De viktigaste valen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste valen 2010"

Transkript

1 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21

2 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll och kvalitet är alltid en central fråga i valtider. Det ligger ett stort fokus på rikspolitiken och de centrala företrädarna för olika partier. De val till kommuner, landsting och regioner som också äger rum den tredje söndagen i september tenderar att hamna i skymundan. Detta trots att det faktiskt är i kommuner, landsting och regioner som välfärden beslutas och utförs. Det är genom att rösta i valen till kommuner och landsting du som medborgare har störst möjlighet att påverka det konkreta innehållet i vår gemensamma välfärd. Ändå är det så att valdeltagandet i dessa val brukar vara lägre än i valen till riksdagen. SKTF har 16 medlemmar som leder, planerar och administrerar välfärden. Vi vet att de politiska förutsättningarna och samarbetet mellan politiker och tjänstemän har avgörande betydelse för kvaliteten i de välfärdstjänster som produceras. Vi vet att tydliga prioriteringar, modiga politiker som vågar stå för sina vägval och som förmår samarbeta med tjänstemännen når bättre resultat i verksamheten och därmed också nöjdare medborgare. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Medlemmarna i SKTF arbetar i huvudsak med välfärdstjänster i politiskt styrd verksamhet. Därför vill vi valåret 21 lyfta fram frågorna om vår gemensamma välfärd och kommuner, landsting och regioners viktiga roll som beslutsnivå men också producent av välfärden. SKTF har därför frågat nära 6 medborgare om deras syn på lokal och regional politik: kontakten med de lokala företrädarna, vilka frågor som är mest centrala i den lokala politiken, om man själv kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att den kommunala nivån bör ha mer eller mindre att säga till om kontra rikspolitiken. SKTF kommer med detta stora undersökningsmaterial att under våren och sommaren presentera ett antal rapporter, både lokala och nationella, där vi redovisar flera spännande resultat när det gäller synen på lokal demokrati och inflytande. Vi hoppas att det kan bidra till en bra diskussion om välfärden och lyfta fram de viktigaste valen de till kommuner och landsting/regioner. Eva Nordmark Ordförande SKTF 2

3 Sammanfattning med slutsatser Valdeltagandet 26 var 81, procent till kommunfullmäktige i Luleå och 78,67 till landstinget Norrbotten. Vår undersökning tyder på ett liknande valdeltagande till kommunfullmäktige i årets val och ett något lägre deltagande till landstingsvalet. En tydlig trend är att om kommunalvalet kommer i skuggan av riksdagsvalet så upplevs valet till landstinget som än mer undanskymt. Färre tänker rösta i landstingsvalet och fler känner att man tycker det är svårt att få veta vad partierna står för i landstingsvalet. Nedan följer några av resultaten i sammanfattning procent tänker rösta i valet till kommunfullmäktige 21. Dock är andelen som inte tänker rösta störst i gruppen 4 år och yngre där nästan procent säger att de inte tänker rösta. Ungefär 6 procent har redan bestämt på vilket parti man kommer att rösta i kommunalvalet, de under 4 har bestämt sig i minst utsträckning. - Inget tyder i dagsläget på att röstsplittringen mellan kommunalvalet och riksdagsvalet blir stor i Luleå men det är ännu för tidigt att säga då drygt var fjärde väljare inte bestämt sig. - En relativt stor andel, nästan 13 procent, uppger att man redan nu vet att man inte kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet den här gången som förra gången. Därtill ska läggas en ännu större grupp, ca 22 procent, som inte vet idag. - De som vet idag hur man ska rösta i kommunalvalet har förtroende för det egna partiets lokala representanter, 9 procent har stort eller mycket stort förtroende för företrädarna. - Cirka procent tänker utnyttja sin rösträtt i valet till landstinget Norrbotten. Precis som när det gäller kommunvalet finns här många röster att vinna då 43 procent av de att de tänkt rösta ännu inte har bestämt sig för på vilket parti. - Fler än i kommunalvalet uppger att de inte tänker rösta på samma parti i landstingsvalet den här gången som förra gången och andelen osäkra är också större. - I landstingsvalet är förtroendet mindre för representanterna bland dem som redan nu vet vilket parti man kommer att rösta på i höst. - Många väljare i Luleå, nästan hälften, uppger att man upplever att det är svårt eller mycket svårt att få information om vad de olika partierna står för i kommunalvalet i Luleå. När det gäller valet till landstinget tycker 39 procent att det är lätt eller mycket lätt att få veta vad partierna står för, över procent tycker det är svårt eller mycket svårt. - Ungefär 65 procent av väljarna i Luleå kan namnge någon politiker i den egna kommunen. Av dem som kan namnge någon nämner över 6 procent 3

4 kommunstyrelsens ordförande Karl Petersen. Nästan hälften av väljarna kan namnge någon politiker i det egna landstinget. - Drygt en fjärdedel av väljarna i Luleå använder aldrig kommunens webbplats för att söka information. När det gäller landstinget är det 38 procent som aldrig någonsin använder webbplatsen för att söka information. - När det gäller i vilket val man som väljare anser sig ha störst möjlighet att påverka så menar väljarna i Luleå att det är ganska jämnt mellan riksdags- och kommunalvalet med en liten övervikt för kommunalvalet, 34 procent anger riksdagsvalet och 38 procent kommunalvalet. Det är bara i gruppen under 4 år man tycker att riksdagsvalet är viktigare. När det gäller landstingsvalet är siffran betydligt lägre procent av de tillfrågade i Luleå kan tänka sig att själva engagera sig i lokalpolitiken. - En klar majoritet av väljarna i Luleå tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om jämfört med riksdag och regering även om det kan innebära att servicen blir olika i olika kommuner. 4

5 Metod Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer under perioden 11 januari till 3 mars 21. Totalt har genomförts 5 91 intervjuer i 22 kommuner. I Luleå har 2 röstberättigade personer i höstens kommunalval ingått i undersökningen. Urvalet är slumpmässigt och den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år har intervjuats. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men ger en fingervisning om medborgarnas upplevelse av undersökningens frågeställningar. De frågor som denna rapport handlar om är följande: Röstbeteende Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? Tänker du rösta i landstingsvalet i höst? Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstingsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet? Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet? Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstingsvalet? Information och kommunikation Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet i ditt län? Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting? Brukar du söka information på ditt landstings webbplats? Lokalt politiskt inflytande I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta? Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen? Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. 5

6 Resultat Resultaten presenteras i huvudsak brutet på ålder. Många frågor är följdfrågor vilket innebär att dessa har ställts till dem som svarat på ett visst sätt på en föregående fråga. Det framgår av texten vilka som har fått följdfrågan och hur stor andel av de intervjuade som svarat. Röstbeteende Här har frågor ställts om man tänker rösta i kommunal- och landstingsvalet och i så fall om man redan nu har bestämt sig för vilket parti man tänker rösta på. Vidare har frågor ställts om man tänker rösta på samma parti som i föregående val och om man tänker rösta på samma parti i såväl kommunal- som riksdagsvalet respektive landstings- som riksdagsvalet. Om man tänker rösta på annat parti än vid föregående kommunalval har man fått frågan om varför man tänker göra så. Slutligen har frågan ställts om hur stort förtroende man har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på. Tänker du rösta i kommunalvalet i höst? En relativt stor andel av Luleås röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid kommunalvalet i höst (se bild 1). Dock uppger nästan var fjärde av dem under 4 år att de inte tänker rösta. De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i höstens kommunalval Ja Nej Vet ej 1 6,6% 11,2% 9,4% 7,4% 4,9% 3,2% 8,1% 1 24,5% ,1% 87,7% 88,7% 66,% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens kommunalval i Luleå. 6

7 Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet? Som framgick av föregående bild har över 8 procent av Luleås röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens kommunalval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 2 så har 6 procent av väljarna bestämt sig för parti redan nu. Bland de äldre har en större andel bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i kommunalvalet jämfört med de övriga åldersgrupperna. De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i kommunalvalet Ja Nej Vet ej ,8% 38,5% 39,4% 62,9% ,4% 59,6% 57,7% 37,1% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 2 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens kommunalval i Luleå. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet. Totalt har knappt 9 procent av de intervjuade fått denna fråga. Nästan 6 procent uppger att de tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. De äldre förefaller mer trogna sitt parti jämfört med de övriga åldersgrupperna (se bild 3). 7

8 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej ,% 26,6%,% 47,5% 12,3% 14,5% 17,1% 5 12,5% 5 73,7% 59,% 57,9% 4,% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 3 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. Som framgår av bild 3 svarar nästan hälften av de yngre väljarna att de inte vet om de ska rösta på samma parti i kommunal- och riksdagsvalen. Drygt var fjärde väljare uppger att de inte vet om de ska rösta på samma parti. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens kommunalval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Nästan två tredjedelar uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående kommunalval. Värt att notera är att svarsbilden på denna fråga är i stort identisk med svarsbilden på den föregående frågan (se bild 4). 8

9 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra kommunalvalet Ja Nej Vet ej ,8% 18,1% 17,9% 12,7% 35,1% 15,3% 7,1% 16,2% 5 5,% 65,5% 66,7% 48,6% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 4 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval i Luleå. Av vilken anledning tror du att/är du osäker på om du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet? De som på föregående fråga svarade att de inte tänker rösta på samma parti som i föregående kommunalval eller att de inte vet om de tänker göra det fick följdfrågan om varför de inte tänkte rösta på samma parti alternativt varför de var osäkra på (vet ej) om de skulle rösta på samma parti. Respondenterna fick sex olika svarsalternativ och man kunde ange mer än ett. Som framgår av bild 5 uppger över procent att det är av annat skäl än de man hade att välja på. Drygt var femte väljare svarade att de var missnöjda med den politik som fördes av det parti de hade röstat på och ungefär var sjätte uppger att de är missnöjda med företrädare för det parti de röstade på i föregående kommunalval (se bild 5). 9

10 De viktigaste valen 21 Total ,7% 15,5% 12,1%,9% 22,4% 1 5,2% Missnöje med den genomförda politiken från det parti jag röstade på Annat partis politik stämmer bättre med mina åsikter Missnöje med företrädare för det parti jag röstade på Annat partis företrädare verkar bättre Annat skäl Vet ej/vill ej uppge Av vilken anledning tror du att du kommer att rösta på ett annat parti än i förra kommunalvalet Bild 5 visar vilka skäl man uppger för att inte rösta på samma parti som i föregående kommunalval alternativt varför man är osäker på om man kommer att göra detta. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i kommunalvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens kommunalval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har 45 procent av de intervjuade fått denna fråga. Som framgår av bild 6 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt stort. 9 procent av de väljare som redan bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i kommunalvalet uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för de lokala representanterna för sitt parti. Värt att notera är att bland de äldre väljarna uppger en mindre andel att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för sina lokala politiker jämfört med de övriga åldersgrupperna. 1

11 De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i höstens ko.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 8,9% 8,3% 5,1% 12,8% ,9%,% 74,4% 61,5% 5 21,1% 16,7% 2,5% 23,1% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 6 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på i Luleå. Tänker du rösta i landstingsvalet i höst? Drygt procent av Luleås röstberättigade tänker utnyttja sin rösträtt vid landstingsvalet i höst (se bild 7). Dock uppger drygt var femte av dem under 4 år att de inte tänker rösta. Andelen som tänker utnyttja sin rösträtt i landstingsvalet i höst är större ju äldre den röstberättigade är. Bland de äldsta, dem över 6 år, uppger över 85 procent at de tänker rösta i landstingsvalet. Andelen som tänker utnyttja sin rösträtt i landstingsvalet 11

12 De viktigaste valen 21 Tänker du rösta i landstingsvalet i höst Ja Nej Vet ej 1 8,7% 13,2% 8,8% 4,8% 9,7% 1 14,4% 12,5% 22,6% ,9% 78,8% 85,5% 64,2% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 7 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som tänker rösta i höstens landstingsval. Har du redan nu bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstingsvalet? Som framgick av föregående bild har över procent av Luleås röstberättigade uppgett att de tänker rösta i höstens landstingsval. Dessa har besvarat följdfrågan om de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Som framgår av bild 8 så har endast drygt hälften av väljarna bestämt sig för parti redan nu. Bland de yngre väljarna har en extremt liten grupp bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i landstingsvalet, endast var fjärde väljare har bestämt sig jämfört med nästan tre av fyra i åldergruppen över 6 år. 12

13 1 De viktigaste valen 21 Har du (redan nu) bestämt vilket parti du kommer att rösta på i landstingsvalet Ja Nej Vet ej 3,3% 4,8% 1 24,5% 42,7% 42,9% 7,6% ,6% 54,% 52,4% 26,5% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 8 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som redan nu har bestämt sig för vilket parti de tänker rösta på i höstens landstingsval. Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet? Alla som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens landstingsval fick frågan om de tänker rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet. Totalt har 85 procent av de intervjuade fått denna fråga. Drygt hälften uppger att de tänker rösta på samma parti i landstings- och riksdagsvalen. De äldre förefaller mer trogna sitt parti jämfört med de övriga åldersgrupperna (se bild 9). Nästan hälften av de yngre väljarna uppger att de inte vet om de ska rösta på samma parti i landstings- och riksdagsvalen. Drygt var fjärde väljare uppger att de inte vet om de ska rösta på samma parti. 13

14 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti i landstingsvalet som i riksdagsvalet Ja Nej Vet ej ,2% 33,7% 34,3% 47,5% 12,5% 12,% 14,3% 5 7,5% 5 64,3% 54,2% 45,% 51,4% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 9 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti i landstings- och riksdagsvalen. Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet? Frågan om man tror att man kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet ställdes till dem som inte svarade nej på frågan om de tänker rösta i höstens landstingsval. Här har även exkluderats förstagångsväljarna. Knappt 6 procent uppger att de kommer att rösta på samma parti som i föregående landstingsval. Värt att notera är att svarsbilden på denna fråga är i stort identisk med svarsbilden på den föregående frågan (se bild 1). 14

15 De viktigaste valen 21 Tror du att du kommer att rösta på samma parti som i förra landstingsvalet Ja Nej Vet ej ,3%,% 26,9% 37,8% 17,9% 16,2% 11,9% 5 21,6% 5 58,8% 4,5% 61,2% 67,9% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 1 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som tänker rösta på samma parti som i föregående landstingsval. Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstingsvalet? De som svarat att de redan nu har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens landstingsval fick frågan om vilket förtroende de har för det partiets lokala representanter. Totalt har knappt 4 procent av de intervjuade fått denna fråga. Som framgår av bild 11 så är förtroendet för de lokala partirepresentanterna relativt litet. 3 procent av de väljare som redan bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i landstingsvalet uppger att de har ett mycket eller ganska litet förtroende för de lokala representanterna för sitt parti. Värt att notera är att bland de äldre väljarna uppger en mindre andel att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för sina lokala politiker jämfört med de övriga åldersgrupperna. Resultaten på denna fråga ska dock tolkas med viss försiktighet du underlaget är relativt litet. 15

16 De viktigaste valen 21 Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på i landstings.. Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 1 3,9% 3,2% 11,1% 5,4% 1 26,%,8% 29,7% 66,7% ,5% 61,3% 45,9% 15,6% 22,2% 9,7% 18,9% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 11 visar vilket förtroende respektive åldergrupp har för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på i landstingsvalet. 16

17 Information och kommunikation Här har frågor ställts om hur lätt eller svårt man tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i kommunal- och landstingsvalet. Vidare har en fråga ställts om vilken politiker man anser vara mest synlig i kommunen och landstinget (i denna rapport redovisas hur stor andel som kan namnge en politiker i den egna kommunen och vilka dessa är. För landstinget redovisas endast hur stor andel som kan namnge en politiker). Slutligen ställdes en fråga om man brukar söka information på kommunens eller landstingets webbplats. ing Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 12 är det en minoritet som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet. Det är inga större skillnader mellan åldersgrupperna. De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunalvalet i din kommun? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning 1 8,6% 9,4% 7,4% 9,5% 1 8,1% 11,3% 7,4% 6,3% 35,% 3,2% 35,8% 38,1% ,6% 35,8% 4,7% 38,1% 9,6% 13,2% 8,6% 7,9% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 12 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står i kommunalvalet i Luleå. 17

18 år 4 ller år äldre % Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun? En tredjedel av väljarna i Luleå kan inte namnge en politiker i den egna kommunen (se bild 13). Av de två tredjedelar som kan namnge en politiker uppger nästan alla kommunstyrelsens ordförande. Det är framförallt de yngre väljarna som inte kan namnge en politiker i den egna kommunen och men skillnaderna mellan de övriga åldersgrupperna är relativt små. De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i din kommun Namnger någon ,2% 72,% 68,3% 54,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 13 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i den egna kommunen. Att så många av de intervjuade inte kunde namnge en politiker, med undantag av kommunstyrelsens ordförande, tre och ett halvt år efter ett val, vittnar om att de lokala politikerna inte gjort något större avtryck. Detta innebär dock inte att de politiska partierna är svaga eller otydliga utan speglar endast väljarnas kännedom om enskilda politiker. Brukar du söka information på din kommuns webbplats? Drygt en fjärdedel av de intervjuade söker aldrig information på kommunens webbplats (se bild 14). Nästan hälften av dem som är 6 år eller äldre söker aldrig information där. Bland övriga åldersgrupper svarade cirka 8 procent att de söker information på kommunens webbplats av och till och skillnaderna mellan dessa åldersgrupper är relativt små. 18

19 De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på din kommuns webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,9% 22,6% 14,8% 46,% 37,% 34,% 34,% 5 5 3,2% 22,6% 3,9% 22,3% 11,1% 16,8% 2,8% 17,3% 12,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 14 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på kommunens webbplats. Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet? Frågan kan tyckas lite tidigt ställd då någon egentlig valrörelse ännu inte tagit fart, men medborgarna kan förvänta sig att partiernas arbete med politiken är en ständigt pågående process där det är av stort värde för väljarna att få den information som är nödvändig för att kunna ta ställning till vilket parti man vill lägga sin röst på. Som framgår av bild 15 är det en minoritet, endast en tredjedel av väljarna, som uppger att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet. Det är inga större skillnader mellan åldersgrupperna. 19

20 De viktigaste valen 21 Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Ingen uppfattning ,2% 11,3% 12,3% 12,7% 15,7% 17,% 13,6% 17,5% 5 38,1% 32,1% 42,% 38,1% 5 28,4% 32,1% 27,2% 27,% 5,6% 7,5% 4,9% 4,8% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 15 visar hur lätt eller svårt respektive åldergrupp tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i landstingsvalet. Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting? Nästan hälften av väljarna i Luleå kan namnge en politiker i det egna landstinget (se bild 16). Dock är det knappt en tredjedel av de yngre väljarna som kan namnge en politiker i det egna landstinget och skillnaderna mellan de övriga åldersgrupperna är relativt små. 2

21 De viktigaste valen 21 Vilken politiker anser du vara mest synlig i ditt landsting Namnger någon ,% 53,7% 52,4% 2 2 3,2% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 16 visar hur stora andelar i respektive åldersgrupp som kan namnge en politiker i det egna landstinget. Brukar du söka information på ditt landstings webbplats? Drygt en tredjedel av de intervjuade söker aldrig information på landstingets webbplats (se bild 17). Drygt hälften av dem som är 6 år eller äldre söker aldrig information där. Bland övriga åldersgrupper svarade cirka 6 procent att de söker information på landstingets webbplats av och till och skillnaderna mellan dessa åldersgrupper är relativt små. 21

22 De viktigaste valen 21 Brukar du söka information på ditt landstings webbplats Ofta Ibland Sällan Aldrig ,8% 32,1% 27,5% 55,6% 5 39,6% 53,8% 5 42,9% 15,1% 31,7% 11,2% 8,2% 13,2% 12,5% 6,2% 6,3% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre 6,3% Bild 17 visar i vilken utsträckning respektive åldersgrupp söker information på landstingets webbplats. 22

23 Lokalt politiskt inflytande I detta avsnitt har frågor ställts om i vilket val man tycker man har största möjligheten att påverka den politiska inriktningen, om man själv skulle kunna tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken och om man tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag. tet I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta? Endast i den yngsta åldersgruppen uppger man att det är i riksdagsvalet som man känner att man har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta (se bild 18). Anmärkningsvärt är att de äldre i så stor utsträckning har svarat att de inte vet i vilket val påverkansmöjligheten känns störst. De viktigaste valen 21 I vilket val känner du att du har störst möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att g.. Riksdagsvalet Kommunalvalet Landstingsvalet Vet ej ,8% 2,8% 22,2%,4% 5,1% 9,4% 3,7% 3,2% 5 38,1% 28,3% 43,2% 39,7% 5 34,% 41,5% 3,9% 31,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 18 visar i vilket val respektive åldersgrupp tycker att de har möjligheten att påverka den politiska inriktningen genom att gå och rösta. Som framgår av bild 18 så svarar de yngre i högre utsträckning än de övriga åldersgrupperna att de tycker sig kunna påverka den politiska inriktningen genom att rösta i landstingsvalet. Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen? Påfallande få av väljarna, med visst undantag av dem i åldersgruppen 4-49 år, under 4 år uppger att de själva skulle kunna tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken i den egna kommunen eller landstinget (se bild 19). 23

24 De viktigaste valen 21 Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken i kommunen eller landstinget Jag är redan engagerad Ja Tveksamt Nej 1 1 8,1% 79,2%,% 87,3% 5 5 4,1% 13,8% 9,4% 9,4% 21,2% 3,2% 7,9% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 19 visar hur stora andelar i respektive åldergrupp som själva kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken i kommunen eller landstinget. Hur väl stämmer följande påstående in på dig: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. Majoriteten instämmer helt eller delvis i påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag (se bild 2). Uppfattningarna i denna fråga förefaller tämligen vara lika oberoende av ålder. 24

25 De viktigaste valen 21 Hur väl stämmer följande påstående på dig Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej 1 6,6% 9,4% 6,2% 4,8% 1 32,% 34,% 3,9% 31,7% 5 3,5% 28,4% 31,7% 5 32,1% 31,% 24,5% 34,6% 31,7% Total Under 4 år 4-59 år 6 år eller äldre Bild 2 visar hur respektive åldergrupp förhåller sig till påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag.

26 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka 16 medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta SKTFs marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs samhällspolitiske chef Therese Svanström-Andersson eller SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 2. Telefon e-post 26

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR!

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR! f ör att öka Tullingebornas inflytande över Tullinge för närdemokrati, delaktighet och gemenskap för att bevara och utveckla Tullinges unika karaktär Rösta JA i folkomröstningen den 14 sept. VAD SKULLE

Läs mer

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 KS/2014:475 2014-11.21 Kommunledningskontoret 1 Inledning I Sigtuna kommun arbetar vi utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter invånaren

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Sidan 1 av 5 Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Tema: Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Med Stefan Dahlberg, forskare vid Göteborgs universitet

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Det viktigaste valet (Del 1 av 3) Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar.

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Folkomröstningar och allmänna val

Folkomröstningar och allmänna val Folkomröstningar och allmänna val Vid de allmänna valen som äger rum vart fjärde år har landets sju miljoner röstberättigade möjlighet att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i riksdag,

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter till regeringen Delegationen för mänskliga rättigheter har arbetat med mänskliga

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Hot mot förtroendevalda

Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Säkerhetspolisen, mars 2008 Innehåll: Säkerhetspolisen Foto: Säkerhetspolisen Beställning: Rapporten finns i pdf-format på Säkerhetspolisens webbplats www.sakerhetspolisen.se

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter RAPPORT 7:2010 Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter rapport

Läs mer

Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken

Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken David Karlsson L andstingsvalet kallas ibland med fog det glömda valet.

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-09-30 Innehåll

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-09-30 Innehåll esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-09-30 Innehåll Summering... 1 Strategi för och prioritering av arbete med e-förvaltning... 2 Typ av strategi för utveckling av e-förvaltning... 2 Ansvarig

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

Bostaden och läget. Ur rapporten:

Bostaden och läget. Ur rapporten: Bostaden och läget Ur rapporten: Äldre bor i mycket större utsträckning redan i sin drömbostad jämfört med andra åldersgrupper Utbredd nöjdhet med läget på bostaden En bostad nära bra kommunikationer,

Läs mer

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet L Lila partiet Näringsutskottet Spelare 1: Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun En utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera

Läs mer

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Gunnar Lindqvist 08-508 35 002 gunnar.lindqvist@usk.stockholm.se .

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Lokalt påverkansarbete

Lokalt påverkansarbete Lokalt påverkansarbete Bakgrund Privattandläkarnas påverkansarbete syftar till att verka för goda villkor för den privata tandvården. Privattandläkarnas styrka är att vi har stor kunskap om hur det är

Läs mer

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG 2011-09-07 19 Plats och tid Hembygdsgården i Söderfors kl 18:00-20:20 Beslutande Ewa Johansson (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M) Gunnar Larsson (FP) Joakim Larsson

Läs mer

Kapitel 22 Politiska resurser och aktiviteter

Kapitel 22 Politiska resurser och aktiviteter Äldres levnadsförhållanden Politiska resurser och aktiviteter Kapitel 22 Politiska resurser och aktiviteter av Lars Häll medlemskap och deltagande i föreningslivet medlemskap och deltagande i politiska

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Stöd till unga politiker

Stöd till unga politiker Stöd till unga politiker Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna Stöd till unga politiker Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna Förord

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer