Omsorgsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsplan 2014 2020"

Transkript

1 Omsorgsplan Fastställd av Kommunfullmäktige , 67 Dnr KS 2013/491 1

2 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex åren sid 6 Insatser enligt SoL, utvecklingen under de senaste sex åren sid 9 Från ansökan till beslut om insats sid 11 Insatser enligt LSS sid 12 Insatser enligt SoL sid 14 Verksamheter utan behov av biståndsbeslut sid 15 Prioriterade utvecklingsområden sid 15 Uppföljning av planen sid 18 2

3 Sammanfattning Omsorgsplan har arbetats fram av förvaltningen på uppdrag av Socialnämnden och i ett nära samarbete med medarbetare, personer inom den berörda målgruppen samt anhöriga. Planen syftar till att ge långsiktighet, kontinuitet och kvalitet i arbetet med funktionsnedsatta som får insatser av kommunen. Målet för dessa insatser är enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL, att den enskilde ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunens verksamheter inom omsorgen av funktionsnedsatta har traditionellt kallats handikappomsorg. Detta begrepp är inte längre det gängse för verksamheter inom området. I nationellt gällande skrivningar används istället beteckningen funktionshinderverksamhet, vilket också är det samlande namnet på Åstorps kommuns verksamheter med inriktning mot målgruppen i planen. Planen innefattar en bakgrundsbeskrivning av funktionshinderområdet omfattande såväl lagstiftningen som utvecklingen över de senaste åren avseende personer med insatser i Åstorp jämfört med riket i övrigt. De olika insatserna beskrivs övergripande ur ett allmänt perspektiv och innefattar en kort beskrivning av Åstorps kommuns egna verksamheter för målgruppen. Planen pekar slutligen ut ett antal prioriterade utvecklingsområden under perioden Sammanfattningsvis fokuserar utvecklingen på - Att den enskilde ska beredas största möjliga delaktighet och inflytande i utredning, beslut och utförande av insatser. - Att all kommunikation ska ske på ett sådant sätt att den enskilde kan förstå och ta ställning till sin egen vardag och stärka sitt självbestämmande. - Att alla utifrån individuella beslut ska ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning/arbete som stimulerar till utveckling och tillvaratar den enskildes resurser. - Att boendeinsatser för personer med funktionsnedsättning ska anpassas ytterligare för att möta de särskilda behov som olika diagnoser kräver. - Att alla verksamheter som arbetar med den enskilde i största möjliga utsträckning ska arbeta på samma sätt för att ge en känsla av sammanhang och förståelse. - Att informationsteknik, IT, och kognitiva hjälpmedel ska finnas tillgängligt och användas för att minska isolering, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet. - Att samtliga medarbetare ska arbeta med en tydliggörande kommunikation och ett pedagogiskt förhållningssätt för att stödja den enskildes utveckling och självständighet. Omsorgsplanen ska vara ett levande dokument som utgör grund för konkreta målsättningar och prioriteringar i nämndsplaner och verksamhetsmål. Planen ska följas upp en gång per år och vid behov revideras. 3

4 Inledning Åstorps kommuns övergripande vision Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer omfattar alla kommuninvånare och ligger till grund för arbetet med denna plan. Omsorgsplanen syftar till att ge långsiktighet, kontinuitet och kvalitet i arbetet med funktionsnedsatta, som får insatser från kommunen. Målet för dessa insatser är enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL, att den enskilde ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Personer som omfattas av LSS ska uppnå goda levnadsvillkor enligt lagstiftningen medan SoL anger att insatserna ska ge den enskilde skäliga levnadsvillkor. Alla beslut om insatser sker efter individuell prövning varför planen inte innehåller ingående definitioner av begreppen goda levnadsvillkor respektive skälig levnadsnivå. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för målgruppen med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, som sökt och beviljats stöd i boende eller övrig livsföring. Nämnden ska också göra sig förtrogen med levnadsvillkoren för målgruppen och genom uppsökande arbete upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Personer med fysiska, psykiska och/eller andra sociala funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att leva och bo som andra. Detta kallas normaliseringsprincipen och styr nämndens ansvar och bedömningar tillsammans med närhetsprincipen, som innebär att insatser ska ske så nära hemmet som möjligt. Detta för att underlätta den enskildes kontakt med närstående och den övriga sociala miljön i närområdet. 4

5 Socialnämndens vision Ge varje dag ett innehåll och värdegrund Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan är verksamheternas ledord. Kommunens verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta har traditionellt kallats handikappomsorg. Detta begrepp är inte längre det gängse för verksamheter inom området. I nationellt gällande skrivningar används istället beteckningen funktionshinderverksamhet. Funktionshinderverksamhet är också det samlade namnet på Åstorps kommuns verksamheter med inriktning mot målgruppen i planen. Målgrupp Målgrupp för planen är personer som med anledning av funktionsnedsättning omfattas av socialtjänstens ansvar. Här avses fysisk, neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Dock inte den grupp som enbart får insatser i form av hemtjänst eller hemsjukvård. Målgrupper som omfattas av LSS avgränsas tydligt i lagstiftningen enligt nedan och benämns personkretsar 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed omfattande behov av stöd eller service. För att kunna ansöka om och ha möjlighet att få insatser enligt LSS måste den enskilde tillhöra någon av lagens tre personkretsar. Om den enskilde kan bedömas tillhöra någon av personkretsarna har personen rätt att ansöka om någon av de nio insatser som finns i LSS. En behovsbedömning görs alltid enligt 7 LSS. Är behovet tillgodosett anses inte behov av insatser föreligga. En beskrivning av de nio insatserna finns längre fram i denna plan. Personer med funktionshinder som inte tillhör någon av ovanstående målgrupper kan söka bistånd enligt SoL, som tillförsäkrar att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är tillsammans med Hälso- och sjukvårdslagen de bärande lagstiftningarna för kommunens arbete med målgruppen. En översikt över tillämpliga lagar och föreskrifter finns i bilaga till denna plan. Den nationella definitionen på psykiskt funktionshinder är formulerad i en SOU-rapport (2005:5) från Nationell psykiatrisamordning: En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 5

6 antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Grundprincipen är att alla tillstånd som diagnostiserats, eller som kunde ha diagnostiserats, som psykiska sjukdomar eller störningar ingår som möjliga att ge konsekvensen psykiskt funktionshinder. Nationella mål År 2001 antog riksdagen en Nationell handlingsplan för handikappolitiken. Målet är att, med mångfald som grund, skapa en samhällsgemenskap och utforma samhället så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet med jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Det handikappolitiska arbetet ska, enligt denna handlingsplan, särskilt inriktas på: Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning. Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Socialnämnden i kommunen har att beakta dessa mål i den service och insatser som berör målgruppen. För att särskilt beakta punkt ett ovan har Åstorps kommun utarbetat dokumentet En kommun för alla, policy och strategi för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex åren. Det totala antalet personer som har beslut med insatser enligt LSS, med undantag av insatsen råd och stöd, har ökat på riksnivå med 13 % sedan Av nedanstående framgår att ökningen i Åstorps kommun varit högre än riket, ca 30 %. 6

7 Antalet personer med insatser enligt LSS I presentationen finns inte insatsen Råd och stöd, som är en insats inom regionens hälso- och sjukvård Åldersklasser med insatser enligt LSS Åstorp år år 65-w år Totalt Åldersklasser med insatser enligt LSS Riket år år 65-w år Totalt

8 I riket kan man se att personkrets 1 har ökat sin andel av det totala antalet personer enligt LSS från 82 % till 85 % mellan åren 2007 och Personkrets 3 har däremot minskat sin andel av det totala antalet personer från 15 % till 12 %. I Åstorp står personkrets 1 för 90 % av det totala antalet invånare som bedöms tillhöra någon av personkretsarna. Personkrets Personkrets 1 87% 82% 84% 83% 90% 83% 88% 84% 89% 84% 90% 85% Personkrets 2 1% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 3% 6% 3% 4% 3% Personkrets 3 12% 15% 13% 12% 7% 14% 6% 13% 5% 13% 6% 12% Antalet personer med olika insatser enligt LSS I landet är daglig verksamhet är den vanligaste insatsen, näst vanligast är bostad med särskild service för vuxna och därefter kommer insatsen kontaktperson. Nedan kan noteras att insatsen kontaktperson är vanligare i Åstorp än i riket i övrigt för övrigt följer kommunen den nationella utvecklingen. Insatser enligt LSS 9 Åstorp Daglig verksamhet Boende vuxna Boende barn Korttidstillsyn Korttidsvistelse Avlösarservice Kontaktperson Ledsagarservice Personlig assistans 8

9 Insatser enligt LSS 9 Riket Daglig verksamhet Boende vuxna Boende barn Korttidstillsyn Korttidsvistelse Avlösarservice Kontaktperson Ledsagarservice Personlig assistans Insatser enligt SoL, utvecklingen under de senaste sex åren. Jämfört med insatser enligt LSS finns inte samma överblickbara statistik för riket gällande personer med funktionsnedsättning som får insatser enligt SoL. Uppgifterna nedan är hämtade från verksamhetssystemet Procapita och avser Åstorp. I nedanstående är inte särskilt boende för äldre eller andra insatser inom äldreomsorgen inräknade Bostad med särskild service enligt Sol Kontaktperson enligt SoL Bostöd Daglig Sysselsättning Social samvaro

10 Bostöd enligt SoL, riket. Tabellen nedan visar hur många personer som beviljats bostöd i landet de senaste fem åren. Antalet har ökat dramatiskt, över fler personer hade bostöd 2012 än 2007 vilket motsvarar en ökning på 72 % är inte med i statistiken då Socialstyrelsen på grund av kvalitetsproblem i underlaget inte publicerade statistik för detta år. Som framgår ovan gäller inte ökningen Åstorps kommun där antalet med insatsen i stort sett varit oförändrad under perioden. År Kvinnor Män Summa Statistiken är hämtad ur Sveriges officiella statistik Sammantaget framgår att insatser enligt LSS ökat under de senaste åren. I Åstorps kommun har ökningen varit markant större än i riket. En enkel förklaring på detta är svår att ge men kommunens skolpsykologer uppger sig se en tydlig trend att diagnostisering av barns och ungas svårigheter inom området ökat, de uppger också att kommunen har ett bra system i skolans verksamheter för att upptäcka avvikelser i utvecklingen hos barnen. Ökningen kan ses som att Åstorps kommun nu kommit ifatt den nivå som riket i övrigt har gällande upptäckt och diagnostisering. Ökningen i Åstorp gäller framför allt barn med diagnoser inom autismspektrat. I en jämförelse med näraliggande kommuner i samma storlek framkommer att andelen med LSS insats är betydligt högre i Klippan än i Åstorp medan Bjuv har en lägre andel. Klippan har också betydligt fler personer med insatsen daglig verksamhet i förhållande till det totala antalet med beviljad insats. Bjuv har färre i daglig verksamhet men dock lika många med insatsen kontaktperson som Åstorp. 10

11 Från ansökan till beslut om insats. Vid ansökan om insats kontaktas Socialförvaltningens myndighetsenhet. Ansökan kan göras såväl muntligt som skriftligt och leder till en utredning och bedömning av behovet i förhållande till gällande lagstiftning. I utredningsförfarandet innefattas personliga möten med den sökande och eventuell företrädare samt inhämtande av övriga uppgifter som behövs för utredningen, tex läkarintyg, psykologutlåtande m.m. Vid ansökan enligt LSS ska först beslut om personkretstillhörighet fattas innan rätten till insats prövas. Utredning och beslut kommuniceras den sökande och vid avslag på ansökan kan den sökande få hjälp att överklaga beslutet. Efter bifall till beslut om insats överförs handläggningen till den verksamhet som ska tillgodose insatsen. Utredningen tydliggör behovet och målet med insatsen. När beslutet ska verkställas upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde, eventuell företrädare och kontaktman inom verksamheten. Genomförandeplanen ska tydligt utvisa hur det beslutade stödet och hjälpen ska ges för att på bästa sätt stärka den enskilde och uppfylla innehållet i beslutet och målet med insatsen. Genomförandeplanen följs upp löpande och justeras vid behov. 11

12 Insatser enligt LSS Lagen ger en tydlig avgränsning av nio specifika insatser, den första råd och stöd är en insats inom regionen, övriga åtta presenteras nedan. Personlig assistans Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd till personer med omfattande funktionshinder, som ges i olika situationer och av ett begränsat antal personer. Syftet med personlig assistans är att förstärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Insatsen ska utformas individuellt och arbetet varierar mycket beroende på behov och önskemål. Personlig assistans bedrivs av kommunen men också av en rad andra aktörer. Ledsagarservice Ledsagarservice ska ses som ett led i strävandena att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Servicen ska vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller för att bara komma ut på en promenad. Kontaktperson Kontaktperson är ett personligt stöd för att hjälpa till att bryta isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället. Möjligheten att få kontaktperson finns också reglerad i socialtjänstlagen. Avlösarservice i hemmet Insatsen är till för att ge föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättningar möjlighet till avkoppling och att kunna genomföra aktiviteter där inte barnet är med. Korttidsvistelse Korttidsvistelse enligt LSS innebär möjlighet till tillfällig vistelse på korttidshem. Vistelsen innefattar oftast övernattning. Härigenom ska den enskilde få möjlighet till miljöombyte och anhöriga få utrymme till avkoppling. Korttidstillsyn Enligt skollagen ska kommunen bedriva förskole- och fritidsverksamhet. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. För unga som tillhör personkrets enligt LSS kan därefter korttidstillsyn beviljas före och efter skoldagar samt under lov och studiedagar. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom Barn med stora och omfattande funktionsnedsättningar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom. Bostad med särskild service för vuxna En gruppbostad är till för personer som på grund av funktionsnedsättning inte klarar eget boende och som behöver hjälp och stöttning i sin vardag. Personal och den boende arbetar efter ett individuellt utformat stöd för att tillgodose det individuella behovet. Åstorps kommun har fyra gruppbostäder för personer med insatsen bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS 9 9, beviljad. Gruppbostäderna är Rosa villan, Rågenvillan, Bryggan och Piren. Totalt finns här 21 lägenheter. 12

13 Serviceboende För personer med beslut om insatsen bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS 9 9, som inte önskar eller behöver bo i gruppbostad finns möjlighet till servicebostad. Enligt Proposition 1992/93:159 ska en sådan bostad ha tillgång till gemensam service och gemensamhetslokaler samt fast personal. I Åstorp finns ett sådant boende, Höken, med 14 lägenheter. Lägenheterna ligger i nära anslutning till en gemensamhetslokal som fungerar som mötesplats för de boende. Daglig verksamhet Syftet med insatsen daglig verksamhet är att den ska vara meningsfull och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap. När verksamheten utformas är det viktigt att hänsyn till individuella behov beaktas. Daglig verksamhet tillförsäkras endast dem som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS. Ytterligare förutsättningar för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning. I Åstorp finns två dagliga verksamheter, Activa och Gnistan. Activas dagliga verksamhet är arbetslivsinriktad medan Gnistans dagliga verksamhet har en social och habiliterande inriktning. 13

14 Insatser enligt SoL. SoL specificerar inte insatserna på samma sätt som LSS. För målgruppen gäller dock i huvudsak nedanstående insatser. Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning består i likhet med gruppbostad av enskilda lägenheter som har omedelbar anknytning till gemensamhetslokaler. Åstorps kommun har nio sådana lägenheter inom verksamheten Fabriksgatan. Daglig sysselsättning Daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning har samma mål som daglig verksamhet enligt LSS och bedrivs enligt ovan på Activa och Gnistan. Bostöd För psykiskt funktionsnedsatta finns även möjlighet att få stöd i det egna boendet. Stödet är individuellt utformat efter den enskildes behov och ges av bostödspersonal. Personalen, som utgår från Fabriksgatan, ger stöd och hjälp i vardagen och målet med insatsen är bland annat att bryta isolering. Social samvaro Utöver bostöd kan personer med psykisk funktionsnedsättning även bli beviljade social samvaro. Samvaron som har ett varierande innehåll utgår från de gemensamma lokalerna och mötesplatsen på Fabriksgatan. 14

15 Verksamheter utan behov av biståndsbeslut. Nedanstående erbjuds i Åstorps kommun utan beslut av biståndshandläggare. Verksamheterna är till för alla invånare som vänder sig hit, syftet med dem är att bidra till att ge stöd och hjälp samt att bryta isolering. Frivilligcentralen Frivilligcentralen samordnar frivilligarbetare med de personer som önskar sällskap och stöd från en medmänniska. En frivilligarbetare kan bland annat finnas till hands för sällskap och stöd åt den som upplever ensamhet och isolering. Frivilligcentralens samordnare finns på mötesplatsen Solrosen. Träffpunkt I kommunen finns träffpunkten Solrosen med caféverksamhet och olika aktiviteter för invånare i olika åldrar. Solrosen är öppen för alla. Stöd till anhöriga Att vårda en anhörig kan många gånger vara tungt och påfrestande. För att orka med denna uppgift kan någon form av anhörigstöd underlätta. Genom kommunen kan man få stöd genom information/rådgivning, individuella samtal, anhöriggrupper och informationscafé. Kommunens anhörigkonsulent samordnar stödet för anhöriga. Prioriterade utvecklingsområden under perioden Arbetet med denna plan har skett på uppdrag av Socialnämnden och i nära samarbete med medarbetare, personer i de berörda verksamheterna och anhöriga. Nedanstående rubriker för utvecklingsområden har valts med nationella dokument som förebild för att på ett överskådligt sätt peka ut de områden Åstorps kommun särskilt avser att prioritera inom funktionshinderverksamheten under perioden Under respektive rubrik beskrivs ett arbete som till stor del redan pågår men som kommunen avser att ytterligare fokusera på och förstärka under närmast följande år. Boende - För att möta behovet av anpassat boende för den växande gruppen unga med diagnoser inom autismspektrat ska behovet av egen lägenhet i trapphus men med tillgång till gemensamhetslokal och personal för stöd i boendet utredas och vid behov utökas. - Träningslägenhet ska finnas för att ge den enskilde möjlighet att bo självständigt med stöd i syfte att kunna bedöma vilket stödbehov som föreligger och vilken typ av boende som passar den enskilde bäst. - De boendes självbestämmande kring boendet i gruppbostad, både avseende den egna lägenheten och de gemensamma lokalerna, ska ytterligare stärkas och värnas. - Boendemöten, husmöten eller motsvarande ska komplettera individuella möten för att ge bästa möjliga påverkan på boendet och gemenskap med övriga i samma hus. - Lokaler, inredning och aktiviteter ska utvecklas i syfte att främja gemenskap och byggande av relationer. - Måltidssituationerna ska värnas och upplevas positiva, såväl om brukaren väljer att äta i ensamhet eller i gemenskap med andra. 15

16 Arbete / sysselsättning - Alla ska utifrån individuella förutsättningar och beslut ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning/arbete som stimulerar till utveckling och tillvaratar den enskildes resurser. - Sysselsättningsalternativen ska utvecklas och ha en bredd som ger stimulans och ökar lusten till arbete/sysselsättning. - För att möjliggöra ovanstående ska organisationen av och innehållet i den dagliga verksamheten vid behov förändras. - Daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar ska anpassas för målgruppen och vara attraktivt, stimulerande och bidra till att bryta passivitet och isolering. - Gemensamma träffpunkter ska utvecklas i samverkan med medarbetare och enskilda. Delaktighet - Information om kommunens arbete och insatser för funktionsnedsatta ska finnas tillgängligt och vara anpassat till den som söker informationen. - Den enskilde ska stödjas i, vara i centrum för och beredas delaktighet i processen vid ansökan om insatser. Processen från beslut till insats ska klargöras och vara begriplig. - Den enskildes delaktighet i utredning och genomförande av insats ska stärkas. Fokus ska riktas mot att både utredning och genomförandeplan ska kunna förstås av den det berör, vid behov sker detta genom bildkommunikation eller andra alternativa kommunikationssätt. 16

17 - Alla har som har insatser från flera verksamhetsområden har möjlighet att få en individuell plan. Arbetet med planen ska utvecklas så att den blir en tydlig hjälp för den enskilde. - Genomförandeplan ska upprättas i anslutning till att insats verkställs och följas upp av handläggare för att säkra att insatsen följer beslutet och att god kvalitet tillförsäkras. - Genomförandeplanen ska ytterligare utvecklas för att på ett enkelt sätt tydliggöra hur den enskilde vill ha sitt boende, sin sysselsättning och fritid och vilket stöd som behövs för att möjliggöra detta. - Alla verksamheter som arbetar med den enskilde ska i största möjliga utsträckning arbeta på samma sätt för att ge en känsla av sammanhang och förståelse. - Rätten till enskilda aktiviteter och egna intressen ska stärkas och stimuleras. Tillfälle till sådana ska beredas i största möjliga utsträckning. - Informationsteknik, IT, ska användas i verksamheterna och göras tillgängligt för den enskilde. Detta i syfte att minska isolering, bredda kontaktytor, öka kunskapssökande och möjliggöra delaktighet i samhällslivet. - Enskildas, eventuella företrädares och anhörigas bild av omsorgen ska fortlöpande följas som del i förvaltningens kvalitetsutveckling. Vård och stöd - Varje person med insats i boendet har rätt till en kontaktman i sin verksamhet. Arbetet med kontaktmannens uppdrag ska utvecklas ytterligare i syfte att ge kontinuitet och kvalitet för den enskilde. - Anpassat stöd i vardagen ska erbjudas för att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär bland annat kognitivt stöd och anpassning av boende-, fritids- och arbetsmiljö. - Stödet ska ges i närmiljön och i det egna boendet utifrån individuella behov. - Kognitiva hjälpmedel och kognitivt IT-baserat stöd ska ges efter den enskildes behov och önskemål. Den tekniska utvecklingen inom området ska följas och användas. - Den enskilde ska få en nära introduktion av hjälpmedel i det egna hemmet då sådana bedöms behövas. - Insatsen korttidsvistelse ska erbjudas i kommunens egen regi enligt närhetsprincipen. - Funktionshinderverksamheten ska verka för att samarbete med externa aktörer såsom habilitering, skola, arbetsförmedling med flera ökar i syfte att ge bästa stöd och gemensamma mål i arbetet med den enskilde. 17

18 Personal - Samtliga medarbetare ska stärkas i att se och arbeta utifrån den enskildes perspektiv. - Medarbetare ska arbeta med ett pedagogiskt förhållningssätt för att stödja den enskildes förmåga och utveckling. - Tydliggörande kommunikation ska vara ett levande redskap i arbetet utifrån varje enskilds behov och förmåga. - Medarbetarna ska arbeta flexibelt och ges möjlighet att bredda och växa i sina yrkesroller. Flexibiliteten ska medverka till att gynna de enskilda och deras individuella utveckling och möjlighet att delta i interna och externa aktiviteter. - Medarbetarna ska fortsätta att få kompetensutveckling och relevant stöd för att bättre möta individuella behov. Utbildning i olika diagnoser och dess konsekvenser ska prioriteras. Arbetet ska i största möjliga utsträckning kopplas till evidensbaserat arbete och arbetssätt. - Kompetensutvecklingsplan ska finnas för såväl enskild medarbetare som för medarbetarna inom hela verksamheten. - Vid nyanställningar ska hänsyn tas till kravet på relevant pedagogisk utbildning för att på sikt bredda medarbetarnas utbildningsbakgrund. Uppföljning av planen Denna plan ska vara ett levande dokument och utgöra underlag för nämndsplaner och verksamheternas årliga målsättningar och verksamhetsplaner. I dessa ska förverkligandet av planens intention och utpekade utvecklingsområden konkretiseras och prioriteras. Planen ska följas upp en gång per år och vid behov revideras. 18

19 19

20 Bilaga 1. Bärande lagstiftningar och föreskrifter som styr verksamheten inom funktionshinderområdet. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade Prop.1992/93:159 är förarbetet inför Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialtjänstlag (2001:453) SOSFS 2002:9 om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS Socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) reglerar i 51 kap. assistansersättning SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2012:6 om bostad med särskild service för barn och ungdomar SOSFS 2008:32 om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder 20

21 Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-07-18 Diarienummer NHO-2013-0121.31 Nämnden för hälsa och omsorg Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Delredovisning av regeringsuppdrag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKIONSNEDSÄTTNING Dnr ÄON/2015:100 Rev. 2007-05-29 2015-06-11 2015-06-11 Äldre- och omsorgsnämnden Sigtuna

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.filipstad.se LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning ösn Z415- -1.0 uplalue OMS ORGSFÖRVALTNINGEN A rev-4 e, 9 Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-10-02 OSN-2015-0093 Rev 2015-10-13 Omsorgsnämnden Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se

Ett gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se Ett gott och självständigt liv Stöd och service enligt LSS-lagen Linköpings kommun linkoping.se Stöd och service enligt LSS-lagen Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har enligt lag rätt

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Välfärdsförvaltningens. strategiska plan för boende och daglig verksamhet enligt LSS 2015-2018

Välfärdsförvaltningens. strategiska plan för boende och daglig verksamhet enligt LSS 2015-2018 Välfärdsförvaltningens strategiska plan för boende och daglig verksamhet enligt LSS 2015-2018 Antagen av: Humanistiska nämnden 32/2015 Omsorgsnämnden 26/2015 Dokumentägare: Avdelningschef LSS Ersätter

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Sammanträde med Socialnämnden

Sammanträde med Socialnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämnden Tid: Tisdagen den 24 September 2013, kl 15.00 Plats: Stora Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Information och överläggningar Föredragning av ärende

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Handläggning inom Omvårdnad Gävle

Handläggning inom Omvårdnad Gävle Handläggning inom Omvårdnad Gävle En förenklad information om lagstiftning och handläggning inom Omvårdnad Gävle. Emelie Hager och Malin Blomqvist OMVÅRDNADSNÄMNDEN Ansvarar för att ge omvårdnad, stöd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår omsorg, din trygghet

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vår omsorg, din trygghet LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vår omsorg, din trygghet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande. Christina Magnusson (s) Socialnämnden

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande. Christina Magnusson (s) Socialnämnden KALMAR KOMMUN Omsorgsförvaltningen PROTOKOLL LSS-rådet 2008-02-05 Tid kl. 18.00 19.30 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-11 Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande Jean Welander (mp)

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Forum Funktionshinder Helena Bjerkelius. Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd

Forum Funktionshinder Helena Bjerkelius. Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd Helena Bjerkelius Att som enskild använda sig av lagarna SoL och LSS för att få hjälp och stöd Föreläsningens upplägg Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås?

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde 2013-01-04 Diarienr 2012/337-NF-003 Sid. 1 Nämnden för funktionshindrade För att ta vidare steg mot Vision 2026 Staden utan gränser ska nämnden för funktionshindrade aktivt planera för målgruppernas framtida

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

SoL och LSS vid funktionsnedsättning SoL och LSS vid funktionsnedsättning Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten. Här får du information om två viktiga lagar som gäller när

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer