FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén"

Transkript

1 FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

2 Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: Uppdragsgivare: Luftfartsverket/ Gullers Grupp Tid för fältarbete: maj juni 2006 Antal genomförda intervjuer: Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Programmerare: 15 år och äldre bosatta i hela landet Telefonintervjuer Toivo Sjörén Jon Andersson Denna rapport är kundens egendom. Frågeformulär och övrigt material till denna undersökning förblir Sifo Research & Consultings egendom. Vid publicering skall Sifo Research & Consultings publiceringsregler gälla. Se Appendix sista sidan. P (2)

3 Bakgrund och genomförande Sifo Research International har på uppdrag av Gullers Grupp genomfört en opinionsundersökning riktad till allmänheten med syfte att ta reda på inställningen till flyget och miljön. Bland annat ställdes frågor om olika transportslag i förhållande till miljö, om den svenska ekonomin och framtiden. Andra frågor har handlat om effektiva sätt att minska flygets miljöpåverkan, vem som kan göra mest för att minska miljöpåverkan, om man tänker på miljön när man väljer färdsätt, hur ofta man reser med flyg, huruvida man gör detta i tjänst eller privat med mera. Dessutom ombads respondenterna ta ställning till ett antal påståenden om flyget och miljön. Intervjupersonerna har också svarat på bakgrundsfrågor som bostadsort, ålder, kön och region med flera frågor. Opinionsundersökningen är en uppföljande mätning av tidigare undersökningar från 1990, 1996, 1998 och I denna rapport görs jämförelser mellan undersökningarna från 2003 och P (3)

4 Sammanfattning Allmänheten är enig om vilket transportslag som påverkar miljön mest; 69 procent svarar att det är vägtrafiken. Järnvägen (3) och sjöfart (2) anses vara miljövänligast. Vägtrafiken och järnvägstrafiken anses lika viktiga för den svenska ekonomin. Men sex av tio (59) vill satsa på järnvägen i framtiden Utsläpp av växthusgaser anses vara den allvarligaste miljöpåverkan från flyget; 48 procent uppger detta. Det som anses kunna göra mest för att minska flygets miljöpåverkan är i första hand politikerna (24) och flygplanstillverkarna 22). Att satsa på teknisk utveckling (33) är utan jämförelse det som man anser vara effektivast. Dock är hela 37 procent tveksamma till vad som skulle vara effektivast för att minska flygets miljöpåverkan. 77 procent instämmer helt och hållet/ganska bra i påståendet att det är nödvändigt med bra flygförbindelser även om det påverkar miljön negativt. 69 procent instämmer helt och håller/ganska bra i påståendet att flygets miljöpåverkan är acceptabel i förhållande till samhällsnyttan. Ändå instämmer nästan tre fjärdedelar i att vi av miljöskäl endast ska använda flyget när inget annat transportslag finns att tillgå, det vill säga på långa sträckor. Trots detta säger 63 procent att miljöargumentet inte spelar särskilt stor/ingen roll när de väljer färdsätt.. Den allmänna inställningen till flyget är fortsatt positiv (87) endast ett fåtal är negativt inställda. P (4)

5 Vägtrafik och järnvägstrafik anses lika viktiga Den första frågan i undersökningen handlar om vilket transportslag intervjupersonerna tycker är viktigast för den svenska ekonomin. Svarsalternativen var järnväg, vägtrafik, flyg och sjöfart. En liknande fråga ställdes 1990 och 1996, frågan var exakt lika 1998, 2000 och år Vägtrafiken och järnvägstrafiken anses lika viktiga idag. Vilket innebär att vägtrafiken sjunkit tillbaka. I övrigt har det inte skett några större förändringar mellan mätningarna 2003 och Männen betonar fortfarande oftare än kvinnorna att vägtrafiken är viktigast, medan kvinnorna oftare svarar att järnvägen är viktigast. Bland unga män (10) är det fler som anger flyget än i andra grupper. När det gäller framtiden säger sex av tio att man främst skall satsa på järnvägen. Flyget når samma andel som år Vägtrafiken får starkt stöd bland egna företagare. Miljöpartisterna väljer järnvägen i högre grad än andra grupper. P (5)

6 Fråga 1 Vilket transportslag anser du är viktigast för den svenska ekonomin? Järnväg Bas: Alla Vägtrafik Flyg Sjöfart P (6)

7 Fråga 2 Vilket transportslag tycker du at man främst ska satsa på för framtiden? Järnväg Bas: Alla Vägtrafik Flyg Sjöfart P (7)

8 Transporterna och miljön På frågan om vilket transportslag intervjupersonen tror påverkar miljön mest svarar 69 procent vägtrafiken. Svarsalternativen var liksom tidigare järnväg, vägtrafik, flyg, och sjöfart. Rangordningen mellan de olika transportslagen har inte förändrats sedan I årets mätning är det 22 procent som anser att flyget påverkar miljön mest, vilket är något högre än tidigare. Inga väsentliga skillnader finns vad gäller bakgrundsvariablerna ålder, kön, partitillhörighet, bostadsort osv. P (8)

9 Järnväg Fråga 3 Vilket transportslag tror du mest påverkar miljön? 3 3 Bas: Alla Vägtrafik Flyg Sjöfart P (9)

10 Mest nytta i förhållande till sin miljöpåverkan Denna fråga har inte varit med i 2006 års mätning. Nedanstående kommentarer gäller undersökningen år Intervjupersonerna ombads ta ställning frågan: Vilket transportslag anser du gör mest nytta i förhållande till sin miljöpåverkan? Här svarade 58 procent järnvägen, 17 procent vägtrafiken, 5 procent flyget, 6 procent sjöfarten. Detta resultat är i stort sett samstämmigt med föregående mätning. Rangordningen mellan transportslagen är oförändrad sedan 1996 (1990 förekom ingen motsvarande fråga). Flyget har sin starkaste ställning bland de under 30 år. I den gruppen är det 14 procent som tycker att flyget gör mest nytta i förhållande till sin miljöpåverkan jämfört med 5 procent bland alla tillfrågade. P (10)

11 Fråga Vilket transportslag anser du gör mest nytta i förhållande till sin miljöpåverkan? Bas: Alla Järnväg 58 Vägtrafik 17 Flyg Sjöfart 6 14 P (11)

12 Mest väsentligt att åtgärda för miljöns skull Var är det mest väsentligt att sätta in åtgärder för att nå ett ekologiskt hållbart transportsystem? Löd den fråga som ställts tidigare och i år ställdes istället frågan Inom vilket transportslag är det mest väsentligt att minska miljöpåverkan Svarsalternativen var de samma som de föregående frågornas. Frågan har uppenbarligen uppfattats på olika sätt. Den senaste frågelydelsen pekar tydligt ut vägtrafiken som det viktigaste området för miljöåtgärder (69). Flyget svarar endast 13 procent. P (12)

13 Fråga 4 Inom vilket transportslag är det mest väsentligt att minska miljöpåverkan för att nå ett ekologiskt hållbart transportsystem? Järnväg 8 13 Bas: Alla Vägtrafik Flyg Sjöfart P (13)

14 Miljöpåverkan från flyget På frågan om vilken miljöpåverkan från flyget som respondenterna tycker är allvarligast har i 2003 och 2006 års undersökningar försetts men nya svarsalternativ vilket nyanserar bilden av vilken typ av utsläpp man anser allvarligast. 48 procent av de tillfrågade svarar utsläpp av växthusgaser. På andra plats kommer utsläpp till mark och vatten vid flygplatsen, 14 procent, på tredje andra utsläpp från flygplan, 10 procent, och sist buller, 4 procent. Det är fler män (52) än kvinnor (43) som anser att utsläpp av växthusgaser är allvarligast vilket stämmer väl överens med tidigare resultat. Inom ämnet miljöpåverkan från flyget fick också respondenterna frågan om vem de tror kan göra mest för att minska flygets miljöpåverkan. Politikerna förespråkas nu av 24 procent medan flygplanstillverkarnas andel av svaren är 22 procent. P (14)

15 Fråga 5 Vilken miljöpåverkan från flyget anser du vara allvarligast? Bas: Alla Buller 4 4 Utsläpp till mark och vatten vid flygplatsen Flygplanens utsläpp av växthusgaser Andra utsläpp från flygplanen Buller och utsläpp vid resor och transporter tilloch från flygplatsen P (15)

16 Kan göra mest för att minska flygets miljöpåverkan Vilket anser allmänheten då vara det mest effektiva sättet att minska flygets miljöpåverkan? Svarsalternativen var satsningar på teknisk utveckling, reglering genom miljönormer, miljöavgifter, krav från resenären samt internationella överenskommelser. Ett nytt svarsalternativ 2006 var handel med utsläppsrätter. Det vanligaste svaret blev utan tvekan att satsa på teknisk utveckling, något som 33 procent av respondenterna svarade. Hela 37 procent uppgav sig vara tveksamma. P (16)

17 Flygplanstillverkarna Flygbolagen Fråga 6 Vem tror du kan göra mest för att minska flygets miljöpåverkan? Bas: Alla Politikerna Internationella luftfartsorganisationer Luftfartsverket 2 5 Andra myndigheter 2 5 Miljögrupper P (17)

18 Effektivaste sättet att minska flygets miljöpåverkan Det nya svarsalternativet handel med utsläppsrätter fångade flest anhängare bland de allra yngsta (7). Bland de yngsta kvinnorna var det 10 procent som förordade detta alternativ. P (18)

19 Satsningar på teknisk utveckling Fråga 7 Vilket sätt tror du är effektivast för att minska flygets miljöpåverkan? Bas: Alla Reglering genom miljönormer Miljöavgifter Krav från flygresenären Internationella överenskommelser 7 21 Handel med utsläppsrättigheter P (19)

20 Flyget bättre eller sämre än andra transportslag? Året 2003 var frågan om intervjupersonerna tycker att flyget är bättre eller sämre på att minska sin miljöpåverkan exakt lika som 1996, 1998 och och 2006 var omdömet som synes mer osäkert än tidigare. Fler har helt enkelt ingen uppfattning i frågan (40). En iakttagelse även 2006 är att de yngre har en klart mer positiv syn på flygets miljöarbete (38) jämfört med andra grupper (23). P (20)

21 Fråga 8 Har flyget hittills varit bättre eller sämre än andra transportslag när det gäller att minska sin miljöpåverkan? Bas: Alla Mycket bättre 2 2 Något bättre Något sämre Mycket sämre P (21)

22 Anses flyget vara ett miljöproblem? På frågan anser du i allmänhet att flyget är ett miljöproblem eller anser du inte det kunde respondenterna svara ja, flyget är ett miljöproblem eller nej, flyget är inte ett miljöproblem. En svag majoritet (51) anser att flyget inte är ett miljöproblem. Blickar vi längre tillbaka, till undersökningen 1990, kan man se en tydlig tendens till att antalet negativa minskat ansåg 48 procent att flyget är ett miljöproblem och år 2003 svarar 37 procent att det är ett miljöproblem. De tidigare mätningarna har indikerat att yngre är mer positiva till flyget än äldre. Den aktuella mätningen bekräftar dessa resultat. 61 procent av dem mellan är positiva och anser inte att flyget är ett miljöproblem. 43 procent i totalen svarar dock att de tycker att flyget är ett miljöproblem år P (22)

23 Fråga 9 Anser du allmänt att flyget är ett miljöproblem eller anser du inte det? Bas: Alla 43 Ja, flyget är ett miljöproblem 37 Nej, flyget är inte ett miljöproblem P (23)

24 Behövs flyget? Drygt tre fjärdedelar (77) av de tillfrågade instämmer i påståendet att bra flygförbindelser i landet är nödvändiga även om det påverkar miljön negativt. Skillnaden mellan män och kvinnor liksom den mellan åldersgrupperna är obetydlig. Totalt sett svarar nästan tre fjärdedelar (72) att det stämmer helt eller ganska bra att vi av miljöskäl endast ska använda flyget när inget annat transportmedel finns att tillgå, det vill säga i huvudsak på långa sträckor. P (24)

25 Stämer helt och hållet Fråga 10 Bra flygförbindelser i landet är nödvändiga, även om det påverkar miljön negativt Bas: Alla St'mmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls P (25)

26 Fråga 11 Av miljöskäl ska vi endast använda flyget när inget annat transportmedel finns att tillgå, dvs i huvudsak på långa sträckor Stämer helt och hållet Bas: Alla Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls P (26)

27 Flygets miljöpåverkan accepteras Intervjupersonerna ombads bedöma om påståendet Flygets miljöpåverkan är acceptabel i förhållande till samhällsnyttan stämde helt och hållet, ganska bra, inte särskilt bra eller inte alls. Majoriteten har över åren varit enig om att påståendet antingen stämmer helt eller ganska bra. Totalt sett svarar 69 procent i år att flygets miljöpåverkan accepteras. Män (11) och speciellt män i åldern år tycker att påståendet inte alls stämmer. Huruvida respondenterna anser att flyget har sin naturliga plats i ett ekologiskt hållbart transportsystem var ytterligare en fråga som var med i undersökningen. Totalt sett är det en majoritet (59) som instämmer i att flyget har en naturlig plats i ett ekologiskt transportsystem; 71 procent av männen ni allmänhet instämmer också i detta påstående. Liksom tidigare är det fler män än kvinnor och fler äldre än yngre som svarar att flyget har en naturlig del i ett ekologiskt transportsystem, men skillnaderna mellan grupperna är inte stora. P (27)

28 Stämer helt och hållet Fråga 12 Flygets miljöpåverkan är acceptabel i förhållande till samhällsnyttan Bas: Alla Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls P (28)

29 Fråga 13 Flyget har sin naturliga plats i ett ekologiskt hållbart transportsystem Stämmer helt och hållet Bas: Alla 44 Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls P (29)

30 Den allmänna inställningen till flyget På frågan Vilken är din allmänna inställning till flyget? Svarar 87 procent att de har en positiv inställning till flyget. Några större skillnader finns inte heller mellan de olika undergrupperna. Känslan av att Luftfartsverket tar miljöansvar har minskat något hos allmänheten var det 36 procent som ansåg att Luftfartsverket tar miljöansvar till skillnad från 2000 då 41 procent ansåg det. I år är vi återigen uppe i 39 procent som tycker att Luftfartsverket i stor/ganska stor utsträckning tar miljöansvar. P (30)

31 Fråga 14 Vilken är din allmänna inställning till flyget? Bas: Alla Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ P (31)

32 Mycket stor utsträckning Fråga 15 I vilken utsträckning tycker du att Luftfartsverket tar miljöansvar? 6 5 Bas: Alla Ganska stor utsträckning Inte särskilt stor utsträckning Inte alls P (32)

33 Miljöns roll vid val av färdsätt Totalt sett är det i år drygt sex av tio (63) tillfrågade som inte anser att miljöargumentet har betydelse när de väljer färdsätt. Detta gäller i stort sett oavsett vilken grupp av personer man studerar. Kvinnor är dock något mer benägna att ta hänsyn till miljön vid val av färdmedel. Yngre män är det definitivt inte. P (33)

34 Fråga 16 Vilken roll spelar miljöargument när du väljer färdsätt? Bas: Alla Mycket stor roll 5 7 Ganska stor roll Inte särskilt stor roll Ingen roll alls P (34)

35 Hur ofta flyger man i tjänsten/privat? 8 av 10 respondenter (82) har inte gjort någon flygresa i tjänsten under det senaste året; 89 procent kvinnor och 74 procent av männen. Ungefär lika många resor har varit inrikes som utrikes. Både och svarar 36 procent; 43 procent av männen och 21 procent av kvinnorna som svarat att de rest med flyg i tjänsten under det senaste året. Hälften (49) av de tillfrågade hade inte gjort någon privat flygresa under det senaste året. Ungdomar ser ut att resa privat i större utsträckning än de äldre. De privata resorna har till 72 procent gått utomlands. P (35)

36 Fråga Hur många gånger har du rest med flyg i tjänsten under det senaste året? Ingen gång 82 Bas: Alla 1-2 gånger gånger 5-6 gånger gånger gåner 2 Mer än 20 gånger 1 0 P (36)

37 Fråga 18 Har det varit en inrikes eller utrikes resa? Bas: Om rest i tjänsten Urikes 33 Inrikes Både och 36 1 P (37)

38 Fråga 19 Hur många gånger har du rest med flyg privat under det senaste året? Ingen gång 49 Bas: Alla 1-2 gånger gånger gånger gånger gåner 1 Mer än 20 gånger 0 P (38)

39 Fråga 20 Har det varit en inrikes eller utrikes resa? Bas: Om rest privat Urikes 72 Inrikes Både och 15 P (39)

40 Mest realistiska sätt att minska flygets klimatpåverkan 9 av 10 av de tillfrågade anser att man ska satsa på ny flygplans- och motorteknik samt nya bränslen om man ska minska flygets globala klimatpåverkan i form av utsläpp från fossila bränslen. En grupp som skiljer sig från den allmänna meningen är de allra äldsta kvinnorna där 10 procent faktiskt tycker att man i stället skulle begränsa flyget genom att flyga mindre. P (40)

41 Fråga 21 Vilket tycker du är det mest realistiska sättet att minska flygets globala klimatpåverkan? Bas: Alla Begränsa flyget genom att flyga mindre Satsa på ny flygplansoch motorteknik samt nya bränslen 90 5 P (41)

42 Är det viktigt att flyga utomlands på semestern? Nästan 7 av 10 (68) tycker det är mycket/ganska viktigt att få flyga utomlands på semestern. Bland ungdomarna är det hela 84 procent som tycker det är viktigt. Vikten av utlandsresor tycks avta med åldern. Bland kvinnor över 65 år tycker en fjärdedel (23) att det inte alls är viktigt. P (42)

43 Fråga 22 Hur viktigt tycker du det är att kunna flyga utomlands på semestern? Bas: Om rest privat Mycket viktigt 32 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt 21 Inte alls viktigt 10 1 P (43)

44 Regeringens speciella flygskatt 80 procent anser inte att denna skatt kommer att påverka utsläppen. Ungdomar, och då speciellt de allra yngsta kvinnorna, ser något mer positivt på skatten; 29 procent av dem tror att flygskatten kommer att minska utsläppen.. P (44)

45 Regeringen har föreslagit en skatt på flygresor för flygpassagerare som reser från svenska flygplatser, Tror du att en sådan skatt kommer att minska flygets miljöpåverkan eller kommer den inte att påverka utsläppen från flyget? Minskar utsläppen 14 Bas: Alla 2006 Påverkar itne utsläppen 80 5 P (45)

46 Appendix Publiceringsregler Rapporten som innehåller resultaten från en undersökning utförd av Sifo Research & Consulting på klientens uppdrag, är klientens egendom. Copyrighten tillfaller Sifo Research & Consulting om ej annat överenskommits. Om annat ej skriftligen överenskommits, förblir frågeformulär, data, och annat material till samtliga undersökningar Sifo Research & Consultings egendom. Sifo Research & Consulting skall ge sitt skriftliga samtycke till publicering av undersökningsresultat till allmänheten. Samtycke lämnas rutinmässigt om ej särskilda motskäl finns. I Sifo Research & Consultings intresse ligger att förhindra felaktigheter i faktaredovisningen och missledande tolkningar av undersökningsresultaten. Om en klient publicerar missvisande siffror eller gör ett missvisande urval av undersökningsresultat, förbehåller sig Sifo Research & Consulting rätten att publicera korrekta och kompletterandedelar av samma undersökning för att redovisa en mer rättvisande och avvägd tolkning. Följande information skall alltid medtas i all publicering till allmänheten: frågornas exakta lydelse den intervjuform som använts i undersökningen, t ex telefonintervjuer, besöksintervjuer eller postala enkäter undersökningspopulation, t ex intervjupersonernas ålder antal intervjupersoner tiden för fältarbetet urvalsmetod om annan metod använts än en som är slumpmässig i alla steg. Undersökningsresultat som publiceras till allmänheten skall normalt ej vara baserade på mindre än intervjuer. När en klient publicerar resultat från en Sifo-undersökning, skall den information som ges i första hand gälla klientens egna produkter och/eller tjänster. Information om undersökningsresultatet rörande konkurrenters produkter och tjänster kan innefattas, men skall komma i andra hand vid presentationen. Undantag och variationer i dessa regler tillåts då särskilda skäl föreligger och beviljas av Sifo Research & Consulting. För att gälla skall sådana undantag och ändringar lämnas skriftligen. P (46)

FLYGET OCH MILJÖN. En rapport från Sifo. Toivo Sjörén & Izabella Berger 2013-12-19

FLYGET OCH MILJÖN. En rapport från Sifo. Toivo Sjörén & Izabella Berger 2013-12-19 FLYGET OCH MILJÖN En rapport från Sifo Toivo Sjörén & Izabella Berger 0--9 Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 59 Uppdragsgivare: LFV, Swedavia, Transportstyrelsen och Svenskt Flyg.

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Projektnummer 1513763 2005-06-28 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8

Läs mer

Allmänheten om klimatförändringar

Allmänheten om klimatförändringar Allmänheten om klimatförändringar Projektnummer 3806400 2000-11-11 Sifo Research & Consulting AB Linnégatan 87 Tel: +46 (0)8-507 420 00 Fax: +46 (0)8-507 420 01 SE-114 78 Stockholm E-mail: info@sifo.se

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Fortsatt optimism om egna ekonomin. Konsumentklimatet Mars 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fortsatt optimism om egna ekonomin. Konsumentklimatet Mars 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fortsatt optimism om egna ekonomin Konsumentklimatet Mars 2012 1524240 Karna

Läs mer

Pensionärer räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet september Karna Larsson-Toll

Pensionärer räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet september Karna Larsson-Toll TNS SIFO 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +6 ()8 57 fax +6 ()8 57 www.tns-sifo.se Pensionärer räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet september 9 5833 Karna Larsson-Toll Innehåll.

Läs mer

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB ETANOL OCH BIODIESEL / 1517972

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB ETANOL OCH BIODIESEL / 1517972 1 Etanol och biodiesel En undersökning bland allmänheten för Världsnaturfonden WWF Christer Boije, 2008-11-07 Projektnummer: 1517972 Om undersökningen Ämne Etanol och biodiesel Projektnummer 1517972 Uppdragsgivare

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009 TNS SIFO 4 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +46 ()8 7 4 fax +46 ()8 7 4 www.tns-sifo.se Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 9 8343

Läs mer

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010 Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tarmcancerrapporten 2010 1 Om undersökningen Ämne: Tarmcancerrapporten 2010 Projektnummer: 1520612 Uppdragsgivare: Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tid för fältarbete:

Läs mer

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13

Mag- och tarmförbundet. Tarmcancerrapporten 2012/13 Mag- och tarmförbundet Tarmcancerrapporten 2012/13 1 Om undersökningen Ämne: Svenska folkets kunskap om cancer Projektnummer: 1526341 Uppdragsgivare: Mag- och tarmförbundet Tid för fältarbete: 19-22 november

Läs mer

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 07 420 00 fax +46 (0)8 07 420 01 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet December 20 119303 Karna Larsson-Toll Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Kvalitet, svenska sjukhus

Svenskt Näringsliv. Kvalitet, svenska sjukhus Svenskt Näringsliv Kvalitet, svenska sjukhus Projektnummer 1511635 2004-01-12 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Konsumentklimatet November 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet November 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +6 ()8 7 fax +6 ()8 7 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet ember 9 Karna Larsson-Toll Innehåll. Om undersökningen. Resultat i sammandrag. Vad prioriterar

Läs mer

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31 KK-Stiftelsen IT-baserade läromedel Elever, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. IT-baserade läromedel...5 4. Skolbok i tiden.23 5. Kollegiet.com 26 6. ITIS 31 7. Publiceringsregler...35

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Vad drar man in på om man får mindre pengar?

Vad drar man in på om man får mindre pengar? Vad drar man in på om man får mindre pengar? mars 29 KARNA LARSSON-TOLL k.larsson-toll@research-int.com PROJEKTNUMMER 1518343 SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN

Läs mer

Terrängtrafikens omfattning i fjällen Länsstyrelsen i Norrbottens län

Terrängtrafikens omfattning i fjällen Länsstyrelsen i Norrbottens län TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Per Nellevad Account director Opinion och samhälle Direct line +46 (0)8 507

Läs mer

Ökad optimism men var sjunde räknar med sämre ekonomi. Konsumentklimatet November Karna Larsson-Toll

Ökad optimism men var sjunde räknar med sämre ekonomi. Konsumentklimatet November Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Ökad optimism men var sjunde räknar med sämre ekonomi Konsumentklimatet November

Läs mer

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000 Om undersökningen Ämne: Spelmonopol Projektnummer: 1513131 Uppdragsgivare: Unibet Kontaktperson: Tid för fältarbete: -13 januari 2005 Antal genomförda intervjuer: 00 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare:

Läs mer

Färre tror på bättre egen ekonomi. Konsumentklimatet september Karna Larsson-Toll

Färre tror på bättre egen ekonomi. Konsumentklimatet september Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 57 42 fax +46 ()8 57 421 www.tns-sifo.se Färre tror på bättre egen ekonomi Konsumentklimatet september 211 152231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Vart går skatteåterbäringen?

Vart går skatteåterbäringen? Vart går skatteåterbäringen? Juni 9 KARNA LARSSON-TOLL k.larsson-toll@research-int.com PROJEKTNUMMER 8 SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN TEL : +6 ()8 7 FAX : +6 ()8

Läs mer

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker

Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker Konsumentklimatet juli 2011 1522031

Läs mer

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT...

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT... KK-Stiftelsen 2001 med olika familjebakgrunds användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...20

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag

Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27 Om undersökningen Ämne: Klimatfrågan en undersökning bland börsföretag Projektnummer: 1516250 Uppdragsgivare:

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

SIFO-undersökning till

SIFO-undersökning till SIFO-undersökning till långtidsarbetslösa respektive långtidssjukskrivna (inklusive personer med aktivitets- och sjukersättning) Projektnummer 1513060 2005-03-11 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40 KK-Stiftelsen Användning och attityder till IT Elever, lärare, skolledare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till IT...5 4. Elever och IT...32 5. Rankinglistor...40

Läs mer

KK-Stiftelsen 1999 Användning och attityder till IT. Användning och attityder till IT

KK-Stiftelsen 1999 Användning och attityder till IT. Användning och attityder till IT 1 Innehåll 1. Förord...3 2. Metodsammanställning...4 3. Användning och attityd till IT...6 4. Elever och IT...34 5. Rankinglistor...38 6. Publiceringsregler...57 2 1. Förord Denna rapport innehåller delar

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001 E LEVER PÅ OLIKA PROGRAMS ANVÄ NDNING OCH. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001 E LEVER PÅ OLIKA PROGRAMS ANVÄ NDNING OCH. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3 KK-Stiftelsen 2001 på olika programs användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...18

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Mindre optimism om egna ekonomin. Konsumentklimatet Juni 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Mindre optimism om egna ekonomin. Konsumentklimatet Juni 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Mindre optimism om egna ekonomin Konsumentklimatet Juni 2012 1524240 Karna

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB Projekt

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB Projekt 1 Inledning SIFO har haft Iomega Corporations uppdrag att genomföra en undersökning bland allmänheten huruvida man lagrar sina digitala bilder och i så fall på vilket sätt. Undersökningen har genomförts

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Pojkars och flickors datoranvändning...5. 4. Publiceringsregler...

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Pojkars och flickors datoranvändning...5. 4. Publiceringsregler... KK-Stiftelsen 2001 s och flickors datoranvändning, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. s och flickors datoranvändning...5 4. Publiceringsregler...41 2001 Svenska GALLUP 1. Förord

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Svenska folkets glassvanor

Svenska folkets glassvanor Svenska folkets glassvanor En undersökning bland allmänheten 2004-07-06 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Briefing: Inställningen till Nato

Briefing: Inställningen till Nato Briefing: Inställningen till Nato Författare: Viktor Lundquist ISBN: 978-91-7703-123-9 Sammanfattning Stödet för svenskt medlemskap i Nato fortsätter att öka. En opinionsundersökning från Demoskop 1 som

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27 Regionfrågor Skåne Rapport 201-0-2 Om undersökningen Ämne: Regionfrågor Skåne Projektnummer: 12 Uppdragsgivare: New Republic Projektledare Sifo: Johan Orbe, Mikaela Ekblad Målgrupp: Allmänheten 18- år

Läs mer

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83]

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83] Ert d.nr: Fi2016/04305/S2 Stockholm 2017-03-01 Avs: Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Att: Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar på flygskatteutredningens

Läs mer

IPv6. MarkCheck. Maj 2012

IPv6. MarkCheck. Maj 2012 IPv6 MarkCheck Maj 12 1 Sammanfattning (1/2) Planering av införande samt kännedom om IPv6 Rapporten visar att företag inom såväl den privata som den offentliga nu i högre grad vet vad IPv6 är och har även

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Globala målen Telefonundersökning

Globala målen Telefonundersökning Globala målen 2017 1. Telefonundersökning KÄNNEDOM OM DE GLOBALA MÅLEN 2015 antog världens länder 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För andra året i rad mäts

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007

Miljöbarometern 2007. Undersökning av Länsförsäkringar 2007 Miljöbarometern 07 Undersökning av Länsförsäkringar 07 Sammanfattning Fler svenskar än tidigare uppger att det är viktigt att ta miljöhänsyn när de köper varor eller tjänster. Det gäller främst vid köp

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 216 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Bakgrund Med en av världens mest digitala befolkningar

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning:

Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar Undersökning: Projektnummer: 3171670 Uppdragsgivare: Allmänheten om sambandet mellan tobaksrökning och risken att drabbas

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november 05 05-11 -21 T- 112183 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, arne.modig@temo.se David Ahlin 073 950 3016, david.ahlin@temo.se

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Om undersökningen Ämne: Omega - 3 Projektnummer: 3806620 Uppdragsgivare: Pronova healthcare AS Kontaktperson: Ingrid Lindmark Tid för fältarbete:

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

Research International Sweden AB 2

Research International Sweden AB 2 Research International Sweden AB 2 Inställning till livbolagen AMF Pension 2004-06-09, 1512132 Fakta om undersökningen Metod: Research International/SIFOs telefonomnibus med riksrepresentativt urval Fältarbete:

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83

YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83 1(5) Anders Byström 2017-02-03 Regional Utveckling RUN/687/2016 Förvaltningschef 063 14 66 00 Anders.byström@regionjh.se YTTRANDE ÖVER BETÄNKANDET EN SVENSK FLYGSKATT, SOU 2016:83 Sammanfattande synpunkter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Elpris och avtal En undersökning bland företag

Elpris och avtal En undersökning bland företag Elpris och avtal En undersökning bland företag Projektnummer 3806630 2001-01-05 Sifo Research & Consulting AB Linnégatan 87 Tel: +46 (0)8-507 420 00 Fax: +46 (0)8-507 420 01 SE-114 78 Stockholm E-mail:

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Mätningen genomfördes under oktober- november 2016.

Mätningen genomfördes under oktober- november 2016. Detta är en analys av resultaten från Sidas attitydundersökning 2016. Fältarbetet har gjorts av Kantar Sifo genom frågor till företagets webbpanel, som alltså har lämnat sina svar online. Antalet svarande

Läs mer