FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND"

Transkript

1 FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

2 TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad. Bostaden är nämligen inte bara ett skydd mot vädrets makter utan också en förutsättning för att människor ska kunna arbeta, studera och bilda familj. När antalet tillgängliga bostäder på marknaden är för få kan således inte alla delta i samhällslivet fullt ut. Svenska företag går också miste om nyrekryteringar och investeringar eftersom människor har svårt att hitta bostad där jobben finns. Allra mest akut är bristen på hyresrätter. Enligt uppgifter från Boverket råder det brist på hyresrätter i 85 procent av alla svenska kommuner 1. Att vi måste få fler hyresrätter i Sverige är därför en självklarhet. Det är dock orealistiskt att tro att vi kan lösa den akuta bostadsbristen enbart genom att bygga nya bostäder. Det är nämligen svårt och kostsamt att bygga mycket på kort sikt. Istället kan mycket vinnas genom att utnyttja tillgängliga lägenheter, utrymmen och lokaler på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Boverket uppskattar i en rapport från november 2013 att 90 procent av bostadsbristen kan lösas om befintliga bostäder och lokaler utnyttjades optimalt 2. SAMMANFATTNING Ett av sätten man kan använda för att öka det befintliga antalet lägenheter är att bygga om vindar, lokaler och andra tomma utrymmen. Denna rapport undersöker om Fastighetsägarna GFR:s medlemmar är intresserade av ombyggnationer, och vilka eventuella hinder som står i vägen för en sådan utveckling. Undersökningen visar att de tillfrågade fastighetsföretagen är mycket intresserade av att öka det tillgängliga beståndet av bostäder genom ombyggnationer av vindar och tomma utrymmen. Förutsatt att hindren försvann ser 88 procent av de tillfrågade företagen ombyggnationer som en god investering. De tillfrågade företagen uppger att de tillsammans skulle kunna skapa 1896 lägenheter i Fastighetsägarna GFR:s upptagningsområde genom ombyggnationer 3. Det är en anmärkningsvärt hög siffra med tanke på att undersökningen inte är heltäckande. Siffran 1896 bör ses som en minimisiffra då det faktiska antalet lägenheter som kan skapas sannolikt är betydligt högre. Ombyggnationer av tomma utrymmen är dock ingen enkel sak i nuläget. Av de tillfrågade företagen uppger 71 procent att hissrelaterade omkostnader utgör ett mycket eller ganska stort hinder för ombyggnation. Även tillgänglighetskrav och tekniska egenskapskrav upplevs som betydande hinder av en klar majoritet av de tillfrågade företagen. Regeringen överlämnade den 31 oktober en remiss till Lagrådet. I remissen föreslås att avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet ska få göras vid inredning av en bostad på högst 35 kvadratmeter på en vind. Enligt de tillfrågade företagen skulle 1361 lägenheter kunna skapas i Fastighetsägarna GFR:s upptagningsområde om lagen går igenom. Även denna siffra bör betraktas som en minimisiffra Se Bostadsmarknaden från Se Bostadsbristen och hyressättningssystemet från Fastighetsägarna GFR:s upptagningsområde är Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län

3 3

4 FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND I mitten av november genomförde Fastighetsägarna GFR en enkätundersökning bland medlemsföretag i tolv utvalda kommuner 4. Webbenkäten, som innehöll nio frågor om ombyggnationer av vindar och tomma utrymmen, besvarades av totalt 369 företag under en tidsperiod av två veckor 5. I denna del av rapporten kommer svaren från undersökningen att redovisas grundligt. Fastighetsbeståndet hos de tillfrågade företagen är huvudsakligen bostäder, vilket illustreras i grafen nedan. HUR SER DITT FASTIGHETSFÖRETAGS BESTÅND I KOMMUNEN UT? Som synes har överväldigande majoritet av de tillfrågade företagen bostäder i sitt bestånd. Endast 11 procent har uppgett att de huvudsakligen tillhandahåller lokaler. 261 av de tillfrågade företagen har utrymmen som rent praktiskt skulle kunna byggas om till bostäder. Det är en stor majoritet av de tillfrågade, vilket syns i grafen nedan. HAR DU INOM DITT FÖRETAGS FASTIGHETSBESTÅND UTRYMMEN SOM RENT PRAKTISKT SKULLE KUNNA BYGGAS OM TILL BOSTÄDER? 4 4. Dessa var: Göteborg, Kungsbacka, Borås, Karlstad, Norrköping, Linköping, Halmstad, Kalmar, Partille, Mölndal och Mjölby. 5. Totalt skickades enkäten ut till företag, vilket ger en svarsfrekvens på knappt 23 procent.

5 De tillfrågade företagen är mycket intresserade av att skapa fler bostäder genom ombyggnationer. Endast 5 procent säger nej på frågan om de skulle vilja öka beståndet genom att bättre utnyttja vindar eller andra tomma utrymmen, och hela 88 procent tror ombyggnationer hade varit en god investering givet att kraven lättade. SKULLE DU OM FÖRUTSÄTTNINGAR FANNS VARA INTRESSERAD AV ATT GENOM OMBYGGNATION AV VINDAR ELLER ANDRA UTRYMMEN FÅ TILL FLER BOSTÄDER I DITT BEFINTLIGA BESTÅND? TROR DU ATT DET SKULLE VARA EN GOD INVESTERING ATT BYGGA OM VINDAR ELLER LIKNANDE UTRYMMEN I DITT FASTIGHETSBESTÅND OM KOMMUNEN LÄTTADE PÅ KRAVEN? Fastighetsföretagen i undersökningen bedömer att 1896 lägenheter skulle kunna skapas genom ombyggnationer av vindar och tomma utrymmen. En överväldigande majoritet av dessa skulle vara små lägenheter, vilket illustreras i grafen nedan. UNGEFÄRLIGT ANTAL BOSTÄDER OM SKULLE KUNNA SKAPAS I DITT FASTIGHETSFÖRETAGS BESTÅND? 5

6 VAD ÄR PROBLEMET? Som synes tycks det finnas både investeringsvilja och faktiskt utrymme till ombyggnationer bland de tillfrågade företagen. Vad är det då som hindrar företagen från att utöka sitt bestånd? Nedan graderar de tillfrågade företagen ett antal faktorer efter allvarlighetsgrad. ÄR FÖLJANDE FAKTORER HINDER FÖR ATT BYGGA OM VINDAR OCH ANDRA UTRYMMEN TILL BOSTÄDER IDAG? 71 procent av företagen anser att hissrelaterade omkostnader utgör ett mycket eller ganska stort hinder för ombyggnation av vindar och tomma utrymmen. Tillgänglighetskrav och tekniska egenskapskrav upplevs också som hinder av en klar majoritet av de tillfrågade företagen. Bullerbegränsningar tycks jämfört med de andra faktorerna vara ett litet problem då enbart 14 procent upplever att dessa är ett stort eller ganska stort hinder. 6

7 Fastighetsföretag kan möta olika sorters hinder beroende på vilken verksamhetsort man har. Det är därför rimligt att undersöka om det finns lokala avikelser från det totala resultatet. Nedan illustreras svaren för respektive faktor för 8 av 12 städer. Kungsbacka, Partille, Mölndal och Mjölby hade alla under 15 svarande i denna del av undersökningen vilket gör att det kan bli missvisande att redovisa deras resultat. ANDEL AV FÖRETAGEN I RESPEKTIVE STAD SOM ANGETT ATT TILLGÄNGLIGHETS- KRAV ÄR ETT MYCKET ELLER GANSKA STORT HINDER Jönköping och Halmstad är de två städer med högst andel företag som anser att tillgänglighetskrav är mycket eller ganska stora hinder. Noterbart är att företag från alla städer förutom Göteborg, Karlstad och Norrköping ligger över genomsnittet. En majoritet av de tillfrågade i alla städer anser dock att tillgänglighetskrav utgör ett hinder för ombyggnationer. ANDEL AV FÖRETAGEN I RESPEKTIVE STAD SOM ANGETT ATT TEKNISKA EGENSKAPSKRAV, SÅ KALLADE KOMMUNALA SÄRSKRAV, ÄR ETT MYCKET ELLER GANSKA STORT HINDER De tekniska egenskapskraven skiljer sig betydligt mellan olika kommuner, vilket gör det till en intressant faktor att studera. Över 3/4 av alla tillfrågade verksamma i Halmstad upplever att kommunens särkrav är ett mycket eller ganska stort hinder. Det skiljer 29 procentenheter mellan Halmstad och Kalmar, vilket är en anmärkningsvärt stor skillnad. ANDEL AV FÖRETAGEN I RESPEKTIVE STAD SOM ANGETT ATT HISSRELATERADE OMKOSTNADER ÄR ETT MYCKET ELLER GANSKA STORT HINDER 7

8 Hissrelaterade omkostnader är enligt de tillfrågade företagen det största hindret för ombyggnationer av vindar och andra tomma utrymmen. En stor andel anser att faktorn är ett mycket eller ganska stort problem oavsett verksamhetskommun, men Jönköping och Linköping sticker ut med extremt stora andelar. ANDEL AV FÖRETAGEN I RESPEKTIVE STAD SOM ANGETT ATT BULLER- BEGRÄNSNINGAR ÄR ETT MYCKET ELLER GANSKA STORT HINDER Bullerbegränsningar ses i allmänhet inte som ett stort hinder av de tillfrågade företagen. I Borås har 27 procent uppgett att bullerbegränsningar är ett mycket eller ganska stort hinder, vilket är en anmärkningsvärd stor andel företagare i jämförelse med andra kommuner. Regeringen överlämnade den 31 oktober en remiss till Lagrådet. I remissen föreslås att avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet ska få göras vid inredning av en bostad på högst 35 kvadratmeter på en vind. Fastighetsägarna GFR har frågat sina medlemmar hur många bostäder som skulle skapas om förslaget blir ny lag. Resultatet redovisas nedan uppdelat på kommunnivå. ANTAL LÄGENHETER SOM KAN SKAPAS De tillfrågade företagen uppger att totalt 1361 lägenheter kommer att kunna skapas om lagen går igenom. Fullt naturligt kommer flest nya bostäder, 579 lägenheter, tillkomma i regionens största stad Göteborg. Anmärkningsvärt många nya lägenheter kommer också kunna skapas i Jönköping (215 stycken) och Linköping (209 stycken). Företagen med verksamhetsort i Kalmar, Borås och Norrköping uppger att de kommer kunna frambringa strax över 60 lägenheter. I Karlstad och Halmstad kommer 50 respektive 44 lägenheter kunna skapas om lagen går igenom. För att göra diagrammet ovan mer lättförståeligt har fyra städer klumpats ihop i kategorin övrigt. Dessa är Partille, Kungsbacka, Mölndal och Mjölby. I övrigt-kategorin ingår också tillfrågade som inte angett verksamhetsort. Det totala antalet lägenheter som uppges kunna skapas i Mölndal är 28. Motsvarande siffra för Kungsbacka är 4, för Mjölby är 10 och för Partille 4. Respondenter som inte angett verksamhetsort har uppgett 6 lägenheter. Totalt blir det 76 nya bostäder i kategorin övrigt. Undersökningen som genomförts har inte varit heltäckande. Dels har enbart företag i tolv utvalda städer tillfrågats, och dels finns det ett stort svarsbortfall. Det innebär att det faktiska antalet lägenheter som kommer skapas om lagen går igenom är betydligt högre än

9 Enkätundersökningen avslutades med en öppen fråga där de tillfrågade fick med egna åsikter om ombyggnation av tomma utrymmen. Här nedan följer ett urval citat från dessa öppna svar. Tydligt regelverk är önskvärt. Kommuners bygglovsavdelingar kan och bör i så fall aktivt samarbeta för förtätning av befintlig bebyggelse. Byggnadsnämnden är ett stort hinder idag, för långsamma och krångliga. Göteborgs kommun bör verkligen se över sina gamla och otroligt dumma detaljplaner som hindrar fastighetsägare att på ett lätt sätt skapa fler bostäder. Det är svårt att få lönsamhet med nuvarande hyressättningssystem och efterföljande möjlighet att få hyran nedsatt. Bygglovsprocessen försvårar, trögt med detaljplaneändringar hos SBK. FÖR MER INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN KONTAKTA: DAVID BJÖRNBERG Utredare Tel: fastighetsagarna.se 9

10 Utdelningsadress: Box 53081, Göteborg Besöksadress: Vasagatan 45, Göteborg Telefon: Fax: E-post:

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer