RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer Malmö (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)"

Transkript

1 Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer Malmö Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, Malmö Telefon +46 (0) Sweco TransportSystem AB Org.nr Ingår i Sweco-koncernen Kristofer Lilja Utredare Telefon direkt +46 (0)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Syfte Tidigare arbete Metod Avgränsning Förutsättningar 5 2 Parkeringsinventering Befintliga parkeringsplatser Beläggningsgrad Slutsatser av inventeringen 11 3 Möjliga åtgärder Diskussion 14 4 Parkeringsnorm Nybro kommuns mål/strategi Dagens parkeringsnorm i Nybro Andra kommuners parkeringsnormer Förslag till parkeringsnorm för Nybro 18 5 Rekommendationer 19 BILAGA 1. Parkeringsinventering BILAGA 2. Avståndsmätning 2 (19)

3 1 Inledning Parkeringar är en viktig fråga vid nybyggnation, speciellt i centrum där lediga ytor är attraktiva för många intressenter. Parkering är också ett viktigt styrinstrument, dels för att minska biltrafiken, dels för att styra kvarvarande biltrafik till lämpliga gator och vägar. Nybro kommun har som mål att minska biltrafiken. Kommunen har ett övergripande ansvar för planering av parkering. I detaljplaner anges var parkering skall ordnas och det är sedan fastighetsägarnas skyldighet att ordna med parkeringsmöjligheter för den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Parkering behandlas i Plan- och Bygglagen (3 kap, 15 ) och parkeringsplatser är bygglovspliktiga. En parkeringsnorm styr hur många parkeringar som ska finnas tillgängliga utifrån markanvändning, och ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning och som utgångspunkt vid bygglov. 1.1 Bakgrund Rapporten baseras på den inventering som presenterades i Parkeringsutredning i centrala Nybro, daterad av Nybro kommun. Inventeringen har legat till grund för fortsatt arbete med att beskriva det nuvarande läget för antalet parkeringsplatser i Nybro samt ge rekommendationer för framtida förbättringar. 1.2 Syfte Syftet med rapporten är att ge kunskap om utbud och nyttjande men också förslag på utveckling och effektivisering av parkeringsplatserna i Nybro. Rapporten kan även användas för att se om det behövs anläggas fler parkeringsplatser. Det förslag till parkeringsnorm för Nybro kommun som presenteras i denna rapport har arbetats fram utifrån den tidigare gjorda parkeringsinventeringen i kombination med riktlinjer från handböcker och jämförelse med parkeringsnormer för andra liknande kommuner. Syftet med parkeringsnormen är att ge kommunen och exploatörer riktlinjer och krav att förhålla sig till kring parkeringsbehov samt för att få en balanserad biltrafik i staden. 1.3 Tidigare arbete I Parkeringsutredning i centrala Nybro, har antalet befintliga parkeringsplatser samt beläggningsgraden vid mätningstillfället räknats och dokumenterats. Fältinventeringen av parkeringsplatserna utfördes under perioden tisdagen den 7:e maj till söndagen den 19:e maj Varje parkeringsplats undersöktes vid två tillfällen, en gång på morgonen (inventeringstillfälle 1) och en gång på kvällen (inventeringstillfälle 2). Anledningen till de två tidpunkterna är att en representativ bild ska erhållas för beläggningsgraden på de olika parkeringarna. En beläggningsgrad för arbetsplatsparkering beräknades för antalet bilar som stod parkerade under morgonen då större delen av invånarna i Nybro är på jobbet. En andra beläggningsgrad för boendeparkering beräknades för antalet bilar som stod i centrum på kvällen, då samma 3 (19)

4 personer har slutat jobba och åkt hem. Den sammantagna bilden av de två olika tillfällena gör det möjligt att se hur parkeringsbehovet uppfylls i olika delar av staden. Genom parkeringsinventeringen är det också möjligt att se om, och i så fall var, det går att samutnyttja parkeringsplatser för boende- och arbetsplatsparkering. Underlaget infattar utöver en parkeringsinventering även en undersökning kring hur bilanvändandet ser ut i Nybro. Genom dokumentation av registreringsnumren för alla bilar som stod parkerade på Balders parkering vid kommunhuset på Stora Trädgårdsgatan och på den allmänna parkeringen på tunnelgatan kunde en bild erhållas av det ungefärliga avståndet som ägaren hade kört för att nå centrum. Med hjälp av Transportstyrelsens register undersöktes sträckan mellan parkeringarna som bilarna stod på och adressen där bilen i dagsläget står registrerad. Man kan i regel anta att vid avstånd på 5 km eller mindre så bör man kunna transportera sig via cykel. Parkeringarna varifrån avståndet mättes till de registrerade adresserna i fråga är utmärkta som nummer 36 respektive 25 i figur Metod Rapporten utgår från materialet som framkommit genom parkeringsinventeringen. Materialet har sedan analyserats för att ligga till grund för åtgärder som bland annat möjliggör ett effektivare utnyttjande av parkeringsplatserna. 1.5 Avgränsning Inventeringen berör enbart de centrala delarna av Nybro stad (se figur 1 för karta). Parkeringarna i de mindre bostadsområdena i Nybro berörs inte i rapporten då parkeringssituationen i de mer perifera delarna inte är relevanta när det gäller Nybros centrala delar. För att få ett så korrekt resultat som möjligt utifrån den utförda inventeringen har följande avgränsningar gjorts: Endast inventeringstillfälle 1 och 2 används då de är de enda med tidsangivelsen morgon och kväll, vilket krävs för en bra jämförelse. Vissa parkeringar har strukits från listan på grund av att informationen från inventeringarna inte går att använda på ett korrekt sätt. Exempelvis har vissa parkeringar räknats dubbelt. På någon plats saknas tillräcklig information kring vilken typ av parkering som avses eller överensstämmer inte informationen med tabellerna i inventeringsunderlaget, se bilaga 1. Alla dessa parkeringar är markerade i rött i tabell 2 och 3 och har således inte använts i analysen. Handikappsparkeringar har separerats från resterande parkeringar i tabell 2 och 3 för att få inventeringsmaterialet så konsekvent som möjligt. 4 (19)

5 Figur 1. Beskrivning över Nybros allmänna parkeringars lägen. 1.6 Förutsättningar Nybro kommun har tagit fram ett antal övergripande mål och strategier som ska följas. Bland annat finns mål framtagna i översiktsplanen som anger att antalet korta bilresor ska minska inom Nybro kommun samt att Nybro ska fortsätta ha en levande och attraktiv stadskärna liksom goda kommunikationer. Därför är det inte alltid till fördel att ha allt för mycket parkering i stadskärnan eftersom det ger effekten att fler tar bilen till jobbet eller affären. Samtidigt ska det finnas tillräckligt med parkeringar för de som åker längre sträckor för att ta sig till t.ex. jobbet samt i anslutning till kollektivtrafik. Det går alltid att diskutera vilken beläggningsgrad parkeringsplatserna ska ha för att man ska kunna säga att det finns tillräckligt med lediga parkeringsplatser. Beläggningsgraden bör normalt inte överstiga procent för att en bilist med viss lätthet ska kunna finna en ledig parkeringsplats (Parkeringslexikon 1990). En annan viktig förutsättning är vilket avstånd från parkering till tänkt målpunkt som är rimligt. Detta varierar beroende på typ av parkeringsändamål. Besökare som ska uträtta ärende i staden accepterar generellt sett kortare gångavstånd mellan parkering och målpunkt än vad boende gör. Arbetspendlare accepterar generellt sett längre gångavstånd än vad boende gör. Detta ger att parkering i centrumnära lägen i första hand ska erbjudas besökare till stadens handel och service följt av boendeparkering, 5 (19)

6 medan arbetsplatsparkeringen kan anta mer perifera lägen. Besökare till stadskärnan bör hitta parkering inom 200 m från sin målpunkt, boende i stadskärnan inom 300 m och arbetspendlare bör hitta parkering inom ca 500 m från sin målpunkt, se tabell 1. Tabell 1. Acceptabla avstånd till parkering. Typ av person Acceptabelt avstånd Besökare 200 m Boende 300 m Arbetstagare 500 m 6 (19)

7 2 Parkeringsinventering 2.1 Befintliga parkeringsplatser Plats Den utförda inventeringen omfattar totalt 1859 parkeringsplatser som ligger på allmän platsmark eller på kvartersmark. Bland dessa är 1015 tillgängliga för allmän parkering, resterande 844 är platser ämnade för kundparkering, är privata eller är annan typ av plats där särskilt tillstånd krävs. De inventerade parkeringsplatserna har varierande tidsbegränsning, vilket beskrivs närmare i bilaga 1. Nedanstående tabell visar antalet parkeringsplatser som har inventerats. Tabell 2. Inventerade parkeringsplatser. Vanliga platser Handikappsanpassade 1. Algatan Allmän Privat 2. Bangatan, Lidl Kund Kund Övriga Typ Totalt antal 3. Bangatan, systembolaget Kund Bangatan, Posten Kund 1 5. Bangatan, ICA Allmän Bangatan, ICA Kund Allmän 7. Mellangatan, hotell Kund Engshyttegatan Kund Allmän 9. Fabriksgatan, Willys parkeringshus Kund Fabriksgatan, Willys parkeringshus Kund Fabriksgatan, vid Pizzeria Viking Allmän Grönvägen/ Hornsgatan Allmän Grönvägen Allmän Hornsgatan, Karins grill/ Sveaplan Allmän 1 0 Allmän 15. Hornsgatan, Karins grill* Allmän Awes tomt* Allmän Hornsgatan, pizzeria Viktoria Allmän Kyrkoesplanaden, kyrkan Privat Lilla Trädgårdsgatan/ Kyrkogatan Allmän Lilla Trädgårdsgatan Allmän Mellangatan Stora hotellet Kund 19 7 (19) platser

8 22. Mellangatan Allmän Norra esplanaden, Svartgöl Allmän Kyrkogatan Allmän Allmän Sporthallsvägen Allmän Sporthallsvägen buss Kund Stora Nygatan, Coop Kund Stora Nygatan, Coop Kund Kund Stora Nygatan, vårdcentralen Privat Kund Stora Nygatan, Röda Korset Kund Stora Nygatan, ängen Allmän Allmän Stora Nygatan, Venus Kund Stora Nygatan, tandläkaren Kund Kund Stora Nygatan, längs med gatan Allmän Allmän Transtorpsvägen, Jysk Kund Stora Trädgårdsgatan, kommunhuset Allmän Allmän Stationsplan, resecentrum Allmän Allmän taxi Allmän 38. Stora Trädgårdsgatan, Folkets hus Allmän Storgatan, Pizzeria Amigo Allmän Sveaplansgatan Allmän Kyrkogatan, södra sidan* Allmän Tunnelgatan, nya P- platser Allmän Allmän Tunnelgatan, nya P-platser* Allmän Tunnelgatan, sporthallen Allmän Tunnelgatan, Biblioteket Allmän Västra Magasinsgatan, gatuparkering* Allmän Västra Magasinsgatan, gatuparkering Allmän Allmän Storgatan, vårdcentralen Allmän 2 8 (19)

9 49. Västra Magasinsgatan Allmän Dunderbergsgatan, kommunhuset Privat Storgatan, Priems konditori Allmän Stora Nygatan, parkeringsgarage* Allmän Allmän Reserverad *Parkeringar strukna från utredningen. 2.2 Beläggningsgrad Nedanstående tabell visar beläggningen på de inventerade parkeringsplatserna. Tabell 3. Beläggningsgraden på de inventerade parkeringsplatserna. Plats Platser Bilar tillfälle 1 Bg tillfälle 1 (%) Bilar tillfälle 2 Bg tillfälle 2 (%) 1. Algatan Bangatan, Lidl Bangatan, systembolaget Bangatan, Posten Bangatan, ICA Bangatan, ICA Mellangatan, hotell Engshyttegatan Fabriksgatan, Willys parkeringshus Fabriksgatan, Willys parkeringshus Fabriksgatan, vid Pizzeria Viking Grönvägen/ Hornsgatan Grönvägen Hornsgatan, Karins grill/sveaplan Hornsgatan, Karins grill* Awes tomt* Hornsgatan, pizzeria Viktoria Kyrkoesplanaden, kyrkan Lilla Trädgårdsgatan/Kyrkogatan Lilla Trädgårdsgatan Mellangatan Stora hotellet Mellangatan (19)

10 23. Norra esplanaden, Svartgöl Kyrkogatan Sporthallsvägen Sporthallsvägen (buss) Stora Nygatan, Coop Stora Nygatan, Coop Stora Nygatan, vårdcentralen Stora Nygatan, Röda Korset Stora Nygatan, ängen Stora Nygatan, Venus Stora Nygatan, tandläkaren Stora Nygatan, längs med gatan Transtorpsvägen, Jysk Stora Trädgårdsgatan, kommunhuset Stationsplan, resecentrum Stora Trädgårdsgatan, Folkets hus Storgatan, Pizzeria Amigo Sveaplansgatan Kyrkogatan, södra sidan* Tunnelgatan, nya P- platser Tunnelgatan, nya P-platser* Tunnelgatan, sporthallen Tunnelgatan, Biblioteket Västra Magasinsgatan, gatuparkering* Västra Magasinsgatan, gatuparkering Storgatan, vårdcentralen Västra Magasinsgatan Dunderbergsgatan, kommunhuset Storgatan, Priems konditori Stora Nygatan, parkeringsgarage* (19)

11 *Parkeringar strukna från utredningen Slutsatser av inventeringen Båda inventeringstillfällena visade generellt sett en låg beläggningsgrad på de olika parkeringsplatserna, men med vissa undantag. Nedan visas en sammanställning av inventeringen samt exempel på var beläggningsgraden är hög. Tabell 4. Beläggningsgrad i Nybro dagtid. Typ av parkering Totalt antal Upptagna Beläggningsgrad räknade parkeringsplatser parkeringsplatser Allmän platsmark % Kund % Privat % Reserverade % platser Totalt Tabell 5. Beläggningsgrad i Nybro kvällstid. Typ av parkering Totalt antal Upptagna Beläggningsgrad räknade parkeringsplatser parkeringsplatser Allmän platsmark % Kund % Privat % Reserverade platser Totalt Generellt finns totalt sett inget underskott av parkeringsplatser i Nybros centrala delar, beläggningen är däremot skiftande för de olika platserna samt under dygnet. Som tidigare nämnts ligger gränsen mellan % för att med lätthet hitta en parkeringsplats. Rapportens fokus ligger på de parkeringsplatser som har en beläggningsgrad runt 90 %. Nedan redogörs några exempel på sådana platser: På Sveaplansparkeringen är beläggningsgraden 93 % på dagen och 83 % på kvällen. Likaså utanför pizzeria Viktoria på Hornsgatan är beläggningen hög, speciellt på kvällen då beläggningsgraden är 80 %. De reserverade platserna på fastigheten norr om Stora Nygatan ämnade för de som besöker folktandvården har dagtid en beläggningsgrad på 88 %. Beläggningen sjunker ned till 24 % på kvällen. 11 (19)

12 Kundparkeringen vid Röda korset norr om Stora Nygatan har en beläggningsgrad på 88 % dagtid och 50 % kvällstid. De allmänna parkeringarna längs med Stora Nygatan har en beläggningsgrad på 88 % dagtid och 41 % kvällstid. Parkeringen tillhörande kommunhuset vid korsningen mellan Stora Trädgårdsgatan och Långgatan är reserverad dagtid för kommunens anställda men är en allmän parkering kvällstid. En beläggningsgrad på 100 % dagtid och 9 % kvällstid, visar att den nästan enbart används för arbetsplatsparkering. Den allmänna parkeringsplatsen på kvarteret Tor mellan Lilla Trädgårdsgatan och Kyrkogatan har dagtid en beläggningsgrad på 71 % och eftermiddag/kväll 96 %. Parkering i närheten av Systembolaget och Posten har dagtid en beläggning på 59 % och kvällstid 82 %. På många andra parkeringsplatser är beläggningsgraden lägre. Att parkeringsplatserna är någorlunda tomma gör att man upplever området som glest och tomt, vilket kan ge intrycket att Nybro består av mycket asfalterade ytor och att avstånden i Nybro känns längre än de i själva verket är. Detta kan i sin tur leda till att allt fler väljer att använda bilen för att förflytta sig. Om omgivningarna däremot känns mer livliga kan detta ge en mer inbjudande atmosfär som gör att fler personer väljer att gå. Inventeringen skedde i maj Generellt väljer fler personer som besöker centrum under den tidiga sommaren andra transportmedel än bilen om det är fint väder än under resten av året. Det är därför troligt att parkeringsbeteendet i Nybro är annorlunda i maj och sommarmånaderna än under resten av året. Därför är det svårt att uppskatta beläggningsgraden under resten av året utifrån inventeringen. Dock visar mängden bilar i Nybro under maj att det är vanligt att använda bilen även för korta sträckor, se bilaga 2. Detta underlättas av att de allmänna parkeringarna är någorlunda jämnt utspridda i hela centrala Nybro, vilket gör att det oftast är nära från målpunkt till parkeringsplats och att det finns gott om gatuparkeringar där man får stå utan kostnad. 12 (19)

13 3 Möjliga åtgärder För att åtgärda parkeringsproblematiken för de platser där beläggningsgraden är hög kan ett antal olika åtgärder genomföras. Det är dock viktigt att börja i rätt ände, och man kan därför använda sig av en typ av fyrstegstänkande : 1. Minska efterfrågan på parkeringsplatser, genom ökat cykelanvändande mm. 2. Effektivare utnyttjande av befintliga parkeringar 3. Bygga om befintliga parkeringsplatser 4. Bygga nya parkeringsplatser För att åtgärda de höga beläggningsgrader som uppmärksammats på vissa platser kan en första åtgärd vara styrning så de parkeringar som är underutnyttjade får en högre beläggning, för att på så sätt avlasta de parkeringar med hög beläggningsgrad. I förutsättningarna fastställdes att det accepterade gångavståndet för en arbetstagare var 500 m mellan parkering och målpunkt. Då exempelvis parkeringen tillhörande kommunhuset idag har hög beläggning dagtid kan en del av parkeringen vid Sporthallsvägen nyttjas dagtid då beläggningen där enbart är 29 %. Avståndet där emellan är 350 m, vilket är helt acceptabelt gångavstånd för arbetstagare på kommunhuset. På andra platser kan en hög beläggningsgrad på parkeringar ämnade främst för handel tyda på att parkeringarna används av boenden i närheten. Om beläggningsgraden innebär ett problem för berörda verksamheter kan förändrade tidsbestämmelser vara en åtgärd för att få bort allt för långa parkeringstider. Där parkeringar ämnade för handel har en hög beläggningsgrad kan parkeringsutbudet för närliggande bostäder kontrolleras så de har tillräckligt med egna platser för boendeparkering. Om så inte är fallet är en tidsbegränsning på platser ämnade för handeln ett bra sätt att hantera den höga beläggningen. Ett annat alternativ kan vara att nyttja andra närbelägna platser för handel för att på så sätt sprida beläggningen. Styrning av trafik till andra parkeringsplatser gäller ej handikappsparkering. Användning av dessa kan ej ändras på samma vis, då de alltid måste ligga i nära anslutning till sin målpunkt. 13 (19)

14 3.1 Diskussion En effekt av ny infrastruktur är att den genererar ny trafik och detsamma gäller för parkeringsplatser. Fler parkeringsplatser främjar ofta bilresande. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ökad kapacitet, oavsett om det gäller nya vägsträckningar eller parkeringsplatser inte den mest gynnsamma lösningen. För att minska bilresandet bör inte en utbyggnad av antalet parkeringar vara det första steget utan det är viktigare att börja i andra ändan: att jobba proaktivt med människors resvanor för att på så sätt minska bilresorna. Det är viktigt att påverka och underlätta så att fler börjar använda sig av alternativa färdmedel som cykel eller att resa med kollektivtrafik. Dock är det viktigt att det finns fungerande boendeparkering eftersom detta är kopplat till bilinnehav, viket är svårt att påverka på kort sikt, och att brister här kan leda till att man kör till exempelvis bara för att flytta bilen. En andra åtgärd, som beskrivits tidigare, är att utnyttja befintliga parkeringar mer effektivt för att sprida ut beläggningen på lämpligt vis. Det är då viktigt att det finns en tydlig skyltning till de parkeringsplatser dit man hänvisar respektive besöksgrupp. Det gäller att jobba fram en enhetlig och tydlig skyltning till parkeringsplatserna samt att ta fram informationsmaterial för både turister och boende i staden om var det går att hitta parkering. Det finns ytterligare en åtgärd som kan förbättra parkeringssituationen i Nybro utan att behöva investera i nya parkeringsytor. Parkeringsavgift är ett exempel som kan öka cirkulationen och få ner beläggningsgraden. Inventeringen kan på så sätt vara ett underlag för en sådan åtgärd. Parkeringsavgifter riskerar dock att ge en negativ påverkan på handeln. Besökande kan i värsta fall välja att uträtta sina ärenden på en annan handelsplats eller ort. 14 (19)

15 4 Parkeringsnorm Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för olika ändamål och gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglovsgivning. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen. Syftet med parkeringsnormen är att tillgodose parkeringsbehovet för boende, besökande och arbetstagare. Parkeringsnormen gäller vid ny- och ombyggnad och ska, oavsett ändamål, ske på egen platsmark. Parkering i staden sker för olika ändamål. Det kan vara parkering för boende, besökande eller för arbetande i staden. Parkering för boende skall i största möjliga utsträckning ske på tomtmark. Kundparkering är en viktig konkurrensfördel för näringslivet och bör prioriteras i närhet av centrum. När det gäller att tillgodose arbetsplatsernas parkeringsbehov på tomtmark bör den följa ambitionen att arbetstagarna ges möjlighet att lämna bilen hemma. Tillgången till parkering vid arbetsplatsen bör därför inte prioriteras. Parkeringsbehoven bör således tillgodoses enligt följande prioriteringsordning: 1. Parkering för boende 2. Besöks- och kundparkering 3. Arbetsplatsparkering 4.1 Nybro kommuns mål/strategi Nybro kommun har i sin översiktsplan tagit fram ett antal mål som ska vara vägledande inför framtidens nybyggnationer. Parkeringsnormen ska därför följa i samma riktning för att målen ska kunna uppnås. Följande mål tas upp i Nybros översiktsplan vilka har en direkt påverkan på vilken parkeringsnorm som bör tas fram: Befolkningen i Nybro kommun ska öka - "Jag vill bo i Nybro Inga korta bilresor Goda kommunikationer Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från Nybro kommun God hänsyn till klimatförändringar En attraktiv och levande stadskärna Strategin för Nybro kommun visar tydligt på en minskning av onödiga bilresor, en ökad befolkning samt en levande stadskärna. Direkt översatt till Nybros parkeringsbehov innebär detta att arbetsparkeringar i stadskärnan bör minskas och ge mer utrymme för parkeringsplatser för handel, serviceinrättningar eller företag. Parkering för besökare ska prioriteras före arbetsplatsparkering bl.a. för att tillgängligheten till centrum skall vara bra för de invånare som saknar god tillgänglighet till kollektivtrafik. En attraktiv och levande stadskärna ska tillgodose många kvalitéer samtidigt som besökande trafikanter till stadskärnan ska erbjudas parkeringsmöjligheter i anslutning till centrum. 15 (19)

16 Arbetsplatsparkering utgörs idag av centrumnära parkeringsplatser. En strategi för arbetsplatsparkering längre från centrum bör undersökas. Vid nybyggnation av bostäder skall ett ändamålsenligt antal nya parkeringsplatser anläggas för att minimera nyttjandet av parkeringar längs med gator som är till för andra ändamål. Parkering för boende ska i första hand lösas inom fastigheten. 4.2 Dagens parkeringsnorm i Nybro Med utgångspunkt i den inventering utförd av Nybro kommun genom rundringning till hyresvärdar, har en bedömning gjorts av vilken parkeringsnorm som används för befintliga fastigheter. Utifrån inventeringen har information från cirka 50 parkeringar använts för att ta fram en gällande norm för boendeparkering. Underlaget i inventeringen har dock inte varit tillräckligt för att bedöma en norm för besöksparkering. Inhämtad information kring antal lägenheter samt tillhörande parkeringsplatser visar på en parkeringsnorm mellan 0,5-1,0. Generellt visar inventeringen att normen är uppdelad i två kluster, där ett ligger mellan 0,5-0,6 och ett annat runt 1,0. Uppdelningen bedöms bero på när de olika fastigheterna är byggda. Inventeringen visar också att cirka 14 av de uppringda fastigheterna helt saknar parkeringsplats. I de flesta fall är dessa fastigheter flerbostadshus. Tabell 6. Framräknad parkeringsnorm för lägenheter i flerbostadshus. Typ av parkering Lägenheter i flerbostadshus Boendeparkering 0,5-1,0 Besöksparkering Andra kommuners parkeringsnormer För att kunna ta fram en passande parkeringsnorm, har Eksjö samt Staffanstorp använts som referensobjekt för ändamålet då dessa samhällen är i ungefärlig samma storlek som Nybro. Eksjö: Tabell 7. Parkeringsnorm för enbostadshus (antal platser per lägenhet). Typ av parkering Småhus i grupp Friliggande småhus Gemensam 1,5 På egen fastighet 2 Tabell 8. Parkeringsnorm för verksamheter (anställda). Verksamhetstyp Bilplatser/1000 m 2 för anställda Kontor 17 Handel 5 Industri 5 Skola/förskola 7 Hotell 5 Sportanläggning 4 16 (19)

17 Tabell 9. Parkeringsnorm för verksamheter (besökare). Verksamhetstyp Bilplatser/1000 m 2 för besökare Kontor 2 Handel 18 Industri 2 Skola/förskola * Hotell 24 Sportanläggning 300** * Särskild utredning behöver göras från fall till fall. ** Parkeringsplatser per 1000 besökare. Staffanstorp: Tabell 10. Parkeringsnorm för enbostadshus (antal platser per lägenhet). Typ av parkering Småhus i grupp Friliggande småhus Gemensam 1,4 På egen fastighet 2 Tabell 11. Parkeringsnorm för verksamheter (anställda). Verksamhetstyp Bilplatser/1000 m 2 för anställda Kontor Småindustri 3-7 Handel Restaurang Förskola 9 Grundskola 2,5 3,5 Vårdboende 1-2 Tabell 12. Parkeringsnorm för verksamheter (besökare). Verksamhetstyp Bilplatser/1000 m 2 för besökare Kontor 1-2 Småindustri 0-2 Handel Restaurang Förskola 3-5 (angöring) Angöring/avd. - Grundskola 1,5-3 (angöring) Angöring/klass - Vårdboende 3 17 (19)

18 4.4 Förslag till parkeringsnorm för Nybro Parkeringsnorm framtagen för Nybro baseras främst på den för Staffanstorps kommun, då deras mål är mest lika de som Nybro strävar efter. Följande parkeringsnorm föreslås för Nybros olika typer av ändamål: Tabell 13. Parkeringsnorm för lägenheter i flerbostadshus. Typ av parkering Lägenheter i flerbostadshus Boendeparkering 0,8* Besöksparkering 0,1 *Förutsätter att parkeringen inte är kopplad till specifik lägenhet utan är gemensam. Tabell 14. Parkeringsnorm för enbostadshus (antal platser per lägenhet). Typ av parkering Småhus i grupp Friliggande småhus Gemensam 1,5 På egen fastighet 2 Tabell 15. Parkeringsnorm för verksamheter (anställda). Verksamhetstyp Bilplatser/1000 m 2 för anställda Kontor Småindustri 3-7 Handel Restaurang Förskola 9 Grundskola 2,5-3,5 Vårdboende 1-2 Hotell 5 Sportanläggning - Tabell 16. Parkeringsnorm för verksamheter (besökare). Verksamhetstyp Bilplatser/1000 m 2 för besökare Kontor 1-2 Småindustri 0-2 Handel Restaurang Förskola 3-5 (angöring) Angöring/avd - Grundskola 1,5-3 (angöring) Angöring/klass - Vårdboende 3 Hotell 24 Sportanläggning - 18 (19)

19 5 Rekommendationer Fortsatt arbete för minskad biltrafik och för att främja alternativa transportmedel. Spridning av trafiken genom t.ex. skyltning för att minska trycket på de mest nyttjade parkeringsplatserna. Djupare studier före eventuella nybyggnader av parkeringsplatser (gäller framför allt kommunala). Koncentrera parkeringsövervakning på platser där problem identifieras, för att öka rotation av fria parkeringsplatser, minska antalet långtidsparkerade och förbättra trafiksäkerheten. Anta och arbeta efter parkeringsnormen vid nybyggnation. Arbeta fram en passande cykelparkeringsnorm. 19 (19)

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Parkering i Vänersborg

Parkering i Vänersborg Parkering i Vänersborg - Parkeringspolicy antagen av Kommunfullmäktige 21 nov 2007 ( 131) - Parkeringsnorm antagen av Byggnadsnämnden 1 mars 2016 ( 20) - Regler för boendeparkering antagna av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för parkering i Halmstad

Riktlinjer för parkering i Halmstad Riktlinjer för parkering i Halmstad Förord Riktlinjer för parkering initieras i första hand av stadsutveckling, konkurrens om mark och miljöpåverkan. Riktlinjer för parkering ses som en naturlig del av

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov

Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov 1 (13) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-17 Dnr Sbn 2011-289 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Sbn 2011-536 Magnus Hultegård Bmn 2011-26 Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Parkering i Sollentuna

Parkering i Sollentuna Parkering i Sollentuna En rapport med underlag till Sollentuna kommuns parkeringsplan Detta är en rapport om parkeringssituationen i Sollentuna kommun. Dokumentet är upprättat på Trafik- och fastighetskontoret

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Beställare Beställarens representant

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Parkeringsstudie City- Eller vad gör folk i 20 minuter? Rapport 9:2000 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2000 - se

Parkeringsstudie City- Eller vad gör folk i 20 minuter? Rapport 9:2000 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2000 - se Parkeringsstudie City- Eller vad gör folk i 20 minuter? Rapport 9:2000 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2000 - se 1 (40) Förord Det av Byggnadsnämnden i Göteborg godkända förslaget till detaljerad

Läs mer

RAPPORT. Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro UPPDRAGSNUMMER 2175152 000 ÖREBRO KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB

RAPPORT. Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro UPPDRAGSNUMMER 2175152 000 ÖREBRO KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB ÖREBRO KOMMUN Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro UPPDRAGSNUMMER 2175152 000 VER 1.1 ÖREBRO SWECO INFRASTRUCTURE AB 1 (67) Sw e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd

Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd Datum / Version: 2011-08-25 / 2 Dok.nr: Sidan 1 av 11 Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Johan Nilsson 2011-08-25 / 2 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING Sida 1 Uppdrag. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Parkeringsutredning Status: Förhandskopia Datum: 2015-09-23

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Rapport Täby kommun STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se PARKERINGSSTRATEGI TÄBY KOMMUN Ver 1.0 Förord Parkeringen i Täby bidrar till att tillgängliggöra olika

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 2014-08-26 Krav på partierna i Västerås mandatperiod 2015 2018_s1BJ 1 ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART VÄSTERÅS. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad

Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2004-01-28 LUDVIG MILLES DNR64/2000-214 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för fastigheten Apoteket 21, Sundbybergs stad Handlingar Planhandlingarna utgörs av plankarta

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Av den anledning anser Alliansen att en ytterligare genomlysning av trafiksituationen måste göras inför nästa steg i processen.

Av den anledning anser Alliansen att en ytterligare genomlysning av trafiksituationen måste göras inför nästa steg i processen. Reservation ärende 16 - Ramprogram för Lunds Central Alliansen noterar att stadsbyggnadskontoret gjort ett stort och ingående arbete avseende ramprogrammet för Lund C. Till övervägande del anser Alliansen

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015 C SUN PLANBESKRIVNING STPLNR 0 MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter, tomt av den.0.0 PLANPROCESSEN Godkänd av stadsutvecklingsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande Dp 1707 2009-04-14 Dnr 08:10104-BN 540 Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Exempelsamling. Riktlinjer för projektspecifika och. Gröna parkeringstal i Stockholm

Exempelsamling. Riktlinjer för projektspecifika och. Gröna parkeringstal i Stockholm Exempelsamling Riktlinjer för projektspecifika och Gröna parkeringstal i Stockholm Förord Arbete med mobilitetsåtgärder för att sänka parkeringsbehovet exempelsamling Stadens modell för projektspecifika

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret

Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret Effekter av rutlös parkering 2000-02-18 Trafikkontoret 1 (21) Förord Göteborg har under de senaste åren infört ett nytt sätt att skyltsätta och märka ut gatuparkering. Istället för att måla parkeringsrutor

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling. Tillägg till stadsplan, fastigheten Idun 1 inom Umeå centrum, Umeå kommun, Västerbottens län

Planbeskrivning Antagandehandling. Tillägg till stadsplan, fastigheten Idun 1 inom Umeå centrum, Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Antagandehandling Sida 1 av 9 Diarienummer: BN-2015/00097 Datum: 2015-04-15 Handläggare: Tomas Strömberg Tillägg till stadsplan, fastigheten Idun 1 inom Umeå centrum,, Västerbottens län

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun Datum 2015-08-03 Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Aktuellt planförslag har enligt 5 kap 18 Plan- och

Läs mer

Förslag om parkering i ytterstaden Skrivelse av Sten Nordin (m)

Förslag om parkering i ytterstaden Skrivelse av Sten Nordin (m) Utlåtande 2002:95 RI (Dnr 376/01) Förslag om parkering i ytterstaden Skrivelse av Sten Nordin (m) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Det generella zonparkeringsförbudet som

Läs mer

Utvecklingsprogram för Brunna industriområde

Utvecklingsprogram för Brunna industriområde Kommunstyrelseförvaltningen 2007-08-15 Rev. 2008-02-04 Utvecklingsprogram för Brunna industriområde Kungsängen Upplands-Bro kommun Godkänt av kommunfullmäktige 2008-02-21 6 1 Inledning och bakgrund Brunna

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer