Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting"

Transkript

1 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting Inledning Både i huvudrapporten Öppna jämförelser 2007 och i den löpande uppföljningen av tillgänglighet och vårdgaranti som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) svarar för, är fokus riktat mot den tidsmässiga tillgängligheten - när får patienterna sitt besök eller sin behandling utförd, hur många har väntat längre än vad vårdgarantin föreskriver, med flera frågor. En annan kompletterande aspekt på tillgängligheten redovisas i denna bilaga: Antalet operationer per invånare som landstingen utför/finansierar för sina befolkningar, i ett urval om 14 operationer eller åtgärder. Alla ingår i rapporteringen till Väntetider i Vården, den nationella databasen för väntetider och vårdgarantiuppföljning som SKL förvaltar. Skillnader i operationsfrekvens kan bero på varierande behov hos befolkningarna; att det finns skillnader i förekomsten av sjukdomar mellan befolkningarna i de olika landstingen. Men även andra faktorer kan spela in: Tillgången på läkare, operationspersonal, vårdplatser för den planerade vården med mera. Detsamma gäller skillnader i medicinsk praxis - olikartade bedömningar av hur stora sjukdomsbesvären skall vara, för att en patient skall komma ifråga för operation eller behandling. SKL driver i anslutning till vårdgarantin ett arbete där medicinska företrädare kommer överens om och anger vilka medicinska indikationer eller kriterier som skall vara uppfyllda för att operationer skall genomföras och därmed vårdgarantin utlösas. Hittills har dokument med detta syfte tagits fram bland annat för kataraktoperation och för tre operationer inom ortopedisk sjukvård. Det yttersta syftet med detta arbete är att besluten om behandling skall fattas på gemensamma grunder och därmed bidra till en likvärdig hälso- och sjukvård. I denna bilaga redovisas antalet operationer per invånare i de olika landstingen. Inga försök görs att bedöma vilken operationsfrekvens som är den optimala eller den som bäst överensstämmer med etablerade medicinska indikationer för operation eller behandling. Det är därmed inte självklart att det alltid är bäst att operera många patienter. Att peka på nivåer för över- eller underbehandling i termer av operationsfrekvenser vore en intressant men mycket krävande uppgift.

2 Syftet med bilagan är att ge landstingen ett underlag för diskussioner om operationsvolymer i den planerade sjukvården. Utöver de egna underlag man har, kan man med detta material jämföra sin operationsfrekvens med andras. Bilagan blir därmed främst ett stöd för landstingens styrning och planering, inte ett sätt att rangordna landsting. Detta är också motivet till att dessa uppgifter presenteras i en separat bilaga, skild från de indikatorbaserade jämförelserna i huvudrapporten Öppna jämförelser. Bilagans innehåll och metodaspekter Bilagan består först och främst av diagram som redovisas, utan annan text än den som finns i denna inledning. Diagrammen avser följande: Operationsvolymer för riket som helhet mellan för de aktuella operationerna/åtgärderna Operationsfrekvenser per landsting 2006, i ett diagram per operation/åtgärd. Landstingsprofiler, där för varje landsting utfallet sammanställs i en jämförelse med riket, för alla operationer/åtgärder De 14 operationer/åtgärder som valts ut är dessa: 1 Utprovning av hörapparat 2 Kataraktoperation 3 Knäledsplastik 4 Höftledsplastik 5 Prostataförstoring 6 Livmoderframfall 7 Hysterektomi 8 Operation vid urininkontinens (kvinnor) 9 Ljumskbråcksoperation 10 Galloperation 11 Kranskärlsoperation 12 Septumplastik 13 Tonsillektomi 14 Hörselförbättrande operation Följande bör noteras om källor och olika aspekter på jämförelserna: Patientregistret (PAR) vid EpC/Socialstyrelsen är källan till alla jämförelserna utom två: Utprovning av hörapparat samt kataraktoperationer. För den förra är källan en årlig enkätundersökning från Hörselskadades Riksförbund och för kataraktoperationer är Nationella Kataraktregistret källan. Operationer/åtgärder fördelas till landsting efter patientens hemort, utom för utprovning av hörapparat, där mottagningens lokalisering styr landstingstillhörighet. Det spelar således ingen roll om operationen utförs i det egna eller i ett annat landsting. Endast 2006 års data redovisas. Vid analys och värdering bör lämpligen flera års operationsfrekvenser användas. Det förekommer kökortningskampanjer, där särskilda satsningar görs för att korta köer, vilket kan påverka utfallet för de enskilda åren.

3 PAR har brister avseende öppenvårdsrapporteringen, som inte är komplett. Framförallt kan detta påverka utfallet i de operationer som i viss eller hög grad sker i dagkirurgi, som ljumskbråck. Alla jämförelser med PAR som källa har åldersstandardiserats. De övriga har relaterats till antalet personer över en viss ålder i respektive landsting, för att ändå väga in åldersstrukturen i landstingen vid presentationen. Samma åtgärds- och diagnoskoder som i rapporteringen till Väntetider i vården har använts. Strikt sett bör enbart planerade, ej akuta operationer ingå, för att knyta an till väntetidsrapporteringen (denna avser enbart planerad vård). För höftplastik har operationerna som följd av höftfraktur (= akut operation) exkluderats. För några andra operationer finns ett visst inslag av akuta operationer, som inte kunnat exkluderas. Här följer nu några korta allmänna beskrivningar och kommentarer om respektive operation/åtgärd, innan diagramredovisningen vidtar. 1 Utprovning av hörapparat Varje år gör Hörselskadades Riksförbund en enkät till hörcentraler, där man bland annat samlar uppgifter om antalet utprovade hörapparater i de olika landstingen. Dessa uppgifter sammanställs och publiceras i en årsrapport var det totala antalet utprovade hörapparater Detta är en ökning jämfört med 2005, då antalet var knappt En aspekt att ta hänsyn till är att samma individ kan utprova och få två hörapparater. Andelen med två utprovade hörapparater skiljer sig åt mellan landstingen. Under perioden har en påtaglig ökning av antalet utprovade hörapparater skett. 2. Kataraktoperationer Kataraktregistrets täckningsgrad är högre än Patientregistrets och används därför. I Kataraktregistret registrerades för riket som helhet operationer Operationen utförs i öppenvård. I diagrammet redovisas totala antalet operationer per invånare över 70 år, oavsett om det är det första eller det andra ögat som opererats. Jämfört med 2005 har antalet sjunkit; då rapporterades cirka operationer. Även under utfördes flera operationer än Knäledsplastik sker i slutenvården och har en relativ lång medelvårdtid, uppgående till drygt 7 dagar operationer utfördes under 2006, enligt PAR. Av dessa utfördes en majoritet på kvinnor. Vid en jämförelse av 2006 års data med 2005 hade antalet i riket ökat rapporterades operationer. Under perioden har en påtaglig ökning av antalet operationer skett; med 50 procent fler operationer per invånare. Höftledsplastik utförs i slutenvård och har en relativt lång medelvårdtid, uppgående till drygt 7 dagar. Patienter som får en ny höftled vid det akuta tillståndet höftfraktur är exkluderade var antalet vårdtillfällen i riket , enligt PAR. Antalet vårdtillfällen inom höftledsplastik uppvisade ingen större förändring mellan 2005 och Antalet var något lägre för män än för kvinnor. Under perioden har antalet operationer per invånare ökat med 13 procent. Antalet fall av operation vid protataförstoring minskade mellan 2005 och inrapporterades fall, medan antalet fall 2006 var Av dessa rapporterades omkring

4 10 procent ha utförts i dagkirurgi (öppenvård). Mellan 2001 och 2006 minskade antalet opererade per invånare med 12 procent. 90 procent av operationerna för livmoderframfall utfördes i slutenvården. Det absoluta antalet operationer uppgick 2006 till Motsvarande siffra för 2005 var 6 959, en minskning på cirka 600 operationer, således. Mellan har antalet opererade ökat med åtta procent, med 2005 års operationsvolym som den största. Hysterektomi innebär att livmodern opereras bort. Operationen utförs i slutenvård. Det absoluta antalet hysterektomier uppgick till stycken, vilket var en minskning jämfört med 2005 då fall rapporterades. Under perioden har antalet operationer minskat med 22 procent utfördes operationer vid kvinnlig urininkontinens var totala antalet operationer 4 012; således har en minskning skett mellan dessa två år. Under perioden har antalet operationer per invånare/kvinna dock ökat med fyra procent. Flest operationer under perioden skedde soperation Av operationerna för ljumskbråck utfördes 76 procent i öppenvården. Andelen opererade män var betydligt högre än andelen kvinnor. Jämfört med tidigare år har antalet ljumskbråcksoperationer i riket minskat uppgick det absoluta antalet operationer till stycken, enligt Patientregistret till vilket dock en viss underrapportering av öppenvård sker. För Gotland och Örebro är underrapporteringen så stor att data ej redovisas. Under hela perioden har antalet operationer varit tämligen konstant, utan hänsyn till underrapporteringen Flest operationer under perioden skedde er Vid en jämförelse mellan 2005 och 2006 har antalet galloperationer i riket minskat från till Större delen av operationerna utfördes i slutenvård, 87 procent av alla under Under perioden har antalet operationer per invånare minskat med nio procent. Flest operationer under perioden skedde er Kranskärlsoperationer, öppen hjärtkirurgi, utförs som planerad vård i huvudsak, men det sker även ett mindre antal akuta operationer vid hjärtinfarkt. Antalet operationer var , vilket är ungefär detsamma som 2005 års operationsvolym. Under hela perioden har antalet operationer per invånare minskat kraftigt, men 29 procent. Detta är bl a en spegling av den ökade användningen av PCI, ballongvidgning av hjärtats kärl. Septumplastik innebär operation av sned nässkiljevägg, hos individer där detta ger upphov till besvär med nästäppa. Antalet operationer ökade något mellan 2005 och Det absoluta antalet operationer som rapporterats till Patientregistret för 2006 uppgick till Av dessa utfördes 54 procent i slutenvård och 46 procent som dagkirurgi. Under har antalet operationer ökat kraftigt, med 53 procent. Flest operationer utfördes under Tonsillektomi är en operation där halsmandlarna avlägnas, t ex vid upprepade halsfluss eller snarkningsproblem. Vid en jämförelse med 2005 minskade antalet tonsillektomier 2006 i riket

5 något,till En majoritet av operationerna utfördes i slutenvård, 77 procent. Under hela perioden har antalet tonsillektomier per invånare ökat med 17 procent. Flest operationer under perioden utfördes er Antalet hörselförbättrande operationer ökade något mellan 2005 och 2006, då operationer utfördes. 84 procent av operationerna utfördes i slutenvård. Operationerna utförs lika ofta för män som för kvinnor. Under hela perioden har antalet operationer per invånare ökat med 24 procent. Flest operationer under perioden utfördes 2004.

6 Operationsfrekvens per landsting Utprovning av hörapparat Antal utprovade hörapparater per invånare över 65 år Källa: Hörselskadades riksförbund Jämtland (851,6) Stockholm (845,4) Skåne (782,5) Västerbotten (732,9) Örebro (716,7) Dalarna (683,1) RIKET (650,9) Halland (612,7) Sörmland (609,5) Jönköping (607,9) Uppsala (602) Västernorrland (592,2) VGR (574,3) Gävleborg (557,7) Kalmar (556,1) Norrbotten (529,9) Västmanland (523,9) Blekinge (515,8) Kronoberg (482,8) Värmland (455,4) Gotland (452,8) Östergötland (419,7) över 65 år. 2 Kataraktoperation Antal kataraktoperationer per invånare över 70 år Källa: Nationella Kataraktregistret Uppsala (1004,3) Halland (938,5) Blekinge (752,6) Skåne (698,6) Stockholm (693,1) Kronoberg (637,1) RIKET (632,5) Västra Götaland (628,5) Sörmland (617,9) Norrbotten (613,8) Västmanland (607,3) Västernorrland (594) Kalmar (565,6) Dalarna (563,2) Jönköping (554,6) Värmland (553,8) Östergötland (545,4) Örebro (542,6) Jämtland (519,7) Västerbotten (516,3) Gotland (473,6) Gävleborg (226,6) över 70 år.

7 3 Knäledsplastik Knäledsplastik per invånare, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Norrbotten (145,5) Västmanland (144,8) Kalmar (143,9) Gotland (136,1) Västerbotten (127,5) Halland (118,5) Östergötland (116,5) Västernorrland (114,4) Blekinge (113,9) Örebro (113,5) Värmland (113,2) Kronoberg (111,7) RIKET (109,3) Uppsala (107,5) Gävleborg (106,5) Västra Götaland (105,2) Sörmland (103) Stockholm (102,8) Skåne (99,4) Jönköping (93,7) Jämtland (89,1) Dalarna (85,8) inv. 4 Höftledsplastik Höftledsplastiker per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Gotland (189,5) Norrbotten (178,9) Västernorrland (159,4) Kronoberg (151,5) Västerbotten (150,8) Västmanland (146,8) Kalmar (146,7) Gävleborg (145,8) Jämtland (142,8) Jönköping (142) Örebro (139,8) Halland (136,4) Östergötland (133,2) RIKET (132,2) Värmland (131,8) Västra Götaland (129,5) Uppsala (127,5) Dalarna (122) Stockholm (120,8) Sörmland (120,4) Blekinge (116) Skåne (112,7) inv.

8 5 Prostataförstoring Operationer vid prostataförstoring per invånare, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Östergötland (86,5) Kronoberg (80,5) Kalmar (80) Blekinge (75) Västerbotten (72,6) Norrbotten (69,7) Gotland (69,1) Västra Götaland (67,8) Jönköping (66,9) Västmanland (66,6) Gävleborg (61,3) Halland (60,1) RIKET (59,7) Värmland (53,4) Skåne (52,8) Örebro (52,7) Stockholm (48,6) Sörmland (47,7) Västernorrland (46,3) Dalarna (45,3) Jämtland (42,8) Uppsala (39,2) inv. 6 Livmoderframfall Norrbotten (196,2) Halland (174,1) Kronoberg (158,8) Östergötland (155,4) VGR (149,5) Värmland (149) Västerbotten (148,8) Jämtland (145,7) Jönköping (145,1) Dalarna (141,5) Kalmar (140,7) Gävleborg (136,5) Gotland (131) RIKET (130,1) Skåne (127) Västernorrland (120,4) Västmanland (105,3) Örebro (105,2) Blekinge (101) Uppsala (100,9) Stockholm (97,2) Sörmland (88,9) Operationer vid livmoderframfall per kvinnor, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret kvinnor 250

9 7 Hysterektomi Hysterektomier per kvinnor, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Norrbotten (127) Halland (122,5) VGR (110,7) Kronoberg (109,2) Östergötland (96,4) Västernorrland (96,3) Skåne (93,7) Västerbotten (93,1) Dalarna (92,4) Jönköping (92,3) Örebro (92,2) RIKET (90,8) Värmland (88,2) Jämtland (82,7) Västmanland (81,6) Kalmar (76,8) Uppsala (76) Stockholm (75,2) Gävleborg (71,9) Blekinge (71,1) Gotland (63,4) Sörmland (61,9) kvinnor Operation vid urininkontinens (kvinnor) Operation vid urininkontinens (kvinnor) per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Norrbotten (69,7) Halland (67,3) Dalarna (58,2) Gävleborg (56,4) Jönköping (47,7) Västra Götaland (46,5) Värmland (44,5) Västernorrland (43,8) Västmanland (40,8) Skåne (39,4) RIKET (39,2) Blekinge (39) Östergötland (38) Stockholm (31) Uppsala (28) Jämtland (27,9) Kronoberg (25,8) Kalmar (23,9) Sörmland (21,1) Örebro (16,8) Västerbotten (16,7) Gotland (7,7) inv

10 9 Ljumskbråcksoperation Ljumsbråcksoperationer per invånare, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Gotland och Örebro redovisas ej pga av brister i data. Kronoberg (239,3) Gävleborg (211,1) Norrbotten (203,4) Halland (199) Kalmar (187,3) Värmland (186,7) Sörmland (182,6) Västra Götaland (181,9) Östergötland (180,4) Blekinge (176,4) Jönköping (175,8) Jämtland (174,6) Dalarna (171,9) RIKET (171,6) Skåne (167,6) Västmanland (167,3) Stockholm (162,8) Västernorrland (153) Uppsala (146,9) Västerbotten (146,7) inv. 10 Galloperation Galloperationer per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Gotland (143,1) Västerbotten (115,7) Gävleborg (113,9) Jämtland (110,4) Västernorrland (109,8) Blekinge (103,3) Kalmar (103) Västmanland (100,6) Värmland (97,2) Uppsala (95,6) Östergötland (94,5) Västra Götaland (92,7) Skåne (91,1) RIKET (90,8) Jönköping (88,9) Halland (88,9) Stockholm (87,6) Dalarna (81,5) Kronoberg (78,2) Örebro (63,6) Sörmland (59,9) Norrbotten (47,9) inv.

11 11 Kranskärlsoperation Kranskärlsoperationer per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Norrbotten (90,3) Västerbotten (88,3) Jämtland (78,3) Västernorrland (76,2) Skåne (74,6) Blekinge (71,4) Örebro (60,5) Gotland (56,8) Kalmar (56,3) RIKET (52,8) Kronoberg (52,2) Värmland (49) Jönköping (48,4) Stockholm (47,6) Halland (47,5) Västra Götaland (44,8) Östergötland (43,6) Gävleborg (36) Sörmland (31,9) Uppsala (27,1) Västmanland (23,1) Dalarna (20,1) inv. 12 Septumplastik Septumplastiker per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Kronoberg (43,2) Gotland (39,9) Gävleborg (38) Jämtland (37,7) Dalarna (34) Norrbotten (31,9) Uppsala (31,5) Västmanland (31,1) Skåne (28,7) Västerbotten (26,5) RIKET (24,8) Jönköping (24,8) VGR (24,4) Sörmland (23,5) Stockholm (21,8) Västernorrland (21,5) Blekinge (21,5) Halland (20,3) Kalmar (19,2) Örebro (16,9) Värmland (16,5) Östergötland (9,2) inv.

12 13 Tonsillektomi Tonsillektomier per invånare Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Gävleborg (179,3) Gotland (171,2) Norrbotten (167,1) Dalarna (153,8) Kronoberg (148,4) Västernorrland (140,8) Västmanland (125,2) Västerbotten (119,5) Kalmar (119,5) Blekinge (117,6) Jönköping (113,8) Skåne (109,2) VGR (102,1) RIKET (102) Östergötland (94,9) Jämtland (93,4) Värmland (79,1) Halland (78,1) Stockholm (76,1) Uppsala (70,8) Sörmland (68,8) Örebro (42,7) inv. 14 Hörselförbättrande operation Hörselförbättrande operationer per invånare, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret Gotland (36,9) Västerbotten (31,8) Kalmar (30,1) Västmanland (29,1) Kronoberg (23,7) Skåne (23,6) Blekinge (20,2) Västernorrland (20) Västra Götaland Halland (19,3) Stockholm (19,1) RIKET (19,1) Dalarna (17,5) Norrbotten (17,2) Uppsala (15,8) Örebro (15,1) Östergötland (14,1) Värmland (12,4) Gävleborg (11,3) Jönköping (6,9) Sörmland (6,4) Jämtland (5,3) inv.

13 Landstingsprofiler operationsfrekvens 2006 Stockholm Stockholm - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering Uppsala Uppsala - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering.

14 Sörmland Sörmland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering. Östergötland Östergötland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

15 Jönköping Jönköping - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket Ålderstandardiserade värden. Procent. Källa: Patientregistret * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering Kronoberg Kronoberg - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

16 Kalmar Kalmar - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering Gotland Gotland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket Ljumskbråck är borttagen på grund av underrapportering till patientregistret * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

17 Blekinge Blekinge - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, Skåne * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering. Skåne - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

18 Halland Halland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersstandardisering. Västra Götaland Västra Götaland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, Kranskärlsoperation, CAGB (ej PCI) 13. Septumplastik 14. Tonsillektomi 15. Hörselförbättrande operation * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

19 Värmland Värmland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering. Örebro Örebro - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, Ljumskbråck är borttagen på grund av underrapportering till Patientregistret * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

20 Västmanland Västmanland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering. Dalarna Dalarna - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering.

21 Gävleborg Gävleborg - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Nationella Kataraktregistret samt Hörselskadades Riksförbund. Annan åldersrelatering. Västernorrland Västernorrland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering.

22 Jämtland Jämtland - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket *Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering. Västerbotten Västerbotten - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering

23 Norrbotten Norrbotten - antal operationer/åtgärder i förhållande till riket, * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret. Annan åldersrelatering Operationsvolymer för riket Operation/åtgärd Volym utveckling för respektive operation/åtgärd m ellan 2001 och Index, där 2001=100. Källa: Patientregistret * Källa: Hörselskadades Riksförbund samt Nationella Kataraktregistret Utprovning av hörapparat* 2. Katarakt*

24 Operation/åtgärd Volym utveckling för respektive operation/åtgärd m ellan 2001 och Index, där 2001=100. Källa: Patientregistret Urininkontinens (kvinnor) Operation/åtgärd Volym utveckling för respektive operation m ellan 2001 och Index, där 2001=100. Källa: Patientregistret Hörselförbättrande operation

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Vårdgarantins effekter en första rapportering

Vårdgarantins effekter en första rapportering Vårdgarantins effekter en första rapportering 2006-02-17 En positiv och nödvändig kravställare Organisation Resursfördelning Effektivisering Information till patienter och befolkning Förbättring av system,

Läs mer

Indikationer för ortopedisk behandling

Indikationer för ortopedisk behandling Indikationer för ortopedisk behandling Ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting Olof Johnell Håkan Krzeszowski Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Varför ortopediska sjukdomar? Drabbar

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin

Uppföljning av den nationella vårdgarantin Uppföljning av den nationella vårdgarantin Viktigaste slutsatser Vårdgarantin har haft en begränsad effekt på väntetidsutvecklingen. Det finns stora skillnader mellan landstingen när det gäller väntetidsutvecklingen.

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 27:2 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 26 ISSN 1652-9863 Statistik 27:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

ortopedisk behandling

ortopedisk behandling Medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren NKO, Lund Nationell konferens om Vårdgarantin 16-17 mars 2006, Stockholm Indikationer för ortopedisk behandling Uppdrag från SKL - Beskrivning

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 2011 Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan Fysisk planering för minskad klimatpåverkan 1 Förord Detta är den tredje enkäten från SKL om kommunernas arbete

Läs mer

Kan bedömningsmallar kopplade till kvalitetsregister förklara regionala skillnader i kunskapsbaserad behandling av höft- och knäartros?

Kan bedömningsmallar kopplade till kvalitetsregister förklara regionala skillnader i kunskapsbaserad behandling av höft- och knäartros? Kan bedömningsmallar kopplade till kvalitetsregister förklara regionala skillnader i kunskapsbaserad behandling av höft- och knäartros? Göran Eliasson Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Kvalitetsregisterdagarna

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård. JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG

Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård. JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård Jämförelse mellan landsting Upplysningar om innehållet: Lena Bäckström,

Läs mer

2009-09-15 HJ-HJM09-022

2009-09-15 HJ-HJM09-022 1 (3) Trehjuliga eldrivna rullstolar som samhällsbetalt hjälpmedel. Bakgrund I oktober 2008, 94 tog Landstingsfullmäktige beslut om Åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Berörda nämnder gavs i uppdrag att

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 RSL 11 dec 2013 Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Öppna jämförelser 2013 SKL/Socialstyrelsen

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Bilaga 2 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Bilaga 2 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga 2 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009 Gunnar Ekbäck maj 2009 Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009 Behov Utbud Efterfrågan Inledning/Bakgrund... 3 Behov, utbud och efterfrågan... 3 Landstingets ansvar... 4 Demografi... 5 Personaltillgång... 7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner

Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner Anders Anell Institutet för ekonomisk forskning, Lunds universitet Frågor i Vinnvård

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD

Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD ISBN 978-91-85999-40-8 Artikelnr 2009-126-93 Omslag Foto Socialstyrelsen/Marie Edström Erik G Svensson/Scanpix

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden Patientlag Ingångsvärden Hälso- och sjukvårdslagen (1982) Likvärdig vård Remissregler Nordisk lagstiftning Rättighetslagstiftning? Bo arbeta resa Barn som patienter Beslutsoförmögna Människans tre eviga

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nationella Kataraktregistret och PROM

Nationella Kataraktregistret och PROM Nationella Kataraktregistret och PROM Mats Lundström Registerhållare, Nationella Kataraktregistret EyeNet Sweden Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår: 1992 Täckningsgrad: 100% av alla kliniker, 98.5%

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Strokevård

Nationell utvärdering 2011 Strokevård Nationell utvärdering 2011 Strokevård Landstingens insatser Bilaga 5: Riskfaktorer, sjuklighet, dödlighet, vårdkonsumtion och kostnader Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder,

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING RAPPORT ÖVER VERKSAMHETEN ÅR 2008 Registeransvarig: Roland Flink Styrgruppen: Kristina Malmgren Gerd Viggedal Kristina Källén Per

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2015

Årsrapport Hysteroskopi 2015 Årsrapport Hysteroskopi 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Statistisk bearbetning: Gabriel Granåsen Registret underställt

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

Cancerpreventionskalkylatorn. Manual 2016-06-10

Cancerpreventionskalkylatorn. Manual 2016-06-10 Cancerpreventionskalkylatorn Manual 2016-06-10 Cancerpreventionskalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många cancerdiagnoser och har en särskild betydelse för

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Grundkrav och prestationsmål

Grundkrav och prestationsmål ÖVERENSKOMMELSE OM STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA Grundkrav och prestationsmål RESULTATRAPPORT 2014 Grundkrav och prestationsmål 1 Innehåll Bakgrund... 3 Överenskommelsen om stöd

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010 Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009 IMS Health Rapport, October 2010 IMS Health är världens ledande leverantör av förskrivningsstatistik,

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden

Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Gällivare kommun Förstudie; Äldres läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden Inledning Bakgrund Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård

Läs mer