Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser Östersunds kommun 25 februari 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult

2 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Torbjörn Stark Uppdragsledare

3 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGOR METOD OCH AVGRÄNSNING YTTRE RAMVERK LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH DIREKTIV INTERNATIONELLA RAMVERK FRÅN PATIENT TILL MEDBORGARE EN NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN (PROP. 1999/2000:789) PLAN- OCH BYGGLAGEN (LAG 1987:10) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM UNDANRÖJANDE AV ENKELT AVHJÄLPTA HINDER TILL OCH I LOKALER DIT ALLMÄNHETEN HAR TILLTRÄDE OCH PÅ ALLMÄNNA PLATSER (BFS 2003:19 HIN 1) TILLGÄNGLIGHETSARBETETS ORGANISATION KOMMUNSTYRELSEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND HANDIKAPPRÅDET MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMND UTFÖRARSTYRELSEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND TILLGÄNGLIGHETSARBETETS GENOMFÖRANDE OCH BEDÖMDA RESULTAT ALLMÄNNA PLATSER INOM KOMMUNEN KOMMUNÄGDA PUBLIKA FASTIGHETER ICKE KOMMUNÄGDA PUBLIKA FASTIGHETER REVISIONELL BEDÖMNING ÄR TILLGÄNGLIGHETSARBETET ÄNDAMÅLSENLIGT ORGANISERAT? KOMMER ENKELT AVHJÄLPTA HINDER VARA ÅTGÄRDADE FÖRE UTGÅNGEN AV 2010?...13 Bilaga 1: Boverkets förslag och rekommendationer utifrån uppföljning av föreskrifter 2007

4 1 Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens tillgänglighetsarbete utifrån enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser. Syftet har varit att undersöka om det finns en ändamålsenlig organisation för tillgänglighetsarbetet och om det leder till önskvärt resultat. Granskningen visar att tillgänglighetsarbetet är decentraliserat och fördelat på olika organisatoriska enheter inom kommunen. I kommunen råder olika uppfattningar/bedömningar huruvida avhjälpta hinder i publika fastigheter och på allmänna platser kommer att vara åtgärdade för utgången av Av intervjuer och dokumentation framkommer att kommunägda fastigheter, utifrån handlingsplan, troligtvis kommer att vara åtgärdade. Däremot kommer relativt mycket arbete att finnas kvar att inventera och åtgärda på allmänna platser. Kommunens handikappråd är mycket skeptiska till att målsättningen uppfylls. De anser att kommunen påbörjade tillgänglighetsarbetet sent, trots påtryckningar i flera år. Vi bedömer att förstärkt arbete krävs inom Miljö- och samhällsnämnden i syfte att möjliggöra följsamhet av intentionerna i lagstiftningen och dess föreskrifter samt utifrån upprättad handlingsplan. För publika lokaler som inte ägs av kommunen, finner vi det svårt att bedöma om målet kommer att uppnås. Miljö- och samhällsnämnden har utifrån Plan- och bygglagen ännu inte haft en uppsökande verksamhet och inte heller genomfört någon strukturerad tillsyn rörande om fastighetsägare har inventerat och åtgärdat eventuella hinder mot tillgänglighet. Utifrån granskningen ger vi följande förslag: Att miljö- och samhällsnämnden säkerställer att arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder prioriteras och att resurser finns för att möjliggöra följsamhet av intentionerna i lagstiftningen och dess föreskrifter samt utifrån upprättad tillgänglighetsplan, Att Miljö- och samhällsnämnden tydliggör på vilken nivå nämnden ska lägga sig gällande tillsyn på publika lokaler. Därtill att nämnden tillförsäkrar att det bedrivs en aktiv kommunal tillsyn med tillhörande information och inspektioner, Att det tydliggörs var arbetet kring tillgänglighet som helhet ska följas upp och utvärderas, Att det genomförs en inventering av om det finns behov av utökad utbildning kring tillgänglighetsfrågor och bemötande och att utbildningar, vid behov, fullföljs. 1

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ger ramarna för det handikappolitiska arbetet fram till år I handlingsplanen finns en struktur för hur delaktighetsperspektivet för personer med funktionshinder ska kunna genomsyra alla samhällsområden. Det handlar om att identifiera och undanröja hinder för delaktighet, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. I lagstiftningen (Plan- och bygglagen (lag 1987:10)) ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. I föreskrifter till lagstiftningen kan utläsas att dessa enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade innan utgången av Uppdrag och revisionsfrågor Östersunds kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att kommunens tillgänglighetsarbete avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser. Revisionsfrågor: Finns det en ändamålsenlig organisation för tillgänglighetsarbetet? Är tillgänglighetsarbetet, avseende enkelt avhjälpta hinder ändamålsenligt samt leder det till önskvärt resultat? Kontrollfrågor: Hur planeras och genomförs tillgänglighetsarbetet samt hur följs det upp? Är det rimligt att enkelt avhjälpta hinder kommer att vara åtgärdade före utgången av år 2010? Hur har inventering av tillgängligheten skett? Hur har prioritering skett? Har pengar budgeterats? Om ja, hur mycket och var finns de? 2.3 Metod och avgränsning Granskningen fokuseras till kommunens tillgänglighetsarbete avseende enkelt avhjälpta hinder, av fysiskt natur, för tillgängligheten i publika lokaler och på allmänna platser. Granskning har skett av styrdokument och adekvat dokumentation i form av exempelvis budget, handlingsplaner och uppföljningar av desamma. Intervjuer har genomförts med 2

6 ansvariga politiker och tjänstemän för tillgänglighetsarbetet samt med fyra representanter från det kommunala handikapprådet, sammanlagt ca 12 personer. Rapporten är sakgranskad av berörda tjänstemän. 3 Yttre ramverk lagar, förordningar och direktiv 3.1 Internationella ramverk Förenta nationernas generalförsamling antog 1993 internationella standardregler, (FN:s standardregler) för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Tydliga och principiella ståndpunkter avseende rättigheter, möjligheter och ansvar kan utläsas av de 22 standardreglerna liksom konkreta förslag på hur hinder för funktionshindrade personer kan undanröjas och därmed hur ett tillgängligare samhälle skapas. Salamancadeklarationen som antogs av FN:s organisation Unesco 1994 behandlar principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Målsättningen i deklarationen är en skola för alla. 3.2 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:789) Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken är en proposition antagen av riksdagen i maj år Syftet med handlingsplanen är att det handikappolitiska arbetet tydligare inriktas på att ta bort de hinder som finns för funktionshindrades möjlighet till fullt deltagande i samhället. Den behandlar nödvändiga samhällsförändringar för att uppnå lika rätt till delaktighet, på samma villkor, oavsett funktionsnedsättning. De statliga myndigheterna gavs ett tydligt ansvar att vara föredöme i arbetet med ett mer tillgängligt samhälle. Enligt handlingsplanen bör statliga myndigheter vara tillgängliga för alla senast år 2005 samt kommuner, offentliga miljöer och allmänna transportmedel senast vid utgången av år De nationella målen i handlingsplanen är följande: en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, Enligt handlingsplanen ska det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på: att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder, att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, 3

7 att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Det finns ett särskilt avsnitt kring tillgänglighet i handlingsplanen. I den uttrycks att, i befintliga lokaler och på befintliga allmänna platser, dit allmänheten har tillträde, bör enkelt avhjälpta hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga vara åtgärdade före utgången av år Boverket uppdrogs att prioritera tillgängligheten under de närmsta åren och att i plan- och bygglagen förtydliga kraven på tillgängligheten. 3.3 Plan- och bygglagen (lag 1987:10) Plan- och bygglagen utökades, genom lag 2001:146, med paragraf 21 a i kap 17. Det är en retroaktiv lag, dvs. den gäller redan byggd miljö. Den har följande lydelse: I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. För att vidare tolka denna lagtext har preciseringar gjorts i föreskrifter och allmänna råd. 3.4 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2003:19 HIN 1) Med stöd av plan- och byggförordningen (1987:383) har Boverket lämnat föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Dessa trädde i kraft den första december föreskrifterna gäller så kallade publika lokaler och allmänna platser. Med begreppet lokal dit allmänheten har tillträde avses t.ex. receptioner eller andra motsvarande lokaler hos en statlig eller kommunal myndighet, på sjukhus och på vårdcentraler, skolor, idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, restauranger etc. Allmän plats är i huvudsak gator, vägar, torg och parker. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som det kans anses rimligt att avhjälpa med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen. Nyttan av åtgärden bedöms i förhållande till mängden personer som kan förväntas få en ökad möjlighet att utnyttja lokalen eller den allmänna platsen. Förutsättningarna på platsen avgör om hindret är enkelt att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimliga för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. 4

8 Föreskrifterna anger att följande hinder ska avlägsnas i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser: Lokaler dit allmänheten har tillträde Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon Bristande kontrastmarkering och varningsmarkering Bristande skylting och brister i ljudmiljön Bristande och bländande belysning Bristande balansstöd Brister i utformningen och planeringen av fast inredning Platser dit allmänheten har tillträde Mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter Bristande kontrastmarkering och varningsmarkering Bristande skyltning Bristande och bländande belysning Bristande balansstöd Bristande utformning på biluppställningsplatser för handikappfordon Brister i lekplatsers utformning eller utrustning Ansvaret för arbetet ligger hos ägare av publika lokaler och allmänna platser. De ska se till att enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet åtgärdas. Det är kommunens uppgift att övervaka efterlevnaden av PBL. Kontrollen av att ägarna uppfyller kraven är beroende av aktiva tillsynsinsatser från kommunens sida eller genom anmälningar från allmänheten. Utgångspunkten är att dessa hinder ska undanröjas direkt. Om det av ekonomiska eller andra skäl finns anledning att senarelägga undanröjandet så är det möjligt. Detta bör då preciseras i en ekonomisk plan. Boverket har genomfört uppföljningar av föreskriften både 2005 och 2007 för att undersöka hur det går med tillämpningen av "Enkelt avhjälpta hinder". I rapporten för 2007 lämnar Boverket förslag och rekommendationer 1 för att påskynda åtgärder så att enkelt avhjälpta hinder blir undanröjda senast år Se Boverkets förslag och rekommendationer i bilaga 1. 5

9 4 Tillgänglighetsarbetets organisation Arbetet med tillgänglighet är fördelat på olika organisatoriska enheter inom kommunen. Av intervjuer med politiker och tjänstemän framkommer att samtliga nämnder har ansvar för handikapperspektivet och tillgängligheten i sina respektive verksamheter. Dessutom åligger det respektive nämnd och förvaltning att säkerställa att bemötandet av funktionshindrade är tillfredsställande. Utöver detta allmänna ansvar har miljö- och samhällsnämnden och utförarstyrelsen erhålligt ett specifikt ansvar för tillgänglighetsarbetet. Detta illustreras översiktligt i bilden nedan. Kommunstyrelsen Övergripande ansvar Samtliga nämnder Allmänt ansvar för tillgänglighet, perspektiv och bemötande Kultur- och fritidsnämnd Särskilt ansvar för tillgänglighet inom kultur, idrott, fritid samt för tillgängligheten i idrottshallar Miljö- och samhällsnämnden Särskilt ansvar för tillgänglighet på allmänna platser Vård- och omsorgsnämnden Handikapprådet Utförarstyrelsen Särskilt ansvar för tillgänglighet till kommunens fastigheter 4.1 Kommunstyrelsen Som kommunens ledande politiska förvaltningsorgan har kommunstyrelsen, (KS) ett övergripande ansvar för att kommunen följer den reglering som finns avseende tillgänglighet för funktionshindrade och att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Ansvaret för att förankra detta arbete har, som nämnts ovan, lagts på respektive nämnd utifrån verksamhetsområde. Förvaltningschefsgruppen utgör den tjänstemannamässiga styrgruppen för det kommunövergripande arbetet i kommunen. 6

10 4.2 Vård- och omsorgsnämnd handikapprådet Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bl.a. följande: Bistånd och stöd för äldre och funktionshindrade, Sekreterarskap i Kommunala Handikapprådet, Information kring handikappfrågor. Inom förvaltningen finns en person som särskilt har hand om tillgänglighetsfrågor. Denne bereder bl.a förvaltningens yttranden kring detaljplaner från samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån befintlig erfarenhet av tillgänglighetsaspekter. En redaktör arbetar även deltid i förvaltningen med att öka tillgängligheten/informationen på kommunens hemsida samt på den interna. Detta sker även i samverkan med den centrala informationsenheten. Kommunala handikapprådet, KHR, är ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte på kommunnivå mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer i kommunen. Det fungerar också som ett referensorgan med överläggningsrätt och yttranderätt i frågor som berör handikappade på kommunnivå. Rådet ska bl.a. verka för att funktionshindrades frågor och synpunkter tas tillvara i planeringen i alla nämnder och verksamheter som kommunen ansvarar för och tillsätter ibland en beredningsgrupp i ärenden. I rådet diskuteras brister i samhället ur ett handikapperspektiv. De beslut som fattas är rådgivande till andra nämnder. Handikapprådet består av 12 ledamöter och lika många ersättare. 5 ledamöter utses av handikappsamverkan, en från de handikappades riksförbund en från de synskadades riksförbund. Fem ledamöter är politiker från olika nämnder som bedömts viktiga ur ett handikapperspektiv. Representerade nämnder är vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. KHR utser sin ordförande (vård- och omsorgsnämndens ordförande) och vice ordförande (företrädare från en handikapporganisation). Rådet sammanträder vanligtvis 4 gånger per år och sekreterare är vård- och omsorgsnämndens sekreterare. 4.3 Miljö- och samhällsnämnd Miljö- och samhällsnämnden har ansvar för tillgänglighetsarbetet på allmänna platser i kommunen inom vilket hinder för tillgängligheten på främst gångbanor och gångvägar, torg, parker inventeras och åtgärdas. Nämnden har även ansvaret att, enligt Plan- och Bygglagen, utöva tillsyn över arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i publika fastigheter inom kommunen, oavsett ägare. Vidare ansvarar nämnden för att tillgänglighetskraven uppfylls vid ändrad användning samt vid om- och tillbyggnader av lokaler samt för stadsbusstrafiken. 7

11 4.4 Utförarstyrelsen Tekniska förvaltningen (fastigheter) sorterar under utförarstyrelsen och har ansvar att inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunens egna publika fastigheter. 4.5 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden har bl.a. ansvar för utvecklingen av tillgängligheten i idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. Nämnden har även att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i de idrottsanläggningar som nämnden ansvarar för. Biblioteksverksamheten har i projektform anlitat en arkitekt som inventerat huvudbibliotekets lokal och därefter skrivit en handlingsplan/åtgärdsprotokoll. Biblioteksanställda inventerade därefter övriga bibliotek. Vid inventeringarna engagerades även en brukargrupp från handikapporganisationer för att ta tillvara deras synpunkter. Enligt uppgift tror biblioteksverksamheten att de kommer att hinna åtgärda de enkelt avhjälpta hinder utifrån åtgärdsplanen innan utgången av I dagsläget återstår vissa åtgärder, bl.a ledstråk, hörselslinga och viss kontrastmarkeringar. Biblioteken har även jobbat med ökad tillgänglighet av verksamheten och av bemötande. Detta innefattar bl.a. anpassade datorer för funktionshindrade och en tillgängligare hemsida. Någon intervju med tjänsteman inom kultur- och fritidsnämndens kansli har inte kunnat genomföras. 5 Tillgänglighetsarbetets genomförande och bedömda resultat Det råder olika bedömningar huruvida enkelt avhjälpta hinder i publika fastigheter samt på allmänna platser kommer att vara åtgärdade före 2010 års utgång. Tjänstemän har uttryckt att kommunägda fastigheter troligtvis kommer att vara åtgärdade medan det kommer att finnas arbete kvar avseende inventering och tillsyn av de privatägda samt på allmänna platser. Representanter från handikapprörelsen uttrycker stor skepsis till att målsättningen uppfylls. De anser att kommunen startade tillgänglighetsarbetet för sent, trots att handikapprörelsen har gjort påtryckningar under flertalet år. Anledningen till den sena starten beskrivs av politiker och tjänstemän främst vara att lagstiftningen har saknat tydliga riktlinjer varför enkelt avhjälpta hinder har varit svårt att definiera. 5.1 Allmänna platser inom kommunen Trafik och parkavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för det fysiska tillgänglighetsarbetet på allmänna platser. 8

12 Östersunds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, har tecknat ett avtal med Vägverket Region Mitt som har ett sektorsansvar för tillgänglighetsfrågor i vägtransportsystemet. Kommunen har genom avtalet bundit sig att upprätta en tillgänglighetsplan för trafiknät. En grundläggande och viktig del i arbetet är att inventera hinder i den fysiska miljön på allmänna platser såsom gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkvägar, lekplatser, torg, hållplatser och terminaler samt kollektivtrafikssystemet. Trafik och parkavdelningen, med en arbetsgrupp bestående av trafikplanerare och projektledare (projektanställd byggnadsingenjör under drygt 1 år), har lett samarbetsprojektet. I projektgruppen har även kommunrepresentanter från kart och lantmäteri, plan och bygg, vård och omsorg samt barn och utbildning ingått. Det har även funnits en referensgrupp med representanter från handikapprådet och pensionärsrådet. Syftet med projektet har varit att förbättra tillgängligheten i kommunen, öka kunskapen och intresset för tillgänglighetsfrågorna, hitta en arbetsmetod för tillgänglighetsarbete med åtgärder, från planering till produktion, hitta standardlösningar samt ge en övergripande bild över stadens tillgänglighet och över vad som måste förbättras. Projektet startade under 2005 med fortsättning under 2006 och enligt tidsplan skulle åtgärder genomföras från 2006 och framåt. Östersund delades in i olika områden där hela centrumområdet prioriterades för inventering samt de gång- och cykelstråk som ansågs vara de mest frekvent använda utifrån de start 2 - och målpunkter 3 som projektgruppen utgått från. Arbetet har skett utifrån Kommunförbundets idéskrift Tillgänglig stad. Inventeringen genomfördes därefter av projektledaren, färdtjänsthandläggaren och praktikant mellan juli och september Sammanlagt har 927 stycken objekt inventerats, här ingår även ev. objekt som inte behöver åtgärdas eller redan har åtgärdats. Dessa objekt och åtgärdsförslag sammanställdes i en tillgänglighetsplan Vid inventeringen bedömdes hindren och möjliga åtgärder för att undanröja dessa. I september 2005 fanns även projektet representerat på en utställning under europeiska mobilitetsveckan där allmänheten gavs möjlighet att ställa frågor. Referensgruppen med representanter från handikapprådet och pensionärsrådet informerades om inventeringen och har till viss del deltagit i genomförandeskedet av genomförda åtgärder. 2 Startpunkter: vart de funktionshindrade kan tänkas börja sin resa (bostadsområden, specifika äldreboenden och gruppbostäder m.m.) 3 Målpunkter: allt från skolor, rekreationsområden, hälsocentraler, närbutiker, kyrkor och andra allmänna inrättningar. 9

13 I nedanstående tabell presenteras vilka tillgänglighetsåtgärder som genomfört under 2007 och 2008 inom samhällsförvaltningen på allmänna platser: 4 Miljö- och samhällsnämndens mål Tillgängligheten ska öka till parker och gator samt i kollektivtrafik genom att lätt avhjälpta hinder undanröjs Måluppfyllelse 2007: Nio stycken busshållsplatser har handikappanpassats under året. I ombyggnadsprojekt beaktas alltid behov av tillgänglighetsåtgärder. Under året har Tillgängliga stränder och tillgängliga lekplatser påbörjats. Från 2008 finns medel avsatt i budget för att genomföra ett antal av de åtgärder som anges i tillgänglighetsplanen. 2008: 15 st busshållsplatser har handikappanpassats samt en fiskebrygga i Minnesgärde. Förvaltningen har fastställt typutformning och provbyggt gångpassager i centrum i samarbete med handikappföreträdare. Arbetet har påbörjats med byte av ränndalsplattor. En tillgänglig lekplats i Lövbergaparken har färdigställts. Av intervjuer med trafik och parkavdelningen framkommer att många åtgärder återstår att genomföra. Någon uppföljning av genomförda åtgärder utifrån tillgänglighetsplanen har inte genomförts. Nämnden har, enligt förvaltningen, inte heller efterfrågat någon uppföljning av tillgänglighetsarbetet. Trafik- och parkavdelningen uppskattar i dagsläget att ca 15 % av inventerade hinder har åtgärdats. Nivåskillnader och hållplatser har prioritering att åtgärdas först. Under sommaren 2008 lades mycket resurser på att hitta bra arbetsformer och lösningar för tillgänglighet i centrumkorsningar utan markerade övergångsställen. Arbetet har varit svårare och tagit mer resurser i anspråk än vad som först förutsågs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har parallellt med tillgänglighetsarbetet under 2 år drivit ett projekt för ökad jämställdhet för kommunmedborgarna. Fokus har främst legat på tryggare belysning på cykel- och gångvägar och vid busshållsplatser. Projektet ska avrapporteras under februari Östersunds kommun har varit försökskommun och projektet har finansierats av Vägverket som finansierat en projektanställning under projekttiden. De bussar som används sedan upphandlingen 2001 och de etanolbussar som tillkommit är, enligt trafikplaneraren, handikappanpassade efter gällande normer. Bl.a. är bussarna nig- 4 Källa: Kommunens årsredovisning 2007 samt

14 bara fram med lågt insteg, utfällbar ramp, hållplatsutrop och möjligheter till fastsättning i golv av rullstol. Mellan åren finns 1 Mkr per år avsatt i nämndens investeringsbudget för att genomföra ett antal av de åtgärder som angetts i tillgänglighetsplanen. För samma period är även 550 tkr avsatta per år för trygghet och trafiksäkerhet samt 300 tkr/år för busshållplatser och vindskydd. I budget finns även öronmärkta pengar om totalt 1,1 Mkr mellan åren för att speciellt tillgänglighetsanpassa två utflyktslekplatser i kommunen. Under februari 2009 görs detta års prioriteringar utifrån tillgänglighetsplanen. Trafik och parkavdelningen tror inte att tilldelade resurser i budget kommer att räcka för att genomföra samtliga åtgärder utifrån genomförd inventering/tillgänglighetsplan. Bedömningen är att vid utgången av 2010 kommer en stor mängd av åtgärdsarbetet att kvarstå. Anledningen till detta beskrivs främst vara att tillgänglighetsarbetet påbörjades sent, att det inte har avsatts tillräckliga resurser i budget utan och att arbetet ska ske inom ordinarie verksamhet. De viktigaste stråken, där nedlagda resurser ger mest nytta, kommer att prioriteras först vad gäller enkelt avhjälpta hinder. 5.2 Kommunägda publika fastigheter Tekniska förvaltningen/fastighet ansvarar för tillgänglighetsarbetet i kommunens egna fastigheter (enligt uppgift ca 170 stycken totalt). Arbetet påbörjades genom att chefen för fastighetsförvaltningen informerades om ny lagstiftning genom handikapprådet och genom en av handikapprådet inhyrd konsult. Därefter inventerade utsedd projektledare inom fastighet, tillsammans med konsulten, Rådhuset och Östbergskolan för att träna på dessa byggnader. Baserat på inventeringen upprättades fastighetsförvaltningens handlingsplan/ besiktningsanvisning rörande tillgänglighet. Handlingsplanen innehåller en uppskattning av hur stora ombyggnadsåtgärder som krävs. Under hösten 2007 fortsatte besiktning och inventering av övriga skolbyggnader. Förskolor och äldreboenden har inte omfattats av tillgänglighetsinventeringen då de enligt inhyrd konsult inte omfattats av ny lagstiftning. Totalt har ca 20 kommunägda skolfastigheter inventerats samt ett antal övriga kommunala byggnader. Någon prioriteringslista för inventeringen har inte använts. Åtgärdsarbetet påbörjades därefter och utifrån handlingsplanen har genomförande av åtgärder beställts av lämplig leverantör. Intervjuade beskriver att genomförda inventeringar påvisade relativt små åtgärder och tidsåtgången samt kostnaden har varit lägre än beräknat. Samtliga enkelt avhjälpta medel i kommunens publika fastigheter, utifrån inventering och handlingsplan, bedöms av förvaltningen vara åtgärdade i början av Idag beräknas ungefär 80 % av åtgärderna i handlingsplanen vara åtgärdade och det är främst små åtgärder som återstår. 11

15 I investeringsbudgeten för 2007 var 500 tkr avsatt för tillgänglighetsarbetet (enkelt avhjälpta medel). I handlingsplanens konstandsberäkning av inventerade byggnader är summan för åtgärder totalt på 644 tkr. Enligt uppgift av tekniska förvaltningen/fastighet kommer sannolikt den faktiska kostnaden för åtgärder att ligga något lägre än kalkylen. 5.3 Icke kommunägda publika fastigheter Boverket menar att kommunerna har en nyckelroll när det gäller tillämpningen av bestämmelserna av enkelt avhjälpta hinder. Kommunen är å ena sidan tillsynsmyndighet och myndighetsutövare, å andra sidan ägare av många lokaler och platser som bestämmelserna avser. Att kommunerna hanterar dessa båda roller på rätt sätt är avgörande för genomslaget av bestämmelserna. Om kommunen inte föregår med gott exempel i egenskap av ägare skickar det fel signaler till andra ägare och försvårar ett mer offensivt tillsynsarbete. Arbetet med inventeringar och tillsyn av publika, icke kommunägda fastigheter har i Östersunds kommun inte systematiserats och påbörjats i någon strukturerad omfattning ännu. Fokus har istället legat på arbetet avseende kommunens egna fastigheter. En anledning till att denna prioritering har gjorts är att kommunen på så sätt visar sin trovärdighet i sina påtalanden om förändringar hos andra aktörer när ansvar tas för det egna beståndet. Enligt uppgift pågår diskussioner huruvida förvaltningen ska inhämta uppgifter från fastighetsägare för att inventera/höra om de gjort någon översyn av tillgängligheten i fastigheterna. Förvaltningen har även informerat om lagstiftning vid byggande, öppet hus-dagar etc. Ansvaret ligger på respektive fastighetsägare att retroaktivt åtgärda hinder. Tre anmälningar har, enligt uppgift, inkommit till kommunen från handikapprådet angående att enkelt avhjälpta hinder inte åtgärdats i publika fastigheter. Kommunen har därefter uppmärksammat ägaren på att anmälan inkommit. Kommunen beskrivs däremot inte ha följt upp om hindren åtgärdats då det inte varit en tillsynsfråga. Enligt uppgift diskuteras frågan inom förvaltningen hur tillsynsarbetet framöver ska systematiseras och bedrivas. Miljö- och samhällsförvaltningen begärde av kommunstyrelsen extra medel för att kunna utöka resurserna på tillsynsarbetet men fick inte mer resurser då tillsynsarbetet rörande enkelt avhjälpta hinder ansågs rymmas inom befintlig verksamhet (myndighetsutövning). Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer även krav på att enkelt avhjälpta hinder i befintlig lokal ska åtgärdas/beaktas vid om- eller tillbyggnad. De aktualiserar även bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder inom ramen för ansökan om bygglov eller en bygganmälan. Samma krav på tillgänglighetsanpassning ställs på vägnätet vid om- nybyggnationer. 12

16 6 Revisionell bedömning 6.1 Är tillgänglighetsarbetet ändamålsenligt organiserat? I Östersunds kommun är ansvaret för tillgänglighetsarbetet decentraliserat och ingår som en del i respektive nämnds ordinarie uppdrag och verksamhet. Detsamma gäller generellt för handikappfrågor/handikapperspektivet utöver det verksamhetsansvar vård- och omsorgsnämnden har. Kommunen har inte upprättat ett övergripande handikappolitiskt program/handikapplan för att tydliggöra hur kommunen strategiskt tänkt arbeta för ökad delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor, bemötande, utbildning etc. Detta har under flertalet år har efterfrågats av bl.a handikapprådet-/organisationer. Ansvaret för det praktiska utförandet av det tillgänglighetsarbete som den nationella regleringen/lagstiftningen avseende enkelt avhjälpta hinder ger upphov till är fördelat på miljö- och samhällsnämnden som myndighetsutövare och verksamhetsutövare av gator, parker m.m. och tekniska förvaltningen (fastighetskontoret) för kommunägda fastigheter. Fördelarna med detta kan vara att uppgifterna utförs där kompetensen för utförandet är som störst inom kommunorganisationen och det ger förutsättningar för integration av arbetet med enkelt avhjälpta hinder i kommunens samtliga verksamheter. Vi menar även att det kan finnas en risk genom uppdelning då brist på synergieffekter kan uppstå samt att en sammanhållen övergripande styrning och uppföljning av arbetet försvåras. Exempelvis är det idag otydligt var tillgänglighetsarbetet som helhet följs upp och utvärderas. Sammantaget görs bedömningen att förstärkt arbete krävs inom miljö- och samhällsnämnden i syfte att möjliggöra följsamhet av intentionerna i lagstiftningen och dess föreskrifter samt utifrån upprättad tillgänglighetsplan. Hade planering och genomförande av tillgänglighetsanpassningen startat tidigare kunde sannolikt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kunnat samordna planeringen av arbetet för bättre resursanvändande totalt sett under perioden fram till och med Detta gäller både enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser samt myndighetsansvaret där arbetet med tillsyn inte påbörjats i någon systematisk omfattning ännu. Vi menar att det saknas tydliga direktiv från miljö- och samhällsnämnden rörande vilken nivå nämnden ska lägga sig på gällande tillsynen av publika fastigheter. 6.2 Kommer enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade före utgången av 2010? När det gäller enkelt avhjälpta hinder i kommunens publika fastigheter så kommer, enligt fastighetsenheten, målet att uppnås. Detta gäller de åtgärder som ska ha genomförts utifrån genomförda inventeringar och handlingsplan. Vad gäller de budgeterade resurserna så beskrivs dessa vara tillräckliga för att finansiera nödvändiga åtgärder inom given tidsram. 13

17 Gällande allmänna platser så indikerar intervjuade och kostnadskalkyler på att dessa hinder inte kommer att vara åtgärdade innan utgången av Intervjuade inom Trafik och Park bedömer att ungefär 15 % av hindren i tillgänglighetsplanen har åtgärdats fram tills idag (under 2007 och 2008). Med anledning av att förvaltningen har samma resurser att tillgå för det fortsatta tillgänglighetsarbetet under 2009 och 2010, finner vi det troligt att förvaltningen inte kommer att kunna åtgärda återstående 85 % fram till utgången av Trafik och parkavdelningen har även upprättat en preliminär kalkyl utifrån inventering och tillgänglighetsplan. Kalkylen visar på en total kostnad på kr för att åtgärda samtliga enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser. I budget finns totalt avsatt 3 Mkr för tillgänglighetsåtgärder samt för busshållplatser/vindskydd totalt 600 tkr. Detta visar också sannolikt att samtliga hinder som år 2010 skulle bedömas som enkelt avhjälpta inte är åtgärdade. Arbetet påbörjades dessutom relativt sent efter att lagstiftningen trädde ikraft, vilket också kan ses som en bidragande orsak till att målsättningen troligtvis inte nås. Mycket resurser har även bl.a lagts på att hitta bra arbetsmetoder för det fortsatta arbetet. För publika, ej kommunägda, lokaler så konstaterar vi att det är svårt att bedöma om målet kommer att uppnås. Miljö- och samhällsnämnden har ännu ingen strukturerad och uppsökande verksamhet och det har inte följt upp i vilken omfattning fastighetsägare gjort en genomsyn av tillgängligheten. Någon strukturerad tillsyn utifrån PBL rörande om fastighetsägarna har åtgärdat ev. hindren har inte heller genomförts. Vi menar att det är viktigt att kommunen inventerar hur långt fastighetsägare har kommit i tillgänglighetsarbetet, både för att kunna utöva en tillfredsställande tillsyn och då det framkommit av bl.a. handikapprådet att det råder stora brister i publika fastigheter som inte ägs av kommunen. Utifrån granskningen ger vi följande förslag: Att miljö- och samhällsnämnden säkerställer att arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder prioriteras och att resurser finns för att möjliggöra följsamhet av intentionerna i lagstiftningen och dess föreskrifter samt utifrån upprättad tillgänglighetsplan, Att Miljö- och samhällsnämnden tydliggör på vilken nivå nämnden ska lägga sig gällande tillsyn på publika lokaler. Därtill att nämnden tillförsäkrar att det bedrivs en aktiv kommunal tillsyn med tillhörande information och inspektioner, Att det tydliggörs var arbetet kring tillgänglighet som helhet ska följas upp och utvärderas, Att det genomförs en inventering av om det finns behov av utökad utbildning kring tillgänglighetsfrågor och bemötande och att utbildningar, vid behov, fullföljs. 14

18 Bilaga 2 Boverkets förslag och rekommendationer utifrån uppföljning av föreskrifter 2007: Politiskt förankrade målsättningar och program i kommunerna, respektive förankring av policy och målsättningar i bolags- och företagsledningar Bättre kommunala resurser så att man både kan åtgärda inom den egna förvaltningen och bedriva tillsyn Aktiv kommunal tillsyn med information och återkommande inspektioner som vid brandinspektioner Aktiv kommunal dialog med personliga kontakter för tillsyn och med inriktning på större fastighetsägare Bättre utnyttjande från kommuner och fastighetsägare av sakkunniga i tillgänglighet Utökad utbildning av sakkunniga i tillgänglighet Upplevelsedagar och inspirationsseminarier för bättre insikter och attityder inom organisationer och företag Mer riktad information till allmännyttiga företag och kommuner som ännu inte har kommit igång med åtgärder, samt till stora fastighets- och kapitalförvaltningsföretag Aktivare tillsyn av länsstyrelserna över kommunernas insatser. 15

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Sammanträdesprotokoll 19 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. KPMG AB 2012-05-07 Antal sidor: 11

Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. KPMG AB 2012-05-07 Antal sidor: 11 Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga Revisionsrapport Företagsn Ärenderu Underru KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Tillgänglighet och service

Tillgänglighet och service Revisionsrapport Tillgänglighet och service Katrineholms kommun Juni 2009 Christina Norrgård Fredrik Alm Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING...1 1 BAKGRUND...3 2 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA...3

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. Arbetet ska särskilt inriktas på:

Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun. Arbetet ska särskilt inriktas på: -05-04 Plan för ökad tillgänglighet i Älmhults kommun 1. Inledning Utifrån FN:s standardregler antagna 1993 som ska tillförsäkra människor med delaktighet och jämlikhet har Sverige satt upp följande mål:

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetet med att strukturera och systematisera tillgänglighetsarbetet går framåt i Trelleborgs kommun. Som ett led i arbetet har detta målprogram för tillgänglighet tagits

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Pressmöte den 22 februari 2006 om förslag till ny diskrimineringslag för människor med funktionshinder

Pressmöte den 22 februari 2006 om förslag till ny diskrimineringslag för människor med funktionshinder Presskontakt: Sture Jonasson 08-158619 0708-158619 Pressmöte den 22 februari 2006 om förslag till ny diskrimineringslag för människor med funktionshinder Förord - Våra verktyg i arbetet för lika villkor

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE EN FALLSTUDIE AV BIBLIOTEK ERIKA PALMKLINT DISPOSITION Presentation Problemställning Barriärer Lagar, förordningar och allmänna råd Utrymning Människors

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 26 januari 2009 kl. 09:00 i sammanträdesrum Leja i Kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN

JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN Ramprogram 2007-2015 Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25 Demokratiberedningens ledamöter Anita Holm Bengt Aspring Nils-Åke Friman Kenneth Jägsander Carl-Gustaf Liderfelt

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Full delaktighet för alla

Full delaktighet för alla 1 (16) Full delaktighet för alla Bild: Snäckan - en lekplats för alla bakom Hugins väg på Linero Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds kommun med kommunstyrelsens

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Handlingsplan med konkreta åtgärder

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Handlingsplan med konkreta åtgärder HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Handlingsplan med konkreta åtgärder Antaget av HN 2002-12-17 Antaget av KF 2003-02-27 Reviderad HN 2007-05-23 Utgivare Karlskrona kommun Handikappförvaltningen Tryck Psilanders

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Datum 2015-02-02 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen,

Läs mer

TD Tillgänglighetsdatabasen

TD Tillgänglighetsdatabasen 1 Innehåll TD Tillgänglighetsdatabasen........................................... 5 Hitta i TD.............................................................. 6 En mänsklig rättighet...................................................

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen

Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen Bilaga 13:5 till kommunstyrelsens protokoll den 16 juni 2994, 5 PM 2004 RVII (Dnr 326-1392/2004) Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen Borgarrådsberedningen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam. Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk strategi 2011-2016 Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.se 08-6008445 Historik 1990-2011 Från patient till medborgare FN:s konvention om

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen och arbetsordningar för ovan uppräknade samverkansgrupper.

Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen och arbetsordningar för ovan uppräknade samverkansgrupper. Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet, Brottsförebyggande rådet, Samrådsgrupp med kommunbygderådet och Samrådsgrupp med näringslivet Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Handikapprådet 2006-12-06. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 18.00 20.40

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Handikapprådet 2006-12-06. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 18.00 20.40 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 18.00 20.40 Beslutande Bengt Ingvarsson, SN, ordförande Kjell Carlström, RMA, vice ordförande Lars Svensson, KS Kerstin Andersson, BUN Linda

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av tillgänglighetsarbetet

Granskning av tillgänglighetsarbetet Revisionsrapport* Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser Halmstads kommun Mars 2009 Kristina Hermansson, revisionskonsult Adrian

Läs mer

Faktahäfte Hälsa och sjukvård

Faktahäfte Hälsa och sjukvård Faktahäfte Hälsa och sjukvård Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt i konventionens artiklar

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer