ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun Antal sidor:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12"

Transkript

1 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12

2 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Resultat Organisation 5 8. Insatser/ resurser för personer med demenssjukdom i Värmdö Kommun Primärvården Minnesmottagningen i Nacka Biståndsenheten Hemtjänst och basal hemsjukvård Stöd till anhöriga med demenssjukdom Dagverksamhet Boende Kommentarer 7 9. Allmänt om demensverksamhet Kompetensutveckling och handledning för personalen Utredning och diagnos Registrering i demensregistret Läkemedel - behandling och uppföljning Nämndens styrning, och uppföljning av den kommunala demensvården Kommentar Har nämnden implementerat de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen Kommentar 11 1

3 Värmdö Kommun 1. Sammanfattning KPMG har av Värmdö Kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en granskning om hur nämnden säkerställer en god demensvård i. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år År 2010 presenterade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna omfattar hela vårdkedjan vid demenssjukdom och eftersom en stor del av vården är ett kommunalt ansvar, har riktlinjerna stor bäring på den kommunala nivån. Nedan sammanfattar vi våra bedömningar Finansieringsnämnden har mål och riktlinjer för biståndsbedömningen. Riktlinjerna behöver dock revideras då de är gamla och i vissa fall inaktuella. Uppföljning sker via kvalitetsuppföljningar regelbundet mot bakgrund av tecknade avtal inom platser för särskilt boende, både inom kommunala platser och inom entreprenader. Inom hemtjänst behöver uppföljningar utvecklas då det där finns brister. En fördjupad granskning bör ske vad gäller uppföljningar inom hemtjänst. Genomförandeplaner påtalas av flertalet intervjuade tjänstemän som ett utvecklingsområde. Andra synpunkter på hur dessa genomförandeplaner fungerar framkommer också. Vi har inte inom ramen för uppdraget haft möjlighet att granska de olika synpunkter som framkommit om huruvida genomförandeplaner är av bristande kvalitet eller inte men vill påtala behovet av en fördjupad granskning vad gäller detta. De nationella riktlinjerna är implementerade i det vardagliga arbetet. Det finns dock inte kopplingar till det lokala handlingsprogrammet för demensvård. De behöver uppdateras och revideras och förankras hos den politiska organisationen. Många som arbetar till vardags med äldreomsorgsfrågor har inte tillräcklig kunskap om vad de nationella riktlinjerna innebär. Utbildning bör ges till dem som anses ha behov av denna kunskap. Värdegrundsfrågor bör implementeras i demensarbetet i. 2

4 2. Bakgrund KPMG har av Värmdö Kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en granskning om hur nämnden säkerställer en god demensvård i. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år År 2010 presenterade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna omfattar hela vårdkedjan vid demenssjukdom och eftersom en stor del av vården är ett kommunalt ansvar, har riktlinjerna stor bäring på den kommunala nivån. Det finns cirka personer med demenssjukdom i Sverige. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre, har en demenssjukdom. Varje år nyinsjuknar cirka personer i en demenssjukdom i Sverige. Utifrån ovanstående uppskattning beräknas att cirka 650 personer har demenssjukdom och att cirka 120 insjuknar per år i. Typiska tecken på demenssjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos en person gradvis och stadigvarande försämras, som t ex språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga. Behandling är inriktad på att ge den som är sjuk ett så bra liv som möjligt och bromsa sjukdomens utveckling. Risken att drabbas av demens ökar ju äldre man är. Det kan vara svårt att upptäcka de tidiga tecknen på demens. De kan yttra sig genom att en person blir mer glömsk än tidigare, får problem att koncentrera sig och svårare att ta initiativ till olika saker. Det vanligaste symtomet är att närminnet försämras. En person med demens kan ha svårt att minnas vad han eller hon gjorde för några timmar sedan, ibland minuter tillbaka, men minns händelser längre tillbaka i tiden. Demens utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år innan symtomen blir tydliga. Ju längre tid sjukdomen pågår, desto svårare får den demente att kommunicera, hitta i sin omgivning och klara praktiska saker i vardagen. Förändringar i humöret förekommer särskilt i senare sjukdomsstadier som yttrar sig som ökad ängslighet, ilska, oro, sömnstörningar och ibland hämningslöshet. Beteendestörningar kan vara svåra att hantera för närstående. I slutstadiet påverkas musklerna och kroppens hållning så att den demente har svårt att röra sig och behöver hjälp i de flesta praktiska situationer. Somliga drabbas också av inkontinens, ofrivilligt läckage, både vad gäller urin och avföring. 1 Det går som regel inte att bota en demenssjukdom, utan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom och att på olika sätt kompensera för de funktionsnedsättningar som personer drabbas av. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika skeden. År 2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom uppgå till cirka 50 miljarder kronor, varar 85 procent tillföll kommunerna, fem procent i landstingen och tio procent för de närstående. 2 1 Stockholms Läns Landsting Hemsida 2 Stockholms läns landsting hemsida 3

5 3. Syfte Syftet med förstudien är att översiktligt bedöma om hur nämnden styr, utformar och följer upp den kommunala demensvården. Ytterligare ett syfte är att bedöma om/hur nämnden har implementerat de slutsatser och rekommendationer som de nationella riktlinjerna ger. Resultatet av den översiktliga förstudien kan tjäna som underlag för en fördjupad granskning inom någon del av demensvården inom nämndens ansvarsområde. 4. Revisionskriterier Vi kommer att bedöma om rutinerna/verksamheten uppfyller Tillämpbara interna regelverk, policys mm. Politiska beslut 5. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser Finansieringsnämnden för äldreomsorg. Även Vård och Omsorgsstyrelsen berörs. 6. Genomförande/metod Granskningen kommer att genomföras genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Dokumentstudie av avtal med entreprenörer (särskilt boende och privata utförare-hemtjänst) Intervjuer med tjänstemän. Följande dokument har granskats: Nationella riktlinjer för demensvården 2010 Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Riktlinjer för biståndsbedömning äldreomsorgen (Antagna ) Reviderade till viss del Regionala riktlinjer för demensvården Stockholms läns landsting Måldokument för finansieringsnämnden

6 7. Resultat 7.1 Organisation Den politiska organisationen i Värmdö skiljer på finansiering och produktion. Ansvaret för demensvården ligger på Finansieringsnämnden för äldreomsorg som beställer verksamhet från produktionen. Finansieringsnämnden för äldreomsorg är beställare, ansvarar för kundval, finansiering och myndighetsutövning. Avtal styr den verksamhet som beställs och kvalitetsuppföljning görs av verksamheterna regelbundet. Kommunens egen produktion av välfärstjänster finns samlade inom ProVarmdo. Detta ligger under Vård och Omsorgsstyrelsen. Totalt ca 65 resultatenheter finns inom ProVarmdo inom utbildning, vårdoch omsorg samt kultur och fritid. Ansvar för produktionen åligger vård och omsorgsstyrelsen. Inom Äldreomsorgens särskilda boenden finns två externa entreprenörer och två kommunala. Inom hemtjänst reglerar LOV (Lagen om valfrihet) verksamheten. Detta innebär att den enskilde kan välja om den skall ha en privat eller kommunal insats. Demensvården finns även för personer under 65 år då ligger ansvaret för denna vård på socialnämnden. 8. Insatser/ resurser för personer med demenssjukdom i Värmdö Kommun 8.1 Primärvården Primärvården ansvarar i första hand för förebyggande vård, tidig upptäckt, basal minnesutredning, medicinsk behandling och uppföljning för de personer som är listade vid respektive primärvårdsenhet enligt vårdvalet. Det är framförallt inom primärvårdsnivån som den initiala basala utredningen vid misstanke om demenssjukdom sker. En god kunskap om demenssjukdomar inom primärvårdsnivån är nödvändig för att tidig upptäckt skall kunna ske. Primärvården är också ansvarig för hemsjukvård vilket bland annat innefattar medicinering och hjälp med detta för de personer som har sådant behov. Likaså ansvarar primärvården för kognitiva hjälpmedel för personer i ordinärt boende. 8.2 Minnesmottagningen i Nacka Vid Minnesmottagningen finns specialistläkare i geriatrik, demenssjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterskor. Minnesmottagningen är ett komplement till primärvårdsnivån. Patienter kan komma till Minnesmottagningen på remiss från primärvårdsnivån. Minnesmottagningen skall också fungera som ett expertstöd inom demensområdet för både kommun och primärvård. 3 3 Hemsida Nackageriatriken AB 5

7 8.3 Biståndsenheten Ansvarar för social utredning, bedömning av behov av insatser samt för uppföljning. Behovsbedömning ska bygga på en helhetssyn av den enskildes situation, möjligheter och behov. Det finns lokala riktlinjer till hjälp för bedömningen. Biståndsenheten kan vid behov besluta om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) som t.ex. hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse eller särskilt boende. 8.4 Hemtjänst och basal hemsjukvård Hemtjänsten ansvarar för att biståndsenheten beslut om hemtjänst verkställs. En viktig uppgift är att informera berörd biståndshandläggare om ökade eller förändrade behov av insatser föreligger och att vid behov även slå larm till berörd primärvårdsenhet om behov av kontakt finns. Basal hemsjukvård innebär sjukvård i hemmet upp till sjuksköterskenivå. Behov av dessa insatser bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är berörd primärvårdsenhet som ansvarar för att utföra hemsjukvård. 8.5 Stöd till anhöriga med demenssjukdom I finns en organisation för anhörigstöd. En demenssköterska är verksam i kommunen. Anhörigstödet erbjuder stöd till personer som vårdar och hjälper en närstående. Exempel på stöd är enskilda samtal. Insatserna är kostnadsfria och kan ges både med och utan biståndsbeslut. 8.6 Dagverksamhet Dagverksamheten en anpassad dagvård, som kan medverka till ett värdigt liv med struktur och mening i vardagen för personen med demenssjukdom. Under vistelsetiden på dagverksamheten har privata utföraren hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. erbjuder en dag i veckan dagverksamhet utan biståndsbedömning. I övrigt finns flera dagverksamheter som den enskilde kan få via biståndsbeslut. 8.7 Boende Efter beslut av biståndsenheten kan personer med demenssjukdom erbjudas särskilt boende med specialinriktning demens. Det finns belägg för att hemlika miljöer kan bidra till att minska beteendesymtom, öka välbefinnande och förbättra möjligheten att orientera sig. I finns det 4 särskilda boenden. Ett av dessa boenden har inriktning mot demens. Det finns ingen sammanställning över antalet med demenssjukdom i ordinärt boende samt särskilt boende utan specialinriktning för demens. Kommunala insatser beslutas inte utifrån diagnos utan utifrån behov av insats och därför sammanställs inte sådana uppgifter rutinmässigt. För personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende kan biståndsenheten även besluta om plats på korttidsboende för avlastning av anhöriga eller stimulans för den demenssjuke. 6

8 Figur. Beskrivning av samverkan, vård och omsorg för personer med demenssjukdom Kommentarer Vi kan konstatera att det finns förutsättningar för en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom i. De insatser finns, som enligt riktlinjer bör finnas. I de genomförda intervjuerna framkommer att vård och omsorg för personer med demenssjukdom utvecklats under de senaste fem åren t.ex. har andelen av särskilda boenden med specialinriktning för personer med demenssjukdom ökat. Däremot kan vi inte utifrån tillgängliga data uttala oss om dessa befintliga insatser uppfyller behovet av insatser. 9. Allmänt om demensverksamhet 9.1 Kompetensutveckling och handledning för personalen För att uppnå en god vård- och omsorg inom arbetet för personer med demenssjukdom krävs att de som arbetar med dessa personer, har en basal omvårdnadskunskap samt kunskap och kompetens om demenssjukdomar. 7

9 Eftersom arbete med demenssjukdomar innebär att man ofta ställs inför etiska utmaningar och dilemman krävs att personal erbjuds regelbunden handledning, som innebär tid för reflektion och praktisk träning Utredning och diagnos Basal demensutredning genomförs i första hand inom primärvården. I och med nacka Minnesmottagnings tillkomst finns ett komplement och ett stöd till primärvården. Den basala demensutredningens fem viktigaste syften är att: * utesluta behandlingsbara orsaker till symtomen * fastställa diagnos alternativt utesluta en demenssjukdom * ge underlag för medicinsk behandling * ge underlag för en god omvårdnad * ge information till och stödja den drabbade och anhöriga En utvidgad demensutredning genomförs då basal utredning inte ger tillräcklig information för att fastställa diagnos. För utvidgad demensutredning samarbetar med Geriatriska kliniken på Nacka minnesmottagning. 9.3 Registrering i demensregistret Alla nydiagnostiserade patienter ska, efter patientens godkännande, registreras i det Svenska Demensregistret (SveDem). SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som drivs med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Registret ger möjligheter till nationella jämförelser av vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Registrets data kan också användas som en del i det lokala kvalitetsarbetet Läkemedel - behandling och uppföljning s demensprogram hänvisar till Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer. En viktig aspekt i läkemedelsbehandling för personer med demenssjukdom är att symtomlindrande behandling sätts in i ett tidigt skede. En förutsättning för detta är tidig upptäckt. Regelbunden uppföljning ska göras av läkemedlets effekt och eventuella biverkningar. 4 Hemsida Stockholms läns landsting 5 8

10 10. Nämndens styrning, och uppföljning av den kommunala demensvården. Beslut inom särskilt boende och hemtjänst vad gäller demensvården tas av biståndsbedömare. Nämnden har genom politiska beslut styrt denna verksamhet så att biståndsbedömningen är helt särskild från de som utför tjänsten dvs. särskilda boenden och hemtjänstorganisationen. Finansieringsnämnden för äldreomsorg har antagit mål för Några exempel på mål är att den enskilde skall ha inflytande över sin situation. Målet är att man skall tillhöra de 30 procent bästa kommunerna i landet inom detta område. Detta mål bedöms inte som uppfyllt. Samma mål finns vad gäller möjligheten att få komma ut inom hemtjänsten. Där finns indikatorer som visar att kommunen uppnått detta mål då man ligger på plats 22 i Sverige. Organisationen bygger på att biståndsbeslut fattas varefter genomförandeplaner på individnivå skall skrivas av utförarna i verksamheten. Enligt de intervjuade biståndshandläggarna saknas flera delar vad gäller utförarnas genomförandeplaner. Enligt de intervjuade tjänstemännen på biståndsbedömarsidan innehåller genomförandeplaner inte den tydlighet som biståndsbedömarorganisationen vill ha i en genomförandeplan. Praxis enligt socialstyrelsens allmänna råd är att den utförande enheten, vare sig det är en intern eller en extern verksamhet, skall skriva genomförandeplaner. Genomförandeplan bygger på att den insatsen som kommunen beställer (biståndsbedömning) av den utförande enheten skall beskrivas, av utföraren, i en genomförandeplan. Dessa planer skall innehålla alla de delar som tas upp i ett biståndsbeslut. Det skall vidare redovisas på individnivå hur man avser att arbeta för att hjälpa den enskilde. Där skall också redovisas mål för den enskilde brukaren och hur man vill uppnå dem. Eventuella brister i genomförandeplanerna kan, enligt de intervjuade, få som konsekvens att det blir problem med uppföljning för nämnden på individnivå. Genomförandeplanerna är enligt de intervjuade tjänstemännen av bristande kvalité. Det påtalas av samtliga biståndsbedömare. Chefstjänstemän påtalar å sin sida att det finns genomförandeplaner men att kvalitén kan vara bristande i vissa fall. Det finns från nämndens sida ett krav att genomförandeplaner skall finnas för att ersättning skall betalas ut vilket innebär att en icke bra skriven genomförandeplan, eller det faktum att ingen genomförandeplan alls finns, enligt avtal skulle innebära att inga pengar betalas ut. Idag betalas, till utförarna, ersättning ut i samtliga fall. Denna ersättning kan inom äldreomsorgen enligt chefstjänstemän reduceras i vissa fall då genomförandeplanerna inte är tillräckliga. Chefstjänsteman har också påtalat att dessa rutiner håller på att förändras och skall vara klara i januari. Socialstyrelsen påtalar i de nationella riktlinjerna behovet av årliga uppföljningar inom demensvården, vad gäller läkemedelsbehandling, kognition och funktionsförmåga samt allmäntillstånd. De riktlinjer som finns inom biståndsbedömarorganisationen används enligt intervjuade tjänstemän på sporadiskt. Detta eftersom de inte av dem anses aktuella. Till en liten del så reviderades riktlinjerna i år (2011) annars är de inte aktuella då de är antagna Enligt flera tjänstemän så skall de dock revideras i sin helhet Uppföljning av demensvården sker enligt de tjänstemän som intervjuats vartannat år på samtliga privata särskilda boenden. Detta görs i form av avtalsgranskningar. Detta har vi verifierat. Bra rutiner finns för uppföljning där uppföljningen sker utifrån granskning av genomförandeplan och utifrån avtal tillsammans med personal och anhöriga. Vi har inte kunnat verifiera att biståndsbedömarorganisationen deltar i denna uppföljning. Enligt 9

11 intervjuade tjänstemän har man aktivt valt bort dem, då andra med bred kunskap deltar i denna utvärdering och uppföljning. De rekommendationer till utförarenheten som denna granskning kommer fram till, vad gäller förbättringar, följs upp året efter och alla dessa uppföljningar redovisas till nämnden. Vi har inte kunnat verifiera att denna typ av uppföljning görs i de egna kommunala särskilda boenden. Vad gäller hemtjänst, finns från nämndens sida ingen uppföljning idag. Organisationen för en diskussion om hur en sådan uppföljning skulle kunna se ut Kommentar Biståndshandläggarfunktionen är en mycket viktig funktion i den kommunala verksamheten. Här genereras den verksamhet som ska bedrivas och därmed även kostnader. I Värmdö finns flera enheter som arbetar med biståndsbedömning, både inom äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta samt socialpsykiatrin. Det saknas i vissa delar samordning idag, vilket framkommit i intervjuer. Dock menar chefstjänstemän att samordning finns och vår uppfattning är att en samordning kan vara positivt ur flera aspekter. Vi rekommenderar kommunen att se över detta. Det vi kan konstatera är att det är olika organisationer för biståndsbedömare varför en grundligare granskning av detta borde vara av vikt. De intervjuer vi gjort påvisar att genomförandeplaner som finns inom nämndens äldreomsorg av flertalet intervjuade bedöms ha bristande kvalitet. De ska enligt avtal och kommunens riktlinjer finnas och enligt avtalet ska ersättning inte utgå i de fall genomförandeplaner inte finns. Vår uppfattning är att beställarsidan ska följa avtalet och inte betala ersättning om planer inte finns eller om de är av bristande kvalité. Enligt biståndsbedömarorganisationen skrivs inte genomförandeplaner på ett tillfredsställande sätt. Enligt chefstjänstemän finns genomförandeplaner, även om de anser att kvalitén kunde vara bättre. Vår bedömning är att djupare granskning av detta är önskvärd. Nämnden har en bra uppföljning inom privata särskilda boenden med bra rutiner som redovisas till nämnden. Vi vill dock påtala att uppföljningarna bygger på att det finns kvalitativa genomförandeplaner vilket vi, baserat på de intervjuer som gjorts, finner som osäkert. De rutiner som utarbetats vad gäller avtalsgranskning är dock tillfredsställande. Det är vår bedömning att det inte finns samma rutiner inom hemtjänsten. Vi har inte kunnat hitta någon uppföljning av denna verksamhet och detta behöver utvecklas. Bristen har också verifierats i samtal med chefstjänstemän. Vi bedömer att detta är viktigt för nämnden då väldigt mycket av äldreomsorgens demensverksamhet finns inom hemtjänst. Detta bör följas upp. Efter genomförd förstudie föreslår vi att en fördjupning bör ske av uppföljningar inom hemtjänst. Det är centralt att nämnden kan påvisa uppföljningar inom alla områden i äldreomsorgen. Speciellt då många privata aktörer finns och det i dag betonas ett kommunalt ansvar för uppföljning, oaktat om det är en kommunal eller privat aktör som utför tjänsterna. Vi föreslår vidare att en fördjupning görs vad gäller genomförandeplaner inom hela äldreomsorgen. Dessa genomförandeplaner är grunden för att en bra uppföljning skall kunna göras. Vidare bedömer vi att biståndsbedömare som fattat originalbeslutet för individen bör delta i uppföljningar av ärenden då man på det sättet kan få synpunkter på när de anser att genomförandeplanerna saknar väsentliga delar. 10

12 11. Har nämnden implementerat de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen I intervju med tjänstemän framkommer att det finns enskild kunskap om de nationella riktlinjerna. På kommunens hemsida finns också länk till dessa riktlinjer. De nationella riktlinjerna har lagt fokus vid att grundliga utredningar skall göras vid demensproblematik. Förutom de grundliga basutredningar poängteras de utvidgade demensutredningar som kan göras. Vid intervjuer med tjänstemän påtalar biståndsbedömare att man idag använder sig av basutredningar men ej utvidgade demensutredningar. Vid samtal med tjänsteman med specialistkunskaper dementeras detta dock och hon påtalar att Minnesmottagningen i Nacka frekvent gör denna typ av utredningar i kommunen. De områden som de nationella riktlinjerna lyfter fram är: Utredning för de med misstänkt demenssjukdom Det multiprofessionella teamarbetet Uppföljning Läkemedelsbehandling Dagverksamhet Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom Anhörigstöd Man påtalar också i de nationella riktlinjerna behovet av årliga uppföljningar inom demensvården, vad gäller läkemedelsbehandling, kognition och funktionsförmåga samt allmäntillstånd. I de nationella riktlinjerna påtalas också behovet av utredningar och uppföljningar kopplade till beteendemässiga störningar inom demensvården. Värdegrundsfrågor är också en central del i de nationella riktlinjerna. s har i sitt lokala vårdprogram inom demens inte implementerat de nationella riktlinjerna. En tjänsteman som har specialistkunskap på området uppfattar att många av de saker som poängteras i de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen används i vardagligt arbete men i det lokala program som finns saknas direkta kopplingar till de nationella riktlinjer som utformats av Socialstyrelsen Kommentar Vår bedömning är att de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen tagit fram är implementerade i det vardagliga arbetet men att det inte finns dokumenterat i det lokala handlingsprogrammet. Detta innebär att ingen formell politisk koppling finns. Således finns inte styrningen från den politiska organisationen. Samverkan med landstinget i dessa frågor är av vikt. 11

13 Vår bedömning är att många av de delar som är centrala i de nationella riktlinjerna används i det vardagliga arbetet. Nacka Minnesmottagning har mycket kunskap på området och används, vid demensutredningar, frekvent av kommunen. Avlastning till anhöriga finns i olika former t.ex. dagverksamhet som inte är biståndsbedömd. Kunskapen i kommunen kring vad de nationella riktlinjerna innebär är dock bristfällig för de tjänstemän som inte har någon specialistkunskap på området. Kommunen bör utveckla arbetet med att ge information eller utbildning till dem som jobbar med dessa frågor på vardaglig basis. Vidare är det vår bedömning att de lokala riktlinjerna bör uppdateras och att de nationella riktlinjerna därmed implementeras i det lokala demensprogrammet. Dessa lokala riktlinjer bör sedan antas av nämnden. Vad gäller värdegrundsfrågor som påtalas som en viktig del i de nationella riktlinjerna för demensvården så har detta enligt intervjuer inte arbetats igenom i kommunen. Tjänstemän har också påtalat detta som ett utvecklingsområde. Det är vår bedömning att detta område bör kompletteras i kommunens lokala demensprogram. KPMG dag som ovan Tommy Nyberg Mats Lundberg 12

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet

Eksjö kommun Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Revisionsrapport Kommunens demensverksamhet Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod 4 7. Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Rubrik på lämplig Demens yta i motivet

Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Rubrik på lämplig Demens yta i motivet Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Vägvisare demens Upplands-Bro kommun och Stockholms läns landsting Demens hör till en av de största folksjukdomarna. I Sverige

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION Modell för att finna personer med demenssjukdom tidigt och därefter kunna erbjuda relevanta stödåtgärder Varje år är det cirka 24 000 personer som nyinsjuknar i demenssjukdom. Vi kan räkna med att år 2050

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM SAMARBETE MELLAN PRIMÄRVÅRDEN, PRIMÄRVÅRDSREHAB, BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING, LÄKARE I SÄRSKILT BOENDE

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Förstudie om den demenssjukes och anhörigas väg genom vården

Förstudie om den demenssjukes och anhörigas väg genom vården EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala Utvecklingsfonden 2006-09-14 INTERREG IIIA INTERREG III A Sverige-Norge Förstudie om den demenssjukes och anhörigas väg genom vården - PROJEKTBESKRIVNING Ett gränslöst

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Prioritering Skala från 1 10 1 är viktigt och bör genomföras 10 är minst viktigt Kvalitetsindikatorer 7

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:63 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 - Lokala riktlinjer som stöd för styrning och ledning Sammanfattning Demensprogram för vård och äldreomsorgen har tagits fram för att ge stöd för styrning och ledning

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Christina Carlsson & Trine Johansson Regionala koordinatorer Västra Götaland SveDem Svenskt nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar Initierades via forskningsnätverket

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Samverkan vid demens För att sätta diagnos Kring hälsoproblem och sjukdomar Kring demenssjukdomen Uppföljning

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Januari 2014 Jukka Törrö PwC Kommunal Sektor Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av revisorerna

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete -

Systematiskt förbättringsarbete - Systematiskt förbättringsarbete - Process samverkan kring personer med behov av demensutredning, anhörigstöd och meningsfulla aktiviteter Uppdrag inom chefsgrupp närvård Tierp Uppdrag utifrån rutin Systematiskt

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Nationella

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60

Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken 2015-09-29 Michael Holmér 1 GERONTOLOGI 2015-09-29 Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Michael Holmér 2 2015-09-29 3 Den gamla patienten Det normala

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost. Rapport. KPMG AB 2014-06-09 Antal sidor: 14

Umeå kommun. Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost. Rapport. KPMG AB 2014-06-09 Antal sidor: 14 Granskning av kommunens insatser inom nutrition och kost Rapport KPMG AB Antal sidor: 14 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 3 4. Ansvarig styrelse/nämnd 4 5. Metod och

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:105 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

Läs mer

Pilevallens dagverksamhet

Pilevallens dagverksamhet 2011-08-29 Rapport HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Kvalitetsuppföljning Pilevallens dagverksamhet Alexandra Emanuelsson Utvecklare Gustav Blohm Kvalitetsutvecklare 2(21) 1. Inledning och disposition...3

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Demensplan INLEDNING SYFTE

Demensplan INLEDNING SYFTE SOCIALFÖRVALTNINGEN Demensplan INLEDNING På uppdrag av socialnämnden i Kils kommun har en verksamhetsplan för personer med demenssjukdom utarbetats. Demensplanen kommer att användas i Kils kommun där hela

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare Inger Torpenberg Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets slutskede. Revisionsrapport 2010:8

Åstorps kommun. Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets slutskede. Revisionsrapport 2010:8 Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets KPMG AB 2011-03-03 Antal sidor: 9 Antal bilagor:1 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Genomförande och metod 1 1.4 Bemanning

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Nyckeltal beträffande antal besök, insatser och ansvarfördelning, september 214 Bo Davidsson Elisabeth Viman FoU Centrum för Vård, Omsorg och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Sollentuna kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012 Revisionsrapport PM Komplettering ang läkemedel för äldre Landstinget i Värmland Christel Eriksson Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Kompletterande granskning 1 2.1 Läkarmedverkan i särskilt boende 1 2.2 Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Gällivare kommun Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Inledning Bakgrund Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1312-1331 Handläggare: Anna Nergårdh Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 11 Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013,

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet

Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Demensteam i hemtjänsten i Sundsvalls kommun Utveckling och implementering i ordinarie verksamhet Slutrapport september 2010 Ulla Edwardsson Carina Edholm Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

LOKAL MODELL för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun

LOKAL MODELL för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun LOKAL MODELL för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Britt Undin, Upplands Väsby kommun och Inga- Britt Hagman, FOU

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av vård i livets slutskede

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av vård i livets slutskede Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av vård i livets slutskede Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget...

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST YTTRANDE 2014-06-23 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer