INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV"

Transkript

1 INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV

2 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Det finns brist på bostäder i Sverige. Den statliga myndigheten Boverket sammanställer varje år en Bostadsmarknadsenkät, där landets kommuner bedömer situationen på den lokala marknaden. I den senaste undersökningen från juni 2014 bedömde över hälften av landets kommuner att det fanns ett underskott på bostäder i deras stad 1. Framförallt finns ett behov av fler hyresrätter. Den nuvarande situationen missgynnar i första hand kapitalsvaga grupper som har svårt att köpa en egen bostad. Även svenska företags förmåga att nyanställa i tillväxtkommuner hämmas när tillgången på bostäder och lokaler är svag. Det finns naturligtvis många orsaker till denna bostadsbrist. De flesta bedömare är dock överens om att överklagandeprocessen för lov och planer utgör ett hinder för bostadsbyggande. I undersökningar gjorda av bland annat Boverket och Länsstyrelsen i Stockholm pekar kommunerna ut överklaganden av detaljplaner som ett stort problem för nya byggprojekt 2. Även regeringen anser att överklagandeprocessen behöver förändras 3. Det är viktigt att det finns möjlighet att överklaga byggbeslut. Nya byggnader kan nämligen påverka en människas livssituation på ett fundamentalt sätt. Det går dock att ifrågasätta om dagens överklagandeprocess är demokratiskt optimal. Sverige har nämligen väldigt generösa regler kring sakägarskap, vilket innebär att även personer som inte direkt berörs av en nybyggnation kan överklaga planer och lov. I det svenska systemet finns också möjligheten att överklaga ett beslut i väldigt många juridiska instanser. Det innebär i praktiken att en enda person, som kanske påverkas högst marginellt av nybyggnationen, kan stoppa bostäder för tusentals. De långa handläggningstiderna och de många överklagandena kan i värsta fall försena ett byggprojekt i tio år. Många bolag som bygger bostäder har inte råd att köpa byggbar mark och sedan vänta så länge - då kan det vara mer ekonomiskt rationellt att inte bygga alls, trots att efterfrågan på bostäder är stor. Det brukar hävdas att okynnesöverklaganden framförallt är ett storstadsproblem. I denna rapport undersöker Fastighetsägarna om detta stämmer. I vilka kommuner överklagas flest lov och planer per invånare? I slutet av rapporten presenteras en ranking över kommunerna med flest överklagade plan- och bygglov. Syftet med rapporten är inte att diskutera lagändringar eller juridiska paragrafer. Istället vill vi starta en diskussion om svenskars attityd till överklaganden. Finns det kanske en överklagandekultur i vissa kommuner och bland vissa grupper i samhället? Fastighetsägarnas siffror visar att Sotenäs kommun har flest överklaganden per capita i Sverige, tätt följd av Borgholm på Öland. Generellt görs flest överklaganden per capita i små kommuner. Bland de tio kommuner som toppar rankingen har inte en enda över invånare. En naturlig förklaring till detta är att det i många småstäder ansöks om fler 2 1. Se Boverkets Bostadsmarknadsenkät Se bland annat Länsstyrelsen i Stockholms län Se pressmeddelande från Regeringen 2013

3 bygglov per capita än vad det görs i storstäder. Överklagade lov och planer kan dock indirekt påverka byggnadstakten även i större städer. I det svenska systemet överklagas nämligen bygglov och detaljplaner till länsstyrelserna, vilket innebär att tjänstemännen behandlar ärenden från hela länet. Många överklaganden i exempelvis Sotenäs gör att handläggningstiden för ärenden i Göteborg blir längre. I slutet av rapporten genomförs en sambandsanalys mellan kommunernas rankingpoäng och en rad faktorer som kan tänkas förklara varför överklagande är vanligare i vissa städer. Det starkaste sambandet tycks finnas mellan överklaganden och andelen fritidshus i kommunen. Det finns också ett tydligt samband mellan överklaganden och kvadratmeterpriset på bostäder samt politiska sympatier för moderaterna. Det här är en uppdaterad version av rapporten. I den första upplagan hade en nolla försvunnit från Hyltes befolkningsantal. Det gjorde att kommunen rankades alldeles för högt. I denna version är detta misstag korrigerat. VIKTIGA BEGREPP För att förstå rapporten är det viktigt att känna till vissa begrepp inom plan- och bygglagen. Därför kommer här en kort förklaring. 1.1 Detaljplaner En detaljplan är ett dokument som innehåller bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark. Detaljplanen reglerar dels vad marken ska användas till och dels saker som husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 4. Alla som vill exploatera mark i större omfattning måste ha en detaljplan. Detaljplaner fastställs av kommuner, som har planmonopol. 1.2 Bygglov Bygglov krävs för den som vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Om den tilltänkta byggnaden ligger inom ett område som omfattar en detaljplan behövs också bygglov för att ändra exempelvis färg, skyltar eller murar 5. Varje kommun har en nämnd som hanterar bygglovsfrågor. 1.3 Överklagande De beslut kommunen tar i PBLfrågor får överklagas av den som beslutet angår, så kallade sakägare) 6. Dessa blir informerade skriftligen och har sedan ett antal veckor på sig att överklaga. Om ett lov eller en plan blir överklagad prövar kommunen först om den klagande är sakägare, det vill säga om denne har rätt att överklaga. Om så är fallet skickas ärendet till Länsstyrelsen i det län kommunen är lokaliserat. Länsstyrelsen prövar därefter sakfrågan, och fastställer eller upphäver det aktuella lovet eller planen. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till Markoch miljödomstolen, vars beslut i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (Svea hovrätt). I denna rapport redovisas överklagade lov och planer som inkommit till alla landets Länsstyrelser, det vill säga till den första överklagandeinsen. 4. Se bland annat Sundsvalls kommun 5. Se bland annat Göteborgs stad 6. Se bland annat Den ekonomiska effekten av överklagande i Göteborg (Risfelt, Collinder 2012), sid 4 3

4 FLEST ÖVERKLAGADE LOV OCH PLANER Bygglov och detaljplaner är inte samma sak. Därför kommer först två separata rankingar att redovisas. Den första handlar om kommunerna med flest överklagade bygglov, den andra om den med flest överklagade detaljplaner. Slutligen kommer en sammanlagd ranking över var det överklagas flest lov och planer i Sverige att redovisas. I den är resultatet från bygglov- och detaljplansrankingen sammanvägd. Varje stad kommer få en rankingpoäng baserad på hur man förhåller sig till genomsnittet i Sverige. En kommun som har lika många överklaganden per invånare som landet som helhet får således rankingpoängen 1. All data om överklaganden i rapporten kommer från Boverket. 1.4 Ranking bygglov I tabellen visas de tio kommuner som rankas högs och lägst när det gäller flest överklagade bygglov per invånare. Siffrorna gäller för perioden Hela rankingen finns i rapportens appendix. 4

5 Ranking bygglovsöverklaganden Sotenäs är den kommun som har flest överklagade bygglov per capita. Alla kommuner på topp tio är små samhällen under invånare. De flesta kommunerna ligger nära hav eller vatten. Av de sex kommuner som har flest överklaganden ligger fyra i Bohuslän. I fem kommuner (Dorotea, Munkfors, Norsjö, Ragunda och Storfors) överklagades inga bygglov alls under åren 2009 till Både kommunerna i toppen och i botten är småstäder, vars förutsättningar skiljer sig från större städers. Exempelvis går det att föreställa sig att det sker fler bygglovsansökningar per capita i vissa småstäder, vilket också höjer antalet överklaganden per Det är därför intressant att ranka enbart större städer. 5

6 Flest bygglovsöverklaganden - städer över invånare Bland Sveriges kommuner med över invånare har Kungsbacka klart flest överklagade bygglov per invånare. Faktum är att Kungsbackas siffra är mer än dubbelt så stor som tvåan Nacka. Sveriges största städer Stockholm, Göteborg och Malmö har alla siffror under Sverigesnittet. Det är noterbart att Sotenäs kommun (med knappt 9000 invånare) har ett högre antal bygglovsöverklaganden än exempelvis Linköping (med invånare). 6

7 1.5 Ranking detaljplaner I tabellen visas de tio kommuner som rankas högs och lägst när det gäller flest överklagade detaljplaner per invånare. Siffrorna gäller för perioden Hela rankingen finns i rapportens appendix. Arjeplog i Norrbottens län är den kommun som har flest överklagande detaljplaner per invånare, tätt följt av Härjedalens kommun. Precis som i fallet med rankingen för bygglov är kommunerna i topp generellt små. Den största kommunen på topp tio är Simrishamn som har knappt invånare. Hela 50 kommuner hade inga överklagade detaljplaner alls under perioden I tabellen visas de tio som har högst befolkningsantal av dessa 50. Eftersom topp- och bottenlistan domineras av små kommuner är det intressant att ha en separat ranking för större städer även när det gäller detaljplaner. 7

8 Flest detaljplansöverklaganden - städer över invånare Halmstad är den större stad som har flest överklagande detaljplaner per capita, tätt följt av Lund och Sollentuna. Kungsbacka, som toppade storstadsrankingen för bygglovsöverklaganden, hamnar här under snittet. Det gör också Stockholm, Göteborg och Malmö. Skellefteå hade bara sex överklagade detaljplaner under perioden

9 SLUTGILTIG RANKING Vi har nu gått igenom två separata rankingar som behandlat bygglov och detaljplaner var för sig. I detta avsnitt kommer den slutgiltiga rankingen, som visar vilken kommun som är Sveriges mest överklagade, att redovisas. Genom att addera rankingpoängen för bygglov och detaljplaner får varje stad en siffra som avgör var de placeras på listan. Nedan visas de tio högst och lägst placerade kommunerna. Hela listan finns i rapportens appendix. 1.6 Sveriges mest överklagade kommuner 1.6 Sveriges mest överklagade kommuner Sotenäs är den kommun i Sverige där det sker flest överklaganden per capita. Den bohuslänska kustorten får en total rankingpoäng på 15,15, vilket ska jämföras med Sverigesnittet på 2,0. Borgholm på Öland kommer på en klar andraplats. Listan domineras av små kustorter. På topp tio ligger sju av kommunerna vid havet. Fyra kommuner (Dorotea, Munkfors, Ragunda och Storfors) har inte haft ett enda överklagan under perioden Eventuella byggföretag som vill bygga i dessa kommuner bör således vara fulla med tillförsikt. 9

10 Hur ser det då listan ut för större städer? Tabellen nedan rankar alla 35 kommuner i Sverige med över invånare. Kungsbacka ha flest överklaganden per capita av de större kommunerna i Sverige. Detta beror framförallt på väldigt många överklagade bygglov i kommunen. Nacka och Halmstad kommer på andra respektive tredje plats. Precis som på totallistan tycks närhet till vatten vara en faktor som påverkar antalet överklaganden. De sju första städerna på rankigen har alla någon form av kustlinje. Skellefteå och Malmö kommer på 35 och 34 plats och ligger klart under Sverigesnittet på 2,0. Det gör också Göteborg och Stockholm som har 1,42 respektive 1,63 i rankingpoäng. 10

11 SAMBAND OCH FÖRKLARINGAR Att det finns stora skillnader mellan kommuner när det gäller överklaganden är enkelt att konstatera. Men vad kan det bero på? En metod som kan användas för att undersöka det är korrelationsanalys. Finns det ett statistiskt samband mellan antalet överklaganden och andra faktorer? Först och främst är det intressant att se om det finns ett samband mellan överklagade bygglov och överklagade detaljplaner. I figuren visas sambandet mellan rankingplaceringen för bygglov och rankingplaceringen för detaljplaner. Figur 1. Samband mellan överklagade detaljplaner och överklagade bygglov Sambandet mellan överklagade detaljplaner och överklagade bygglov är 0,58, vilket får sägas vara ett starkt samband. De kommuner som kommer högt i rankingen för bygglov kommer för det mesta högt även i rankingen för detaljplaner. Det stärker tesen att det finns en överklagandekultur i vissa kommuner. Det är troligt att antalet överklaganden i en kommun förklaras av tusentals olika faktorer. Av utrymmesskäl kommer den här rapporten att fokusera på faktorer som har med demografi, bostad och miljö samt politiska sympatier att göra. Det är värt att betona att samband (korrelation) inte nödvändigtvis innebär orsakssamband (kausalitet). 1.7 Demografi I figuren visas sambandet (det vill säga korrelationskoefficienten, också kallad pearsons r) mellan rankinpoäng i del slutgiltiga rankingen och faktorerna medelinkomst, ojämlikhet, utbildning, medelålder, inrikes flyttningsnetto, befolkningstäthet, folkmängd och utländsk bakgrund. Alla faktorer markerade med en stjärna är signifikanta på 1-procentsnivå. 11

12 Figur 2. Samband mellan rankingpoäng och demografiska faktorer Källa: SCB för alla faktorer. All data gäller året Det starkaste sambandet i denna kategori finns mellan överklagande och medelinkomst, som har en korrelationskoefficient på 0,20. Det innebär att överklaganden är något vanligare i kommuner där invånarna har hög medelinkomst. Även i kommuner med hög utbildningsnivå och ojämn inkomstfördelning är överklaganden mer vanligt förekommande. Det finns ett negativt samband mellan utländsk bakgrund och överklagande per capita. Det är logiskt eftersom kommuner som har många invånare med utländsk bakgrund ofta har lägre medelinkomst. 1.8 Bostad och miljö I figuren visas sambandet mellan rankingpoäng i den slutgiltiga rankingen och faktorerna andel fritidshus, kvadratmeterpris bostadsrätter, kvadratmeterpris fritidshus, kvadratmeterpris villa, kust- och strandlinje samt antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus. Alla faktorer markerade med en stjärna är signifikanta på 1-procentsnivå. Figur 3. Samband mellan rankingpoäng och bostad & miljö 12

13 Källa: SCB, Regionfakta samt Mäklarstatistik. Siffrorna för fritidshus är från år 2013 och siffrorna för antalet färdigställda lägenheter för åren Kvadratmeterpriserna från Mäklarstatistik gäller för maj Det finns ett starkt samband mellan överklaganden och andelen fritidshus i kommunen. Generellt så innebär många fritidshus också många överklaganden. Även när det gäller kvadratmeterpris finns ett relativt starkt samband. Däremot finns inget samband mellan antalet färdigställda lägenheter och överklaganden. 1.9 Politiska sympatier I figuren visas sambandet mellan rankingpoäng och politiska sympatier. Politiska sympatier definieras här som andelen röster respektive parti fick i riksdagsvalet Alla faktorer markerade med en stjärna är signifikanta på 1-procentsnivå. Figur 4. Samband mellan rankingpoäng och politiska sympatier Källa: All data från Valmyndigheten. I kommuner där Moderaterna fick en hög andel av rösterna 2010 är överklaganden generellt mer förekommande. Ett omvänt förhållande gäller för sympatier för Socialdemokraterna - ett starkt valresultat för S innebär generellt ett mindre antal överklaganden per capita. Både för Folkpartiet och Miljöpartiet finns ett statistiskt signifikant samband mellan sympatier och överklaganden per capita. 13

14 APPENDIX Bygglov 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Detaljplaner 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Slutlig ranking 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 FÖR MER INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN KONTAKTA: DAVID BJÖRNBERG Utredare

31 Utdelningsadress: Box 53081, Göteborg Besöksadress: Vasagatan 45, Göteborg Telefon: Fax: E-post:

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Utan mark inga bostäder

Utan mark inga bostäder Utan mark inga bostäder Så ökar vi bostadsbyggandet genom nya krav på kommunerna Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av i mänsklig utveckling mellan svenska orter

Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av i mänsklig utveckling mellan svenska orter Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av i mänsklig utveckling mellan svenska orter Stefan Fölster och Monica Renstig Reforminstitutet 1 Innehållsförteckning Sammanfattningen...3 Ett index över

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN

TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLSTÅNDSPLIKTEN I ALLBOLAGEN TILLÄMPNINGAR OCH VERKNINGAR Utredare: Ina Blind Projektledare: Bengt Turner Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 2006 Utvärdering beställd och

Läs mer

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län.

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. Rapport 2001:01 2010:13 Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. FÖRDJUPNINGSDEL I BOSTADSMARKNADSANALYSEN LÄGET I LÄNET: BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Möjlighetsföretagandet i Sverige

Möjlighetsföretagandet i Sverige Möjlighetsföretagandet i Sverige 2 Innehåll Inledning... 3 Att mäta nyföretagandet... 4 Varför startar folk företag?... 4 Skillnader i nyföretagandet... 7 Metod... 7 Det möjlighetsbaserade företagandet

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Rapport 2011:21 Läget i länet

Rapport 2011:21 Läget i länet Rapport 2011:21 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 Riktlinjer för bostadsförsörjning Norrtälje 2004 Sigtuna 2010 Vallentuna 2010 Upplands Väsby Upplands-Bro 2002 2002 Täby Sollentuna

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer