Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun"

Transkript

1 Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

2 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Revisionsmetod Resultat Organisation Mål och uppdrag Rättssäker handläggning Anpassad behandling efter behov och problematik Kontinuerlig uppföljning i alla ärenden Rutiner för att säkerställa en god kvalitet inom missbruksvården... 9 Mjölby kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning En granskning av om omsorgs- och socialnämnden säkerställer att missbruksvården är effektiv och ändamålsenlig samt har den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger har gjorts. Granskningen omfattar också en uppföljning av de rekommendationer som gavs vid revisionens granskning av missbruksvården Det har framkommit att nämndens åtaganden och strategiska mål för att nå kommunfullmäktiges mål för 2011 är aktuella också för verksamheten även under innevarande verksamhetsår. Ett beslut bör fattas som verifierar detta och som visar att de är relevanta även för innevarande år. Det har inte framkommit att en verksamhetsberättelse utarbetats för år Detta indikerar att planeringen för innevarande år inte är uppdaterad efter verksamhetens rådande förutsättningar, vilket bedöms som otillfredsställande. Nämnden har fastställt en vision, verksamhetsidé och värdegrund som bedöms relevant för verksamheten. Hur de strategiska målen ska nås är fastställt, vilket är tillfredsställande. Rutiner finns för att säkerställa en rättssäker handläggning för såväl handläggningen som för stöd och kontroll. Aktgranskningen visar att bedömningsinstrument används, vilket är i enlighet med de Nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. En översyn har gjorts av rutiner för utredning enligt LVM, vilket motsvarar den rekommendation som gavs vid revisionens granskning av missbrukssvården En arbetssätt finns för att följa upp att utbudet av vård motsvarar de behov som konstateras men också för att anpassa öppenvårdsalternativen till enskildas behov. Det är tillfredsställande att en strävan finns att erbjuda insatser som i forskning visat sig ge effekt. Behov av att utveckla samarbetet med landstinget för att klargöra gränser för huvudmännens ansvar berördes vid granskning av missbruksvården år Även i föreliggande granskning framkommer behov av att förbättra samverkan med landstinget. Rutiner finns för planering av vården vilka också omfattar hur uppföljning ska ske och när den ska ske. Trots en hög arbetsbelastning har uppföljningar av beslutade insatser skett på ett tillfredsställande sätt. Det finns också rutiner för individuell uppföljning av de insatser som ges utan biståndsbeslut. Rutiner för en övergripande utvärdering och kvalitetsutfall inom verksamheten bör uppdateras för att följa Socialstyrelsens föreskrifter. Mjölby kommun 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Det skadliga bruket av alkohol har ökat i hela landet liksom narkotikamissbruket hos främst målgruppen under 25 år. Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att förebygga missbruk och att erbjuda missbrukare vård och behandling. Kvalitet i kommunens missbruksvård ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsens jämförelser visar på stora brister i kommunernas uppföljningar av de egna verksamheterna. Bara 38 procent av kommunerna har gjort undersökningar om hur klienterna uppfattar och upplever vården de erbjuds. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 1 gäller medicinska och sociala insatser som ges inom kommunernas socialtjänst och landstingens beroendevård. De ger rekommendationer om åtgärder inom vården, målgrupp samt dokumenterad effekt. Här framhålls även användning av instrument för att avgöra val av insats, behandlingsplanering och uppföljning samt att behandling för personer med både missbruk och annan, främst psykiatrisk sjuklighet, bör samordnas. De konstaterar stora brister på utvärdering av behandlingar. Vid revisionens granskning av missbruksvården i Mjölby år 2008, rekommenderades nämnden att utveckla arbetet för att säkerställa den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger samt att strukturera ett arbetssätt för att kunna värdera kommande behov av missbruksvård. Granskningen påvisade även behov av att klargöra ansvarsgränser mot landstinget och att se över rutiner för utredning enligt 7 LVM. Missbruksvården i Mjölby år 2012 visar enligt Kolada 2 en väsentligt lägre kostnad gällande missbruksvård 3 för vuxna än i jämförbara kommuner 4. Såväl institutionsvård, men framförallt öppenvård kostar mindre per invånare 5. Detta trots en ökad efterfrågan av missbruksvård under året. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra granskningen Revisionsfråga Revisionsfrågan som ska besvaras: Säkerställer Omsorgs- och socialnämnden att missbruksvården är effektiv och ändamålsenlig samt har den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger Revisionskriterier Mål och uppdrag Rättssäker handläggning Anpassad behandling efter behov och problematik 1 Socialstyrelsen: (2007) Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem. 2 Kommun- och landstingsdatabasen kr mot 493 kr per invånare 4 Ale, Höganäs, Laholm, Ljungby, Oskarshamn, Vallentuna, Ulricehamn 5 65 kr mot 289 kr per invånare Mjölby kommun 2 av 10

5 Kontinuerlig uppföljning i alla ärenden Rutiner för att säkerställa en god kvalitet inom missbruksvården 2.4. Revisionsmetod Enskilda och gruppvisa intervjuer har genomförts med myndighetschef inom individ- och familjeomsorgen enhetchef utredningsenheten 1:e behandligssekreterare beroendemottagningen handläggande socialsekreterare För uppdraget relevant dokumentation har granskats och analyserats. Granskning har gjorts av ett urval om sju personakter där beslut fattats om missbruksvård i öppna former och vid institution. Fokus har varit rättssäker handläggning och uppföljning i ärenden. En avstämning har gjorts med enhetschef för Beroendemottagningen. Vid sakavstämning har, utöver de berörda cheferna, även ordförande samt 2:e vice ordförande att getts möjlighet att framföra synpunkter. Granskningen begränsas till insatser riktade till vuxna missbrukare. Mjölby kommun 3 av 10

6 3. Resultat 3.1. Organisation Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för socialt stöd och service till barn, unga, vuxna och familjer, personer med funktionsnedsättningar och till äldre. Verksamheten indelas Enhet Myndighet/IFO och Enhet Omsorg. Enhet Myndighet IFO organiserar Utredning IFO och Råd, stöd och behandlingsenheten. Inom individ- och familjeomsorgen finns insatser riktade mot missbruk som kan fås såväl som en serviceinsats som efter biståndsbeslut. Enligt verksamheten beviljas drygt 80 % av samtliga insatser utan biståndsbeslut. Öppenvårdsinsatserna är tillgängliga enligt båda formerna medan placering bara ges som bistånd. De insatser som beviljas enligt biståndbeslut prioriteras före stöd som ges som service Mål och uppdrag Kommunfullmäktige har beslutat om kommunmål som är gemensamma för alla nämnder. Dessa säger bland annat att medborgarens inflytande på och nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. 6 Utifrån kommunmålen har Omsorgs- och socialnämnden formulerat åtaganden för Enligt intervju har tidigare styrmodell ersatt med ett arbete där en åtgärdsplan ska formas utifrån gällande mål. Denna har inte helt hittat sin form varför verksamhetsplanen för 2011 är aktuell även för nuvarande verksamhetsår och styr verksamheten. 7 De mål som bedöms relevanta för kommunens arbete med missbruksvård säger att förvaltningen ska utforma mål och mätetal för den upplevda kvaliteten av utförda tjänster inom förvaltningens kärnverksamheter. Nämnden har fastställt en vision: I Mjölby kommun lever alla kommuninnevånare ett tryggt och självständigt liv. Nämndens verksamhetsidé lyder: Verksamheten finns till för att erbjuda kvalificerade och individuellt anpassade insatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande. Nämnden har fastställt en värdegrund: 6 Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan Beslutad Vid granskning har inte framkommit att beslut fattats som verifierar detta. Mjölby kommun 4 av 10

7 Vi har alltid fokus på kunden/brukaren i vårt beslutsfattande och dagliga arbete. Det innebär att vi ska utgå från det behov som kunden/brukaren har och skapa tillfällen till delaktighet och dialog. Nämnden har också fastställt ett antal strategiska mål. De säger att kommunens invånare ska få sina behov och, så långt det är möjligt, egna val tillgodosedda. Nämndens insatser ska ges utifrån lägsta effektiva omhändetagandenivå för att hjälpa människor till ett tryggt och självständigt liv. En kontinuerlig verksamhetsutveckling och lärande är en naturlig del i det vardagliga arbetet. De strategiska målen ska uppnås genom bra och rättssäkert bemötande, god information, genomförda regelbundna kundundersökningar. Myndighetschefen ska årligen ta fram en verksamhetsplan för enheten med tydliga uppdrag till medarbetarna. Medarbetarsamtalen ska baseras på denna och varje individs ansvar för att nå enhetens mål. Enhetschefen ansvarar för att resultatet redovisas årligen i en verksamhetsberättelse. Förvaltningschef ansvarar för en årlig uppföljning av den gemensamma verksamhetsplanen. Kund/brukarenkäter genomförs och redovisas till nämnd. En uppföljningsplan visar i övrigt hur nämndens uppföljning ska utformas. Den årliga revideringen av verksamhetsplanens mål ska beslutas av nämnden. Enligt intervju med myndighetschefen innebär nämndens styrning att hemaplanslösningar i öppenvård ska prioriteras där det är möjligt. Nämnden efterfrågar månadsvisa uppföljningar. I den nya styrmodellen kommer en verksamhetsplan att utformas på enhetsnivå där målen görs mätbara. Det har inte framkommit att förvaltingen har brutit ner de övergripande målen. Beroendemottagningen har tagits fram egna nyckeltal för att följa upp verksamheten, dessa är ålder, kön, huvuddrog, boendeform, om barn finns i boendet, antal personer i samtal, avslutningsorsak. Dessa beskrivs i beroendemottagningens verksamhetsberättelse. Bedömning Nämndens åtaganden och strategiska mål för att nå kommunfullmäktiges mål för 2011 är aktuella för verksamheten också under innevarande verksamhetsår. Ett beslut bör fattas som verifierar detta och som visar att de är relevanta även för innevarande år. Nämnden har fastställt en vision, verksamhetsidé och värdegrund som bedöms relevant för verksamheten. Hur de strategiska målen ska nås är fastställt, vilket är tillfredsställande. Vid granskningen har inte framkommit att en verksamhetsberättelse utarbetas för år Detta innebär att uppföljningsplanen inte följs och indikerar även att planeringen för innevarande år inte är uppdaterad efter verksamhetens rådande förutsättningar. Mjölby kommun 5 av 10

8 3.3. Rättssäker handläggning För att säkerställa rättssäkerhet, dvs att samtliga medborgare har samma möjligheter till vård och att handläggningen sker lagenligt, finns rutiner som innebär att alla bedömningar diskuteras i gruppen. Enhetschefen tar del av samtliga utredningar som är grund för beslut i nämnd och får på detta sätt en bild av att bedömningar görs lika. 1:e socialsekreteraren har ett uppdrag att kontinuerligt granska utredningar utifrån olika fokus, exempelvis att ett barnperspektiv finns i utredningarna. Handläggare och chef träffas en gång per vecka för att diskutera bedömning av allvarligare ärenden. De känner inte till om det finns rutiner för kontroll av att handläggningen sker rättssäkert. Rutiner finns bland annat för hur inkomna anmälningar som kan påvisa behov av stöd och behandling vid missbruk ska hanteras, för utredning enligt Socialtjänstlagen och LVM samt för hur överklagan ska hanteras. I utredningsprocessen används ett bedömningsinstrument 8 för att säkerställa att samtliga behovsområden täcks in. Aktgranskningen visar att utredningarna följer en fastställd mall. Klientens delaktighet är synlig. Bedömningarna görs utifrån missbrukssituation, social situation och boendesituation. I flertalet utredningar konstateras att bedömningsintrumentent ASI 9 används. Vid revisionens granskning av missbruksvården 2008 framkom behov av översyn av rutiner för utredning enligt LVM. Enligt nämndens yttrande har detta skett. Vi konstaterar också att en rutin finns för bedömning av LVM vård för att säkerställa ett tillräckligt bedömningsunderlag och rättssäkerhet. Socialstyrelsen har i sin tillsyn i bl.a. Linköpings kommun påtalat att individuellt inriktade insatser som avser sociala tjänster direkt anpassade för den enskilde individens behov förutsätter en prövning i varje enskilt fall 10. Socialnämnden i Mjölby avvaktar den diskussion som pågår och ännu har inga beslut fattats om ett förändrat arbetssätt i detta avseende. Bedömning Rutiner finns för att säkerställa en rättssäker handläggning, dvs för att olika personer ska få en lika behandling och att lagstiftningen följs. Detta för såväl handläggningen som för stöd och kontroll. Aktgranskningen visar att bedömningsinstrument används, vilket är i enlighet med de Nationella riktlinjerna för missbrus- och beroendevård. En översyn har gjorts av rutiner för utredning enligt LVM, vilket motsvarar den rekommendation som gavs vid revisionens granskning av missbrukssvården ASI Addictiv severity index. En manual- och databaserad utredningsmetod vid missbruk vilken används av flera kommuner, kriminalvård med flera 9 Se ovan. 10 Socialstyrelsen hänvisar här Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, RÅ 1991 ref. 61 Mjölby kommun 6 av 10

9 3.4. Anpassad behandling efter behov och problematik Intervjuerna visar att de insatser som ges följs upp genom klientenkäter och diskussioner i personalgruppen för att motsvara de behov som finns inom kommunen. I första hand söks lämpliga öppenvårdsalternativ. Enligt intervjuerna anpassas öppenvården för att undvika placering. Den interna öppenvården formas i dialog mellan Beroendemottagningen och utredarna. Avsaknad av boendeinsatser är ett hinder för att erbjuda missbruksvård i öppna former. Stöd vid missbruk och beroende till vuxna finns internt inom Beroendemottagningen. Här erbjuds motiverande samtal, akupunktur, utbildning för vuxna för att minska risken för alkohol- och drogrelaterade problem, stöd och samtal för anhöriga till missbrukare 11, stöd och samtal för barn till missbrukare, stöd i boende 12, eftervård och återfallsprevention. Tillgång finns till totalt 20 lägenheter till vilka ofta kopplas boendestöd och tillsyn och öppenvård. Det finns i dag ingen kö till insatserna. Beroendemottagningen erbjuder också samvaro och fika vid flera tidpunkter i veckan för personer med missbruksproblem. Placeringsalternativ söks främst utifrån ett ramavtal vilket tecknats i samverkan med andra kommuner i länet. Ramavtalet omfattar totalt 54 behandlingshem. Möjligheten finns inom socialkontoret att träffa avtal med andra institutioner om behov konstateras som inte kan tillgodoses inom avtalad vård. Flera av insatserna som erbjuds har i forskning visat effekt. Ett avtal om härbärgesverksamhet för bostadslösa om sex platser finns med RIA vilken också omfattar öppet hus och uppsökande verksamhet. Målgruppen är en relativt utsatt grupp där samsjuklighet ofta förekommer. En svårighet finns att slussa de personer som beviljas detta vidare till andra insatser Intervju med handläggare och Beroendemottagningens personal beskriver ett behov av ett kollektivt boende för personer med beroendeproblematik som i flera fall också har ett omsorgsbehov. Denna resurs, menar handläggarna, kan vara en förutsättning för en missbruksbehandling. De ser också svårigheter att forma lämplig vård för personer med samsjuklighet 13, främst beroende av att det inte förekommer en samsyn med landstinget gällande hur denna vård ska formas. Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer bör i fall där både beroendeproblematik och psykisk ohälsa finns hos en person, dessa behandlas samtidigt och i samverkan. Enligt intervjuerna är landstingets förhållningssätt att personer som behandlas för psykiskt ohälsa ska vara drogfria. 11 Syftet är att den anhörige ska få kunskap om medberoende, om hur missbruk/beroende fungerar och stöd i att hantera sina skam- och skuldkänslor. 12 Kan till exempel innebära hjälp med att planera sin ekonomi, att göra bankärenden, eller hjälp med att skapa en meningsfull fritid 13 Personer som lider av såväl en beroendeproblematik som psykiskt ohälsa. Mjölby kommun 7 av 10

10 Vid intervjuerna framkommer en uppfattning om att de insatser som finns att tillgå i stort motsvarar de behov som möts. En utmaning finns i att kontinuerligt anpassa verksamheten till nya droger och drogbeteenden, framförallt hos unga. Bedömning En arbetssätt finns för att följa upp att utbudet av vård motsvarar de behov som konstateras men också för att anpassa öppenvårdsalternativen till enskildas behov. Det är tillfredsställande att en strävan finns att erbjuda insatser som i forskning visat effekt. Samverkan med landstinget berördes vid granskning av missbruksvården år Där framkom behov av att utveckla samarbetet med landstinget för att klargöra gränser för huvudmännens ansvar. Även i föreliggande granskning framkommer behov om att förbättra samverkan med landstinget. Detta gäller framförallt gruppen med samsjuklighet men också för att uppnå en samsyn i enlighet med vad som föreskrivs i de Nationella riktlinjerna Kontinuerlig uppföljning i alla ärenden En mall finns för upprättande av vårdplan. Utöver övergripande mål och delmål med insatser ska anges hur och när uppföljning ska ske samt förutsättningar för att insatsen ska upphöra. Handläggarna beskriver hur insatserna kontinuerligt följs upp för att säkerställa att det är rätt insats och för att vid behov göra förändringar i den individuella planeringen. En ambition finns att följa upp samtliga insatser minst var tredje månad. Vid intervjuerna beskrivs en stor vakans på chefs- respektive handläggartjänster vilket lett till att uppföljning av öppenvårdsinsatser inte kunnat prioriteras till förmån för uppföljning av placeringar. Uppföljningar av placeringar sker var tredje månad medan uppföljning av öppenvårdsinsatser kunnat göras med sexmånaders intervall. Enligt planering blir alla tjänster tillsatta under oktober. Personal inom öppenvården upprättar en genomförandeplan utifrån det behov som finns i vårdplanen. De följer kontinuerligt upp insatsen och kontaktar handläggaren om inte uppföljning gjorts och behov finns av nya beslut, exempel avslut eller ytterligare/ny insats. Detta bekräftas vid intervjuerna av såväl handläggare som personal på Beroendemottagningen. Vid intervjuen framkommer att % av beviljad vård når de individuella mål som satts. En planering görs även för de insatser som beviljas i form av service, dvs utan biståndsbeslut. Aktgranskningen visar att vårdplan och genomförandeplan upprättas i enskilda ärenden. I de flesta fall anges hur och när uppföljning ska ske. Att uppföljning sker kontinuerligt verifieras. Mjölby kommun 8 av 10

11 Bedömning En mall finns för planering av vården vilken också omfattar hur uppföljning ska ske och när den ska ske. Trots en hög arbetsbelastning har uppföljningar av beslutade insatser skett tillfredsställande. Det finns också rutiner för individuell uppföljning av de insatser som ges utan biståndsbeslut Rutiner för att säkerställa en god kvalitet inom missbruksvården Nämnden har ett ansvar enligt Socialstyrelsens föreskrifter 14 som innebär att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens processer samt att utarbeta rutiner för detta. Rutinerna ska omfatta riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och förbättringsåtgärder. Omsorgs. nämndens verksamhetsplan är en del av nämndens ledningssystem för kvalitet liksom budget, resursfördelningssystem, riktlinjer och delegationsbestämmelser. 15 Som svar på revisionens kommentarer till granskning av missbruksvården 2008 svarar nämnden att en generell metod utarbetats för att kunna följa utfall av individärenden. Resultatet innebär att verksamheten kan anpassas efter de behov som framkommer. Behov konstaterades dock att på ett mera samlat sätt redovisa uppföljningen. Nämnden svarade också att behov av missbruksvård årligen värderas i samband med budgetarbetet och nuläges- och omvärldsanalys. Ett specifikt dokument finns som beskriver kvalitetssystemet. 16 Detta är enligt intervjuerna inte uppdaterat enligt föreskrifter från Socialstyrelsen. Enligt intervjuerna finns inte rutiner för en övergripande utvärdering av kvalitetsutfall inom verksamheten. I nämndens verksamhetsplan för 2011 sägs att varje chef och medarbetare har ett eget ansvar att arbeta med ständiga förbättringar. Fel och brister ska rättas till. 17 För att säkerställa kvalitet inom den avtalade institutionsvården träffar handläggaren alltid personal från behandlingshemmet innan ev placering, för att få en bild av bemanning, kompetens m m. Behandlingsalternativ som ej omfattas av avtalet utreds på samma sätt. Inom Beroendemottagningen görs enligt intervjueran inte en översiktlig uppföljning av verksamheten i syfte att förbättra den kontinuerligt. De brukarenkäter som följer verksamheten har ofta en låg svarfrekvens och kan därför inte ses som vägledande. Personal har nu påbörjat ett samarbete med bl a Norrköpings kommun för att arbeta enligt LOKE SOSFS 20011:9 15 Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan Beslutad Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS i Mjölby kommun. 17 Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan Beslutad LOKE (lokal evidens) en systematisk uppföljning av verksamhets-/brukarnytta. Mjölby kommun 9 av 10

12 För att möjliggöra en evidensbaserad uppföljning går man igenom tydlighet i målgrupp, insatser och förväntat resultat och variabler fastställs för att mäta utfall. Till hjälp används ASI och brukarenkäter Vid granskningens genomförande har en tjänst nyligen tillsatts för att följa upp utfall av placeringar generellt men också utreda om det finns möjligheter att ersätta placeringar med alternativ i öppenvård. Detta innebär också att se till samverkanslösningar. Placeringar på institution och i familjehem följs generellt av resursteamet. Bedömning Det är bra att kvalitetsarbetet nämns i verksamhetsplanen. Rutiner för en övergripande utvärdering och kvalitetsutfall inom verksamheten bör uppdateras för att följa Socialstyrelsens föreskrifter Lena Brönnert, projektledare Håkan Lindahl, uppdragsledare Mjölby kommun 10 av 10

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Granskning av missbruksvården i Motala kommun

Granskning av missbruksvården i Motala kommun Revisionsrapport Granskning av missbruksvården i Motala kommun Juni 2008 Lena Brönnert Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag och

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården

Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Integrerad tillsyn av missbruksoch beroendevården Gunnel Hedman Wallin Anna Jedenius Moderator: Birgitta Hagström Missbruksuppdraget Regeringen gav Socialstyrelsen och länsstyrelserna uppdraget att förstärka

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen Fastställd av Socialnämnden 2013-08-28, 100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God kvalitet inom socialtjänsten...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling Kvalitetsledningssystem inom Järfälla Stöd och Behandling Uppdaterad okt 2011 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. JSB:s förebyggande, öppna och biståndsbedömda insatser samt tillhörande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av missbruksvården

Granskning av missbruksvården Revisionsrapport Granskning av missbruksvården Ängelholms kommun 6 oktober 2010 Eva Lidmark, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland.

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. Samverkansavtal avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan landstinget i Östergötland, närsjukvården i östra

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-11-04 Diarienummer SCN-2015-0097 Socialnämnden Halvvägshus för personer med missbruksproblematik (ärendet överfört från NHO-2014-0250) Förslag

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Med missbruksvården i fokus. Socialtjänstens planering och uppföljning av insatser till vuxna med missbruksproblem

Med missbruksvården i fokus. Socialtjänstens planering och uppföljning av insatser till vuxna med missbruksproblem Med missbruksvården i fokus Socialtjänstens planering och uppföljning av insatser till vuxna med missbruksproblem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun 6:1 6:2 6:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:217-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11 ABCD Tranås Kommun Socialnämnden Individ och familjeomsorg srapport KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Tranås Kommun Individ

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-09-05 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ekerö Serviceboende Adress: Tegelbruksvägen 3 D Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660

Läs mer

Samarbete/samverkan - Finns det?

Samarbete/samverkan - Finns det? Rapport 2006:15 Samarbete/samverkan - Finns det? Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Rapport 2009:54. Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun

Rapport 2009:54. Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun Rapport 2009:54 Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborgs kommun Rapportnr: 2009:54 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget 2008. Delas ut vid mötet

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget 2008. Delas ut vid mötet NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 januari 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer