Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikappolitiskt program. för. Orust kommun"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef Antagen av KF (KS/2003:90) Revisions datum KF (KS/2003:90), KF (KS/2008:103 och SON/2010:69) Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2008:103 och SON/2010:69 Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m

2 Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning...1 Förord och historik...2 Värt att veta...3 Funktionshinder...3 Handikapp...3 Tillämpliga lagar...3 FN:s 22 standardregler...3 Nationella handlingsplanen...3 Handikappolitiskt program...3 Övergripande handlingsplan...3 Syfte...4 Synsätt/värdegrund...4 Avgränsningar...4 Uppföljning/utvärdering...4 Riktlinjer för ökad tillgänglighet i Orust kommun...5 FN:s standardregler Orust kommuns övergripande mål...6 I Förutsättningar för delaktighet på lika villkor Regel nr 1: Ökad medvetenhet...6 Regel nr 2: Medicinsk vård och behandling...6 Regel nr 3: Rehabilitering...6 Regel nr 4: Stöd och omsorg...6 II Huvudområden för delaktighet på lika villkor Regel nr 5a: Tillgänglighet...6 Regel nr 5b: Information...7 Regel nr 6: Utbildning...7 Regel nr 7: Arbete...7 Regel nr 8: Ekonomi och trygghet...7 Regel nr 9: Familjeliv och personlig integritet...7 Regel nr 10: Kultur...7 Regel nr 11: Rekreation och idrott...8 Regel nr 12: Religion...8 III Genomförande Regel nr 13: Kunskap och idrott...8 Regel nr 14: Policy och planering...8 Regel nr 15: Lagstiftning...8 Regel nr 16: Ekonomisk politik...8 Regel nr 17: Samordning...9 Regel nr 18: Handikapporganisationer...9 Regel nr 19: Personalutbildning...9 Regel nr 20: Granskning och utvärdering av handikapprogram...9 Regel nr 21: Tekniskt och ekonomiskt samarbete...9 Regel nr 22: Internationellt samarbete...9 Avslutning...9 1

3 Förord och historik Orust kommun har liksom andra svenska kommuner sedan tidigare en handikappolitisk plan. Hur kommunerna utformat sina dokument skiljer sig åt i program, policy, plan m.m. Denna utgåva är en revidering av den handikappolitiska planen, som antogs av kommunfullmäktige Den reviderade utgåvan har omarbetats till en programdel och en övergripande plandel. Programmet baseras på FN:s 22 standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Standardreglerna ligger också till grund för den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, som antogs av den svenska riksdagen år Den nationella handlingsplanen sträcker sig till 2010 och den spänner över alla samhällsområden och markerar därigenom att handikappolitiken är allas vårt ansvar. Personer med funktionshinder ska inte diskrimineras i några sammanhang utan ha samma rätt som alla andra att delta i samhällslivet och få del av samma utbud av varor, tjänster, service och kultur. I propositionen gjorde regeringen bedömningen att insatserna de närmaste åren bör koncentreras till företrädesvis tre huvudområden: - att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer - att skapa ett tillgängligt samhälle - att förbättra bemötandet. I en uppföljning 2006 av den nationella handlingsplanen anger regeringen att det är angeläget att det under de kommande åren särskilt sätts fokus på förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättning ska få samma möjligheter till utbildning och arbete som andra. Det handikappolitiska programmet tar upp kommunens inriktning och mål för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättningar, oavsett vilka och hur stora, och att dessa personer får samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet i samhället. Målet skall vara att handikappaspekterna automatiskt skall finnas med i alla led i det kommunala arbetet och beaktas inom styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Programmet skall ses som ett komplement till andra gällande lagar. Till det handikappolitiska programmet hör en övergripande handlingsplan som visar kommunens planerade insatser de närmaste åren. Av den övergripande handlingsplanen framgår prioriteringar, mål, uppdrag samt ansvar och genomförande. Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan 2

4 Värt att veta Funktionsnedsättning Funktionshinder är en nedsättning av en funktion hos en person som beror på en skada eller sjukdom. Funktionsnedsättningen kan vara av fysisk eller psykisk karaktär och vara av bestående eller övergående natur. Funktionshinder Ett funktionshinder uppstår när en person med funktionsnedsättning befinner sig i sådan miljö att tillvaron försvåras, vilket upplevs som ett handikapp. Detta innebär att den omgivande miljön avgör om en person i en viss situation blir funktionshindrad att delta på lika villkor. Tillämpliga lagar Regeringsformen Kommunallagen Förvaltningslagen Diskrimineringslagen Hälso- och sjukvårdslagen Lag om stöd och service för funktionshindrade Lag om assistansersättning Plan- och bygglagen Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder Arbetsmiljölagen Lagen om offentlig upphandling Vallagen Socialtjänstlagen Skollagen. FN:s 22 standardregler Rekommendationer från Förenta Nationerna, FN, till alla stater om att ge personer med funktionshinder samma rättigheter och möjligheter som andra. Nationella handlingsplanen Den nationella handlingsplanen är utarbetad med utgångspunkt från FN:s 22 standardregler. Kommunerna uppmanas att följa denna i arbetet med att personer med funktionsnedsättning skall beredas samma rättigheter och möjligheter som andra. Handikappolitiskt program Det av Orust kommun utarbetade handikappolitiska programmet anger kommunens inriktning och övergripande mål för att skapa likvärdiga möjligheter för personer med funktionsnedsättning att på likvärdiga villkor delta i samhällslivet. Övergripande handlingsplan för Orust kommun Av den övergripande handlingsplanen framgår prioriteringar, uppdrag samt ansvar och genomförande. Den övergripande handlingsplanen är en tillämpning av det handikappolitiska programmet. 3

5 Syfte Syftet med det handikappolitiska programmet är att utifrån FN:s standardregler och nationell lagstiftning skapa en gemensam syn på handikappfrågor i Orust kommun och tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga nämnder och förvaltningar. Handikappfrågorna berör kommunens alla områden. Varje nämnd har ett eget helhetsansvar. Det handikappolitiska arbetet ska vara tydligt och inriktas på att ta bort de hinder som finns för de personer med funktionsnedsättning för att nå full delaktighet. För att lyckas med detta är samverkan med handikapporganisationerna på samtliga nivåer av avgörande betydelse. Synsätt/värdegrund Orust kommun har som värdegrund att alla människor har lika värde oavsett ras, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning. Alla skall ges samma möjligheter att delta i samhällslivet. Kommunen skall genom aktivt arbete förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning. Politiker och anställda inom kommunen skall beredas möjlighet till större insikt i handikappfrågor genom utbildning. Avgränsningar Ett handikappolitiskt program kan bli omfattande med många visionära tankar. Ambitionen är att ha ett handikappolitiskt program, med tillhörande övergripande handlingsplan, som är enkelt och kortfattat och som regelbundet ska följas upp. Uppföljning/utvärdering Det handikappolitiska programmet och dess övergripande handlingsplan skall ingå som en naturlig del i styrelsers, nämnders, förvaltningars och kommunala bolags budgetarbete. För att få ett underlag för bedömning hur väl inriktningsmålen förverkligas, skall en kontinuerlig uppföljning ske inom varje förvaltning och redovisas i årsberättelsen. En revidering av programmet och dess övergripande handlingsplan skall ske varje mandatperiod. Samtliga förvaltningar är ansvariga för att det kommunala handikapprådet, KHR, ska vara delaktigt i uppföljning, utvärdering och revidering. 4

6 Riktlinjer för ökad tillgänglighet i Orust kommun Vårt samhälle ska utgöra en gemenskap som omfattar alla. Var och en ska ha rätt till bostad, arbete och meningsfull fritid. Handikappolitiken ska med utgångspunkt från människors lika värde syfta till att hävda funktionshindrades rätt till delaktighet på samhällets alla områden. Även personer med funktionsnedsättning på grund av psykiska sjukdomar ska få kommunens stöd och uppmärksammas i samma utsträckning som individer med fysiska orsaker till sin funktionsinskränkning. Anhöriga skall betraktas som en resurs och erbjudas kontakt och stöd från kommunen. Med utgångspunkt från FN:s standardregler ska kommunen utforma verksamhet som underlättar för funktionshindrade att leva på samma villkor som andra. Detta innebär att alla som är verksamma i Orust kommun ska medverka till att full delaktighet, jämlikhet och jämställdhet uppnås och att handikappfrågorna beaktas i allt policy- och planeringsarbete. Orust kommun ska inom ramen för sitt ansvarsområde vidta åtgärder för: att varje medarbetare ska vara ett föredöme och öka samverkan med andra i arbetet med att förbättra villkoren för personer med funktionshinder att informationen om kommunens verksamheter anpassas så att alla invånare, oavsett funktionshinder, kan ta del av den att öka kunskapen om de handikappolitiska målen och livsvillkoren för personer med funktionshinder att vidareutveckla positiva attityder kring bemötande att aktivt ta del av och stimulera till handikappforskning. 5

7 FN:s standardregler Orust kommuns övergripande mål I Förutsättningar för delaktighet på lika villkor Regel 1: Ökad medvetenhet Kommunen ska aktivt öka medvetenheten i samhället om personer med funktionshinder, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med. Människor med funktionshinder har rätt till ett värdigt bemötande med möjlighet att själva bestämma över sina liv. Bemötandet ska vara sådant att den funktionshindrade känner sig sedd, delaktig och lyssnad till så att det kan leda till ett givande möte. Regel 2: Medicinsk vård och behandling Kommunen ska verka för att effektiv medicinsk vård och behandling finns tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. En god och effektiv vård och behandling förutsätter att det finns fungerande vårdkedjor mellan olika vårdgivare. Regel 3: Rehabilitering Kommunen ska se till att habilitering, rehabilitering erbjuds personer med funktionsnedsättning så att de kan uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. Stöd till handikapporganisationerna kan delvis också ses som en rehabiliteringsinsats eftersom dessa organisationer har en rehabiliterande funktion genom att ha bra verksamheter för sina medlemmar. Regel 4: Stöd och omsorg Kommunen ska garantera tillgången till och utvecklingen av stöd och service, inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mera oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. Kommunen måste uppfylla sina åtaganden enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lättillgänglig information om rättigheter, stöd och serviceinstanser ska finnas för både personal och brukare. Tydliga rutiner ska finnas som säkerställer att information ges och finns tillgänglig för berörda. II Huvudområden för delaktighet på lika villkor Regel 5a: Tillgänglighet Kommunens fysiska miljö ska vara tillgänglig för alla. Samhället måste göras tillgängligt när det gäller fysiska miljöer, inom- och utomhus. Frågan om tillgänglighet skall genomsyra alla verksamheter. Ur kommunens perspektiv innebär detta främst att alla ska ha möjlighet att komma in i kommunens lokaler och 6

8 byggnader och att inom- och utomhusmiljö kan nyttjas som det är tänkt, även av personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetskrav ska även ställas på samtliga verksamheter som subventioneras med kommunala medel. Regel 5b: Information Kommunen ska se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till information och möjligheter till kommunikation. Kommunens information ska kännetecknas av att den är öppen, ärlig och respektfull och följa gällande informations- och kommunikationspolicy. Alla medarbetare har ansvar för att informera och kommunicera på ett sådant sätt att goda relationer skapas. Samhällets information ska vara tillgänglig för alla människor. Där så är rimligt ska informationen finnas tillgänglig i sådan form och på sådant språk som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att med speciella behov tillgodogöra sig informationen. Regel 6: Utbildning Kommunen ska ge människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra att studera vid kommunens skolor. Lokaler, utrustning och undervisningsmaterial ska utformas så att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av undervisningen. Varje studiesituation ska vara anpassad på sådant sätt att alla kan delta på lika villkor. Regel 7: Arbete Kommunen ska skapa förutsättningar så att människor med funktionsnedsättning får lika möjligheter inom kommunen till produktivt och inkomstbringande arbete. Kommunen ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att få eller behålla sin anställning. Anställda som drabbas av funktionsnedsättning ska ges erforderligt stöd för att kunna fortsätta sin anställning. Funktionsnedsättning ska inte utgöra ett hinder för anställning inom kommunen. Personer med funktionsnedsättning ska inte diskrimineras som arbetstagare eller arbetssökande. Samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa ska vara väl utvecklat. Regel 8: Ekonomi och trygghet Kommunen ska verka för att människor med funktionsnedsättning har social trygghet och tillräckliga inkomster. Regel 9: Familjeliv och personlig integritet Kommunen ska kunna erbjuda stöd som underlättar för människor med funktionsnedsättning att leva familjeliv. Regel 10: Kultur Kommunen ska aktivt arbeta för att personer med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor som andra. 7

9 Regel 11: Rekreation och idrott Kommunen ska se till att människor med funktionshinder ska kunna ta del av utbudet inom fritids- och idrottssektorn. Anläggningar, arrangemang, information, material och kommunikation måste vara tillgängliga så att människor med funktionsnedsättning dels kan ta del av evenemang och dels själva kunna utöva idrott. Regel 12: Religion Kommunen skall uppmuntra åtgärder som syftar till att skapa jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva sin religion. III Genomförande Regel 13: Kunskap och forskning Kommunen ska stödja och uppmuntra forskning inom handikappområdet samt sprida information och kunskap om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Regel 14: Policy och planering Kommunen ska se till att handikappaspekterna beaktas i allt policy- och planeringsarbete. De behov och intressen som människor med funktionsnedsättning har ska inte särbehandlas utan på ett naturligt sätt ingå i kommunens planer och program. Samarbete med handikapporganisationer och brukarråd ska ske kontinuerligt i de beslutsprocesser som rör planer och program för kommunens verksamhet. Regel 15: Lagstiftning Staten har ansvar för att det skapas en rättslig grund för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska efterleva den lagstiftning som finns på handikappområdet. Regel 16: Ekonomisk politik Kommunen har det ekonomiska ansvaret för åtgärder enligt det handikappolitiska programmet och den övergripande handlingsplanen som skall tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Kommunens kostnader för åtgärder för människor med funktionsnedsättning ska tas med i det reguljära budgetarbetet och inte budgeteras för sig. Ekonomiska bidrag till verksamheter utom kommunal regi kan villkoras så att mottagaren måste garantera viss tillgänglighet. Regel 17: Samordning Kommunen är ansvarig för att handikappfrågor samordnas lokalt. 8

10 Regel 18: Handikapporganisationer Handikapporganisationerna ska ha en rådgivande roll inom kommunen. Att samverka med dem som har erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning ger kunskap om vad som behöver åtgärdas i verksamheten och om resultatet av utförda åtgärder. Samverkan mellan verksamhet och handikapporganisationer sker genom arbete i Kommunala handikapprådet och i brukarråd. Regel 19: Personalutbildning Kommunen ska kontinuerligt utbilda all personal om funktionshinder och villkoren för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska även kontinuerligt svara för att handledning erbjuds den personal som i sitt arbete möter människor med funktionsnedsättning. En engagerad och kompetent personal är en förutsättning för att genomföra en utveckling inom det handikappolitiska området. Kommunen ska, i samverkan med handikapporganisationer och enskilda brukare, svara för att anställda och förtroendevalda får erforderliga kunskaper om funktionshinder och villkoren för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha som mål att förändra attityder samt öka kunskaperna kring specifika funktionshinder och de behov som dessa medför. Regel 20: Granskning och utvärdering av handikapprogram Kommunen är ansvarig för fortlöpande granskning och utvärdering av kommunens tjänster och åtgärder inom handikappområdet för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Regel nr 21: Tekniskt och ekonomiskt samarbete Om kommunen samarbetar med, eller stödjer verksamheter som samarbetar med utvecklingsländer, så ska handikappaspekter vägas in vid planering och utvärdering av insatserna. Regel nr 22: Internationellt samarbete Kommunen kan stödja kunskapsutbyte med andra länder i handikappfrågor. Handikappaspekter ska vara en given del i allt internationellt samarbete. Avslutning Orust kommun vill med den omarbetade utgåvan med handikappolitiskt program och en övergripande handlingsplan ytterligare förstärka sitt arbete med att anpassa kommunen för alla invånare utifrån vars och ens förutsättningar. o o o o 9

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Kapitel 1. Ökad medvetenhet

Kapitel 1. Ökad medvetenhet Bilaga 7 Kapitel 1. Ökad medvetenhet För att öka medvetenheten i Farsta ska vi: 1. ta fram en informationsstrategi för information till Jan juni Har inte genomförts anställda, förtroendevalda och allmänheten

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Faktahäfte Hälsa och sjukvård

Faktahäfte Hälsa och sjukvård Faktahäfte Hälsa och sjukvård Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt i konventionens artiklar

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (art. 2) Barnets bästa (art. 3) Rätt till liv, överlevnad och utveckling (art. 6) Åsiktsfrihet och rätt att göra

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla!

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! 1 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Vad är ett handikappolitiskt program? 4 Vad är ett handikapp? 5 Hur har programmet arbetats

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. Arbetet ska särskilt inriktas på:

Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. Arbetet ska särskilt inriktas på: -05-04 Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun 1. Inledning Utifrån FN:s standardregler antagna 1993 som ska tillförsäkra människor med delaktighet och jämlikhet har Sverige satt upp följande mål:

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Handlingsplan med konkreta åtgärder

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Handlingsplan med konkreta åtgärder HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Handlingsplan med konkreta åtgärder Antaget av HN 2002-12-17 Antaget av KF 2003-02-27 Reviderad HN 2007-05-23 Utgivare Karlskrona kommun Handikappförvaltningen Tryck Psilanders

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Att kunna leva ett obehindrat liv

Att kunna leva ett obehindrat liv Att kunna leva ett obehindrat liv Fagersta kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, 52 U:\Kansliet\Författn \Handikappolitiska prg. KF 2010-06-22, 52 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun En kommunal handlingsplan baserad på FN:s Standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Februari 2002 Förord Socialnämnden

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Kvinnofridsplan. - våld i nära relationer FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Planer. Ämnesområde Folkhälsa

Kvinnofridsplan. - våld i nära relationer FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Planer. Ämnesområde Folkhälsa Kvinnofridsplan - våld i nära relationer Dokumenttyp Planer Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsosamordnare Antagen av KF 2006-08-31 63 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2006:204 Giltig

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Förslag på. aktiviteter

Förslag på. aktiviteter Förslag på Budget 2015 aktiviteter Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (KF-beslut den 13 juni 2011) Förslag på aktiviteter i denna skrift är framtagna i två fokusgrupper

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 Sid 1 (22) Dnr 2001:452 1. Utgångspunkter En grundläggande utgångspunkt för det handkappolitiska programmet är Gävle Vision

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer