Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12"

Transkript

1 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län A.K. Handlingsplan Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar med Närpsykiatri HÄTÖ gällande personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning och behov av boendestöd Antaget av HÄTÖ den..november 2011 Handlingsplanen är formad utgående ifrån Överenskommelse om samarbete för framtagande av handlingsplaner (bilaga 1) Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 stöd för styrning och ledning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

2 2 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar med Närpsykiatri HÄTÖ gällande personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning och behov av boendestöd Kommunerna Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar förkortas HÄTÖ. Generellt Definition av målgrupp personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa som är i behov av psykiatris vård och kommunalt boendestöd. Ansvarsfördelning Huvudmännen ansvarar, var och en för sig och gemensamt för att ge förebyggande och tidiga insatser Psykiatrins ansvar: psykiatrisk utredning och behandling på specialistnivå psykiatrisk rehabilitering som syftar till att förbereda för och stödja ett självständigt liv att samverka med och stödja kommunens personal i arbetet med personer som har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. hälso och sjukvård enligt HSL, LPT och LRV uppmärksamma behovet av råd och stöd enligt LSS Primärvårdens ansvarar för: Primärvården har ett förstahandsansvar för såväl somatisk vård och behandling som psykiatrisk vård och behandling i enlighet med överenskommelsen mellan primärvården och psykiatridivisionen. Habiliteringen ansvarar för habilitering och rehabilitering till personer med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism, Aspergers syndrom, svår ADHD samt förvärvad hjärnskada. När personen har ett psykiskt funktionshinder samverkar habiliteringen med andra aktörer där habiliteringen bidrar med kunskap om funktionshinder. Att bidra till att öka kunskapen om funktionshinder till brukare, anhöriga, andra närstående och personal bland annat genom kursutbud och "Infoteket om funktionshinder" ett samarbete inom Centrum för funktionshinder. Att besluta om råd och stöd enligt LSS Kommunen ansvarar för: att utreda den enskildes behov och insatser enligt SoL och LSS att erbjuda och tillhandahålla insatser enligt SoL och LSS Att stimulera och skapa förutsättningar för sysselsättning, arbetsträning eller arbete Uppsökande verksamhet Aktivt deltagande i samhällsplaneringen Att erbjuda och tillhandahålla funktionen personligt ombud för psykiskt funktionshindrade Att tillhandahålla somatiska sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå enligt HSL och Ädelöverenskommelsen

3 3 Följande gäller för Heby kommun: I Heby kommun gäller ett annat ansvarsförhållande enligt överenskommelse om hemsjukvård mellan landstinget och kommunen. Landstinget har åtagit sig att utföra den primärkommunala hensjukvården inklusive rehabilitering på uppdrag av Heby kommun, så länge som hensjukvårdsavtalet (daterat 31 maj 2006) gäller. Detta dokument beskriver samverkan mellan öppenvårdspsykiatrin och kommuners socialpsykiatri. Samverkan mellan kommun och andra vårdgivare ska beskrivas i kompletterande dokument. Övergripande samverkansformer Övergripande samverkan sker i de lokala närvårdsgrupperna och i samverkansmöten mellan psykiatri och kommunernas socialpsykiatri. I samverkansmöten initieras förbättringsarbeten utgående från konstaterade och prioriterade förbättringsbehov. Förbättringsarbetet dokumenteras. Samverkan kring enskilda individer Samordnad vård och stöd för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning, definition av den gemensamma tjänsten Kommunerna Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Närpsykiatri HÄTÖ erbjuder tillsammans individuellt anpassad behandling, rehabilitering och stöd för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning och boendestöd. Tjänsten utförs i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för psykosocialt stöd för personer med schizofreni och liknande (=långvariga) tillstånd. Målet med tjänsten är att täcka personens alla vård och stödbehov inom hälsa, boende, familj, arbete eller sysselsättning, utbildning i den egna sjukdomen och integration i samhället. Tjänsten bygger på samordnad individuell planering, som uppmärksammar personens individuella önskningar, behov och styrkor. Planen har den enskilde i fokus, med målsättningar som är utvecklade och formulerade tillsammans med personen. Tjänsten utförs av ett multiprofessionellt team bestående av t.ex. psykiater, sjuksköterska, boendestödjare, rehabiliteringshandledare och psykolog. Två samordnare, en inom Närpsykiatri och en inom kommunen (t.ex. ansvarig boendestödjare), ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av tjänsten tillsammans med personen. För personen viktiga personer (t.ex. familj, vänner, arbetsgivare, företrädare) inbjuds att fungera som resurspersoner. Samordnarna skall tillsammans med personen kartlägga dennes behov och problem. Personen formulerar sina personliga utvecklingsmål. Ett fåtal resurspersoner (lilla resursgruppen) och personen träffas kontinuerligt. Personen arbetar sedan enskilt med enskilda professionella med undervisning, färdighetsträning, arbetsböcker med övningar och hemuppgifter så att personen stegvis kan nå sina mål. Vid behov ingår även social färdighetsträning, som syftar till att träna kommunikation och samspel med andra och även upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vården och stödfunktioner. Träningen har som mål att ge större möjligheter att leva ett självständigt liv, minska antalet återfall i akut sjukdom, öka förmågan och utbytet av att umgås med andra, öka kunskap om egna psykologiska reaktioner, minska kvarstående symtom och få en större förmåga till samarbete med vården. Träning enligt modellen Ett självständigt liv kan vid behov ingå. Tjänsten genomförs i stor utsträckning i personens vardagsmiljöer. Tjänsten baserar sig på personens behov. Regelbunden utvärdering utgör grunden för fortsatta insatser. Personen själv utvärderar hur nöjd han är med vården och stödet. Utvärdering sker 1 4 gånger per år.

4 4 Beskrivning av samverkansprocessen Samverkan kring den enskilde vid insatsen boendestöd Beskrivningen kommer att kompletteras med samverkan med primärvård, rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning mm. Initiering av boendestöd Första kontakten sker genom att den enskilde, närstående, godman, Närpsykiatrin, primärvården, personliga ombudet, boendestödspersonal eller andra såsom allmänheten eller grannarna tar kontakt med kommunens uppsökande verksamhet. Vid utskrivning från slutenvård kan meddelandet komma via PRATOR systemet. Här kommer Närpsykiatrins koordinator inom kort att erbjuda hjälp. Socialtjänsten kan också konstatera behovet i samband med besök. Utredning Heby: Kommunens psykiatrisamordnare tar den första kontakten med den enskilde och kontaktar sedan handläggaren. Övriga kommuner: Kontakt med psykiatrin och ev. kontaktperson där utreds av handläggaren. Alla kommuner: Biståndshandläggaren gör hembesök, gör en utredning om boendestöd kan beviljas och fattar beslut, som delges brukaren per brev med utredningen som bilaga. Brukarens samtycke för kontakt med samarbetsparter för resursgruppen/nätverket efterfrågas. Biståndshandläggaren träffar brukaren gärna med utsedd vård och stödsamordnare och bedömer behovet. En ansökan görs muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggaren formulerar beslutet. Boendestödjare utses. Boendestödjare gör nätverkskarta med brukaren. Boendestödjaren går tillsammans med brukaren igenom vad som står i beslutet och vad det innebär praktiskt i boendestödet. Den samordnade individuella planen (SIP) som underlag för utveckling av samordnad vård och stöd för personer med långvarig funktionsnedsättning En samordnad individuell plan erbjuds den som har behov av insatser både från hälso och sjukvården och från socialtjänsten om den enskilde, kommunen eller landstinget bedömer att det behövs för att behoven ska bli tillgodosedda. Detta gäller även för privata utförare. En sådan planering ska om det behövs göras inom några dagar. Av den samordnade individuella planen framgår vilket stöd den enskilde ska få från olika håll. Planen följs upp och utvärderas. Definitioner från Socialstyrelsens termbank Genomförandeplan: Vård och omsorgsplan inom socialtjänsten som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Vårdplan: Vård och omsorgsplan som beskriver hälso och sjukvård för den enskilde. Samordnad individuell plan: Vård och omsorgsplan som beskriver insatser och åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso och sjukvård och socialtjänst och som tagit fram genom en samordnad vård och omsorgsplanering. Det fortlöpande stödet

5 5 Utifrån den samordnade individuella planen genomförs det fortlöpande boendestödet. Gemensamma rutiner i detta är bland annat en pärm med samordnad individuell plan, eventuell genomförandeplan för boendestöd, telefonnummer och medicinlistor etc. hos brukaren. En del brukare vill inte ha pärmen hemma hos sig och då förvaras samma material på boendestödskontoret. Boendestödjarna skriver in uppföljningar och avvikelser i genomförandeplanen. När man sedan träffas för uppföljning av SIP kan information om boendestöd komma med som en sammanfattning. Kontinuerlig utveckling av den samordnade tjänsten Allmänt Personalens kompetens jämförs kontinuerligt med de behov brukarens problem ger upphov till och personalutbildning arrangeras för att täcka de nya behoven. Behov av verksamhetsutveckling och personalutveckling diskuteras på personalmöten och förs vidare till respektive chef för bedömning, planering och finansiering av eventuella utvecklingsaktiviteter. Medarbetarsamtalen är ett annat forum att föra fram personalutvecklingsbehov. En ömsesidig kompetensöverföring sker med Närpsykiatri och HÄTÖ kommunerna med målet att kommunens och psykiatrins personal är insatta i varandras vård och stödstrategier. Nationella riktlinjer föranleder kontinuerlig kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Verksamheterna följer upp nya forskningsrön och implementerar ny kunskap i det dagliga arbetet. Systematisk förbättringsarbete bedrivs enligt enligt SOSFS 2011:9 Det samverkande teamet bedriver systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete på följande sätt: Riskerna för vårdskada eller dålig kvalitet analyseras fortlöpande i vårdteamen, vid arbetsplatsmöten och samverkansmöten. Detta sker genom att personalen identifierer riskerna och orsakerna bakom dem, uppskattar sannolikheten till att risk förverkligas till verklig händelse och analyserar konsekvenserna. Om konsekvensanalysen resulterar i förbättringsbehov vidtar ansvarig chef följande åtgärder. De i analysen konstaterade förbättringsbehoven prioriteras. Ansvarig chef (om det är fråga om samverkan en chef från alla samverkansparterna) formulerar ett förbättringsuppdrag, (personer, tid, metod, uppföljning). Ett genomfört förbättringsuppdrag beskrivs i en förbättringsberättelse. Processerna, aktiviteterna och rutinerna förbättras vid behov i samband med förbättringsarbetet och dokumentationen uppdateras. Detta säkerställs genom system för egenkontroll. Varje år 1 mars varje upprättas en berättelse som beskriver hur arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i verksamheten, och vilka resultat som har uppnåtts. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för förbättringsarbetet, enhetscheferna ansvar för det praktiska genomförandet inom sin egen enhet och hela personalen deltar. Övergripande Kommunernas socialpsykiatriska enheter och närpsykiatri träffas fyra gånger per år (PSYKSAMmöten) för att kartlägga förbättringsbehov och initiera åtgärder, som dokumenteras förbättringsuppdrag och förbättringsberättelser. Dessa förbättringsuppdrag och förbättringsberättelser delges lokala närvårdschefsgrupper och politikergrupper, samt landstingets länsdelsberedningar i sammanfattande form. Åtgärderna dokumenteras och rapporteras i Närpsykiatrins kvalitetsutvecklingsberättelse och patientsäkerhetsberättelse och den kommunala socialpsykiatrins verksamhetsberättelse.

6 6 Lokala handlingsplaner Lokala handlingsplaner upprättas för följande: Uppföljningen, utvärdering och avslut av insatsen boendestöd. Sysselsättning och arbete Former för samverkan med anhöriga/närstående Former för samverkan med ideella organisationer Förebyggande och tidiga insatser Gemensam finansiering av framtagandet av handlingsplan Landstinget har finansierat 50% av projektets kostnader och kommunerna har delat på återstående 50%.

7 7 Underskrifter Denna handlingsplan överlämnas till den övergripande styrguppen HÄTÖ den.2011 Handlingsplanen har utarbetats av den projektanställda psykiatrisamordnaren Anja Kivimäki under tiden En styrgupp bestående av samverkansparternas representanter har lett arbetet. Therese Netzell och Anna Karin Eriksson har deltagit i arbetet som brukarrepresentanter. Uppsala Syrgruppen för projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län Britt Marie Svahn för Heby kommun Jan Åke Olsson för Älvkarleby kommun Kristina Kouva för Tierp s kommun Göran Lidström för Östhammar, kommun Lennart Hillberg för Tierps kommun Staffan Lundqvist för landstinget i Uppsala län Carola Jansson för Närpsykiatri AB Gun Engberg för landstinget i Uppsala län t.o.m Tinna Cars Björling för landstinget i Uppsala län Eva Smith för landstinget i Uppsala län från maj 2011

8 8 BILAGA 1 Överenskommelse om samarbete Landstinget i Uppsala län och Tierp, Östhammar, Heby och Älvkarleby kommuner har kommit överens om att ta fram handlingsplaner för vård och stöd av personer med psykisk ohälsa. Överenskommelsen innehåller även en princip om kontinuerlig utveckling av vården. Inledning och bakgrund. I slutbetänkandet av Nationell psykiatrisamordning ("Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder") förslås förändringar i lagstiftningen. Dessa förändringar innebär att landsting och kommuner blir skyldiga att ingå överenskommelser kring personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. De tidigare överenskommelserna mellan landsting och Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner upphörde vid årsskiftet 2007/2008. Heby kommun ingår i länet sedan januari Syfte Syftet med överenskommelsen är att landstinget och kommunerna genom tydlig samverkan och rollfördelning skall: - förbättra livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa genom att placera den enskilda i centrum - skapa förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser - skapa förutsättningar för effektivare rehabilitering/habilitering - skapa samordningsvinster för den enskilde - skapa förutsägbarhet för brukare och personal - fördela kostnaderna mellan huvudmännen på ett rättvist sätt Målgrupp Översnkommelsen omfattar insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa som är i behov av stöd/insatser av båda huvudmännen. Överenskommelsen gäller alla åldersgrupper och deras närstående, med särskilt fokus på barn under 18 år. Mål Målet är att gemensamt utveckla former för stöd till förbättrad social funktion, psykisk och somatisk hälsa. Insatserna präglas av en helhetssyn och ges på ett sådant sätt att det leder till ett värdigt liv för individen upplevt välbefinnande och aktivt deltagande i samhället. De övergripande handikappolitiska målen skal gälla för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. Målet är att alla människor med varaktig psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa skall tillförsäkras: - bostad och det stöd i vardagen som de har behov av - arbete eller meningsfull sysselsättning - delaktighet och gemenskap i samhället - goda vård- och stödinsatser med återhämtnings- och upphämtningsinriktat arbetssätt. Värdegrund Huvudmännen överenskommer om följande värdegrund: Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa skall planeras och utformas i samverkan med den enskilde och dennes företrädare. Det innebär att: - individens självbestämmande, behov och intressen är utgångspunkten - individens resurser och förutsättningar skall vara i fokus - medicnska, psykologiska och aociala insatser skall genom samordning komplettera varandra för att minimera individens funktionsnedsättning. Huvudmännens ansvar Huvudmännen ansvarar, var och en för sig och gemensamt för - att ge förebyggande och tidiga insatser Psykiatrins ansvar: - psykiatrisk utredning och behandling på specialistnivå - psykiatrisk rehabilitering som syftar till att förbereda för och stödja ett självständigt liv

9 9 - att samverka med och stödja kommunens personal i arbetet med personer som har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. - hälso- och sjukvård enligt HSL, LPT och LRV - uppmärksamma behovet av råd och stöd enligt LSS Primärvårdens ansvarar för: - Primärvården har ett förstahandsansvar för såväl somatisk vård och behandling som psykiatrisk vård och behandling i enlighet med överenskommelsen mellan primärvården och psykiatridivisionen. Habiliteringen ansvarar för - habilitering och rehabilitering till personer med utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism, Aspergers syndrom, svår ADHD samt förvärvad hjärnskada. - När personen har ett psykiskt funktionshinder sambverkar habiliteringen med andra aktörer där habiliteringen bidrar med kunskap om funktionshinder. - Att bidra till att öka kunskapen om funktionshinder till brukare, anhöriga, andra närstående och personal bland annat genom kursutbud och "Infoteket om funktionshinder" ett samarbete inom Centrum för funktionshinder. - Att besluta om råd och stöd enligt LSS Kommunen ansvarar för: - att utreda den enskildes behov och insatser enligt SoL och LSS - att erbjuda och tillhandahålla insatser enligt SoL och LSS - Att stimulera och skapa förutsättningar för sysselsättning, arbetsträning eller arbete - Uppsökande verksamhet - Aktivt deltagande i samhällsplaneringen - Att erbjuda och tillhandahålla funktionen personligt ombud för psykiskt funktionshindrade - Att tillhandahålla somatiska sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå enligt HSL och Ädelöverenskommelsen Följande gäller för Heby kommun: I Heby kommun gäller ett annat ansvarsförhållande enligt överenskommelse om hemsjukvård mellan landstinget och kommunen. Landstinget har åtagit sig att utföra den primärkommunala hensjukvården inklusive rehabilitering på uppdrag av Heby kommun, så länge som hensjukvårdsavtalet (daterat 31 maj 2006) gäller. Individuella planer Båda huvudmännen har ett likalydande ansvar att erbjuda och upprätta en individuell plan och att samoirdna insatserna för den enskilde. Den som har den första kontakten med en person som har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa skall omedelbart inleda planeringen av vad som behöver göras och vid behov ta kontakt med andra berörda aktörer som har ansvar för vissa insatser som är nädvändiga för den enskilde. Sekretess En förutsättning för samverkan på individnivå är att individen skriftligen eller på annat lämpligt sätt samtycker till att efterge sekretessen mellan huvudmännen. Handlingsplaner Parterna är överens om att det utifrån överenskommelsens mål och intentioner skall upprättas handlingsplaner inom förljande områden: - Barn och ungdomar - Vuxna Handlingsplanerna skall innehålla följande rubriker/konkreta målsättningar och inkludera - definition av målgrupp - ansvarsfördelningen när det gäller den aktuella målgruppen - övergripande samverkansformer - former för samverkan kring enskilda individer - gemensamma informations- och utbildningsinsatser/former för kompetensöverföring - övriga utvecklingsområden - sysselsättning/arbete - Förebuggande och tidiga insatser - Former för samverkan med anhöriga/närstående - Former för samverkan med ideella oorganisatrioner - Uppföljning och utvärdering - Beslut om eventuell gemensam finansiering

10 10 Handlingsplanerna skall utarbetas av de lokala styrgrupperna/motsvarande vcerksamheter inom Kommunen och Landstinget samt med företrädare med berörda brukarföreningar HÄTÖ-gruppen är den övergripande styrgruppen för de lokala styrgrupperna. Den övergripande styrgruppen utgörs av HÄTÖ, som vid behov skall adjungera ansvarig från berörs verksamhet såväl från kommunerna som landstinget, till HÄTÖ-gruppen. De lokala styrgrupperna skall vara sammansatta av representater för kommunen och landstinget. Varje kommun var för sig utser en samordnare för styrgruppen. Kostnaderna för brukarföreningarnas deltagande skall i första hand finansieras av huvudmännen. Ekonomiska relationer Respektive huvudman svara för kostnader inom sitt område. Parterna kan överenskomma om gemensam finansiering av vissa verksamheter/insatser. Uppföljning - Utvärdering Styrgruppen har ansvar för att uppföljningen sker fortlöpande ach skall ge svar på om samarbetet fungerar i enlighet med detta avtal. Utvärderingen skall vara genomförs senast och ge svar på följande frågor: - samverkar huvudmännen på ett sätt som skapar en helhetssyn i insatserna för den enskilde individen? - Har brukaren bostad och det stöd i vardagen som han/hon har behov av? - Har brukaren arbete eller meningsfull sysselsättning? - Upplever brukaren delaktighet och gemenskap i samhället? - Har brukaren goda vård- och stödinsatser med återhämtnings- och upphämtningsinriktat arbetssätt? Giltighetstid och underskrifter Överenskommelsen om samarbete gäller fr.o.m t.o.m Efter ovannämnda utvärdering görs eventuell revidering inför beslut om förlängd giiltighetstid. För Landstiget i Uppsala län: Ismail Kamil, ordförande, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen För Tierps kommun Bengt-Olov Eriksson, finanskommunalråd För Östhammar kommun Kerstin Björk-Jansson, ordförande i Socialnämnden För Älvkarleby kommun Lars Öhman, ordförande i Socialnämnden För Heby kommun Leif Nilsson, ordförande Sociala Nämnden

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

SIP Samordnad individuell plan

SIP Samordnad individuell plan SIP Samordnad individuell plan 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentuna.se Varför behövs SIP? Varför tror ni att det behövs en lagstiftning om samordning av insatser mellan socialtjänst

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

KOMMUN NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG

KOMMUN NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG Uppsala KOMMUN NÄMNDEN FOR HALSA OCH OMSORG s. o Handläggare Datum Diarienummer Karina Bodin 2013-05-22 VFN-2008-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Uppsägning av 2009 års överenskommelse mellan Landstinget

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

ViS - Vård i samverkan kommun - landsting

ViS - Vård i samverkan kommun - landsting ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar : Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk Fastställt

Läs mer

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland.

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. Samverkansavtal avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan landstinget i Östergötland, närsjukvården i östra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR DANDERYDS SOCIALKONTOR

RIKTLINJER FÖR INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR DANDERYDS SOCIALKONTOR RIKTLINJER FÖR INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR DANDERYDS SOCIALKONTOR Antagen av socialnämnden 2012-05-28 SN 2014/0143 Reviderad 2015-05-11 Inledning Riktlinjernas syfte är

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin

RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin Dnr ÄON/2014:149 2014-12-16 Äldre- och omsorgsnämnden Innehåll 1 Inledning... 5 Syfte 5 2 Målgrupp- avgränsningar och definitioner... 6 Viktiga

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3 Socialförvaltningen 2013-11-04 1(7 ) Dnr SO 20130644 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE 2014-2019 R EVIDERING 201 3 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD OCH SERVICE 2014-2019

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM)

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Beskrivning av projektet Projektet syftar till att individer med komplexa behov (behov av stöd från flera enheter/myndigheter) ska få en snabb handläggningsprocess

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

TILLSYNSRAPPORT ÖVER ENSKILD VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS

TILLSYNSRAPPORT ÖVER ENSKILD VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS s SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVD. FÖR FU NKTIONSHINDRADE OCH ÄLDRE Avdelningscontroller: Christina Amundberg Telefon: 08 508 13044 Till Länsstyrelsen Stockholms län TILLSYNSRAPPORT SID 1

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Kommunfullmäktige 2011 01 31 15 21 2011 08 29 134 277 Kommunstyrelsen 2011 08 15 161 348 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 118 230 Dnr 11.19 008 jankf24 Medborgarförslag om bättre stöd till barn

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SIP vuxna. ett verktyg för samverkan. Ett stöd för att verkställa lagar från 2010 inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården

SIP vuxna. ett verktyg för samverkan. Ett stöd för att verkställa lagar från 2010 inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården SIP vuxna ett verktyg för samverkan Ett stöd för att verkställa lagar från 2010 inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården Innehåll 1. Inledning 4 2. Fördelar med samordnad individuell plan, SIP 5

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Vissa psykiatrifrågor m.m.

Vissa psykiatrifrågor m.m. Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU3 Vissa psykiatrifrågor m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. Två motionsyrkanden har väckts

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen.

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen. 2014-12-05 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna kommun 2014-2015 Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer