Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer"

Transkript

1 Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB

2 OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört en undersökning bland godstransportköpare och speditörer avseende deras attityder och inställning till kombitrafik för Regionala Godstransportrådets räkning. Undersökningen är en uppföljning av den mätning som genomfördes på samma målgrupp. I det fall det finns jämförbara resultat mellan mätningarna redovisas detta i rapporten. Målgrupp: 1) Godstransportköpare i Skåne-Blekinge 2) Speditörer i Skåne-Blekinge och Småland med inriktning på lastbilstransporter Metod: Telefonintervjuer Antal intervjuer: 1) 100 2) 33 Reagera Marknadsanalys AB

3 RESPONDENTER Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? Hur stor volym godstransporter köpte ni 2008, räknat i ton? Godstransportköpare Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? 1-20 mkr mkr 201- mkr Ej svar 6% 12% 27% 55% Hur stor volym godstransporter köpte ni 2008, räknat i ton? eller mer Ej uppgivit 3% 6% 11% 11% 15% 9% 9% 36% Reagera Marknadsanalys AB 3

4 RESPONDENTER Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? Hur stor volym godstransporter förmedlade/transporterade ni 2008, räknat i ton? Speditörer Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? 1-20 mkr mkr 201- mkr Ej svar 3% 6% 36% 55% Hur stor volym godstransporter förmedlade/transporterade ni 2008, räknat i ton? Upp till eller mer Ej uppgivit 0% 9% 15% 30% 46% Reagera Marknadsanalys AB 4

5 RESPONDENTER Använder ni egna fordon eller inhyrda tjänster? Hur stor fordonspark har ni? Speditörer Använder ni egna fordon eller inhyrda tjänster? Ja, egna fordon Nej, inhyrda tjänster 46% 55% Hur stor fordonspark har ni? 5 eller färre Fler än 5 39% 61% Reagera Marknadsanalys AB 5

6 Godstransportköpare RESPONDENTER Vilken är din befattning på företaget? Speditörer Reagera Marknadsanalys AB 6

7 Undersökningsresultat 1. Transport-/Miljöpolicy 2. Användande av olika transportslag 3. Användande av kombinerade transportslag 4. Syn på kombinerade transportslag 5. Uppmuntran till kombinerade transportslag 6. Beslutsfattare 7. Kännedom - KombiSydprojektet och Regionala Godstransportrådet Reagera Marknadsanalys AB 7

8 SAMMANFATTNING Transport-/Miljöpolicy 60% av godstransportköparna har en transportpolicy och 97% av speditörerna har en miljöpolicy, vilket ligger i paritet med mätningen som genomfördes under. Av dem som idag inte har en policy för transport och miljö är intresset för att upprätta en sådan låg, även om de får hjälp och stöd utifrån. Speditörerna bedömer att deras miljökrav vad gäller transportörer/transporter är högre än tidigare. 85% uppger att de ställerhöga krav i jämförelse mot 50% år. Användande av olika transportslag samt kombinerade transportslag Godstransporter med bil uppges vara det mest använda färdsättet bland såväl godstransportköpare som speditörer. Drygt hälften av godstransportköparna uppger att de kombinerar olika transportslag medan 85% av speditörerna uppger att de kombinerar transportslag. Dock är det i det flesta fall endast en mindre del av de totala godstransporterna som sker via kombinerade transportslag. Syn på kombinerade transportslag Orsaken till att godstransportköparna har valt att kombinera olika transportslag beror främst på att deras speditörer har presenterat en bra lösning samt att de har lönat sig ekonomiskt medan speditörerna har upplevt att kunderna har krävt det. De godstransportköpare som valt att inte kombinera transportslag motiverar detta med att de inte har undersökt möjligheten alternativt anser att det verkar för komplicerat. De speditörer som inte har kombinerat transportslag upplever att det inte finns någon efterfrågan samt att det innebär obetalt arbete för dem. I likhet med tidigare mätning är punktlighet den viktigaste faktorn för att kombinera flera transportslag i en transportlösning för såväl godstransportköpare som speditörer. Både godstransportköpare och speditörer ser i första hand bilen som ett färdsätt med stora möjligheter inför framtiden. Vad gäller kombinerade transportslag är det främst speditörerna som är positiva vad gäller såväl upplevda framtidsutsikter som ett positivt eget omdöme. Reagera Marknadsanalys AB 8

9 SAMMANFATTNING Syn på kombinerade transportslag (forts) Den klara majoriteten av speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för detta. En av tre godstransportköpare säger sig vara villiga att betala mer för miljövänliga transporter, dock högst 1-2% extra. Speditörerna å sin sida tror i låg utsträckning att deras kunder är villiga att betala extra för mer miljömässigt hållbara transporter. Uppmuntran till kombinerade transportslag En av tre godstransportköpare uppger att deras speditör under det senaste året föreslagit en kombination av flera transportslag och en av tio har en företagsledning som ställt krav vad gäller att se över kombinerade transportlösningar. Två av fem speditörer uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat en kombination av transportslag för sina transporter. 39% av godstransportköparna och 55% av speditörerna har under det senaste året upplevt en ökad uppmärksamhet vad gäller kombinerade transportlösningar. Detta har gjort att 46% av godstransportköparna och 78% av speditörerna har blivit mer benägna att se över möjligheten med kombinerade transportlösningar. Beslutsfattare Ledningen/VD samt logistikansvariga är de hos godstransportköparna som i första hand fattar de övergripande besluten vad gäller transportfrågor i företaget. Kännedom - KombiSydprojektet och Regionala Godstransportrådet 27% av godstransportköparna och 58% av speditörerna känner till Regionala Godstransportrådets verksamhet, vilket ligger i likhet med tidigare mätning. Vad gäller KombiSydprojektet är det känt bland 16% av godstransportköparna och 33% bland speditörerna. Reagera Marknadsanalys AB 9

10 TRANSPORTPOLICY Har ert företag en transportpolicy? Skulle ni vara intresserad av att ha en transportpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån? Godstransportköpare Har en transportpolicy 60% 55% Har ej transportpolicy men skulle vara intresserad om de fick hjälp och stöd utifrån 3% 22% Har ej transportpolicy och är inte intresserade 24% 18% Vet ej 13% 5% I likhet med tidigare mätning är det drygt hälften som har en transportpolicy idag. De som inte har en transportpolicy uppvisar inget större intresse för att skapa någon även om de får hjälp och stöd utifrån. Reagera Marknadsanalys AB 10

11 MILJÖPOLICY Har ert företag en transportpolicy? Skulle ni vara intresserad av att ha en transportpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån? Speditörer Har en miljöpolicy 97% 86% Har ej miljöpolicy men skulle vara intresserad om de fick hjälp och stöd utifrån 0% 6,3% Har ej miljöpolicy och är inte intresserade 3% 6,3% Vet ej 0% 1,4% I likhet med tidigare mätning har majoriteten av speditörerna en miljöpolicy idag. Det fåtal (endast 1 speditör) som inte har en miljöpolicy uppvisar inget intresse för att skapa någon även om de får hjälp och stöd utifrån. Reagera Marknadsanalys AB 11

12 MILJÖPOLICY Jag vill nu be dig bedöma era miljökrav på era transportörer/transporter. Skala 1-6, där 1 innebär mycket låga krav och 6 innebär mycket höga krav. Speditörer Höga krav Neutral Låga krav Ej svar 1 85% 15% Höga krav 50% Neutral 44% Låga krav 6% Enligt speditörerna har miljökraven på transportörerna/transporterna ökat sedan, då fler uppger att de ställer höga krav. Dock är det få respondenter som deltagit i undersökningen vilket bör beaktas vid bedömningen av resultaten. Reagera Marknadsanalys AB 12

13 Godstransportköpare ANVÄNDANDE AV OLIKA TRANSPORTSLAG Jag kommer nu att nämna fyra olika transportslag som jag vill att du uppger en ungefärlig procentsats för i vilken utsträckning ni använder er av den för transporter. Inte alls 1-25% 26-50% 51-75% % Bil 3% 12% 8% 77% Tåg 77% 20% Fartyg 43% 50% 6% Flyg 51% 40% 6% Godstransporter med bil är det främst förekommande transportsättet bland godstransportköparna i undersökningen. Tolkningsexempel: 77% använder inte alls tåg, 20% använder tåg som transportsätt i 1-25% av sina tranporter. 77% använder bil som färdmedel till % av transporterna. Reagera Marknadsanalys AB 13

14 Speditörer ANVÄNDANDE AV OLIKA TRANSPORTSLAG Jag kommer nu att nämna fyra olika transportslag som jag vill att du uppger en ungefärlig procentsats för i vilken utsträckning ni använder er av den för transporter. Inte alls 1-25% 26-50% 51-75% % Bil 18% 18% 12% 52% Tåg 30% 54% 6% 3% 6% Fartyg 42% 39% 9% 3% 6% Flyg 76% 24% Godstransporter med bil är det främst förekommande transportsättet även bland speditörerna i undersökningen. Tolkningsexempel: 30% använder inte alls tåg, 54% använder tåg som transportsätt i 1-25% av sina tranporter. 52% använder bil som färdmedel till % av transporterna. Reagera Marknadsanalys AB 14

15 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Kombinerar ni några transportslag och i så fall vilka? Godstransportköpare Nej 46% 26% Bil 54% Tåg Fartyg 18% 33% 54% (100-46% Nej ) kombinerar transportslag, varav 54% använder bil som ett av flera färdmedel, 18% tåg, 33% fartyg och 15% flyg Flyg 15% Drygt hälften av godstransportköparna i undersökningen (54%) kombinerar olika transportslag, varav 18% nyttjar tåget i sin kombinationslösning. I tidigare mätning,, var det 74% som uppgav att de kombinerade flera transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 15

16 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur stor andel av era transporter kombinerar ni, om vi mäter i procent? Godstransportköpare 1-5% 28% 6-10% 22% 71% 11-25% 19% 26-50% 17% 15% 51-75% 2% 10% % 4% 4% Ej svar 9% 0% För majoriteten av dem som kombinerar olika transportslag är det endast en mindre andel av transporterna som sker med kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 16

17 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Kombinerar ni några transportslag och i så fall vilka? Speditörer Nej 15% Bil 85% Tåg Fartyg 55% 70% 85% (100-15% Nej ) kombinerar transportslag, varav 85% använder bil som ett av flera färdmedel, 70% tåg, 55% fartyg och 24% flyg Flyg 24% Majoriteten av speditörerna (85%) kombinerar olika transportslag, varav 70% nyttjar tåget i sin kombinationslösning. Bil som transportmedel är dock det mest vanliga förekommande färdsättet. Reagera Marknadsanalys AB 17

18 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur stor andel av era transporter kombinerar ni, om vi mäter i procent? Speditörer 1-5% 25% 6-10% 25% 55% 11-25% 11% 26-50% 14% 11% 51-75% 18% 13% % 7% 21% Ej svar 0% 0% För majoriteten av dem som kombinerar olika transportslag är det endast en mindre andel av transporterna som sker med kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 18

19 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt/inte valt att kombinera flera transportslag? Godstransportköpare Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att kombinera flera transportslag? Det lönar sig ekonomiskt Vår speditör presenterade en bra lösning Miljöskäl Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 13% 13% 32% 43% 28% 18% 1% X 53% Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att inte kombinera olika transportslag? Det lönar sig inte ekonomiskt Det är för komplicerat Vi har inte kartlagt möjligheten Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 13% 11% 35% 41% 30% 15% 22% X 34% En stor bidragande orsak till att godstransportköpare väljer kombitransporter är att speditören presenterar en lösning för dem. Denna orsak har ökat sedan den tidigare mätningen. För dem som inte valt kombitransporter beror detta främst på att de inte har undersökt möjligheten eller upplever att det är för komplicerat. Reagera Marknadsanalys AB 19

20 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt/inte valt att kombinera flera transportslag? Speditörer Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att kombinera flera transportslag? Vår kund har krävt det Det lönar sig ekonomiskt för kunden Miljöskäl Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 4% 11% 25% 61% 22% 35% 22% X 22% Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att inte kombinera olika transportslag? Det lönar sig inte ekonomiskt för kunden Det är för mycket arbete för oss som vi inte får betalt för Det finns ingen efterfrågan Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 0% 0% 40% 60% 7% 10% 26% X 58% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% En stor bidragande orsak till att speditörerna väljer kombitransporter är att speditörernas kunder har krävt det. För dem som inte valt kombitransporter beror detta främst på att de inte har känt av efterfrågan alternativt att det kräver obetalt arbete. Reagera Marknadsanalys AB 20

21 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Har ni på eget initiativ, utan uppmaning från kunden, någon gång erbjudit intermodala transporter? Speditörer Ja 59% Nej 38% Vet ej 3% Majoriteten av speditörerna uppger att de på eget initiativ har erbjudit intermodala transporter vid ett eller flera tillfällen. Reagera Marknadsanalys AB 21

22 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur viktiga är följande faktorer för att ditt företag skulle kombinera flera transportslag i en transportlösning? Mycket viktigt Viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Kan ej svara Godstransportköpare Viktigt/Mycket viktigt Ekonomi 23% 59% 12% 5% 85% Miljö 16% 67% 8% 8% 70% Kompetensen inom organisationen eller hos speditören 20% 69% 6%4% 86% Punktlighet 76% 20% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Punktlighet är i likhet med föregående mätning den viktigaste faktorn för att kombinera flera transportslag i en transportlösning. Reagera Marknadsanalys AB 22

23 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur viktiga är följande faktorer för att ditt företag skulle kombinera flera transportslag i en transportlösning? Mycket viktigt Viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Kan ej svara Speditörer Viktigt/Mycket viktigt Ekonomi 27% 67% 75% Miljö 12% 79% 6% 49% Kompetensen inom organisationen 30% 64% 6% 92% Punktlighet 73% 18% 6% 96% Punktlighet är i likhet med föregående mätning även för speditörerna den viktigaste faktorn för att kombinera flera transportslag i en transportlösning. Reagera Marknadsanalys AB 23

24 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Framtidsutsikter och eget omdöme Jag vill nu be dig bedöma framtidsutsikterna för transportalternativen. Tidsperspektivet är 10 år. Skala 1-6, där 1 betyder Står inför mycket stora hot och 6 betyder Står inför mycket stora möjligheter. Står inför stora möjligheter Neutral Står inför stora hot Ej svar Bil Fartyg Flyg Tåg 15% 24% 32% 34% 27% 86% 23% 47% 50% Godstransportköpare 45% 13% Kombinerade transportslag 31% 36% 32% Jag vill nu be dig ge ett eget omdöme om transportalternativen. Skala 1-6, där 1 betyder Mycket negativ till att använda och 6 betyder Mycket positiv till att använda. Positiv Neutral Negativ Ej svar Bil 48% 48% 4% Fartyg 40% 34% 16% 10% Flyg 20% 31% 40% 9% Tåg 29% 36% 24% 11% Kombinerade transportslag 33% 46% 15% 6% Godstransportköparna ser att i första hand bilen står inför stora möjligheter i framtiden. En av tre ser att kombinerade transportslag har stora framtidsutsikter och en av tre är positiva till att använda kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 24

25 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Framtidsutsikter och eget omdöme Jag vill nu be dig bedöma framtidsutsikterna för transportalternativen. Tidsperspektivet är 10 år. Skala 1-6, där 1 betyder Står inför mycket stora hot och 6 betyder Står inför mycket stora möjligheter. Står inför stora möjligheter Neutral Står inför stora hot Ej svar Bil Fartyg Flyg Tåg 27% 49% 55% 15% 85% 15% 52% 36% 27% 12% 15% 6% Speditörer Möjlighet 36% 40% 13% 44% Kombinerade transportslag 64% 30% 6% 45% Jag vill nu be dig ge ett eget omdöme om transportalternativen. Skala 1-6, där 1 betyder Mycket negativ till att använda och 6 betyder Mycket positiv till att använda. Positiv Neutral Negativ Ej svar Bil 61% 39% Fartyg 49% 42% 6% Flyg 24% 36% 27% 12% Positiv 46% 38% 18% Tåg 55% 36% 6% 38% Kombinerade transportslag 61% 36% 52% Även speditörerna anser att i första hand bilen står inför stora möjligheter i framtiden. Speditörerna är mer positiva till kombinerade transportslag än godstransportköparna då två av tre ser att kombinerade transportslag har stora framtidsutsikter och två av tre är positiva till att använda kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 25

26 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Ser du en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter i framtiden? Är samarbete med andra speditörer en tänkbar möjlighet för att kunna erbjuda flera transportslag? Speditörer Ja Nej Vet ej Ser du en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter i framtiden? 91% 9% 74% Är samarbete med andra speditörer en tänkbar möjlighet för att kunna erbjuda flera transportslag? 94% 6% 84% Speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för detta. Reagera Marknadsanalys AB 26

27 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Betalningsvilja Godstransportköpare Skulle ditt företag vara berett att betala mer för en mer miljövänlig transportlösning? Ja Nej 32% 68% 51% 1-2 procent 72% Hur mycket i procent? 3-4 procent 5-10 procent 9% 19% mer än 10 procent 0% En av tre godstransportköpare uppger att de skulle vara villiga att betala mer för en mer miljövänlig transport, dock för majoriteten högst 1-2% extra. Reagera Marknadsanalys AB 27

28 SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Betalningsvilja Speditörer Bedömer du att era kunder är beredda att acceptera en högre kostnad för mer miljömässigt hållbara transportlösningar? Ja Nej 15% 85% 24% 76% 1-2 procent 40% 35% Hur mycket i procent? 3-4 procent 5-10 procent 20% 40% 47% 6% mer än 10 procent 0% 12% Endast 15% av speditörerna tror att deras kunder är beredda att betala mer för miljömässigt hållbara transporter. Reagera Marknadsanalys AB 28

29 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Uppmuntran till kombinerade transportlösningar Ja Nej Vet ej Godstransportköpare Ja Har din speditör under det senaste året någon gång föreslagit en kombination av flera transportslag? 30% 64% 6% 31% Har ledningen på ditt företag under det senaste året kommit med krav på att ni ska se över kombinerade transportlösningar? 12% 80% 8% X 0% 20% 40% 60% 80% 100% I likhet med föregående mätning är det en av tre godstransportköpare som säger att deras speditör föreslagit en kombination av flera transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 29

30 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Uppmuntran till kombinerade transportlösningar Ja Nej Vet ej Ja Speditörer Har era kunder under det senaste året någon gång efterfrågat en kombination av flera transportslag? 61% 33% 6% 40% Tre av fem speditörer uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat kombinerade transportlösningar. Reagera Marknadsanalys AB 30

31 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Uppmärksamhet och påverkan Godstransportköpare Speditörer Har du under det senaste året märkt av en ökad uppmärksamhet kring kombinerade transportlösningar? Ja Nej 39% 55% 61% 46% På vilket sätt har det påverkat ditt företag? Vi har blivit mer benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar Det har inte påverkat oss Vi har blivit mindre benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar 0% 0% 22% 46% 54% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såväl godstransportköpare som speditörer har till viss del upplevt ökad uppmärksamhet kring kombinerade transportlösningar och nästintill hälften av godstransportköparna och tre av fyra speditörer har i och med det blivit mer benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar. Reagera Marknadsanalys AB 31

32 BESLUTSFATTARE Vem fattar era övergripande beslut i transportfrågor i ditt företag? Godstransportköpare Reagera Marknadsanalys AB 32

33 KÄNNEDOM - KOMBISYDPROJEKTET OCH REGIONALA GODSTRANSPORTRÅDET Godstransportköpare Ja Nej 16% 84% X X Känner du till KombiSydprojektet? Ja 27% Nej 73% 22% 78% Känner du till Regionala Godstransportrådets verksamhet? 16% uppger att de känner till KombiSydprojektet och 27% att de känner till Regionala Godstransportrådet. Reagera Marknadsanalys AB33

34 KÄNNEDOM - KOMBISYDPROJEKTET OCH REGIONALA GODSTRANSPORTRÅDET Speditörer Ja Nej 33% 67% Känner du till KombiSydprojektet? Ja 58% Nej 42% Känner du till Regionala Godstransportrådets verksamhet? 33% uppger att de känner till KombiSydprojektet och 58% att de känner till Regionala Godstransportrådet. Reagera Marknadsanalys AB 34

Godstransportrådet Kombitrafiken Attityder och trender 2012 Godstransportköpare och Speditörer

Godstransportrådet Kombitrafiken Attityder och trender 2012 Godstransportköpare och Speditörer Godstransportrådet Kombitrafiken Attityder och trender 2012 Godstransportköpare och Speditörer Februari 2012 www.reagera.com INNEHÅLL OM UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGSRESULTAT Transport-/Miljöpolicy Användande

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010 Vattenfall Vindkraft Högabjär MarkCheck September 2010 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närheten

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING Om undersökningen Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Lärandefrågor uppföljande samtal. Framtagen av Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Lärandefrågor uppföljande samtal. Framtagen av Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. Lärandefrågor uppföljande samtal. Framtagen av Funktionshinder, Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. Mars 2012 Frågor om situationen: Hur upplever du brukarens fysiska hälsa? Hur

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal?

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal? Rådgivningsbesökets utmaningar Uppdatera det personliga mötet nya kanaler för miljörådgivning 9-10 november 2010, Arlanda stad Hanna Ljunggren Bergeå Hanna.Bergea@sol.slu.se Huvudbudskap: Det finns en

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts Rapport 2010-03-08 Inledning - Rapport 2010-03-08 På uppdrag av Behandlingshemmet

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-09-20 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-0-31 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

"50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ in Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Hushålls-ID 1 2 0 0 Person-ID Datum för intervju: Intervjuares ID: Respondentens Förnamn: "50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär

Läs mer

I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning. Huvudsaklig sysselsättning: Kön Ålder Utbildning

I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning. Huvudsaklig sysselsättning: Kön Ålder Utbildning I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning Antal intervjuer 1000 507 493 391 289 320 69 494 434 Uppsala 28% 28% 27% 40% 19% 20% 22% 25% 31% Tierp 2% 2% 3% 1% 2% 4% - 3% 2% Älvkarleby 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Läs mer

Vad vill boende ha för tjänster och vad är de beredda att betala för

Vad vill boende ha för tjänster och vad är de beredda att betala för Vad vill boende ha för tjänster och vad är de beredda att betala för 1 Sammanfattning Fastighetsägarna Stockholm har genomfört en undersökning för att ta reda på vad boende i flerbostadshus vill ha för

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet.

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som är till gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

13. Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när det gäller laborationer?

13. Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när det gäller laborationer? Enkäten Bakgrund 1. Vilket kön har du? Man Kvinna 2. Hur gammal är du? -25 26-30 31-35 36-3. Vilket program läste/läser du? Inom parenteserna står de olika namn utbildningarna haft genom åren. C (Datavetenskaplig

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd)

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) Page 1 of 1 Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) En undersökning om jämställdhetens förutsättningar inom den kommunala räddningstjänsten Om du har kommentarer runt frågorna så kommer det med jämna

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

STUDENTRAPPORTEN 2013

STUDENTRAPPORTEN 2013 STUDENTRAPPORTEN 2013 Studentum Studentum är med sina cirka 500 000 besökare varje månad, Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Visionen är att samla alla eftergymnasiala utbildningar

Läs mer

Radioskugga. En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL

Radioskugga. En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL Radioskugga En rapport om Polisens nya radiokommunikationssystem RAKEL Polisens radiokommunikationen en trygghetsfråga Larm som inte går fram, dålig hörbarhet och för lite fortbildning i det nya systemet.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus ENKÄT 1 Datum: Löpnr: Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus Vi som arbetar i projekt Columbus vill ta reda på om Du och de andra deltagarna tycker att projektet varit till någon nytta. Vänligen

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan Agenda 1 Info www.agenda1info.com MOBBNINGSENKÄT XXX-skolan September år Förord Denna enkätstudie är utförd av Agenda 1 Info HB på uppdrag av skolan. Kostnaden är tillsammans med andra tjänster 1 - kr

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4722 Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21 SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT SC0. Hej / God middag /

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Resultat av enkät Lantbrukare

Resultat av enkät Lantbrukare Resultat av enkät Lantbrukare Personuppgifter 1.1 Är du man eller kvinna? Antal svar 87 Man 75 86,2 Kvinna 12 13,8 Man Kvinna 1.2 Hur gammal är du? Antal svar 87

Läs mer

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010 1 400 intervjuer under mars-april med personer i åldern 18-74 år. TNS Sifo Prospera 2010 års fondundersökning om pensionsspararnas val och önskemål En majoritet av svenskarna

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 5 eller åk 8 Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2014 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 11/12 17/12 2014. 1038 personer i varierande

Läs mer

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan 1 av 11 Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 Saad Hashim Me hashim@it.kth.se George Hannouch Me hannouch@it.kth.se 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan av 11 Svar till frågorna: 1 1.

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2

Kursutvärdering Ämne: SO Lärare: Esa Seppälä/Cecilia Enoksson Läsåret 12-13 Klass: SPR2 8 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Hur var ditt första intryck av denna kurs? Mycket bra 6 21 Bra 21 75 Dåligt - - Mycket dåligt 1 4 EAS - - Antal EAS:. Antal svarande: 28. Mv: (Skala 1) = 78,57

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april MATIX - Management av Tillväxtföretag Antagningsprocess 2013 Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april Välkommen att söka till MATIX! För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 4

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 4 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 4 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer