpande och utföraren meddelas aktuella ändringar kontinuerligt. Utföraren ansvarar för att aktuella kvalitetskrav ska vara kända av all personal. Region Gotland använder styrkort för målstyrning. Målet i brukarperspektivet är att den enskilde ska få tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Regionens värdegrund beskrivs i styrkort med orden omtanke, delaktighet och förtroende. Socialnämnden fastställer mål för verksamheten i styrkort, se Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när, hur och av vem insatser ska ges. Socialnämnden har upprättat kvalitetsgarantier som anger de viktigaste punkterna för vad den enskilde garanteras. Läs mer på regionens hemsida; Socialnämnden är beställare och ytterst ansvarig för myndighetsutövning, kvalitet och uppföljning enligt såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Utföraren ansvarar för att verksamheten utförs enligt de lagar, föreskrifter och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagstiftning och övriga vid varje tillfälle tillämpliga lagar. Utföraren ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Verksamheten ska bedrivas religiöst och politiskt obundet och uppmärksamma och tillgodose den enskildes behov av stöd.

4 4 (15) Beskrivning av insatsen Målgrupp Hemtjänst riktar sig till den som bor i ordinärt boende och som inte själv klarar att tillgodose sina behov. Hemtjänst innebär att få stöd och hjälp i vardagen för att uppnå en skälig levnadsnivå. Insatsen Hemtjänst är ett samlingsbegrepp på insatser som ges till den enskilde utifrån dennes individuellt bedömda behov. Hemtjänst kan t.ex. innehålla service, personlig omvårdnad, ledsagning, kostnadsfri avlösning, insatser för att bryta isolering samt telefon och samtalstillsyn, se riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Från beslut till verkställighet Beslut Region Gotland, genom socialnämnden är ytterst ansvarig. Insatsen hemtjänst ska för den enskilde alltid föregås av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.. Beställning Handläggarenheten ansvarar för att delge beställning till den utförare som den enskilde valt. Utföraren ska ansvara för att beställning av matdistribution sker till aktuell leverantör som distribuerar maten till brukaren. Verkställighet Utföraren ska verkställa dagliga insatser enligt beställningens innehåll snarast dock senast inom tre arbetsdagar. Övriga insatser ska verkställas inom angiven tidsram, t.ex städ inom tre veckor osv. Förändrade behov Tillfälligt utökade förändring av insatser ska verkställas av utföraren. Vid långsiktiga förändrade behov ska handläggarenheten meddelas. Utföraren ska meddela handläggarenheten om en insats upphör. Utföraren ska omgående meddela handläggarenheten om en person av någon anledning avslutat sina insatser. Vid avslut ska utföraren omgående delge handläggarenheten den sociala dokumentationen. Frånvarorapportering. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse och korttidsboende reduceras den beviljade tiden och ingen ersättning utgår från och med dagen efter inskrivning till och med dagen före utskrivning. Om brukaren avsäger sig alla sina insatser i 30 dagar eller mer reduceras den beviljade tiden och det utgår ingen ersättning. Då ersättningen bygger på beviljad tid ingår tillfällig ledsagning och andra tillfälliga förändringar i ersättningen. Förändras insatsbehoven mer långsiktigt måste biståndshandläggaren kontaktas.

5 5 (15) Byte av utförare Den enskilde har alltid rätt att byta utförare. Vid byte av utförare gäller 14 dagars uppsägningstid. Handläggarenheten ansvarar för att meddela aktuell utförare om att byte kommer att ske samt skickar beställning till ny utförare. Ny utförare ska kontakta föregående utförare och komma överens om när bytet ska ske. Endast en utförare kan debitera ersättning avseende samma period. Kvalitetskrav på hemtjänst Insatserna ska vara utformade så att den enskildes förmåga, resurser och önskemål tas tillvara. Vid insatsernas utförande ska utföraren beakta den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Utföraren ska visa hänsyn till varje unik person utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Verksamheten skall bygga på ett förhållningssätt i enlighet med evidensbaserad praktik. Det innebär att insatserna skall utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap, medarbetarnas erfarenheter och den enskildes önskemål och erfarenheter. Brukarinflytande Verksamheten ska präglas av helhetssyn och kontinuitet och utföras med flexibilitet, hög kvalitet och stor respekt för den enskilde. Den enskilde har rätt till inflytande, integritet och delaktighet och insatserna ska utföras i samråd med den enskilde. En väsentlig del av den enskildes individuella inflytande är genomförandeplanen, där planen alltid ska utformas tillsammans med den enskilde/företrädare. Om den enskilde inte varit delaktig ska orsaken och hur man arbetat för delaktighet framgå av dokumentationen. Genomförandeplanen ska bygga på beslutade insatser och utformas i enlighet med den enskildes behov och önskemål. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Planen ska hållas aktuell och användas som ett arbetsredskap i det dagliga utförandet av insatsen. Kontaktman Den enskilde ska erbjudas en kontaktman inom en vecka från beställning. Utföraren ska ha riktlinjer för kontaktmannens uppdrag. Utföraren ska informera och utbilda kontaktmannen om vilka åtaganden och vilket ansvar uppgiften omfattar. Utföraren ska aktivt arbeta för ett gott samarbete/relation med närstående. Den enskilde/närstående ska alltid informeras om aktuell kontaktman och dennes uppdrag.

6 6 (15) Samordnad individuell plan SIP När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten skall en individuell plan upprättas i enlighet med ök mellan HSN och SON LÄNK Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter Utförarens personal får endast efter delegering ta på sig ansvar för hälso- och sjukvårduppgifter. Då hemtjänstpersonal är hos brukaren för att utföra biståndsbedömda insatser skall de inom ramen för beslutade biståndsinsatser även utföra vissa delegerade arbetsuppgifter t.ex. överlämna läkemedel i samband med måltider Utföraren ska även efter skriftlig överenskommelse med hemsjukvården utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter vid andra tidpunkter. Ersättningen är då enligt schablon 0,25 timme. Det finns tillfällen då en hälso- och sjukvårdsuppgift är av betydligt större omfattning tidsmässigt och då ska tiden anges i samband med beställning. Då hemtjänstpersonal utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter är de hälsooch sjukvårdspersonal och ska dokumentera enligt patientdatalagen t ex signeringslistor och/eller i verksamhetssystemet. Hygien Kraven på god vårdhygienisk standard ska uppfyllas och smittspridning förebyggas. För att medverka till att vårdrelaterade infektioner blir så få som möjligt ska riktlinjer som hygiensjuksköterska inom Region Gotland utfärdat samt aktuella föreskrifter och riktlinjer från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet följas. Vardagsrehabilitering Utföraren ska ha ett rehabiliterande och habiliterande synsätt. Den enskilde ska ges möjlighet att delta i insatserna efter förmåga med syfte att stärka de egna resurserna Vardagsrehabilitering syftar till att ge brukaren bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Personalen ska tillgodose den enskildes behov av vardagsrehabilitering med målet att höja och bibehålla uppnådd funktionsnivå. Vård i livets slutskede Personer som befinner sig i livets slutskede ska oberoende av religion få en kvalificerad vård och ett mänskligt och värdigt omhändertagande. Vården ska bedrivas utifrån ett palliativt förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitet för den enskilde och dennes närstående. Den enskilde ska ha tillgång till hjälp för smärta samt andra fysiska, psykiska och andliga problem. Insatser som ökar den enskildes trygghet och ro ska prioriteras. Den palliativa vården bygger på samverkan

7 7 (15) mellan olika professioner samt kräver effektiv kommunikation, kunskaper och färdigheter i hur man vårdar döende människor. Vården förutsätter kontinuitet och samverkan mellan olika vårdformer. Döende personer får inte lämnas utan någon i sin närhet om den enskilde inte själv uttryckt önskemål om detta. Personalen ska bidra till att skapa trygghet genom att informera, vägleda och stödja de närstående. Riskhantering Inför förändringar och införandet av nya rutiner ska en riskanalys göras. Baserat på analysen ska åtgärder sättas in för att minimera riskerna för den enskilde. Hjälpmedel Personliga hjälpmedel förskrivs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt hjälpmedelsreglemente Region Gotland Utföraren ska själv svara för och bekosta arbetstekniska hjälpmedel som i första hand används för personalens arbetsmiljö. Utföraren ska se till att personalen kontinuerligt får utbildning i förflyttningsteknik. Munhälsobedömning Utförarens personal ska medverka vid munhälsobedömning som utförs av Tandvårdsenheten. Den som utför bedömningen ger råd och instruktioner till personalen hur munhygienen ska skötas. Enhetschef inom hemtjänsten ansvarar för att personalen årligen får utbildning i munhälsa av Tandvården. Systematiskt förebyggande arbetssätt Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg. Varje brukare registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår eller att bli undernärd i syfte att förebygga vårdskador. I de fall risker föreligger så utformas en för brukaren personlig åtgärdsplan med ett planerat uppföljningsdatum i registret. Hemsjukvården ansvarar för registret men hemtjänstpersonalen ska delta. Nyckelhantering Utföraren ska säkerställa att det finns skriftliga rutiner för hantering av nycklar till den enskildes bostad. Om kostnader för byte av lås/nycklar uppstår pga. borttappade nycklar betalas detta av utföraren. Hantering av privata medel Utgångspunkten är att den enskilde själv svarar för sina privata medel. I händelse av att enskild har behov av hjälp med att hantera privata medel ska utföraren i första hand stödja den enskilde att ansöka om god man/förvaltare alternativt anmäla behovet till handläggaren. Tolk Den enskilde ska ges hjälp vid behov att rekvirera tolk exempelvis vid språk, tal-, syn- och hörselnedsättning.

8 8 (15) Handläggning och dokumentation Dokumentation av insatser enligt socialtjänstlagen ska göras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd. Dokumentation vid Handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Utföraren ska ha rutiner utifrån särskilda bestämmelser enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoL PuL) och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoL PuL). Dokumentation av hälso- och sjukvård ska ske enligt patientdatalagen SFS 2008:355 och SOSFS 2008 :14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Skyldighet att föra journal har den som har legitimation för yrket eller person som genom delegering biträder en legitimerad yrkesutövare med viss angiven arbetsuppgift. Journalhandlingar ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Endast de som är engagerade i vården av den enskilde har rätt att ta del av journalen. Beställaren använder sig för närvarande av verksamhetssystemet Treserva som dokumentationssystem. I de fall det är tekniskt möjligt att ge åtkomst till verksamhetssystemet för externa utförare ska utföraren använda sig av samma system som beställaren. Utföraren ska anpassa sin verksamhet så att detta blir möjligt för att säkerställa dokumentationen. Avtal ska tecknas mellan socialförvaltningen och den enskilde utföraren. Genomförandeplan Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. Planen ska underlätta och effektivisera arbetet med dokumentation under pågående insats och är en del av personakten. Utföraren ansvarar för att en individuell genomförandeplan skriftligen upprättas utifrån varje gällande biståndsbeslut. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde som ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över planering och genomförande av sina insatser. När genomförandeplanen är fastställd och underskriven ska en kopia skickas till den enskilde och en kopia skickas till handläggaren. Planen ska innehålla konkreta och mätbara mål för de beslutade insatserna samt en redogörelse för hur detta ska genomföras. Av planen ska framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas.

9 9 (15) Den genomförandeplan som upprättas vid insatsens början, senast en vecka efter verkställighet, utgör tillsammans med biståndshandläggarens beställning grunden för uppföljning och utvärdering för genomförandeplanen och vid behov revideras. Förvaring av dokumentation efter avslutad insats Dokumentation om den enskilde ska skyndsamt och på ett betryggande sätt skickas av utföraren till beställaren vid insatsens avslut. Utföraren ska följa regionens regler för arkivering och gallring av journaler. Hantering av dokumentation vid byte av utförare När den enskilde byter utförare, ska vid överlämnande av dokumentation inhämtas samtycke av den enskilde. Om den enskilde inte medger samtycke ska utföraren lämna över dokumentationen till beställaren. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utföraren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL (SOSFS 2011:9) Ansvar Avdelningschef/enhetschef har ett samlat ledningsansvar så att verksamheterna bedriver en god omsorg med hög kvalitet. Medarbetare har ansvar för att känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer och rutiner utifrån ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Processer och rutiner Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet ska verksamheten utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra kvalitet. Samverkan och samarbete Utföraren ska samverka med närstående/legal företrädare och för den enskilde andra viktiga personer i den utsträckning som den enskilde medger. Alla led i planering kring den enskilde ska föregås av denna samverkan Närstående/anhörigstöd Utföraren ska i möjligaste mån beakta både den enskildes och dennes närståendes intresse inom vård och omsorg om den enskilde samtycker. Detta innebär att även närståendes åsikter, kunnande och delaktighet ska vara en naturlig del av verksamheten så långt det går och med beaktande av den enskildes egna önskemål, självbestämmande och integritet.

10 10 (15) Personalen ska informera om vilka stödformer som kan erbjudas till anhöriga/närstående God man/förvaltare Utföraren ska skapa goda kontakter och kontinuerligt ha en dialog med den enskilde och dennes legala företrädare om verksamheten. Myndigheter Utföraren ska samverka med de förvaltningar och myndigheter som är av betydelse för den enskildes vård- och omsorg och livsföring i övrigt.. Beställaren Utföraren ska samverka med beställaren och delta i samverkansmöten och branschråd. Beställaren bjuder regelbundet in till branschråd där syftet är att ge utrymme för dialog mellan beställare och utförare samt kunskapsutbyte mellan utförare. På dessa branschråd kommer även beställaren att informera om kvalitetsuppföljningens generella resultat samt nya riktlinjer, överenskommelser och kvalitetsdokument. Utföraren bör delta i utbildningar och informationsträffar, som socialförvaltningen kallar till. Utföraren ska lämna statistik och uppgifter som efterfrågas av nationella myndigheter, andra organisationer och beställaren, samt medverka vid uppföljning eller bistå med underlag för att genomföra uppföljningen. Beställaren gör uppföljning av verksamheter utifrån de krav som ställs, uppföljningen är såväl generell som riktad. Oanmälda besök kan ske i verksamheterna. Utföraren ska medverka vid uppföljning eller bistå med underlag för att genomföra uppföljningen. Verksamheten ska varje år upprätta kvalitetsberättelse som skickas till beställaren i samband med årsredovisning. Inkomna handlingar till beställaren är offentliga (3 Kap 19 a kommunallagen). Nämnden omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar om inte handlingarna omfattas av offentlighets - och sekretesslagstiftningen (OSL 2009:400). Hälso- och sjukvård Utföraren ska samverka med relevanta aktörer för att kunna bedriva en säker vård. Det är speciellt viktigt i gränssnittet mellan olika ansvarsområden Utföraren ska samarbeta med hälso- och sjukvården med fokus på den enskilde. För att den enskilde ska kunna känna sig trygg och få bästa möjliga vård och omsorg måste det finnas en god kommunikation och samsyn Utföraren ska delta i teamarbete med hemsjukvården. Teamsamverkan ska säkra att brukarens insatser från såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård samplaneras för att minska risken för undvikbar slutenvård och/eller återinläggningar.

11 11 (15) Överenskommelser mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska göras kända och följas i tillämpliga delar. Frivilligorganisationer Samarbete med frivilligorganisationer och studieförbund ska eftersträvas i syfte att tillgodose den enskildes sociala, kulturella och existentiella behov. Egenkontroll Verksamheten ska bedriva egenkontroll, dvs systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Synpunkter och klagomål på verksamheten Utföraren ska ha ett eget system eller följa Region Gotlands system för hur den enskilde/företrädare/närstående kan lämna synpunkter på verksamheten. Detta system ska vara känt bland enskilda/företrädare och personal. Synpunkter och klagomål från den enskilde och dennes företrädare/närstående är en viktig informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas. Synpunkter och klagomål ska tas på allvar och ska betraktas som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Region Gotland har även ett gemensamt system för alla verksamheter inom regionen Tyck till som kan användas. Rapporteringsskyldighet Verksamheten ska följa gällande föreskrifter SOFSF 2011:5 och 2005:28 samt regionens riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Sarah och lex Maria,(del av riktlinjer för Ledningssystemet för kvalitet LÄNK). Utföraren ansvarar för att det finns rutiner inom verksamheten för hantering, analys och förbättringsåtgärder utifrån inrapporterade avvikelser. Utförare i egen regi ska använda regionens system för rapportering och hantering av avvikelser. Personal och kompetensförsörjning Utföraren ska tillförsäkra personalen meddelarfrihet och får inte ålägga dessa en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras möjlighet att lämna uppgifter till media. Utföraren får inte heller efterforska källan till sådana uppgifter. Omfattning/bemanning Utföraren ska ge hemtjänst i form av service och omvårdnad utifrån individuella behov så att säkerhet och omsorg garanteras för den enskilde. En fast personalgrupp

12 12 (15) ska finnas som bas och arbetet ska organiseras så att antalet personer som deltar i insatserna minimeras för den enskilde. Personal hos utföraren får inte ha uppdrag som förvaltare/god man eller annat uppdrag för de personer som man utför insatser för. Utföraren ansvarar för att det finns tillräckligt med personal för att tillgodoses de enskildas behov av hemtjänst. Utföraren ska anställa och ansvara för personal med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. För verksamheten ska finnas rutiner för en anpassad introduktion av nyanställda samt för hur metoder inom verksamheten introduceras, tillämpas och utvecklas. Kompetensutveckling Utföraren ska se till att personalen har den utbildning och kompetens som behövs, för att utföra och utveckla verksamheten engagerat och professionellt. För all personal ska det årligen upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan för fortbildning och vidareutbildning och personalen ska erbjudas regelbunden handledning. Kompetensutveckling ska svara mot verksamhetens behov inom verksamhetsområdet. Krav på verksamhetsansvarig Verksamheten ska ledas av en chef med adekvat högskoleutbildning och lämplig erfarenhet. Ansvarig chef ska vara tillgänglig dagtid, kontorstid och tillse att det är möjligt att nå verksamheten dygnet runt. Vid frånvaro ska beställaren informeras om ersättare. Krav på medarbetare/omvårdnadspersonal Målsättningen är att all personal ska ha grundutbildning lägst motsvarande vård och omsorgsutbildning på gymnasienivå eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Utbildning i normalt åldrande, ålderdomens sjukdomar inkl. demenssjukdomar, bemötande och rehabiliterande arbetssätt bedöms speciellt viktigt. Personalen ska ha kunskaper i talad och skriven svenska för att kunna ta emot instruktioner samt för att kunna utföra dokumentation. All personal bär synlig legitimation eller namnskylt. Anhöriganställning ska endast tillåtas när omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses genom ordinarie hemtjänst utan endast av anhöriga, t.ex på grund av språk och religion. För att anhöriganställning vid omvårdnadsinsatser ska beviljas ska personen som ska vårda den sökande vara anhörig och dela hushållsgemenskap samt av utföraren bedömas lämplig att utföra insatsen.

13 13 (15) Övrigt Sekretess Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. (Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 ). För enskild regi gäller tystnadsplikt enligt 15 kap.1 socialtjänstlagen. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (Offentlighets- och sekretesslagen 25kap 1 ). För enskild regi gäller tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen. Utföraren ska ansvara för att personalen har kännedom om bestämmelserna och undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Anmälningsskyldighet Samtliga verksamma inom yrkesmässig bedriven verksamhet inom hälso- och sjukvård eller på socialtjänstens område är enligt Socialtjänstlagen skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Utföraren ansvarar för att personalen informeras om och iakttar gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter om anmälningsplikt. Den enskildes behov av skydd Utföraren ska vara uppmärksam på om någon enskild kan vara utsatt för våld och behöva stöd och skydd. Utföraren ska säkra att all personal har kunskap om bemötande och förhållningssätt samt kännedom om vilket stöd en våldsutsatt person har rätt att få. Polisanmälan I situationer där det finns misstanke om brott mot den enskilde ska frågan om polisanmälan prövas skyndsamt. Utgångspunkten är alltid att det är den enskildes sak att polisanmäla, men om den enskilde/företrädare väljer att inte göra anmälan, eller inte har förmåga att göra det, måste det prövas om verksamheten ska ta ansvar för polisanmälan. Innan polisanmälan görs måste bedömning ske om uppgifter kan lämnas ut enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess bryts vid vissa typer av brott. Praktikanter, elever och studenter Utföraren ska ta emot praktikanter, elever och studenter.

14 14 (15) Miljöarbete Utföraren ska följa Region Gotlands miljöpolicy. Definition Den enskilde Närstående Företrädare Beställare Utförare Vård och omsorg Bistånd Beviljad insats Genomförande Genomförandeplan Habilitering Hälso- och sjukvårdspersonal Avser såväl brukare inom socialtjänsten som patient inom hälso- och sjukvården. Person som den enskilde anser sig ha en nära relation med. Begreppet används synonymt med anhörig person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Det saknas konsekvens i lagtexter. God man/förvaltare. Socialnämnden. Egen (kommunal) regi, upphandlade entreprenad och enskild (privat) regi. Åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen. Insats som den enskilde är berättigad till enligt beslut av socialnämnd. Verkställighet av beslutad insats. Plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras. insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Medicinskt ansvarig Sjuksköterska Medicinteknisk produkt MAS Sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso-och sjukvården i en kommun. Produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka,

15 15 (15) Ordination Rehabilitering Sekretess Hemtjänst Tystnadsplikt Utskrivningsklar patient behandla eller lindra en sjukdom och eller kompensera en skada eller funktionsnedsättning eller undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller fysiologisk process. Beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal att patient ska bli föremål för hälso- och sjukvårdsåtgärd. Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt och aktivt deltagande i samhällslivet. Förbud att röja uppgift vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. Individuellt behovsprövad insats som ges med stöd av socialtjänstlagen till personer i ordinärt boende. Se sekretess Patient som behandlats av läkare och inte längre bedöms behöva sluten vård. BPSD SoL HSL LSS LVU LVM TVL Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom Socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Tandvårdslagen

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Ledsagarservice 9 3 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Ledsagarservice 9 3 LSS inom Region Gotland 1 (10) Uppdrag och kvalitetskrav Ledsagarservice 9 3 LSS inom Region Gotland 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 LEDSAGARSERVICE... 3 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET...

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Socialförvaltningen. Uppdrag och kvalitetskrav Trygghetslarm inom Region Gotland

Socialförvaltningen. Uppdrag och kvalitetskrav Trygghetslarm inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Trygghetslarm inom Region Gotland 2 (11) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 MÅLGRUPP... 3 INSATSEN... 4 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET... 4 BESLUT...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Familjebehandling inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Familjebehandling inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Familjebehandling inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Korttidsvistelse 9 6 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Korttidsvistelse 9 6 LSS inom Region Gotland 1 (11) Uppdrag och kvalitetskrav Korttidsvistelse 9 6 LSS inom Region Gotland 2 (11) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BESKRIVNING AV INSATSEN... 3 KORTTIDSVISTELSE... 3 FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET...

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen

Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen Region Gotland Lars-Åke Claesson Martin Andersson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Plats: Tisdagen den 2 December 2014, kl 16:00 OBS!! MÖTESDAGEN Kungsgatan 9 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2012-04-20 2 (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 MÅLGRUPP... 5 SYFTET... 5 FRÅN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Familjehemsplacering inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Familjehemsplacering inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Familjehemsplacering inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav för daglig verksamhet 9.10 LSS inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav för daglig verksamhet 9.10 LSS inom Region Gotland 1 (16) Uppdrag och kvalitetskrav för daglig verksamhet 9.10 LSS inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2012-04-20 Reviderad av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/491 2 (16) 3 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser Uppdrag och kvalitetskrav Gemensamma bestämmelser Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/138 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Social och omsorgsförvaltningen 2005-03-02 Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Hemsjukvård inom social- och omsorgsnämndens område Nulägesbeskrivning 050302 Bilaga 1 Social- och omsorgsnämnden INRIKTNINGSMÅL,

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-30 Vår referens Kristina Ekman Enhetschef Kristina.Ekman@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

KVALITETSMANUAL. för SOCIALTJÄNSTEN. Socialtjänsten. Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925. Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version

KVALITETSMANUAL. för SOCIALTJÄNSTEN. Socialtjänsten. Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925. Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version 1 Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10 år Socialtjänsten KVALITETSMANUAL för

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun An tagna av äldrenämnden 2010-11-25, reviderad 2016-04-27 Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen,

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer