Så reste Göteborgarna våren Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09"

Transkript

1 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport

2 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson: Karin Björklind

3 Innehåll 1 Inledning Vad är Västsvenska paketet? Vad handlar den här rapporten om? Varför gjordes en undersökning om resvanor? Hur gick undersökningen till? 6 2 Resvanor i undersökningsområdet Hur många resor gör man? Vilka ärenden är vanligast? Vilka färdmedel använder man sig av? Hur långt reser man? Vilken tid på dagen reser man? I vilka relationer reser man mest? Vilka relationer berörs mest av trängselskatten? 12 3 Beskrivning av svarsgruppen Var finns undersökningsområdet? Vilka bor i undersökningsområdet? Vilka färdmedel har de tillgång till? 15 4 Metod för undersökningen Urval Enkät och resdagbok Svarsfrekvens Bortfallsundersökning 17 5 Slutsatser och kommentarer Hur många kommer att bli berörda av trängselskatten? Hur fungerade metoden? Vad händer sen? 18 Västsvenska paketet 3

4

5 1 Inledning 1.1 Vad är Västsvenska paketet? Västsvenska paketet är en storsatsning på kollektivtrafik, vägar och järnvägar i Västsverige. Syftet med satsningen är att bidra till den goda livsmiljö och de förutsättningar för tillväxt som krävs för att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. 1.2 Vad handlar den här rapporten om? För att undersöka vilka effekter de åtgärder som görs inom Västsvenska paketet får för trafiksystemet görs olika typer av uppföljningar. Bland annat ingår två större och tre mindre undersökningar om resvanor i Göteborgsregionen i utvärderingsprogrammet. I denna rapport beskrivs kortfattat resultaten från den första (och hittills enda genomförda) av de två större undersökningarna. Den aktuella resvaneundersökningen genomfördes som en enkätundersökning och beskriver regioninvånarnas resande i mars-april Varför gjordes en undersökning om resvanor? I uppföljningen av vilka effekter satsningarna i Västsvenska paketet får för trafiksystemet ingår att undersöka hur trafikanternas beteende påverkas, och hur detta i sin tur påverkar kvaliteten i trafiksystemet. Det handlar dels om effekter som går att mäta i trafikant- och fordonsräkningar, dels om effekter som beskriver medborgarnas anpassningsstrategier och som inte går att identifiera med mätningar som aggregerats på detta sätt. Uppföljningen av hur regionens invånare anpassar sig till förändringarna görs bäst med hjälp av upprepade resvaneundersökningar, där ett slumpmässigt urval av de boende får redogöra för alla sina resor under en specifik dag i en så kallad resdagbok. Syftet med de upprepade undersökningarna är att följa upp hur invånarna successivt anpassar sig till förändringarna, med särskilt fokus på trängselskattens införande. När alla planerade resvaneundersökningar har genomförts blir det därigenom möjligt att ge svar på den här typen av frågor: I vilken utsträckning anpassar man sig till ökade kostnader för bilresor (trängselskatt) genom att minska antalet resor man gör? Genom att byta målpunkt? Genom att samåka? Genom att byta till andra färdmedel? Hur berörs resor med olika ärenden? Hur påverkas män respektive kvinnor? Personer i olika åldrar? Boende i olika delar av regionen? I den aktuella rapporten är det inte möjligt att göra den typen av jämförelser, eftersom endast den första resvaneundersökningen har genomförts än så länge. Det som beskrivs i den här rapporten är i stället regioninvånarnas resvanor i dagsläget, och därmed utgångsläget för de kommande jämförelserna. Västsvenska paketet 5

6 1.4 Hur gick undersökningen till? Den aktuella undersökningen riktade sig till invånare i Göteborgsregionen och genomfördes som en enkätundersökning med frågeformulär och resdagbok. Enkäten skickades ut till personer som är i åldern år och som bor i Göteborgs kommun eller i någon av följande kranskommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Undersökningen genomfördes i mars-april 2012 (dvs. före trängselskattens införande i januari 2013), och beskriver därmed regioninvånarnas resande våren Resultaten har i den här rapporten räknats upp så att de beskriver resvanorna för alla boende i undersökningsområdet, inte bara för de som har besvarat enkäten. En mer omfattande beskrivning av metod och resultat finns i rapporten Resvanor i Göteborg våren 2012 en del i utvärderingen av Västsvenska paketet (WSP Analys & Strategi, augusti 2012). Arbetet med undersökningen initierades av Västsvenska paketet med Karin Björklind, Trafikkontoret i Göteborg, som kontaktperson. WSP Analys & Strategi, Karin Brundell-Freij och Emma Strömblad, har varit ansvariga för planering, urvalsprinciper, frågeutformning, analys och rapportskrivning. Statistiska Centralbyrån (SCB) med Michael Nilsson som projektledare har varit ansvariga för genomförandet av datainsamlingen (urvalsdragning, enkätutskick, insamling, sammanställning i databaser och bortfallsintervjuer). 6 Västsvenska paketet

7 2 Resvanor i undersökningsområdet 2.1 Hur många resor gör man? Åtta av tio personer i undersökningsområdet gjorde minst en förflyttning under mätdagen. Med förflyttning menas här att man tagit sig från en plats till en annan för att göra ett ärende vid målet. Motionsrundor, promenader med hunden samt förflyttningar som gjorts som chaufför i yrkesmässig trafik har däremot inte redovisats i resdagboken. Figur Åtta av tio gjorde minst en förflyttning under mätdagen Den vanligaste orsaken (47 procent) till att inte ha gjort någon resa under mätdagen var att man inte hade några speciella ärenden. En annan vanlig orsak var sjukdom (22 procent). Totalt gör populationen (alla boende i de elva utvalda kommunerna) ca 1,6 miljoner förflyttningar med start och mål i undersökningsområdet per vardagsdygn. Dessa förflyttningar görs av de drygt personer (ca 80 procent av populationen) som gör minst en förflyttning en vanlig vardag. De som förflyttar sig gör därmed i snitt 3,2 förflyttningar per person och vardag i undersökningsområdet. 2.2 Vilka ärenden är vanligast? De vanligaste ärendetyperna för förflyttningar som görs av boende i undersökningsområdet är resor till arbetet (24 procent) respektive resor till bostaden (30 procent), se Figur Figur Ärendefördelning för alla förflyttningar (andel i %) Till arbetsplatsen Resa/ärende i tjänsten Till skola/utbildning Hämta/lämna barn Inköp Till bostaden Annat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Västsvenska paketet 7

8 2.3 Vilka färdmedel använder man sig av? De som förvärvsarbetar eller studerar fick i frågeformuläret svara på vilket som var det huvudsakliga färdsättet för deras resa till arbete/studier igår (Figur 2.3.1). För de förvärvsarbetande som åkte till sin arbetsplats igår var bil det vanligaste färdsättet (58 procent) följt av kollektivtrafik (24 procent). För de studenter som åkte till sin studieplats igår var kollektivtrafik det dominerande färdsättet (80 procent). Figur Färdmedelsfördelning för förvärvsarbetande och studenter (andel i %) Förvärvsarbetande Studenter Kollektivtrafik Cykel/elcykel Bil Moped/MC Till fots Annat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Med hjälp av svaren på andra frågor i enkäten har vi också kunnat analysera hur stor andel som är vaneresenärer (som till stor del reser med ett och samma färdmedel) och hur många som växlar mellan två färdmedel som används ungefär lika ofta (vi kallar dem kombinationsresenärer ). Vi har definierat en person som vaneresenär om han/hon använder ett och samma färdmedel för minst 80 procent av sina arbets/studieresor. Kombinationsresenärer kallar vi dem som använder två olika färdmedel och där båda färdmedel används för minst 30 procent av arbets/studieresorna. (Ingen av de svarande kombinerar tre färdmedel i proportionen minst 30 procent av vartdera färdmedel). För förvärvsarbetande är andelen vaneresenärer med bil 51 procent och andelen vaneresenärer med kollektivtrafik 20 procent, se Tabell Den vanligaste typen av kombinationsresenär är den som kombinerar kollektivtrafik och bil (4 procent). Tabell Vaneresenärer bland förvärvsarbetande och studenter (andel i %) Färdmedel Förvärvsarbetande Studenter Kollektivtrafik 20% 67% Cykel/elcykel 7% 3% Bil 51% 4% Moped/MC 0% 0% Till fots 6% 7% 8 Västsvenska paketet

9 För studenter är andelen vaneresenärer med kollektivtrafik 67 procent. De vanligaste typerna av kombinationsresenärer är de som kombinerar kollektivtrafik med cykel/elcykel (4 procent) och de som kombinerar kollektivtrafik med till fots (4 procent). 2.4 Hur långt reser man? Ungefär en tredjedel av arbetsresorna är 5 km eller kortare, se Figur Vidare är drygt hälften av resorna till arbetsplatsen 10 km eller kortare och knappt hälften längre än 10 km. Figur Reslängdsfördelning för förflyttningar till arbetsplatsen (andel i %) 0-5 km 6-10 km km km Längre än 50 km 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.5 Vilken tid på dagen reser man? Den vanligaste starttiden för resor till arbetsplatsen är mellan klockan 7 och 8 på morgonen, se Figur Fyra av fem arbetsresor startar mellan klockan 5 och 10 på morgonen. Figur Starttid för förflyttningar till arbetsplatsen (andel i %) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Västsvenska paketet 9

10 En tredjedel av alla arbetsresor har alltså starttid mellan klockan 7 och 8 på morgonen då den högsta trängselskatteavgiften (18 kr) kommer att gälla. Avgift kommer att tas ut mellan klockan och helgfria vardagar. Av Figur (på föregående sida) framgår att ungefär nio av tio förflyttningar till arbetsplatsen startar under denna tidsperiod. 2.6 I vilka relationer reser man mest? För att strukturera analysen av regioninvånarnas resvanor har förflyttningarna delats in i sju olika relationstyper, vilka beskrivs med symboler och text i Tabell nedan. Relationerna i övre delen av tabellen (relation A-D) bedöms bli berörda av trängselskatten, men inte relationerna i nedre delen av tabellen (relation E-G). Figur (på nästa sida) beskriver hur symbolerna ska tolkas. Tabell Indelning i sju relationstyper Relationstyp Symbol Beskrivning Relation A Förflyttningar mellan Centrala Göteborg och resten av Göteborgs kommun Relation B Förflyttningar mellan Centrala Göteborg och de övriga tio kommunerna i undersökningsområdet Relation C Övriga förflyttningar inom Göteborgs kommun som berörs av trängselskatten Relation D Övriga förflyttningar som berörs av trängselskatten Relation E Förflyttningar inom Centrala Göteborg Relation F Förflyttningar inom övriga Göteborgs kommun som inte berörs av trängselskatten Relation G Övriga förflyttningar som inte berörs av trängselskatten 10 Västsvenska paketet

11 Figur Symbolförklaring för de sju relationstyperna Det totala antalet förflyttningar till arbetsplatsen som gjordes i de analyserade relationerna var drygt en genomsnittlig vardag i mars-april 2012 (se Tabell 2.6.2). Tabell Förflyttningar till arbetsplatsen per relationstyp Till arbetsplatsen Förflyttningar per relation Antal Andel Relation A % Relation B % Relation C % Relation D % Relation E % Relation F % Relation G % Totalt % Den vanligaste relationstypen var relation G (förflyttningar som inte berörs av trängselskatten och som har minst ena ändpunkten utanför Göteborgs kommun), som står för 25 procent av förflyttningarna till arbetsplatsen. Totalt står övre halvan av tabellen (arbetsresor i relationer som berörs av trängselskatten) för 43 procent av förflyttningarna, och nedre halvan (arbetsresor i relationer som inte berörs) för resterande 57 procent. Västsvenska paketet 11

12 2.7 Vilka relationer berörs mest av trängselskatten? Den serie resvaneundersökningar som genomförs har till syfte att följa upp hur regionens invånare anpassar sig till förändringarna i Västsvenska paketet, med särskilt fokus på trängselskattens införande. I Tabell sammanfattas resultaten från den första undersökningen på ett sätt som möjliggör övergripande slutsatser om regioninvånarnas resvanor vad gäller arbetsresor kopplat till trängselskatten. Slutsatser om hur invånarna anpassar sig till trängselskatten kan däremot inte dras förrän även eftermätningen har genomförts i mars-april Tabell Sammanfattande resultat om förflyttningar till arbetsplatsen Till arbetsplatsen Bil-andel Förflyttningar per relation Relation A 45% 19% Relation B 52% 9% Relation C 72% 6% Relation D 87% 9% Relation E 23% 12% Relation F 62% 19% Relation G 73% 25% Totalt 59% 100% Relationer för vilka en stor andel av förflyttningarna kommer att beröras av trängselskatten är relationer med hög bilandel i den övre delen av Tabell För arbetsresor har relation D högst bilandel (87 procent). Denna relation utgör dock en relativt liten del (9 procent) av det totala antalet förflyttningar till arbetsplatsen. Ser man i stället till antal berörda förflyttningar ser framför allt relation A (förflyttningar mellan Centrala Göteborg och resten av Göteborgs kommun) ut att i hög utsträckning bli berörd av trängselskatten. Denna relation har i och för sig en lägre bilandel (45 procent) än övriga relationer, men ändå många berörda förflyttningar med bil till arbetsplatsen eftersom relationstypen utgör en relativt stor del (19 procent) av det totala antalet förflyttningar till arbetsplatsen. 12 Västsvenska paketet

13 3 Beskrivning av svarsgruppen 3.1 Var finns undersökningsområdet? Undersökningsområdet består av Göteborgs kommun samt kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö, se Figur I undersökningsområdet bor ungefär invånare, varav drygt två tredjedelar förvärvsarbetar. Vi har valt att, utöver Göteborgs kommun, göra undersökningen i dessa tio kommuner eftersom det är de som har störst inpendling till Göteborg. Figur Kommuner som ingår i undersökningsområdet Västsvenska paketet 13

14 I vissa frågor bad vi de intervjuade att beskriva var de bor, eller vart/varifrån de reser. I sådana frågor var Göteborg indelat i sina stadsdelar, medan resten av undersökningsområdet bara beskrevs på kommunnivå. För att ge bättre överblick och tillräcklig noggrannhet har vi i analyserna sedan slagit samman de tio stadsdelarna till fem stadsdelsområden, se Figur Figur Indelning av Göteborgs kommun i stadsdelsområden Vilka av de tio stadsdelarna som ingår i vilket stadsdelsområde framgår av Tabell nedan. Den röda ringen runt Centrala Göteborg (C) i figuren ovan motsvarar trängselskattesnittet. I analyserna har vi förenklat räknat hela stadsdelen Majorna-Linné som att den skulle ligga innanför snittet. Egentligen är stadsdelen delad (med en del innanför och en del utanför snittet), men med en så detaljerad beskrivning skulle enkäten bli för svår att svara på. Tabell Indelning av Göteborgs kommun i stadsdelsområden Stadsdelsområden Ingående stadsdelar C Centrala Göteborg Centrum, Majorna-Linné H Hisingen Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen NO Nordost Angered, Östra Göteborg SO Sydost Örgryte-Härlanda SV Sydväst Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg 14 Västsvenska paketet

15 3.2 Vilka bor i undersökningsområdet? Några korta fakta om vad vår undersökning visar om dem som bor i undersökningsområdet: Drygt 10 procent vardera är år respektive 65 år eller äldre 7 procent har utländskt medborgarskap Fyra av tio är gifta Merparen (knappt tre fjärdedelar) bor i hushåll utan barn Den vanligaste boendeformen är radhus/villa/enfamiljshus (45 procent) Tre femtedelar bor i Göteborgs kommun Tre av fem har eftergymnasial utbildning Två av tre förvärvsarbetar, och drygt en tiondel studerar 3.3 Vilka färdmedel har de tillgång till? 85 procent av de som bor i undersökningsområdet har körkort. Att ha körkort är vanligare bland männen (90 procent) än bland kvinnorna (80 procent). Av de som bor i Götebors kommun anger knappt två tredjedelar ja, alltid eller ja, för det mesta på frågan om de i allmänhet kan använda sig av bil när de behöver. Motsvarande andel är högre för övriga kommuner, ca 90 procent (se Figur nedan). Figur Tillgång till bil (andel i %) Göteborgs kommun Övriga kommuner 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, alltid Ja, för det mesta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig Västsvenska paketet 15

16 Tre fjärdedelar har ett eller flera kort som de kan använda för resor med kollektivtrafiken. Andelen som har tillgång till kollektivtrafikkort är högre för de boende i Göteborgs kommun (82 procent) än i övriga kommuner (68 procent). Den vanligaste typen av kort är kontoladdning, se Figur Andelen periodkort är högre för Göteborgs kommun (37 procent) än för övriga kommuner (22 procent). Figur Typ av kollektivtrafikkort (andel i %) Göteborgs kommun Övriga kommuner 0% 20% 40% 60% 80% 100% Periodkort Skolkort Seniorkort Kontoladdning Annat 16 Västsvenska paketet

17 4 Metod för undersökningen 4.1 Urval Enkäten skickades ut till totalt personer som är i åldern år och som bor i Göteborgs kommun eller i någon av följande kranskommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Eftersom undersökningen hade ett särskilt fokus på trängselskattens införande gjorde vi ett proportionellt sett större urval bland de pendlare som bedöms bli berörda av trängselskatten, än bland övriga boende i undersökningsområet. 4.2 Enkät och resdagbok Enkäten bestod av två delar och kunde besvaras antingen per post eller via webben. Den första delen var ett formulär med frågor om intervjupersonerna och deras resvanor, särskilt vad gäller resor till arbetet. Den andra delen var en resdagbok där de svarande fick redogöra mer ingående för alla sina resor under en specifik mätdag. Datainsamlingen gjordes under mars och april Svarsfrekvens Enkäten besvarades av totalt personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 50 procent. I analyserna har vi använt vikter som korrigerar både för att olika stort urval gjorts i olika grupper, och för att svarsfrekvensen varierar mellan olika grupper. Viktningen gör det möjligt att beskriva resvanorna för hela populationen (de boende i de elva utvalda kommunerna) på ett rättvisande sätt. 4.4 Bortfallsundersökning Efter själva undersökningen genomförde vi en bortfallsundersökning för att få svar på hur de som inte svarat skiljer sig från de som har besvarat enkäten. Det ger oss möjlighet att avgöra om våra resultat är representativa för urvalsgruppen som helhet. Undersökningen visade bland annat att de som har relativt nära till arbetsplatsen har svarat i större utsträckning än genomsnittet, och att de som har längre till arbetsplatsen svarat i mindre utsträckning än genomsnittet. Därför underskattas reslängderna i viss mån i våra analyser. Västsvenska paketet 17

18 5 Slutsatser och kommentarer 5.1 Hur många kommer att bli berörda av trängselskatten? Ungefär 43 procent av alla förflyttningar till arbetsplatsen görs i relationer som bedöms bli berörda av trängselskatten. Varje enskild förflyttning som görs i dessa relationer kommer dock inte att bli berörd av avgiften. Endast de förflyttningar som görs med bil under avgiftsbelagd tid kommer bli ålagda att betala avgift. I dagsläget görs knappt 60 procent av förflyttningarna i de berörda relationerna med bil, och ungefär 90 procent av dem görs på avgiftsbelagd tid. Sammantaget innebär detta att ca 22 procent av alla förflyttningar till arbetsplatsen görs i sådana relationer, med bil och på sådan tidpunkt att de kommer att beröras av avgiften. Den typ av förflyttning till arbetsplatsen som i störst utsträckning kommer att bli berörd av trängselskatten är resor mellan Centrala Göteborg och resten av Göteborgs kommun. I denna relation görs det totalt sett många resor, och en relativt stor andel av dem (45 procent) görs med bil. 5.2 Hur fungerade metoden? En viktig del i de analyser som nu genomförts var att utvärdera den använda metoden, och säkerställa att vi samlat in data som går att använda i de kommande analyserna av trängselskattens effekter. Sammantaget är vår bedömning att undersökningen metodmässigt har fungerat bra, samt att de data som samlas in kommer att vara tillräckligt detaljerade för de analyser som man planerar att göra i samband med den andra större undersökningen (efter trängselskattens införande). 5.3 Vad händer sen? I denna rapport presenteras resultaten från den undersökning som genomförts inför trängselskattens införande i Göteborg (föremätningen). Ytterligare en större resvaneundersökning kommer att genomföras i mars-april 2013, efter trängselskattens införande (eftermätning). Dessutom kommer tre mindre undersökningar att genomföras för att visa på hur resenärerna successivt anpassar sig (ändrat färdmedelsval, nya vägval, ändrad starttid, etc.) till de nya förhållandena. De tre mindre undersökningarna genomförs i mitten av december 2012 respektive januari och februari Efter den andra större undersökningen skrivs en slutrapport som redogör för resultat och mer omfattande analyser av alla de då genomförda undersökningarna. 18 Västsvenska paketet

19 Västsvenska paketet 19

20 Västsvenska paketet

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Senast reviderad 2013-11-26 slutversion Dokumenttitel: Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Utförande

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015 - lägesrapportering

Regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015 - lägesrapportering 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-05-12, info punkt 14 Regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015 - lägesrapportering Ärendebeskrivning Information

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Resor till och från två större arbetsplatser

Resor till och från två större arbetsplatser RAPPORT 2006:41 VERSION 1.0 Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Socioekonomisk analys av Exsistre

Socioekonomisk analys av Exsistre 1 Socioekonomisk analys av Exsistre 140609 Berit Björnered 2 3 Exsistre - en social investering för att bryta utanförskap Fem samordningsförbund i Göteborg och 9 kranskommuner har sedan flera år bedrivit

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Ett stadsutvecklingsarbete i samverkan mellan SDN och SDN 2 (9) Innehåll Vision Angered Angered i ett

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås

Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Ängsgärdet - förstudie luft buller Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Malmö 2011-04-20 Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Datum 2011-04-20 Uppdragsnummer 61151145168000 Utgåva/Status

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik - 1 - Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete

Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet Skattning av trafikarbete Rapport Dokumenttitel: Skattning av trafikarbete Västsvenska paketet rapport Utförande part: WSP Kontaktperson: Tobias Thorsson Innehåll 1 Introduktion Fel!

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Det nya svenska alkolåsprogrammet en milstolpe för trafiknykterheten. Lars Olov Sjöström, MHF & Olof Stenlund, Transportstyrelsen

Det nya svenska alkolåsprogrammet en milstolpe för trafiknykterheten. Lars Olov Sjöström, MHF & Olof Stenlund, Transportstyrelsen Det nya svenska alkolåsprogrammet en milstolpe för trafiknykterheten Lars Olov Sjöström, MHF & Olof Stenlund, Transportstyrelsen Alkoholrelaterade trafikolyckor Varje år dör ca 75-100 personer i alkoholrelaterade

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi SLUTRAPPORT Så reser hallänningarna Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN...

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer