Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor"

Transkript

1 Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

2 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket (20)

3 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund... 5 Ökad tillgänglighet en prioriterad fråga... 5 Tjäna på tillgänglig butik... 6 Kommunernas roll för ökad tillgänglighet i butiker... 6 Om enkäten... 7 Syfte... 7 Genomgörande... 7 Information om dem som besvarade enkäten... 8 Resultat och kommentarer Kontakt med handeln i tillgänglighetsfrågor Informationsmaterial om tillgänglighet till butiker Strategiska planer och inventerade butiker Vad kan sätta fart på tillgänglighetsarbetet? Sammanfattande kommentarer och fortsatt arbete... 20

4 4 (20) Förord Svensk Handel och Konsumentverket arbetar gemensamt med att bland annat ta fram informationsmaterial om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, till butiksägare och andra aktörer inom handeln. Denna rapport är en sammanställning av de viktigaste resultaten från en enkät som skickades ut till personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor. i kommunerna. Resultatet från enkäten kommer att var till hjälp för oss i arbetet med att motivera och inspirera butiksägare att förbättra tillgängligheten i och till sina butiker. Både Svensk Handel och Konsumentverket stod som avsändare av enkäten. Sammanställningen gjordes av Anna-Carin Widmark på Konsumentverket, som också är författare till denna rapport. Arbetet med enkäten och rapporten har genomförts i nära samarbete med Meta Troell och Lisa Burden på Svensk Handel, samt Hannah Hall på Konsumentverket.

5 5 (20) Bakgrund Ökad tillgänglighet en prioriterad fråga Den svenska handikappolitiken har de senaste tio åren varit inriktad på att öka den fysiska tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Den nu gällande nationella planen för handikappolitiken togs fram år 2000 och i den finns både mål och åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten i hela samhället. De flesta av åtgärderna i handlingsplanen riktar sig till den offentliga sektorn och handlar bland annat om att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska se till att deras verksamhet och lokaler är tillgängliga för alla medborgare. En av åtgärderna som även riktar sig till privata sektorn är de förändringar i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att enklare tillgänglighetsbrister i publika lokaler ska åtgärdas. Den nya paragrafen (17 kap 21a PBL) trädde i kraft den 1 juli 2001 och föreskrifterna (BFS 2003:19 HIN) började gälla från 1 december Paragrafen innebär att den som äger en fastighet där det finns publika lokaler ska se till att åtgärda enkla tillgänglighetsbrister. Det kan handla om att ta bort trösklar, bredda dörrar, sätta in ramper, förbättra belysning och skyltning samt ta bort saker som hindrar framkomlighet. De lokaler som berörs är alla lokaler dit allmänheten har tillträde, bland annat butiker, caféer, restauranger, idrottshallar, hotell, bibliotek och liknande. Konsumentverket är en av 14 statliga myndigheter som har ett särskilt uppdrag från regeringen att integrera funktionshinderfrågor i den löpande verksamheten. Konsumentverket ska också stödja och driva på andra parter inom konsumentsektorn när det gäller funktionshinderfrågor och tillgänglighetsfrågor. Målet för konsumentpolitiken är att Konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. För att detta ska vara möjligt måste handeln vara tillgänglig för alla, och för Konsumentverket är därför butiksägare och andra aktörer inom handeln en viktig målgrupp. För Svensk Handel är tillgänglighetsfrågorna också ett prioriterat område och det senaste året har man arbetat intensivt med att öka medvetenheten hos handlare och köpcentrumledare om dessa frågor.

6 6 (20) Tjäna på tillgänglig butik Svensk Handel och Konsumentverket arbetar sen 2009 tillsammans för att inspirera och informera butiksägare och andra aktörer inom handeln till att förbättra tillgängligheten till och i sina butiker och verksamheter. Satsningen heter Tjäna på tillgänglig butik och handlar om att ta fram informationsmaterial och sprida detta till handlare runt om i Sverige. I praktiken handlar det om att inspirera butiksägare så att de ser tillgänglighetsarbetet som en kvalitetsaspekt som kan öka kundunderlaget och förhoppningsvis omsättningen. Många tänker inte på att en ökad tillgänglighet underlättar för alla, även de som använder barnvagn, rollator, har nedsatt syn, läs- och skrivsvårigheter eller behöver lite extra personlig service. Det finns exempel på butiker som tagit bort trappsteg vid entrén och satt in dörröppnare och efter det sett en ökad kundtillströmning och omsättning. Kraven i plan- och bygglagen som handlar om att åtgärda enkla tillgänglighetsbrister ( Enkelt avhjälpta hinder ) riktar sig i första hand till fastighetsägare. Här är det kommunernas byggnadsnämnder som har ansvar att både informera fastighetsägarna och se till att lagen följs. Många av de brister som ska åtgärdas när det gäller enkelt avhjälpta hinder handlar dock om sådant som finns i butiksmiljön och är sådant som butiksägarna ofta kan åtgärda själva eller i samarbete med sin fastighetsägare. Tyvärr är det många butiksägare som inte känner till lagkraven om tillgänglighet eller är medvetna om att det finns förbättringar att göra. Tillgänglighet och användbarhet i butiker styrs också ofta av hur butiksinredningen är utformad och konstruerad, och de butiker som tillhör en butikskedja är ofta styrda av den gemensamma policyn. Därför är butiksinredare och inredningsdesigners också målgrupper som kan påverka hur den sammanlagda tillgängligheten i butiker kommer att bli. Kommunernas roll för ökad tillgänglighet i butiker Konsumentverket och Svensk Handel arbetar med att utveckla och driva på arbetet med tillgänglighetsfrågor i hela landet. För att nå våra målgrupper (butiksägare och andra aktörer inom handeln) med vårt informationsmaterial behöver vi hjälp från andra aktörer som kommer i kontakt med butiksägare och handlare.

7 7 (20) Svensk Handels region- och lokalföreningar är självklart viktiga aktörer. De finns lokaliserade över hela landet och har en naturlig kontakt med sina medlemmar. Till dessa målgrupper kan materialet spridas via Svensk Handels nyhetsbrev, utbildningar, hemsidor, frukostmöten, utbildningsdagar osv. En annan viktig aktör är de tjänstemän i kommunerna som arbetar med tillgänglighetsfrågor och som kommer i kontakt med butiksägare, centrumledare, köpcentrumledare med flera. Många kommuner samarbetar med den lokala handeln när det gäller både inventering och åtgärder av tillgänglighetsbrister, många kommuner informerar fastighetsägare om tillgänglighetskraven och många tar fram tillgänglighetsguider/besöksguider för att informera om tillgängligheten i hela kommunen. Om enkäten Syfte För att få ett bra underlag till att utveckla vårt informationsmaterial behövde vi veta mer om vilken kontakt kommunerna har med butiker/handeln när det gäller tillgänglighetsfrågor, och om de har behov av informationsmaterial. Därför bestämde vi oss för att skicka en enkät till de personer i kommunerna som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Syftet med enkäten var att: ta reda på om och hur kommunerna har kontakt med butiksägare/handeln när det gäller tillgänglighetsfrågor ta reda på om och vilket informationsmaterial om tillgänglighet som kommunerna delar ut/använder till butiksägare ta reda på vad kommunerna tror behövs för att driva på arbetet med förbättrad tillgänglighet i butiker Genomgörande För att kunna nå de personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor valde vi att använda oss av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Handisams Nätverk för tillgänglighetsfrågor. Nätverket har funnits i ett par år och har som syfte att utbyta erfarenheter inom tillgänglighetsområdet. Handisam och SKL använder också nätverket för att sprida information om aktuella frågor inom tillgänglighetsområdet. Personerna som är medlemmar i nätverket har själva anmält sig och har troligen ett intresse för dessa frågor.

8 8 (20) Nätverket består framförallt av personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommuner, men också personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor inom Landsting och statliga myndigheter. Enkäten skickades ut via e-post med en länk till enkäten. Undersökningen gjordes av personal på Konsumentverket med stöd av enkätverktyget Netigate. Eftersom enkäten var anonym går det inte att se vilka kommuner som valde att svara/inte svara på enkäten. Det går heller inte att se om det är flera personer från samma kommun som svarat. Enkäten skickades ut den 17 maj 2010, en påminnelse skickades ut den 26 maj och enkäten stängdes den 4 juni. Enkäten skickades bara till de personer i nätverket som hade en kommunepostadress, vilket blev 278 personer. Av dessa var det 172 som besvarade enkäten, vilket innebar svarsfrekvens på 62 %. Information om dem som besvarade enkäten För att säkerställa att endast få svar från personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor hade vi en kontrollfråga i början av enkäten. Arbetar du med tillgänglighetsfrågor i fysisk miljö? Det visade sig att 155 personer svarade ja på den frågan, och därmed uppfyllde våra kriterier för målgruppen. De 17 personer som svarade nej på första frågan slussades till sluten av enkäten med kommentaren Tack för din medverkan. Arbetar du med tillgänglighetsfrågor i fysisk miljö? Ja, i huvuddelen av min arbetstid 31 Ja, delar av min arbetstid 124 Summa som svarat Ja 155 Nej 17 Vet ej 0 Totalt 172

9 9 (20) För att få ytterligare information om vilken roll man har i kommunen, ställdes en fråga om vilka huvudsakliga arbetsområden man har. 148 personer svarade på frågan, där man kunde välja flera svarsalternativ. Antal personer Huvudsakliga arbetsområden Samordnare för tillgänglighetsfrågor Allmän plats och/eller trafikfrågor Bygglov Fysisk planering Fastighetsförvaltning Annat Kommentar Ungefär en tredjedel av de som svarade på frågan arbetar som samordnare för tillgänglighetsfrågor. De som fyllt i Annat (47 personer) uppgav olika titlar och arbetsområden, t ex tillgänglighetsrådgivare, handikappsekreterare, ansvarig för tillsyn över enkelt avhjälpta hinder och bygglovshandläggare. Det gemensamma för de flesta som svarade Annat är dock att man arbetar med tillgänglighetsfrågor på ett eller annat sätt.

10 10 (20) Resultat och kommentarer Nedan följer resultat och kommentarer från enkäten. Eftersom frågorna i enkäten var frivilliga att svara på har inte alla personer svarat på alla frågor. Svarsfrekvensen på frågorna ligger mellan 136 och 141. Antalet som svarat redovisas på varje fråga. Kontakt med handeln i tillgänglighetsfrågor Fråga: Hur ofta har du eller din kommun haft kontakt med följande gällande tillgänglighetsfrågor under de senaste 3 åren? Andel som haft kontakt med följande målgrupper flera enstaka ett gångerr tillfällen tillfälle aldrig summa Fastighetsägare till butiker % Butiksägare % Köpcentrumledare % Annan representant från handeln % Butiksanställda % Kommentar: 136 personer svarade på frågan om vilka aktörer inom handeln man haft kontakt med i tillgänglighetsfrågor. Resultatet visar att de flesta som arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommunerna har haft kontakt med representanter för handeln. Det vanligaste är att man har haft kontakt med fastighetsägare till butiker (80 %) eller butiksägare (78 %). Det är också många som haft kontakt flera gånger. Siffrorna visar också att cirka 40 % av tjänstemännen i kommunerna aldrig har haft kontakt med Köpcentrumledare, butiksanställda eller andra representanter för handeln.

11 11 (20) Fråga: Vad var anledningen till att du eller din kommun kontaktade någon från handeln? Anledning till kontakt med handeln Tips & råd om enkelt avhjälpta hinder 54 % Tips & råd om tillgänglighet vid ombyggnad 38 % Tips & råd om tillgänglighet vid nybyggnad 24 % Annat 26 % Inte haft kontakt 19 % Kommentar 136 personer svarade på denna fråga där tips och råd om enkelt avhjälpta hinder är den vanligaste anledningen till att man haft kontakt med handeln, följt av tips och råd vid ombyggnad och tips och råd vid nybyggnad. Av de som svarade annat uppgav många att de haft kontakt angående ombyggnad av gator och tillgänglighetsguider. Andra exempel var uteserveringar, samverkan för en bra helhet, återkoppling efter inventering, möblering för synskadade. 19 % uppgav att de aldrig haft kontakt med handeln. Detta överensstämde också med svaren på förra frågan.

12 12 (20) Informationsmaterial om tillgänglighet till butiker Fråga: Har du delat ut något av följande material om tillgänglighet till representanter för handeln under de senaste 3 åren? Antal personer Material från Boverket Eget material Material från Handisam Material från SKL Annat Inte delat ut något material Kommentar 141 personer har svarade på denna fråga, där man också kunde välja flera svarsalternativ. Cirka 35 % har inte delat ut något material alls. Det vanigaste är att man delat ut material från Boverket (54 %) eller eget material (52 %). De som använt Annat material har bland annat angett den egna kommunens handikappolitiska program, checklistor, material från DHR, Västra Götalandsregionens riktlinjer, hänvisat till Internet, Fastighetsägarnas broschyr eller tillgänglighetsguider. De verkar som om de flesta av materialen som man delat ut handlar om tillgänglighetsfrågor generellt, eller så riktar sig materialet i första hand till någon annan målgrupp än butiksägare.

13 13 (20) Fråga: Hur viktigt är det för dig eller din kommun att ha tillgång till informationsmaterial om tillgänglighetsfrågor som riktar sig till butiksägare? 4% 3% 3% 17% Nödvändigt/Mycket viktigt Ganska viktigt Varken viktigt/oviktigt Inte särskilt viktigt Vet ej 73% Kommentar: 138 personer svarade på denna fråga och hela 73 % tyckte att det är nödvändigt eller mycket viktigt med ett informationsmaterial som riktar sig till butiksägare. Cirka 20 % var ganska neutrala i frågan och cirka 6 % tyckte inte det var särskilt viktigt eller visste inte. 28 personer valde att kommentera frågan. Här följer några citat: Många brister i tillgänglighet handlar om brist på kunskap Denna fråga är ständigt pågående. Ju fler myndigheter som förmedlar att tillgänglighet är viktigt, desto bättre är det Det är enklare att motivera en förbättring av tillgängligheten om vi samtidigt kan lämna material om vad som gäller Viktigast är att handeln får kunskap. Vi har skaffat vår. Problemet ligger hos handeln och fastighetsägarna Att förmedla information är en av våra viktigaste uppgifter

14 14 (20) Om informationsmaterialet kommer från centralare håll förstår fastighetsägare, butiksinnehavare med flera att det faktiskt inte är lokalt egna påhittade regler Det måste finnas trovärdigt material som visar att de åtgärdsförslag som kommunen föreslår inte är något som en enskild tjänsteman hittat på Det är viktigare att t ex centrumledare kan sprida informationen till butiksägare Fråga: Vilken typ av informationsmaterial om tillgänglighet i butiker anser du behövs? På den här öppna frågan var det 113 personer som hade skrivit förslag och synpunkter om informationsmaterial. Den vanligaste kommentaren handlade om att det är viktigt att materialet är enkelt och konkret, gärna med bilder och skisser på olika lösningar. Den näst vanligaste kommentaren var att man vill ha material om lagkrav och enkelt avhjälpta hinder. Andra aspekter som man tog upp var att det är viktigt att materialet ska visa både den praktiska och ekonomiska nyttan av att förbättra tillgängligheten, så att butiksägarna får en förståelse för varför de ska förbättra tillgängligheten. Många skrev också att det är viktigt att materialet tar upp vilka tillgänglighetsåtgärder som underlättar för olika typer av funktionsnedsättningar. Här följer några citat: Det som alla behöver är små tips och trix på hur man kan öka tillgängligheten med små medel. Det är oftast de enklare hindrena som hjälper många! Något positivt om vad en tillgänglig butik kan göra för deras omsättning Material i positiv anda som presenterar vilka fördelar som finns med tillgängliga butiker Enkla lösningar på vanliga problem

15 15 (20) Enkla tips inklusive några bilder, till exempel höjd på receptionsdisk Broschyr som visar idéer på enkelt avhjälpta hinder Råd om hur man kan tänka vid varuplacering i butik, bemötande av kund, tillgång till personlig service med mera Förslag på bra och utvärderade lösningar, information om funktionshinder samt lagar och regler Informera om vad butiksinnehavaren lätt kan åtgärda, saker de ofta gör av ren obetänksamhet Lagstiftning/regelverk, ekonomiska incitament och konkreta förslag Webbaserad information om de viktigaste och vanligaste åtgärdsförslagen samt lista på vad man bör tänka på i bemötandet av kunder Enkla tips om utformning, skyldigheter och ansvar, möjligheterna med att bygga och inreda tillgängligt Ett material som beskriver varför det är viktigt med god tillgänglighet. Det är bra om materialet innehåller exempel på bra lösningar Enkelt avhjälpta hinder i lättläst broschyr Strategiska planer och inventerade butiker Endast ett fåtal personer uppgav att deras kommun har en strategi eller plan om tillgänglighet som riktar sig till butiksägare. Många skriver dock att kommunen är i startgroparna att ta fram en plan. De planer och material som exemplifieras är tillgänglighetsguider, kommunala handlingsprogram, skyltprogram, tillgänglighetshandböcker, broschyrer till uteserveringar, inventeringsmallar med mera. Bara ett fåtal kommuner har broschyrer eller information på hemsidan som riktar sig specifikt till butiksägare. Ungefär 30 % har kännedom om butiker i den egna kommunen som har gjort inventeringar av tillgängligheten under de senaste 3 åren. Cirka 60 % svarade att de har god kännedom om vilka butiker som åtgärdat brister i tillgängligheten. Många har dock svarat vet ej på dessa två frågor.

16 16 (20) Vad kan sätta fart på tillgänglighetsarbetet? Fråga: Vad anser du är avgörande för att butiksägare ska förbättra tillängligheten till sin butik? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Förståelse för vad bristande tillgänglighet innebär Påtryckningar från kunder med funktionsnedsättningar Tillgänglighetsförbättringar ger bra rykte Tillgänglighetsförbättringar ger ökad omsättning Påtryckningar från kommunen Informationsmaterial om tillgänglighet i butiker Tydlig ansvarsfördelning mellan butik och fastighetsägare Hjälp med att åtgärda tillgänglighetsbrister Hjälp med att inventera Samarbete i tillgänlighetsfrågor med andra butiker Påtryckningar från handikapprörelsen Mycket avgörande Lite avgörande Vet ej Kommentar 137 personer svarade på denna fråga. Det påstående som de flesta ansåg vara absolut nödvändig eller mycket avgörande (sammanlagt 78 %) var Förståelse för vad bristande tillgänglighet innebär följt av Påtryckningar från kunder med funktionsnedsättning (77 %), Kännedom om att tillgänglighetsförbättring ger bra rykte (73 %) och Kännedom om att tillgänglighetsförbättring ger ökad omsättning (72 %). På frågan om det är något annat som du anser är avgörande var det 20 personer som skrev kommentarer. Här upprepades framförallt det som kom fram i frågan innan, nämligen att insikt om problemen och kännedom om tillgänglighetskrav är avgörande. Här följer några citat: Sluta se tillgänglighet som välgörenhet och ett besvär Prova på själv för att se hur svårt det är att ta sig in i butiken om man är rörelsehindrad Ni har den största uppgiften då kommunen uppfattas som en motpart som bara ställer krav. Svensk Handel är deras medlemsorganisation och man måste agera då det kommer uppifrån

17 17 (20) Offentliggöra butikernas tillgänglighet (eller brist på detta). Skapar en konkurrenssituation Intresse från ägarna. Att de inser att de vinner på att öka tillgängligheten Fråga: Hur väl anser du att följande påståenden stämmer in? Material och stöd till butiksägare: Det finns behov av material om tillgänglighet som riktar sig till butiksägare Det finns behov av stöd till butiksägare i tillgänglighetsfrågor Stämmer i mycket hög grad/ hög grad Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej summa % % Pådrivare i tillgänglighetsfrågor: Handikapprörelsen är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor Kommunen är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor Svensk Handel är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor Konsumentverket är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor Stämmer i mycket hög grad/ hög grad Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej summa % % % %

18 18 (20) Butiksägares kunskap & kännedom om tillgänglighetsfrågor: De flesta butiksägare har bra kunskap om tillgänglighetsfrågor De flesta butiksägare är intresserade av tillgänglighetsfrågor De flesta butiksägare känner till enkelt avhjälpta hinder Stämmer i mycket hög grad/ hög grad Stämmer delvis Stämmer inte alls vet ej summa % % % Kommentar 136 personer svarade på ovanstående frågor där man skulle bedöma hur väl olika påståenden stämde in. De påståenden som stämde bäst in var Det finns behov av stöd till butiksägare om tillgänglighetsfrågor och Det finns behov av informationsmaterial om tillgänglighet till butiksägare. På dessa två påståenden svarade drygt 80 % att det stämmer i mycket hög grad/hög grad. När det gällde vilka aktörer som är viktiga pådrivare i tillgänglighetsfrågor tyckte man att Handikapprörelsen är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor, följt av Kommunen är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor var de påståenden som stämde bäst överens. När det gällde påståendena Svensk Handel är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor och Konsumentverket är en viktig pådrivare i tillgänglighetsfrågor fanns en stor osäkerhet bland de som svarade. 25 % hade nämligen svarat vet ej på detta påstående. 39 % tyckte att påståendet att De flesta butiksägare har bra kunskap om tillgänglighetsfrågor stämde delvis och 38 % att det inte stämde alls. Endast 5 % tyckte att påståendet stämde i mycket hög grad/hög grad.

19 19 (20) Fråga: Skriv gärna ner ytterligare synpunkter om tillgänglighet i butiker! Kommentar Detta var enkätens sista fråga och besvarades av 32 personer. Flera av de synpunkter som kom fram på denna fråga hade kommit fram tidigare i enkäten. Dessa synpunkter handlade bland annat om konkreta tillgänglighetsaspekter som placering av blommor, skyltar och varor, att bemötande och service är viktigt, samarbete fastighetsägare/kommun, vikten av bra information till butiksägare. Nedan redovisas några av de synpunkter som kom fram och som inte nämnts hittills i enkäten - viktigt att målgruppen (pers med funktionsnedsättning) får info om hur tillgängligheten ser ut - skulle vara bra med en helpdesk telefon/mailadress för enkla frågor - svårt att ställa krav i en liten kommun - stor fördel om personer som har funktionsnedsättningar delar ut infomaterial (mer trovärdigt) - det är svårt att åtgärda tillgängligheten i små och trånga butiker - det behövs att någon ligger på för att det ska hända mer - om inte kommunen ställer krav händer ingenting - intresset hos butiksägare är ljumt - det behövs en landsomfattande aktion kring tillgänglighet i butiker - Svensk Handel bör särskilt informera om bland annat enkelt avhjälpta hinder

20 20 (20) Sammanfattande kommentarer och fortsatt arbete Sammanfattningsvis är vi nöjda med den information och kunskap vi fått genom att genomföra denna enkät. Av de 155 personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommunerna är det cirka 80 % som har haft kontakt med butiksägare. Även om vissa av dessa bara har haft någon enstaka gång har vi ändå fått bekräftat att personer som arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommunerna är en viktig kanal för oss för att nå ut med vårt informationsmaterial till butiksägare/handeln. Det som förvånade oss var att hela 40 % inte haft kontakt med centrumledare, köpcentrumledare eller motsvarande. Eftersom dessa grupper i sin tur har kontakt med ett stort antal butiker, ofta , så är de en viktig kanal för att kunna nå ännu fler butiker. Tips och åtgärder gällande enkelt avhjälpta hinder är den vanligaste anledningen till att personer som arbetar i kommunerna har kontakt med handeln. Därefter följer tips och åtgärder om ombyggnation och nybyggnation. För oss var det viktigt att även få detta bekräftat, eftersom enkelt avhjälpta hinder också är det vi kommer att fokusera på i vårt material. När det gäller informationsmaterial om tillgänglighet ansåg 81 % att det finns behov av särskilt material som riktar sig till butiksägare. 73 % anser också att det är nödvändigt eller mycket viktigt med sådant material. När det gäller utformning av materialet anser de flesta att det ska vara enkelt, pedagogiskt, gärna med bilder och konkreta tips på åtgärder, det ska utgå från kraven i Enkelt avhjälpta hinder och gärna betona ekonomisk och praktisk nytta med åtgärderna. De synpunkter som kommit fram i denna enkät kommer att vara till stor hjälp för oss, när vi nu går vidare med att utforma material till butiksägare om tillgänglighetsfrågor.

21 Konsumentverket Box Karlstad Telefon: Webbplats: E-post:

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Sammanträdesprotokoll 19 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

TD Tillgänglighetsdatabasen

TD Tillgänglighetsdatabasen 1 Innehåll TD Tillgänglighetsdatabasen........................................... 5 Hitta i TD.............................................................. 6 En mänsklig rättighet...................................................

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.

Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk. strategi 2011-2016. Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam. Politiska mål för tillgänglighetfunktionshinderspolitisk strategi 2011-2016 Birgitta Mekibes, Handisam birgitta@handisam.se 08-6008445 Historik 1990-2011 Från patient till medborgare FN:s konvention om

Läs mer

Pressmöte den 22 februari 2006 om förslag till ny diskrimineringslag för människor med funktionshinder

Pressmöte den 22 februari 2006 om förslag till ny diskrimineringslag för människor med funktionshinder Presskontakt: Sture Jonasson 08-158619 0708-158619 Pressmöte den 22 februari 2006 om förslag till ny diskrimineringslag för människor med funktionshinder Förord - Våra verktyg i arbetet för lika villkor

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE

UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE UTRYMNING UR PUBLIKA LOKALER FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE EN FALLSTUDIE AV BIBLIOTEK ERIKA PALMKLINT DISPOSITION Presentation Problemställning Barriärer Lagar, förordningar och allmänna råd Utrymning Människors

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2014 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2014 Konsumentverket 2014, Dnr 2014/276 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Dnr 2014/276 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2014 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2014 Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

2007 års uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete enligt förordning (SFS 2001:526)

2007 års uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete enligt förordning (SFS 2001:526) 2007 års uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete enligt förordning (SFS 2001:526) Handisam, Myndigheten för handikappolitisksamordning, 2007 Titel: 2007 års uppföljning av statsförvaltningens

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetet med att strukturera och systematisera tillgänglighetsarbetet går framåt i Trelleborgs kommun. Som ett led i arbetet har detta målprogram för tillgänglighet tagits

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Rapport. Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor

Rapport. Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor Rapport 2012 Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor 2012 Anna-Carin Widmark, Konsumentverket och Brita Törnell, Handisam. Artikelnr: 50365 ISBN: 978-91-7398-968-8

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. KPMG AB 2012-05-07 Antal sidor: 11

Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. KPMG AB 2012-05-07 Antal sidor: 11 Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga Revisionsrapport Företagsn Ärenderu Underru KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms

Läs mer

Utvärdering av ett Strama-projektet

Utvärdering av ett Strama-projektet Utvärdering av ett Strama-projektet Barn, infektioner och antibiotika en utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning. Sammanfattning Strama- materialet Barn, infektioner och antibiotika introducerades

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas regeringsuppdrag Utveckla säkert elektroniskt informationsutbyte Leda och samordna

Läs mer

Regeringsuppdrag. Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder slutredovisning

Regeringsuppdrag. Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder slutredovisning Regeringsuppdrag M2008/4791/A (DELVIS) Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder slutredovisning En redovisning av Boverkets regeringsuppdrag R/ om enkelt avhjälpta hinder Boverket

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter Myndigheterna har ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få full

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1

Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 Boverket september 2007 Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 Boverket

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING KKiK-presentationer 1 KKiK-presentationer 2 KKiK-presentationer 2015 års undersökning Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Text:

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser

Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser Revisionsrapport Granskning av tillgänglighetsarbetet avseende enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser Östersunds kommun 25 februari 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012 Handlingsplan Dnr: 6721/2010-029 2010-12-21 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Fastighetsavdelningen Marie Asplind, Projektledare Tillgängligehet Handlingsplan för tillgänglighet Avser perioden 2011-2012

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER UPPLÄGG Planering ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER Emmie Wallin MPH 20091218 Genomförande Analys Problem Etik BAKGRUNDEN TILL UPPSATSEN Studerat hälsobokslut i flera arbeten Otillräcklig metod?

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Camilla Stenmark Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindqvist Britt-Inger Lundstedt Christine Edström Eva Gustavsson

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Vad ska till för att öka konsumtionen? Utmaningar och erfarenheter Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Axelsson M. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Slutrapport: Kristoffers och Zulkiflys praktik hos Med rätt att handla

Slutrapport: Kristoffers och Zulkiflys praktik hos Med rätt att handla Slutrapport: Kristoffers och Zulkiflys praktik hos Med rätt att handla Inledning... 3 Vi inspekterade tillgängligheten... 4 Rekommendationer... 5 Förslag på hur matbutikerna kan göra för att bli mer tillgängliga

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Besöksinformation för Alla. råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet

Besöksinformation för Alla. råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet Besöksinformation för Alla råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet Titel: Besöksinformation för Alla råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet. Handisam, Myndigheten

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Kulturarv för alla 2012

Kulturarv för alla 2012 Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturarv för alla 2012 Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post VETLANDA Januari 2016 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen

Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen Återrapportering regleringsbrev budgetåret 2007 Handisam, Myndigheten för handikappolitisksamordning, 2007 Titel: Struktur för uppföljning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2012-03-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2012-03-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.15 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post NORRKÖPING Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Barn och ungas delaktighet i 6 K. Rapport från 6 K folkhälsogrupp nr 2015-09

Barn och ungas delaktighet i 6 K. Rapport från 6 K folkhälsogrupp nr 2015-09 Barn och ungas delaktighet i 6 K Rapport från 6 K folkhälsogrupp nr 2015-09 Sammanfattning Under 2011 gjordes en folkhälsokartläggning av Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga (kallas

Läs mer

Föräldraföreningen Botkyrka Musikklasser, medlemsenkät 2013

Föräldraföreningen Botkyrka Musikklasser, medlemsenkät 2013 Föräldraföreningen Botkyrka Musikklasser, medlemsenkät 2013 Metod Enkäten genomfördes med hjälp av ett web-baserat verktyg (www.enkät.se) under januari 2013. Alla vårdnadshavare till elever i Botkyrka

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 2011 Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan Fysisk planering för minskad klimatpåverkan 1 Förord Detta är den tredje enkäten från SKL om kommunernas arbete

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Tillgänglighet 2010 BUSKUL! Bibliotek och kultur för barn och unga på SU SIS FÖRLAG AB FRAMSTEGET 21

Tillgänglighet 2010 BUSKUL! Bibliotek och kultur för barn och unga på SU SIS FÖRLAG AB FRAMSTEGET 21 Tillgänglighet 2010 BUSKUL! Bibliotek och kultur för barn och unga på SU SIS FÖRLAG AB FRAMSTEGET 21 Innehåll 2 Förord - Det är dags att börja spurta 4 Fem i tolv... 6 Regeringen ger sig själv underkänt

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STADSLEDNINGSKONTORET STABEN SID 1 (5) 2010-01-18 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER Kollektivtrafik Under medborgardialogerna har frågan vad är bra med

Läs mer

Sammanställning av enkät utförd i projektet Hela Sverige gör jämt 2007

Sammanställning av enkät utförd i projektet Hela Sverige gör jämt 2007 Bilaga 5 Sammanställning av enkät utförd i projektet Hela Sverige gör jämt 2007 Totalt utskick till 23 Länsbygderåd Svar från 20 Länsbygderåd, varav 2 svar från två av Länsbygderåden. Motiveringar och

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer