Handikappolitiskt program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikappolitiskt program"

Transkript

1 Handikappolitiskt program

2 Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare

3 Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Sverige har varit pådrivande för framtagandet av reglerna, vilka är rekommendationer till världens länder om en mininivå inom handikappområdet. Sverige liksom flertalet av världens länder, har förbundit sig att förverkliga reglernas intentioner och innehåll på såväl central som lokal nivå. Alla samhällsområden täcks av reglerna. I regeringsförklaringen 1999 står: " En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när individen möter brister i en miljö eller verksamhet. När bristerna åtgärdas och tillgängligheten ökar kan handikappet minska eller försvinna". Detta ska vara en utgångspunkt för handikappolitiken. Standard reglerna är: Inte juridiskt bindande, men kan bli internationell praxis när de används av ett stort antal kommuner som en rättslig praxis. Ett moraliskt och politiskt åtagande

4 Arbetsgrupp Gruppen som arbetat fram förslag till handikappolitiskt program har bestått av socialnämndens ordförande och socialchef. Teknisk chef, plan-o bygglovsingenjör, kommunarkitekt, förvaltningschef barn och bildnings nämnden och förvaltningsassistent barn och bildningsnämnden. Kultur- och fritidschef samt Lsshandläggare (sammankallande). Remissinstanser Kommunens nämnder Handikapporganisationer Eda Bostads AB Folkhälsorådet Handikapprådet Pensionärsföreningar Valfjället skidcenter AB Köpmannaföreningen - 4 -

5 Innehållsförteckning Förord sida 3 Arbetsgrupp sida 4 Remissinstanser sida 4 Innehållsförteckning sida 5 och 6 Syfte/målsättning sida 7 Synsätt sida 7 Funktionsnedsättning sida 8 Handikapp sida 8 FN: s standardregler sida 9 Regel 1: Ökad medvetenhet sida 10 Regel 2: Medicinsk vård och behandling sida 11 Regel 3: Rehabilitering sida 12 Regel 4: Stöd och service sida 13 Regel 5: Tillgänglighet sida 14 I den yttre miljön sida 14 Vinterväghållning sida 15 Handikapp parkeringar sida 15 Hinder på trottoarkanter och gångvägar sida 16 Räddnings tjänsten sida 17 Regel 6: Utbildning sida 17 Regel 7: Arbete sida 18 Regel 8: Ekonomisk och social trygghet sida 19 Regel 9: Familjeliv och personlig integritet sida 19 Regel 10: Kultur sida 19 Regel 11: Rekreation och idrott sida

6 Regel 12: Religion sida 21 Regel 13: Kunskap och forskning sida 21 Regel 14: Policy och planering sida 21 Regel 15: Lagstiftning sida 22 Regel 16: Ekonomisk politik sida 22 Regel 17: Samordning sida 23 Regel 18: Handikapporganisationer sida 23 Regel 19: Personalutbildning sida 23 Regel 20: Nationell granskning och utvärdering sida 24 Regel 21: Tekniskt och ekonomiskt arbete sida 24 Regel 22: Internationellt samarbete sida 24 Uppföljning, utvärdering och revidering sida 25 Lagar, vägledande dokument och referenser sida

7 Syfte/målsättning För att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning och skapa en kommun för alla har Eda kommun antagit ett handikappolitiskt program. Handikappolitiska programmet ska överföra FN: s 22 standardregler till kommunal verksamhetsnivå och bidra till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Eda kommun vill med sitt handikappolitiska program markera sitt ansvar och visa vägar som kan förbättra villkoren och öka medvetenheten om de funktionshindrades situation. Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för medborgare med funktionsnedsättningar av olika slag. Synsätt Eda kommuns handikappolitiska program syftar till att: Peka på brister i miljöer, lokaler, verksamheter, allmänna kommunikationer, information samt bemötande. Fastställa mål, inriktning och prioritering för Eda kommuns politik i frågor som rör funktionshindrade. Föreslå övergripande och konkreta åtgärder för att nå de uppsatta målen. Upplysa och utbilda de som verkar inom områden som berör de funktionshindrade. Ge en ökad förståelse för funktionshindrades situation

8 Funktionsnedsättning/funktionshinder Människor kan ha funktionsnedsättningar pga. fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn eller hörselskador, medicinska tillstånd eller psykiska sjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Funktionsnedsättningen kan bli ett hinder för att leva som andra. Handikapp Ett funktionshinder kan bli ett stort handikapp för den enskilde om inte omgivningen är tillräckligt anpassad. Handikapp beskriver mötet mellan människor med funktionshinder/funktionsnedsättningar och omgivningen

9 FN: s standardregler Regel 1 Ökad medvetenhet Regel 2 Medicinsk vård och behandling Regel 3 Rehabilitering Regel 4 Stöd och service Regel 5 Tillgänglighet Regel 6 Utbildning Regel 7 Arbete Regel 8 Ekonomisk och social trygghet Regel 9 Familjeliv och personlig integritet Regel 10 Kultur Regel 11 Rekreation och idrott Regel 12 Religion Regel 13 Kunskap och forskning Regel 14 Policy och planering Regel 15 Lagstiftning Regel 16 Ekonomisk politik Regel 17 Samordning Regel 18 Handikapporganisationer Regel 19 Personalutbildning Regel 20 Nationell granskning och utvärdering Regel 21 Tekniskt och ekonomiskt samarbete Regel 22 Internationellt samarbete - 9 -

10 Regel 1 Ökad medvetenhet Kunskap är en förutsättning för förändring. Genom representanter inom kommunen kan kunskap på olika sätt spridas om funktionshindrades behov av samhällsinsatser och varför insatserna behövs. Detta för att öka förståelsen för människors funktionsnedsättningar och för att påskynda utvecklingen mot ett jämlikt och mer delaktigt samhälle. Kortsiktiga mål Inventering av tillgänglighet för samtliga publika miljöer i kommunal regi ska genomföras under Information om tillgänglighet till fastighetsägare och ansvariga för övriga publika miljöer. Fortsatt information till personal inom olika förvaltningar och handikappföreningar vid behov. Samverkansträff med kommunens handikappråd. För att utreda hur kommuninformation kan anpassas. Man bör årligen utarbeta en "tankeskiss" för bemötande. Planera föreläsning kring bemötande för representanter från handikapporganisationer, kommunala förvaltningar och politiker. Planera ytterligare en kurs i handikappförståelse. Långsiktiga mål Företrädare för kommunen ska bidra till att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och handikapp bland kommuninnevånare och näringsliv. Kommunal information ska göras tydlig och begriplig samt vara lättillgänglig

11 Bemötande av människor med funktionshinder ska kännetecknas av kompetens och empati. Kommunen ska föregå med gott exempel genom att avsätta pengar för utformning och tillgänglighet till egna yttre och inre miljöer. Man ska trots ett funktionshinder kunna leva som andra. Ansvarig: Socialchef Utförande: Särskilda resurser måste tillskapas. Såväl ekonomiskt och med personal. Regel 2 Medicinsk vård och behandling Eda kommun ska aktivt verka för att människor med funktionshinder får den medicinska vård och behandling som de behöver. Mål Att människor med olika funktionshinder ska kunna ta del av journaler. Att all information är tydlig och begriplig. Att lokalerna är utformade så att funktionshindrade kan besöka dem. Både genom att kunna förflytta sig och orientera sig i dem. Ansvarig: Kommunchef

12 Regel 3 Rehabilitering Eda kommun ska verka för att människor med funktionshinder får den habilitering och rehabilitering samt de hjälpmedel de behöver. Mål Att all personal har kompetens att bistå funktionshindrade i olika situationer. Att funktionshindrade och deras anhöriga får stöd i ett tidigt skede för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Att funktionshindrade och deras anhöriga är medvetna om sina möjligheter att få stöd. Att funktionshindrade stimuleras att upprätthålla och skapa ett socialt nätverk som stärker möjligheterna till ett likvärdigt liv. Ansvarig: Socialchef

13 Regel 4 Stöd och service Kommunen uppfyller sina åtaganden enligt LSS. Lagar Omsorgslagen har stått modell för den nya lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft Den första lagen inom området kom Övriga lagar har kommit 1954, 1967 samt Den humanistiska människosynen ska ligga till grund för kommunens arbete riktat mot funktionshindrade personer. Detta innebär att människan alltid är att betrakta som en individ med ett eget värde. En ovillkorlig rätt till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller art av funktionsnedsättning. Lagarna har hela tiden gått från att ha betydande inslag av tvångsinsatser till rätten att erhålla en omsorg/insats. Detta synsätt innebär vidare att vi avvisar tanken på människan som ett objekt, eller ett föremål för åtgärder. Handikappomsorgen bör kännetecknas mer av praktiska handlingar än paroller och honnörsord. Viktiga begrepp är valfrihet och integritet. Mål Kontinuerlig information om LSS och handikappomsorg till övriga berörda verksamheter inom kommunen och dess förtroendevalda. Ansvarig: Avdelningschef LSS Tidsplan: Kontinuerlig information

14 Regel 5 Tillgänglighet Samhället måste göras tillgängligt när det gäller: Publika miljöer inom- och utomhus. Kommunikation och information. Eda kommun ska fullfölja sitt påbörjade arbete med att anpassa kommunens hemsida och verka för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Kommunens it avdelning följer de riktlinjer som finns inför Frågan om tillgänglighet ska genomsyra alla verksamheter. Tillgänglighet i den yttre miljön Kortsiktiga mål Fortsatt inventering av den offentliga miljön i Eda kommun under 2009 med fokusering på "enkelt avhjälpta hinder", framförallt övergångar och passager. Långsiktiga mål Den offentliga miljön på gator, torg, gång- och cykelbanor ska utformas, anpassas och underhållas så att de kan användas av alla på lika villkor. Användbara och tillgängliga vilplatser ska finnas med jämna mellanrum längs vissa gång- och cykelbanor

15 Handikappvänliga offentliga toaletter ska finnas på strategiska platser i kommunen. Ansvarig: Teknisk chef Vinterväghållning Mål Vinterväghållning ska utföras så att gångbanor, övergångsställen mm inte blockeras av snövallar. Detta ska anges vid upphandling med aktuella entreprenörer. Vid snöröjning beaktas särskilt halkbekämpning. Ansvarig: Gatuchef Tidsplan: Varje vinter. Handikapparkeringar Kortsiktiga mål Inventering av befintliga handikapparkeringar samt antalet. Parkeringarna ska vara användbara för rörelsehindrade. De bör ha tillräckliga mått för att rullstolsburen ska kunna ta sig in i och ur bilen. Handikapparkeringar parallellt med trottoar bör vara 1 m längre än normalt. Trottoarkant bör vara sänkt till max 2 cm på en sträcka av 1 m

16 Inventeringen bör även omfatta möjligheten att använda parkeringarna vintertid. Inventering av gångvägar från befintliga handikapparkeringar till tillgänglig entré. Det bör beaktas att gång-vägen ska vara högst 25 m. Likaså bör inventeringen omfatta möjlighet att använda gångvägen vintertid samt ev. behov av belysning vintertid. Långsiktiga mål Både angörings- och parkeringsplats bör anordnas. Riktvärde är 2 % av det totala antalet. Från handikapparkering till tillgänglig entré ska gångavståndet vara högst 25 m med tillgänglig gångväg. Ansvarig: Gatuchef Hinder på trottoarkanter och gångvägar Kortsiktiga mål Träff med butiksinnehavare, fastighetsägare och ägare till uteserveringar m.fl., samt representant från gatukontoret. Behjälplig är representant från gruppen för handikappolitiskt program. Planera möte med näringsidkare och fastighetsägare i samhället

17 Långsiktiga mål Trottoarer och gångstråk ska hållas fria från hinder som försvårar framkomligheten. Uteserveringar, blomsterarrangemang och cykelställ utformas i samråd med handikapprådet. Skyltning ska ske enligt kommunens skyltpolicy. Ansvarig: Gatuchef Räddningstjänsten Mål Representant från räddningstjänsten ska årligen redovisa inventering av lokaler avseende utrymnings-möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Informationskväll riktad till personer med funktionsnedsättning. Ansvarig: Räddningschef Regel 6 Utbildning Alla barn och ungdomar ska få fullgod skolundervisning och kunna ta del av den sociala samvaron i skolan. Det behövs åtgärder som ökar tillgängligheten, hjälpmedel, pedagogiska resurser och goda kunskaper hos lärare och övrig skolpersonal. Föräldrar med funktionsnedsättning ska ha tillgång till sina barns skolmiljöer och skolmaterial

18 Kortsiktiga mål Tillgängligheten i yttre och inre miljö och enkelt avhjälpta hinder kommer att prioriteras. Långsiktiga mål Målet är en skola för alla. Funktionshindrade elever ska ha möjlighet till undervisning som är anpassad till respektive elevs behov. Funktionshindrade elever ska få en likvärdig utbildning. Delaktighet och jämlikhet är viktigt. Att integrera funktionshindrade elever leder ofta till pedagogiskt nytänkande. Ansvarig: Förvaltningschef Regel 7 Arbete Eda kommun ska aktivt arbeta för att människor med funktionshinder får arbete utifrån egna förut-sättningar. Kommunen ska i samverkan med andra myndigheter, företag, vård-givare och fackliga organi-sationer utveckla möjligheterna till arbete för dem som har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Ansvarig: Kommunchef

19 Regel 8 Ekonomisk och social trygghet. Eda kommun ska arbeta för att alla människor med funktionshinder ska ha ekonomisk och social trygghet. Ansvar: Socialchef Regel 9 Familjeliv och personlig integritet. Eda kommun ska främja möjligheterna för människor med funktionshinder att leva familjeliv. Deras rätt till personlig integritet ska främjas. Ansvarig: Socialchef Regel 10 Kultur Eda kommuns kulturliv ska vara tillgängligt för människor med funktionshinder när det gäller fysiska miljöer, både inom- och utomhus. Material och information ska också vara tillgängligt. Mål Information om kulturutbudet ska finnas i kommunen och i olika handikapporganisationer. Alla ska kunna läsa och förstå informationen. Ansvarig: Kultur - och fritidschef Tidsplan: år

20 Inventering/inköp av lättlästa böcker, talböcker och storstilsböcker. Ansvar: Bibliotekschef Tidsplan: 2009 Regel 11 Rekreation och idrott Människor med funktionsnedsättning ska kunna ta del av Eda kommuns utbud inom fritids och idrottssektorn. Informationsmaterial och kommunikation ska också vara tillgängliga för att människor med funktionsnedsättning dels kan ta del av idrotts- och fritidsevenemang, dels själva utöva idrott. Alla ska kunna läsa och förstå informationen. Mål En rik fritid är en viktig förutsättning för att förbättra eller bibehålla hälsa och välbefinnande. Kommunen ska verka för att personer med funktionsnedsättning dels kan ta del av idrotts- och föreningsliv samt använda idrotts- och rekreations-anläggningar. Tillse att de aktiviteter som kommunen ordnar för människor på fritiden är tillgängligt för människor med funktionshinder. Vid annonsering av kommunens idrotts- och rekreationsarrangemang ska kommunen ange arrangemangets tillgänglighet för personer med funktionshinder. Ansvarig: Kultur - och fritidschef

21 Regel 12 Religion Kyrkan har egna riktlinjer som de följer. Regel 13 Kunskap och forskning Eda kommun ska ansvara för att kunskapen om levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättningar ökar och att kunskaperna sprids. Ansvarig: Socialchef Regel 14 Policy och planering Eda kommun ska beakta handikapp aspekterna i alla relevanta policy sammanhang. Vid verksamhetsförändringar ska konse-kvenserna för personer med funktionshinder redovisas. Eda kommun ska verka för att skapa positiva attityder till människor med funktionshinder och sprida de goda exemplen. Ansvarig: Kommunchef Tidsplan:

22 Regel 15 Lagstiftning Eda kommun har ansvaret för att det skapas en rättslig grund för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för människor med funktions-nedsättningar. Ansvarig: Respektive förvaltningschef Regel 16 Ekonomisk politik Eda kommun har det ekonomiska ansvaret för de kommunala handlingsprogram och åtgärder som ska tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Ansvarig: Kommunchef

23 Regel 17 Samordning Eda kommun ska på alla nivåer aktivt samordna sitt eget arbete med frågor inom handikappolitiska planens ram. Kommunen ska aktivt samverka med andra myndigheter, vårdgivare, näringsliv m.m. för att utveckla intentionerna i FN:s standard regler och i denna handikappolitiska plan. Ansvarig: Kommunchef Regel 18 Handikapporganisationer Eda kommun ska tillvarata handikapporganisationernas kunnande i frågor som rör planen. Ansvarig: Socialchef Regel 19 Personal utbildning All anställd personal inom Eda kommun ska få utbildning /information om funktionshinder och den handikappolitiska planen. Ansvarig: Personalchef

24 Regel 20 Nationell granskning och utvärdering Eda kommun är ansvarig för fortlöpande granskning och utvärdering av nationella program och tjänster för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Ansvarig: Respektive förvaltningschef Regel 21 Tekniskt och ekonomiskt samarbete Om Eda kommun samarbetar med, eller stödjer verksamheter som, samarbetar med utvecklingsländer, så måste handikappaspekterna vägas in vid planering och utvärdering av insatserna. Ansvarig: Kommunchef Regel 22 Internationellt samarbete Eda kommun ska delta aktivt i internationellt samarbete när det gäller åtgärder för att tillförsäkra människor med funktions-nedsättning delaktighet och jämlikhet. Ett samarbete om handikappanpassning ska inledas med Eidskogs kommun. Eidskog kommun, som har en särskilt inrättad tjänst för dessa frågor ligger långt före Eda i arbetet med handikappåtgärder och är utsedd till norsk pilotkommun beträffande Universell utformning. Ansvarig: Kommunchef

25 Uppföljning, utvärdering och revidering Planens giltighetstid Denna handikapplan gäller tills vidare från det att den blir antagen. Med revidering vartannat år. Information om handikapplanen Kommunen ansvarar för att planen anpassas efter behov och sprids i olika sammanhang. Planen ska publiceras på hemsidan och finnas upptryckt för utdelning till allmänhet, organisationer m fl. Kommunala handikapprådet KHR ska regelbundet diskutera hur arbetet med handikapplanen fortskrider. Årlig uppföljning och utvärdering. Alla nämnder ska vid kommunens bokslut redovisa hur man har arbetat med handikapplanen och hur man tagit sitt ansvar enligt planen. Man ska beskriva vad man gjort likaväl som man ska beskriva varför man ev. inte har gjort det man borde, och när man i så fall tänker göra det. Pengar, medelsanvisning. Erforderliga personella och ekonomiska resurser för åtagande enligt detta handikappolitiska program ska avsättas i varje kommande års drift och investerings budget. Varje förvaltningschef får i uppdrag att inför 2010 år budget beräkna kostnaden för erforderliga handikappanpassningsåtgärder inom sitt ansvarsområde

26 Lagar, vägledande dokument och referenser Definitioner Definitioner av begrepp och termer beslutade av Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och privata vårdgivare, för rekommenderad användning inom vård och omsorg, finns i Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Lagar och förordningar Socialtjänstlagen (2001:453) och Socialtjänstförordningen (2001:937) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS Lagen om färdtjänst (1997:736) Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Lagen om medicintekniska produkter (1993:584) och Förordningen om medicintekniska produkter (1993:876) Tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338) Skollagen (1985:1100) Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML Plan- och bygglagen (1987:10), PBL och Plan- och byggförordningen (1987:383) Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (1994:847), BVL, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (1994:1215), BVF Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (2001:526) Föreskrifter och allmänna råd Boverkets byggregler, BBR 15 Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN

27 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM 1 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS Vägledande dokument FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättningar FN:s barnkonvention om barnets rättigheter Socialdepartementet: Lindqvists nia nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 1999:21) Socialdepartementet: Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning: Riv hindren Riktlinjer för tillgänglighet. Övrigt Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning: Boverket: Enklare utan hinder, 2005 Elisabet Svensson: Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Svensk Byggtjänst

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Maj 2002 Författare Lena Lovén-Ohlsson Reviderad enligt beslut i Kf 20051024, 90 Förord 2 År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Kapitel 1. Ökad medvetenhet

Kapitel 1. Ökad medvetenhet Bilaga 7 Kapitel 1. Ökad medvetenhet För att öka medvetenheten i Farsta ska vi: 1. ta fram en informationsstrategi för information till Jan juni Har inte genomförts anställda, förtroendevalda och allmänheten

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. Arbetet ska särskilt inriktas på:

Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. Arbetet ska särskilt inriktas på: -05-04 Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun 1. Inledning Utifrån FN:s standardregler antagna 1993 som ska tillförsäkra människor med delaktighet och jämlikhet har Sverige satt upp följande mål:

Läs mer

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam. Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk strategi 2011-2016 Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.se 08-6008445 Historik 1990-2011 Från patient till medborgare FN:s konvention om

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Faktahäfte Hälsa och sjukvård

Faktahäfte Hälsa och sjukvård Faktahäfte Hälsa och sjukvård Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt i konventionens artiklar

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Handlingsplan med konkreta åtgärder

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Handlingsplan med konkreta åtgärder HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Handlingsplan med konkreta åtgärder Antaget av HN 2002-12-17 Antaget av KF 2003-02-27 Reviderad HN 2007-05-23 Utgivare Karlskrona kommun Handikappförvaltningen Tryck Psilanders

Läs mer

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetet med att strukturera och systematisera tillgänglighetsarbetet går framåt i Trelleborgs kommun. Som ett led i arbetet har detta målprogram för tillgänglighet tagits

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser

Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser Revisionsrapport Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser Östersunds kommun 25 februari 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter Myndigheterna har ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få full

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla!

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! 1 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Vad är ett handikappolitiskt program? 4 Vad är ett handikapp? 5 Hur har programmet arbetats

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Sammanträdesprotokoll 19 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder Sida 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Vår handläggare Kultur- och fritidschefen Christina Axelsson Adressat Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

HSO:s delaktighetsprogram

HSO:s delaktighetsprogram HSO:s delaktighetsprogram 2011-2015 Innehållsförteckning Förord... 3 Interna dokument... 5 Samverkansråden... 6 Regionala riktlinjer och program... 15 Nationella riktlinjer... 17 Internationella riktlinjer...

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

TD Tillgänglighetsdatabasen

TD Tillgänglighetsdatabasen 1 Innehåll TD Tillgänglighetsdatabasen........................................... 5 Hitta i TD.............................................................. 6 En mänsklig rättighet...................................................

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Full delaktighet för alla

Full delaktighet för alla 1 (16) Full delaktighet för alla Bild: Snäckan - en lekplats för alla bakom Hugins väg på Linero Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds kommun med kommunstyrelsens

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. KPMG AB 2012-05-07 Antal sidor: 11

Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. KPMG AB 2012-05-07 Antal sidor: 11 Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga Revisionsrapport Företagsn Ärenderu Underru KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms

Läs mer

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl

Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl / Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl 1 (9) Planprogram för Möllstorp 2:4 m fl Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Fastställd JAMTLIS TILLGÄNGLIGHETSPOLICY MED HANDLINGSPLAN

Fastställd JAMTLIS TILLGÄNGLIGHETSPOLICY MED HANDLINGSPLAN Fastställd 2014-04-14 JAMTLIS TILLGÄNGLIGHETSPOLICY MED HANDLINGSPLAN 2014 TILLGÄNGLIGHETSPOLICY Övergripande policy Inledning Jamtlis tillgänglighetspolicy är baserad på FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014

Hjälpmedel. - En fråga om mänskliga rättigheter! Sidan 1 (6) Fastställd av Lika Unikas styrelse den 29 januari 2014 Sidan 1 (6) Hjälpmedel - En fråga om mänskliga rättigheter! Fastställd av s styrelse den 29 januari 2014 är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som bildades i december 2009 och som verkar

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Datum 2015-02-02 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen,

Läs mer

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl Området utmed Möllstorpsgatan

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl Området utmed Möllstorpsgatan Området utmed Möllstorpsgatan 1 (9) Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl Området utmed Möllstorpsgatan Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer