HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136"

Transkript

1 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 Sid 1 (22) Dnr 2001: Utgångspunkter En grundläggande utgångspunkt för det handkappolitiska programmet är Gävle Vision Programmet ska vara en del av underlaget för den framtida planeringen i Gävle kommun, och vara ett av flera medel för att nå den av fullmäktige antagna Vision Fortfarande möter alltför många människor med funktionsnedsättning ett stort antal hinder för jämlika livsvillkor i samhället. I praktiken betyder det att ett stort antal medborgare utestängs från möjligheter och rättigheter som är självklara för andra. Det är mycket angeläget att kommunen tar ett stort ansvar och är ett föredöme i arbetet för att bekämpa de samhälleliga orättvisor som har denna grund. FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning beskriver en vision om ett samhälle där ingen diskriminering av människor med funktionsnedsättning sker. Standardreglerna antogs av FN:s generalförsamling 1993, och Sveriges riksdag och regering ställde sig bakom reglerna Ett resultat är att villkoren för människor med funktionssättning fått ett större utrymme i debatten om prioriteringar i samhället än tidigare. Mycket har gjorts för att förbättra villkoren, men genomförandet av större, och genomgripande förändringar har ofta skjutits på framtiden. För att ge ett nationellt eftertryck åt strävan att förverkliga visionen beslutade riksdagen den om propositionen 1999/2000:97 Från patient till medborgare En nationell handlingsplan för handikappolitiken.(förtydligande) GÄVLE KOMMUN GÄVLE Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx), (dir) Fax Mobil

2 Sid 2 (22) 2. Grundläggande begreppsdefinitioner I programmet används begreppet funktionsnedsättning i den mån texten direkt kan kopplas till FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. I övrigt används det nationellt gångbara begreppet funktionshinder/funktionshindrad. Handikapp Begreppet handikapp avser enligt FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet. Handikapp är inte en egenskap hos en enskild person utan en beskrivning av mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen. I vilken grad en funktionsnedsättning i en viss situation är ett handikapp bestäms alltså av faktorer i den omgivande miljön. Funktionsnedsättning FN:s standardregler definierar även begreppet funktionsnedsättning: Begreppet funktionsnedsättning innefattar ett stort antal funktionshinder i olika befolkningsgrupper. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar; Sådana skador, stillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Funktionshindrad I den nationella handikappolitiken används företrädesvis begreppet funktionshindrad. Begreppet definieras i prop 1992/1993:159: Funktionshindrad är den som till följd av skada/sjukdom är hindrad eller har en begränsad möjlighet att utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till funktionshindret saknar betydelse. Tillgänglighet I handikappombudsmannens rapport till regeringen i mars 2000 definieras tillgänglighet, en förutsättning för delaktighet. Enligt handikappombudsmannen kan tillgänglighet definieras som användbarhet. Ett tillgängligt samhälle är ett samhälle som inte sätter upp hinder och där alla kan delta på sina villkor.

3 Sid 3 (22) 3. Syfte och innehåll Det grundläggande syftet med detta program är att ge uttryck för en gemensam syn på handikappfrågorna, och att ange riktlinjer för hur de brister i samhället som hindrar människor med funktionsnedsättning att delta på lika villkor ska uppmärksammas och hanteras i kommunen. Programmet uttrycker kommunens politiska ambition och vilja för att människor med funktionshinder ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället. 4. Programmets omfattning Handikappolitiskt program för Gävle kommun är ett grundläggande handlingsprogram och behandlar: Övergripande riktlinjer för kommunens handikappolitik. Kommunens viljeinriktning för handikappolitiken under den närmste 10-årsperioden med utgångspunkt från FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Konkret åtgärdsplan med ansvarsfördelning. Programmet preciserar ambitionsnivån i den kommunala handikappolitiken. Programmets innehåll ska inom ramen för verksamhetsplaneringen användas i samtliga kommunala verksamheter. 5. Genomförande och ansvar Programmet syftar till samhällsförändring i ett tidsperspektiv som gäller de närmaste 10 åren. Genomförandet förutsätter en stor mängd välplanerade och medvetet utförda insatser under denna period. Det synsätt och de viljeinriktningar som uttrycks i programmet ska genomsyra alla kommunala verksamheter, såväl förvaltningsledda verksamheter som kommunens majoritetsägda aktiebolag. I samband med planering och genomförande

4 Sid 4 (22) av beslut ska konsekvenserna för människor med funktionsnedsättning alltid belysas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den kommunala handikapppolitiken. I detta ansvar ingår att följa och stödja de initiativ som i enlighet med programmet sker i kommunen. Uppföljning sker i samband med kommunstyrelsens bokslutsberedning, och resultaten presenteras för kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Nämnderna/styrelserna ansvarar för beslut om konkreta åtgärder inom de ekonomiska ramar fullmäktige medger. I den årliga verksamhetsplaneringen ska nämnder/styrelser beskriva sin strategi för programanknutna insatser. Av strategin bör framgå hur handikapporganisationerna ska garanteras insyn och delaktighet för att kunna bidra med erfarenheter och påverka genomförandet i ett tidigt skede. 6. Riktlinjer för kommunens handikappolitik Gävle kommun vill vara ett föredöme i arbetet med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Ambitionsnivån syftar till långsiktiga förändringar i hela samhället som förbättrar för alla människor. Denna inriktning förutsätter att könsperspektivet noga beaktas då programmet tillämpas och följs upp. I Gävle kommuns handikappolitik ingår också att särskilt beakta villkor och behov för funktionshindrade med olika etnisk bakgrund. Förändringsarbetet ska ske i nära samarbete med de stora intresseorganisationerna inom handikapprörelsen. 7. Handikappolitiken de närmaste 10 åren I detta avsnitt uttrycks kommunens viljeinriktning för handikappolitiken under den närmste 10-årsperioden. Utgångspunkten är FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning som här tolkas för Gävle kommun. Vissa standardregler har preciserats ytterligare.

5 Sid 5 (22) 7:1 FN:s standardregel 1 Ökad medvetenhet Gävle kommun ska aktivt öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov, möjligheter och om vad de kan bidra med. Precisering: Alla möten mellan människor i kommunen grundas på en medveten förståelse om de rättigheter, behov och möjligheter människor med funktionshinder har. 7:2 FN:s standardregel 2 Medicinsk vård och behandling Effektiv medicinsk vård och behandling ska finnas tillgänglig för människor med funktionsnedsättning i Gävle kommun. 7:3 FN:s standardregel 3 Rehabilitering Rehabilitering ska erbjudas människor med funktionsnedsättning för att de ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. 7:4 FN:s standardregel 4 Stöd och service Gävle kommun ska garantera utvecklingen av, och tillgången till stöd och service. Inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till oberoende i det dagliga livet och utövande av sina rättigheter.

6 Sid 6 (22) Precisering: Människor med funktionshinder är självständiga i sitt dagliga liv och arbete. Människor med funktionshinder ges möjlighet att ta del av och förstå sina rättigheter. 7:5 FN:s standardregel 5 Tillgänglighet Gävle kommun ska göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har. Kommunen skall också se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till information och möjligheter till kommunikation. Precisering: Den offentliga miljön i kommunen lokaler, anläggningar, serviceställen är tillgängliga och användbara för alla, oavsett vilka funktionshinder människor är drabbade av. Kommunal information är tillgänglig och begriplig för alla. 7:6 FN:s standardregel 6 Utbildning Gävle kommun ska verka enligt principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

7 Sid 7 (22) 7:7 FN:s standardregel 7 Arbete Gävle kommun ska verka för att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att få samma möjligheter för produktivt och inkomstbringande arbete som andra. 7:8 FN:s standardregel 8 Ekonomisk och social trygghet Gävle kommun ska medverka till att människor med funktionsnedsättning har social trygghet och tillräckliga inkomster. Precisering: Människor med funktionsnedsättning lever, bor och verkar under trygga förhållanden. 7:9 FN:s standardregel 9 Familjeliv och personlig integritet Gävle kommun ska främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att leva familjeliv och rätt till personlig integritet. 7:10 FN:s standardregel 10 Kultur Gävle kommun ska se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor som andra.

8 Sid 8 (22) 7:11 FN:s standardregel 11 Rekreation och idrott I Gävle kommun ska människor med funktionsnedsättning ha samma möjligheter till rekreation och idrott som andra. 7:12 FN:s standardregel 12 Religion Gävle kommun ska uppmuntra åtgärder för att skapa jämlika möjligheter för människor med funktionsnedsättning att utöva sin religion. 7:13 FN:s standardregel 13 Kunskap och forskning Gävle kommun har ansvar för att information och kunskap om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning sprids inom alla verksamhetsområden. 7:14 FN:s standardregel 14 Policy och planering Gävle kommun ska se till att handikappaspekterna beaktas i alla viktiga policysammanhang och i all planering. Precisering: Det handikappolitiska programmets innehåll beaktas i samband med alla beslut i kommunen.

9 Sid 9 (22) 7:15 FN:s standardregel 15 Lagstiftning Gävle kommun ska efterleva den nationella rättsliga grunden för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. 7:16 FN:s standardregel 16 Ekonomisk politik Gävle kommun har det ekonomiska ansvaret för att åtgärder för delaktighet och jämlikhet i enlighet med det handikappolitiska programmet. 7:17 FN:s standardregel 17 Samordning Gävle kommun har ansvar för att handikappfrågor samordnas lokalt. 7:18 FN:s standardregel 18 Handikapporganisationer Handikapporganisationerna har rätt att representera kommunmedborgare med funktionsnedsättning. Dessa organisationer har en rådgivande roll när det gäller att fatta beslut i handikappfrågor i Gävle kommun. Precisering: Handikapporganisationernas delaktighet och inflytande tas tillvara genom det kommunala handikapprådet (KHR).

10 Sid 10 (22) 7:19 FN:s standardregel 19 Personalutbildning Gävle kommun har ansvar för att det finns lämplig utbildning för all personal som deltar i planering och genomförande av program och service för människor med funktionsnedsättning i Gävle kommun Precisering: Alla politiker och alla anställda ska känna till de svårigheter och problem funktionshindrade kan ha i det dagliga livet. 7:20 FN:s standardregel 20 Granskning och utvärdering Gävle kommun har ansvar för fortlöpande granskning och utvärdering av det handikappolitiska programmet, och tjänster för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. 7:21 FN:s standardregel 21 Tekniskt och ekonomiskt samarbete Gävle kommun har ansvar för att som ett led i kommunens internationella utbyte uppmärksamma och främja förbättrade levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. 7:22 FN:s standardregel 22 Internationellt samarbete Gävle kommun ska inom ramen för det internationella arbetet aktivt främja åt-

11 Sid 11 (22) gärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. 8. Åtgärdsplan med ansvarsfördelning 8:1 TILLGÄNGLIGHET a) Lokaler, byggnader och anläggningar, där kommunen stödjer och bedriver verksamhet, ska vara tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder. b) Kommunen ska verka för att offentliga lokaler och anläggningar, privata såväl som allmänna, ska vara tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder. c) Kommunen ska särskilt se till att det egna bostadsbeståndet och de egna bostadsområdena är tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder. d) Offentlig utomhusmiljö (allmän plats, gator, torg och parker) där kommunen är huvudman eller på annat sätt har ett ansvar, ska vara tillgänglig och användbar året runt för människor med funktionshinder. e) Kollektivtrafik med t ex busshållplatser ska vara tillgänglig och möjlig att utnyttja för människor med funktionshinder. f) Vid upphandling ska kommunen ställa krav på att produkter och tjänster som köps in är tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder. 8:1:1 a) Kommunala lokaler, bostadshus, mark och anläggningar inventeras med avseende på tillgänglighet med utgångspunkt från anpassade checklistor och mallar.

12 Sid 12 (22) b) En tillgänglighetsguide som gäller kommunens byggnader och anläggningar ska utarbetas och hållas ajour. c) Nämnder och bolag ska i budget-, verksamhets- och inventeringsplanering arbeta in åtgärder för ökad tillgänglighet vad gäller lokaler, bostadshus, utemiljöer, anläggningar och verksamheter. d) Handikappsekreteraren deltar i program- och projekteringsfaser samt i besiktningar innan kommunala lokaler och anläggningar efter ett ny- och ombyggande tas anspråk. 8:1:2 Kommunstyrelsen (policyfrågor) Tekniska nämnden Byggnads- och miljönämnden Affärsverks- och servicenämnden Kommunägda bolag (i den mån verksamheten berörs) 8:1:3 Tidsplan Genomförande snarast efter kommunfullmäktiges beslut. Förberedelserna bör startas omgående. 8:2 INFORMATION, BEMÖTANDE, ATTITYDPÅVERKAN a) Kommunens personal ska bemöta alla människor med respekt samt på ett positivt, empatiskt och stödjande sätt. b) Kommunens berörda nämnder, förvaltningar och bolag ska i samarbete med handikapporganisationerna informera om tillgängliga tjänster för människor med funktionshinder. Kommunen ska ta initiativ till åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om vilka rättigheter och möjligheter människor med funktionshinder har.

13 Sid 13 (22) c) Kommunen ska stödja och ta initiativ till informationsinsatser om funktionshinder och om kommunal handikappolitik. Insatserna ska riktas dels till den egna personalen och politiker, dels till både allmänhet och näringsliv. d) Skolan ska på alla sätt återspegla principen om full delaktighet och jämlikhet. för ökad medvetenhet om funktionshinder ska ingå i utbildningen av alla barn och unga samt vara en del av fortbildningen för lärare och andra yrkesgrupper inom skolvärlden. 8:2:1 a) Kommunal information, såväl skriftlig som muntlig, såväl protokoll och webbsidor som broschyrer, informationsblad och liknande, ska utformas så att den är lätt att förstå och är tillgänglig för alla samt efter behov anpassad för människor med funktionshinder. b) Översyn av kommunens inkl. de kommunala bolagens informationsmaterial som syftar till att göra information anpassad, lätt tillgänglig och lätt att förstå. Översynen ska ske i samråd med det Kommunala handikapprådet. c) Det av kommunfullmäktige beslutade Bemötandeutredningens resultat ska beaktas inom samtliga verksamhetsområden. 8:2:2 Samtliga styrelser, nämnder och berörda kommunägda bolag. 8:2:3 Tidsplan Genomförande snarast efter kommunfullmäktigebeslut. 8:3 POLICY OCH PLANERING a) Handikappsynpunkter ska vägas in redan från början vid allt policyarbete och vid all planering inom kommunen.

14 Sid 14 (22) b) Det kommunala handikapprådet (KHR), ska alltid ges möjlighet att ta del av och påverka beslut som rör program och planer för människor med funktionshinder. c) Kommunens policy, planering och insatser på handikappområdet ska samordnas med andra berörda huvudmäns, som statens, landstingets, försäkringskassans, länsarbetsnämndens och länstrafikens med flera. 8:3:1 a) I alla kommunala policydokument och planer ska handikappaspekter redovisas på ett tydligt och lätt begripligt sätt. 8:3:2 Samtliga styrelser, nämnder och berörda kommunägda bolag 8:3:3 Tidsplan Påbörjas snarast efter ett kommunfullmäktigebeslut. 8:4 STÖD OCH SERVICE a) Inom kommunen ska det finnas kunskap och beredskap för att tillgodose funktionshindrades både individuella och kollektiva behov av stöd och service på ett planerat sätt. b) Behovet av dialog, kommunikation och ett respektfullt bemötande gentemot funktionshindrade ska tillgodoses i alla sammanhang. c) sfördelning och samordning av olika huvudmäns uppgifter och insatser när det gäller funktionshindrade ska klarläggas.

15 Sid 15 (22) 8:4:1 a) Samordningsdiskussioner med berörda huvudmän (landstinget, försäkringskassan, länsarbetsnämnden med flera) 8:4:2 Socialnämnd Omvårdnadsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Teknisk nämnd (färdtjänst) 8:4:3 Tidsplan Genomförande snarast efter kommunfullmäktigebeslut. 8:5 UTBILDNING b) Kommunen ska utveckla sitt ansvar för de barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder som är i behov av pedagogiskt och annat stöd. c) Barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ska så långt det är möjligt erbjudas utbildningar i eller i närheten av hemorten. d) Det ska finnas rutiner och resurser för att ta fram lämpligt stöd och lämplig hjälp som kan göra utbildningen tillgänglig och tillfredsställa individuella behov hos människor med funktionshinder. e) Alla barn, ungdomar och vuxna elever med funktionshinder ska ha tillgång till personal med erforderlig, specialpedagogisk kompetens. f) Kommunen ska ha en klart formulerad policy för hjälp och stöd till alla i skolan med funktionshinder. Denna policy ska finnas med i kommunens skolplan och vara känd av alla som arbetar inom skolan.

16 Sid 16 (22) g) Det ska finnas ett nära samarbete mellan föräldrar och skola samt handikapporganisationer på alla nivåer i utbildningsprocessen när det gäller elever med funktionshinder. h) Det ska finnas ett nära samarbete mellan skolan och näringslivet vad gäller funktionshindrade elevers möjligheter till praktikbesök och praktikarbete. i) Barn och ungdomar, som genom sina funktionshinder har svårigheter i skolan, ska beredas alternativa lösningar i samråd med föräldrarna. 8:5:1 a) Kommunens skolplan ska redovisa ett tydlig ansvarstagande i frågan om barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. 8:5:2 Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8:5:3 Tidsplan Beaktas i skolplanearbetet. 8:6 PERSONALUTBILDNING b) Nämnder, förvaltningar och berörda, kommunala bolag ska ge sin personal en lämplig och efter omständigheterna anpassad utbildning vad gäller funktionshindrade människors situationer, förutsättningar och behov. c) Principen om full delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder ska genomsyra all kommunal utbildning av personal som yrkesmässigt möter människor med funktionshinder. d) Kommunens utbildningar och kurser inom ämnesområdet ska utformas i samråd med det kommunala handikapprådet (KHR). Motsvarande ska gälla också när kommunen beställer och handlar upp kurser och konferenser.

17 Sid 17 (22) 8:6:1 a) Kommunal personal samt gode män erbjuds utbildning inom ämnesområdet. Utbildningen ska vara anpassad efter verksamhetsinriktning. b) Personal som handlägger frågor som berör, och personal som arbetar med människor med funktionshinder erbjuds kompetensutveckling inom ämnesområdet. 8:6:2 Kommunstyrelsen (policyfrågor) Övriga berörda styrelser, nämnder och berörda kommunägda bolag 8:6:3 Tidplan Genomförande snarast efter kommunfullmäktigebeslut och kontinuerlig uppföljning. 8:7 ARBETE a) Kommunen ska stödja människors med funktionshinder lika rätt till arbete på den öppna arbetsmarknaden. b) Kommunen ska vara ett föredöme för andra arbetsgivare när det gäller anställningar och att bereda arbete för människor med funktionshinder. c) Kommunen ska främja möjligheten till arbete och sysselsättning för människor med funktionshinder inom kommunorganisationen genom anpassade befattningsbeskrivningar och anpassade arbetsplatser utanför kommunorganisationen genom rådgivning för att exempelvis kunna starta och driva kooperativa eller egna företag. d) Kommunens nämnder/förvaltningar och bolag ska aktivt sträva efter att öka antalet anställda och sysselsatta människor med funktionshinder i samarbete med försäkringskassan och länsarbetsnämnden.

18 Sid 18 (22) e) Människor med funktionshinder i kommunens tjänst ska ges samma utvecklings- och karriärmöjligheter som andra anställda 8:7:1 a) En särskild policy ska utarbetas för kommunens rekrytering av och arbetsplatsanpassning för människor med funktionshinder. b) En översyn görs av kommunens insatser för att bereda arbete och sysselsättning för människor med funktionshinder. 8:7:2 Kommunstyrelsen Berörda kommunägda bolag i samarbete med det kommunala handikapprådet. 8:7:3 Tidsplan Genomförs snarast efter kommunfullmäktigebeslut. 8:8 HANDIKAPPORGANISATIONER a) Kommunen ska bidra till att handikapporganisationernas ställning stärks. Det kommunala handikapprådet (KHR) är handikapporganisationernas koppling till kommunal verksamhet. b) Det kommunala handikapprådet (KHR) har en fortlöpande, rådgivande roll i handikappfrågor. I all kommunal verksamhet ska KHR:s inflytande förstärkas vad gäller människor med funktionshinder. 8:8:1 a) I syfte att stärka det kommunala handikapprådets (KHR) inflytande läggs rådet under kommunstyrelsen.

19 Sid 19 (22) b) Kommunstyrelsen erbjuder i samarbete med det kommunala handikapprådet (KHR) kommunens politiker och anställda årliga seminarier med inriktning på ämnesområdet. 8:8:2 Kommunstyrelsen 8:8:3 Tidsplan Genomförs fr o m mandatperioden :9 EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET a) Människor med funktionshinder ska ges ett sådant stöd att de själva blir motiverade att söka utbildning och arbete. b) Anhöriga som vårdar människor med funktionshinder får kommunens stöd så att de upplever ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. c) Samarbetet mellan kommunen, landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden m. fl. utvecklas så att det blir bra för människor med funktionshinder. 8:9:1 a) I diskussioner med berörda huvudmän förtydliga ansvarsfördelningen och utveckla samordningen vad gäller ekonomisk och social trygghet. 8:9:2 Socialnämnd Omvårdnadsnämnd

20 Sid 20 (22) 8:9:3 Tidsplan Genomförs och redovisas för kommunstyrelsen snarast efter beslut i kommunfullmäktige. 8:10 KULTUR OCH RELIGION, REKREATION OCH IDROTT b) Människor med funktionshinder ska ges erforderligt stöd för att kunna använda sin kreativitet samt sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. c) Kommunens arrangemang och miljöer ska vara tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder. d) Kommunen ska verka aktivt för att människor med funktionshinder ska kunna delta i tränings- och tävlingsverksamhet inom idrottsrörelsen. e) Kommunen ska verka aktivt för att människor med funktionshinder ska kunna delta i kulturell och religiös verksamhet. f) Kommunen ska uppmärksamma organisationer, som får kommunens föreningsstöd, på frågan om tillgänglighet så att människor med funktionshinder i största, möjliga utsträckning har möjlighet att använda föreningarnas lokaler och tillgodogöra sig motsvarande verksamheter. 8:10:1 a) Inventera tillgängligheten i lokaler där verksamhet bedrivs med stöd från kommunen. Inventering ska ske i samråd med det kommunala handikapprådet (KHR) och resultera i en tillgänglighetsguide med inriktning mot föreningsliv. b) Utforma riktlinjer för föreningsstöd så att verksamheter i största, möjliga utsträckning kan erbjudas människor med funktionshinder.

21 Sid 21 (22) 8:10.2 Kultur- och fritidsnämnd 8:10:3 Tidsplan Genomförs snarast efter kommunfullmäktigebeslut. 8:11 VÅRD OCH BEHANDLING a) Kommunen ska verka för att minimera antalet vårdande som den funktionshindrade möter i samband med vård och behandling. b) Kommun och landsting ska samarbeta så att vårdkedjan är sammanhållen vid utslussning av människor med funktionshinder. c) Kommunens vårdpersonal ska ha kompetens att tidigt upptäcka fysiska och psykiska skador, sjukdomar och medicinska biverkningar samt hänvisa till rätt service. 8:11:1 a) I samråd med landstinget utveckla samarbetsformerna mellan sjukvårdshuvudmannen och kommunen vad gäller människor med funktionshinder. En särskild samarbetsgrupp bildas som rapporterar resultatet till resp. huvudmän. b) Öka de medicinska och psykologiska kunskaperna hos personal inom kommunen som arbetar med människor med funktionshinder. 8:11:2 Socialnämnd Omvårdnadsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

22 Sid 22 (22) 8:11:3 Tidsplan Genomförs snarast efter kommunfullmäktigebeslut. 8:12 FAMILJELIV OCH PERSONLIG INTEGRITET a) Personer med funktionshinder och deras familjer ska ges information om vad som kan göras som skydd mot alla former av övergrepp. b) Kommunens familjerådgivning, personliga assistenter och ombud, gode män med flera ska ha god kunskap om de speciella förutsättningar som personer med funktionshinder lever under. 8:12:1 a) Se över behovet av utbildning för berörd personal. 8:12:2 Socialnämnd Omvårdnadsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 8:12:3 Tidsplan Genomförs snarast efter kommunfullmäktigebeslut.

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106 2001-11-26 Kf 32 1 Kf 128 rev. 2005-11-28 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN 22 FN:s STANDARDREGLER 1, 5, 6, 7, OCH 10 2 REVIDERING 2005 Kommunens

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun En kommunal handlingsplan baserad på FN:s Standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Februari 2002 Förord Socialnämnden

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Diarienummer KF, 333/99-700 Fastställt av KF 199-10 Handikappolitiskt program Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-24 Handikappolitiskt program

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla!

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! 1 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Vad är ett handikappolitiskt program? 4 Vad är ett handikapp? 5 Hur har programmet arbetats

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Full delaktighet i Håbo

Full delaktighet i Håbo Full delaktighet i Håbo 2016-2019 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 4 Bakgrund 4 Kommunala Handikapprådet i Håbo 5 Handikapprörelsens samarbetsorgan i Håbo 5 Syfte 6 Ambition

Läs mer

Att kunna leva ett obehindrat liv

Att kunna leva ett obehindrat liv Att kunna leva ett obehindrat liv Fagersta kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, 52 U:\Kansliet\Författn \Handikappolitiska prg. KF 2010-06-22, 52 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22

Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22 Antaget av Kommunfullmäktige 2001-02-28, 13 Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22 Förord I december 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt 22 internationella standardregler för att

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN Kf 53/2006 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR ALVESTA KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 2006-08-31 2 FÖRORD... 3 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 4

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN - alla nämnders ansvar Antaget av kommunfullmäktige november 2000 Innehållsförteckning STYRSYSTEM 3 Nationella styrdokument Kommunala styrdokument Lokal

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder 2 INLEDNING Smedjebackens

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12.

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. ansvar 12. Aktivitetsmål Kommunala Handikapprådet (KHR)

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Syfte. 3. Definitioner

1. Uppdraget. 2. Syfte. 3. Definitioner 1. Uppdraget Kommunstyrelsen beslutade 2004 04 13 att plan för funktionshindrade i Gnesta kommun för åren 2004-2010 skall utarbetas. Planen skall baseras på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen Herrljunga Kommun Box 201 524 23 Herrljunga Tel. 0513-170 00 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning - baserat på FN:s standardregler för delaktighet och

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor Styrdokument 1 (5) 2014-06-24 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-09-18 x, att gälla fr.o.m. 2015 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentig: Kanslichefen Reviderad: revideras senast 2018-12-31

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Skövde kommun

Handikappolitiskt program för Skövde kommun Handikappolitiskt program för Skövde kommun Skövde - en kommun för alla Antaget av kommunfullmäktige 26 augusti 2002 Förord. Skövde fullmäktige har nu antagit ett nytt handikappolitiskt program. Ett viktigt

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet

Läs mer

Kapitel 1. Ökad medvetenhet

Kapitel 1. Ökad medvetenhet Bilaga 7 Kapitel 1. Ökad medvetenhet För att öka medvetenheten i Farsta ska vi: 1. ta fram en informationsstrategi för information till Jan juni Har inte genomförts anställda, förtroendevalda och allmänheten

Läs mer

Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program. Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande

Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program. Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande Antaget av kommunstyrelsen den 1 december 2008 1 2 Innehållsförteckning Förord 4 Program för delaktighet,

Läs mer

Policy för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Policy för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Utgåva Datum Status Kommentar 0.1 2008-08-04 Utkast Mall 0.2 2008-09-24 Reviderad Kompletterad SA, IN, KK 0.3 2008-10-22 Remissutgåva 0.4 2009-03-25 Reviderad Mht remissvar och tekniska chefens synpunkter

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2015-2018 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar Sid. 5 Synsätt Sid. 5 Metod Sid. 6

Läs mer

Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun

Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 2006, 167 Dnr KS/2006:422-730 1 (17) Innehåll Förord 3 1 Bakgrund och syfte 4 2 Standardregler och nationell handlingsplan

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet för alla Kommunfullmäktige har beslutat om Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Handikappolitiskt program 2008-2011 Syftet med ett särskilt handikappolitiskt program i landstinget är att tydliggöra kopplingen mellan landstingets övergripande mål och

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN. Måldokument

HANDIKAPPOLITISK PLAN. Måldokument Maj 2007 Agenda 22 är att förverkliga FN: s standardregler genom att ta fram handikappolitiska planer HANDIKAPPOLITISK PLAN dokument Riksdagen antog den 31 maj 2000 handlingsplanen Från patient till medborgare

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Jeanette Nordin, Uppdragsstrateg Omsorgsförvaltningen december 2016 Agenda Syfte med programmet Varför ett funktionshinderpolitiskt program

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun

Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 12(50) Ks 51 (forts) Dnr 2013-000300 Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun Ordförande kommer första att fråga på grundförslaget och sedan på

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer