Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal"

Transkript

1 BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna. Syftet med denna bilaga är att komplettera och förtydliga samverkansavtalet genom att mer ingående beskriva parternas verksamheter, ansvar och samverkansformer. Ett andra syfte är att genom detta göra avtalet till ett praktiskt användbart och levande dokument att användas i det dagliga arbetet med samverkan kring avtalets målgrupper. Styrgrupp De organisationer och befattningar som ingår i styrgruppen regleras i 11 i huvudavtalet. Nedan anges styrgruppens nuvarande medlemmar. Merete Tillman, sammankallande Enhetschef vuxenenheten Socialförvaltningen Anders Götesson Psykiatrisamordnare Omsorgsförvaltningen Ingela Haraldsson Enhetschef Psykiatrin, öppenvården Marie Lindell Verksamhetschef Primärvården?? Enhetschef Vuxenhabiliteringen

2 Avtalsparternas ansvar, insatser och service Nedan följer en beskrivning av verksamheternas olika ansvarsområde i form av biståndsbedömda och öppna insatser, förebyggande insatser och annan service som kan erbjudas avtalets målgrupper. Avtalsparternas ansvar, insatser och service Omsorgsförvaltningen I de fall brukaren är i behov av stöd på grund av sin funktionsnedsättning krävs beslut av handläggare. Insats kan beviljas enligt Socialtjänstlagen, SoL 4 kap, 1,5 kap.7 eller Lagen om stöd och service, LSS För att få ta del av de insatser som anges i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS måste man tillhöra den så kallade personkretsen. Personkretsen definieras i tre punkter: 1. utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld, kroppslig sjukdom, eller 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service Hemsjukvård Hemvård Boendestöd i ordinärt boende Bostad med särskild service Beskrivning Kommunen ansvarar för insatser upp till sjuksköterskenivå om man på grund av sin funktionsnedsättning inte kan få sin insats via primärvården enligt tröskelprincipen. Hemvård: insatser i ordinärt boende såsom personlig omvårdnad, tvätt, städ, inköp och tillsyn Boendestöd i ordinärt boende. Boendestödet utgår från träffpunkten Ljusglimten (Viktoriagatan 10 i Hässleholm) och arbetar kommunövergripande. Boendestödet ger insatser utifrån den genomförandeplan som upprättas tillsammans med brukaren utifrån målformuleringen i beslutet, t.ex: Stöd i att skapa en struktur i vardagen Social kontakt Stöd med personlig hygien Stöd vid matlagning Stöd vid tvätt/städ/inköp Stöd vid aktivitet/friskvård Stöd vid hämtning av medicin Stöd vid sjukvård/läkarbesök/tandläkarbesök Stöd vid kontakt med myndighet/förvaltare/god man/anhörig Stöd i vardagsekonomi Bostad med särskild service beviljas först efter att ett omfattande stöd i form av boendestöd prövats. Efter beslut i omsorgsnämnden erbjuds bostad med särskild service i såväl kommunal som privat regi (enligt avtal). Kommunen tillhandahåller bostad med särskild service på Göingegatan 9 och 11 Österåsgatan 71 samt 1:a avenyen 9. Insatser som erbjuds i bostad med särskild service är: tillgång till personal 24-tim./dygn stöd i att skapa en struktur i vardagen stöd/service/omvårdnad samtliga måltider. social kontakt 2

3 Daglig sysselsättning: träffpunktsverksamhet Stöttecenter /ledsagare Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Daglig verksamhet stöd med personlig hygien stöd vid matlagning stöd vid tvätt/städ/inköp stöd vid aktivitet/friskvård stöd vid hämtning av medicin stöd vid sjukvård/läkarbesök/tandläkarbesök stöd vid kontakt med myndighet/förvaltare/god man/anhörig stöd i vardagsekonomi trygghetslarm vid behov möjlighet till kvarboende kommunal hälso- och sjukvård enligt tröskelprincipen Ljusglimten är en öppen verksamhet som inte kräver att brukaren har beslut från handläggare. Ljusglimten erbjuder social kontakt, studiecirklar, enklare måltider, estetisk verksamhet och friskvård. På Ljusglimten finns även TV, biljardbord och dator. Samverkan sker med psykiatriska kliniken, Röda Korset, Studiefrämjandet & Svenska kyrkan. Stöttecenter finns till för Hässleholms kommuninvånare som på grund av psykisk ohälsa är i behov av stöd, hjälp och medmänsklig kontakt oavsett tid på dygnet. Endast personkrets 1 och 2 har rätt till dagligverksamhet enligt LSS. Ansökan kan även göras enligt SoL. 3

4 Socialförvaltningen Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård Beskrivning Socialtjänstlagen 5 kap 9 Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 2 Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård). 4 Tvångsvård skall beslutas om: Någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och o o o att han eller hon till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Om någon för en kortare tid ges vård med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Interna insatser som kan beviljas efter ansökan och utredning 35:an Boende för missbrukare med psykiska funktionshinder. Boendet är beläget i Vinslöv. Nattjour Härbärge för hemlösa i Hässleholm. Missbruksboende Drogfritt boende för missbrukare. Boendet är beläget i Stoby- Qvarngården Alkohol och drogterapi Strukturerad öppenvård för missbrukare. Finns på Lyktan i Hässleholm. Bildterapi Strukturerad öppenvård för missbrukare. Finns på Lyktan i Hässleholm. Boendestöd HAP Haschavänjningsprogram, Strukturerad öppenvård för missbrukare. Finnas på Lyktan i Hässleholm Återfallsprevention Strukturerad öppenvård för missbrukare (gruppverksamhet). Finns på Lyktan i Hässleholm. Externa insatser för alla invånare i Hässleholms kommun med missbruksrelaterade problem Behandling på institution (behandlingshem) eller familjehem För att beviljas bistånd i form av behandling på institution ska man ha provat kommunens interna insatser och kommit fram till att vård på hemmaplan inte är tillräckligt. Man ska i utredningen ha kommit fram till att den enskilde uppfyller ett eller flera av nedanstående kriterier samt att det framkommit att institutionsvård är en förutsättning för ett långsiktigt resultat: Behov av sluten miljö Behov av specifik behandlingsform Behov av behandling för psykiatrisk tilläggsproblematik 4

5 Behov av intensiv insats av en kortare tids institutionsvård då den enskildes sociala situation kräver det Öppna insatser för alla invånare i Hässleholms kommun med missbruksrelaterade problem Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum Beläget i centrala Hässleholm. Öppet på förmiddagarna med servering av frukost och lunch till självkostnadspris. Möjlighet till nyktert, socialt umgänge med olika sysslor i huset och dess trädgård samt skapande verksamhet. lösningsfokuserad korttidsterapi, målgrupp invånare i Hässleholm med framförallt sociala problem 5

6 Psykiatriska kliniken: Vuxenpsykiatrin Bedömningar, diagnostiseringar och utredning av psykiatriska sjukdomar Psykiatrisk vård och behandling där specialistkompetens krävs och psykiatrisk rehabilitering Myndighetsutövning enligt LPT, LRV och LRV med särskild utskrivningsprövning (sup). Vård och behandling enligt gällande lagstiftning både inom öppen som sluten tvångsvård. Att specialkunskap är tillgänglig i enskilda ärenden genom att erbjuda konsultation som stöd till kommunernas och primärvårdens personal. Att på ett tidigt stadium möjliggöra adekvata sjukvårdsinsatser. Beskrivning Öppenvårdsmottagningar Akut abstinensbehandling Medicinsk missbruksbehandling Psykiatriska kliniken har en slutenvårdsavdelning med 16 vårdplatser utlokaliserad öppenvård som arbetar med rehabilitering två allmänpsykiatriska team som är geografiskt indelade och psykosteam. Ätstörningsteam Neuropsykiatriskt team Sluten och poliklinisk avgiftning Beroendendeenheten finns i Kristianstad. Patienter kan själv söka och lämna en egenremiss eller kan remiss komma via andra vårdgivare. Klinikens öppettider är och då finns det alltid en tillgänglig ssk för telefonrådgivning. Substitutionsmottagning, för patienter med opiatberoende 6

7 Primärvården Varje vårdcentral ansvarar för sina listade patienter. Akuta hembesök på icke kontorstid ansvarar Carema hembesöksbilar för. Basal hälso- och sjukvård Poliklinisk avgiftning där så är lämpligt Medicinsk missbruksbehandling såsom behandling med Antabus, Campral och Revia Beskrivning Medicindelning av distriktssköterska för de som inte har hemsjukvård Upptäckande och förebyggande verksamhet Motiverande samtal Samtalsbehandling Första linjens sjukvård till psykiska sjukdomar av lindrigare grad Tillgång till samtalsbehandling genom kurator Exempelvis lättare depressioner, ångesttillstånd, sömnsvårigheter etc. Se BILAGA 6 7

8 Vuxenhabiliteringen Inom vuxenhabiliteringen arbetar arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast. Habilitering bidrar till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning (innan 17 års ålder) utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhället. Remiss till Vuxenhabiliteringen förutsätter att utredning för fastställande av diagnosen inom utvecklingsstörning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder är gjord. Habilitering enligt HSL 3b Utförande av Rådgivning och annat personligt stöd enligt 9:1 Beskrivning För personer över 20 år som har behov av habiliteringsinsatser och bor i ordinärt boende utan varaktig hemsjukvård och/eller beslut om daglig verksamhet. LSS för personer över 20 år som har beslut om insatsen. Insatsen Råd och Stöd enl. LSS ska vara ett komplement till t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Behandling/träning Information, rådgivning och stöd Utprovning av regionala hjälpmedel Handledning/konsultation enligt handlingsplan i samverkan med anhöriga och personligt nätverk. 8

9 Verksamheternas ansvar och service mot de olika målgrupperna Samverkansavtalet reglerar hur samverkan ska ske mellan Region Skåne och Hässleholms kommun gällande psykiatri. Avtalet gäller samverkan kring målgrupperna vuxna personer med psykiskt funktionshinder, neuropsykiatriskt funktionshinder, missbruksproblematik, psykisk sjukdom utan egentligt funktionshinder, psykisk utvecklingsstörning samt rättspsykiatrisk vård. Nedan ges en beskrivning av de olika verksamheternas ansvar, insatser och service fördelat per målgrupp. Syftet är att ge en överskådlig och användbar bild av vilka insatser som finns tillgängliga och hur de olika verksamheterna kan samverka kring de olika målgrupperna. 9

10 Avtalsparternas ansvar, insatser och service per målgrupp Personer med psykiskt funktionshinder Omsorgsförvaltningen Hemsjukvård Hemvård Boendestöd i ordinärt boende Bostad med särskild service Daglig sysselsättning: träffpunktsverksamhet /ledsagare Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Daglig verksamhet Socialförvaltningen (psykiskt funktionshinder i kombination med missbruk) Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård 35:an, boende för psykiskt sjuka med missbruk Nattjour, härbärge för hemlösa Missbruksboende, drogfritt Alkohol och drogterapi Bildterapi HAP Återfallsprevention Boendestöd Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum, lösningsfokuserad korttidsterapi Behandling på institution (behandlingshem) Primärvården Basal hälso- och sjukvård från den enhet där personen är listad / inskriven Uppdelningen mellan psykiatri och primärvård regleras i dokumentet Gränssnittsöverenskommelse (bilaga 3) Psykiatriska kliniken, vuxenpsykiatrin Bedömningar, diagnostiseringar och utredningar Psykiatrisk vård där specialistbehandling krävs Psykiatrisk rehabilitering Myndighetsutövning enligt LPT, LRV och LRV med särskild utskrivningsprövning (sup). Att specialkunskap är tillgänglig i enskilda ärenden genom att erbjuda konsultation som stöd till kommunernas och primärvårdens personal. Att på ett tidigt stadium möjliggöra adekvata sjukvårdsinsatser. Öppenvårdsmottagningar 10

11 Personer med neuropsykiatriskt funktionshinder Omsorgsförvaltningen Hemsjukvård Hemvård Boendestöd i ordinärt boende Bostad med särskild service Daglig sysselsättning: träffpunktsverksamhet /ledsagare Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Daglig verksamhet Socialförvaltningen (neuropsykiskt funktionshinder i kombination med missbruk) Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård 35:an, boende för psykiskt sjuka med missbruk Nattjour, härbärge för hemlösa Missbruksboende, drogfritt Alkohol och drogterapi Bildterapi HAP Återfallsprevention Boendestöd Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum, lösningsfokuserad korttidsterapi Behandling på institution (behandlingshem) Psykiatriska kliniken, vuxenpsykiatrin Diagnostisering, utredning och psykiatrisk behandling Vuxenhabiliteringen Habilitering enligt HSL 3b för personer över 20 år i ordinärt boende Rådgivning och annat personligt stöd enligt 9:1 Behandling/träning Information, rådgivning och stöd Utprovning av regionala hjälpmedel Handledning/konsultation enligt handlingsplan i samverkan med anhöriga och personligt nätverk. Primärvården Basal hälso- och sjukvård från den enhet där personen är listad / inskriven Uppdelningen mellan psykiatri och primärvård regleras i dokumentet Gränssnittsöverenskommelse (bilaga 3) 11

12 Personer med missbruksproblematik Omsorgsförvaltningen Hemsjukvård Hemvård Boendestöd i ordinärt boende Bostad med särskild service Daglig sysselsättning: träffpunktsverksamhet /ledsagare Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Daglig verksamhet Socialförvaltningen Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård 35:an, boende för psykiskt sjuka med missbruk Nattjour, härbärge för hemlösa Missbruksboende, drogfritt Alkohol och drogterapi Bildterapi HAP Återfallsprevention Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum, lösningsfokuserad korttidsterapi Behandling på institution (behandlingshem) Psykiatriska kliniken, vuxenpsykiatrin Akut abstinensbehandling, sluten och poliklinisk Substitionsmottagning, för patienter med opiatberoende Medicinsk missbruksbehandling där specialistnivå krävs Primärvården Basal hälso- och sjukvård Upptäckande och förebyggande Motiverande samtal Poliklinisk avgiftning där så är lämpligt Medicinsk missbruksbehandling 12

13 Personer med psykiska sjukdomar utan egentliga funktionshinder Omsorgsförvaltningen Insatser beviljas inte då den psyksiska sjukdomen inte leder till en funktionsnedsättning. Har brukaren en funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom kan man få insatser enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hemsjukvård Hemvård Boendestöd i ordinärt boende Bostad med särskild service Daglig sysselsättning: träffpunktsverksamhet /ledsagare Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Daglig verksamhet Socialförvaltningen (vid psykiska sjukdomar utan egentligt funktionshinder i kombination med missbruk) Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård 35:an, boende för psykiskt sjuka med missbruk Nattjour, härbärge för hemlösa Missbruksboende, drogfritt Alkohol och drogterapi Bildterapi HAP Återfallsprevention Boendestöd Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum, lösningsfokuserad korttidsterapi Behandling på institution (behandlingshem) Psykiatriska kliniken, vuxenpsykiatrin Psykiatrisk utredning, behandling och rehabilitering i slutenvård, öppenvård eller dagsjukvård Primärvården Basal hälso- och sjukvård Samtalsbehandling genom kurator Första linjens sjukvård till psykiska sjukdomar av lindrigare grad enligt gränssnittsöverkommelse 13

14 Personer med psykisk utvecklingsstörning Omsorgsförvaltningen Hemsjukvård Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Bostad med särskild service (gruppbostad) Daglig verksamhet Socialförvaltningen (vid psykiska sjukdomar utan egentligt funktionshinder i kombination med missbruk) Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård 35:an, boende för psykiskt sjuka med missbruk Nattjour, härbärge för hemlösa Missbruksboende, drogfritt Alkohol och drogterapi Bildterapi Återfallsprevention HAP Boendestöd Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum, lösningsfokuserad korttidsterapi Behandling på institution (behandlingshem) Psykiatriska kliniken, vuxenpsykiatrin Utredning, diagnostisering och vissa behandlingsinsatser kan förekomma Vuxenhabiliteringen Habilitering enligt HSL 3b för personer över 20 år i ordinärt boende Rådgivning och annat personligt stöd enligt 9:1 Behandling/träning Information, rådgivning och stöd Utprovning av regionala hjälpmedel Handledning/konsultation enligt handlingsplan i samverkan med anhöriga och personligt nätverk. Primärvården Basal hälso- och sjukvård från den enhet där personen är listad / inskriven 14

15 Vuxna med rättspsykiatrisk vård Omsorgsförvaltningen Hemsjukvård Hemvård Boendestöd i ordinärt boende Bostad med särskild service Daglig sysselsättning: träffpunktsverksamhet /ledsagare Personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösareservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Daglig verksamhet Socialförvaltningen (vid rättspsykiatrisk vård i öppen form alternativt tvångsvård i öppen form och i kombination med missbruk) Behandling och förebyggande arbete avseende missbruk Motiveringsarbete inför behandling och upprättandet av en behandlingsplan. Ställningstagande till tvångsvård enligt LVM vid mycket allvarligt missbruk och bristande samtycke till nödvändig vård 35:an, boende för psykiskt sjuka med missbruk Nattjour, härbärge för hemlösa Missbruksboende, drogfritt Alkohol och drogterapi Bildterapi HAP Återfallsprevention Boendestöd Lyktan, dagcentral för missbrukare. Novum, lösningsfokuserad korttidsterapi Behandling på institution (behandlingshem) Psykiatriska kliniken, vuxenpsykiatrin Vård och behandling enligt gällande lagstiftning 15

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vem stöder mig med psykisk funktionsnedsättning i mitt dagliga liv och vem gör vad?

Vem stöder mig med psykisk funktionsnedsättning i mitt dagliga liv och vem gör vad? SOCIALPSYKIATRISKT KUNSKAPSCENTRUM I VÄSTERBOTTEN Vem stöder mig med psykisk funktionsnedsättning i mitt dagliga liv och vem gör vad? Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa- helhetssyn för god och jämlik

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR DANDERYDS SOCIALKONTOR

RIKTLINJER FÖR INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR DANDERYDS SOCIALKONTOR RIKTLINJER FÖR INSATSER TILL PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR DANDERYDS SOCIALKONTOR Antagen av socialnämnden 2012-05-28 SN 2014/0143 Reviderad 2015-05-11 Inledning Riktlinjernas syfte är

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKIONSNEDSÄTTNING Dnr ÄON/2015:100 Rev. 2007-05-29 2015-06-11 2015-06-11 Äldre- och omsorgsnämnden Sigtuna

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3 Socialförvaltningen 2013-11-04 1(7 ) Dnr SO 20130644 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE 2014-2019 R EVIDERING 201 3 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD OCH SERVICE 2014-2019

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin

RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin Dnr ÄON/2014:149 2014-12-16 Äldre- och omsorgsnämnden Innehåll 1 Inledning... 5 Syfte 5 2 Målgrupp- avgränsningar och definitioner... 6 Viktiga

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkan 101028 & 101115

Minnesanteckningar Samverkan 101028 & 101115 Minnesanteckningar Samverkan 101028 & 101115 Föreläsare: Ylva Svederberg Berger, Eva Jonsson, Linda Hedberg, Micael Carlsson & Pernilla Börjesson. Länsövergripande samverkansavtal Länsövergripande avtal

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2015:13) Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Förord År 1994 infördes personlig assistans

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Plats och tid: Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, lokal Utö, Handen den 11 sep 2014, kl 17.00 19.10

Plats och tid: Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, lokal Utö, Handen den 11 sep 2014, kl 17.00 19.10 Kommunala handikapprådet (KHR) 2014-09-30 Maria Swalander MINNESANTECKNINGAR Plats och tid: Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, lokal Utö, Handen den 11 sep 2014, kl 17.00 19.10 Närvarande: Pia Lublin (FP)

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Mall för lokal samverkan i Fyrbodal

Mall för lokal samverkan i Fyrbodal Mall för lokal samverkan i Fyrbodal Primärvård, Vuxenpsykiatri och Socialtjänst 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte med samverkansmallen 3 Uppföljning 3 1. Mall för lokal samverkan 4 1:1 Syfte med

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträde med Socialnämnden

Sammanträde med Socialnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämnden Tid: Tisdagen den 24 September 2013, kl 15.00 Plats: Stora Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Information och överläggningar Föredragning av ärende

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Samarbete/samverkan - Finns det?

Samarbete/samverkan - Finns det? Rapport 2006:15 Samarbete/samverkan - Finns det? Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se Ett gott och självständigt liv Stöd och service enligt LSS-lagen Linköpings kommun linkoping.se Stöd och service enligt LSS-lagen Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har enligt lag rätt

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål m 1109-13 KLAGANDE c Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Hallsbergs

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30

Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Projektplan för etablering av Beroendecentrum 2015-03-30 Ann-Christin Åström Projektledare landstinget Henry Lundgren Projektledare Kommunförbundet Projektnamn: Uppbyggnad av Beroendecentrum i Norrbotten

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde,

Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-03-08 p 7 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, 2011 Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer