PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen"

Transkript

1 PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

2 Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering och utformning, priser, utbud och behov med mera. I princip alla har en åsikt om parkeringar i sin stad och inte minst de lokala fastighetsföretagarna. Deras verksamhet är på många sätt sammanlänkad med frågan. Dels är de beroende av de krav som ställs på antalet parkeringsplatser i kommunens parkeringsnorm vid planering av ny- och ombyggnation av bostäder och lokaler. Dels handlar deras intresse om stadens attraktivitet och handelns och fastigheternas tillgänglighet. Denna undersökning genomfördes under januari månad för att belysa hur branschen ser på behoven och utvecklingen av parkeringar och dess relation till fastighetsbranschen. Detta är den första av två delrapporter baserade på en och samma utredning och rör huvudsakligen parkeringar ur ett tillgänglighetsperspektiv. I den kommande delrapporten behandlas istället frågor om den kommunala parkeringsnormen och så kallade parkeringsköp. Parkeringsköp är ett sätt för fastighetsägaren att lösa sitt ansvar gällande iordningställande av parkeringsplatser när dessa inte kan iordningsställas på vanligt sätt. Själva undersökningsmetoden är en e-postenkät bland medlemmar i Fastighetsägarna GFR med omkring 800 svarande från små och stora fastighetsföretag spridda över omkring 100 kommuner. Resultaten presenteras genomgående i rapporten först övergripande bland samtliga som besvarat frågan och därefter fördelat på kommunstorlek. I slutet av rapporten finns även resultaten nedbrutna på enskilda kommuner. Här har dock ett urval gjorts baserat på antalet svarande fastighetsföretagare från respektive kommun. Detta medför att endast 21 kommuner särredovisas i denna rapport. Rudolf Antoni Utredare och biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tel/mob: E-post: 2

3 Sammanfattning Trängsel i trafiken är i stor utsträckning ett storstadsfenomen men i många städer upplever man ändå att trycket på parkeringsplatserna i centrum har ökat under det senaste decenniet. Enligt fastighetsföretagarna är tillgången på parkeringsplatser i centrumnära läge avgörande för att handeln i city ska kunna konkurrera med externhandeln. På grund av detta är utvecklingen mot allt fler och allt mer utbredda bilfria stadsmiljöer en utmaning för såväl stadens handlare som dess fastighetsföretag. Från politisk nivå finns en uttalad strategi att motverka innerstadsbilismen och denna motiveras ofta med att staden blir mer attraktiv med ökad handel och ökade fastighetsvärden. Bland fastighetsföretagarna är övertygelsen om detta förhållande dock långt ifrån universell. Det är tvärtom tydligt att bilfria innerstäder inte får innebära en minskad tillgänglighet för bilar. Det finns då ett antal tillvägagångssätt för att uppnå samma tillgänglighet för stadens besökare trots att dessa inte kan parkera på gatan direkt utanför sitt besöksmål. Det är viktigt att notera att lösningen inte ligger i en av dessa åtgärder utan i en kombination av samtliga. Minst lika viktigt är att dessa genomförs i lämplig ordning och takt. Vilken ordning och takt som är lämplig står i direkt relation till de givna förutsättningarna för respektive kommun. 1. Det måste kosta att parkera i city. De flesta anser att parkeringsavgifter är ett bra styrmedel för att påverka flödet av människor i staden. Utan avgifter är exempelvis risken stor att de som anländer först till centrum, det vill säga de som arbetar där, upptar parkeringsplatser i de mest tillgängliga lägena medan övriga besökare får svårt att hitta platser att ställa bilen på och tvingas till mer otillgängliga lägen. Gratis parkering i centrum förespråkas i denna undersökning egentligen bara av fastighetsföretagare i småstäder. Ofta kan detta härledas till en kraftigt konkurrensutsatt handel där gratis parkering ses som en nödvändig konkurrensfördel. 2. Satsa på kollektivtrafiken och bra cykelstråk. Genom att erbjuda attraktiva alternativ till bilresande minskas också behovet av parkeringsplatser i centrum av staden. Både resor med kollektivtrafiken och resor med cykel är dessutom bra ur miljöhänseende. En ökning av dessa resor är därför ett steg i riktning mot ett mer hållbart samhälle samtidigt som det kan bidra till en mer attraktiv innerstadsmiljö med mindre trängsel, oväsen och avgaser. 3. Bygg avgiftsfria infartsparkeringar. Dessa kan i kombination med en väl utbyggd kollektivtrafik fungera som angöringspunkter för den som kommer till staden. Dessutom kan de ofta ha delad funktion som pendelparkeringsplatser för de som dagtid lämnar staden. Stödet för denna typ av satsningar är visserligen störst i de större städerna men det är ändå en klar majoritet av samtliga fastighetsföretagare som tycker att avgiftsfria parkeringsplatser i utkanten av staden är väl riktade satsningar för infrastrukturen. 4. Bygg fler parkeringshus i centrumnära läge. Genom nybyggnation av parkeringshus kan antalet parkeringsplatser i centrumnära läge bibehållas eller till och med öka trots att markparkeringar försvinner. Dessa kan dessutom med fördel placeras under mark där det finns geotekniska förutsättningar. Stödet för ökade satsningar på parkeringshus är utbrett bland fastighetsföretagarna och en majoritet föredrar parkeringshus framför gatuparkeringar. Totalt sett är det sju av tio fastighetsföretagare som anser att den kommun de är verksamma i borde arbeta för att få till stånd fler parkeringshus i centrumnära läge. 3

4 P-platserna viktiga för konkurrensen med externhandeln Att det finns bra möjligheter till parkering i centrumnära läge är viktigt för fastighetsföretagen och inte bara för de som har sina fastigheter i city. Stadskärnans attraktivitet och tillgänglighet är viktig för hela kommunens utveckling. På en direkt fråga om relationen mellan centrumnära parkering och konkurrensen med externhandeln svarar 70 procent att tillgången till parkering i centrum är direkt avgörande och ytterligare 27 procent instämmer delvis. Detta visar vilken tyngd frågan har för fastighetsföretagen ur ett utvecklingsperspektiv. Frågan är dessutom i princip lika viktig oavsett hur stor eller liten stad det handlar om. Drygt 70 procent säger att påståendet stämmer mycket väl i samtliga kommuner utom i Göteborg. Även i storstaden ges frågan visserligen stor tyngd, men endast 57 procent säger att det stämmer mycket väl att parkeringar är avgörande för konkurrensen. Detta är betydligt färre än i samtliga mindre städer. Påstående: Centrumnära parkering är av avgörande betydelse för cityhandelns konkurrens med externhandeln (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att centrumnära parkering är avgörande för konkurrensen med externhandeln fördelat på kommunstorlek (procent) 4

5 Högt tryck på p-platserna Trycket på parkeringsplatserna är idag högt på många håll i landet. Dessutom vittnar 56 procent av fastighetsföretagen att utbudet har minskat i relation till behovet den senaste tioårsperioden. Endast 18 procent anser att utvecklingen har gått åt andra hållet. Skillnaden är förstås stor från en kommun till en annan. Störst är trycket i de större städerna. I Göteborg, som är den enda storstaden som ingår i undersökningen, är det hela 78 procent som anser att utbudet har minskat i relation till behovet medan det i de mindre städerna är betydligt färre. Problemet är dock så pass utbrett att det i princip gäller alla kommuner med invånare eller fler. Där är det minst hälften som anser att utbudet har minskat. Upplevd utveckling av parkeringsutbudet (procent) Fråga: Upplever du att antalet parkeringsplatser i centrumnära läge i din kommun har ökat eller minskat de senaste tio åren sett i relation till folkmängd och pendling? Andel som anser att utbudet av parkeringsplatser har minskat fördelat på kommunstorlek (procent) 5

6 Trängsel i trafiken En fråga som ofta men inte självklart står i relation till trycket på parkeringsplatserna är graden av trängsel i trafiken. Här är det dock förhållandevis få fastighetsföretagare som anser att detta är ett problem i deras stad. Totalt sett är det 58 procent som inte anser att deras stad lider av trängsel i trafiken. Här syns av förklarliga skäl ett tydligt samband med stadens storlek. I Göteborg är det 73 procent som tycker att staden lider av trängsel i trafiken. Därefter följer huvudsakligen en fallande skala med allt mindre städer. I de minsta städerna under invånare är det under 20 procent som upplever trafiken som ett problem. Påstående: Trängsel i trafiken är ett problem i min stad (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att trängsel i trafiken är ett problem i den egna staden fördelat på kommunstorlek (procent) 6

7 Brister i kollektivtrafiken Det råder väldigt spridda åsikter om påståendet att brister i kollektivtrafiken bidrar till det stora trycket på parkeringsplatserna i centrum. Överlag är det ganska jämnt fördelat mellan de som instämmer och de som motsätter sig detta påstående med en viss övervikt för det senare. Om man ser på resultaten fördelade på städernas befolkningsstorlek så är det egentligen bara storstaden Göteborg som avviker där hela 60 procent anser att kollektivtrafikens bristfällighet är en orsak till det höga trycket på p-platserna i city. I övriga kommungrupper ligger motsvarande siffra mellan procent. Påstående: Brister i kollektivtrafiken bidrar till högt tryck på existerande parkeringsplatser i centrum (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att brister i kollektivtrafiken bidrar till högt tryck på existerande parkeringsplatser i centrum fördelat på kommunstorlek (procent) 7

8 Satsa mer på kollektivtrafiken Ett förslag som vinner stort gillande är att satsa mer på kollektivtrafiken. Det tycks helt okontroversiellt då hela 30 procent anser att detta förslag är mycket bra medan ytterligare 30 procent av fastighetsföretagarna anser att det är ett ganska bra förslag. Samtidigt är det endast sju procent som anser att det är ett dåligt förslag. Även här finns det ett tydligt samband med stadens storlek. I alla kommungrupper med invånare eller fler är det mer än hälften som gillar förslaget, men i storstaden är det så mycket som 88 procent och i städer mellan invånare är det 67 procent. Förslag: Satsa mer på kollektivtrafiken (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att kommunen bör satsa mer på kollektivtrafiken (procent) 8

9 Utveckla cykelstråken Ett annat okontroversiellt förslag är att kommunen borde satsa mer på lämpliga stråk för cyklar. Hela 76 procent av fastighetsföretagen anser att det vore en god idé att utveckla fler och bättre cykelstråk. Här syns dock ingen direkt skillnad mellan fastighetsföretagare i större eller mindre städer. Resultatet är ungefär detsamma överallt. Om någon sticker ut så är det de minsta kommunerna med färre än invånare. Här är det 80 procent som anser att kommunen borde utveckla fler och bättre cykelstråk, vilket är mer än i någon annan kommungrupp. Förslag: Kommunen bör utveckla fler och bättre cykelstråk (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att kommunen bör utveckla fler och bättre cykelstråk (procent) 9

10 Parkeringsavgifter Frågan om parkeringsavgifter har runt omkring i landet länge varit en het potatis. I vissa städer är det en självklarhet att man styr flödet av människor med hjälp av parkeringsavgifter medan det i andra städer upplevs som en helt befängd idé att ta betalt för att man ska kunna ställa bilen på torget. Denna undersökning visar att de flesta tycker att parkeringsavgifter är ett ganska bra sätt att styra hur och var människor väljer att ställa bilen. Totalt sett är det 58 procent som instämmer i nedanstående påstående, men märk väl att tyngdpunkten ligger på ganska. Här är det givetvis stora skillnader beroende på städernas storlek. I städer över invånare, där man kan anta att behovet av att kontrollera trafikflödet är betydligt större, är det en klar majoritet som anser att parkeringsavgifter är ett bra styrmedel. Men även i de mindre städerna är det omkring hälften som instämmer i påståendet. Påstående: Parkeringsavgifter är ett bra sätt att styra flödet av människor i staden (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att parkeringsavgifter är ett bra sätt att styra flödet av människor i staden fördelat på kommunstorlek (procent) 10

11 Gratis parkering i innerstaden Att det är stor skillnad både på utmaningarna i trafiken såväl som attityden till p-avgifter mellan stora och små städer är mycket tydligt. Detta synliggörs inte minst vid frågan om parkering i innerstaden bör vara gratis. De övergripande resultaten för samtliga tillfrågade fastighetsföretagare visar att det är ungefär lika många som tycker det är ett bra förslag som ett dåligt förslag att parkering i innerstaden bör vara gratis. I Göteborg är det en förkrossande majoritet som anser att parkering i innerstaden inte ska vara gratis, likaså i större städer. Däremot är det betydligt fler i små till halvstora städer som anser att det faktiskt borde vara gratis att parkera i innerstaden. Värt att notera är att det inte någonstans är mer än en tredjedel som tycker att förslaget är mycket bra. Förslag: Parkering i innerstaden bör vara gratis (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att parkering i innerstaden bör vara gratis fördelat på kommunstorlek (procent) 11

12 Avgiftsfria infartsparkeringar Avgiftsfria infartsparkeringar kan i kombination med en väl utbyggd kollektivtrafik fungera som angöringspunkter för den som kommer till staden. Dessutom kan de ofta ha delad funktion som pendelparkeringsplatser för de som dagtid lämnar staden. Stödet för denna typ av satsningar är visserligen störst i de större städerna men det är ändå en klar majoritet av samtliga fastighetsföretagare som tycker att avgiftsfria parkeringsplatser i utkanten av staden är väl riktade satsningar för infrastrukturen. Totalt sett är det 58 procent som tycker att den kommun de är verksamma i borde satsa på detta. Förslag: Satsa på avgiftsfria infartsparkeringar som angöringspunkter till staden (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att kommunen bör satsa på avgiftsfria infartsparkeringar (procent) 12

13 Bilfria stadsmiljöer inte bara av godo En faktor som driver på utvecklingen där många gamla parkeringsytor som exempelvis gatuparkering försvinner är önskan om att skapa bilfria innerstadsmiljöer. Stadsbilder där människor till fots och med cykel kan röra sig fritt eller åtminstone på lika villkor med bilar är allt vanligare när kommunerna idag skapar visioner inför framtiden. Bland fastighetsföretagen kan vi konstatera att denna idé inte fullt ut har fått genomslag. Ungefär en fjärdedel anser inte alls att bilfria stadsmiljöer ökar attraktiviteten och fastighetsvärdena medan ytterligare en tredjedel är tveksam. Endast 8 procent av företagen är helt övertygade om att det förhåller sig så att stadsmiljöns och fastigheternas attraktivitet stärks om bilarna försvinner. Även här är det skillnad på små och stora städer, men denna skillnad är inte särskilt stor. I Göteborg är det 42 procent som helt eller delvis instämmer i påståendet att bilfria stadsmiljöer ökar attraktiviteten och fastighetsvärdena. I mindre kommuner ligger snittet omkring 30 procent. Det är tydligt att tillgängligheten av många anses viktigare än en gatumiljö utan bilar. Påstående: Bilfria stadsmiljöer ökar attraktiviteten och fastighetsvärdena (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att bilfria stadsmiljöer ökar attraktiviteten och fastighetsvärdena fördelat på kommunstorlek (procent) 13

14 Attityden till p-hus Även om fastighetsföretagen inte är helt övertygade om fördelarna med bilfria stadsmiljöer så är de flesta av inställningen att p-hus är att föredra framför gatuparkering. Totalt sett 61 procent instämmer i att parkeringshus är att föredra. Här finns det dock ett tydligt mönster när det gäller storleken på kommun. Ju mindre kommun desto färre som föredrar parkeringshus. I storstaden är det 75 procent som föredrar p-hus medan det i kommuner med färre än invånare är drygt hälften som föredrar gatuparkering. Påstående: Parkeringshus är att föredra framför gatuparkering (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att parkeringshus är att föredra framför gatuparkering fördelat på kommunstorlek (procent) 14

15 Bygg fler parkeringshus Oavsett om det är en stor eller liten kommun så är en majoritet av fastighetsföretagen av inställningen att kommunen borde underlätta för nybyggnation av p-hus i centrumnära läge. I städer över invånare är det närmare 80 procent som tycker att detta är ett bra förslag. Egentligen är det endast i de minsta kommunerna med under invånare som det är uppemot en tredjedel som tycker att det är ett dåligt förslag. Men även här är det fler som gillar förslaget. Förslag: Kommunen borde möjliggöra (fler) parkeringshus i centrumnära läge (procent) Kommentar: De som avstått att svara eller svarat vet ej/inget svar ingår i procentbasen men särredovisas ej. Andel som anser att kommunen bör möjliggöra (fler) parkeringshus i centrumnära läge (procent) 15

16 Enkätresultat per kommun Andel som anser att utbudet av parkeringsplatser har minskat fördelat på kommun (procent) 16

17 Andel som anser att centrumnära parkering är avgörande för konkurrensen med externhandeln fördelat på kommun (procent) Andel som anser att trängsel i trafiken är ett problem i den egna staden fördelat på kommun (procent) 17

18 Andel som anser att brister i kollektivtrafiken bidrar till högt tryck på existerande parkeringsplatser i centrum fördelat på kommun (procent) Andel som anser att parkeringsavgifter är ett bra sätt att styra flödet av människor i staden fördelat på kommun (procent) 18

19 Andel som anser att bilfria stadsmiljöer ökar attraktiviteten och fastighetsvärdena fördelat på kommun (procent) Andel som anser att parkeringshus är att föredra framför gatuparkering fördelat på kommun (procent) 19

20 Inställning till förslag gällande den egna kommunen Satsa på avgiftsfria infartsparkeringar som angöringspunkter till staden fördelat på kommun (procent) Kommunen borde möjliggöra (fler) parkeringshus i centrumnära läge fördelat på kommun (procent) 20

21 Satsa mer på kollektivtrafiken fördelat på kommun (procent) Parkering i innerstaden bör vara gratis fördelat på kommun (procent) Utveckla fler och bättre cykelstråk fördelat på kommun (procent) 21

22 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i form av en e-postenkät som gick ut till fastighetsföretag som är medlemmar i Fastighetsägarna GFR. Detta gav undersökningen en geografisk spridning över 105 kommuner i Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län, Kalmar län, Jönköpings län och västra Östergötlands län. Totalt sett besvarades enkäten av 798 representanter för lika många fastighetsföretag. I de fall resultaten redovisas på kommunnivå görs detta för 21 av dessa kommuner. Urvalet baseras på att antalet fastighetsföretag för en enskild kommun inte ska understiga tio. Totalt sett är det 222 svar som faller utanför denna särredovisning. Vilka kommuner som särredovisas samt antalet svar som representerar respektive kommun framgår av nedanstående tabell. Undersökningen genomfördes under januari månad Totalt sett är 20 procent av de svarande verksamma i Göteborg som är undersökningens enda storstad, 24 procent i städer mellan invånare, 17 procent i städer mellan invånare, 20 procent i städer med invånare, 7 procent i städer med invånare och 12 procent i städer med färre än invånare. Kommun Antal svarande fastighetsföretag Göteborg 151 Borås 50 Linköping 48 Halmstad 36 Kalmar 35 Karlstad 27 Alingsås 25 Varberg 24 Jönköping 22 Uddevalla 19 Skövde 18 Nässjö 15 Lidköping 14 Trollhättan 13 Falköping 12 Motala 12 Skara 12 Kungsbacka 11 Mölndal 11 Värnamo 11 Vänersborg 10 Övriga kommuner 222 Summa

23 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Fastighetsägarna GFR är branschorganisationen för fastighetsföretag. Våra cirka medlemsföretag äger och förvaltar drygt fastigheter i Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län. Våra medlemmar utgör en central del av samhällsekonomin och deras affärsidéer, verksamhet och framgång påverkar på ett eller annat sätt de flesta människors vardag. Tillsammans arbetar vi för en sund och välfungerande fastighetsmarknad. Kontakta gärna oss om du har några frågor Torbjörn Sjögren Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Borås Tel/mob: E-post: Lars Andersson Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Karlstad Tel/mob: E-post: Lena Hasslöf Gustafsson Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg Tel/mob: E-post: fastighetsagarna.se Rikard Norman Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Linköping Tel/mob: E-post: Per Arbin Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Halmstad Tel/mob: E-post: Mattias Peterson Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Skövde Tel/mob: E-post: Tomas Kruth Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Jönköping Tel/mob: E-post: Torbjörn Sjögren Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Uddevalla Tel/mob: E-post: Carl K. Stenberg Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Kalmar Tel/mob: E-post: FASTIGHETSÄGARNA GÖTEBORG FÖRSTA REGIONEN ADRESS Box 53081, Göteborg > BESÖKSADRESS Vasagatan 45 TEL > FAX > 23

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VARBERG 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på Kalmarregionens fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 8 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över.

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 VÄSTERVIK Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Diskussionskväll om Motala centrum Vi ville med denna kväll utifrån diskussioner formulera konkreta åtgärdsförslag för att öka livsgnistan av Motalas Centrum.

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 LIDKÖPING Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 TROLLHÄTTAN Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

få hyresbostäder? Rapport januari 2010 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe.

få hyresbostäder? Rapport januari 2010 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe. Varför byggs det så få hyresbostäder? Rapport januari Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe. Hinder och möjligheter i samband med nyproduktion Bakgrund till rapporten Väl fungerande

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Budkavle från Stockholm till Alvesta

Budkavle från Stockholm till Alvesta Budkavle från kommun till kommun om hållbar stadsutveckling Frågor och svar från kommuner i samband med seminarier genomförda av Delegationen för hållbara städer och Energimyndigheten under våren 2010.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2) 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja 187 98 ja 383 96 nej 4 2 nej

Läs mer

Ålands Handelskammare CENTRUMPLAN. En utvecklingsplan för Mariehamns centrum

Ålands Handelskammare CENTRUMPLAN. En utvecklingsplan för Mariehamns centrum Ålands Handelskammare CENTRUMPLAN En utvecklingsplan för Mariehamns centrum 1 Förord Ålands Handelskammare framförde i och med Affärsplan Åland att Mariehamn bör utgöra det naturliga centrat för landskapet

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Trafiken och klimatet Offensiv kollektivtrafik en utmaning

Trafiken och klimatet Offensiv kollektivtrafik en utmaning Trafiken och klimatet Offensiv kollektivtrafik en utmaning Daniel Svanfelt Trivector Traffic AB Rubrik Trafiken och klimatet Det hade varit bekvämt om Men: hållbarhet i transportsystemet kräver färre (och/eller

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN Rapport 1:2005 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Har hyresrätten en framtid i Göteborgs centrala stadsdelar? Frågan är berättigad då tusentals hyresrätter ombildas

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Avsiktsförklaring Kalmar City

Avsiktsförklaring Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-02-28 KS 2014/0079 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring Kalmar City Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att Kalmar kommun tecknar avsiktsförklaring

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET 2014 En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 PM 2003 RIII (Dnr 329-3086/2003) Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet 01054 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Kalmar City

Tillsammans utvecklar vi Kalmar City Kalmar 2014-01-24 Skrivelse till kommunstyrelsen Tillsammans utvecklar vi Kalmar City Mattias Adolfson (S) Dzenita Abaza (S) Anita Wollin (C) Lars Holmberg (V) Innehåll Tillsammans utvecklar vi Kalmar

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Ett stadsutvecklingsarbete i samverkan mellan SDN och SDN 2 (9) Innehåll Vision Angered Angered i ett

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov 1 (13) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-17 Dnr Sbn 2011-289 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Sbn 2011-536 Magnus Hultegård Bmn 2011-26 Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR!

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR! En Översiktsplan Den här informationen har tagits fram som en del i arbetet med en översiktsplan; en vision för hur mark och vatten i Ovanåkers kommun ska utvecklas under åren 2015-2030. Översiktsplanen

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

HALMSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

HALMSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET HALMSTAD 2013 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer