Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten"

Transkript

1 Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

2 LANDSTINGET KRONOBERG 2 (25) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR GENOMFÖRANDE RESULTAT BOKEN LEVA MED BARN BOKEN SMÅ OCH STORA STEG TILLSAMMANS SLUTSATSER BILAGOR BILAGA 1. INFORMATION TILL BVC INFÖR ENKÄTUNDERSÖKNING BILAGA 2. ENKÄT TILL FÖRÄLDRAR BILAGA 3. ENKÄT TILL BVC-SJUKSKÖTERSKOR BILAGA 4. REDOVISNINGSBLANKETT... 21

3 LANDSTINGET KRONOBERG 3 (25) Sammanfattning En uppföljning av böckerna Leva med barn och Små och stora steg tillsammans som används inom barnhälsovården i Kronobergs län gjordes under våren Detta för att undersöka om böckerna används samt om det fortfarande finns ett behov av dem. En enkät skickades ut till samtliga BVCsjuksköterskor i länet och en enkätundersökning gjordes bland föräldrar under veckorna Totalt deltog 46 BVC-sjuksköterskor och 127 föräldrar. Både föräldrar och BVC-sjuksköterskor ger böckerna ett gott omdöme och majoriteten uppger att de använder sig av dem. Uppföljningen visar också att många föräldrar använder 1177 och källor på nätet när de söker information om sina barn. Sammanfattningsvis kan sägas att sägas att man från BVC anser att böckerna även fortsättningsvis ska delas ut. Flera förslag till utveckling av boken Små och stora steg tillsammans har också inkommit. Bland annat önskade man mer faktainformation om barnets utveckling.

4 LANDSTINGET KRONOBERG 4 (25) 1 Inledning Boken Leva med barn är en bok om små barns hälsa och utveckling skriven av barnläkarna Lars H Gustafsson och Marie Köhler. Boken lämnas idag ut till föräldrar som kommer till barnhälsovården i Kronobergs län och har gjorts så sedan många år tillbaka. Små och stora steg tillsammans är en bok framtagen av folkhälsoenheten inom ramen för projektet Det goda föräldraskapet. Boken lämnas till alla nyblivna föräldrar i länet. Den innehåller information om samspelet mellan förälder och barn och ersätter även hälsokortet som tidigare användes inom barnhälsovården. I boken finns möjlighet att föra in vaccinationer och annan information om barnet. Som en del i folkhälsoenhetens och barnhälsovårdens utvecklingsarbete har en uppföljning av dessa två böcker gjorts. Uppföljningen har genomförts av folkhälsoutvecklare Hanna Lunding, folkhälsoenheten under handledning av FoU-ledare Lena Lendahls, FoU Kronoberg. 1.1 Syfte Syftet med uppföljningen är att undersöka om de två böckerna Leva med barn och Små och stora steg tillsammans används och hur de uppfattas, dels bland länets BVC-sjuksköterskor och dels bland föräldrar som besöker BVC. 1.2 Frågeställningar Vilka erfarenheter har BVC-sjuksköterskor av böckerna? Använder BVC-sjuksköterskorna böckerna i sitt möte med föräldrar, i så fall hur? Vilka erfarenheter har föräldrar av böckerna? Använder föräldrarna böckerna, i så fall hur? Finns det fortfarande ett behov av böckerna? Finns det något behov av uppdatering/förändring av boken Små och stora steg tillsammans? 1.3 Avgränsningar Uppföljningen avgränsades till den grupp föräldrar som kom till BVC för sitt barns 18-månadersbesök. Eftersom dessa föräldrar har längst erfarenhet av de båda böckerna.

5 LANDSTINGET KRONOBERG 5 (25) 2 Genomförande Uppföljningen genomfördes under mars/april (v.9-14) Länets BVCsjuksköterskor har både varit en del av undersökningen och ett stöd i genomförandet. Ett informationsbrev om uppföljningen skickades inledningsvis ut till BVC för att informera om uppföljningen och hur den skulle genomföras (bilaga 1). Uppföljningen genomfördes genom två enkäter. En webbenkät (bilaga 2) skickades ut till samtliga BVC-sjuksköterskor. En påminnesle gick ut efter två veckor och ytterligare en efter cirka fyra veckor. Den andra enkäten (bilaga 3) lämnades till de föräldrar som kom med sitt barn på 18-månadersbesök till BVC under de aktuella veckorna. Enkäterna med tillhörande följebrev skickades ut till BVC. För att ge föräldrarna möjlighet att lämna in enkäterna anonymt placerades en brevlåda på varje BVC. Föräldrar som så önskade kunde skicka in enkäten via ett svarskuvert istället. BVC ombads använda sig av en redovisningsblankett (bilaga 4). Dels för att redovisa hur många 18-månadersbesök som gjordes under perioden och dels för att få en bild av orsaker till eventuellt bortfall. Om det till exempel fanns grupper som av olika orsaker inte fick enkäten.

6 Procent LANDSTINGET KRONOBERG 6 (25) 3 Resultat Totalt redovisades 178 st 18-månadersbesök under perioden. Även om några BVC uppgav att de inte haft några besök under de aktuella veckorna kan den egentliga siffran förväntas vara något högre då uppgift saknas från några andra håll (redovisning saknas från 5 BVC). Totalt inkom 127 enkäter från föräldrar i länet. Av de 178 redovisade besöken var det 43 personer som inte fick någon enkät med hänvisning till språksvårigheter, att man på BVC missat att lämna ut enkäten eller att föräldern avböjt deltagande. Svarsfrekvensen blev då ca 94 %. Av de föräldrar som besvarade enkäten var 102 kvinnor och 11 män och ungefär en tredjedel av gruppen var förstagångsföräldrar. Enkäten till BVC-sjuksköterskor besvarades av 46 av 57 personer, en svarsfrekvens på 82 %. 3.1 Boken Leva med barn Nästan alla BVC-sjuksköterskor (98%) uppger att de delar ut boken och nästan alla föräldrar uppgav också att de fått boken (förutom 2 föräldrar). En liten skillnad visade sig ändå finnas gällande vilka föräldrar boken delats ut till (figur 1) Till vilka delar du ut boken - Leva med barn? Till alla nyblivna föräldrar Endast till förstagångsföräldrar n=46 Endast till utvalda föräldrar med särskilda behov Figur 1. Figuren visar fördelningen mellan BVC-sjuksköterskornas svar. BVC-sjuksköterskorna lämnade också följande kommentarer till frågan: - Om de gillar att läsa böcker och är - Lämnar till alla nyblivna som inte har positiv till att få den och kommer att boken innan. använda den. - Som inte fått den tidigare. - Om de inte har boken sedan tidigare - Dom som vill ha. och de inte har en gammal version. - Inga andra. - Även till föräldrar som tappat bort - Nyinflyttade som inte har fått boken. boken. - Flergångsföräldrar har oftast boken - Flergångsföräldrar om det är några år sedan tidigare och behöver ingen ny. sedan de fick barn.

7 LANDSTINGET KRONOBERG 7 (25) Ungefär halva gruppen sjuksköterskor (50 %) upplevde att föräldrar använder boken men relativt många (40 %) uppgav också att de inte vet om föräldrar använder sig av den. Återstående (10 %) upplevde att föräldrarna inte använder boken. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna (91 %) beskrev att de använder boken i mötet med föräldrar, exempelvis i föräldragrupper eller vid hembesöket. BVC-sjuksköterskorna beskrev att de använder boken på följande sätt: - Jag använder den vid första hembesöket, brukar då visa barnsäkerhetssidorna och visa att den är bra att slå i. Brukar även rekommendera dem att läsa den när det är dags för matintroducering. - Vid inskrivning. - Rek ha den som ett stöd i olika frågor. - Tex i föräldragrupper. kan vara bra att hänvisa vid olika problem eller frågor vid första hembesöket, hänvisar till olika kapittel bla om att förebygga barnolycksfall. - Relaterar till boken i föräldragrupp och använder ibland stycken från boken. - Vid rådgivning på mottagning. Visar upp sidor tex om mat, sömn, trots. - Pratar om vad som finns att läsa i den, särskilt avsnittet med barnsäkerhet. Hänvisar dit vid hembesök, personliga möten o. v. föräldragrupp. - Vid hembesöket berättar jag i stora drag vilka olika ämnen som tas upp i boken. Jag uppmuntrar föräldrarna att läsa olika kapitel som berör barnet vid just det tillfället vi träffar ex vid 8-m besöket (barnolycksfall). - I föräldra-grupper. - Hänvisar i t.ex. FUB. - Det är en bra kortfattad bok med lite om mycket. - Hänvisar till olika stycken som ex.olycksfall, vaccinationer, gränssättning, bra internetadresser.även första hembesöket om skrik-baby shaken. - Vissa delar hänvisar jag till. - I rådgivningen och vid föräldragrupper. - Påminner i föräldragruppen om specifka avsnitt. Checklistan barnsäkerhet. - Ex när frågeställningar kommer såsom ex sömn, rutiner mm. - Hänvisar till den i samband med information om bl.a. olycksfall. - Visar checklista på barnsäkerhet vid hembesöket och på föräldragrupper. - Visar t ex om skadeförebyggande åtgärder, Egenvård. - Refererar, visar. - Tar upp om barnsäkerhet bl.a. - I mitt dagliga arbete samt i föräldragrupp. - Vi ger läxa inför en del samtal. Plockar fram den vid möten emellanåt - Vid första hembesöket men är sedan dålig på att påminna om den. - Hänvisar till aktuellt som mat olycksfall etc.

8 Procent Procent LANDSTINGET KRONOBERG 8 (25) De flesta föräldrar svarade att de hade läst boken (86%). Omkring var femte förälder uppger att de har läst hela boken, många beskriver att de läst delar av boken och använder boken när de vill läsa om något speciellt Om ja, hur använder du i så fall boken Leva med barn? Jag har läst hela boken Jag har läst delar Jag läser i den när av boken jag vill veta något speciellt n=119 Jag läser i den inför föräldragrupp Figur 2. Figuren visar fördelningen mellan föräldrarnas svar. Flera alternativ var möjliga. Föräldrarna tillfrågades om vilka andra källor de använder sig av om de behöver information om sitt barn. Många uppger att de använder 1177, antingen via telefon eller 1177.se. Mamma, mor- och farföräldrar, vänner och bekanta, andra föräldrar, bvc, familjeläkarbok och böcker på engelska var några andra källor. När det gäller källor på internet så nämdes följande hemsidor: Google Familjeliv.se Growingpeople.se Libero.se Gravid.se Kidshealth.org Moms Vilka andra källor använder du dig av när det gäller information om ditt barn? n= Ringer 1177 Läser på 1177.se Facebook Internetsajter Föräldrasajter Figur 3. Figuren visar fördelningen mellan föräldrarnas svar. Flera alternativ var möjliga.

9 Procent Procent LANDSTINGET KRONOBERG 9 (25) Vad tycker du om boken Leva med barn? Föräldrar (n=119) BVC-sjuksk. (n=46) 0 Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig Figur 4. Figuren visar fördelningen mellan Föräldrarnas och BVC-sjuksköterskornas svar. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna (83%) tycker att barnhälsovården fortsättningsvis ska tillhandahålla boken. De tillfrågades också på vilket sätt de tycker att barnhälsovården ska använda den framgent. Ungefär halva gruppen ansåg att den endast bör delas ut till förstagångsföräldrar. Men många tyckte också att den fortsättningsvis skulle lämnas ut till alla nyblivna föräldrar. 100 Anser du att barnhälsovården fortsättningsvis ska tillhandahålla boken Leva med barn? Om ja, på vilket sätt? n= Dela ut till alla nyblivna föräldrar Endast dela ut till Endast dela ut till förstagångsföräldrar utvalda föräldrar med särskilda behov Låna ut boken till föräldrar Figur 5. Figuren visar fördelningen mellan BVC-sjuksköterskornas svar.

10 Procent LANDSTINGET KRONOBERG 10 (25) 3.2 Boken Små och stora steg tillsammans Samtliga BVC-sjuksköterskor uppger att de delar ut och använder boken Små och stora steg tillsammans. Alla uppger också att de använder den till att fylla i längd/vikt/vaccinationer och omkring två tredjedelar av gruppen använde den även till tidsbokningen. BVC-sjuksköterskorna menar att majoriteten av föräldrarna har den med sig till besöken. En majoritet av föräldrarna uppgav också att de fått boken och många (75%) har läst den Hur använder du boken Små och stora steg tillsammans? n= Jag har läst hela boken Jag har läst i boken vid flera tillfällen Jag använder sidorna för tillväxt och vaccinationer Jag använder inte boken Figur 6. Figuren visar fördelningen mellan föräldrarnas svar. Flera alternativ var möjliga. BVC-sjukskköterskorna beskriver att de tar upp avsnitt i boken, hänvisar till den i mötet med föräldrar, vid hembesök eller föräldragrupp. Så här sa sjuksköterskorna: - Visar den på första hembesöket o visar att det står många tänkvärda saker som nybliven förälder och även senare. - Samtal om närhet, gränssättning. - Pratar om och refererar till det som står i boken i olika sammamhang. - Föräldrarna skriver sina frågor i boken för att inte glömma. - Nej. - Nej, men rekommenderar att de ska läsa den för det står mycket bra i den som får barn att känna trygghet. - Visar hur boken används, Tänkvärda texter Bvc Basprogram m.m i samband med 1:a hembesöket. - Till föräldragrupper vid samtal om sömn. - Översikten över basprogrammet. - Referera ibland de tänkvärda små "verserna" i samtal med föräldrarna. Bra och pedagogiska bider som ibland säger mer än ord. - Uppmärksammar föräldrarna på allt fint som faktiskt står i den. - Citerar något från boken...

11 Procent LANDSTINGET KRONOBERG 11 (25) - Skriver telenr och teletider till BVC och VC. - Intoducera och presenterar den vid första hembesöket, visar på sidorna med. Närvaroövningar. - Någon gång läser jag upp nåt litet avsnitt...om mat, närhet, kärlek. - Hänvisar till texten på föräldragrupper och Barnhälsovårdsprogrammet. - Visat föräldrarna "närvaro" övningarna. - Hänvisar till vårt basprogram. - Vi har börjat att ta ut vissa kapitel vid massagen- läser det som passar. Ev också i annan grupp ska vi prova. Visar det vid besöken i bland. - Uppmärksammar texterna. - Jag använder den när jag möter föräldrar. - Att det står lite om hur det är att vara förälder. Större delen av både föräldrar och personal uppgav att de generellt tyckte bra eller mycket bra om boken. Nästan alla BVC-sjuksköterskor (44) ansåg också att barnhälsovården fortsättningsvis ska dela ut boken till föräldrar. Vad tycker du om boken Små och stora steg tillsammans? Föräldrar (n=105) BVC-sjuksk. (n=46) 0 Mycket bra Bra Varken eller Dålig Mycket dålig Figur 7. Figuren visar fördelningen mellan föräldrarnas och BVC-sjuksköterskornas svar. För att få information om eventuella utvecklingsområden tillfrågades både BVC-sjuksköterskor och föräldrar om det var något de saknade i boken eller om det var något de ansåg skulle ändras.några önskade att det fanns mer fakta i boken och andra ansåg att boken istället bör komprimeras. Följande förslag till förändringar inkom från BVC-sjuksköterskorna: - En flik i kanten, så att man hittar längd och viktsidan lättare. Bhv-programmet är ändrat till 4v dr-kontroll istället för 2 månader. - Kunde funnits mer konkreta saker under första delen som rör barns utveckling, mat sömn osv. - Det kunde stå lite om utvecklingen, så att föräldrarna kunde fylla i. - Innehållet i basprogrammet bör ändras. - Jag har anv hälsoboken från BHV i Skåne tidigare. Där finns mer att läsa om BHV och barns utveckling i olika åldrar. Detta saknar jag och de föräldrar som tidigare haft den boken och till nästa barn fått Små och stora steg tillsammans. Tänkeorden om föräldraskapet i Små och stora steg är jättefina men kunde kanske kombineras med faktan jag saknar. - Det vore bra om informationen om

12 LANDSTINGET KRONOBERG 12 (25) Läkarbesök görs vid 4-6 veckor nu. - Kan det stå samtal i stället för mammasamtal? En del pappor är ju också med. - Jag tycker att det kan vara fler sidor bak i boken där föräldrarna kan skriva själva både frågor och sådant som de vill spara för framtiden t.ex barnets utveckling. - Det hade varit önskvärt med flikar vid vikt, vaccination och tidkort. Då skulle det bli lättare att hitta både för föräldrarna och för oss på BHV. - Ev något om barnens utveckling. barnvaccinationsregistret kom med så slapp vi lösa lappar om det! - Textdelen kunde komprimeras, boken är lite väl Tjock.. - Ibland upplever jag att föräldrarna tycker den är lite stor, jmf med tidigare. - Föräldrar har frågat efter någonstans att skriva t.ex.första ordet, första stegen mm. - Det vore trevligt med lite information om utveckling. Många föräldrar undrar om deras barn utvecklas som de ska och jämförelser mellan andras barn och mitt är vanliga. Föräldrarna lämnade följande tankar och kommentarer: - Tycker om boken men är inte mycket för att fylla i och pyssla därför har jag inte använt den med andra barnet jag har gått igenom alla stegen redan. - En väldigt fin och mysig bok - Kunde finnas info om vaccinationerna direkt i boken, vad vaccinationen är för, biverkningar och när de tas. - Bra med en bok istället för kortet, inte lika lätt att slarvabort. - Plats för att göra det till "boken om mig" också. - Verkar jättebra. Roligare än en liten paperslapp, fördelen med gamla lappen är lättare att jämföra med andra. - Den är bra som den är och innehåller det som behövs. - Lite mera info som i boken leva tillsammans så det blir allt i ett och även lite recept efter ålder. - Mer information om barnet, kurvor om längd och vikt t.ex. - Mycket nöjd med boken känner att det inte finns något med boken jag skulle vilja ändra på eller saknar. - Jag saknar en tillväxtkurva där jag kan se om mitt barn följer en kurva och kan jämföra med medel värdet. - Det borde stå mer om barns utv. Ni borde se i den bok som de som bor i kristianstad i skåne får. Den ger lite allmän information om barns utv faser, vad som är normalt beteeunde, matvanor osv.

13 LANDSTINGET KRONOBERG 13 (25) 4 Slutsatser Uppföljningen visar att både BVC-sjuksköterskor och föräldrar uppskattar och uppger att de använder sig av böckerna. Gällande boken Leva med barn kan det konstateras att BVC delar ut boken och använder den även i mötet med föräldrar. Många föräldrar uppger att de läst i boken, vanligast är att man läser delar eller tittar i den när man söker något speciellt. Många använder också 1177 när de söker information om sitt barn. Generellt tycker föräldrar att boken är bra eller mycket bra. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna svarar att de tycker att barnhälsovården även i fortsättningen ska tillhandahålla boken. Ungefär halva gruppen anser här att man skulle kunna begränsa det och endast dela ut till förstagångsföräldrar. Boken Små och stora steg tillsammans används i stor utsträckning av både BVC och föräldrarna själva. Majoriteten svarar att de tycker att boken är bra eller mycket bra. Gällande eventuella uppdateringar eller förändringar av boken Små och stora steg tillsammans har en del förslag inkommit. Man önskar att boken innehöll lite mer information om barnets utveckling, tillväxtkurva och information runt vaccinationerna. Ett tips var boken föräldrarna får inom barnhälsovården i Skåne. Både personal och föräldrar lyfte också att det vore positivt om det fanns mer utrymme att skriva om barnets utveckling. Det verkar således fortfarande finnas ett behov av de båda böckerna. En diskussion rekommenderas runt hur boken Leva med barn fortsättningsvis ska tillhandahållas samt hur Små och stora steg tillsammans ska utvecklas.

14 LANDSTINGET KRONOBERG 14 (25) Bilagor Bilaga 1. Information till BVC inför enkätundersökning

15 LANDSTINGET KRONOBERG 15 (25)

16 LANDSTINGET KRONOBERG 16 (25) Bilaga 2. Enkät till föräldrar

17 LANDSTINGET KRONOBERG 17 (25)

18 LANDSTINGET KRONOBERG 18 (25)

19 LANDSTINGET KRONOBERG 19 (25) Bilaga 3. Enkät till BVC-sjuksköterskor

20 LANDSTINGET KRONOBERG 20 (25)

21 LANDSTINGET KRONOBERG 21 (25) Bilaga 4. Redovisningsblankett

22 LANDSTINGET KRONOBERG 22 (25) Bilaga 5. Enkätsvar föräldrar Fråga Svarsalternativ Antal Kön Man 11 Kvinna 102 Antal 112 Hur många barn har du? >4 9 Antal 115 Har du fått boken Leva med barn? Nej 2 Antal 122 Har du läst boken Leva med barn? Ja 110 Nej 10 Antal 120 Om ja, hur använder du i så fall boken Leva med barn? (flera alternativ möjliga) Jag har läst hela boken 28 Jag har läst delar av boken 58 Jag läser i den när jag vill veta 52 något speciellt Jag läser i den inför 0 föräldragrupp Annat 0 Vilka andra källor använder du dig av när det gäller information om ditt barn? (flera alternativ möjliga) Ringer Läser på 1177.se 86 Facebook 9 Internetsajter 25 Familjesajter 21 Vad tycker du om boken Leva med barn? Mycket bra 28 Bra 73 Varken eller 18 Dålig 0 Mycket dålig 0 Antal 119 Har du fått boken Små och stora steg tillsammans? Ja 108 Nej 12 Antal 120

23 LANDSTINGET KRONOBERG 23 (25) Har du läst boken Små och stora steg tillsammans? Ja 95 Nej 22 Antal 117 Hur använder du boken Små och stora steg tillsammans? (flera alternativ möjliga) Jag har läst hela boken 36 Jag har läst i boken vid flera 48 tillfällen Jag använder sidorna för tillväxt 65 och vaccination Jag använder inte boken 7 Vad tycker du om boken Små och stora steg tillsammans? Mycket bra 36 Bra 53 Varken eller 15 Dålig 0 Mycket dålig 1 Antal 105

24 LANDSTINGET KRONOBERG 24 (25) Bilaga 6. Enkätsvar BVC-sjuksköterskor Fråga Svarsalternativ Antal Delar du ut boken Leva med barn? Ja 45 Nej 1 Antal 46 Till vilka delar du ut den? Till alla nyblivna föräldrar 29 Endast till förstagångsföräldrar 16 Endast till utvalda föräldrar med 1 särskilda behov Lånar endast ut boken till - föräldrar Andra - Antal 46 Upplever du att föräldrar använder boken Leva med barn? Ja 24 Nej 4 Vet inte 18 Antal 46 Använder du boken i mötet med föräldrar? Ja 41 Nej 3 Antal 44 Vad tycker du om boken Leva med barn? Mycket bra 14 Bra 32 Varken eller - Dålig - Mycket dålig - Antal 46 Anser du att barnhälsovården fortsättningsvis ska tillhandahålla boken Leva med barn? Ja 38 Nej 8 Antal 46 Om ja, på vilket sätt? Dela ut till alla nyblivna föräldrar 16 Endast dela ut till 20 förstagångsföräldrar Endast dela ut till utvalda 1 föräldrar med särskilda behov Låna ut boken till föräldrar - Antal 37 Delar du ut boken Små och stora steg tillsammans? Ja 46 Nej - Antal 46

25 LANDSTINGET KRONOBERG 25 (25) Använder du boken Små och stora steg tillsammans? Ja 46 Nej - Antal 46 Hur använder du boken Små och stora steg tillsammans? Fyller i längd och vikt 46 Fyller i vaccinationer 46 Fyller i tid till nästa besök 28 Försök uppskatta hur många som har med sig boken Små och stora steg tillsammans till besöket <50% % % 9 >90% 38 Antal 48 Vad tycker du om boken Små och stora steg tillsammans? Mycket bra 23 Bra 22 Varken eller 1 Dålig - Mycket dålig - Antal 46 Anser du att barnhälsovården ska fotsätta att dela ut Små och stora steg tillsammans? Ja 44 Nej 1 Antal 45

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Sunda solvanor resultatrapport 2015

Sunda solvanor resultatrapport 2015 Sunda solvanor resultatrapport 2015 Januari 2016 Författare: Matti Leijon, Verksamhetsutvecklare cancerprevention, RCC Marianne Maroti, Läkare onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping. Processledare

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening

Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening Bakgrund I januari 2009 infördes språkscreening vid 2½ års ålder i barnhälsovårdens hälsoövervakning

Läs mer

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom - Pappa/partnersamtal på BVC Amanda Wikerstål Leg psykolog Mödra- och barnhälsovården Bakgrund Föräldrars välbefinnande,

Läs mer

Utvärdering av ett Strama-projektet

Utvärdering av ett Strama-projektet Utvärdering av ett Strama-projektet Barn, infektioner och antibiotika en utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning. Sammanfattning Strama- materialet Barn, infektioner och antibiotika introducerades

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Vi kan barn och förstår föräldrar

Vi kan barn och förstår föräldrar Vi kan barn och förstår föräldrar Du är expert på ditt barn Vi är specialister på barns hälsa Att bli förälder är en stor och omvälvande upplevelse. Ditt barn behöver dig, vill vara nära dig och litar

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012 Utvärderingsenkäterna som skickas ut efter en sommar på terapikolonier har som syfte att få information

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010.

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010. Projekt Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Margareta Söderstedt Margareta Jonsson 2 Sammanfattning Dagens livsmedelslagstiftning

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Vallentuna Språk-café

Vallentuna Språk-café Vallentuna Språk-café Projektrapport 2006-2008 Lena Mattsson leg logopeder Kerstin Olofsson 08-587 849 92 08-587 545 47 lena.mattsson@skolor.vallentuna.se kerstin.olofsson@ds.se 2 Bakgrund På barnlogopedmottagningen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

Geparden Kvicke Prick ett spännande val

Geparden Kvicke Prick ett spännande val Geparden Kvicke Prick ett spännande val Hejsan! Jag är Geparden Kvicke Prick. Jag är sju år gammal och går i förskola, tillsammans med Iggy Igelkott och ekorrtvillingarna Ila och Kila. Men jag är mycket

Läs mer

Ska vi verkligen fråga alla?

Ska vi verkligen fråga alla? Ska vi verkligen fråga alla? - ett pilotprojekt om rutinmässig kartläggning av våld i nära relationer vid BUP i Stockholm NFBO 2016 Pontus Nilsson, psykolog, BUP Traumaenhet Josefine Paulsen, psykolog,

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-05-22 p 9 Handläggare: Maria State Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Tips från SAP:s IT grupp i Helsingborg Bakgrund Hösten 2009 bildade vi en arbetsgrupp där vi diskuterade hur IT kan gagna oss i valet

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska 6 MAJ 2011 Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska I förskolan i Enköpings kommun finns dag ett antal barn med ett eller i ibland flera modersmål. I läroplanen för förskolan,

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Kerstin Bergmark, barnsjuksköterska Helsingborg. Lisa Ernstsson, barnsjuksköterska Halmstad lisa.ernstsson@amadeushk.se

Kerstin Bergmark, barnsjuksköterska Helsingborg. Lisa Ernstsson, barnsjuksköterska Halmstad lisa.ernstsson@amadeushk.se Kerstin Bergmark, barnsjuksköterska Helsingborg kerstin.bergmark@skane.se se Lisa Ernstsson, barnsjuksköterska Halmstad lisa.ernstsson@amadeushk.se BVC Främja barns hälsa, trygghet och utveckling Alla

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR

UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR UTVÄRDERING AV UTSTÄLLNINGEN OMÄNSKLIGT/ OM TEKNIK / LÄSKORT OCH LURAR BAKGRUND......s 1 METOD....s 2 RESULTAT........s 3-8 LÄSKORTENS INFOPELARE........s 3 LÄSKORENS DESIGN.......s 4 KORTLÄSARE.... s

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer