339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER"

Transkript

1 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

2 INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och årsbokslutet som avgör om det är värt att satsa och på vad. För politiker handlar det om mandatperioder. Ett mer långsiktigt perspektiv finns förstås med, men samtidigt har vi val vart fjärde år och då gäller det att vinna väljarnas förtroende. Annars är det någon annan som får bestämma framtidens satsningar. För fastighetsbranschen ser det av två skäl lite annorlunda ut. För det första så har en byggnad en livslängd på åtminstone 50 år. I våra äldre stadskärnor är många av husen flera hundra år gamla. För det andra så är byggnader och mark inte flyttbara. Om verksamheten går dåligt kan en fastighetsföretagare med andra ord inte flytta den utomlands eller till ett externt handelscentrum. Fastigheten är där den är. Det innebär att framgången är direkt beroende av utvecklingen av själva platsen, av omkringliggande gator och torg. Stadspolitik är ett begrepp som kommer upp i allt fler sammanhang, inte 2 minst eftersom utvecklingsarbetet i våra städer och stadskärnor blir allt mer aktivt. I takt med denna utveckling ökar också kraven på att den nationella politiken ska hänga med. Men den nationella politiska sfären saknar en tydlig mottagare för frågor som rör städernas förutsättningar. De frågor som på ett eller annat sätt rör städernas utveckling ligger idag på sju olika departement vilket gör förändringar av städernas förutsättningar oerhört tungrodda och ofta innebär att den ena handen inte vet vad den andra gör. För att utvecklingen på lokal nivå ska kunna fortskrida är det med andra ord viktigt att man på riksnivå ser samma problem, har samstämmiga visioner och talar samma språk som man gör på de gator och torg där utvecklingen ska ske. Det är viktigt att komma ihåg vem som äger städernas utvecklingsfrågor. Ett vanligt missförstånd är att det enbart är kommunen som har ansvar och mandat att driva den lokala utvecklingen. Kommunen äger inte staden. Sveriges stadskärnor är fulla av privatägda fastigheter som sjuder av handel, restauranger, kultur, kontor och bostäder. Staden är vår gemensamma plats och vi måste därför utveckla den tillsammans. Samtidigt befinner sig de som har möjlighet att lagstifta om hur, på vilket sätt och i vilken riktning städerna ska utvecklas i många fall ganska långt ifrån stadens mer vardagliga utmaningar. Denna undersökning visar på den stora spännvidd som finns inom stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Den visar att motsättningarna ibland är ideologiska, ibland är erfarenhetsmässiga och ibland är väldigt tydligt knutna till den egna stadens förutsättningar. Den visar därmed också på behovet av en nationellt samordnad politik för Sveriges städer. Rudolf Antoni, utredare och biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR Telefon: E-post:

3 3

4 OM UNDERSÖKNINGEN För att få klarhet i de politiska dimensionerna i de frågor som rör stadsutveckling har branschorganisationen Fastighetsägarna under maj månad år 2012 genomfört en enkätundersökning riktad till samtliga riksdagsledamöter och samtliga kommunstyrelseordförande samt vice kommunstyrelseordförande i landet. Trots att enkäten var riktad till en svårfångad mottagargrupp har den besvarats av så mycket som 339 ledande svenska politiker spridda över samtliga partier och över hela landet. Det ger en total svarsfrekvens på 36 procent vilket är mycket högt med tanke på att det handlar om ett totalurval av den politiska eliten. Riksdagsledamöterna var något mindre benägna att besvara enkäten (95 stycken eller 27 procent) medan kommunalråden var mer benägna att besvara den (244 stycken eller 42 procent). Enkäten var helt anonym och de enda bakgrundsfrågor som ställdes var om partitillhörighet, om man var riksdagsledamot eller kommunpolitiker samt, om det senare var fallet, hur befolkningsmässigt stor kommun man representerar. De övriga frågorna var uppdelade i tre olika typer av frågor. Först fick man ta ställning till huruvida ett antal förslag var bra eller dåliga. Därefter fick svarspersonerna ta ställning till i vilken utsträckning ett antal påståenden var riktiga. Slutligen fick de ta ställning till hur sannolikt det var att ett antal scenarier skulle förverkligas inom den närmaste tio åren. På följande sidor kommer dessa resultat att presenteras uppdelade på sex olika huvudområden. För varje fråga redovisas huvudresultatet för samtliga svarande, därefter skillnader beroende på kommunstorlek, ideologi (alliansen/ rödgröna) samt om man är kommunpolitiker eller riksdagsledamot. STADEN OCH TILLVÄXTEN Förslag - Minska glesbygdsstödet till fördel för infrastruktursatsningar i tillväxtregionerna (procent) Kommentar: Det är en klar majoritet av politikerna som tycker att detta är ett dåligt förslag. Totalt sett är det 19 procent som tycker att det är ett mycket/ganska bra förslag medan hela 74 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Den ideologisk dimensionen visar att det med 26 procent är omkring dubbelt så många av allianspolitikerna som tycker att det är ett bra förslag än det är bland de rödgröna där motsvarande siffra är 12 procent. Även mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter är det en viss skillnad. På kommunnivå är det 18 procent som tycker att det är ett bra förslag medan 24 procent av riksdagsledamöterna tycker detsamma. Störst skillnad är det beroende på om kommunpolitikerna är verksamma i små eller stora städer. Bland de som är verksamma i kommuner under invånare är det bara 7 procent som gillar förslaget. I mellanstora kommuner är motsvarande 4

5 siffra 28 procent och bland politiker verksamma i kommuner med över invånare är det hela 78 procent som tycker att det är ett bra förslag. Det bör dock tilläggas att nästan samtliga av dessa säger att det är ett ganska bra förslag, alltså inte ett mycket bra förslag. Inom de närmaste 10 åren - Inflyttningsvågen till storstäderna kommer att avta och folk kommer att börja flytta ut på landsbygden igen (procent) Påstående - Att allt fler flyttar till städerna är bra för miljön (procent) Kommentar: Kring detta påstående råder inte konsensus. Majoriteten på 64 procent instämmer inte i påståendet medan 30 procent gör det. Det som är intressant är att det inte finns någon ideologisk dimension utan tvärtom total samstämmighet mellan rödgröna politiker och allianspolitiker. Däremot så är det en tydlig skillnad mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter. Bland kommunalråden är det 24 procent som instämmer i påståendet medan det bland riksdagsledamöterna är 44 procent. Samma tendens syns även när svaren fördelas efter kommunstorlek. Bland politiker från små kommuner med under invånare är det 11 procent som instämmer. I mellanstora kommuner är det 39 procent som instämmer medan det i kommuner med invånare eller fler är 73 procent som instämmer. Kommentar: Bland landets politiker är det en minoritet på 29 procent som tror på att inflyttningsvågen till storstäderna kommer att avta och att folk kommer börja flytta ut på landsbygden igen, medan 68 procent tror att detta är osannolikt. I jämförelse med rikspolitikerna är kommunpolitikerna något mer benägna att tro på denna utveckling (32 mot 22 procent). Det finns även en svag ideologisk skillnad då alliansens politiker tror något mer på denna utveckling än de rödgröna partiernas politiker (32 mot 27 procent). Den tydligaste skillnaden är dock beroende på kommunstorlek. Bland små kommuner med färre än invånare är det 42 procent som tror att inflyttningsvågen kommer att vända. Bland mellanstora kommuner är det 20 procent som tror på denna utveckling och bland kommuner med invånare eller fler är det ingen som tror på detta. Inom de närmaste 10 åren - Flera mindre kommuner kommer att behöva påbörja processer för att slås ihop (procent) Påstående - Arbetstillfällen är viktigast för att göra en kommun attraktiv (procent) Kommentar: En klar majoritet på 86 procent instämmer i påståendet att arbetstillfällen är viktigast för att göra en kommun attraktiv. Endast 14 procent anser att det inte stämmer särskilt väl eller inte alls. När det gäller inställningen till detta påstående är det ingen större skillnad mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter eller mellan de ideologiska blocken. Det är inte heller någon tydlig skillnad beroende på kommunstorlek. Kommentar: De flesta av landets politiker tror att flera mindre kommuner kommer att behöva påbörja processer för att slås ihop inom de närmaste tio åren. Totalt sett är det 76 procent som ser detta som mycket eller ganska sannolikt. Bland riksdagsledamöterna är det så mycket som 82 procent medan det är något färre (75 procent) av kommunpolitikerna som tror det är sannolikt. Frågans ideologiska spännvidd är inte så stor, men det skiljer tio procentenheter mellan blocken där de rödgröna tror mer på scenariet. Av dem är det 82 procent som ser det som sannolikt medan det bland allianspolitikerna är 72 procent. Störst skillnad är det när 5

6 svaren fördelas efter kommunstorlek. Bland små kommuner med under invånare är det 63 procent som tror att scenariet är sannolikt inom de närmsta tio åren medan det bland politiker från större kommuner än så är omkring 90 procent som tror detsamma. STADEN OCH BYGGANDET Förslag - Ta bort en instans för överklagan av plan och bygglov (procent) är ett bra förslag medan motsvarande siffra för de rödgröna är 91 procent. Mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter syns ingen skillnad. Däremot är det en liten skillnad beroende på om kommunpolitikerna är verksamma i små eller stora städer. Bland de som är verksamma i kommuner under invånare är det 90 procent som gillar förslaget. I mellanstora kommuner är siffran 95 procent och i kommuner med över invånare är det 100 procent som tycker att det är ett bra förslag. Påstående - Profilbyggnader är oftast ett slöseri med resurser (procent) Kommentar: Det är en klar majoritet av politikerna som tycker detta är ett bra förslag. Totalt sett är det 63 procent som tycker att det är ett mycket/ganska bra förslag medan 28 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. I denna fråga finns det en ideologisk dimension där hela 74 procent av allianspolitikerna tycker att det är ett bra förslag medan motsvarande siffra för de rödgröna är 50 procent. Mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter syns ingen skillnad. Däremot är det mycket stor skillnad beroende på om kommunpolitikerna är verksamma i små eller stora städer. Bland de som är verksamma i kommuner under invånare är det 59 procent som gillar förslaget. Bland politiker verksamma i kommuner med över invånare är det 90 procent som tycker att det är ett bra förslag. Förslag - Tidsbegränsa handläggningen vid överklagade plan och bygglov (procent Kommentar: Endast 1 procent anser att detta påstående stämmer mycket väl och ytterligare 20 procent att det stämmer ganska väl. Istället är det hela 67 procent som tycket att det inte stämmer särskilt väl eller inte stämmer alls. Någon ideologisk skillnad i inställningen till profilbyggnader syns inte till, inte heller någon skillnad mellan politiker på kommunal nivå och riksnivå. Däremot är trenden tydlig när man ser till kommunstorlek. Bland kommuner med över invånare är det bara 9 procent som instämmer i påståendet. I mellanstora kommuner är det dubbelt så många (18 procent) och i kommuner med färre än invånare är det 26 procent. Med andra ord är profilbyggnader mer omtyckta ju större stad det handlar om. På stående - Städer som växer bör bygga höga hus i centrala lägen (procent) Kommentar: Detta förslag gillas av en ännu större majoritet av politikerna. Totalt sett är det 93 procent som tycker att det är ett mycket/ ganska bra förslag medan endast 5 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Även om konsensus råder i frågan överlag finns det en liten ideologisk dimension där hela 98 procent av allianspolitikerna tycker att det Kommentar: En svag majoritet ställer sig åtminstone ganska positiva till detta påstående. Totalt sett är det 58 procent som instämmer medan 30 procent inte instämmer. 13 procent har ingen uppfattning i frågan vilket är en av de 6

7 högre noteringarna för detta svar i undersökningen. När det gäller höga hus är det ingen tydlig skillnad mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter. Däremot skiljer det något baserat på ideologi där allianspolitiker är något mer benägna att instämma i påståendet än de rödgröna (64 mot 51 procent). Störst skillnad uppkommer då svaren fördelas efter kommunstorlek. I kommuner med färre än invånare är det 48 procent som instämmer i att städer som växer bör bygga höga hus i centrala lägen. I mellanstora kommuner är det 69 procent och i kommuner med invånare eller fler är det 73 procent som instämmer i påståendet. Värt att notera är även att andelen som inte har någon uppfattning är så hög som 22 procent i småkommungruppen. STADENS HANDEL OCH KULTUR Förslag - Öka regleringen för etablering av större köpcenter utanför tätorterna (procent) Kommentar: För detta påstående ligger tyngdpunkten på svaret stämmer ganska väl. Det samlar hela 44 procent och tillsammans med andelen som svarat att det stämmer mycket väl når den positiva sidan en svag majoritet med 53 procent. Totalt sett är det 46 procent som inte instämmer i påståendet. Kommunpolitiker är något mer benägna att instämma i påståendet att kultursatsningar bör tillmätas samma vikt som satsningar inom exempelvis vård eller skola än riksdagsledamöter (56 mot 45 procent). Det finns även en tydlig ideologisk skillnad där hela 66 procent av rödgröna politiker instämmer i påståendet medan 41 procent av alliansföreträdarna gör detsamma. Även när det gäller kommunstorlek så syns ett tydligt mönster i frågan. Bland politiker från små kommuner med under invånare är det 52 procent som instämmer i påståendet medan det i mellanstora kommuner är 56 procent som instämmer. I kommuner med invånare eller fler är motsvarande siffra 64 procent. Inom de närmaste 10 åren - Många externa köpcenter kommer att konkurreras ut av e-handel (procent) Kommentar: Det är förhållandevis jämn fördelning mellan de som tycker detta är ett bra förslag och de som tycker det är ett dåligt förslag. Totalt sett är det 41 procent som tycker att det är ett mycket/ganska bra förslag medan 52 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Här finns det en tydlig ideologisk dimension där endast 24 procent av allianspolitikerna tycker att det är ett bra förslag medan motsvarande siffra för de rödgröna är 61 procent. Det är också tydligt att de som är verksamma i mindre städer är mer för reglering medan de som är verksamma i större städer är klart emot reglering. Mellan kommunpolitiker och rikspolitiker är det ingen större skillnad. Påstående - Kultursatsningar bör tillmätas samma vikt som satsningar inom exempelvis vård eller skola (procent) Kommentar: När det gäller detta scenarie är det tydligt att få politiker är riktigt säkra på vart utvecklingen är på väg. Endast 5 procent anser att det är mycket sannolikt att många externa köpcenter kommer att konkurreras ut av e-handel och endast 2 procent anser att detta är helt osannolikt. Istället samlas svaren runt mitten där 37 procent svarar att det är ganska sannolikt och 51 procent att det inte är särskilt sannolikt. Fördelat på olika svarsgrupper är det inte heller särskilt stora skillnader. Det enda som egentligen sticker ut är att kommunpolitiker från städer med invånare eller fler är klart mindre benägna att tro att utvecklingen kommer gå i denna riktning. 7

8 STADEN OCH BILEN Förslag - Omvandla bilvägar och gatuparkering till gång- och cykelstråk i stadskärnorna (procent) Kommentar: Även detta förslag gillas av en klar majoritet. Totalt sett är det 80 procent som tycker att det är ett mycket/ganska bra förslag att satsa mindre på biltrafik och mer på kollektivtrafik medan 16 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Också i denna fråga finns det en ideologisk dimension. Av allianspolitikerna är det 70 procent som tycker att det är ett bra förslag medan motsvarande siffra för de rödgröna är hela 94 procent. Det är också en viss skillnad mellan kommun/- och rikspolitiker där kommunpolitikerna är mer benägna att gilla förslaget (84 procent) än riksdagsledamöterna (73 procent). Däremot är det ingen skillnad beroende på kommunstorlek. Påstående - Bilfria stadsmiljöer ökar platsens attraktivitet (procent) Kommentar: Det är en klar majoritet av politikerna som tycker detta är ett bra förslag. Totalt sett är det 69 procent som tycker att det är ett mycket/ganska bra förslag medan 29 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Här finns det en tydlig ideologisk dimension där hela 82 procent av de rödgröna politikerna tycker att det är ett bra förslag medan motsvarande siffra för alliansen är 59 procent. Mellan städer av olika storlek syns det inga tydliga skillnader och mellan kommunpolitiker och rikspolitiker är skillnaden liten. Av kommunpolitikerna är det 69 procent som gillar förslaget medan det är 61 procent av rikspolitikerna. Kommentar: Totalt sett 72 procent instämmer i påståendet att bilfria stadsmiljöer ökar platsens attraktivitet medan 26 procent anser att det inte stämmer särskilt väl eller inte alls. När det gäller inställningen till detta påstående är det ingen större skillnad mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter (73 mot 68 procent som instämmer). Det är inte heller någon tydlig skillnad beroende på kommunstorlek. Däremot finns det en svag ideologisk dimension då 66 procent av allianspolitikerna och 78 procent av de rödgröna politikerna instämmer i påståendet. Inom de närmaste 10 åren - Bilberoendet kommer att minska (procent) Förslag - Satsa mindre på biltrafik och mer på kollektivtrafik (procent) Kommentar: En klar majoritet av politikerna tror inte att det är sannolikt att bilberoendet kommer att minska inom de närmaste tio åren. Totalt sett är det 27 procent som anser att det är sannolikt medan hela 72 procent inte tror detta. Andelen som tror på denna utveckling är något större bland riksdagsledamöter än bland kommunpolitiker (33 mot 25 procent). Ungefär samma förhållande råder mellan rödgröna politiker och allianspolitiker (31 mot 24 procent). Den grupp som avviker mest är politiker i större städer med invånare eller fler. Här är det 40 procent som tror att bilberoendet kommer att minska medan det i mindre kommuner är drygt 20 procent. 8

9 STADENS TRYGGHET OCH GEMENSKAP Förslag - Tillåt mer kameraövervakning på offentliga platser (procent) de rödgröna är fler som tycker att det stämmer ganska väl istället för att tycka att det stämmer mycket väl. Sett till kommunstorlek är trenden tydlig. I mindre kommuner under invånare är det 90 procent som instämmer i påståendet. I mellanstora kommuner är det 95 procent och i kommuner med över invånare är det 98 procent som instämmer. Inom de närmaste 10 åren - Problemen med segregation och utanförskap kommer att öka (procent) Kommentar: Det är en klar majoritet av politikerna som tycker detta är ett bra förslag. Totalt sett är det 63 procent som tycker att det är ett mycket/ ganska bra förslag medan 35 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Här finns det en tydlig ideologisk dimension där hela 75 procent av allianspolitikerna tycker att det är ett bra förslag medan motsvarande siffra för de rödgröna är 48 procent. Det är också tydligt att de som är verksamma i mindre eller mellanstora städer är mer för kameraövervakning än de som är verksamma i större städer. Mellan kommunpolitiker och rikspolitiker är det också en märkbar skillnad. Av kommunpolitikerna är det 69 procent som vill öka kameraövervakningen medan det är 45 procent av rikspolitikerna som vill detsamma. Påstående - Städer bör ha nolltolerans mot klotter (procent) Kommentar: Endast 13 procent av politikerna ser det som mycket sannolikt att problemen med segregation och utanförskap kommer att öka inom de närmaste tio åren. Men så mycket som 56 procent ser det som ganska sannolikt. Det innebär att totalt 69 procent lutar åt att utvecklingen kommer att gå i den riktningen medan 28 procent inte tror det. Här är det ganska stor skillnad mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter. Totalt sett 73 procent av kommunalråden tror att scenariet är sannolikt medan det är 56 procent av riksdagspolitikerna som tror detsamma. Mellan stora och små kommuner syns ingen direkt skillnad, men det finns en tydlig ideologisk skillnad. Bland alliansföreträdarna är det 60 procent som tror att dessa problem kommer att öka medan det bland de rödgröna är 78 procent som tror detsamma. STADEN OCH IDEOLOGIN Kommentar: En klar majoritet av politikerna instämmer i påståendet att städer bör ha nolltolerans mot klotter. 68 procent anser att påståendet stämmer mycket väl med deras egen uppfattning och lägger man till de som tycker det stämmer ganska väl uppgår gruppen till 93 procent. Endast 6 procent anser att det inte stämmer särskilt väl och ytterligare 2 procent att det inte stämmer alls. Även om enigheten är stor så syns det viss skillnad mellan kommunpolitiker och riksdagsledamöter där 95 procent av kommunpolitikerna instämmer i påståendet medan 83 procent av rikspolitikerna tycker likadant. Någon tydlig ideologisk skillnad syns inte förutom att övertygelsen är lite större hos allianspolitikerna. Med detta menas att det bland Förslag - Inför en nationellt samordnad stadspolitik (procent) Kommentar: Av samtliga frågor i undersökningen är det denna som har fått störst andel som har svarat att de inte har någon uppfattning. Bland de 9

10 övriga är det en majoritet av politikerna som tycker detta är ett dåligt förslag. Totalt sett är det 27 procent som tycker att det är ett mycket/ganska bra förslag medan 53 procent tycker att det är ett inte särskilt/inte alls bra förslag. Den ideologisk dimensionen visar sig genom att de rödgröna politikerna är mer positivt inställda till förslaget (34 procent) än allianspolitikerna (22 procent). Bland de rödgröna är också andelen utan uppfattning större (25 procent) än den är bland allianspolitikerna (15 procent). Även mellan kommun/- och rikspolitiker syns en viss skillnad där 25 procent av de förstnämnda är positiva till förslaget medan 37 procent av riksdagsledamöterna är detsamma. Det är också tydligt att de som är verksamma i mindre eller mellanstora städer är mindre positiva till att införa en nationellt samordnad stadspolitik än de som är verksamma i större städer. Bland små och mellanstora kommuner är det procent som är positiva till förslaget medan det i kommuner över invånare är 52 procent. Påstående - Det är marknadskrafterna som ska utveckla staden, inte politisk ideologi (procent) Kommentar: Totalt sett är det 35 procent av politikerna som instämmer i påståendet att det är marknadskrafterna som ska utveckla staden, inte politisk ideologi. En majoritet på 63 procent instämmer däremot inte i detta påstående. Här är det inge skillnad mellan riks-/ och kommunpolitiker, inte heller mellan kommuner av olika storlek. Däremot är det en tydlig ideologisk vattendelare. Bland politiker från allianspartierna är det 55 procent som instämmer i påståendet och bland de rödgröna är det endast 11 procent som instämmer. 10

11 Utdelningsadress: Box 53081, Göteborg Besöksadress: Vasagatan 45, Göteborg Telefon: Fax: E-post:

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum

Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning II på Falkenbergs museum Enkätundersökning hösten 26 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret 27-1-23

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vindkraft på frammarsch

Vindkraft på frammarsch Vindkraft på frammarsch Vindkraft på frammarsch Per Hedberg Runt om i världen sker omfattande satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser i syfte att förhindra dramatiska klimatförändringar. Exempelvis

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och Fortsatt stöd för mer vindkraft Fortsatt stöd för mer vindkraft Per Hedberg Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och kärnkraft. I det här sammanhanget spelar fortfarande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Med sikte på hållbarhet

Med sikte på hållbarhet JONAS THULIN, KAIROS FUTURE, 2013-01-23 Med sikte på hållbarhet SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER FRÅN NOLLMÄTNING VID NYA MALMÖ LATIN HÖSTTERMINEN 2013 Consultants for Strategic Futures. 1. OM RAPPORTEN Naturskyddsföreningen,

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling)

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 2015-07-31 Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 1. Bakgrund och syfte Halmstad Kompetens har sedan hösten 2014 inlett ett utvecklingsarbete och bland annat följt

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer