Ojämställt ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ojämställt ledarskap"

Transkript

1 SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008

2 1 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med arbetsgivare och brukare skapa världens modernaste välfärd där medborgarna får relevant och högkvalitativ service. Ska vi klara av att kunna leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till allt fler medborgare i kommuner, landsting och regioner krävs ett strategiskt arbete av kommuner och landsting för att locka till sig och rekrytera nya medarbetare och inte minst nyutbildade akademiker. Attraktiva arbetsplatser med spännande arbetsuppgifter, bra karriär- och utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga villkor kommer att krävas för att kunna hävda sig i en växande konkurrens om framtidens medarbetare. I denna rapport har vi titta närmare på hur ledarskapet och dess förutsättningar påverkas av om man som chef arbetar i en traditionellt mansdominerad verksamhet eller i en kvinnodominerad. Verksamhetsområdena vi har jämfört är social/omsorg och teknik. De allra flesta cheferna är verksamma inom kommunerna medan en mindre andel arbetar i landsting, kommunala bolag eller privat. Inom social/omsorg är 4 av 5 chefer kvinnor jämfört med teknisk verksamhet där endast 1 av 5 chefer är kvinnor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna undersökning visar att de allra flesta chefer är nöjda med sin arbetsgivare och sina arbetsuppgifter. Att man är nöjda och talar väl om sin arbetsgivare tycker vi är mycket glädjande inte minst med tanke på möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. Däremot ser vi tydliga strukturella skillnader mellan mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet vad gäller ledarskapets förutsättningar. Inom de allra flesta områden upplever cheferna i de kvinnodominerade verksamheterna sig ha sämre förutsättningar att utöva och utvecklas i sitt ledarskap. Att ta tag i detta är nödvändigt om man i framtiden ska kunna upprätthålla en hög kvalitet inom verksamhetsområdet samt vara med och konkurrera om de bästa cheferna. I det arbetet vill SKTF och våra medlemmar på arbetsplatser runt om i landet vara ett aktivt bollplank. Den här rapporten är ett inspel i den diskussionen. Eva Nordmark Förbundsordförande SKTF

3 2 Sammanfattning med slutsatser Nöjda chefer Att så många som 75 procent av cheferna är nöjda med sin arbetsgivare och sina arbetsuppgifter i förhållande till utbildning och tidigare erfarenhet är mycket positivt. Det visar på att de allra flesta trivs i sitt arbete som chefer. Olika förutsättningar Undersökningen visar att det i fråga efter fråga finns en tydlig skillnad vad gäller förutsättningarna för ledarskapet inom mans- respektive kvinnodominerade verksamheter. Vare sig det gäller stöd från politiker, tydliga uppdrag, omfattning av kompetensutveckling eller möjligheter att utvärdera och utveckla verksamheten, så är förutsättningarna genomgående sämre till nackdel för de kvinnodominerade verksamheterna. Inom det tekniska verksamhetsområdet tycker cheferna att politikerna genomgående tar en aktivare roll att stödja sina chefer i prioriteringsfrågor samt att skapa förutsättningar för det professionella ledarskapet. Även rollen mellan politikerna och cheferna upplevs tydligare och kontakten fungerar generellt sett bättre inom teknik. Den omfattning av kompetensutveckling som cheferna får i sitt ledarskap samt inte minst vilka ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar som finns för ledarskapsutveckling och -stöd ser betydligt bättre ut inom de tekniska verksamhetsområdena. Att så många som 4 av 10 chefer inom social/omsorg anser att man inte har dessa förutsättningar är oroande. Ett målmedvetet arbete krävs för att förbättra villkoren för dessa chefer. SKTF kräver att varje arbetsgivare har en uttalad chefspolicy där frågor som ledarskapsutveckling/-stöd, chefsförsörjningsprogram med mera ingår. Tillräckliga befogenheter och handlingsutrymme är en förutsättning om man som chef ska kunna och våga utveckla verksamheten. Även här ser det bättre ut inom den mansdominerade verksamheten. Varannan chef inom social/omsorg tycker inte att de har det handlingsutrymme som krävs, vilket utgör ett stort hinder för att skapa en utvecklingsorienterad verksamhet. Ett tydligt uppdrag och ett förtroendefullt stöd till cheferna skulle bidra till att förbättra situationen. Att endast var femte chef inom social/omsorg anser sig ha tillräckligt med tid för att utvärdera och utveckla verksamheten samt att var tredje chef har tillräckligt med tid för att utöva ett bra ledarskap är allvarligt. Vi ser här stora skillnader mellan verksamhetsområdena vilket även gäller administrativt stöd till cheferna samt antalet medarbetare som cheferna har det direkta ansvaret för. Att över hälften av cheferna inom social/omsorg fortfarande har direkt ansvar för 30 eller fler medarbetare är något som behöver åtgärdas så att cheferna kan få förutsättningar för ett bra ledarskap. För att ha möjlighet att ge det stöd som krävs till personal inom äldreomsorgen samt det ytterligare ansvar och uppgifter som föreslås av värdighetsutredningen måste antalet medarbetare per chef kraftigt minskas. SKTF kräver tillräckligt administrativt stöd och ett direkt ansvar för högst 25 medarbetare.

4 3 Cheferna inom det tekniska området tycker i allmänhet att de har bättre metoder för att utvärdera sina verksamheter. Inom verksamhetsområde teknik anser de högsta cheferna att arbetsgivarna har god kännedom om samt plan för det framtida bemanningsbehovet. Det betydligt personaltätare social/omsorg skulle säkert tjäna på att benchmarka tekniska verksamheter för att lära sig av hur de jobbar inom detta område. Fortbildning ett gemensamt förbättringsområde Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att man som chef fortlöpande behöver utbilda och utveckla sig inom ledarskapsområdet. En förutsättning är att det finns tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar för ledarskapsutveckling. Så många som varannan chef direkt underställd nämnd eller styrelse respektive var tredje av övriga chefer har inte dessa krav på sig från sin arbetsgivare. SKTF kräver att alla chefer har en personlig utvecklingsplan.

5 4 Metod Under september 2008 genomfördes en medlemsundersökning bland ett urval av chefer som SKTF har e-postadress till. Totalt har chefer haft möjlighet att delta i undersökningen. Antalet svar är vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Resultaten i denna undersökning bygger på svar från dem som arbetar inom verksamhetsområdena social/omsorg (1 430) och teknik (275). Resultat Inledningsvis är det glädjande att konstatera att en majoritet av cheferna är nöjda med sin arbetsgivare (se bild 1) och sitt arbete. Bild 1 visar hur nöjd man är med sin arbetsgivare utifrån sin roll som chef. Positiv grundton 7 av 10 chefer inom såväl teknik som social/omsorg svarar att de är mycket eller ganska nöjda med sin arbetsgivare. Endast var tionde chef är ganska eller mycket missnöjd med sin arbetsgivare utifrån sin chefsroll. På frågan om man är nöjd med sina arbetsuppgifter i förhållande till utbildning och tidigare erfarenhet svarar drygt 8 av 10 chefer att man är det (se bild 2).

6 5 Bild 2 visar hur nöjd man är med sina arbetsuppgifter i förhållande till utbildning och tidigare erfarenheter. Att kombinera arbete och privatlig De allra flesta tycker också att det går bra att kombinera arbete och privatliv, den så viktiga balansen i livet, även om vi här ser en tydlig skillnad mellan verksamhetsområdena. Så många som 95 procent av cheferna inom teknik tycker att det fungerar bra, medan 84 procent av cheferna inom social/omsorg svarar ja på den frågan. Arbetsgivarens roll Så många som var tredje chef svarar att arbetsgivaren inte ställer krav på att utbilda och utveckla sig i sitt ledarskap. Någon större skillnad går inte att se mellan verksamhetsområdena (se bild 3). För de chefer som är direkt underställda nämnd eller styrelse så är denna siffra ännu högre, så många som varannan chef svarar att arbetsgivaren inte ställer krav på utbildning/utveckling. På frågan om politikerna som har det direkta ansvaret för verksamheten tar en aktiv roll för att skapa förutsättningar för det professionella ledarskapet så är skillnaden inte så stor mellan verksamhetsområdena. 54 procent av cheferna inom teknik respektive 51 procent av cheferna inom social/omsorg svarar att politikerna aktivt verkar för att cheferna ska få förutsättningar för sitt ledarskap.

7 6 Bild 3 visar i vilken utsträckning arbetsgivare ställer krav på att chefer utbildar och utvecklar sig i sitt ledarskap. Tydligare roller och stöd inom teknik Vi ser däremot större skillnader mellan verksamhetsområdena på frågan till de högsta cheferna om de får stöd från den politiska ledningen att prioritera utifrån de givna ekonomiska ramarna. Inom teknik så får nästan 60 procent av chefer detta stöd medan bara 45 procent av cheferna inom social/omsorg får motsvarande stöd. Liknade skillnader ser vi på frågan om de högsta cheferna får stöd från politikerna att balansera krav och förutsättningar. Varannan chef inom teknik respektive 4 av 10 inom social/omsorg svarar att de får detta stöd. På frågan om kontakten och dialogen är tillräcklig samt fungerar bra mellan de högsta cheferna och politikerna är skillnaden stor mellan verksamhetsområdena. Att kontakten är tillräcklig svarar 8 av 10 chefer inom teknik respektive 6 av 10 inom social/omsorg samt att kontakten fungerar bra svarar så många som drygt 9 av 10 inom teknik respektive 7 av 10 inom social/omsorg. En större andel av cheferna inom teknik jämfört med cheferna inom social/ omsorg anser att rollerna är tydliga mellan dem och de politiker som har det direkta ansvaret för verksamheten. 8 av 10 chefer inom teknik i jämförelse med 7 av 10 chefer inom social/omsorg tycker att rollerna är tydliga. Fler chefer inom teknik svarar att de får stöd från sin närmaste chef att prioritera utifrån givna ekonomiska ramar, 70 procent jämfört med 55 inom social/omsorg. På frågan om att balansera krav och förutsättningar svarar 6 av 10 chefer inom teknik jämfört med varannan chef inom social/omsorg att de får det stödet från sin närmaste chef.

8 7 Personlig utveckling Skillnaden är inte så stor mellan verksamhetsområdena om man får kontinuerlig kompetensutveckling i sitt ledarskap. Något större andel av cheferna inom social/omsorg, 23 procent, svarar att de inte får någon kontinuerlig kompetensutveckling jämfört med 18 procent inom teknik. Bristande förutsättningar inom social/omsorg Förutsättningarna för ledarskapsutveckling och stöd skiljer sig dock mycket mellan grupperna. Så många chefer som 4 av 10 inom social/omsorg svarar att de inte har ekonomiska förutsättningar för ledarskapsutveckling och stöd. Motsvarande siffra för cheferna inom teknik är 15 procent (se bild 4). Bild 4 visar hur stor andel av cheferna inom respektive verksamhetsområde som har ekonomiska förutsättningar för ledarskapsutveckling/stöd. Även de tidsmässiga förutsättningarna skiljer mycket. 44 procent av cheferna från social/omsorg och 29 procent av chefer från teknik anser sig inte ha tidsmässiga förutsättningar för ledarskapsutveckling och stöd. Endast var femte chef inom social/omsorg svarar obetingat ja på frågan jämfört med nästan var tredje inom teknik (se bild 5) Cheferna inom teknik blir i något större omfattning uppmuntrade att göra karriär på sin arbetsplats, 25 procent i förhållande till 18 procent för cheferna inom social/omsorg. Den karriärmöjlighet som är vanligast inom de tekniska verksamheterna är internrekrytering till chefstjänster. Inom social/omsorg så är den vanligaste karriärmöjligheten att byta enhet/avdelning.

9 8 Bild 5 visar i vilken utsträckning chefer upplever sig ha tidsmässiga förutsättningar för ledarskapsutveckling/stöd. Plan för personalbemanning? På frågan om arbetsgivaren har kännedom om det framtida bemanningsbehovet svarar 86 procent av de högsta cheferna inom teknik att de har det medan bara 65 procent inom social/omsorg gör motsvarande bedömning. Nästan dubbelt så många chefer inom teknik svarar att de har bemanningsprogram med en långsiktig rekryteringsplan, var tredje jämfört med var sjätte chef inom social/omsorg. Ansvar och resurser 84 procent av de tekniska cheferna, i jämförelse med 70 procent av cheferna från social/omsorg, tycker att de har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar som ingår i uppdraget. Tillräckligt handlingsutrymme för att driva och utveckla verksamheten anser sig två tredjedelar av cheferna inom teknik ha att jämföra med drygt varannan chef från social/omsorg. Tid och pengar en större brist inom social/omsorg Även de ekonomiska resurserna för att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget skiljer mycket mellan grupperna. 64 procent av cheferna från teknik jämfört med 39 procent av cheferna från social/omsorg svarar att de har tillräckliga ekonomiska resurser. Tillräckligt med tid för att utöva ett bra ledarskap anser 44 procent av cheferna inom teknik sig ha, medan bara var tredje chef inom social/omsorg svarar ja på frågan (se bild 6).

10 9 Bild 6 visar hur stor andel av cheferna inom respektive verksamhetsområde som anser sig ha tid för att utöva ett bra ledarskap. Endast 22 procent av cheferna inom social/omsorg och 28 procent av cheferna inom teknik anser att de har tillräckligt med tid för att utvärdera och utveckla den verksamhet de är ansvariga för (se bild 7). Bild 7 visar hur stor andel av cheferna inom respektive verksamhetsområde som har tillräckligt med tid för att kunna utvärdera och utveckla den verksamhet de är ansvarig för.

11 10 Uppföljning och utveckling Bra metoder för att kunna utvärdera verksamheten tycker 4 av 10 chefer inom teknik sig ha jämfört med var tredje chef inom social/omsorg (se bild 8). Bild 8 visar hur stor andel av cheferna inom respektive verksamhetsområde som har bra metoder för att kunna utvärdera den verksamhet de är ansvarig för. Att ha tillgång till tillräckligt administrativt stöd skiljer sig i stor utsträckning mellan grupperna. 57 procent av cheferna inom teknik och bara 41 procent av cheferna inom social/omsorg tycker att de har ett tillräckligt administrativt stöd. En mycket stor skillnad kan vi se i hur många medarbetare cheferna har direkt ansvar för. Endast 13 procent av cheferna inom teknik har ansvar för 30 eller fler medarbetare medan mer än varannan chef, 54 procent, inom social/omsorg har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Sammantaget innebär de två sista områdena mindre administrativt stöd samt betydligt större personalgrupper att cheferna inom social/omsorg har sämre förutsättningar att ägna sig åt strategiska frågor för att utveckla verksamheten.

12 11 Bakgrundsfaktorer Inom social/omsorg är 85 procent av cheferna kvinnor och inom teknik utgör de knappt 20 procent. Trots att andelen män inom social/omsorg endast är 15 procent är över 40 procent av förvaltningscheferna män. Sedan tidigare känner vi bland annat till att det förekommer strukturella löneskillnader mellan mans- respektive kvinnodominerade verksamheter. Vidare är kvinnliga chefer i genomsnitt yngre än sina manliga kollegor. Över hälften av de kvinnliga cheferna är under 50 år medan en dryg tredjedel av de manliga cheferna är under 50 år. Över 70 procent av cheferna har en högskoleutbildning. Det är betydligt vanligare att en kvinnlig chef har högskoleutbildning jämfört med en manlig chef, 90 procent av de kvinnliga cheferna och 37 procent av de manliga har en högskoleutbildning. Mot bakgrund av ovanstående bakgrundsfaktorer framskymtar tydliga kännetecken för kvinnliga och manliga chefer. Den typiska kvinnliga chefen, i jämförelse med sin manliga kollega, har en lägre befattning, är yngre, har högre utbildningsnivå och arbetar inom social/omsorg. Den typiske manliga chefen, i jämförelse med sin kvinnliga kollega, har en högre befattning, är äldre, har lägre utbildningsnivå och arbetar inom teknik.

13 12 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi drygt medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningens innehåll, kontakta SKTFs ansvarige för chefsfrågor Stig Wendefors eller SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

januari 2013 Om bara chefen var bättre

januari 2013 Om bara chefen var bättre januari 2013 Om bara chefen var bättre Kvalitet i äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? Om bara chefen var bättre - Kvalitet i Äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? 2013 Förord Diskussionen kring

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer