SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND"

Transkript

1 Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av vård, sysselsättning och utbildning. Endast en procent nämner energifrågorna som viktiga. 1 Men det innebär inte att svenska folket saknar åsikter när det gäller energifrågor. Tvärtom tar man tydligt ställning i frågan om vilka energislag Sverige bör satsa mer på eller avstå från i framtiden. Sedan 1999 har det i SOM undersökningarna ställts en fråga om vilka energikällor vi bör satsa på i framtiden. Frågan omfattar åtta energikällor; vattenkraft, vindkraft, solenergi, kärnkraft, biobränslen, fossil/-naturgas, kol och olja. Resultaten från den senaste SOM-undersökningen samt från de fem tidigare undersökningarna redovisas i tabell 1. 2 Av de energikällor vi frågar om är tveklöst solenergi och vindkraft populärast. Resultaten från 2004 års SOM-undersökning visar att 79 procent av den svenska befolkningen vill satsa mer på solenergi än vad som görs idag. Motsvarande siffra för vindkraft var 73 procent. Därefter följer vattenkraft och biobränslen som 47 respektive 45 procent vill satsa mer på. För naturgas och kärnkraft är siffrorna 30 respektive 14 procent. En ökad satsning på kol och olja saknar nästan helt stöd bland befolkningen. Endast 2 procent vill se en ökad satsning på dessa två energikällor. Kol anser 77 procent att vi helt bör avstå från eller satsa mindre på än idag. Motsvarande siffra när det gäller olja är 73 procent. Resultaten visar också på en stabil opinion över det sex år vi ställt frågan. Några dramatiska förändringar har inte skett. Små skiftningar kan dock noteras när det gäller kärnkraft och vindkraft. Kärnkraftsopinionen har blivit något mer positiv. Andelen som vill satsa mer på kärnkraft har ökat från 9 procent 1999 till 14 procent 2004 medan andelen som helt vill avstå från kärnkraften som energikälla minskat från 20 procent till 16 procent. 3 Stödet för en ökad satsning på vindkraft minskade med tio procentenheter, från 74 till 64 procent, mellan åren 1999 och Men den senaste mätningen visar på en återhämtning och 2004 var andelen som önskade satsa mer på vindkraften åter uppe i nivå med de tidigaste mätningarna (73 procent). 4 Vad som påverkat opinionen är svårt att säga. Möjligtvis kan det spekuleras i om uppmärksamhet kring lokala debatter om vindkraftsetableringar fick opinionen att vika något 2002 och Exempelvis resulterade den hittills enda folkomröstningen om utbyggnad av vindkraften i Skurups kommun 2002 i ett knappt nej. En orsak till det ökade stödet 2004 skulle kunna vara att befolkningen i en tid av höga priser på el och olja samt den förestående avvecklingen av Barsebäck 2 i större utsträckning söker alternativ till de dominerande energikällorna, varav vindkraften kan vara ett. 221

2 Per Hedberg Tabell 1 Vilka energikällor bör Sverige satsa på? (procent) fråga: Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5-10 åren? svarsalternativ energikällor och satsa ungefär satsa helt avstå från ingen summa undersökningsår satsa mer som idag mindre än idag energikällan åsikt procent vattenkraft vindkraft solenergi kärnkraft biobränslen fossil-/naturgas kol olja Kommentar: Resultaten omfattar enbart svarspersoner som kryssat för något svarsalternativ. Andelen personer som hoppar över de olika delfrågorna varierar mellan 6-9 procent genom åren. 222

3 Svenska folket tycker om sol och vind Tabell 2 Andel positiva till att satsa mer på vindkraften efter social grupptillhörighet, partisympati och ideologi (procent) kön man kvinna ålder bostadsort ren landsbygd mindre tätort stad, större tätort de tre storstäderna utbildning grundnivå mellannivå universitet/högskola partisympati v s c fp m kd mp vänster-höger dimension klart till vänster något till vänster varken vänster eller höger något till höger långt till höger grön dimension klart åt det gröna hållet något åt det gröna hållet varken grön eller grå något åt det gråa hållet klart åt det gråa håller samtliga Kommentar: Personer som inte besvarat frågan ingår ej i procentbasen. Frågeformulering redovisas i tabell 1. Måttet på den gröna dimensionen bygger på en fråga om ett miljövänligt samhälle. Frågan är formulerad som ett förslag där svarspersonerna ombeds bedöma om förslaget är mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt. Frågeformulering var: Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen tillväxt. Skalan från mycket bra förslag till mycket dåligt förslag har i tabellen omtolkats till ytterpunkter på en gröngrå dimension där mycket bra förslag motsvarar klart åt det gröna hållet och mycket dåligt förslag motsvarar klart åt det gråa hållet. Människors vänster-högerideologi har mätts med en självklassificeringsfråga. 223

4 Per Hedberg Vindkraftens planerade utbyggnad har alltså ett kraftigt stöd bland svenska folket. Men frågan är om stödet är lika stort i samtliga grupper i samhället eller om det variera mellan olika grupper och om det i så fall skett några förändringar sedan mätningarnas start I tabell 2 redovisas andelen som önskar se en större satsning på vindkraften bland personer i olika sociala grupper, bland personer med olika partisympati och bland personer med olika ideologisk hemvist under åren 1999 till Överlag är kopplingen till olika sociala bakgrundsegenskaper mycket svag eller i det närmaste obefintlig. Mellan åren 1999 och 2004 har kvinnor varit något mer positiva till vindkraften jämfört med män, men skillnaderna är små och har aldrig överstigit tre procentenheter. I den senaste mätningen var skillnaden obetydlig. Personer i åldersgruppen år har vid samtliga mättillfällen, undantaget 2000, varit något mer positiva jämfört med personer i den yngsta och äldsta åldersgruppen. Personer som bor på ren landsbygd har under hela undersökningsperioden varit något mer positiva till en vindkraftsutbyggnad jämfört med personer boende i mindre tätorter, städer eller storstäder. Utbildningsnivå verkar i stort sett sakna betydelse för människors åsikter om vindkraften. Ett mycket svagt mönster visar emellertid att personer med endast grundutbildning under de sex undersökta åren har varit något mindre positiva till en ökad satsning på vindkraften jämfört med personer med kortare eller längre påbyggnadsutbildning. Den ökade viljan att satsa mer på vindkraften som konstaterats mellan 2003 och 2004 återfinns inom samtliga grupper. Störst är ökningen bland boende i de tre storstäderna (+ 15 procentenheter) och svagast bland personer med universitets eller högskoleutbildning (+ 4 procentenheter). Stödet för vindkraften är stort bland samtliga partiers sympatisörer. Men det finns små gradskillnader. I den senaste mätningen är stödet störst bland miljöpartiets (92 procent), vänsterpartiets (82 procent) och centerpartiets (82 procent) sympatisörer. Stödet för en ökad satsning på vindkraften ligger bland övriga partisympatisörer mellan 65 procent bland moderater till 70 procent bland socialdemokrater. Mönstret med ett kraftigt stöd för vindkraften bland de gröna partiernas sympatisörer känns igen från tidigare års undersökningar. Störst förändring sedan 1999 återfinns bland folkpartiets sympatisörer. Från att ha varit bland de mest vindkraftsvänliga har andelen som vill satsa på vindkraft sjunkit från 84 procent 1999 till 69 procent Övriga partiers siffror ligger 2004 strax under eller strax över 1999 års resultat. Noterbart är också att stödet för vindkraften bland moderaternas sympatisörer ökat från 48 procent till 65 procent de senaste tre åren. Ideologiskt finns en svag koppling till vänster-högerskalan i svensk politik. Personer som placerar sig till vänster är något mer positiva till vindkraft jämfört med personer som placerar sig till höger. I 2004 års undersökning var andelen som vill satsa på vindkraften 84 procent bland dem som placerar sig klart till vänster jämfört med 63 procent bland dem som placerar sig klart till höger. Mönstret är detsamma under hela undersökningsperioden. Frågan som ligger till grund för bestämningen av grön ideologi ställdes inte 2002 och Under åren 1999 till 2001 fanns ett 224

5 Svenska folket tycker om sol och vind tydligt samband mellan grön ideologi och åsikt om vindkraft såtillvida att personer som placerade sig klart åt det gröna hållet var mer positiva än personer som placerade sig åt det gråa hållet. Undersökningen 2004 visar på ett något svagare samband. Fortfarande är stödet störst bland personer som placerar sig långt åt det gröna hållet (83 procent), men personer som placerar sig långt åt det gråa hållet har blivit mer positiva än tidigare (69 procent). Jämför vi 1999 års siffror med 2004 års finner vi dem i stort sett identiska, med ett undantag. Bland personer som placerar sig klart åt det gråa hållet har andelen som vill satsa mer på vindkraften ökat med 20 procentenheter, från 49 procent till 69 procent. 5 Tabell 3 Stöd för ökad satsning på åtta energikällor bland invånarna i Sveriges län sammanslaget under perioden (balansmått) vind- vatten- sol- kärn- bio- natur- Län kraft kraft energi kraft bränslen gas kol olja Stockholms +59 (1) Uppsala +61 (3) Södermanlands +66 (1) Östergötlands +64 (1) Jönköpings Kronobergs Kalmar +68 (5) Gotlands +47 (4) Blekinge +64 (2) Skåne +52 (7) Hallands +54 (9) Västra Götalands +69 (3) Värmlands +73 (6) Örebro Västmanlands Kopparbergs Gävleborgs +67 (6) Västernorrlands Jämtlands +73 (1) Västerbottens Norrbottens Stockholms kommun Göteborg kommun Malmö kommun Hela landet Kommentar: Personer som inte besvarat frågan ingår ej i procentbasen. Frågeformulering redovisas i tabell 1. Balansmåttet har tagits fram genom att subtrahera andelen personer som svarat satsa mindre än idag och helt avstå från energikällan från andelen personer som svarat satsa mer än idag. Siffran inom parentes i kolumnen för vindkraft anger antal platser Energimyndigheten bedömer som lämpliga för vindkraftsetablering i det aktuella länet. 225

6 Per Hedberg Hösten 2004 presenterade energimyndigheten 49 platser i 13 län där man menar att det vore lämpligt att bygga vindkraftsanläggningar. Frågan är om invånare i olika län har olika åsikter när det gäller en satsning på vindkraften och hur ser opinionen ut i de län Energimyndigheten anser lämpliga för en vindkraftsutbyggnad? SOM-undersökningarna bygger på ett slumpmässigt urval i riket som helhet. Vid en nedbrytning av materialet till län kommer små län endast att representeras av ett fåtal personer, vilket medför statistisk osäkerhet. Resultaten i tabell 3 är därför baserade på samtliga sex års SOM-undersökningar och omfattar personer som svarat på frågan om hur mycket man vill satsa på vindkraften. Lägst antal personer återfinns för Gotlands län (49). 6 Resultaten redovisas i form av ett balansmått där andelen som vill satsa mindre än idag eller helt vill avstå från energikällan har subtraherats från andelen som vill satsa mer på energikällan. Oavsett region finner vi en majoritet som vill satsa mer på vindkraften än vad som görs idag. De regionala skillnaderna är små. Minst positiva är befolkningen på Gotland (+47), i Skåne (+52) och i Halland (+54). Mest positiv är befolkningen i Kopparbergs län (+75), Västerbotten (+74), Jämtland (+73), Värmland (+73) och Norrbotten (+73). Förenklat finner vi ett något mer positiv inställning till vindkraften i norr än i söder. Resultaten i tabell 3 visar också att det finns små skillnader mellan de tre storstäderna. Befolkningen i Malmö (+49) är mindre positiv till en satsning på vindkraften än Stockholmare (+60) och Göteborgare (+70). I tabellen redovisas inom parentes det antal platser i länet som Energimyndigheten bedömer som lämpliga för vindkraft. Av de 49 platser som bedöms som lämpliga återfinns 20 i Hallands, Skåne och Gotlands län, d v s i de län där opinionen var minst positiv. Balansmåttet för hela riket är +64, i län där det inte planeras vindkraftverk är det genomsnittliga balansmåttet +69, i län där det planeras minst en plats för vindkraftverk är genomsnittet +63 och i län där det enligt planerna är lämpligt att etablera vindkraft på mer än tre platser är genomsnittet Skillnaderna är mycket små och det övergripande resultatet är att attityden till vindkraft är positiv oavsett var man bor i landet. Region spelar överhuvudtaget en blygsam roll när det gäller frågan om vilka energikällor svenska folket tycker man bör satsa mer eller mindre på i framtiden. Små regionala skillnader återfinns, förutom när det gäller vindkraft, även för kärnkraft och vattenkraft. Befolkningen i nordliga län är något mer negativa till en ytterligare satsning på kärnkraften jämfört med befolkningen i t ex Skåne, Stockholms och Hallands län. I Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är man också något mindre positiv till ökad satsning på vattenkraften jämfört med befolkningen i många andra län. Men skillnaderna är små. Ytterligare en faktor som hypotetiskt skulle kunna påverka människors inställning till olika energikällor skulle kunna vara vilka energisystem de själva använder för uppvärmning av sina hem. Hypotesen grundar sig på en tanke om egenintresse som uttrycker sig i en mer positiv syn på den energikälla man själv använder för upp- 226

7 Svenska folket tycker om sol och vind värmning av bostaden. De som utnyttjar biobränslen för uppvärmning av huset skulle vara mer positiv till biobränslen än andra, de som ordnar uppvärmning med olja skulle vara mer positiv till olja som energikälla än andra och de som enbart utnyttjar el för uppvärmning av bostaden skulle vara mer positiv till kärnkraft än andra. I tabell 4 redovisas synen på kärnkraft, olja och biobränslen bland personer som enbart utnyttjar el, olja eller biobränslen för uppvärmning av sina hem. Analysen avser endast personer som bor i villa eller radhus. Därtill redovisas inställningen till kärnkraft, olja och kol bland samtliga personer som bor i villa eller radhus och bland samtliga personer som svarat på frågan. Tabell 4 Åsikter om vilka energikällor Sverige bör satsa på efter hur den egna villan/radhuset värms upp? (procent) helt avstå satsa satsa satsa från energikällor och egen mer ungefär mindre energi- ingen summa balansuppvärmning av hemmet än idag som idag än idag källan åsikt procent mått kärnkraft enbart uppvärmning med el enbart uppvärmning med olja enbart uppvärmning med biobränslen samtliga boende i villa/radhus samtliga olja enbart uppvärmning med el enbart uppvärmning med olja enbart uppvärmning med biobränslen samtliga boende i villa/radhus samtliga biobränslen enbart uppvärmning med el enbart uppvärmning med olja enbart uppvärmning med biobränslen samtliga boende i villa/radhus samtliga Kommentar: Personer som inte besvarat frågan ingår ej i procentbasen. Frågeformulering redovisas i tabell 1. Till personer boende i villa eller radhus ställdes en helt öppen fråga om vilka energikällor det egna hemmet värms upp av. I analysen ingår personer som svarat att deras hem enbart värms upp av el, enbart av olja eller enbart av biobränslen. Dessutom redovisas resultaten för samtliga boende i villa/radhus och för samtliga som besvarat frågan. Balansmåttet har tagits fram genom att subtrahera andelen personer som svarat satsa mindre än idag och helt avstå från energikällan från andelen personer som svarat satsa mer än idag. 227

8 Per Hedberg Människors syn på vilka energikällor vi skall satsa på påverkas i mycket liten grad av vilket system de själva har för uppvärmning av sina egna hem, men de svaga effekter som kan skönjas går i hypotesens riktning. Personer som enbart använder el för uppvärmning av bostaden är något mindre negativa till kärnkraft (-23) jämfört med personer som enbart använder olja (-34) eller biobränslen (-42). Synen på olja och biobränslen påverkas knappast alls av om man själv värmer sin bostad med enbart olja eller biobränslen. Men även här pekar de mycket svaga tendenserna i hypotesens riktning. Personer som enbart använder biobränslen för uppvärmning är något mer positiva till biobränslen som energikälla (+42) jämfört med personer som använder el (+33) eller olja (+37). Personer som enbart använder olja för uppvärmning av bostaden är något mindre negativ till olja som energikälla (-68) jämfört med personer som använder biobränslen (-70) eller el (-76). Framförallt är det en mindre andel bland dem som använder olja som helt vill avstå från energikällan (5 procent) jämfört med dem som använder el (22 procent) eller biobränsle (22 procent). Synen på kärnkraften är något mer positiv bland personer som värmer sitt hem med el jämfört med samtliga villaägare och med befolkningen i helhet. Synen på olja är inte lika negativ bland personer som har oljeuppvärmning av sina hem jämfört med samtliga villaägare och med befolkningen som helhet. Synen på biobränslen är också något mer positiv bland dem som värmer sina hem med biobränslen jämfört med samtliga villaägare och med befolkningen i helhet. Men huvudresultatet av analysen är att människors uppvärmningssystem av den egna bostaden är i det närmaste betydelselös när det gäller åsikter om vilka energikällor Sverige skall använda i framtiden; sambanden mellan kärnkraftsåsikt och eluppvärmning är dock möjligen inte ointressanta. Resultaten från 2004 års SOM-undersökning visar sammanfattningsvis att synen på hur mycket Sverige skall satsa på olika energikällor är stabil. Endast små förändringar har skett under de sex undersökta åren. En av dem gäller vindkraftsopinionen. Det som såg ut att vara en svag trendmässig tillbakagång i den positiva synen på vindkraften mellan 1999 och 2003 bröts 2004 och nu är svenska folket lika positiv till vindkraften som man var i början av mätserien. Om 2003 års låga siffra för vindkraften var ett tillfälligt bottennapp eller om 2004 års högre siffra bara var ett kortvarigt glädjeskutt får kommande undersökningar ge svar på. Noter 1 Se Holmberg och Weibull, 2005a och Holmberg och Weibull, 2005b 2 Undersökningen om den svenska energiopinionen ingår i forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige som finansieras av Energimyndigheten 3 Se Holmberg, 2005 om den svenska kärnkraftsopinionen. 228

9 Svenska folket tycker om sol och vind 4 I forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige ingår även en fråga om hur befolkningen ser på en etablering av vindkraft i den egna kommunen. Frågan lyder: Hur ställer Du Dig till en etablering av vindkraft i den kommun där Du bor? med svarsalternativen mycket positiv, ganska positiv, varken positiv eller negativ, ganska negativ och mycket negativ. Mönstret i svaren på denna fråga känns igen från frågan om hur mycket vi skall satsa på vindkraften var andelen positiva till en etablering av vindkraft i den egna kommunen 74 procent, procent, procent, procent, procent och procent. 5 Se Holmberg, 2005 för vilka faktorer som strukturerar åsiktsbildningen i kärnkraftsfrågan. När det gäller åsikter om vattenkraften och naturgas återfinns inga tydliga samband med de oberoende faktorerna i tabell 3. Struktureringen av åsikterna i fråga om solenergi påminner i huvudsak om de faktorer som strukturerar åsikterna om vindkraften. Sambandet med utbildningsnivå är dock något starkare. Bland personer med endast grundutbildning var 70 procent positiva till en ökad satsning på solenergi jämfört med 83 procent bland personer med högskole- eller universitetsutbildning. Biobränslen är något populärare bland män än kvinnor, bland personer boende på ren landsbygd än bland personer boende i städer, bland högutbildade än bland lågutbildade, bland personer som placerar sig klart till vänster än bland personer som placerar sig klart till höger på vänster-höger skalan och bland personer som placerar sig klart åt det gröna hållet än personer som placerar sig klart åt det grå hållet. Ålder tycks ha en inverkan på vad svenska folket anser om kol som energikälla, men saknar betydelse när det gäller människor inställning till olja. Äldre personer anser i högre grad än yngre att vi helt skall avstå från kol som energikälla. När det gäller både kol och olja är andelen som vill avstå från dem något högre bland män än kvinnor. 6 Se Energimyndigheten, 2004 och Dagens Nyheter, Tidigare undersökningar har visat att även om svenska folket överlag har en positiv inställning till vindkraften som energikälla så avtar entusiasmen om det blir tal om en etablering i närheten av den egna bostaden. I SOM-undersökningen 2000 var andelen som ville satsa mer på vindkraften 72 procent medan andelen positiva till en etablering av vindkraftverk i närheten av den egna bostaden var 41 procent. Motsvarande siffror 2003 var 64 respektive 33 procent (se Hedberg, 2004). Frågan om inställning till vindkraftsetablering i närheten av den egna bostaden ställdes inte i 2004 års SOM-undersökning. 229

10 Per Hedberg Referenser Dagens Nyheter, Energimyndigheten, vidare under sökord vindkraft. se/web/stemex01swe.nsf/f_pregen01?readform&menuselect=70e8c70 E78795C65C1256F6D00344DDC&WT=Energitillförsel.Elproduktion.Riks intresse%20#vindkraft Hedberg, Per 2004 Vikande stöd för vindkraften. I Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red) Ju mer vi är tillsammans. SOM-rapport 34. Göteborg: SOM-institutet. Holmberg, Sören 2005 Kärnkraftanhängarna behåller ledningen. I Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red) Lyckan kommer, lyckan går. SOM-rapport 36. Göteborg: SOM-institutet. Holmberg, Sören och Weibull, Lennart 2005a Lyckan kommer, lyckan går. I Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red) Lyckan kommer, lyckan går. SOMrapport 36. Göteborg: SOM-institutet. Holmberg, Sören och Weibull, Lennart 2005b (eds) Swedish Trends Göteborg: SOM-institutet. 230

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg December 2014 Resultat från SOM-undersökningen 2013 Samhälle Opinion

Läs mer

SVENSKA FOLKET VILL HA MER VINDKRAFT

SVENSKA FOLKET VILL HA MER VINDKRAFT Svenska folket vill ha mer vindkraft SVENSKA FOLKET VILL HA MER VINDKRAFT jämförelse med t ex Tyskland och Danmark är utnyttjandet av vindkraft i Sverige förhållandevis blygsamt. Men Sverige står i startgroparna

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:2] Samhälle Opinion Medier (SOM) är en frågeundersökning som sedan 1986

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som

Läs mer

Sol, vind och vågor. Per Hedberg

Sol, vind och vågor. Per Hedberg Sol, vind och vågor Sol, vind och vågor Per Hedberg K ol, olja och naturgas står för huvuddelen av världens totala elproduktion. 1 För att komma bort från beroendet av fossila energikällor i energisystemen

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

VIKANDE STÖD FÖR VINDKRAFTEN

VIKANDE STÖD FÖR VINDKRAFTEN Vikande stöd för vindkraften VIKANDE STÖD FÖR VINDKRAFTEN PER HEDBERG D e energikällor svenska folket vill satsa på den närmaste framtiden är sol- och vindkraft. I SOM-undersökningarna 1999 2003 har det

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och

Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och Fortsatt stöd för mer vindkraft Fortsatt stöd för mer vindkraft Per Hedberg Sveriges el-försörjning ombesörjes av i huvudsak två energikällor, vattenkraft och kärnkraft. I det här sammanhanget spelar fortfarande

Läs mer

Satsa mer på olika energikällor Per Hedberg och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2012:24]

Satsa mer på olika energikällor Per Hedberg och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2012:24] Satsa mer på olika energikällor 1999 2011 Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:24] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

En majoritet av svenska folket vill fortfarande på lång sikt avveckla kärnkraften.

En majoritet av svenska folket vill fortfarande på lång sikt avveckla kärnkraften. Kärnkraften en stridsfråga även under 2000-talet? KÄRNKRAFTEN EN STRIDSFRÅGA ÄVEN UNDER 2000-TALET? SÖREN HOLMBERG En majoritet av svenska folket vill fortfarande på lång sikt avveckla kärnkraften. Majoriteten

Läs mer

Färre vill satsa mer på vindkraft

Färre vill satsa mer på vindkraft Per Hedberg E l-produktionen från svensk vindkraft har varit förhållandevis blygsam, men har ökat under senare år. För tio år sedan producerades 0,4 TWh av vindkraft, 2009 hade den ökat till 2,5 TWh. Riksdagens

Läs mer

Svenska folkets förtroende för kärnkraftsindustrin Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009

Svenska folkets förtroende för kärnkraftsindustrin Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Svenska folkets för kärnkraftsindustrin 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Vindkraft på frammarsch

Vindkraft på frammarsch Vindkraft på frammarsch Vindkraft på frammarsch Per Hedberg Runt om i världen sker omfattande satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser i syfte att förhindra dramatiska klimatförändringar. Exempelvis

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Det är skillnad på sprit, vin och starköl Det är skillnad på sprit, vin och starköl Sören Holmberg och Lennart Weibull slutet av april 9 sände Sveriges Radios redaktion Kaliber ett program om I alkohol

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg juni 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

SOM. Energiopinionen. Juni Sören Holmberg

SOM. Energiopinionen. Juni Sören Holmberg SOM Energiopinionen Juni 06 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Energiopinionen - andel som vill satsa mer/som idag på olika energislag - (procent) 88 87 85 55 46 43 91 89 88

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

AMS går i pension. Johan Martinsson

AMS går i pension. Johan Martinsson AMS går i pension AMS går i pension Johan Martinsson A rbetsmarknadsstyrelsen existerade under 60 år. Den kan därmed sägas ha pensionerats något i förtid. 1 Arbetsmarknadsstyrelsen inrättades 1948 genom

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2019 SOM-undersökningen 2018 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2018

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2018 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2018 Resultat från SOM-undersökningen 2017 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Vetenskapen i Samhället

Vetenskapen i Samhället DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2006:1 Vetenskapen i Samhället - resultat från SOMundersökningen 2005 Förord Intresse och engagemang för kunskap och vetenskap är den nödvändiga basen för det snabbt

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Tillgång till energi är viktig för länders utveckling, ekonomi och välfärd. En

Tillgång till energi är viktig för länders utveckling, ekonomi och välfärd. En Ett år av stiltje i vindkraftsopinionen ETT ÅR AV STILTJE I VINDKRAFTSOPINIONEN PER HEDBERG Sammanfattning I Sverige har en massiv utbyggnad av vindkraften skett under senare år. Och utbyggnaden fortsätter.

Läs mer

Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter

Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter Sören Holmberg D et kan tyckas självklart i en demokrati att medborgarna får vara med och bedöma hur

Läs mer

Skåneopinion. Mars 2012

Skåneopinion. Mars 2012 Skåneopinion Mars 2012 Det går bra i Skåne för S och Stefan Löfven Stefan Löfven har raskt marscherat upp till den partiledare som har näst mest förtroende efter Fredrik Reinfeldt i Skåneopinionen, liksom

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1]

Åsikter om energi och kärnkraft. Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1] Åsikter om energi och kärnkraft Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010 Vattenfall Vindkraft Högabjär MarkCheck September 2010 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närheten

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året

Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året Svenska folkets åsikter om vindkraft Svenska folkets åsikter om vindkraft Per Hedberg Världens el-produktion från vindkraft domineras av ett fåtal länder. Förra året stod tio länder för 86 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2008

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2008 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2008 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2007 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Ökat opinionsstöd för EU

Ökat opinionsstöd för EU Svenska institutet för europapolitiska studier Europapolitisk analys M A J N U M M E R 5-2 0 0 8 Sören Holmberg * Ökat opinionsstöd för EU Sammanfattning Stödet för EU fortsätter att öka i den svenska

Läs mer

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skoloch utbildningsfrågor Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skoloch utbildningsfrågor Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skoloch utbildningsfrågor 1979- Per Hedberg Report 12:3 Swedish National Election Studies Program Department

Läs mer

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Bolånekunder, plocka russinen ur kakan! De fyra storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll ligger kvar på 92 procent under första halvåret i år. Nio

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol och utbildningsfrågor

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol och utbildningsfrågor Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol och utbildningsfrågor 6 Valforskningsprogrammet Per Hedberg Juni 9 S Svenska valforskningsprogrammet venska

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Trogna bankkunder med bunden ränta

Trogna bankkunder med bunden ränta Trogna bankkunder med bunden ränta - bolånemarknadens förlorare SBAB:s uppdrag från ägaren, staten, är att bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Bolånerapporten belyser trender på bolånemarknaden

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2014 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 2011 Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan Fysisk planering för minskad klimatpåverkan 1 Förord Detta är den tredje enkäten från SKL om kommunernas arbete

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Kompletterande tabeller till kapitel 2 och 3

Kompletterande tabeller till kapitel 2 och 3 Uppfattningar om förvaltningen 1 (5) Bilaga 3 Kompletterande tabeller till kapitel 2 och 3 Tabell 1 Myndigheter: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Verksamheter: Brukarnas bedömningar av offentlig service

Läs mer

ENERGISPARANDE PER HEDBERG OCH SÖREN HOLMBERG

ENERGISPARANDE PER HEDBERG OCH SÖREN HOLMBERG Energisparande ENERGISPARANDE PER HEDBERG OCH SÖREN HOLMBERG E tablerade politiker säger det, myndigheter säger det, och inte minst miljörörelsen säger det vi måste minska energianvändandet. Skälen kan

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen - Per Hedberg Report 12:2 Swedish National Election Studies Program Department of Political

Läs mer

7. Socialt kapital i norra Sverige

7. Socialt kapital i norra Sverige 7. Socialt kapital i norra Sverige Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Det magiska sociala kapitalet När man talar om kapital tänker man kanske i första hand på ekonomiskt

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

Biblioteken kontinuitet eller nya trender?

Biblioteken kontinuitet eller nya trender? Biblioteken kontinuitet eller nya trender? Biblioteken kontinuitet eller nya trender? LARS HÖGLUND OCH EVA WAHLSTRÖM F olkbiblioteken är en remarkabel institution grundad med inspiration av den bildningsivriga

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer