VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?"

Transkript

1 VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009

2 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har tagit fram denna rapport för att belysa frågan varför det byggs så få privata hyresbostäder i Helsingborg. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland Fastighetsägarna Syds medlemsföretag i Helsingborg. Fastighetsägarna Syd ger i denna rapport privata fastighetsägares syn på varför de inte bygger fler hyresbostäder trots att behovet är stort. Rapporten pekar på vilka hinder fastighetsägarna ser för produktion av hyresbostäder och vilka möjligheter som kan öka produktionen. Trycket på hyresbostäderna i Helsingborg är hårt. Antalet bostadssökande per ledig lägenhet är många, det finns få lediga lägenheter och nyproduktionen av hyresbostäder är låg. Det saknas dock inte intresse för att bygga hyresbostäder. Hälften av Helsingborgs tillfrågade privata fastighetsägare är intresserade av att bygga hyresbostäder. Med rätt förutsättningar bedömer 15 av de tillfrågade fastighetsägarna att de under den kommande femårsperioden skulle bygga totalt 700 hyresbostäder i Helsingborg, utöver de som redan idag är planerade. Undersökningen visar att ett antal hinder påverkar intresset för att påbörja produktion av hyresbostäder. Hindren varierar beroende på om det är ett förtätningsprojekt i områden med befintlig bebyggelse eller en nyproduktion. Enligt undersökningen är tid för planläggning och bygglov det största hindret för att fastighetsägare ska vara intresserade av att förtäta sitt bestånd med hyresbostäder. Därefter följer tillgänglighetskrav, byggkostnaderna och hyressättningssystemet. Förkortade handläggningstider i plan- och bygglovsfrågor skulle kunna öka intresset att förtäta hyresbostadsbeståndet. Kreativa lösningar i samband med krav på tillgänglighet och en liberalare tillämpning av PBL, är andra möjligheter som kan öka intresset för förtätning av hyresbostadsbeståndet. Andra möjligheter för förtätning är en friare och mindre styrd hyressättning samt att byggherrar överväger industriellt byggande eller jämför de svenska kostnaderna för byggmaterial med prisbilden utomlands. Vid nyproduktion av hyresbostäder är de största hindren enligt de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg marktilldelningen, det vill säga möjligheten att få köpa mark, samt hyressättningssystemet. Därnäst är det främst markkostnaderna, tid för planläggning och bygglov samt finansieringsmöjligheterna som anses vara ganska stora eller stora hinder för nyproduktion av hyresbostäder. Även byggkostnader och avsaknad av detaljplan anses vara ganska stora eller stora hinder för nyproduktion. Möjligheten att komma runt dessa hinder kan vara att kommunen bjuder ut mer mark till försäljning och en mindre styrd hyressättning. Även vid nyproduktion skulle förkortade handläggningstider i plan- och bygglovsfrågor kunna öka intresset för byggande. En annan möjlighet är en bättre planberedskap hos kommunen och att byggherrar tar in anbud och priser från utlandet eller överväger industriellt byggande. Undersökningen visar att det finns ett intresse från de tillfrågade privata fastighetsägarna i Helsingborg att bygga hyresbostäder men att detta intresse påverkas av ett antal hinder. Det finns möjlighet att påverka och minska hindren för förtätning och nyproduktion. Om hindren kan minska eller helt tas bort ser Fastighetsägarna Syd stora möjligheter att produktionen av hyresbostäder kan ta fart. -2

3 Innehållsförteckning Bakgrund till rapporten... 1 Bostadsbrist och stor efterfrågan...1 Låg nyproduktion... 2 Potential: 140 nya hyresbostäder per år!...3 Hinder för förtätning och nyproduktion...3 Varför bör det byggas hyresbostäder?...7 Summering...8 Kontaktuppgifter...9-3

4 1 Bakgrund till rapporten Frågan varför privata fastighetsägare bygger så få hyresbostäder dyker upp med jämna mellanrum. Med denna rapport vill Fastighetsägarna Syd beskriva situationen på bostadsmarknaden i Helsingborg och ge de privata fastighetsägarnas syn på varför de inte bygger fler hyresbostäder trots att behovet är stort. Rapporten pekar på vilka hinder fastighetsägarna ser för produktion av hyresbostäder och vilka möjligheter som kan öka produktionen. Rapporten baseras på en enkätundersökning som Fastighetsägarna Syd har genomfört bland 433 av sina medlemsföretag i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Av dessa är 31 fastighetsägare verksamma i Helsingborg och de äger tillsammans fler än av Helsingborgs drygt privata hyresbostäder. Det är svaren från dessa 31 fastighetsägare som ligger till grund för denna rapport. i Fastighetsägarna Syd är en branschorganisation för fastighetsföretagare. Våra närmare medlemmar förvaltar cirka fastigheter. Vi arbetar för att våra medlemmar ska kunna bedriva en effektiv och allmänt respekterad näringsverksamhet. 2 Bostadsbrist och stor efterfrågan Befolkningen i Helsingborg har ökat konstant de senaste åren och för närvarande är nyproduktionen av bostäder och framförallt hyresbostäder låg precis som i övriga Skåne. Tillsammans ger det en pressad bostadsmarknad med bostadsbrist som dessutom förväntas öka under kommande år 1. De senaste åren har Helsingborgs befolkning ökat med nära 10 procent. Enligt Helsingborgs stad förväntas befolkningen öka ytterligare 10 procent de kommande tio åren 2. 1 Bostadsmarknaden , Boverket 2 Helsingborgs stad, Kommunfakta -1

5 I enkätundersökningen anger de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg att det är stor efterfrågan på hyresbostäder och att vakansgraden är närmast obefintlig. Vakansgrad innebär procentandelen outhyrda lägenheter i en fastighetsägares bestånd. 58 procent av Helsingborgs tillfrågade fastighetsägare anger att de har fler än 10 sökande per lägenhet, 6 procent har fler än 100 sökande per lägenhet. Bland de tillfrågade fastighetsägarna i övriga Sydsverige 3 är siffrorna något lägre, 42 procent har fler än tio sökande per lägenhet och 3 procent har fler än 100 sökande (Diagram 1). Undersökningen visar att det finns få lediga hyresbostäder i Helsingborg precis som i övriga Sydsverige. 96 procent av de tillfrågade sydsvenska fastighetsägarna har 5 procent eller mindre än 5 procent lediga lägenheter i sitt bestånd. En siffra som i realiteten betyder noll lediga lägenheter då den omfattar lägenheter som tillfälligt är tomma på grund av renoveringar eller i skarven i samband med omflyttningar. I Helsingborg har endast 3 procent av de tillfrågade mer än 5 procent lediga lägenheter i sitt bestånd (Diagram 2). 3 Låg nyproduktion Helsingborg är en växande stad vilket är positivt i sig, men på grund av låg nyproduktion av hyresbostäder och ombildningar till bostadsrätter, riskerar detta att föra med sig problem. År 2008 byggdes 265 hyresbostäder i Helsingborg, men trots nyproduktionen minskar hyresbeståndet i Helsingborg (Diagram Produktion av hyresbostäder i Helsingborg ). Sedan 1991 har beståndet av hyresbostäder minskat med 1185 lägenheter enligt Statistikenheten, Helsingborgs stad. Bostadsbristen förväntas öka ytterligare under kommande år enligt Boverket 4. Enligt undersökningen har 20 procent av de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg planer på att bygga nya hyresbostäder genom förtätning, med exempelvis punkthus eller lägenheter på vindar (Diagram 3a, se nästa sida). Andelen blir lägre när fastighetsägarna tillfrågas om de har påbörjat eller planerar påbörja hyresbostadsprojekt i nya områden. 10 procent av de tillfrågade har påbörjat eller planerar att påbörja nyproduktion av hyresbostäder under 2009 (Diagram 3b, se nästa sida). 3 I denna rapport omfattar Sydsverige följande län: Skåne, Kronoberg och Blekinge 4 Bostadsmarknaden , Boverket i procent i procent Diagram 1: Hur många bostadssökande har man per ledig hyresbostad? % 58% 45% 30% Helsingborg (Bas: 31) Sydsverige (Bas: 365) 7% 6% 0% 3% 6% 3% < 10 ' > 100 Ant sökande/lgh Diagram 2: Hur hög vakansgrad har man i sitt bestånd av hyresbostäder? Bas: 31 fastighetsägare % 76% 23% Helsingborg (Bas: 31) Sydsverige (Bas: 362) 3% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1 5% 6 15% 16 30% >30% Andel lediga lgh Produktion Produktion av hyresbostäder av hyresbostäder i Helsingborg i Helsingborg Källa: Statistikenheten Källa: Statistikenheten Helsingborgs stad Helsingborgs stad Antal hyresbostäder År -2

6 Diagram 3: Har man påbörjat eller planerar man påbörja produktion av hyresbostäder under 2009: 4 Potential: 140 nya hyresbostäder per år! Av de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg anger 48 procent att de skulle vara intresserade av att bygga hyresbostäder i större utsträckning om rätt förutsättningar fanns (Diagram 4). 9 av dem har uppskattat hur många hyresbostäder de bedömer att de skulle kunna bygga. Summerat skulle det ge 700 nya hyresbostäder i kommunen under den kommande femårsperioden, utöver de hyresbostäder som redan är planerade. Fastighetsägarna Syds undersökning visar att med rätt förutsättningar skulle produktionen av hyresbostäder i Helsingborg öka med 140 nya hyresbostäder per år enbart från 9 privata fastighetsägare verksamma i Helsingborg. 5 Hinder för förtätning och nyproduktion För att minska bostadsbristen och skapa balans på bostadsmarknaden i Helsingborg krävs att produktionen av hyresbostäder ökar. Nya hyresbostäder kan tillkomma genom förtätning av befintligt bestånd, det vill säga produktion av lägenheter på vindar och produktion av punkthus på redan bebyggda tomter. Men också genom produktion av hyresbostäder på helt obebyggda tomter, så kallad nyproduktion. Nedan redovisas svaren om hinder för produktion av hyresbostäder från de fastighetsägare i Helsingborg som anger sig vara intresserade av att bygga hyresbostäder vid rätt förutsättningar. Hindren för att bygga hyresbostäder varierar beroende på om det är ett förtätningsprojekt eller en nyproduktion. HINDER FÖR FÖRTÄTNING Enligt undersökningen är tid för planläggning och bygglov det största hindret för att de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg ska vara intresserade av att förtäta sitt bestånd. Tillgänglighetskravet, byggkostnaderna och hyressättningssystemet anses också vara ganska stora eller stora hinder (Diagram 5, se nästa sida). i procent i procent i procent Diagram 4: Om rätt förutsättningar fanns, skulle man då bygga hyresbostäder i större utsträckning? Bas: b) Genom nyproduktion (enbart nya projekt, ej förtätning)? 0 a) Genom förtätning av b efintligt fastighetsbestånd? 10% Helsingborg (Bas: 30) Sydsverige (Bas: 391) 15% Ja Ja 48% Helsingborg (Bas: 31) Sydsverige (Bas: 386) 6% 36% 80% 85% Nej 90% 94% Nej 16% Ja Nej Inget svar -3

7 > Hinder: Tid för planläggning och bygglov Enligt 60 procent av fastighetsägarna i Helsingborg är tiden för planläggning och hantering av bygglov ett ganska stort eller stort problem i samband med förtätning. Handläggningstider i plan- och bygglovsfrågor bör kunna förkortas genom intern effektivisering inom kommunen. Diagram 5: Är följande faktorer ett hinder för ens intresse av att förtäta beståndet med hyresbostäder (punkthus, produktion av lägenheter på vindar m.m.)? Bas: 15 (enbart fastighetsägare som har angett sig vara intresserade av att bygga) Inget hinder Ganska litet el litet hinder Ganska stort eller stort hinder > Hinder: Tillgänglighetskrav Enligt 47 procent av de tillfrågade är tillgänglighetskravet ett stort eller ganska stort hinder. Detta krav innebär till exempel att om en fastighetsägare bygger vindslägenheter finns det krav på att han eller hon ska bygga en hiss som går till dessa lägenheter. Ett krav som ökar kostnaderna för att bygga vindslägenheter och som ibland är praktiskt omöjligt att genomföra. Fastighetsägarna Syd värnar om hög tillgänglighet, men skulle vilja se kreativa lösningar och en liberalare tillämpning av Plan- och Bygglagen. Exempelvis skulle de som planerar att bygga fyra vindslägenheter utan hiss, kunna kompensera detta genom att istället tillgängliggöra ett motsvarande antal lägenheter i bottenplan i samma eller i en närliggande byggnad. Det resulterar i ökat antal hyresbostäder och ett ökat antal tillgängliga lägenheter. Det vore olyckligt om produktionen av hyresbostäder genom förtätning ska falla på grund av hisskravet i de fall det är fysiskt omöjligt eller ekonomiskt oförsvarligt att sätta in en hiss. > Hinder: Byggkostnader 47 procent av de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg anser att byggkostnaderna är ett ganska stort eller stort hinder i samband med förtätning. Byggkostnaderna står för ungefär 88 procent av den totala produktionskostnaden 5 i samband med produktion av hyresbostäder, vilket gör att de har stor inverkan på den slutliga prislappen. Byggkostnaderna har stigit med mer än 40 procent sedan 2000, vilket kan jämföras med Konsumentprisindex som under samma period har stigit drygt 10 procent 6. 5 SCB 6 SCB Byggnadsprisindex för bostäder (BPI) samt Konsumentprisindex (KPI) Hyressättningssystemet Finansieringsmöjligheter Byggkostnader Tillgänglighetskrav Parkeringsnorm Tid för planläggning och bygglov Kulturkrav 33% 47% 47% 33% 7% 46% 47% 27% 26% 47% 29% 43% 28% 7% 33% 60% 53% 27% 0% 40% 60% 80% 100% Andel svarande -4

8 En möjlighet för fastighetsägare är att i samband med projekt jämföra den svenska prisbilden med den utomlands för att se om det är mer fördelaktigt att handla utanför Sveriges gränser. En annan möjlighet för att få ner byggkostnaderna är att använda sig av prefabricerade hus, så kallat industriellt byggande. > Hinder: Hyressättningssystem Dagens hyressättningssystem innebär att privata fastighetsägare inte får sätta en hyra som är högre än hyran för en motsvarande lägenhet hos de kommunala bostadsföretagen. Hyressättningssystemet är ett ganska stort eller stort hinder för förtätning anser 47 procent av de tillfrågade fastighetsägarna. Genom att slopa de kommunala bolagens hyresnormerande roll skulle vi få en friare och mindre styrd hyressättning som ökar möjligheten för nyproduktion. Höga produktionskostnader kan då matchas med högre hyror. HINDER FÖR NYPRODUKTION Vid nyproduktion av hyresbostäder är de största hindren enligt de tillfrågade fastighetsägarna marktilldelningen, det vill säga möjligheten att få köpa mark, samt hyressättningssystemet. Därnäst är det främst markkostnaderna, tid för planläggning och bygglov samt finansieringsmöjligheter som anses vara ganska stora eller stora hinder. Även avsaknad av detaljplan och byggkostnader anses vara ganska stora eller stora hinder för nyproduktion. Däremot anses efterfrågan och betalningsviljan inte vara några stora hinder för nyproduktion (Diagram 6, se nästa sida). > Hinder: Marktilldelning 67 procent av de tillfrågade privata fastighetsägare som är intresserade av att bygga hyresbostäder anser att marktilldelningen är ett ganska stort eller stort hinder. Med andra ord upplever man det som svårt att få tillgång till mark. Här har kommunen möjlighet att tillgängliggöra mer mark för hyresbostäder och i denna process bättre uppmärksamma de mindre och medelstora fastighetsägare som är intresserade av att producera nya hyresbostäder. -5

9 > Hinder: Hyressättningssystem Dagens hyressättningssystem innebär att privata fastighetsägare inte får sätta en hyra som är högre än hyran för en motsvarande lägenhet hos de kommunala bostadsföretagen. Hyressättningssystemet är ett ganska stort eller stort hinder för nyproduktion anser 67 procent av de tillfrågade fastighetsägarna. Genom att slopa de kommunala bolagens hyresnormerande roll skulle vi få en friare och mindre styrd hyressättning som ökar möjligheten för nyproduktion. Höga produktionskostnader kan då matchas med högre hyror. > Hinder: Tid för planläggning och bygglov Enligt 60 procent av de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg är tiden för planläggning och hantering av bygglov ett ganska stort eller stort problem i samband med nyproduktion. Handläggningstider i plan- och bygglovsfrågor bör kunna förkortas genom intern effektivisering inom kommunen. > Hinder: Markkostnader Markkostnaderna i Helsingborgs kommun anser 60 procent av de tillfrågade fastighetsägarna vara ett ganska stort eller stort problem. Många av Fastighetsägarna Syds medlemmar är småföretagare. 6 av 10 av de fastighetsägare i Helsingborg som har besvarat enkäten har färre än 100 hyresbostäder i sitt bestånd. Markpriset är för dessa fastighetsägare ofta tungan på vågen som gör att kalkylen för nyproduktion inte kan räknas hem. Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara att kommunen bjuder ut fler tomter till försäljning. Även om prisbilden påverkas negativt för kommunen får detta ställas mot intresset och nyttan av fler hyresbostäder. > Hinder: Finansieringsmöjligheter 60 procent av de tillfrågade anser att finansieringsmöjligheter är ett ganska stort eller stort problem vid nyproduktion av hyresbostäder. Hyressättningssystemet Finansieringsmöjligheter Hyressättningssystemet Avsaknad av detaljplan Finansieringsmöjligheter Avsaknad av detaljplan Marktilldelning/möjlighet att få köpa Markkostnader Markkostnader Marktilldelning/möjlighet att få köpa Byggkostnader Byggkostnader Tid för planläggning och bygglov Efterfrågan Efterfrågan Tid för planläggning och bygglov Betalningsviljan Betalningsviljan Diagram 6: Är följande faktorer ett hinder för ens Intresse att nyproducera hyresbostäder (enbart nya projekt, ej förtätning av befintligt bestånd)? Bas:15 (enbart fastighetsägare som har angett sig vara intresserade av att bygga) 13% 14% 13% 7% 0% 0% 7% 7% %0 %0 Inget hinder Ganska litet el litet hinder Inget Ganska hinder stort el stort hinder Ganska litet el litet hinder Ganska stort el stort hinder 13% 67% 13% 14% 13% 7% 27% 33% 27% 50% 50% 33% 33% 40% 40% 13% 36% 33% 36% 80% 80% 60% 67% 67% 60% 60% 50% 67% 60% 50% 50% 60% 60% 46% 53% 50% 7% 7% 0% 40% 60% 80% 100% 0% 40% 60% 80% 100% Andel Andel svarande svarande -6 Andel svarande

10 > Hinder: Avsaknad av detaljplan 50 procent av de tillfrågade i Helsingborg anser att avsaknad av detaljplan är ett ganska stort eller stort hinder i samband med nyproduktion. En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen skall se ut och ordnas. Detaljplaner fastställs av kommunen. Det är viktigt för kommunen att ha god planberedskap och enligt de tillfrågade fastighetsägarna är avsaknad av detaljplan ett hinder för nyproduktion av hyresbostäder i Helsingborg. > Hinder: Byggkostnader 50 procent av de tillfrågade fastighetsägarna i Helsingborg anser att byggkostnaderna är ett ganska stort eller stort hinder i samband med förtätning. Byggkostnaderna står för ungefär 88 procent av den totala produktionskostnaden 7 i samband med produktion av hyresbostäder, vilket gör att de har stor inverkan på den slutliga prislappen. Byggkostnaderna har stigit med mer än 40 procent sedan 2000, vilket kan jämföras med Konsumentprisindex som under samma period har stigit drygt 10 procent 8. En möjlighet för fastighetsägare är att i samband med projekt jämföra den svenska prisbilden med den utomlands för att se om det är mer fördelaktigt att handla utanför Sveriges gränser. En annan möjlighet för att få ner byggkostnaderna är att bygga med prefabricerade byggnadselement, så kallat industriellt byggande 6 Varför bör det byggas hyresbostäder? Hyresbostaden är en betydelsefull upplåtelseform både för individen och för samhället. För den enskilde bidrar upplåtelseformen hyresbostad till flexibilitet i boendet på dagens rörliga arbetsmarknad. Den ger också dem som inte vill eller har möjlighet att binda upp sig med höga bostadslån ett boendealternativ med full service. 7 SCB 8 SCB Byggnadsprisindex för bostäder (BPI) samt Konsumentprisindex (KPI) -7

11 Behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden och rekrytering av kompetens till näringslivet från andra delar av landet gör att hyresbostäder kommer att få en ännu viktigare roll för bostadsförsörjningen och därmed för kommunernas möjlighet att växa 7. Bostadsbristen försvårar Helsingborgs utveckling. För att locka företagsetableringar, studenter och arbetskraft är ett varierat utbud av bostäder ett måste. Om Helsingborg kan erbjuda ett brett utbud av boendeformer med bra villkor som lockar alla kategorier av människor hjälper hyresbostaden även till att locka nya företag och jobb till staden. Det ger i sin tur ökad inflyttning samt ökade investeringar i bostäder och lokaler. Allt detta bidrar till att ge ökade skatteintäkter för kommunen som i sin tur bidrar till bättre levnadsvillkor för de boende och verksamma i kommunen. 7 Summering Hyresbostaden är en bristvara i Helsingborgs kommun. Om man blickar framåt kommer den att vara det en tid framöver på grund av låg nyproduktion och hög inflyttning. Undersökningen visar att det finns ett intresse från privata fastighetsägare att bygga hyresbostäder men att detta intresse påverkas av ett antal hinder. Om hindren kan minska eller helt tas bort ser Fastighetsägarna Syd stora möjligheter att produktionen av hyresbostäder kan ta fart. 9 Tillväxttrender i större sydsvenska kommuner, Industrifakta

12 8 Kontaktuppgifter Vid frågor kontakta: Stefan Lindvall, VD, Fastighetsägarna Syd eller , Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd , Rapporten är framtagen av Fastighetsägarna Syd. Fastighetsägarna Syd Box 4077, Malmö, Besöksadress: Engelbrektsgatan 7 Tel: , Fax:

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 4 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

få hyresbostäder? Rapport januari 2010 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe.

få hyresbostäder? Rapport januari 2010 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe. Varför byggs det så få hyresbostäder? Rapport januari Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Foto: CC Flickr Steffe. Hinder och möjligheter i samband med nyproduktion Bakgrund till rapporten Väl fungerande

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I TRELLEBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I TRELLEBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I TRELLEBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

UNGAS ATTITYD TILL HYRESRÄTTEN 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge

UNGAS ATTITYD TILL HYRESRÄTTEN 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge Fastighetsägarna Syd, oktober 2010 Jag hoppas att framtidens hyresrätt faktiskt är ett alternativ och inte lika otrolig som en lottovinst. 26-åring Sammanfattning

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige är ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det innebär att en allt större andel av befolkningen koncentreras

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Ärende 27 Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Tjänsteskrivelse 1 (4) 2016-02-07 KS 2015.0303 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag om byggande av nya bostäder Sammanfattning Föreligger

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 0 (8) Presumtionshyror Enkät om bostadsbyggande & hyressättning Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 1 Resultatredovisning - Bostadsbyggande

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Boplats Syd i siffror 2015 Sida 1 av 11

Boplats Syd i siffror 2015 Sida 1 av 11 Boplats Syd i siffror 2015 Sida 1 av 11 Förmedlade lägenheter 2015 2014 2013 Antal förmedlade lägenheter totalt 4 505 4 365 3 443 Antal förmedlade lägenheter i Malmö 3 880 3 767 3 293 Antal förmedlade

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2014-04-09 / 2014-04-23 0480-45 03 32

Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2014-04-09 / 2014-04-23 0480-45 03 32 Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2014-04-09 / 0480-45 03 32 2014-1083 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Tallhagen 2:13 Fastighetens adress: Gröndalsvägen/ Tolvmannagatan Sökande:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

Även EV-kommissionen uppmärksammar problematiken och uppmanar i sina senaste rekommendationer till Sverige att under perioden 2013-2014:

Även EV-kommissionen uppmärksammar problematiken och uppmanar i sina senaste rekommendationer till Sverige att under perioden 2013-2014: "Det nuvarande svenska systemet för hyressättning tvingar många att äga som egentligen skulle vilja hyra om möjligheten fanns. l attraktiva lägen är detta i stort sett den enda möjligheten att hitta en

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016 Sida 1 av 6 STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016 Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem Datum: 2016-04-21 Plats: Scandic Europa, Göteborg Närvarande: Ordföranden Vice ordföranden Ledamöter Suppleanter Kadir

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER 1 Mäklarhusets Mäklarbarometer tar tempen på: Bostadsmarknaden inför amorteringskravet Ett kommande amorteringskrav har länge överskuggat bostadsmarknaden. Det första förslaget

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 14 Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 Upplåtelse kvarteret Rönnen Detaljplanen för kvarteret Rönnen m.m. syftar till att ligga till grund

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen 184/2012 Dnr 2012/0569 KS-2 Diariekod: 007 Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 51 av 53 Remiss av regional bedömning av behovet av nya bostäder

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005

Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005 Utlåtande 2006:156 RIII (Dnr 316-79/2006) Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Rapporten Byggkostnadsprojektets genomförande

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 2 - Bostadsbyggande 2. Kommer det enligt kommunens kännedom och bedömning att påbörjas bostäder i flerbostadshus genom nybyggnation under 2014 och /eller 2015? Dals-Ed Trollhättan

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 2t (29) E 2O4 Svar på motion (V): om inköp av lägenheter för flyktningar (KS 2015.OO2) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på Kalmarregionens fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 8 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran över.

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Mer trä i byggandet. Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25

Mer trä i byggandet. Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25 Mer trä i byggandet Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25 Inledning Efter de stora stadsbränderna i slutet på 1800-talet förbjöds trä i bärande stommar för hus högre än 2 våningar. Detta förbud har

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Kommunal marktilldelning. Jonas Hammarlund Analytiker

Kommunal marktilldelning. Jonas Hammarlund Analytiker Kommunal marktilldelning Jonas Hammarlund Analytiker Historik Hur fungerar bostadsförsörjningen?(statskontoret 2006) Mark, bostadsbyggande och konkurrens (Statskontoret 2012) Bäste herren på täppan? (ESO

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 1 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL?

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? Juris dr. Jonas Christensen Juristen@ekolagen.se www.ekolagen.se 0730 59 09 29 1 2 Dagvatten Under mitt nästa pass Dagvatten: Nederbördsvatten,

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer

Räddningsplan för den privata hyresrätten. En idéskiss för vägen till en balanserad hyresmarknad

Räddningsplan för den privata hyresrätten. En idéskiss för vägen till en balanserad hyresmarknad Räddningsplan för den privata hyresrätten En idéskiss för vägen till en balanserad hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm April 2002 Vi som arbetar och bor i Stockholmsregionen har många anledningar att

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011 Boende enkät Söderby 2:14 hösten 211 Bakgrund Den 28 december 21 förvärvades fastigheten av Akelius Fastigheter och Brf Söderby 2:14 blev verklighet. Föreningen hade vi förvärvet 9 hyresrätter och 179

Läs mer

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN

OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN OMBILDNING AV HYRESMARKNADEN Rapport 1:2005 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Har hyresrätten en framtid i Göteborgs centrala stadsdelar? Frågan är berättigad då tusentals hyresrätter ombildas

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2016-02-12 1 (5) Dnr 2015/1313 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628)

Läs mer

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Stockholm den 1 september 2011 Eskilstuna kommun Planavdelningen 631 86 Eskilstuna Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Med stöd av bifogade fullmakter får vi

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer