Flyget och miljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyget och miljön"

Transkript

1 Flyget och miljön Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och juni 2006 Gullers Grupp Informationsrådgivare AB

2 1. Viktigaste transportmedlet för svenska ekonomin (1990-) Vilka transportmedel tror du är viktigast för den svenska ekonomin? Du får nämna högs tre av följande transportmedel: (1998-) Vilket transportslag anser du är viktigast för den svenska ekonomin? (endast ett svar) Kommentarer Frågan var fram till 1996 formulerad så att upp till tre svarsalternativ kunde lämnas på viktigaste transportmedlet. Från 1998 skulle man svara med det viktigaste transportmedlet, d v s ett svarsalternativ. De tre första mätningarna, när fler än ett alternativ kunde anges, visar att järnvägen klart distanserar övriga alternativ medan vägtrafik och flyg följs åt på andra och tredje plats. När de svarande från 1998 endast kunde ange det viktigaste transportmedlet, faller flyget dramatiskt till bara några få procent medan järnväg och vägtrafik båda anses som viktigast av ungefär lika många svarande. Sjöfarten visar en likartad utveckling som flyget, men på några procentenheters lägre nivå. (För vägtrafik har för åren 1991 och 1996 angetts ett medelvärde av svaren för personbils-, lastbils- och busstrafik.) 2

3 Viktigaste transportmedlet för svenska ekonomin. Sifferunderlag Båt? (1998-) Sjöfart 5 Tåg (1998-) Järnväg 41 Personbil? Lastbil Buss? 23 28* 24 43* + (1998-) Vägtrafik 35 Flygplan (1998-) Flyg 6 Tveksam, vet ej? Båt (1998-) Sjöfart Tåg (1998-) Järnväg Personbil Lastbil Buss (1998-) Vägtrafik Flygplan (1998-) Flyg Tveksam, vet ej * medelvärde 3

4 2. Viktigaste transportmedlet för framtiden (1990-) Vilket transportsätt tycker du att man främst skall satsa på i framtiden? Ange högst tre av följande: (1998-) Vilket transportslag tycker du att man främst skall satsa på för framtiden? (endast ett svar) Kommentarer Även denna fråga var fram till 1996 formulerad så att upp till tre svarsalternativ kunder lämnas, medan man från 1998 endast frågade efter det viktigaste transportmedlet, d v s ett svarsalternativ. Samma mönster går igen här som i fråga 1, men järnvägen framträder ännu tydligare som det i särklass viktigaste transportmedlet. I de tre första mätningarna placerar sig järnvägen omkring två gånger högre än vägtrafik och flyg, vilka följs åt. Från 1998, då endast ett svarsalternativ kunde lämnas, är det fortfarande fler än dubbelt så många som anser att järnvägen är det viktigaste transportmedlet framför närmaste konkurrenten vägtrafik. Flyget faller ordentligt tillbaka och placerar sig runt 6 procent av de svarande. Även i denna fråga visar sjöfarten en likartad utveckling som flyget, men på några procentenheters lägre nivå. (För vägtrafik har för åren 1991 och 1996 angetts ett medelvärde av svaren för personbils-, lastbils- och busstrafik.) 4

5 Viktigaste transportmedlet för framtiden. Sifferunderlag Båt(trafik)? (1998-) Sjöfart 5 Tåg(trafik) (1998-) Järnväg 62 Personbil(strafik)? Lastbil(strafik)? Buss(trafik) * 39 28* + (1998-) Vägtrafik 23 Flygplan(strafik) (1998-) Flyg 4 Tveksam, vet ej? Båt(trafik) (1998-) Sjöfart Tåg(trafik) (1998-) Järnväg Personbil(strafik) Lastbil(strafik) Buss(trafik) (1998-) Vägtrafik Flygplan(strafik) (1998-) Flyg Tveksam, vet ej * medelvärde 5

6 3. Transportslag som påverkar miljön mest (1990-) Vilket transportmedel tror du bidrar till mest miljöförstöring i Sverige, är det båtar, tåg, personbilar, flygplan, lastbilar eller bussar? (1998-) Vilket transportslag tror du mest påverkar miljön? Kommentarer Mätningarna redovisar personbil, lastbil och buss för sig medan mätningarna från 1998 redovisar vägtrafiken samlat. Staplarna visar att vägtrafiken anses vara det transportslag som i särklass påverkar miljön mest. De tidiga mätningarna visar också att det är personbilen som svarar för den största miljöpåverkan i vägtrafiken, medan bussens miljöpåverkan bedöms vara ytterst måttlig. Flyget anses efter vägtrafiken vara det transportslag som har störst miljöpåverkan, men det ligger betydligt lägre än vägtrafiken. Sett över hela perioden har andelen som anser att flyget har störst miljöpåverkan tenderat att öka något och ligger på 22 procent Värt att särskilt notera är den mycket lilla andel svarande som anser att sjöfarten är det transportslag som påverkar miljön mest, till och med färre än de som anser järnvägen vara det mest miljöpåverkande transportslaget. 6

7 Transportslag som påverkar miljön mest. Sifferunderlag Båt (1998-) Sjöfart 2 Tåg (1998-) Järnväg 5 Personbil Lastbil Buss (1998-) Vägtrafik 68 Flygplan (1998-) Flyg 21 Tveksam, vet ej Båt (1998-) Sjöfart Tåg (1998-) Järnväg Personbil Lastbil Buss (1998-) Vägtrafik Flygplan (1998-) Flyg Tveksam, vet ej

8 4. Rest med flyg under det senaste året (1990-) Hur många gånger har du rest med flyg under det senaste året? (2006-) Frågan är formulerad på annat sätt och därför ej jämförbar Kommentarer Andelen tillfrågade som inte rest någon gång med flyg under det senaste året sjunker stadigt under perioden , från ca 60 procent till ca 50 procent. Andelen svarande som reser 1-2 respektive 3-4 gånger visar en svagt stigande tendens, om än ojämn över tidsperioden. För 2006 saknas jämförbara data. 8

9 Rest med flyg under det senaste året. Sifferunderlag ? ? ? ? ? Mer än 20? Tveksam, vet ej? Mer än Tveksam, vet ej

10 5. Reser mest privat eller i tjänsten (1990-) Flyger du till övervägande del privat eller till övervägande del i tjänsten? (2006-) Frågan är formulerad på annat sätt och därför ej jämförbar Kommentarer Fördelningen mellan resande privat och i tjänsten är relativt konstant under tidsperioden (för 2006 saknas jämförbara data). Möjligen kan en svag förskjutning mot större del privat resande skönjas. 10

11 Reser mest privat eller i tjänsten. Sifferunderlag Privat I tjänsten? Lika mycket? Tveksam, vet ej? Privat I tjänsten Lika mycket Tveksam, vet ej

12 6. Allmän inställning till flyget (1990-) Vilken är din allmänna inställning till flyget? Är du mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket negativ? Kommentarer Frågan har haft samma formulering genom samtliga mätningar under perioden Andelen svarande med mycket eller ganska positiv inställning till flyget var som högst, 94 procent, vid den första mätningen 1990, varav närmare hälften hade en mycket positiv inställning till flyget. I mätningen 1991 dalade andelen mycket eller ganska positiva och har därefter legat relativt konstant mellan 85 och 88 procent. Andelen med en mycket positiv inställning har däremot sjunkit fram till 1998, varefter även denna varit konstant. Andelen svarande med en mycket eller ganska negativ inställning till flyget var låga 4 procent 1990 men steg 1991 till 10 procent och har i mätningarna därefter legat kring procent. Andelen mycket negativa rör sig om någon eller ett par procent. 12

13 Allmän inställning till flyget. Sifferunderlag Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Tveksam, vet ej Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Tveksam, vet ej

14 7. Bra flygförbindelser är nödvändiga även om miljön påverkas (1990-) Hur väl tycker du att följande påstående stämmer: Bra flygförbindelser inom landet är nödvändiga även om det påverkar miljön? Stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls. (1996) Bra flygförbindelser i landet är nödvändiga för näringslivet, samhället och privatpersoner, även om det påverkar miljön negativt? (1998- åter till tidigare frågas formulering 1990-) Kommentarer Andelen svarande som tycker att påståendet att bra flygförbindelser är nödvändiga även om det påverkar miljön stämmer helt eller ganska bra, har stigit från ca hälften i mätningarna 1990 och 1991 till omkring tre fjärdedelar i mätningarna från 1998 och framåt. Samtidigt har de svarande som tycker att påståendet inte alls stämmer eller inte stämmer särskilt bra, sjunkit från knappt hälften 1991 till en femtedel i de senaste mätningarna Bland dem som tycker att påståendet stämmer helt eller ganska bra har de som tycker att det stämmer helt och hållet ökat över perioden och ligger i mätningarna strax över 20 procent. 14

15 Bra flygförbindelser är nödvändiga även om miljön påverkas. Sifferunderlag Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra? Stämmer inte alls? Tveksam, vet ej? Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Tveksam, vet ej

16 8. Allvarligaste miljöpåverkan från flyget (1990-) Vilken miljöpåverkan från flyget anser du vara allvarligast? Är det... Kommentarer Formuleringen av frågans svarsalternativ har skiftat under den period som mätningar genomförts. Två svarsalternativt har varit identiskt utformade under hela perioden Det gäller dels påverkan från buller, dels utsläpp till mark och vatten. Buller är det svarsalternativ som genom hela perioden haft lägst andel svarande, som mest 8 procent år 1991, som ansett att detta är den allvarligaste miljöpåverkan från flyget. Utsläpp till mark och vatten har minskat från ca 30 procent till omkring 15 procent i de senaste mätningarna. Den högsta andelen svarande har alternativet utsläpp till luften, som anges som den allvarligaste miljöpåverkan av omkring 60 procent av de svarande i de tre mätningarna 1990, 1991 och Svarsalternativet delas från 1998 upp i flera: utsläpp till luften från flygplan, buller och utsläpp vid marktransporter till och från flygplatsen samt (från 2003) flygplanens utsläpp av växthusgaser. Om dessa svarsalternativ adderas, anser drygt 60 procent av de svarande dem sammantaget som flygets allvarligaste miljöpåverkan, vilket då följer trenden från tidigare mätningar. Omkring var tionde svarande anser mellan 1998 och 2003 att buller och utsläpp från marktransporter till och från flygplatsen är den allvarligaste miljöpåverkan från flyget. År 2006 sjunker andelen till endast 4 procent. Andelen som (från 2003) anger flygplanens utsläpp av växthusgaser som den allvarligaste miljöpåverkan är i särklass högst med 44 procent 2003 och hela 48 procent 2006, vilket sannolikt får tillskrivas den ökade uppmärksamhet som klimatfrågan och växthuseffekten fått generellt i samhället. 16

17 Allvarligaste miljöpåverkan från flyget. Sifferunderlag Buller Utsläpp i mark och vatten kring flygplatsen Utsläpp i luften (1998-) Utsläpp till luften 53 + från flygplanen (1998-) Buller och utsläpp 9 62 vid marktransporter till och från flygplatsen Tveksam, vet ej Buller Utsläpp i mark och vatten kring flygplatsen Utsläpp i luften (1998-) Utsläpp till luften från flygplanen (2003-) Andra utsläpp från flygplan (2003-) Flygplanens utsläpp av växthusgaser (som CO2) (1998-) Buller och utsläpp vid marktransporter (2003- resor och transporter) till och från flygplatsen Tveksam, vet ej

18 9. Vem kan göra mest för att minska flygets utsläpp (1990-) Vem tror du kan göra mest för att minska flygets utsläpp? Är det... Kommentarer (Vid mätningen 1990 kunde flera svarsalternativ lämnas på frågan vem som kan göra mest för att minska flygets utsläpp. Från 1991begränsades antalet svarsalternativ till ett. Jämförelser mellan 1990 års mätning och de efterföljande blir därför inte helt rättvisande, även om tendenser kan följas, varför referenser till 1990 års mätning utelämnas i kommentarerna nedan.) Under hela mätperioden har de svarande ställts inför likartat formulerade svarsalternativ, utom vad gäller alternativet Internationella avtal/internationella luftfartsorganisationer. När formuleringen för detta alternativ byttes 1998 från Internationella avtal till Internationella luftfartsorganisationer, sjönk andelen som satte detta alternativ främst från 18 till 9 procent. Vi har valt att avstå från att redovisa utvecklingen för detta svarsalternativ, men man bör ha det i minne när svarsfrekvensen från övriga alternativ bedöms. Närmare hälften av de svaranden nämner 1991 flygplanstillverkarna som den aktör som kan göra mest för att minska flygets utsläpp. Från 1998 och framåt sker ett kraftigt tapp, då bara var fjärde som nämner detta svarsalternativ (förutom en tillfällig uppgång 2003). Flygplanstillverkarna anses dock fortfarande vara den aktör som kan göra mest för att minska utsläppen. Politikerna är den näst mest tilltrodda aktören för att minska flygets utsläpp, men andelen svarande som sätter dem främst varierar mellan mätningarna mellan som minst 11 procent 1998 och hela 24 procent Även tilltron till flygbolagen varierar från som mest 8 procent ned till 3 procent. Endast något större är tilltron till LFVs möjligheter att minska flygets utsläpp, liksom till miljögrupperna, vilka dock båda tappar vid 2006 års mätning. 18

19 Vem kan göra mest för att minska flygets utsläpp. Sifferunderlag 1990* Flygplanstillverkarna Flygbolagen Luftfartsverket Andra statliga myndigheter (1998-) Andra myndigheter Politiker Internationella avtal (1998-) Internationella luftfartsorganisationer Miljögrupper Tveksam, vet ej Flygplanstillverkarna Flygbolagen Luftfartsverket Andra statliga myndigheter (1998-) Andra myndigheter Politiker Internationella avtal (1998-) Internationella luftfartsorganisationer Miljögrupper Tveksam, vet ej * Flera svarsalternativ kunde anges i 1990 års mätning. 19

20 10. Effektivaste sättet att minska flygets miljöpåverkan (1990-) Vilket sätt tror du är effektivast för att minska flygets miljöpåverkan? Är det. Kommentarer (Flera av svarsalternativen har omformulerats mellan mätningarna, vilket gör det svårt att tydligt följa utvecklingen över tiden.) Det är framför allt satsningar på teknisk utveckling som anses effektiva för att minska flygets miljöpåverkan. Det är det alternativ som sätts främst av fler än två tredjedelar av de svarande vid mätningarna Från 1998 sker ett markant tapp och endast drygt en av tre tror att teknisk utveckling är mest effektivt. Tappet torde endast delvis kunna förklaras av att ett nytt svarsalternativ introduceras 1998, marknadstrycket som en väg att minska flygets miljöpåverkan, vilket anges av 12 procent av de svarande i mätningen Övriga alternativ för att på effektivaste sätt komma tillrätta med miljöpåverkan Miljönormer, miljöavgifter och skatter och (från 1998) marknadstryck / krav från resenärerna, lyfts fram av runt tio procent av de svarande. Alternativet marknadstryckt / krav från resenärerna gick dock markant tillbaka i mätningarna 2003 och Svarsalternativet Frivilliga överenskommelser (från )/Internationella överenskommelser ( ), kan inte direkt jämföras mellan perioderna, vilket antyds av att alternativet med den äldre formuleringen ansågs effektivast av 4 procent av de svarande 2000 men med ny formulering 2003 ansågs det effektivast av hela 21 procent, som dock föll tillbaka till 7 procent Om svarsalternativet Internationella överenskommelser, som återges i figuren, betraktas för sig bedöms det vid 2003 års mätning av de svarande som det näst mest effektiva sättet att minska flygets miljöpåverkan, närmast efter satsningar på tekniska utveckling. Andelen svarande som är tveksamma eller inte vet är från mätningen 1998 och framåt stor, 29 procent både 1998 och 2000 och hela 37 procent

21 Effektivaste sättet att minska flygets miljöpåverkan. Sifferunderlag Miljöavgifter ( ) Skatter Restriktioner (1996-) Regleringar genom miljönormer Frivilliga överens kommelser Satsningar på teknisk utveckling (1998-) Marknads- 12 trycket Tveksam, vet ej Miljöavgifter ) Miljöavgifter och skatter 9 ( ) Skatter Restriktioner (1996-) Regleringar genom miljönormer Frivilliga överens kommelser (2003- Internationella 21 7 överenskommelser (2006-) Handel med utsläppsrätter Satsningar på teknisk utveckling (1998-) Marknads trycket (2000-) Resenärernas val (2003-) Krav från flygresenären Tveksam, vet ej

22 11. Är flyget ett miljöproblem? (1990-) Anser du /(1996-) allmänt/ att flyget är ett miljöproblem eller anser du inte det? Kommentarer Trenden alltifrån mätningen 1990 och framåt är att allt fler, allmänt sett, inte anser att flyget är ett miljöproblem. Utvecklingen går från klart under hälften av de svarande 1990 till drygt hälften i mätningarna från 1998 och framåt. Vid mätningen 2006 sker dock en tillbakagång, från 57 procent 2003 till 51 procent, vilket är samma nivå som vid mätningen I motsatt riktning är det allt färre bland de svarande som anger att flyget är ett miljöproblem, från 48 procent i mätningen 1990 ned till 37 procent i 2003 års mätning. Mätningen 2006 visar emellertid en tillbakagång till 51 procent från 57 procent år 2003, vilket är samma nivå som vid mätningen år

23 Är flyget ett miljöproblem? Sifferunderlag Ja, flyget är ett miljöproblem Nej, flyget är inte ett miljöproblem Tveksam, vet ej Ja, flyget är ett miljöproblem Nej, flyget är inte ett miljöproblem Tveksam, vet ej

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén FLYGET OCH MILJÖN 2006-06-16 Toivo Sjörén Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 1514899 Uppdragsgivare: Luftfartsverket/ Gullers Grupp Tid för fältarbete: 19-22 maj 2003 5 8 juni 2006

Läs mer

FLYGET OCH MILJÖN. En rapport från Sifo. Toivo Sjörén & Izabella Berger 2013-12-19

FLYGET OCH MILJÖN. En rapport från Sifo. Toivo Sjörén & Izabella Berger 2013-12-19 FLYGET OCH MILJÖN En rapport från Sifo Toivo Sjörén & Izabella Berger 0--9 Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 59 Uppdragsgivare: LFV, Swedavia, Transportstyrelsen och Svenskt Flyg.

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011 PM GL 2012-10-10 Utsläppen minskade Efter en kraftig uppgång 2010 minskade de svenska utsläppen av växthusgaser igen år 2011. Tillgänglig statistik inom nyckelområden

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Handelskammarens rapport nr 2.2010 Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen 2 Handelskammarens rapport nr 2.2010 Innehållsförteckning Analys...................................... 3 Försäljning och

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Attityder till kärnkraft 2001-2012 Olika sätt att fråga

Attityder till kärnkraft 2001-2012 Olika sätt att fråga Attityder till kärnkraft 00-0 Olika sätt att fråga Folke Johansson Professor emeritus Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Folke Johansson: Attityder till kärnkraft 00-0 Olika sätt att

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Mätningen genomfördes under oktober- november 2016.

Mätningen genomfördes under oktober- november 2016. Detta är en analys av resultaten från Sidas attitydundersökning 2016. Fältarbetet har gjorts av Kantar Sifo genom frågor till företagets webbpanel, som alltså har lämnat sina svar online. Antalet svarande

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 216 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Bakgrund Med en av världens mest digitala befolkningar

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83]

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83] Ert d.nr: Fi2016/04305/S2 Stockholm 2017-03-01 Avs: Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Att: Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar på flygskatteutredningens

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fortsatt optimism om egna ekonomin. Konsumentklimatet Mars 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fortsatt optimism om egna ekonomin. Konsumentklimatet Mars 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fortsatt optimism om egna ekonomin Konsumentklimatet Mars 2012 1524240 Karna

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Aktuellt - flyget i EU ETS

Aktuellt - flyget i EU ETS Aktuellt - flyget i EU ETS Louise Bednarz Naturvårdsverket 2012-12-13 Innehåll Om flyget i EU ETS Utsläppsstatistik Lagstiftning och vägledningar Tilldelning Kroatiens inträde Länkning med andra ETS Stop

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen november 05 05-11 -21 T- 112183 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, arne.modig@temo.se David Ahlin 073 950 3016, david.ahlin@temo.se

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Kärnkraftsattityder Olika sätt att mäta

Kärnkraftsattityder Olika sätt att mäta Kärnkraftsattityder Olika sätt att mäta 22-3-28 Folke Johansson Docent Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2 Kärnkraftsattityder Olika sätt att mäta Folke Johansson På initiativ av

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Schenker Consulting AB, Stockholm 2004-09-03 1 Innehåll Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( ) Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper 2008 Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer 1517737 (1517738-151772) Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Effekter internalisering av de olika transportslagens externa kostnader. Per Kågeson Bil Sweden

Effekter internalisering av de olika transportslagens externa kostnader. Per Kågeson Bil Sweden Effekter internalisering av de olika transportslagens externa kostnader Per Kågeson Bil Sweden 2012-07-03 Skäl att internalisera externa kostnader 1. Minska skador och samhällsekonomiska kostnader genom

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (17) Delredovisning. Opinioner 2011 MSB-51.1 MSB-. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap () Delredovisning Opinioner samhällsskydd och beredskap () Inledning Opinioner är en undersökning med lång historik. Frågeställningarna har rört allmänhetens

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson Kapacitetsbrister - fyra trafikslag Lennart Lennefors Einar Tufvesson Vad styr järnvägens kapacitet? Enkelspår: avstånd mellan mötesspår Dubbelspår: blandning av tåg och uppehållsbild Mötesstationernas

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer