VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?"

Transkript

1 VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

2 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras till storstäderna. Exempelvis har Göteborgsregionen växt med över invånare de senaste 20 åren. Antalet bostäder och lokaler har dock inte ökat på samma sätt. Enlig en rapport från Boverket från 2012 saknas det över bostäder i Stor-Göteborg 1. Situationen är inte speciellt mycket bättre när det gäller kommersiella lokaler. Faktum är att andelen lediga kontor i Göteborg är en av de lägsta i hela Europa 2. Bristen på bostäder och lokaler medför en rad problem. Många som vill flytta till Göteborg tvekar eftersom det är svårt att hitta en bostad, och unga som vill få en egen lägenhet tvingas bo kvar hos föräldrarna längre än de önskar. Det blir också svårare för företag att nyrekrytera och investera i Göteborg. Bristen på bostäder och lokaler är därför en ödesfråga för staden. Utan en väl fungerande bostadsmarknad kommer inflyttningen av människor och företag att stanna upp. Enligt en uträkning gjord av WSP Analys & Strategi kan det samlade produktionsbortfallet av en fortsatt låg byggnadstakt i Göteborg bli någonstans mellan miljarder kronor fram till När det finns en stark efterfrågan ska utbudet öka enligt gängse ekonomisk teori. Om så är fallet, varför byggs det inte fler bostäder och lokaler i Göteborg? Om det är någon som borde veta svaret är det marknadens egna aktörer. Fastighetsägarna GFR har frågat elva av Göteborgs största fastighetsföretag, som tillsammans förvaltar tiotusentals lägenheter och lokaler i Göteborgsområdet. Resultatet av undersökningen är entydigt: Göteborgs fastighetsföretag vill bygga mer. Alla tillfrågade företag uppger nämligen att de investerat mindre i nyproduktion än vad de hade velat under den senaste femårsperioden. Problemen beror i hög utsträckning på politiska och administrativa beslut. Hela 90 procent uppger att krånglig hantering av kommunen varit ett avgörande skäl till att de inte investerat mer, och 80 respektive 78 procent anser att en oöverskådlig planprocess och kommunens marktilldelning hindrat nybyggnation Se Boverket Se bland annat Göteborgsposten Se HSB och Västsvenska Handelskammaren 2013

3 3

4 VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? I mitten av februari 2014 genomförde Fastighetsägarna GFR en enkätundersökning bland 20 av de största fastighetsföretagen verksamma i Göteborg 4. Webbenkäten besvarades av elva av dessa. Tillsammans omsatte de svarande företagen över 16 miljarder kronor under 2012, och sammanlagt äger de över 1000 fastigheter och nästan lägenheter i Göteborg. De elva företagen har under de senaste åren investerat stora summor i nyproduktion i Göteborg. Tabellen nedan visar den totala summan, det totala antalet lägenheter och det totala antalet kvadratmeter som de elva företagen investerat i kommunen under den senaste femårsperioden. Hur mycket har ditt företag investerat i nyproduktion i Göteborgs kommun de senaste fem åren? (Ungefärliga siffror) I kronor? I lägenheter? I kvadratmeter (lokalyta)? miljoner Med störst menas flest antal fastigheter och lägenheter i egna beståndet.

5 Företagen har också fått besvara om de investerat så mycket i nyproduktion i Göteborg som de hade velat under samma period. Svaren redovisas i form av ett stapeldiagram. Har ni investerat så mycket i nyproduktion i Göteborg som ni hade velat under den här perioden? Inte ett enda av de tillfrågade företagen anser att de investerat så mycket i nyproduktion som de hade önskat under den senaste femårsperioden. Vilka faktorer är det då som hindrar nyproduktion? I enkäten har de tillfrågade företagen fått ta ställning till i vilken utsträckning följande fem faktorer hindrar nyproduktion: brist på finansiering, oöverskådlig planprocess, marktilldelning, krånglig hantering av kommunen samt osäkert marknadsläge. Andelen tillfrågade företagare som tycker att följande faktorer i ganska eller mycket hög utsträckning hindrar nyproduktion: 5

6 Krånglig hantering av kommunen är den faktor företagen pekar ut som mest besvärande, tätt följd av oöverskådliga planprocesser och marktilldelning. Brist på finansiering anses inte vara et problem av den överväldigande majoriteten av de tillfrågade. Företagen fick också frågan om det fanns några övriga anledningar till varför de investerat mindre än de velat i nyproduktion. Här är några av svaren: Svårt att få igenom även mycket små avvikelser från detaljplan. För höga parkeringsfaktorer. Situationen är olika vad avser bostäder och kommersiella lokaler. Förutsägbarheten på bostadssidan är stor(men på tok för låga ambitioner) medan kontorsmarknaden är mer konjunkturkänslig och kräver en annan "behandling" och lyhördhet. Staden, plan- och den kommunala processen/beslutsfattandet har inte förmåga att klara detta vilket hämmar regionens tillväxt. Vi har agerat tydligare på andra orter då vi bedömt att förståelserna för vår affär varit bättre där och att det varit funnits en motpart som på ett professionellt sätt bemött våra önskemål. Var ska då nyproduktionen äga rum? Fastighetsägarna GFR har frågat företagen var de anser att det främst behöver byggas mer bostäder och lokaler för att det ska gynna hela regionen. Andelen tillfrågade företagare som tycker att nyproduktion i följande områden skulle gynna regionen i ganska eller mycket hög utsträckning: Alla tillfrågade företag anser att en förtätning av innerstaden skulle vara gynnsamt för hela regionen. Hisingen och stationssamhällena i kranskommunerna har nästan lika höga andelar med 90 procent. Däremot är det enbart 40 procent anser att nyproduktion i övriga ytterområden skulle gynna resten av regionen. 6

7 Fastighetsägarna GFR:s enkät avslutades med öppna frågor där företagen själva fick beskriva klimatet för den som vill bygga nytt i Göteborg. De fick också förklara vad de anser vara den viktigaste åtgärden för att öka nyproduktionen av bostäder och lokaler. Här följer ett urval av de kommentarer vi fick: Hur skulle du beskriva att klimatet är för den som vill bygga nytt i Göteborgs kommun? Svårarbetad planprocess. Kommunen verkar inte vara samarbetsvillig när man vill förtäta innerstaden. Man ser bara problem! Svårt att förstå vad som krävs av kommunen för att som fastighetsägare kunna vara med och investera i nybyggande. På politisk nivå är det ett ifrågasättande av varför du skall bygga här överhuvudtaget. Otydligt vad som påverkar marktilldelning mm. Inte särskilt välkomnande eller hjälpsamt Vad anser du vara den viktigaste åtgärden för att öka byggandet i Göteborg? Mer marktilldelning med tydliga krav från Byggnadskontoret. Snabbare planprocesser samt större marktilldelning i attraktiva lägen. Regler för hur kommunal mark tilldelas. Enklare och snabbare planprocess. Mindre styrande detaljplaner. Kunna göra avsteg från tillgänglighetsreglerna. Göra avkall på krav för att lyckas skapa fler lgh, som tex lägre parkeringsfaktor, öppen för förslag till att uppfylla BBR-krav, bättre samarbete med Trafikkontoret för att skapa handikappsparkeringar/10min Klarare regler, vad som gäller. Satsningar på lokaltrafik till strategiska områden, ex Torslanda, Björlanda mm FÖR MER INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN KONTAKTA: DAVID BJÖRNBERG Utredare

8 Utdelningsadress: Box 53081, Göteborg Besöksadress: Vasagatan 45, Göteborg Telefon: Fax: E-post:

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV

INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Det finns brist på bostäder i Sverige. Den statliga myndigheten Boverket sammanställer

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Foto omslag: Kim Hellström Foto sid 7 och 14: Pia Nordlander, bildn Foto sid 6 och 12: http://sxc.hu/

Foto omslag: Kim Hellström Foto sid 7 och 14: Pia Nordlander, bildn Foto sid 6 och 12: http://sxc.hu/ 1 Foto omslag: Kim Hellström Foto sid 7 och 14: Pia Nordlander, bildn Foto sid 6 och 12: http://sxc.hu/ 2 Fler studentbostäder en förutsättning för Stockholm som kunskapsregion! Stockholmsregionen ska

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 3 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Bostadsbrist i Göteborg

Bostadsbrist i Göteborg Bostadsbrist i Göteborg Bostadspolitiska reformförslag och deras inverkan på tre företag inom fastighetsbranschen Kandidatarbete i externredovisning, företagsanalys Företagsekonomiska institutionen Vårterminen

Läs mer

Akut brist på studentbostäder

Akut brist på studentbostäder 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Akut brist på studentbostäder Ett hot mot Stockholms kompetensförsörjning En stark kunskapsregion förutsätter studentbostäder Den dysfunktionella

Läs mer