Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtköer i Sveriges kommuner 2008"

Transkript

1 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund

2 1. INLEDNING Sammanfattning Syfte Metod Avgränsningar Resultat Kommuner med längst tomtkö Andel kommuner som har tomtkö Varför har inte kommuner någon kommunal tomtkö? Antal personer i kommunala tomtköer Beräknad kötid Kostnadsprincip vid försäljning av tomter Finns det planer att utöka antalet småhustomter till privatpersoner? Varför planerar inte kommuner att utöka småhustomter till privatpersoner? Finns de planer på att utöka antalet småhustomter till byggbolag? Upplåtna tomter till privatpersoner och byggbolag per län Bilaga Enkätfrågor För kommunernas samtliga svar fördelat på kommun och län se Excel bilaga på 2

3 1. Inledning Sollentuna Enligt Boverket ökar bostadsbristen i Sverige. Mellan åren har antalet kommuner som har bostadsbrist ökat från 61 till Det är framförallt i tillväxtområdena Stockholm, Göteborg och Malmö det är stor brist på bostäder. Det innebär att allt färre familjer får möjlighet att köpa eller bygga ett småhus. Det är därför nödvändigt att få fart på småhusbyggandet. Ett ökat småhusbyggande förverkligar inte bara drömmen för alla familjer (nio av tio familjer vill bo i eget hus) det underlättar också för alla dem som väntar på sin första bostad. För varje familj som kan flytta till eget hus frigörs en lägenhet. Kommunerna måste ta fram byggbara tomter till rimliga priser. Alla intressenter måste ta sitt ansvar för att sänka byggkostnaderna. Dessutom krävs en långsiktig bostadspolitik med stabila villkor som underlättar för människor att bo i eget hus och som gör att människor vågar satsa på ett eget hus. 2. Sammanfattning I 15 av Sveriges kommuner som har längst kommunala tomtköer står det närmare personer kö. Totalt förmedlade ca 600 tomter under 2007 i dessa kommuner, vilket motsvarar 3 procent av de köande. I samtliga kommuner råder det brist på bostäder och i alla kommuner förutom Jönköping lönar det sig att bygga ett nytt hus 2. Drygt hälften, 53 procent av Sveriges kommuner har kommunal tomtkö. Det främsta skälet till varför man inte har någon tomtkö är att utbudet av tomter möter efterfrågan, men orsakerna varierar över landet. I exempelvis Stockholms län har kommunerna begränsad tillgång på mark. Istället är det privata aktörer som dominerar marknaden. I de flesta kommuner står det mellan personer i tomtkö. Flest personer i sin tomtkö har Göteborg och Kungsbacka. Det står över 2000 personer i väntan på en tomt i respektive kommun och kötiden är beräknad till mellan 9-10 år. I en majoritet av kommunerna är kötiden mellan 1-2 år. Kötiden kan dock variera beroende på område 1 Rapport från Boverket: Bostadsmarknaden år Med slutsatser av bostadsmarknadsenkäten Avser följande kommuner: Kungsbacka, Göteborg, Jönköping, Linköping, Helsingborg, Härryda, Malmö, Varberg, Halmstad, Gävle, Umeå Partille, Södertälje, Sigtuna, Vellinge. 3

4 I landet som helhet är det vanligast att tomter själs till självkostnadspris men det skiljer sig mycket åt mellan länen. I Stockholms län säljs samtliga tomter till marknadspris medan tomter t ex Kronobergs län säljs tomterna till självkostnadspris. En klar majoritet av Sveriges kommuner, 76 procent, planerar att utöka antalet tomter till privatpersoner. Den vanligaste orsaken till varför en kommun inte har några planer på att utöka antalet tomter till privatpersoner är att utbudet av tomter tillgodoses. 3. Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga i vilken mån kommunerna främjar småhusbebyggelse. 4. Metod Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som har skickats ut till samtliga kommuner. Totalt har 257 kommuner svarat. Enkätfrågorna finns i bilaga. 5. Avgränsningar I vår kartläggning har vi avgränsat oss till att ställa frågor till Sveriges kommuner. Det innebär att tomter och som förmedlas av privata aktörer inte redovisas. När det gäller antalet upplåtna tomter redovisas både äganderätter och tomträtter. En del kommuner har uppskattat antalet upplåtna tomter. 4

5 6. Resultat 6.1 Kommuner med längst tomtkö Kommun Antal i Tomtkö* Beräknad Kötid ** Malmö kan inte ange någon beräknad kötid. Tomter till privat - personer 2007 Kungsbacka år 0 Göteborg år 98 Jönköping år 45 Linköping mån 62 Helsingborg år ca 50 Härryda år 63 Malmö** Varberg år 12 Halmstad år 60 Gävle mån 40 Umeå mån 77 Partille år 0 Södertälje år 5 Sigtuna år 0 Vellinge år 27 I de 15 kommuner som har längst kommunal tomtkö står det närmare personer kö. Totalt förmedlades ca 600 tomter under vilket motsvarar 3 procent av de köande. I samtliga kommuner råder det brist på bostäder 3 och i alla kommuner lönar det sig att bygga ett nytt hus. Kungsbacka har över tvåtusen personer i sin kommunala tomtkö och den beräknade kötiden är nio till tio år. Inga tomter förmedlades av kommunen förra året. Enligt Kungsbacka kommun finns det en överrepresentation av småhus och därför fokuserar man istället på att bygga flerbostadshus. 3 Källa Boverket, Bostadsmarknadsenkät

6 I Göteborg står det också över tvåtusen personer i tomtkö. Kötiden är beräknad till mellan nio till tio år men kan variera beroende på vilket område som är aktuellt. Istället för småhus prioriterar bebyggelse av flerbostadshus som ligger centralt belägget i närhet av kollektivtrafik. I regel brukar Göteborg släppa ca 100 småhustomter om året, men småhusbebyggelse sker framförallt i kranskommunerna. I Jönköpings kommun står det mellan personer i tomtkö. Under senare år har antalet ökat kraftigt. Kötiden är i regel ett till två år. I Jönköping efterfrågas i första hand stora villatomter, vilket man enligt kommunen har varit frikostiga med att dela ut. Efterfrågan på mindre tomter för t ex parhus och kedjehus är betydligt mindre, vilket bland annat har inneburit att parhusprojekt i Husqvarna och Gränna har lagts ner. Kommunen äger mycket mark, men inte i de centrala delarna där de flesta vill bo. I Helsingborg står det mellan personer i kommunens tomtkö. Kötiden är beräknad till ett till två år och förra året förmedlade man ca 50 tomter till privatpersoner. Det är generellt stor efterfrågan på tomter, framförallt är det barnfamiljer som eftersöker tomter i centrala delar av Helsingborg. I Härryda står mellan personer i den kommunala tomtkön. Kötiden är beräknad till mellan 5-6 år. Under 2007 förmedlades 63 tomter till privatpersoner. Det är stor efterfrågan på tomter i kommunen pga. närheten till Göteborg. I stort sett alla bebyggelse sker på kommunal mark. Enligt kommunen har man bra priser på tomterna och de bidrar till den stora efterfrågan. Kommunen och också en uttalad politik som inriktar sig på att en familj med två vanliga inkomster ska ha råd att köpa en tomt. I Partille står det mellan personer i tomtkö och kötiden är beräknad till mellan sju och åtta år. Sedan 1990-talet har Partille sålt sina tomter till procent av marknadspriset. Kommunen har begränsad tillgång på mark. I Varberg är det stor efterfrågan på tomter framförallt i kustnära lägen och i närhet av Varberg stad. Det finns gott om tomter runt om i småorter i Varberg och kommunen kan utan problem sälja mellan tomter omgående var ett år då kommunen förmedlade ovanligt få tomter. I regel brukar man ligga runt 50 tomter i snitt. På senare tid har fler privata byggbolag blivit aktiva i kommunen. Exempelvis Derome-gruppen, som har ett stort bostadsprojekt på 6

7 orten Göinge Gården. Ett problem enligt kommunen är att man har sålt av mycket tomtmark sedan 60-talet som följd av att man har expanderat. Kommunen äger dock fortfarande attraktiv mark som man inom de närmsta åren kommer att exploatera. I Halmstad är efterfrågan på tomter mycket stor. I genomsnitt får kommunen in 25 nya ansökningar till tomtkön varje månad. Det är dels många som flyttar in i kommunen och dels många som flyttar tillbaka till kommunen som vill bygga nytt hus. En annan bidragande orsak är att kommunen på 1970-talet släppte ett stort antal tomter för eget hus. De som har växt upp i dessa områden vill nu bygga eget. Ett annat skäl är att ett flertal större företag etablerat sig i kommunen. Trots att kommunen har en hel del mark som går att exploatera har man tidigare bromsat framtagandet av tomter i vissa attraktiva områden pga. de följd problem som kommer med ökad belastning på bl.a. infrastruktur och skolor. Ett exempel på ett sådant område är Sofieberg. Kommunen har dock ändrat inriktning på sin boendepolitik och börjat ta fram tomter i attraktiva områden igen för att möta efterfrågan. En orsak till denna förändring är att kommunen har ganska gott om pengar, bland annat för att man fått in ca 100 miljoner från försäljning av sina tomträtter. 6.2 Andel kommuner som har tomtkö 47% 53% Ja Nej Drygt hälften, 53 procent (135 av 257) av kommunerna i undersökningen har angett att de har kommunal tomtkö. 7

8 6.3 Varför har inte kommuner någon kommunal tomtkö 10% 15% 21% 15% Ingen efterfrågan på tomter Begränsad tomtmark för småhus Utbud av tomter möter efterfrågan Tomterna säljs privat 39% Andra skäl I landet som helhet är den vanligaste orsaken till att det inte finns någon kommunal tomtkö att utbudet av tomter möter efterfrågan, följt av att det inte finns någon efterfrågan på tomter. Orsakerna varierar dock över landet. Stockholms län skiljer sig exempelvis markant från övriga län i landet. Inget annat län har i sådan utsträckning angivit begränsad tillgång på kommunal tomtmark som orsak till varför man inte har någon tomtkö. I Stockholms säljs de flesta tomter av privata aktörer. Ingen kommun i Stockholms län har heller angett att de har bristande efterfrågan. Enbart en kommun i länet, Haninge, har uppgivit att det finns tillräckligt med tomter för att möta efterfrågan. I de flesta län har kommunerna framförallt angivit att det finns tillräckligt med tomter för att möta efterfrågan. Undantaget är Västerbotten och Norrbotten där bristande efterfrågan på tomter är orsaken till varför man inte har någon kommunal tomtkö. Det finns också kommuner som har valt att förmedla tomter på andra sätt än genom en traditionell tomtkö. I t ex Mora annonserar de ut nya tomter som sedan lottas ut till dem som har anmält sig. I Rättvik får man göra en intresseanmälan om man är intresserad av en tomt. 8

9 6.4 Antal personer i kommunala tomtköer 16% 1% 18% 65% Störst andel kommuner, 65 procent, har mellan personer i sin tomtkö.16 procent av kommunerna har mer än 400 personer i tomtkön. 6.5 Beräknad kötid 10% 8% 2% 31% Tomt erhålls direkt 1-2 år 3-4 år 5-10 år 11-49% I de flesta kommuner, 49 procent, är den beräknade kötiden mellan 1-2 år i kö för att få en tomt. I 31 procent av kommunerna man få tomt direkt. 9

10 6.6 Kostnadsprincip vid försäljning av tomter 6% 19% 34% Marknadspris Självkostnadspris 41% Subventionerat pris - högre än självkostnadspris Subventionerat pris - lägre än självkostnadspris Totalt sett säljs de flesta tomter till självkostnadspris. I Stockholms län dominerar privata aktörer som säljer tomter till marknadspris. Det fåtal kommuner i Stockholms län som har tomter att sälja gör det till marknadspris. I övriga landet har en klar majoritet av kommunerna angett att de antingen säljer sina tomter till självkostnadspris eller till ett subventionerat pris - lägre än självkostnadspris. I Kronobergs län har t ex alla kommuner angivit att de säljer sina tomter till självkostnadspris, förutom Tingsryd som säljer sina tomter till subventionerat pris - lägre än självkostnadspris 6.7 Finns det planer att utöka antalet småhustomter till privatpersoner? En klar majoritet av Sveriges kommuner, 77 procent har planer på att utöka antalet tomter till privatpersoner. Stockholms län skiljer sig från övriga landet. Endast 52 procent (13 av 25) i Stockholms län planerar att utöka antalet tomter till privat personer. Även Västerbotten och Norrbotten avviker från övriga landet i den meningen att endast ett fåtal kommuner tänker utöka antalet tomter till privatpersoner. I Norrbotten är det endast 50 procent (6 av12) som tänker utöka antalet tomter till privatpersoner och i Västerbotten är det 36 procent (5 av 14) tänker utöka antalet tomter. Raka motsatsen gäller i Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län och Gävleborgs län där samtliga kommuner planerar att utöka antalet tomter till privatpersoner 10

11 6.8 Varför planerar inte kommuner att utöka antalet småhustomter till privatpersoner? 12% 33% Ingen efterfrågan på småhustomter Brist på tomtmark i hela kommunen Brist på tomtmark i attraktiva områden 39% 6% 10% Utbudet av småhustomter tillgodoses Andra skäl Den vanligaste orsaken till varför en kommun inte har några planer på att utöka tomter till privatpersoner är att utbudet av småhustomter tillgodoses. Nästan lika vanligt är det att kommuner inte har någon efterfrågan på tomter. I Stockholms län är det vanligaste skälet att man inte utökar några tomter till privatpersoner pga. att de har brist på tomtmark i hela kommunen. I Västra Götaland är det enbart Göteborg som har angivit det som orsak. I Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland är det främsta skälet att det inte finns någon efterfrågan. 6.9 Finns de planer på att utöka antalet småhustomter till byggbolag? 40% 60% Ja Nej 11

12 40 procent av byggbolagen planerar att utöka antalet tomter till byggbolag. Fördelningen ser dock något annorlunda ut över landet. I exempelvis Stockholms län har 36 procent (9 av 25) av kommunerna angivit att de har sådana planer. I Skåne län har närmare hälften av kommunerna, 45 procent (13 av 29) angett att de tänker utöka antalet tomter till byggbolag. I Västra Götalands län är det något mindre antal kommuner, 38 procent (15 av 39). I Södermanlands län, planerar däremot hela 75 procent (6 av 8). I Västerbotten är det ingen kommun som har sådana planer och i Norrbotten, Jämtland och Västernorrlands län är det endast två kommuner. 12

13 7. Upplåtna tomter till privatpersoner och byggbolag per län Län Tomter till privatpersoner 2006 Tomter till privatpersoner 2007 Tomter till byggbolag 2006 Tomter till byggbolag 2007 Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län *Följande kommuner har gjort en uppskattning av antalet upplåtna tomter: Stockholm, Katrineholm, Finspång, Söderköping, Habo, Eksjö, Nässjö, Helsingborg, Mark, Mölndal, Alingsås, Skövde och Mora. I Stockholms län har det upplåtits 97 tomter till privatpersoner och 58 tomter till byggbolag under Fördelningen av tomter till privatpersoner och byggbolag skiljer sig åt över landet. I exempelvis Västerbottens län har samtliga tomter gått till privatpersoner och inga tomter har upplåtits till byggbolag under 2006 och I 67 procent av länen (14 av 21) har det upplåtits fler tomter till privatpersoner än till byggbolag. 13

14 Bilaga Enkätfrågor Välj ert län Välj er kommun Finns det någon kommunal tomtkö i er kommun? 1. Ja 2. Nej Varför har ni ingen kommunal tomtkö i er kommun? 1. Ingen efterfrågan på tomter 2. Kommunen har endast begränsad tomtmark för småhus 3. Det finns tillräckligt med tomter för att möta efterfrågan 4. Tomterna säljs av privata aktörer 5. Andra skäl Vilka andra skäl har er kommun? Hur många personer står i er kommunala tomtkö? (Intervall) Hur lång kötid beräknar ni i er kommun? (Intervall) Hur många småhustomter har kommunen upplåtit till privatpersoner 2006 och 2007? Hur många småhustomter har kommunen upplåtit till privata byggbolag 2006 och 2007? Vilken kostnadsprincip har er kommun vid försäljning av småhustomter till privatpersoner? 1. Marknadspris 2. Självkostnadspris 3. Subventionerat pris - högre än självkostnadspris 4. Subventionerat pris - lägre än självkostnadspris 14

15 Finns det planer på att utöka antalet småhustomter till privatpersoner i er kommun? 1. Ja 2. Nej Varför planerar inte kommunen att utöka antalet småhustomter till privatpersoner? Vilka planer har er kommun att utöka antalet småhustomter till privatpersoner i er kommun? Finns det planer på att utöka antalet småhustomter till byggbolag i er kommun? 1. Ja 2. Nej Om den uttalade politiska viljan var att maximera utbudet av byggbar mark för småhus, hur många tomter skulle då enligt existerande översikts- och detaljplaner kunna avyttras för småhusbebyggelse? Övriga synpunkter och kommentarer 15

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner

Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VI MÅSTE BYGGA FLER SMÅHUS 3 2. VARFÖR HAR VI BOSTADSBRIST? 3 3. SVARSFREKVENS 4 4. Resultat

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer