Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil"

Transkript

1 Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och tjänstemän, både på riksplanet och i Sveriges kommuner ska i ännu högre utsträckning förstå värdet av en ökad cykling för miljön, folkhälsan och städernas framkomlighet. Cykelfrämjandet ser cykling som en naturlig del av livet, något som ska vara tillgängligt för alla. Vi anser att cykeln måste integreras i trafiksystem och planering mer än vad som sker idag. Planering och drift ska ske på samma sätt som för biltrafiken. Nyttan av ökad cykling måste in i planeringsprocessen, liksom hälsonyttan och det faktum att cykeln inte belastar miljön eller utsätter andra för olycksrisker på samma sätt som biltrafiken gör. I Norrbotten driver vi sedan en tid tillbaka tesen att 4+8 är > 12 som handlar om åtgärder som ger en större ökning av cyklingen än när biltrafiken ökade som mest under 50- till 70-talet. De synpunkter som vi har på förslaget till Parkeringsnorm för cykel och bil har vi delat in i tre delar. 1. Brist på vision och framtidsbilder 2. Synpunkter/frågor 3. Redaktionella 1- Brist på vision och framtidsbilder. Utifrån vår syn på cykel känns parkeringsnormen inte tillräcklig fokuserad mot kommunens Vision 2050 och att ni vill bli landets Bästa cykelstad. Att ändra vår syn på vår kära bil innebär många pedagogiska utmaningar, men framförallt politiska utmaningar och att våga ta beslut. Vi tror att parkeringsnormen skulle vinna av ett inledande kapitel om de utmaning som samhället och Luleå står inför för att vi ska klara de viktiga miljömålen. Detta kommer att visa sig på det kommande klimatmötet i Paris. Det är ju som en del i detta som ni sedan tar beslut om normer som begränsar biltrafiken, eller vad det mest handlar om, begränsa bilresor som kan ske på annat sätt. Genom att sätta in frågan i sitt rätta sammanhang tar ni bort argument som motståndarna kommer med och ni kan visa på att ni inte nu tar de hårda grepp ni skulle behöva, men att ni visar mot den väg som Luleå måste ta innan Det finns faktiskt inte så många alternativ, även om bilvännerna kommer att hävda detta, men knappast kan visa på hur dessa ser ut. Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 1

2 Inspiration till en sådant resonemang kan ni hämta från den föreläsning som Mattias Goldmann, från Fores höll på årets Gatu- och Trafikdagar i Stockholm där han satte in de förändringar som vi måste göra i en tidskedja där det inte finns så mycket tid att spela på. Ett annat sätt att måla upp framtiden är att bilden på hur det ser ut idag är tydlig. Det finns en mycket stor okunskap bland allmänheten och de som kommer med kritik om vad bilens parkering innebär och kostar för den enskilde och för samhället. Här har kommunen en viktig roll mot fastighetsägare som har ansvaret mot sina hyresgäster att de skulle behöva tydliggöra den orättvisa som är att bilägare inte tar de kostnader i fastigheter som bilen faktiskt orsakar i jämförelse med de som inte har bil. Samma sak för de kommunala parkeringsplatser som ni subventionerar till anställda som påverkar om den enskilde tar bilen eller inte. Här har kommunen den viktigaste rollen genom att föregå med gott exempel och visa att det går, om man vill att andra, fastighetsägare och företag ska göra samma sak. Det finns många kommuner där ni kan hämta exempel kring vad de har gjort för att påverka sina anställdas bilresor. VILKA ÅTGÄRDER GER VILKEN EFFEKT? Vi kan inte se vilka åtgärder i parkeringsnormen som skulle leda mot våra inledande tankar? Det finns många nationella och internationella exempel som ni kan hämta inspiration från. Vi tror att det ut pedagogisk synpunkt skulle vara bra att visa många bra exempel just för att visa på vad som finns. Några exempel är det bilfria hyreshus som Malmö planerar och varför, eller de Holländska regler om låsbara utrymmen i fastigheter för cyklar, eller Malmös dokument om parkeringsnorm eller cykelparkeringar. Ett bra internationell och omtalat exempel stadsdelen Vauban med 5500 innevånare utanför Frieburg där de som vill ha en plats för sin bil får köpa plats i något av parkeringshusen för den verkliga kostnaden. Detta har gjort 7 av 10 lever utan bil. ARBETAR BAKLÄNGES Kommunen har en bra ambition i Visionen som vi inte tycker avspeglas i de styrande dokument som ni tar fram. För att det ska bli en helhetssyn behöver dessa gå igenom stegen VISION > STRATEGI > PLANER. Vi har tidigare påpekat bristen att Luleå saknar en trafikstrategi som sätter in de olika trafikslagen i sina rätta sammanhang. Nu lär en sådan trots allt vara på gång, men vi tycker att Luleå riskerar att köra vilse när ni tar fram en parkeringsnorm före en parkeringsstrategi som måste komma först. Parkeringsnormen blir de verktyg ni behöver för att verkställa strategin och risken finns att strategin kommer att anpassas till normen för att ni kanske inte helt måste göra om den om den inte leder till de mål strategin pekar ut. Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 2

3 2- Synpunkter/frågor Vi har klippt in texter från ert dokument för att det ska bli lättare att se våra synpunkter och frågor. På sidan 3 skriver ni Detta samtidigt som parkeringsnormen ska möta och verkställa kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vi tror inte att det är bara parkeringsnormen som påverkar hur mycket vi kör bil. Det handlar om vilken inställning en bilägare har att alltid eller sällan ta bilen för sina arbetsresor. Men lika viktig är arbetsplatsparkeringen och dess prissättning som inte kommunen kan påverka. Vi menar att det är trafiken till och från dessa på morgonen och eftermiddagen som påverkar framkomligheten och därmed luften i Luleå mest. Vi tror att det finns en potential av om fastighetsägare kan samverka där en nybyggd fastighet kan utnyttja lediga platser i en befintlig fastighet istället för att klara sitt eget behov inom sin fastighet. Här kan friköp vara ett sätt för kommunen att styra var det är lämpligt att dessa anläggs. På sidan 4 skriver ni Luleå har ett mål om att växa med nya invånare. Med fler invånare blir vi också fler trafikanter. Kommunen vill möta detta med att aktivt arbeta för att fler ska välja att resa kollektivt, gå eller cykla istället för att transportera sig med egen bil. Vi tycker att en kommun som vill utveckla ett hållbart samhälle istället ska skriva om att biltrafiken ska minska genom att fler väljer att resa kollektivt, gå eller cykla. Nyansskillnaden är att om Luleå inte växer så har har kommunen inte målet att minska bilresorna. På samma sida skriver ni Ett utav målen i översiktsplanen är att skapa en tätare stadsbygd för att öka närheten mellan olika målpunkter. Det i sin tur ger ett bättre underlag för andra verksamheter, närservice och kollektivtrafik. Den första meningen ger inte bättre underlag för kollektivtrafiken. För att ha detta som mål måste man göra som Umeå har gjort att peka ut längs vilka kollektivstråk som förtätningen ska ske som då ger ett ökad kundunderlag. Kronan är ett exempel på där där man inte har haft kollektivtrafiken som utgångspunkt för vad som byggs var, vilket inte ger kollektivtrafiken de bästa förutsättningarna. På samma sida skriver ni Bilen tar idag stora ytor i anspråk med breda gator och markparkeringar. Vi tror att dokumentet blir tydligare om ni har figurer som visar vilka ytor som parkeringsplatser faktiskt tar när man även tar med de ytor som behövs för att nå p-platsen. I rapporten Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 3

4 Hur stor plats tar trafiken egentligen? från 2011, Ytor för trafik i staden från 2014 eller Malmös parkeringsnorm kan ni hitta fakta kring detta. På sidan 5 skriver ni Erfarenheter från andra kommuner i Sverige och från andra länder har visat att parkering är ett kraftfullt styrmedel för att påverka färdmedelsfördelning, markanvändning och stadens karaktär. Trafikverkets rapport Parkering i täta attraktiva städer visar på att det är andra styrmedel än själva parkeringsplatsen som påverkar hur den används för arbetsresor. På sidan 5 skriver ni De åtgärder som beslutas kring parkering förväntas bidra till att fler övergår till hållbara sätt att resa och därmed till en minskning av biltrafiken. Vi tror inte att detta är hela sanningen. I vårt yttrande kring Luleås luft och Cykelplanen har vi visat på andra exempel som vi tror är lika viktiga. På sidan 7 och 8 skriver ni om bilinnehav och boendetäthet. Vi saknar en analys av vad dessa siffror innebär, annars har vi svårt att se syftet med bilaga 1. På sidan 9 har ni rubriken Parkeringstal Riktlinjer och principer Vi har svårt att hitta några principer i texten. Vi saknar för att ta cykeln som exempel texter om olika cykeltyper, utrymmen för cykelparkeringar, typer av cykelställ, väderskydd, låsbara utrymmen, att cykelparkeringar ska placeras närmast entréer i källare och framgå av bygglovsritningar, möjligheten att ta upp cykeln till bostaden mm som ger fastighetsägare en fingervisning på hur ni tycker att de ska se på och planera för cykeln inom en fastighet. Vi saknar hur mopeden ska tas hänsyn i parkeringsnormen då den för vissa ungdomsgrupper har en mycket viktig roll för deras transporter. Parkering av en moped har andra förutsättningar än en cykel, bl.a. genom den högre kostnaden att kunna låsa fast eller ställa den inomhus och den påverkar framförallt på hur man ske se på parkeringen vid högstadieoch gymnasieskolor. Eller om besöksparkeringar till kontor och butiker ska ske inom fastigheten eller som en dialog med kommunen om att dessa kan lösas på gatumark genom att fastighetsägaren gör friköp för den typen av cykelparkeringar på gatumark. På sidan 9 skriver ni om Prioritering av användare med olika mått i tabell 2. Vi tycker att ni ska hämta internationell inspiration från exempelvis den holländska Bicycle parking manual som visar på vikten av avstånd till olika typer av cykelparkeringar med en mycket högre ambition än den ni har. Detta då avstånd till cykelparkering har en större påverkan än vad man kan tro. Det finns även flera svenska studier som visar på samma sak och som en parkeringsnorm behöver peka på. Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 4

5 På sidan 10 skriver ni För cykelparkering är närhet till målpunkt en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna. Enligt den holländska parkeringsmanualen är detta kopplat till vilken typ av parkering det handlar om och inte bara närhet. På samma sid skriver ni Avstånden bygger på andra kommuners rekommendationer och har därefter anpassats för Luleå med hänsyn till stadens storlek och hur parkeringsmöjligheterna ser ut idag. Vi saknar uppgifter på hur parkeringsmöjligheterna ser ut idag som ni hänvisar till och vilka andra kommuner ni har jämfört med. Om de är de som finns i bilaga 3 bör det anges i texten. Eftersom ni har målet att bli landets bästa cykelkommun måste ambitionen vara att för cykel att ni har samma eller högre mål än de som ligger före er. I detta sammanhang är bara Umeå en bra jämförelse. På sidan 12 skriver ni För bilparkering föreslås olika parkeringstal med hänsyn tagen till bland annat hur tätbebyggt området är, tillgång till kollektivtrafik och närhet till service. Vi kan inte se av dokumentet på vilket sätt som hur kollektivtrafik och närhet till service har påverkat parkeringstalen för de olika områdena. Skriver ni som måste det också framgå på vilket sätt detta påverkar parkeringsnormen för bil. På samma sida För cykeltrafik bedöms zonindelning vara av lägre betydelse, varför samma norm gäller i hela kommunen. Vi delar inte den synen på cykeln. Vi tror att avståndet till stora målpunkter som centrum, universitetet borde påverka synen på parkeringstal. Ju närmare avstånd till en målpunkt, ju större behov av parkeringsplatser för cykel om man vill få fler människor att cykla som exempel. Ett exempel är att flerfamiljshus som byggs i Sunderbyn borde ha fler platser än exemplevis i Björsbyn just genom Sunderbyns närhet till sjukhuset. På sidan 12 skriver ni och har med kartan över zonindelningen. Förslaget till zonindelning bygger på översiktsplanens indelning av stads- och landsbygd samt på biltäthet, boendetäthet och färdmedelsval. Vi tycker att zonindelningen ska kopplas till vad resan handlar om inte vad som råkar stå i en översiktsplan. Som exempel har kommunen som sin medverkan i Svenska cykelstäder målet att hälften av alla resor som är kortare än 5 km ska vara med cykel. Detta borde då ge genomslag i parkeringsnormen för både bil och cykel och gå att läsa ut av de olika zonernas utbredning från Luleås största målpunkter. Exempelvis att en högre parkeringsnorm för cykel borde ge lägre för bil beroende på just avståndet. Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 5

6 På sidan 13 skriver ni Parkeringstal för cykel är framtaget dels genom jämförelse med andra kommuner dels genom beräkning. För bostadshus är uppskattat cykelinnehav multiplicerat med boendetäthet. För verksamheter är uppskattat antal anställa multiplicerat med andel anställa som kan tänkas använda cykel. Besökande är också inräknade. Vi saknar uppgifter på vilka andra kommuner ni jämför er med och exempel på effekten av ert sätt att beräkna för olika befintliga fastigheter, arbetsplatser och affärer i exempelvis centrum. När är Malmös parkeringsnorm ett mycket bra exempel på hur de redovisar detta. Eftersom cykeltrafiken har en stor årsvariation saknar vi en koppling till detta och om/hur det ska/bör påverka parkeringstalet för cykel. Är det exempelvis rimligt att en butik eller arbetsplats ska kunna lösa alla platser inom sin fastighet, vinter som sommar eller kan man se allmän mark som en buffert när cyklingen är som störst på sommaren? För att kunna svara på detta behöver de mål ni har för en kraftigt ökat och andelar omsättas i faktiska cyklar, på samma sätt som ni gör prognoser för antalet bilar på olika vägar. Hur vet ni annars om de parkeringstal ni kräver av fastighetsägare för cykelparkering kommer att klara av kommunens vision om 35 år? PI tabellen föreslår ni särskild utredning om idrottsanläggningar. Vi ser inte varför inte detta kunde vara med i parkeringsnormen redan nu så att ni tar ett helhetsgrepp för alla typer av parkeringar. I tabellen skulle vi vilja se en tydligare koppling mellan vilka som cyklar och vilket behov detta då borde ge. Är steget från förskola 20 platser till grundskola/gymnasium och universitet verkningen en bild av hur det cyklas. Vi tycker att grundskola ska skiljas från gymnasium beroende på att dessa har olika förutsättning om cykelavstånd som gör att cykeln kan få olika roller. Eftersom Luleå bara har ett universitet har vi svårt att se det stora spannen. Det måste vara en enkel undersökning av att titta på hur det ser ut idag och sätta upp en norm utifrån det mål man har om deras resande, både med bil och cykel. På sidan 14 skriver ni om bostadshus där texten i det första stycket handlar om småhus och känns relevant, men det andra stycket bör inledas med flerbostadshus som det handlar om. Se även våra tidigare kommentarer kring cyklar och cykelparkeringar. På sidan 14 skriver ni Vid planering av förskolor behöver det även finnas utrymme för att skjutsande förälder kan lämna cykelvagn. Vi tycker att målet bör sättas högre att dessa ska vara väderskyddade och kunna låsas fast. Eller ta liknelsen av att en barn i en cykelkärra kan få sätta sig i en som har stått ute i regn medan det bilåkande barnet sätter sig i en torr bil. Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 6

7 På sidan 14 under kontor saknar vi en text om vikten av att fastighetsägare som vill uppmunta cyklande också måst kunna erbjuda duschar för anställda med skåp för sina kläder. På sidan 15 skriver ni Möjlighet att parkera vid bostaden är viktigt för att boende ska kunna välja att ha bilen stående under dagen och istället gå, cykla eller åka kollektivt. I annat fall kommer de boende använda sig av de allmänna parkeringarna under nätterna, vilket stimulerar till att använda bilen under dagtid till exempel till och från arbetet trots att det inte är nödvändigt. Detta ser vi som ett problem som mest berör centrum och vilka avgifter som fastighetsägare tar ut på sina p-platser, inte som ett generellt problem. 3- Redaktionella De beslut som kommunen tar måste ha medborgarna som utgångspunkt varför det är viktigt att man skriver för den målgruppen och vi har några mer redaktionella synpunkter som vi tror förbättrar dokumentet. De dokument som kommunen tar beslut om bör ha ett besluts/gällandedatum, förvaltning och uppgift om kontaktperson/er och medverkande som exempel. Den tagna Cykelplanen saknar datumuppgift om när den är gjord som ett exempel. Ni skulle behöva vara tydliga om de angivna gångavstånden är verkliga avstånd eller fågelvägen då skillnaden kan vara ganska stor beroende på hur fastigheten och de gångvägar som ska användas. På sid 3 skriver ni om plan- och bygglagen men bör förklara att förkortningen PBL längre ner i texten avser detta. Diagrammen på sid 6 vinner på att få tydligare färger. Ni behöver visa vad de olika stadsdelarna innebär, exempelvis vad ingår i centrumnära stadsdelar? Var finns stadsdelar som Björkskatan eller Bergnäset? Kategorin gående och cyklister i diagrammet på sid 7 behöver delas upp då kommunens mål är kopplade till de olika grupperna. Diagram 4 är mycket svårtydd genom att färgerna är svåra att skilja. Vad trafiken till och från centrum avser måste också anges så att läsaren ser vad detta avser. Det skulle också bli tydligare om den redovisas under en lägre tidsperiod och på det sätt som ni har gjort i rapporten Bilar, bilar, bilar. Diagrammet på sid 10 borde bytas ut till figur 2 som finns i Trafikverkets rapport Parkering i täta attraktiva städer som vi tycker mycket bättre beskriver varför det körs så mycket bil i våra städer. Kartan på sid 12 är mycket svår att läsa innehållet på. På sidan 10 skriver ni BBR 94 där ni bör förklara vad detta står för. Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 7

8 Vita texter i tabeller på sidan 8,11,13,15,16, 20, 21, 24, 25 och 27 blir svåra att läsa om dessa inte har en mörk bottenfärg. Med tanke på att det finns människor som har svårt att utskilja färger skulle rapportens färger och kontraster behöva testas mot den målgruppen för att ge en ökad tydlighet. Då Cykelfrämjandet har valt att jobba mer för att påverka politiker och väghållare att sätta större fokus på cykelfrågor behöver vi få återkoppling på våra synpunkter. Detta så att vi vet vilka frågor vi kan lägga bakom oss då vi har samma synpunkt och vilka där vi har olika uppfattningar som då blir input för vår lobbyverksamhet till gagn för en ökad cykling och att Luleå kan bli bäst i klassen. Cykelhälsningar Cykelfrämjandet Norrbotten Rolf Modig ordförande Cykelfrämjandets synpunkter på förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Luleå 8

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Riktlinjer för parkering i Halmstad

Riktlinjer för parkering i Halmstad Riktlinjer för parkering i Halmstad Förord Riktlinjer för parkering initieras i första hand av stadsutveckling, konkurrens om mark och miljöpåverkan. Riktlinjer för parkering ses som en naturlig del av

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkering i Sollentuna

Parkering i Sollentuna Parkering i Sollentuna En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan Detta är en rapport om parkeringssituationen i Sollentuna kommun. Dokumentet är upprättat på Trafik- och fastighetskontoret

Läs mer

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF Skola 1. Utbildning av personal i grundoch gymnasieskola Trafikundervisning i skolan förekommer idag i begränsad omfattning. I de lägre årskurserna kan den finnas kvar om än sparsamt. NTF kan påvisa för

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Planera för hållbarhet då minskar oljeberoendet. För 50 år sedan hittades 30 miljarder fat olja årligen och världen

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov 1 (13) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-17 Dnr Sbn 2011-289 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Sbn 2011-536 Magnus Hultegård Bmn 2011-26 Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning, förordning om vägdefinitioner och vägförordningen

Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning, förordning om vägdefinitioner och vägförordningen 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Dnr Sbn 2013-445 Anna Wallroth Dnr KS 2013-749 Samhällsbyggnadsnämnden Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning,

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020

ARBETSMATERIAL MARS 2015. Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 Gång- och cykelvägsplan 2015 2020 1 Förord En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Manual till skolvägsplan

Manual till skolvägsplan Manual till skolvägsplan Uppdaterad 2015-11-27 Introduktion En skolvägsplan tar ett samlat grepp om de problem och hinder som finns gällande elevers väg till och från skolan. På så sätt kan skolan bli

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

HÅLLBART RESANDE I. Holma och Kroksbäck

HÅLLBART RESANDE I. Holma och Kroksbäck HÅLLBART RESANDE I Holma och Kroksbäck FÖRORD I föreliggande strategirapport beskrivs Malmö stads målsättning för trafiken till, från och i utvecklingsområdet Holma och Kroksbäck. Vidare beskrivs vilka

Läs mer

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM 2011-06-20 RAMBÖLL TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERING Helsingborg Uppdrag: Komplettering av trafikplanen Beställare: Kommunledningskontoret, Ängelholms kommun Konsult:

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

begränsad klimatpåverkan

begränsad klimatpåverkan begränsad klimatpåverkan Växthuseffekten innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och vattenånga, men även ozon och lustgas, hindrar värmestrålning från att lämna jorden. Växthuseffekten håller jordens

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Se motorcyklar och mopeder som en lösning på trängselproblemet!

Se motorcyklar och mopeder som en lösning på trängselproblemet! Till berörda på Näringsdepartmentet Hjälp Sveriges MC-och mopedägare att bli en del av trafikplaneringen samt att få rimliga regler för parkering! Riksorganisationen, SMC, har vid flera tillfällen uppvaktat

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Luftsituationen i Umeå... 3 Det gamla åtgärdsprogrammet,

Läs mer