Social och ekonomisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social och ekonomisk information"

Transkript

1 Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen

2 Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2

3 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer... 5 Om Habiliteringen... 6 Ekonomi... 7 Vårdbidrag... 7 Tillfällig föräldrapenning... 8 Kontaktdagar Förlängt barnbidrag Bilstöd Boende Boende med särskild service för barn och ungdom Boende med särskild service för vuxna Förtur i bostadskö Bostadsanpassningsbidrag Bostadsbidrag Avlösning Personlig assistans Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Avlösarservice Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Kontaktperson Ledsagarservice

4 Skola och barnomsorg Barnomsorg Särskilt stöd i skolan Åtgärdsprogram Placering i särskola Övrigt Föräldrastöd Ågrenska Färdtjänst Riksfärdtjänst Sjukresor Parkeringstillstånd Körkortstillstånd Hjälpmedel Förbrukningsartiklar Patientnämnden Webbsidor Fritidsaktiviteter och intresseorganisationer Fältfritidsledare Intresseorganisationer Kurser Lagutrymmen

5 Viktiga telefonnummer Arbetsförmedlingen: Enheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar: , Försäkringskassans kundtjänst: Habiliteringens reception: Kommunens växel: LSS-handläggare: Socialtjänsten: Överförmyndarnämnden:

6 Om Habiliteringen Till habiliteringen kommer personer med olika funktionsnedsättningar som till exempel: Autismspektrumtillstånd Rörelsehinder som CP, ryggmärgsbråck och muskelsjukdom Utvecklingsstörning Flerfunktionshinder- när en person har flera svåra funktionsnedsättningar Förvärvad hjärnskada På habiliteringen får du lära dig mer om din funktionsnedsättning. Du kan få träning och behandling för att du ska må bra och för att din kropp ska fungera så bra som möjligt. Här kan du också få träffa andra som har funktionsnedsättning. Du kan träna tillsammans med andra och det finns olika kurser att vara med i. Habiliteringen ger också stöd till syskon, föräldrar och andra nära. I habiliteringens kurskatalog kan du läsa om aktiviteter, grupper, cirklar och utbildningstillfällen som arrangeras av habiliteringens personal. Katalogen finns på hemsidan: 6

7 Alla besök för barn och ungdomar 0-18 år inklusive behandling är kostnadsfria med undantag för läkarbesök. Du som är över 18 år, betalar för alla besök upp till högkostnadsskyddet. Avgift för uteblivet besök betalas av barn, unga och vuxna. Ekonomi Vårdbidrag Förälder som vårdar ett barn/ungdom som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få vårdbidrag om barnet/ungdomen behöver särskild tillsyn och vård under minst 6 månader. Förälder som har stora kostnader på grund av barnets/ungdomens funktionsnedsättning eller sjukdom kan ha rätt till den del av vårdbidraget som kallas merkostnadsersättning. Vårdbidrag kan betalas ut från barnets födelse och som längst till den 30 juni det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, utom för den del som gäller merkostnader. Läkarutlåtande ska bifogas. Kontakt: Försäkringskassan kundtjänst: Hemsida: 7

8 Tillfällig föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut under högst 120 dagar per barn och år. Den betalas ut till den förälder som behöver avstå från sitt arbete för att vårda barn av något av följande skäl: Barnet är sjukt eller smittat. Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. Ordinarie vårdare är den person som brukar ha hand om barnet när du arbetar, t.ex. en hemarbetande förälder, dagbarnvårdare eller släkting. Den andre föräldern måste följa med ett annat av familjens barn till läkare. Förutsättningen är att barnen är under 12 år, i vissa fall under 16 år. För att besöka barnavårdscentral eller annan mottagning i samhällets förebyggande barnhälsovård, t ex tandläkare, BUP eller habilitering. Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut när en förälder till ett barn som är sjukt eller som har en funktionsnedsättning besöker en institution, specialskola eller liknande, samt vid deltagande i en kurs som anordnas av sjukvårdshuvudman. 8

9 Tillfällig föräldrapenning för barn mellan år kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från sitt arbete för att vårda barn av något av följande skäl: Om förälder behöver följa med till läkare. När ett annars friskt barn blir svårt sjuk och inte klarar sig själv. När ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjuk i en annan sjukdom eller att grundsjukdomen förvärras. Behovet av vård eller tillsyn ska styrkas med läkarutlåtande. Detta gäller även om båda föräldrarna behöver närvara vid samma läkarbesök. Föräldrar till barn som omfattas av LSS (Lag om stöd och service) kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom. Man kan få ersättning när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjuk i en annan sjukdom eller att grundsjukdomen förvärras. En förutsättning för ersättning är också att barnet inte har flyttat hemifrån till eget boende. Om barnet har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasieutbildning eller annan 9

10 särskild gymnasieskola för barn med rörelsehinder, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till och med vårterminens slut det år barnet fyller 23 år. I vissa fall kan tillfällig föräldrapenning betalas ut för ett sjukt barn eller för ett barn med funktionsnedsättning som är yngre än 240 dagar. Det gäller bland annat när en förälder besöker en institution, till exempel habilitering, specialskola eller liknande eller deltar i en kurs som anordnas av sjukvårdhuvudman. Kontakt: Försäkringskassan kundtjänst: Hemsida: Kontaktdagar Har du ett barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så kan du få ersättning i form av kontaktdagar. Kontaktdagarna kan exempelvis användas vid föräldrautbildning där du lär dig vårda ett barn som är sjukt eller funktionshindrat, eller vid inskolning/ besök i förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Det finns 10 kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år. Kontakt: Försäkringskassan kundtjänst: Hemsida: 10

11 Förlängt barnbidrag För barn som har fyllt 16 år och går i grundskola, särskola eller specialskola utbetalas ett förlängt barnbidrag till vårdnadshavare. Förlängt barnbidrag betalas ut automatiskt från försäkringskassan. Bilstöd Föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning kan i vissa fall ha rätt till bilstöd om de behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Bilstöd kan även avse bidrag till annat transportmedel, som moped eller motorcykel. Bilstöd kan inte utgå för redan köpt bil. Förnyat bilstöd beviljas endast om nio år gått sedan senast bidraget beviljades. Personer som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller att använda buss, tåg med mera kan i vissa fall ha rätt till bilstöd. Bilstödet kan gälla att köpa bil, anpassa bil eller ta körkort. Du kan även få bidrag för motorcykel eller moped. Kontakt: Försäkringskassan kundtjänst: Hemsida: 11

12 Boende Boende med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska komplettera föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: 12

13 Boende med särskild service för vuxna Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att klara din vardag kan ansöka om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I en bostad med särskild service kan du få stöd och service av personal för ett tryggt boende. Här finns också tillgång till lokal för gemensamma aktiviteter. Om du vill veta mer och ansöka om bostad med särskild service ska du vända dig till en LSS-handläggare Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: Förtur i bostadskö Förtur kan i vissa fall erhållas av hushåll om någon i familjen har en funktionsnedsättning som gör att boendesituation behöver anpassas. För detta krävs ett intyg. Tala med kurator vid habiliteringen. Kontakta Habiliteringens reception: Telefon:

14 Bostadsanpassningsbidrag Regionen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar det dagliga liv i hemmet; förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ur bostaden. Regionens bostadsenhet har ansökningsblanketter och tar emot dessa och övriga handlingar. Tillsammans med ansökan bifogas ett intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intygen skall vara utfärdade av t.ex. arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Kontakta Habiliteringens reception: Telefon: Bostadsbidrag Barnfamiljer kan få bostadsbidrag. Barnfamiljer med hemmavarande barn kan få bidrag för bostadskostnaden och ett särskilt bidrag för barn. Barnfamiljer med enbart barn som bor hemma ibland (umgängesbarn) kan bara få bidrag för bostadskostnaden. Kontakt: Försäkringskassans kundtjänst: Hemsida: 14

15 Avlösning Personlig assistans Personer med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som behöver hjälp med alla grundläggande behov, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar och kommunikation, kan ha rätt till personlig assistans. Den enskilde skall ha ett avgörande inflytande över vem som anställs som assistent, när assistansen skall ges, hur assistansen skall ges och vad för slags assistans som skall ges. Personlig assistans söks hos Försäkringskassan eller via LSS-handläggarna. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: Försäkringskassans kundtjänst: Hemsida: 15

16 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse innebär att barnet med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjligheter till avlösning. Det kan också fungera som en förberedelse inför ett eget boende. Korttidsvistelse finns i tre former: Kontaktfamilj- Tar emot ett barn/en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem. Ett par dygn i månaden beroende på behovet. Korttidsboende- Erbjuds i hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dygn per månad. Personal finns till hands dygnet runt för dem som vistas där. Korttidsboendena finns i Visby. Läger- eller kolonivistelse- Stödet beviljas med antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: 16

17 Avlösarservice Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning i sitt omvårdnadsarbete för att kunna genomföra egna aktiviteter. Det kan även vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt syskonen. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Skolungdom över 12 år som omfattas av LSS kan ansöka om tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. På fritidshem eller hos dagbarnvårdare kan barn i regel gå kvar till och med det läsår de slutar årskurs 6. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: 17

18 Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska som man kan göra aktiviteter tillsammans med och som kan hjälpa till med goda råd i olika situationer. Vad träffarna innehåller beror på vad den enskilde har för intressen och önskemål. Målet kan exempelvis vara att bryta social isolering. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: Ledsagarservice Ledsagarservice är personlig service som är anpassad efter individuella behov. Servicen ska underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet, träffa vänner eller att ta del av fritids- och kulturutbudet. För personer som har personlig assistent eller bostad med särskild service ingår ledsagarservicen. Kontakta LSS-handläggare: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: 18

19 Skola och barnomsorg Barnomsorg I vissa fall beviljas förtur till barnomsorg. För barn i behov av särskilt stöd i förskola har man rätt till 15 timmar/vecka eller 525 tim/året utan avgift. Man kan begära upp till 25 timmar men får då betala avgift för de timmar som överskrider 15. Barn i behov av särskilt stöd kan medges fria resor till och från förskoleverksamhet och skolbarnomsorg efter prövning av rektor beträffande behov, färdväg och resesätt. Kontakta: Rektor i barnets skoldistrikt Hemsida: Särskilt stöd i skolan Elever i förskolan, grundskola, gymnasieskola och specialskola ska få stödinsatser om eleven behöver stöd i skolarbetet. Beslut om stödåtgärder fattas normalt av skolans rektor. Rektorn ansvarar för att undervisning och elevvård anpassas så att eleven får det stöd som behövs. Kontakta: Lärare eller rektor i barnets skoldistrikt Hemsida: 19

20 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram är ett slags pedagogiskt program med syfte att förbättra elevens möjligheter till utveckling och lärande. Rektorn ska se till att det upprättas ett åtgärdsprogram om någon annan anser att eleven behöver särskilda stödåtgärder. Eleven och föräldrarna ska få vara med och arbeta fram programmet om de så önskar. Kontakta: Lärare eller rektor i barnets skoldistrikt Hemsida: Placering i särskola Elever med utvecklingsstörning har rätt till särskola. Inför en särskoleplacering görs en utredning som består av en medicinsk-, psykologisk-, social- och en pedagogisk bedömning. Detta för att försäkra sig om att det är rätt placering för eleven utifrån sina förutsättningar. Kontakta: Rektor i barnets skoldistrikt Hemsida: 20

21 Övrigt Föräldrastöd Föräldrar är ett barns viktigaste skyddsfaktor. Alla kan någon gång i livet hamna i en situation där man behöver råd och stöd av andra för att stärka sitt föräldraskap. Om du vill veta mer om möjligt stöd kontakta Individoch familjeomsorgens reception alternativt Familjefokus Öppna mottagning. Kontakt: Individ- och familjeomsorgen Telefon: Hemsida: Familjefokus Öppna mottagningen Telefon: E-post: 21

22 Ågrenska Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. 1-2 familjer om året har möjlighet att få ekonomiskt stöd via Region Gotland för att åka till Ågrenska. Teamet på habiliteringen bedömer behov av att åka till Ågrenska. Verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicinska verksamheten fattar beslut om ekonomiskt stöd. För mer information prata med din kurator på habiliteringen. Kontakt: Habiliteringens reception: Telefon: Ågrenska Telefon: E-post: Hemsida: 22

23 Färdtjänst Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik. För att kunna ansöka om färdtjänst behöver du vara folkbokförd på Gotland och ha stora svårigheter på grund av din funktionsnedsättning att förflytta dig på egen hand eller med kollektivtrafik. Kontakt: Telefon: Hemsida: Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst från en kommun till en annan kommun kan beviljas om funktionsnedsättningen medför ökade resekostnader eller om du inte kan resa utan ledsagare. Kontakt: Telefon: Hemsida: 23

24 Sjukresor Du kan få ersättning för sjukresa till närmaste vårdgivare som kan ge dig den vård som krävs eller till lasarettet. Om du reser med buss i kollektivtrafiken eller med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. Om du måste resa med taxifordon subventioneras resan av regionen men du måste alltid själv betala en egenavgift. Kontakt: Telefon: Hemsida: Parkeringstillstånd Parkeringstillstånd kan beviljas vid varaktiga rörelsehinder. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Läkarutlåtande krävs. Kontakt: Telefon: Hemsida: Ansökningsblankett: 24

25 Körkortstillstånd För att ta körkort krävs att man har ett körkortstillstånd. Vid funktionsnedsättning krävs ett särskilt läkarutlåtande för att påvisa vad funktionsnedsättningen innebär för körförmågan. Kontakt: Kontakta din läkare Hemsida: Hjälpmedel Regionen erbjuder hjälpmedel utifrån funktionsnedsättningen och regelverket för hjälpmedel. Personliga hjälpmedel lånas kostnadsfritt via hjälpmedelscentralen. Arbetsgivaren ansvarar för hjälpmedel i ditt arbete. Detta gäller även i daglig verksamhet. Kontakt: Habiliteringens reception: Telefon Syncentralen: Hemsida Syncentralen: Telefon Hörcentralen: Hemsida Hörcentralen: 25

26 Förbrukningsartiklar Förskrivning av exempelvis blöjor föregås av bedömning av blås- och tarmfunktion. Bedömningen görs av uroterapeut vid barnmottagningen. Barnet ska ha fyllt tre år. Remiss krävs från behandlande läkare eller distriktsvård. Kontakta: Behandlande läkare/distriktssköterska Telefon: För personer i behov av alternativ till mat på grund av sväljproblematik. Kontakta dietistmottagningen för information om sondnäring samt kostnader vid sondnäring. Kontakta Dietistmottagningen: Telefon: Hemsida: 26

27 Patientnämnden Om man är missnöjd eller har synpunkter på sjuk- eller tandvården så talar man i första hand med vårdpersonalen eller ansvarig läkare. Man kan även vända sig till patientnämnden vid Region Gotland. Kontakt: Telefon: Hemsida: Webbsidor Autimsforum: En webbplats som informerar om diagnoser inom autismspektrum och om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Hemsida: Saga Gotland: En webbplats med information kring psykisk ohälsa hos barn och unga och om vart du kan vända dig om du behöver stöd. Hemsida: 27

28 Självhjälp på vägen: Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du är funktionshindrad. Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. På denna webbplats hittar du information, stöd och hjälp för att lättare ta sig förbi dessa brister. Hemsida: Studera med funktionsnedsättning: Denna webbplats ger information till dig med funktionsnedsättning som studerar eller vill studera på högskola. Hemsida: Ung och Asperger: En webbplats för unga med Aspergers syndrom. Webbplatsen ger information om vad asperger innebär och hur man kan få stöd. Den riktar sig till ungdomar mellan år. Hemsida: 28

29 Fritidsaktiviteter och intresseorganisationer Fältfritidsledare Fältfritidsledarna arbetar med att ge alla ungdomar en bra fritid oavsett kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. Kontakta respektive verksamhet vid behov av extra stöd. Amor Roma Bubblan Slite KUFF Klintehamn Puma Visby Tjelvar Visby Fårösund Hemse FUSK Lärbro Kontakt: Hemsida: 29

30 Intresseorganisationer Attention Gotland Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Telefon: Hemsida: E-post: Autism och aspergerföreningen Gotland Hemsida: E-post: Föreningen för utvecklingsstörda barn FUB Gotland Telefon: , Hemsida: E-post: Adress: FUB, Styrmansgatan 453, Visby Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU E-post: Adress: RBU Gotland, Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, Visby. Svenska Downföreningen Telefon: Hemsida: E-post: 30

31 Kurser Habiliteringens kursutbud för brukare och anhöriga: Hemsida: Lagutrymmen Socialtjänstlagen (SoL) Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna får det stöd och den hjälp som de behöver. I 5 kap 7-8 betonas särskilt omsorg om människor med funktionsnedsättning: Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 31

32 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Syftet är att främja den enskildes rätt till jämlikhet, stärka hans/hennes förmåga att leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället på lika villkor som andra. För att få insats enligt LSS måste du tillhöra någon av nedanstående personkretsar: I. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. II. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. III. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 32

33 därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Det ska även starkt påverka flera viktiga livsområden samtidigt som boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering. Individuell plan Du som har rätt till en insats enligt LSS har också rätt till en individuell plan. I denna plan beskrivs hur du har det nu och om det är något du vill ändra på. Planen görs tillsammans med din LSS-handläggare och personer du väljer att bjuda in. Insatserna enligt LSS är: Rådgivning och annat personligt stöd. Råd och stöd ger rätt till expertstöd. Detta utförs av habiliteringen. Personlig assistans. Denna insats är för personer med omfattande funktionsnedsättningar som behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de grundläggande behoven som personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning, hjälp vid måltider och förflyttningar. 33

34 Ledsagarservice. En ledsagare ska hjälpa personen med funktionsnedsättning att komma ut i samhället och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. Kontaktperson. Är en person som hjälper personen med funktionsnedsättning att bryta isolering och ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner. Avlösarservice i hemmet. Syftet med denna insats är att ge möjlighet till föräldrar och anhöriga att få avlastning och uträtta sysslor utanför hemmet. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Denna insats kan erbjudas i form av kontaktfamilj, korttidsboende eller lägervistelse. Korttidstillsyn. Ungdomar över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under lov. 34

35 Bostad med särskild service för barn och ungdomar. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, som behöver ett komplement till föräldrahemmet, kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service för vuxna. Boende för vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp av personal. Daglig verksamhet (gäller personkrets I och II). För de som är i yrkesverksam ålder, inte studerar och som inte står till arbetsmarknadens förfogande. 35

36 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) På Gotland sköts landstingets uppgifter av regionen. I lagen framgår att regionen ska erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning samt tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Planeringen av insatser ska ske i samverkan med den enskilde och i planen ska planerade och beslutade insatser framgå. 36

37

38 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Publicerad januari 2016 Habiliteringen Birka Telefon: Birkagatan 1y Fax: Visby Hemsida:

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator Några vanliga frågor inför vuxenlivet Västerås Augusti 2015 Innehållsförteckning Arbete / Sysselsättning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Plats och tid: Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, lokal Utö, Handen den 11 sep 2014, kl 17.00 19.10

Plats och tid: Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, lokal Utö, Handen den 11 sep 2014, kl 17.00 19.10 Kommunala handikapprådet (KHR) 2014-09-30 Maria Swalander MINNESANTECKNINGAR Plats och tid: Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, lokal Utö, Handen den 11 sep 2014, kl 17.00 19.10 Närvarande: Pia Lublin (FP)

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKIONSNEDSÄTTNING Dnr ÄON/2015:100 Rev. 2007-05-29 2015-06-11 2015-06-11 Äldre- och omsorgsnämnden Sigtuna

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning ösn Z415- -1.0 uplalue OMS ORGSFÖRVALTNINGEN A rev-4 e, 9 Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-10-02 OSN-2015-0093 Rev 2015-10-13 Omsorgsnämnden Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är 1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är Landstingets hälso- och sjukvård Östhammars kommuns sysselsättningsverksamhet, fritid, rehabilitering och sociala

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Laina Kämpe Skolsektionen. Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning

Laina Kämpe Skolsektionen. Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning `áêâìä êåêw 2004:65 aá~êáéåêw 2004/1759 e~åçä ÖÖ~êÉW péâíáçålbåüéíw Laina Kämpe Skolsektionen a~íìãw 2004-08-31 jçíí~ö~êéw oìäêáâw Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd Handlkappcenlrum Information inför vuxenblivandet 16 mars 2010 Enheten för neuropsykiatriska funktionsnedsättn ingar Kuratorer Katarina Hultberg och Marie Hedlund Specialpedagoger Irja Kortelainen och

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om möjligheter för dig med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder boende i Karlskoga eller Degerfors kommun.

Information om möjligheter för dig med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder boende i Karlskoga eller Degerfors kommun. Information om möjligheter för dig med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder boende i Karlskoga eller Degerfors kommun. 0 ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT KAN ALLA MÄNNISKOR UPPLEVA NÅGON GÅNG I LIVET 2

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (5) 2009-03-01 FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN Bakgrund Staden gjorde 2005 en utredning om var samordnings-

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer