Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: Dnr: JLL 684/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01"

Transkript

1 Datum: Revisionskontoret Dnr: JLL 684/01 Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv Område psykiatri Handläggare: Tfn Revisor: Ulla-Britt Halvarsson

2 Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1. KVALITETSUPPFÖLJNING MED BRUKARPERSPEKTIV - OMRÅDE PSYKIATRI ENKÄTEN Verksamhetens styrning och uppföljning Metod och analys REVISIONSKONTORETS BEDÖMNING Styrning och uppföljning Metod och analys... 10

3 Sid 3 (11) 1. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv - område psykiatri I revisionsplanen för år 2001 gav landstingets revisorer i uppdrag till revisionskontoret att genomföra en studie med syfte att undersöka om och hur landstingsstyrelsen/länssjukvårdsförvaltningen fångar upp och använder brukarnas uppfattning om kvaliteten i den psykiatriska verksamheten. Studien har genomförts med en enkät till verksamhetschef Solveig Nilsen samt kompletterande intervju. Modellen bygger på s k egenvärdering och syftar till att belysa - om det i verksamheten finns fastställda former för att hämta in information om vad brukarna anser om kvaliteten i verksamheten - om information om brukarnas uppfattningar om kvaliteten också på ett systematiskt sätt används i styrningen av verksamheten. Resultatet redovisas, förutom i denna sammanfattning, även i form av en fördjupad diskussion med verksamhetsansvariga Enkäten Vår enkäts första del behandlar verksamhetens styrning och uppföljning. På frågan om det finns av styrelsen/förvaltningen fastställda former för att hämta in information om vad brukarna/patienterna anser om kvaliteten inom område psykiatri anges svaret Delvis. Enligt Landstingsplanen finns uttalade krav på länssjukvården att följa upp patienternas synpunkter på bl a information, bemötande, delaktighet och samordning av vårdinsatser genom patientenkäter. Enligt Landstingsplanen används Picker-enkät för att få en sjukhusövergripande bild. På områdes-/avdelningsnivå kan andra patientenkäter t ex Kupp användas för att mer i detalj fånga synpunkter som kan ge förbättringsmöjligheter på avdelningsnivå. På förvaltningsnivå återfinns krav på uppföljning i styrdokument för respektive områden inom länssjukvården. Här uttrycks kravet att område psykiatri kortfattat skall redogöra för resultat och vidtagna åtgärder utifrån gjorda enkätunder-sökningar, avvikelserapportering och patientombudens rapporter.

4 Sid 4 (11) Område psykiatri har inte genomfört någon av de i Landstingsplanen nämnda enkäterna. Picker-enkäten är utformad för den somatiska slutna vården och inte heller Kupp anser man svarar mot psykiatrins behov. Psykiatrins patienter är inte någon homogen grupp och de enkäter som genomförts riktar sig till olika grupper av patienter utifrån diagnos samt i några fall även till patienternas anhöriga. Under de senaste tre åren har en enkät genomförts årligen avseende bemötande, information, värdet av vården mm för patienterna på behandlingshemmet Strandvillan (psykosvård). Patientenkätens resultat har jämförts med motsvarande i andra landsting. En enkät till anhöriga till dessa patienter har också genomförts med syfte att få anhörigas synpunkter på bemötande, information, inflytande över vården, värdet av den behandling den anhöriga patienten får mm. Enkät har också använts med syfte att följa upp/utveckla träffar för anhöriga till patienter vid Strandvillan. Det senaste året har också en enkät om familjearbete (stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar och stöd till föräldrarna för att de ska kunna klara sin roll som förälder) inom allmänpsykiatrin genomförts med dels enkät till föräldrarna, dels till personalen. Avsikten är att få kunskap om behovet av stöd till denna grupp och hur allmänpsykiatrin klarar att svara upp mot patienternas behov. En intervjuundersökning har gjorts avseende brukarnas synpunkter på projektet gruppbostad med mobilt team för psykiskt funktionshindrade. Projektet syftar till att genom samordning mellan socialtjänst, länspsykiatrin och primärvården stötta individens egen förmåga att bättre klara sin livssituation och bl a minska behovet av sluten vård. Projektet bedrivs under två år och intervjuundersökningen ingår i en delrapport efter halva projekttiden. Sedan 1995 har länspsykiatrin årligen bedrivit utbildning för patienter med affektiva sjukdomar (manodepressiva) och deras anhöriga på olika platser runt om i länet. Utvärdering genom enkät har genomförts efter varje utbildningstillfälle och deltagarnas synpunkter har tagits tillvara och lett till att mindre förbättringar har genomförts. Samtliga enkäter har verifierats genom att enkätformulär lämnats och i tre fall även resultaten av enkäterna. Resultatet av enkäter om familjearbete var ännu inte klara vid tidpunkten för vår undersökning. Frågan om det finns ett tydligt ansvar på olika nivåer i verksamheten för kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv inom område psykiatri besvaras med Ja. Fullmäktiges krav på att följa upp vad patienterna anser om kvaliteten i vården anges i Landstingsplanen. Som nämns ovan ställs krav på kvalitetsuppföljning i förvaltningens styrdokument för länssjukvårdens områden. På områdesnivå har samtliga MLA och enhetschefer ett ansvar för att främja god kvalitet av vården och utarbeta och tillämpa

5 metoder för fortlöpande utveckling och utvärdering av vårdens resultat enligt delegationsordning från verksamhetschefen. Sid 5 (11) På frågan om det finns särskilda resurser för kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv svarar område psykiatri Nej. De enheter som genomfört enkäter har själva skött hela hanteringen med undantag för enkäterna gällande familjearbete där bearbetningen gjorts med hjälp från landstingets kansli. Frekvensen av hur ofta sammanfattande information - som ger en helhetsbild av brukarnas förväntningar på och upplevelser av kvaliteten inom hälso- och sjukvården - tillställs styrelsen/förvaltningen regelbundet för område psykiatri anges till 1 gång/år. I områdets verksamhetsberättelse för det gångna året lämnas information om en av de enkäter som genomförts däremot inte resultaten av densamma. I förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2000 nämns under rubriken Patientenkäter och liknande arbeten att en enkät genomförts avseende verksamheten Strandvillan. Frågan om information om brukarnas uppfattningar används systematiskt i styrningen (planering, utveckling) av verksamheten inom område psykiatri besvaras med Delvis. Inom de enheter där enkäter använts har en del av brukarnas uppfattningar använts för att utveckla verksamheten. Leder informationen om brukarnas uppfattningar till konkreta förbättringar i verksamheten? Frågan besvaras med Delvis. Vid den kompletterande intervjun med verksamhetschef Solveig Nilsen nämndes att resultaten av enkäterna avseende Strandvillan (patienter och anhöriga) medfört att kurator anställts på deltid som anhörigstöd samt att information till grupper av anhöriga till psykospatienter utökats till 3 ggr/år. Anhörigas önskemål om förbättringar har i detta fall tagits tillvara och lett till förbättringar. Frågan om information om brukarnas uppfattningar ligger till grund för formulering av kvalitets-mål inom område psykiatri besvaras med Delvis. Svaret Delvis verifieras med att kvalitetsmål för verksamheten vid Strandvillan har formulerats efter de önskemål som anhöriga framfört i enkäter, dvs stöd av kurator, fler anhörigträffar mm.

6 Sid 6 (11) Kvalitetsmålen inom hälso- och sjukvården är lätta att följa upp inom område psykiatri? Frågan besvaras med Nej. Kraven vad gäller kvalitet för länssjukvården uttrycks i Landstingsplanen: Den bedrivna vården ska ha en kvalitetsnivå motsvarande god svensk standard. Nivån ska följas upp genom jämförelse med nationella register i möjligaste mån. Läns-sjukvården ska utveckla uppföljningsinstrument för verksamhetens medicinska och omvårdnadskvalitet. Område psykiatri deltar i ett projekt på nationell nivå Fallskärmsprojektet som fokuserar på omhändertagande av nyinsjuknade med diagnosen psykos. Här görs jämförelser med andra enheter. Svenska Psykiatriska Föreningen har under ett antal år arbetat fram kvalitetsindikatorer för psykiatrisk vård. Solveig Nilsen anser att dessa mål kan utgöra en grund men att målen bör vara lokalt anpassade. Övergripande kvalitetsmål för området har definierats liksom mer detaljerade mål på avdelningsnivå men dessa har endast delvis kunnat följas upp då personalen haft svårt att avsätta tid för detta eftersom direkt patientarbete har företräde enligt områdets verksamhetsberättelse för år Frågan om brukarna/patienterna informeras systematiskt om kvalitetsmålen inom område psykiatri besvaras med Nej. De olika vägar som kan användas för att informera patienterna om psykiatrins kvalitetsmål t ex via trycksaker eller affischer har inte använts Vår enkäts andra del behandlar metod och analys och avser att besvara frågan om data om patienternas/brukarnas uppfattning samlas in på ett systematiskt sätt som ger åtgärdsrelevant information dvs information som kan ligga till grund för direkta förbättringar i verksamheten. Frågan om på vilket sätt information om brukarnas synpunkter på kvaliteten i verksamheten samlas in inom område psykiatri besvaras med följande alternativ: - Brukarundersökningar - Kontakt med brukarföreträdare - Kanaler för klagomålshantering Med brukarundersökningar avses de enkäter som genomförs inom område psykiatri. Kontakter med brukarföreträdare avser de regelbundna kontakter man har med RSMH och IFSR. Några speciella kanaler för klagomålshantering finns inte inom området. Missnöjda patienter kan vända sig till vårdpersonal eller enhetschef. Patientnämnden tar emot

7 Sid 7 (11) anmälan av patienter och/eller anhöriga. Patientnämnden för också statistik över antal ärenden och kontaktorsak för respektive område som i sin tur återredovisar statistiken under en särskild rubrik i sin verksamhetsberättelse. På frågan om brukarundersökningar (enkäter etc) ger information om brukarnas uppfattning om vad som är kvalitet i verksamheten inom område psykiatri svarar områdeschefen Delvis. I två av de fyra enkäter som genomförts ingår frågor om vad som är mer/mindre viktiga kvalitetsaspekter för patienterna. Det är dels enkäten om familjearbete, dels utbildningen för manodepressiva patienter och deras anhöriga. I de två övriga enkäterna ställs inte frågorna på sådant sätt att de ger svar på vilka kvalitetsaspekter som är mer/mindre viktiga för patienten. Ger brukarundersökningarna (enkäter etc) information om brukarnas upplevelser av hur verk-samheten faktiskt är inom område psykiatri? Frågan besvaras med Delvis De enkäter som genomförts tar upp viktiga aspekter som bemötande, inflytande över vården, information osv, men är inte heltäckande och ger därmed inte heller fullständiga svar på vad patienterna anser om kvaliteten i den vård/service de faktiskt har fått. Frågan om någon form av professionellt stöd/etablerad metod används i genomförandet av brukarundersökningar inom område psykiatri besvaras med Ja. Om man med etablerad metod avser att metoden används av flera enheter inom verksamhetsområdet psykiatri och därmed jämförelser kan göras, att enkätfrågorna är utformade så att de ger svar på vad brukarna/patienterna anser om kvaliteten i vården samt att enkäten i sin helhet kan återupprepas så uppfyller två av enkäterna dessa kriterier (Strandvillan och Familjearbete). Ger de använda uppföljningsmetoderna en god och samlad bild av måluppfyllelsen vad gäller kvalitet inom område psykiatri? Frågan besvaras med Delvis. Eftersom genomförda enkäter endast omfattar delar av verksamhetsområdet så ger de heller inte en god och samlad bild av måluppfyllelsen vad gäller kvalitet för område psykiatri i sin helhet. Frågan om jämförelser avseende brukarnas uppfattningar om kvaliteten i hälso- och sjukvården görs systematiskt över tiden inom område psykiatri besvaras med Delvis. Två av de fyra enkäterna har använts under flera år, samma frågor har ställts och jämförelser av enkätresultat över tiden har kunnat göras. Enkäten avseende verksamheten

8 vid Strandvillan har genomförts under tre år och enkäten till patienter med affektiva sjukdomar har återkommit varje år sedan Sid 8 (11) Jämförelser avseende brukarnas uppfattningar om kvaliteten i hälso- och sjukvården görs systematiskt med andra (interna och externa) enheter inom område psykiatri? Frågan besvars med Nej. Eftersom verksamheterna inom område psykiatri är specialiserade utifrån olika diagnoser är den inte i alla delar jämförbar med verksamheter inom den somatiska vården, dvs med länssjukvårdens olika områden. Det som borde vara möjligt att jämföra mellan den psykiatriska och somatiska vården är tex frågor om bemötande och tillgänglighet. Några sådana jämförelser har inte gjorts. Vid den kompletterande intervjun framkom att jämförelser med externa enheter som bedriver vård inom samma specialitet har gjorts vid ett tillfälle avseende psykosvården vid Strandvillan Revisionskontorets bedömning av kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv vid område psykiatri Styrning och uppföljning Vissa delar av verksamheten inom område psykiatri kan sägas ha fastställda former för att hämta in kunskap om patienters uppfattning om kvaliteten. Verksamheten vid behandlingshemmet Strandvillan samt utbildningen för manodepressiva och deras anhöriga har följts upp genom enkäter som genomförts under flera år, dvs regelbundet och systematiskt. Dessa verksamheter utgör dock en relativt liten del av den totala verksamheten. På olika nivåer finns ett tydligt krav och ett ansvar för uppföljning av kvaliteten i vården. Krav på uppföljning av patienternas åsikter om bemötande, information, delaktighet, samordning av vårdinsatser mm ställs på Länssjukvården i Landstingsplanen. Här anges också att enkäter skall användas för att få veta vad patienterna anser om kvaliteten i vården.

9 Sid 9 (11) Från länssjukvårdens ledning ställs motsvarande krav på länssjukvårdens områden i styrdokument för varje område. Inom område psykiatri har verksamhetschefen delegerat till MLA bl a uppgifter att fastställa vårdpolicy och att i samråd med avdelningschefen tillgodose en hög patientsäkerhet, främja en god kvalitet i vården och utarbeta och tillämpa metoder för fortlöpande utveckling och utvärdering av vårdens resultat. I delegationen uttrycks inte ansvaret att ta reda på vad patienterna anser om kvaliteten i vården tydligt och direkt, men uttrycket främja en god kvalitet i vården innebär att det är nödvändigt att ta reda på patienternas åsikter om vad de anser är god kvalitet för att verksamheten ska utvecklas utifrån ett patient-perspektiv. Delegationen bör förtydligas i detta avseende. Ansvaret för kvalitetsuppföljning med patientperspektiv är tydligt uttalat och verksamhetschefen för område psykiatri är medveten om detta men menar att det direkta patientarbetet måste komma i första hand när resurserna inte räcker till. Särskilda resurser för att arbeta med kvalitetsuppföljning genom patientenkäter saknas inom område psykiatri och i de fall egna enkäter använts har dessa utformats, bearbetats och analyserats av ansvariga för verksamheten. I något fall har man fått hjälp med bearbetning av enkätsvar från landstingets kansli. Enligt vår bedömning är det viktigt att kvalitetsuppföljning utifrån ett patientperspektiv prioriteras dels för att verksamheten skall kunna formulera mål utifrån vad som är kvalitet för patienten och i nästa steg också följa upp i vilken utsträckning målen uppnås. Den kunskapen kan man inte få utan att fråga efter patienternas bedömning. För att ansvariga inom område psykiatri skall kunna få en helhetsbild av patienternas åsikter om kvaliteten i vården så måste också verksamhetens alla delar - såväl öppen som sluten vård - ingå. En gång per år lämnas uppgifter till länssjukvårdens ledning om verksamhetens resultat i verksamhetsberättelsen. Även resultatet av genomförda enkäter skall redovisas liksom de åtgärder/förbättringar som kan ha föranletts av enkät-resultaten. I länssjukvårdens styrdokument för område psykiatri uttrycks uppföljningskravet: Redogör kortfattat för resultat och vidtagna åtgärder utifrån gjorda enkätundersökningar, avvikelserapportering och patientombudens rapporter. I områdets verksamhetsberättelse för år 2000 nämndes att två av de fyra enkäterna genomförts, däremot inte resultaten av desamma. Än mer kortfattad information lämnas i länssjukvårdens verksamhetsberättelse. Under rubriken Patientenkäter och liknande arbeten nämns Inom område Psykiatri har en patientenkät genomförts för verksamheten i Strandvillan. Enligt vår mening bör resultat av genomförda enkäter förmedlas i kortfattad form till den politiska nivån för att ge underlag för bedömningar av uppnått resultat. Detta bör tydligare anges i uppdraget till förvaltningarna. De ansvariga för delverksamheterna inom område psykiatri har i uppdrag att formulera kvalitetsmål för sina respektive enheter. Hur långt detta arbete har kommit har inte

10 Sid 10 (11) verifierats. Områdets verksamhetsmål uttrycks i länssjukvårds-förvaltningens styrdokument: Målet för området är att ge så mycket vård som möjligt, till rätt kvalitet, utifrån angiven prioritetsordning, inom given budgetram och med hänsyn till övriga angivna krav. Målet för området är allmänt hållet och för att kunna säga att vården är av rätt kvalitet så måste delverksamheterna dels ha formulerat vad som är kvalitet och följt upp kvaliteten. Området har, liksom länssjukvårdens övriga områden, i uppgift att utveckla uppföljningsinstrument för verksamhetens medicinska och omvårdnadskvalitet och den bedrivna vården skall ha en kvalitetsnivå motsvarande god svensk standard. De av Svenska Psykiatriska Föreningen utarbetade kvalitetsindikatorerna i psykiatrisk vård för medicinsk och omvårdnads-kvalitet bör användas vid formulering av kvalitetsmål och uppföljning. Patienter bör känna till de kvalitetsmål som området har fastställt t ex genom anslag eller affischer på de olika enheterna (kvalitetsmålen kan variera beroende på verksamhetens inriktning). Internet kan också användas för detta syfte. Om målen ändras bör patienterna informeras. Vår sammanfattande bedömning utifrån svaren på enkätens första del är att område psykiatri har en till stora delar outvecklad kvalitetsuppföljning med patientperspektiv. Ansvaret är tydligt uttalat på olika nivåer, men det saknas fastställda former för flertalet delverksamheter att ta reda på vad patienterna anser om kvaliteten. Därmed styrs och utvecklas inte heller verksamheten utifrån patientperspektivet på kvalitet Metod och analys De enkäter som genomförts är utformade på sådant sätt att de ger svar på vad patienterna anser om t ex bemötande, delaktighet, information. Tre av de fyra enkäterna har också öppna svarsalternativ för synpunkter som inte tas upp i de bundna svarsalternativen. Här kan verksamhetsansvariga få information om både sådant som fungerar bra och mindre bra. Frågor om tillgänglighet och kontinuitet finns inte med bland enkätfrågorna men kan vara nog så viktiga för patienterna liksom frågor om hur samordning av insatser (primärvård, kommuner) fungerar. Regelbundna träffar med intresseföreningar som RSMH och IFSR utgör också ett forum för patienter och anhöriga att lämna synpunkter på kvaliteten i verksam-heten. Om synpunkter samlas in systematiskt och används för förbättringar framgår inte av enkätsvaret, men medlemmarna i dessa föreningar bör ha mångåriga erfarenheter av både sluten och öppen vård och deras synpunkter på kvaliteten i vården vara värdefulla. Patientnämndens kontakter med verksamhetsansvariga i anmälningsfall utgör incitament till förbättring av kvaliteten i vården.

11 Sid 11 (11) Vår bedömning är att område psykiatri använder de olika kanaler som kan ge information om patienternas synpunkter på kvaliteten men att enkäter bör omfatta fler patientgrupper och utökas med frågor om tillgänglighet,kontinuitet, delaktighet samt samordning av insatser. I kontakterna med intresseorganisationerna bör synpunkter som kan leda till förbättringar i verksamheten samlas in på ett systematiskt sätt. Brister som kommer fram i anmälningsärenden måste sedan hanteras systematiskt vad gäller åtgärd, ansvarig för åtgärd, uppföljning osv. Område psykiatri saknar, liksom andra vårdenheter, särskilda personella resurser för att utforma, bearbeta och analysera enkäter. Vårdarbetet prioriteras och hög arbetsbelastning gör att enkätrundersökningar inte genomförs i den utsträckning som är önskvärt. För att utveckla det viktiga arbetet med kvalitetsuppföljning genom enkäter bör enheterna kunna få stöd och hjälp genom t ex processen för verksamhetsutveckling och/eller enheten för samhällsmedicin vid landstingets kansli. På nationell nivå har enkäter både för öppen och sluten psykiatrisk vård tagits fram av bl a Spri. Dessa kan användas helt eller delvis och ger också möjlighet till jämförelser med psykiatrisk verksamhet i andra landsting. Två av de enkäter som område psykiatri genomfört är sådana som används på nationell nivå. Vårt omdöme när det gäller område psykiatris metoder och analys för att samla in information om patienternas uppfattning om vården kan utvecklas i nämnda avseenden. Enkäter bör innehålla frågor om vad som är kvalitet för patienten, vad de anser om kvaliteten i den service de faktiskt har fått samt omfatta psykiatriska områdets samtliga enheter. Synpunkter som kommer fram genom kontakterna med intresseorganisationerna och i anmälningsärenden bör hanteras på ett systematiskt sätt så att förbättringar kan vidtas. De uppföljningsmetoder som används bör ha en direkt koppling till varje enhets mål för att det ska vara möjligt att bedöma graden av måluppfyllelse vid en viss tidpunkt och över tiden. Nationella metoder bör användas i mesta möjliga utsträckning dels för jämförelser med andra psykiatriska enheter men också med hänsyn till Landstingets styrmodell där produktionen förväntas ske med en kvalitetsnivå motsvarande god svensk standard..

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17 Granskning av Rapport KPMG AB Antal sidor:17 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 4 3. Syfte och avgränsning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri.

Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för psykiatri. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/23 på Hisingen 2004-10-13 Sekretariatet Ärendenr. 6 Yttrande till Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsutskott över regional utvecklingsplan för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v). SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER 2007-09-20 SID 1 (5) 2007-08-21 Handläggare: Anette Necander Telefon: 08-508 25 251 Till Socialtjänstnämnden Lightmottagningar för unga vuxna. Svar

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Årsrapport NOSAM 2013-01-03

Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Sammanfattning Erfarenheten av samverkan är att det finns en god vilja dock svårighet att hitta former, en ny situation att samarbeta, svårighet med aktivt deltagande och kontinuitet

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Bilaga till skrivelse 2015-09-30 Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11

Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-11-24 Rev/11039 Revisorerna KBR/VHL Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11 Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Diagnos på primärvården i Region Skåne

Diagnos på primärvården i Region Skåne Sveriges läkarförbunds Sverigerond i Skåne 25 november 2015 Diagnos på primärvården i Region Skåne Det viktigaste mötet mellan patient och läkare äger rum på kliniker och vårdcentraler där den kliniska

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 för Psykiatri och Habilitering

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 för Psykiatri och Habilitering Patientsäkerhetsberättelse år 04 för Psykiatri och Habilitering Antagen i förvaltningen Psykiatri & Habiliterings ledningsgrupp: 05-03-8 Ansvarig för innehållet: 05-0-8 Chefläkare Peter Valverius Sida

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70) 2011-03-23 Dnr 38454/2010 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning Elis Envall elis.envall@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Arbetsgrupp för ersättningsmodeller i specialiserad vård

Arbetsgrupp för ersättningsmodeller i specialiserad vård 2012-09-14 1 (6) Arbetsgrupp för ersättningsmodeller i specialiserad vård - delrapport september 2012 1. Inledning Allt fler landsting väljer nu att utreda, införa och/eller vidareutveckla valfrihetssystem

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer