Tillgänglighet i vårt Avesta Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning"

Transkript

1 Tillgänglighet i vårt Avesta Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990 talet kom FN:s standardregler. De handlar om delaktighet på lika villkor samt ökad medvetenhet i samhället om människor med funktionsnedsättning. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss) kom Lagen har stor betydelse för att personer med varaktiga funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv. I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare slås fast att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Boverket har 2003 gett ut Boverkets författningssamling BFS 2003:19 med föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kom Boverkets författningssamling BFS 2004:15 med föreskrifter och allmänna råd på allmänna platser och andra anläggningar än byggnader. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar antogs av generalförsamlingen Sverige undertecknade konventionen 2007 och den började gälla i landet år Konventionen har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter. Begreppet handikapp definierades 1982 av FNs Generalförsamling världsprogrammet för handikappade som ett förhållande mellan människor med funktionsnedsättning och brister i omgivningen. Idag använder vi begreppet funktionsnedsättning. Begreppet beskriver att en person har en nedsättning av en fysik, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när det finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Det betyder att det är samhället som ska anpassas efter individernas behov och inte tvärtom.

2 Syfte att ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet. att införliva tillgänglighetsaspekter inom alla områden så att tillgänglighetspolitiska åtgärder integreras i samhällsplaneringen och att tillgänglighet vägs in från början vid all kommunal planering. att undanröja hinder så det blir möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Begrepp Fysisk tillgänglighet Inomhus och utomhusmiljöer görs tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Alla måste kunna ta sig fram i byggnader, ta sig till och från arbetet och kunna delta i aktiviteter. Kommunikativ tillgänglighet Hjälpmedel kan behövas för att kommunikationen ska fungera. Exempel: teleslingor, tolkar, god akustik och belysning. Webbsidor på Internet utformas så att de är tillgängliga för alla. Informativ tillgänglighet Alla medborgare kan ta del av information. Information finns i olika utformningar: punktskrift, lättläst, olika språk, kassett eller diskett och även kunna kompletteras med visuell information. Information på kommunens webbsida görs tillgänglig så att den både går att se och höra. Verksamhetens tillgänglighet Negativa attityder och dåligt bemötande är ett hinder i mötet mellan människor. Funktionsnedsättning Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder är inte något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande. Handikapp Enligt Socialstyrelsens terminologi råd har begreppet handikapp utgått.

3 Policy för tillgänglighet ingår som en del av den policy som finns för kommunens anställda, i policydokumentet Avesta kommuns jämställdhets- och mångfaldspolicy. För att tillgänglighet ska utvecklas inom olika områden inom kommunen ska mål och riktlinjer formuleras som ett stöd och styrinstrument för verksamheterna i kommunen men kan även ses som ett stöd till övriga aktörer i samhället. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillgänglighetsfrågor inom kommunen och för att nå resultat så krävs ett nära samarbete med andra myndigheter, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara pådrivande och aktiv i tillgänglighetsfrågor. Kommunstyrelsens uppgift är att följa styrelsers och bolagens arbete med tillgänglighet och i bokslut ska en utvärdering beskriva hur tillgänglighetsarbetet bedrivits utifrån riktlinjer inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för tillgänglighet i kommunen och varje styrelse och bolag ska beskriva sina mål och måluppfyllelsen utifrån övergripande och egna mål. Styrelser och bolag ska dessutom redovisa följande - Vilka åtgärder som genomförts under budgetåret och vilka åtgärder som kvarstår att genomföra - Var ansvaret för genomförandet ligger - Hur man samarbetar med handikapp- och pensionärsorganisationer - Kostnader för de åtgärder som behöver genomföras - Tidplan för genomförande Avser budgetperioden samt Övergripande mål Yttre och inre miljöer tillgängliggörs inom kommunens verksamhetsområde Tillgänglighetsaspekten beaktas vid ny-eller ombyggnationer Vid upphandling ska tillgänglighetsaspekter finnas med Kollektivtrafiken ska vara tillgängliggjord Information och kommunikation ska tillgängliggöras Personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de får ett gott bemötande Kunskap om tillgänglighet ska erbjudas näringsliv och myndigheter.

4 Tänkvärt kring tillgänglighet Är nödvändigt för 10 % av befolkningen Underlättar för 40 % av befolkningen Är bekvämt för 100 % av befolkningen Vision I Avesta kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som präglas av trygghet, omtanke och bidrar till utveckling för både individ och samhälle. Handlingsplan för tillgänglighet i vårt Avesta 1. Yttre miljö som tillhör kommunens ansvarsområde ska vara tillgänglig. Inventering ur ett tillgänglighetsperspektiv utförs en gång per år av personal som sköter utemiljö. Brister inrapporteras till ansvarig förvaltningschef som avgör om det är ett enkelt avhjälpt hinder eller om en investeringsdialog tas upp med ansvarig styrelse som då avgör om det ska prioriteras i investeringsbudgetarbetet. 2. Avesta kommun ska verka för att alla bostäder vid ny-eller ombyggnation blir tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Vid bygglovsansökan ansvarar miljö och byggförvaltningen för att se till att ritningar följer de regelverk som finns för tillgänglighet. 3. Lokaler där kommunen driver verksamhet ska tillgängliggöras. Tillgänglighetsinventering utförs i samtliga lokaler av förvaltningen utsedd person. Resultatet presenteras för ansvarig förvaltningschef som hanterar frågan i enlighet med p1 samt rapporterar förändringar till kommunkansliet för ändringar på hemsidan. 4. Informationen om tillgängligheten i kommunens miljöer och lokaler ska göras tillgänglig genom en tillgänglighetsguide på hemsidan. Ansvarig styrelse svarar för att tillgänglighetsguiden är aktuell och meddelar ändringar till kommunkansliet.

5 5. Varje förvaltning ska utse en person till samordnare som har kunskap om tillgänglighetsarbetet inom den egna förvaltningen. Samordnaren ska ges fördjupad utbildning kring tillgänglighetsfrågor. Samtliga styrelser tar ansvar för att utse en samordnare. 6. En kommungemensam fortbildning om normer, bemötande attityder och tillgänglighetsfrågor ska tas fram tillsammans med handikapporganisationerna. Medarbetare och näringsidkare/företagare bjuds in till fortbildning kontinuerligt. Kommunstyrelsen utser ansvarig tjänsteman att fungera som koordinator i arbetet och som ansvarar för att fortbildning erbjuds kontinuerligt vartannat år. 7. Trafiken ska tillgängliggöras för människor med funktionsnedsättningar. Övergångsställen, p-platser, bussar, gång- och cykelvägar ska möjliggöra för funktionsnedsatta att komma fram. Ansvarig styrelse inventerar och väger in tillgänglighet i logistikplaneringen. 8. Företag, affärer och restauranger ska erbjudas delta på informations- och fortbildningsinsatser inom området tillgänglighet. Bjuds in till frukostmöten och kommunalt arrangerade fortbildningsinsatser. Ansvarig styrelse, alla. 9. Belysning är viktigt för personer med synnedsättningar och deras uppfattning av miljöer. Utebelysning ska anpassas utifrån människor med funktionsnedsättningar vid ny- eller reinvestering av belysning. Ansvarig styrelse är kommunstyrelsen 10. Idrotts- och badhusanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Se punkt 3. Inventering ska ske varje år. Ansvarig styrelse är kommunstyrelsen. 11. Träd ska finnas i utemiljöerna och är viktiga för trivseln. Det ska inte finnas träd i vägen så det blir svårt för fotgängare som har svårt att röra sig eller se. Trädplanteringar i tätortsmiljöer ska vara markerade med t e x kantsten. Ansvar kommunstyrelse samt miljö- och byggstyrelse. 12. Parksoffor. Ska det finnas gott om. Stimulerar till utevistelser för alla. Parksofforna ska ha rygg- och armstöd samt vara tillräckligt höga.

6 Parksoffor med rygg- och armstöd ska finnas utplacerade efter promenadvägar och i centrum. Ansvar kommunstyrelsen. 13. Trappor ska kontrastmarkeras i utemiljöer. En 10 cm vit bred rand målas på första och sista trappsteget. Ansvarig kommunstyrelsen. 14. Friluftsliv. Det ska finnas badplatser, lekplatser och möjligheter till fiske för personer med funktionshinder. I varje ortsdel ska det finnas minst en tillgänglig friluftsanläggning. Ansvarig kommunstyrelsen. 15. Kultur. Verket, Vicentparken, Jularbomuseet, Myntmuseet, biblioteket ska vara möjligt för funktionsnedsatta att besöka. Personer med funktionsnedsättning som besöker en verksamhet eller ett evenemang, i kommunens eller dess samarbetspartners regi, ska få ett korrekt och positivt bemötande. Tillgänglighetsinventering och tillgänglighetsguide. Ansvarig alla styrelser. 16. Handikapprådet och handikapporganisationer är självklara samarbetspartners. Tillgänglighetsarbete och tillgänglighetsprogram är en naturlig punkt på ärendelista till handikapprådet. Ansvarig kommunstyrelsen och omsorgsstyrelsen. 17. Inköp. Vid upphandlingar ska tillgänglighetsaspekter finnas med i anbudsunderlaget. Förvaltningarnas upphandlingsrådgivare fortbildas i hur tillgänglighetsaspekter tas med i underlag till upphandling. Ansvar kommunstyrelsen. 18. Arbetsplatser ska vara tillgängliggjorda utifrån de behov som finns av tillgänglighet. Chefer ska vid utvecklingssamtal ta upp frågan om funktionsnedsättningar hos sin personal och vid behov tillgängliggöra arbetsplatsen. Ansvar respektive styrelse. 19. Enkelt avhjälpta hinder. Miljö och byggnadsnämnden utövar tillsyn på såväl kommunala som privata lokaliteter. Återkommande tillsyn Ansvarig miljö- och byggstyrelsen. 20. Arbete och sysselsättning. Kommunen ska aktivt medverka till att fler personer med funktionsnedsättning får tillgång till arbetsmarknaden.

7 Genom samverkan inom kommunen, SIVA, arbetsförmedling, försäkringskassan, Portalen, Case Management, LOV, arbetsplatsanskaffare inom LSS. Ansvariga är samtliga styrelser i kommunen. 21. Kommunikation och information. Information om händelser i kulturlivet i Avesta ska vara lättillgängligt och lättläst. Information på kommunens hemsida ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning (synskadade, dyslektiker, döva, personer med kognitiv funktionsnedsättning m fl.) Kommunal information ska vid förfrågan kunna ges i alternativa format. Händelser i kulturlivet i Avesta ska göras tillgängliga i alternativa format. En standard för hur handlingar och dokument presenteras på kommunens hemsida så att alla kan ta del av materialet ska finnas. Webbredaktörer ska utbildas i att skriva lättläst, enkelt och pedagogiskt. Viktig information på kommunens hemsida ska kunna översättas till teckenspråk så att döva kan ta del av informationen på sitt eget språk. Inventering av teckenspråkskunnig personal som en resurs i kommunen ska genomföras. Tillgänglighetsguide ska finnas på hemsidan. Ansvarig alla styrelser. 22. Utbildning och arbete. Alla elever ska under skoltid få delta i aktiviteter som innebär att de får kännedom om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Ökade möjligheter till anställningar istället för daglig sysselsättning daglig verksamhet. Tas med på skolplanering. Fler personal inom omsorgsstyrelsen arbetar med utåtriktad information och erbjuder stöd till företag som kan anställa personer med funktionsnedsättningar. Ansvarig bildnings- och omsorgsstyrelse 23. Mötesplatser för barn och ungdomar. Fritidsgårdar och bygglekar ska vara tillgängliga för alla. Lekplatser ska vara försedda med en skylt med information om lekplatsens namn och var man kan vända sig med felanmälan/förbättringsförslag. Skyltning uppförs. Ansvarig bildningsstyrelsen

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

HANDIKAPPLAN HANDIKAPPOLITISK POLICY TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 INNEHÅLLANDE OCH. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 HANDIKAPPLAN INNEHÅLLANDE HANDIKAPPOLITISK POLICY OCH TILLGÄNGLIGHETSPLAN ENLIGT AGENDA 22 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Antaget av/ansvarig Kommunfullmäktige 2010-03-01 18 Dokumentbeteckning

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012 Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-09-27, 60, dnr 2010.0082 1. Inledning 3 1.1 Varför ett program för personer med funktionshinder?

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighet i gatumiljö

Tillgänglighet i gatumiljö Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet i den yttre offentliga miljön Dokumentinformation Titel Tillgänglighet i gatumiljö

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Handlingsplan 2015 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Innehållsförteckning 2(11) Sidan Handlingsplan 2015 1 Inledning 3 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Reviderad 2013-11-28 Bakgrund Hylte kommun har sedan 2001

Läs mer

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

~ SALA Bilaga KS 2013/10/1

~ SALA Bilaga KS 2013/10/1 ~ SALA Bilaga KS 2013/10/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET l (l) 2014-01-08 MISSIV PE R SKOG ---sala KOM N. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen Ink. 20'1t -01- O 8 Redovisning

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Tillgänglighet i praktiken

Tillgänglighet i praktiken Tillgänglighet i praktiken uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor Theresa Larsen i samarbete med Maria Martini April 2010 1 2 Förord I den nationella handlingsplanen för

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011

Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011 MAH/Förvaltningen Personalavdelningen 2009-06-04 Dnr PA 15-09/146 Handlingsplan för tillgänglighet vid Malmö högskola 2009-2011 2 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy 4 Malmö

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

Vägledning 2003:6 Version 5. Assistansersättning

Vägledning 2003:6 Version 5. Assistansersättning Assistansersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer