Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN LS SLL1144 Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1"

Transkript

1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN LS SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är att en så god hälsa som möjligt skall uppnås i hela befolkningen. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Den som söker hälso- och sjukvård ska få den vård, behandling och rådgivning som bedöms relevant i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdgivaren ska bedriva ett aktivt riskförebyggande arbete för att förhindra vårdskador. Vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och dessa skall vägas in i de kliniska besluten. Landstingsfullmäktige har fastställt policydokumenten "Vård i Dialog" och "Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting". Dessa dokument ska ytterst säkerställa att vården utmärks av hög kvalitet och helhetssyn, där patienten och dennes närstående ges ett värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och respekt. Vidare ska vårdens resurser användas på ett så effektivt sätt, att de kommer så många behövande som möjligt till nytta. Hälso- och sjukvårdsnämndens rapport Framtida inriktning och struktur för den psykiatriska vården för vuxna från 2008 är utgångspunkt för detta uppdrag, där följande inriktningsmål angivits: Att den psykiatriska vården - erbjuds utifrån behov och gällande prioriteringar - tillhandahåller vård på lika villkor - redovisar resultaten av insatserna - är kostnadseffektiv - erbjuder ett målgruppsanpassat vårdutbud Att patient och närstående - känner till vilka möjligheter som finns till stöd och hjälp - har inflytande på, är delaktiga i och kan påverka utformningen av sin vård - sätter stort värde på och har stor nytta av vården Att patient får vård - i rätt tid med minimala väntetider - som är kunskapsbaserad, säker och effektiv - som är samordnad i tiden och med vårdgrannar utifrån de olika medicinska, sociala problem och behov som finns Syftet med specialiserad psykiatrisk öppenvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten på grund av psykisk sjukdom hos patienterna.

2 2 (12) - ansvara för psykiatrisk hälso- och sjukvård som kräver specialistkompetens i psykiatri och som inte inryms i primärvårdens uppdrag eller i annan vårdgivares uppdrag på specialistnivå - utforma vårdutbud och arbetssätt utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivåprincipen (LEON) - ge en trygg och säker hälso- och sjukvård med god kvalitet och förtroendefulla relationer - bedriva sin verksamhet med patientfokuserad helhetssyn, kontinuitet, tillgänglighet och gott och respektfullt bemötande - förmedla ett hälsofrämjande synsätt genom att informera, stödja och motivera patienten att ta eget ansvar för sin hälsa - tillhandahålla ett differentierat vårdutbud, vilket innebär att utbudet anpassas till patienternas behov av adekvat behandling, omhändertagande och god vårdmiljö samt närståendes behov av stöd. Exempel på olika vårdformer som kan ingå i ett differentierat vårdutbud är mobila team som söker upp/kommer hem till patienten, sviktplatser med högre omhändertagandenivå än öppenvård men lägre än traditionell heldygnsvård Anbudsgivarens beskrivning av mervärde för var och av sex (6) patientgrupper inom Kvalitetsområde 1: Målgruppsanpassat vårdutbud och vårdform enligt punkt 1.8 i Anbudsförfrågan - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov och det geografiska områdets förutsättningar, ge en utförlig beskrivning av det vårdutbud man avser att tillhandahålla - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov och det geografiska områdets förutsättningar, beskriva vilka former av behandling och omhändertagande man avser att arbeta med i verksamheten Bilaga nummer Redovisa eller bifoga 1. Suicidnära personer 2. Äldre personer, 65 år och äldre 3. Unga vuxna, år 4. Patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder 5. Patienter med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk 6. Patienter med psykisk sjukdom 25 till 64 år som inte tillhör någon a v ovanstende patientgrupper som besöker allmänpsykiatrisk mottagning OBS! Utlovat mervärde ska utvärderas. Se utvärderingsprinciper i Anbudsförfrågan punkt 1.8

3 3 (12) 2 Uppdrag Vårdgivarens uppdrag skall omfatta: - specialiteten psykiatri - ett differentierat vårdutbud för akuta, oplanerade och planerade insatser i öppenvård Vårdgivaren har ett geografiskt områdesansvar för målgrupperna vilket skall omfatta: - att ge konsultationer till andra vårdgivare inom området, särskilt till av SLL auktoriserade husläkarverksamheter och läkare i särskilda boenden. - att bistå med psykiatrisk kompetens till andra huvudmän i området kring enskilda individer - att bedöma vårdbehov och vidta nödvändiga åtgärder i de fall det kommer till Vårdgivarens kännedom att en person som bor eller vistas i området är eller kan vara i behov av psykiatrisk vård men inte själv söker hjälp. Vårdgivaren skall om det krävs söka upp personen för att bedöma vårdbehovet, motivera till och erbjuda vård - att göra vårdintygsbedömningar för personer som bor eller tillfälligt vistas i Vårdgivarens geografiska område. Vårdgivarens geografiska områdesansvar skall omfatta Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommuner / alt Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelar. 3 Målgrupper Vårdgivarens insatser skall rikta sig till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. utifrån patientens vårdbehov tillämpa en flexibel åldersgräns (16-20 år) mellan vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

4 4 (12) 3.1 Angelägna målgrupper beakta de särskilda vårdbehoven hos: - suicidnära personer - unga vuxna, år - äldre personer - patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder - patienter med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk 4 Vårdtjänster Vårdgivarens vårdtjänster skall omfatta: - psykiatriska insatser i form av utredning, bedömning, diagnostik, behandling, rådgivning, rehabilitering och uppföljning - omgående bedömning, diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande - arbeta för att tidigt upptäcka nyinsjuknande, stödja återhämtning, förebygga försämring och återinsjuknande, samt erbjuda snabba insatser vid försämring eller återinsjuknande - i journal dokumentera uppgift om närstående under 18 år inklusive en bedömning av eventuellt stödbehov - att i samband med patientkontakt utföra de somatiska insatser som patientens hälsotillstånd kräver Vid behov av psykiatrisk slutenvård skall Vårdgivaren anlita de vårdgivare som Beställaren har avtal med och samverka med dessa. Vårdgivarens skall samverka med behörig vårdgivare när beslut behövs om tvångsåtgärd. 5 Tillgänglighet Mål: Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som hon har behov av.

5 5 (12) - tillämpa Stockholms läns landstings vid varje tidpunkt beslutade besöks- och vårdgarantier enligt Uppdragsguiden och delta i uppföljningar av dessa garantier - ha dokumenterade rutiner för information till patienter om gällande besöks- och vårdgarantier 5.1 Tillgänglighet till kontakt - vara tillgänglig per telefon för patient och närstående mellan och för information, bedömning, råd och stöd samt under andra tider informera om öppettider och hänvisa till annan vårdenhet och Vårdguiden. - ge vårdgrannar och andra huvudmän möjlighet att enkelt kunna komma i kontakt med Vårdgivaren helgfri måndag - fredag mellan och för information, bedömning, råd och stöd, vid samtliga vårdenheter hos Vårdgivaren - ta kontakt senast inom 24 timmar helgfri måndag-fredag vid önskemål om kontakt från patient som kommer till Vårdgivaren - kunna erbjuda patient att boka tid vid personligt besök på vårdenheten och per telefon under minst 2 timmar per dag helgfri måndag - fredag. - ansluta sig till och tillämpa tjänsten Mina Vårdkontakter på Vårdguiden, Vårdkontakter. 5.2 Tillgänglighet till planerade besök - anpassa tillgängligheten över dygnet till de önskemål som patienterna har. Detta kan exempelvis innebära att erbjuda möjlighet till besök på kvällstid. - erbjuda hembesök när patientens tillstånd kräver detta eller när det bedöms lämpligare ur behandlingssynpunkt än ett mottagningsbesök. - ta emot patienter i öppenvård minst 45 timmar i veckan, dock alltid mellan klockan och helgfri måndag fredag; övriga 10 timmar fördelar vårdgivaren utifrån patienternas behov - kontakta patient inom fem arbetsdagar efter det att remiss inkommit från annan vårdgivare - följa upp patient som uteblir från planerat besök i syfte att ett nytt besök kommer till stånd

6 6 (12) 5.3 Tillgänglighet till akut omhändertagande - ha ett planeringsansvar dygnet runt för patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder - kunna ta emot akuta besök mellan och kunna göra akuta besök i patientens hem mellan och Tillgänglighet till information ansvara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information skriftlig och via Vårdguiden - till medborgarna om verksamheten som helhet, dess inriktning, målgrupper, vårdutbud, lokalisering, öppettider, telefontider och bokning av besök. Vårdgivarens information skall utformas utifrån de riktlinjer som Beställaren anvisar, se Uppdragsguiden. Anbudsgivarens beskrivning av mervärde för var och av sex (6) patientgrupper inom Kvalitetsområde 2: Tillgänglighet enligt punkt 1.8 i Anbudsförfrågan - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov, beskriva hur man avser att tillgodose tillgänglighet i tid och rum för patienter med behov av akuta insatser - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov, beskriva hur man avser att tillgodose tillgänglighet i tid och rum för patienter med behov av planerade insatser - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov, beskriva hur man avser att tillgodose tillgänglighet för vårdgrannar och andra huvudmän Bilaga nummer Redovisa eller bifoga 1. Suicidnära personer 2. Äldre personer, 65 år och äldre 3. Unga vuxna, år 4. Patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder 5. Patienter med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk 6. Patienter med psykisk sjukdom 25 till 64 år som inte tillhör någon a v ovanstende patientgrupper som besöker allmänpsykiatrisk mottagning

7 7 (12) OBS! Utlovat mervärde ska utvärderas. Se utvärderingsprinciper i Anbudsförfrågan punkt Kunskapsbaserad vård Mål: Vårdgivaren ska arbeta med kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård genom att systematiskt och kontinuerligt följa resultatet av vården och behandlingen som en del i verksamhetens kvalitetsutveckling. 6.1 Riktlinjer följa för uppdraget tillämpliga nationella riktlinjer, SBU:s utvärderingar, regionala vård- och handlingsprogram samt riktlinjer och de av Beställaren anvisade fokusrapporterna. - så snart som möjligt för samtliga patienter journalföra en aktuell diagnos enligt ICD10/KSH97 - regelbundet utvärdera diagnos och behandling och vid behov förändra insatserna - erbjuda patienter med en längre tids vård och behandling minst ett läkarbesök per år för uppföljning av psykiskt och somatiskt hälsotillstånd 6.2 Kvalitetsregister, förutsatt patientens medgivande, rapportera uppgifter om samtliga patienter till relevanta nationella kvalitetsregister. 6.3 Effekter av vården fortlöpande mäta effekterna av vården vad gäller patienternas psykiska hälsa och sociala funktionsförmåga och till Beställaren redovisa metoder för mätningarna samt sammanställningar av resultaten Anbudsgivarens beskrivning av mervärde för var och av sex (6) patientgrupper inom Kvalitetsområde 3: Kunskapsbaserad vård enligt punkt 1.8 i Anbudsförfrågan - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov, uttömmande beskriva hur man avser att mäta resultat och effekter av vården och hur återkoppling till verksamheten skall ske i syfte att alltid kunna ge en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

8 8 (12) Redovisa eller bifoga 1. Suicidnära personer Bilaga nummer 2. Äldre personer, 65 år och äldre 3. Unga vuxna, år 4. Patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder 5. Patienter med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk 6. Patienter med psykisk sjukdom 25 till 64 år som inte tillhör någon a v ovanstende patientgrupper som besöker allmänpsykiatrisk mottagning OBS! Utlovat mervärde ska utvärderas. Se utvärderingsprinciper i Anbudsförfrågan punkt Samverkan Mål: - Vårdgivaren ska bedriva en effektiv psykiatrisk verksamhet där förbättrad egenvård och samverkan med såväl patient och närstående som andra aktörer är viktiga faktorer. - Vårdgivaren ska ta tillvara brukar- och anhörigföreningarnas kunskaper och erfarenheter som en del i att utveckla sitt kvalitetsarbete. 7.1 Patient/Individuell nivå - senast fem arbetsdagar efter kallelse delta i vårdplanering kring patient som annan vårdgivare eller huvudman kallar till - själv ta initiativ till och aktivt delta i upprättandet av individuella vårdplaner för de patienter som har insatser från fler än en vårdgivare eller huvudman - erbjuda patienten en kopia på upprättad skriftlig vårdplan - aktivt bidra till samverkan kring patienter som har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän, bland annat kommunerna - medverka till att vårdkedjan är sammanhängande och uppfattas som en helhet av patient och närstående - bistå med psykiatrisk kompetens till andra huvudmän i enskilda patientärenden

9 9 (12) 7.2 Konsultation/rådgivning upprätta lokala samverkansrutiner för konsultation till andra vårdgivare och huvudmän i området. ansvara för att dessa samverkansrutiner för egen del fungerar. 7.3 Strukturell samverkan - följa de riktlinjer i samverkansöverenskommelser och samverkanspolicys som finns mellan Stockholms läns landsting och andra huvudmän, se Uppdragsguiden samt delta i arbetet med att anpassa och utveckla dessa på lokal nivå - ha dokumenterade överenskommelser med andra vårdgivare och huvudmän om rutiner för samverkan kring enskilda patienter - samverka med brukar- och anhörigföreningarna både för att utveckla former för stöd till enskilda patienter och för att medverka i fortbildning av personalen samt i övrigt utveckla vården. - erbjuda patienter och närstående möjligheter att på ett strukturerat sätt medverka i utvecklingen av vården - följa de regler och rutiner kring utskrivningsklara patienter som är fastställda av Beställaren, se Uppdragsguiden Anbudsgivarens beskrivning av mervärde för var och av sex (6) patientgrupper inom Kvalitetsområde 4: Samverkan enligt punkt 1.8 i Anbudsförfrågan - Anbudsgivaren skall, utifrån de olika patientgruppernas specifika behov och det geografiska områdets förutsättningar, uttömmande beskriva hur man avser att arbeta med samverkan med patienter, närstående, brukar- och anhörigföreningar, vårdgrannar och andra huvudmän. Bilaga nummer Redovisa eller bifoga 1. Suicidnära personer 2. Äldre personer, 65 år och äldre 3. Unga vuxna, år 4. Patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder 5. Patienter med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk 6. Patienter med psykisk sjukdom 25 till 64 år som inte tillhör någon a v ovanstende patientgrupper som besöker allmänpsykiatrisk mottagning

10 10 (12) OBS! Utlovat mervärde ska utvärderas. Se utvärderingsprinciper i Anbudsförfrågan punkt Patientfokuserad vård Mål: - Vårdgivaren ska verka för att personer med psykiska funktionshinder har en god livskvalitet, kan vara delaktiga i samhället och så långt det är möjligt leva som andra. - Vårdgivaren ska verka för att patient och närstående har god kännedom om och kan hantera sjukdomen. 8.1 Säker hälso- och sjukvård - bedriva vården så att skador undviks genom ett aktivt riskpreventivt arbete - göra individuella risk- och behovsbedömningar avseende hot och våld mot patienten själv, närstående, personal eller allmänhet - ha rutiner för generella och individuella suicidpreventiva åtgärder - vid utskrivning från heldygnsvård efter suicidförsök erbjuda patienten ett besök inom tre dygn. För patienter som gjort suicidförsök men inte skrivits in i psykiatrisk heldygnsvård skall Vårdgivaren erbjuda ett besök så snart som möjligt, dock senast inom tre dygn efter suicidförsöket. Uppföljning skall omgående ske av patienter som uteblir från avtalat besök. 8.2 Patientfokuserad information, vägledning och utbildning ge patienten - individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om befintliga metoder för undersökning, vård och behandling - information om namn och kontaktmöjligheter till ansvarig läkare och i förekommande fall kontaktperson - information om eventuella biverkningar av behandling och hjälp att hantera dessa biverkningar - information om rätt och erbjuda möjlighet att byta vårdgivare, behandlare och kontaktperson om det inte finns synnerliga skäl däremot - vid behov hjälpa sökande, patient och närstående vidare till rätt instans inom hälso- och sjukvården eller till annan huvudman - vid behov informera patient och närstående om möjligheten att vända sig till sin kommun för att ansöka om bistånd

11 11 (12) - informera patient och närstående om brukar- och anhörigföreningarna och om Vårdgivarens samverkansformer med dessa - erbjuda patient, närstående och brukar- och anhörigföreningar utbildning i sjukdomsrelaterade frågor - kunna erbjuda samtliga patienter och närstående minst en patientutbildning per år - uppmärksamma närstående under 18 års ålder och deras stödbehov samt ta initiativ till samverkan med andra aktörer i syfte att möta dessa behov - erbjuda närstående skriftlig information, utbildning, stöd och vägledning på ett sätt som motsvarar såväl vuxnas som barns behov. 8.3 Patientfokuserade insatser - tillämpa metoder som stödjer patientens egen förmåga till återhämtning - tillse att samtliga patienter med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder efter tredje besöket har en angiven kontaktperson med uppgift att samordna vårdinsatserna - ge patienten möjlighet att vara delaktig i och påverka alla beslut som fattas i hela vårdkedjan, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa, utom när det finns skäl att göra avsteg från detta med stöd av bestämmelser i tvångsvårdslagstiftning - uppmuntra närstående, förutsatt patientens godkännande, att medverka i vården i syfte att stödja patienten vid sjukdom och återhämtning - erbjuda patient hjälp att avsluta behandling eller tacka nej till en behandling om denne så önskar, utom när det finns skäl att göra avsteg från detta med stöd av bestämmelser i tvångsvårdslagstiftning Om fortsatt vård planeras skall Vårdgivaren - upprätta en skriftlig behandlingsplan för vården så snart som möjligt, dock senast vid tredje besöket - upprätta behandlingsplanen i samarbete med patienten och närstående, förutsatt patientens godkännande. - i behandlingsplanen definiera ansvariga personer, insatser samt mål för insatserna - i behandlingsplanen förutom psykiatriska vårdbehov även ange somatiska vårdbehov och tandvårdsbehov - ansvara för att behandlingsplanen regelbundet följs upp och vid behov revideras - erbjuda patient och närstående, förutsatt patientens godkännande, kopia på den upprättade behandlingsplanen

12 12 (12) 8.4 Jämlik vård ge sjukvård på lika villkor oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell identitet eller annat. Genom att se till varje individs behov säkerställs att vården blir jämställd och jämlik. ha kunskap om och analysera hur insatser fördelas mellan män och kvinnor vad gäller omfattning och innehåll, samt hur effekterna av vården skiljer sig åt mellan könen. 9 Kompetens ha personal med för verksamheten adekvat kompetens. Vårdgivaren skall tillse att personalen får den fortbildning som erfordras för att upprätthålla och utveckla kompetens inom yrket. I Vårdgivarens verksamhet skall finnas läkare med specialistkompetens i psykiatri, legitimerade psykologer, socionomer, legitimerade psykoterapeuter och övrig kompetenser som krävs för uppdragets utförande.

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

för specialiserad beroendevård

för specialiserad beroendevård Sid 1 (21) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning LS0904-0381 HSN 0801-0131 ADA xxxx Bilaga 1 1 Mål och inriktning KRAVSPECIFIKATION för specialiserad beroendevård Målet för hälso- och sjukvården är

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

SPECIFK UPPDRAGSBESKRIVNING OCH UPPFÖLJNING BEROENDECENTRUM STOCKHOLM SLUTEN OCH ÖPPENVÅRD 2013-2014 BILAGA 1

SPECIFK UPPDRAGSBESKRIVNING OCH UPPFÖLJNING BEROENDECENTRUM STOCKHOLM SLUTEN OCH ÖPPENVÅRD 2013-2014 BILAGA 1 1 Inledning Uppdraget är att bedriva beroendevård på specialistnivå i öppenvård och heldygnsvård för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med beroendevård avses stöd, insatser och behandling

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Syftet med verksamheten är att personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser uppnår en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Innehåll i vårdtjänsten

Innehåll i vårdtjänsten 1 UPPFÖLJNING AV AKUTSJUKVÅRD PÅ VERKSAMHETSOMRÅDESNIVÅ Bilaga 2-U2 - UNDERLAG VID UPPFÖLJNINGSMÖTEN Innehåll i vårdtjänsten 1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning Specifik uppföljning 1 Uppföljning LS 1112-166 HSN 122-252 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A.

ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A. ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A. Verksamhetsbeskrivning Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-12-14 AN-2015/369.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämden Överenskommelser om vård

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-20 1 (3) HSN 1402-0307 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p 11 Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet

Läs mer

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Behovsstyrning genom behovsanalyser Nätverket Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Styrning av hälso-

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Christina Lindberg, Hanna Höghielm 2016-04-06 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Nationella

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kommunen har ett underlag för uppföljning och kvalitetssäkring av utförare oavsett om det sker av den egna kommunala verksamheten eller av privata

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 5 Siv Aronsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-23 PaN V1305-02528-34 V1306-02789-34 V1306-02926-34 V1306-02970-34 V1206-02413-34 Principärende Svårighet för patienter

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01

Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01 Datum: 2002-04-12 Revisionskontoret Dnr: JLL 684/01 Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv Område psykiatri Handläggare: Tfn Revisor: Ulla-Britt Halvarsson 063-14 75 26 Sid 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Etiska Regler för klientarbete

Etiska Regler för klientarbete Etiska Regler för klientarbete HumaNovas Etiska Regler HumaNova Utbildning AB 1 Våra Etiska Regler HumaNovas grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet, ett respektfullt

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet Bedömning av läget i hälso- och sjukvården 2016-03-17 Dnr 10.5-29723/2015 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso och sjukvården Axana Haggar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet

Läs mer

Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor

Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor 1(16) Kapitel 3 Bil 14 Allmänna villkor Innehållsförteckning 1 Allmänna utgångspunkter... 2 2 Lagar och förordningar samt SLL:s riktlinjer och policys... 3 3 Vårdgaranti... 3 4 Målgrupp utanför Stockholms

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen:

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7 Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: PSYKIATRI 2 1. Kunskaper om olika

Läs mer

Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor

Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor Hälso- och sjukvårdsnämnd nord-östra Göteborg - HSN12 Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor Det är dock möjligt att åstadkomma förändringar, men det kräver att resurserna i högre utsträckning fördelas

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer