Handikappolitiskt program för Kils kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014"

Transkript

1 Handikappolitiskt program för Kils kommun

2 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård och behandling...6 Regel 3. Rehabilitering...7 Regel 4. Stöd och service...7 Regel 5. Tillgänglighet...7 Regel 6. Utbildning...10 Regel 7. Arbete...11 Regel 8. Ekonomisk och social trygghet...11 Regel 9. Familjeliv och personlig integritet...12 Regel 10. Kultur...12 Regel 11. Rekreation och idrott...13 Regel 12. Religion...13 Regel 13. Kunskap och forskning...13 Regel 14. Policy och planering...13 Regel 15. Lagstiftning...14 Regel 16. Ekonomisk politik...14 Regel 17. Samordning...14 Regel 18. Handikapporganisationer...15 Regel 19. Personalutbildning...15 Regel 20. Nationell granskning och utvärdering av handikapprogram i samband med standardreglernas genomförande...15 Sidan 2 av 16

3 Regel 21. Tekniskt och ekonomiskt samarbete...16 Regel 22. Internationellt samarbete...16 Sidan 3 av 16

4 INLEDNING FN:S STANDARDREGLER FN:s generalförsamling antog 1993 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. FN:s standardregler är en viktig utgångspunkt för det handikappolitiska arbetet i Sverige. FRÅN PATIENT TILL MEDBORGARE En annan milstolpe för det handikappolitiska arbetet i Sverige är Riksdagens beslut i maj 2000, om att anta Regeringens proposition Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Genom det beslutet kom det att ställas högre krav på alla sektorer i samhället att medverka i det handikappolitiska arbetet. Nationella mål för handikappolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Det handikappolitiska programmet ska särskilt inriktas på: att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder, att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN Det handikappolitiska programmet för Kils kommun bygger på FN:s standardregler till sitt upplägg. Innehållsmässigt bygger det på såväl FNreglerna som på Från patient till medborgare. Programmet omfattar samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Kils kommun har ett lagstadgat ansvar för insatser inom handikappområdet. Även om tyngdpunkten ligger på socialnämndens olika verksamhetsområden berörs praktiskt taget all kommunal verksamhet av handikappfrågorna. Det finns därför ett ansvar för samtliga nämnder att bevaka och beakta handikappaspekterna i sin planering och verksamhet. Att medvetandegöra villkoren för de olika handikappgrupperna ska vävas in som en naturlig del i all kommunal planering och i alla verksamheter. Sidan 4 av 16

5 Kils kommun vill med detta handikappolitiska program för , förstärka sina insatser för att göra samhället tillgängligt för alla medborgare på lika villkor. Programmet innehåller ett antal kommunala mål och åtgärder för att nå dessa mål. Uppföljning ska ske varje år i helårsbokslutet. Vid behov ska programmet revideras och i inledningen av nästa mandatperiod ska hela programmet ses över. FUNKTIONSNEDSÄTTNING En funktionsnedsättning är en nedsättning av en funktion hos en person i förhållande till vad som anses vara normalt. Det kan vara av psykisk eller fysisk karaktär och vara tillfälligt eller varaktigt. HANDIKAPP Ett handikapp uppstår när en person med funktionsnedsättning befinner sig i sådan miljö att tillvaron försvåras vilket upplevs som ett handikapp. Detta innebär att den omgivande miljön (fysiskt, socialt och psykologiskt) avgör om en person i en viss situation blir handikappad eller inte. BERÖRDA FÖRFATTNINGAR BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. HIN Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) LASS Lag (1993:389) om assistansersättning LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade PBL Plan- och bygglagen (1987:10) ny PBL (2010:900) träder i kraft SkolL Skollag (2010:800) SoL Socialtjänstlag (2001:453) Sidan 5 av 16

6 REGEL 1. ÖKAD MEDVETENHET STATERNA BÖR AKTIVT ÖKA MEDVETENHETEN I SAMHÄLLET OM MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, OM DERAS RÄTTIGHETER, BEHOV OCH MÖJLIGHETER OCH OM VAD DE KAN BIDRA MED. 1. Förtroendevalda, personal, barn och ungdomar ska få ökad medvetenhet om funktionshindrades behov och rättigheter för att förbättra bemötandet och minska risken för integritetskränkning. 1a. Samtliga förtroendevalda ska vid ett tillfälle under mandatperioden få utbildning. ANSVARIG:Kommunledningsförvaltningen KOSTNAD: kronor TIDSPLAN: b. Informationsinsatser, som leder till en ökad medvetenhet om funktionshindrades situation och som kan bidra till positiva attityder ska kontinuerligt göras bland personal som inte annars kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning, samt bland barn och ungdomar. Handikappföreningarna föreslås anordna temadagar för olika grupper. ANSVARIG: Kommunledningsförvaltningen KOSTNAD: kronor per år, totalt kronor TIDSPLAN: REGEL 2. MEDICINSK VÅRD OCH BEHANDLING STATERNA BÖR ANSVARA FÖR ATT EFFEKTIV MEDICINSK VÅRD OCH BEHANDLING FINNS TILLGÄNGLIG FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. Enligt HSL är målet att god hälsa och vård på lika villkor ges till hela befolkningen. Sidan 6 av 16

7 REGEL 3. REHABILITERING STATERNA BÖR SE TILL ATT REHABILITERING ERBJUDS FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR ATT KUNNA UPPNÅ OCH BEHÅLLA STÖRSTA MÖJLIGA SJÄLVSTÄNDIGHET OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA. Enligt HSL ska kommunen erbjuda rehabilitering och habilitering på lika villkor. REGEL 4. STÖD OCH SERVICE STATERNA BÖR GARANTERA UTVECKLINGEN AV OCH TILLGÅNGEN TILL STÖD OCH SERVICE, INBEGRIPET SÅDANA HJÄLPMEDEL SOM BIDRAR TILL ATT PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAN BLI MER OBEROENDE I DET DAGLIGA LIVET OCH UTÖVA SINA RÄTTIGHETER. 1. Kommunen ska erbjuda stöd, service och hjälpmedel i sådan omfattning att funktionshindrade kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. 2. Informationen om kommunens stöd och service ska vara lättillgänglig och lättläst. 2a. Socialförvaltningens riktade information till målgruppen om stöd och service ska vara lättillgänglig och lättläst och finnas även på kommunens hemsida och regelbundet presenteras i Kommunnytt. ANSVARIG: Socialförvaltningen REGEL 5. TILLGÄNGLIGHET STATERNA BÖR INSE TILLGÄNGLIGHETENS BETYDELSE PÅ ALLA OMRÅDEN I UTVECKLINGEN MOT FULL DELAKTIGHET. OAVSETT VILKA ELLER HUR STORA FUNKTIONSHINDER MÄNNISKOR HAR, SKA STATEN INFÖRA HANDLINGSPROGRAM SOM GÖR DEN FYSISKA MILJÖN TILLGÄNGLIG FÖR DEM OCH SE TILL ATT DE FÅR TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH MÖJLIGHET TILL KOMMUNIKATION. Sidan 7 av 16

8 FYSISK MILJÖ 1. Kommunens lokaler, dit allmänheten har tillträde, ska vara tillgängliga för alla människor. 2. Den offentliga miljön på gator, torg, grönområden, gång- och cykelvägar, rekreations- och motionsanläggningar ska utformas, anpassas och underhållas så att den kan användas av alla på lika villkor. 3. Kommunen ska verka för att samhället är tillgängligt för människor med funktionsnedsättning INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 4. Kommunens information ska underlätta och främja människors möjlighet att delta i utvecklingen av samhället. 1a. Inventera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens fastighetsbestånd. ANSVARIG: Tekniska förvaltningen och Kilsbostäder AB KOSTNAD: Genomfört TIDPLAN: b. Upprätta en handlingsplan för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunens fastighetsbestånd. ANSVARIG: Tekniska förvaltningen och Kilsbostäder AB KOSTNAD: kronor TIDPLAN: c. Åtgärda enkelt avhjälpta hinder. ANSVARIG: Tekniska förvaltningen och Kilsbostäder AB KOSTNAD: Beror på vad som framkommer i inventeringen TIDPLAN: a. Inventera tillgängligheten i den offentliga miljön. ANSVARIG: Tekniska förvaltningen KOSTNAD: Genomfört inventering av kommunala gator, torg, gång- och cykelbanor Återstående kostnad: kronor. TIDPLAN: 2011 Sidan 8 av 16

9 2b. Upprätta handlingsplan för att öka tillgängligheten i den offentliga miljön ANSVARIG: Tekniska förvaltningen KOSTNAD: kronor TIDPLAN: c. Åtgärda tillgängligheten i den offentliga miljön. ANSVARIG: Tekniska förvaltningen KOSTNAD: Beror på vad som framkommer i inventeringen. (kommer att ta längre tid) 3a. Informera allmänheten, fastighetsägare, byggherrar och andra aktörer inom byggnadsverksamheten om tillgänglighetskrav i plan- och bygglagsstiftningen. ANSVARIG: Miljö- och byggnadsförvaltningen 3b. Genomföra en informationskampanj riktad mot butiker, banker etc. om enkelt avhjälpta hinder. ANSVARIG: Miljö- och byggnadsförvaltningen TIDPLAN: c. Göra en extra satsning (projekt) på tillsyn enligt PBL med särskilt fokus på reglerna om enkelt avhjälpta hinder. Målgrupp är fastighetsägare, lokalhållare och näringsidkare som har lokaler dit allmänheten har tillträde samt fastighetsägare av allmänna platser. ANSVARIG: Miljö- och byggnadsförvaltningen KOSTNAD: kronor TIDPLAN: a. Göra en tillgänglighetsguide ANSVARIG: Kommunledningsförvaltningen KOSTNAD: kronor TIDSPLAN: 2014 Sidan 9 av 16

10 REGEL 6. UTBILDNING STATERNA BÖR ERKÄNNA PRINCIPEN OM LIKA MÖJLIGHETER TILL UTBILDNING PÅ GRUNDSKOLE-, GYMNASIE- OCH HÖGSKOLENIVÅ FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. DE BÖR SE TILL ATT SÅDAN UTBILDNING ÄR EN INTEGRERAD DEL AV DEN ORDINARIE UTBILDNINGEN. 1. Barn med funktionsnedsättning ska tidigt uppmärksammas för att få sina behov av särskilt stöd och pedagogik tillgodosedda i förskolan och skolan. 2. En ökad kunskap om funktionsnedsättning, handikapp och FN:s standardregler ska ingå som en naturlig del i undervisningen. 1a. I skolan ska det ingå särskilda insatser för att öka elevers och personalens kunskaper om funktionsnedsättning och handikapp ANSVARIG: Barn- och utbildningsförvaltningen 1b. Ha regelbundna och återkommande möten med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med flera för att tidigt planera insatser för barn med särskilda behov. ANSVARIG: Barn- och utbildningsförvaltningen 1c. Det ska finnas tillgång till olika pedagogiska resurser i form av personal, läromedel, hjälpmedel så att alla kan tillgodogöra sig undervisningen ANSVARIG: Barn- och utbildningsförvaltningen 2a. I de arbetsplaner som utarbetas ska ingå särskilda insatser som t.ex. temadagar för att elevernas och lärarnas kunskaper om handikapp och funktionsnedsättning. Sidan 10 av 16

11 ANSVARIG: Barn- och utbildningsförvaltningen REGEL 7. ARBETE STATERNA BÖR ERKÄNNA PRINCIPEN ATT FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPAS FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SÅ ATT DE SKA KUNNA UTNYTTJA SINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, SÄRSKILT RÄTTEN TILL ARBETE. SÅVÄL PÅ LANDSBYGDEN SOM I STÄDERNA MÅSTE DE HA LIKA MÖJLIGHETER TILL PRODUKTIVT OCH INKOMSTBRINGANDE ARBETE. 1. Alla medborgare ska ha en sysselsättning. 1a. Som ett komplement till statliga insatser ska kommunen, själv och i samverkan med andra aktörer erbjuda arbetsträning, rehabilitering, möjlighet till praktikplatser, sysselsättning och utveckling för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. ANSVARIG: Socialförvaltningen 1b. Kommunen ska som arbetsgivare anpassa miljön och tillhandahålla utrustning som gör möjligt för personer med funktionsnedsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. ANSVARIG: Socialförvaltningen REGEL 8. EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET STATERNA ÄR ANSVARIGA FÖR ATT MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HAR SOCIAL TRYGGHET OCH TILLRÄCKLIGA INKOMSTER. Enligt SoL ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Sidan 11 av 16

12 REGEL 9. FAMILJELIV OCH PERSONLIG INTEGRITET STATERNA BÖR FRÄMJA MÖJLIGHETEN FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER ATT LEVA FAMILJELIV. DE BÖR FRÄMJA DERAS RÄTT TILL PERSONLIG INTEGRITET OCH SE TILL ATT LAGAR INTE DISKRIMINERAR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DET GÄLLER SEXUELLA RELATIONER, ÄKTENSKAP OCH FÖRÄLDRASKAP. 1. Funktionshindrade ska ha möjlighet att leva i olika former av familjebildning utifrån var och ens behov och önskemål. 2. Familjer med funktionshindrade barn ska erbjudas stödinsatser så tidigt som möjligt. 1a/2a. Samverkan med Landstinget i Värmland genom delaktighet i Familjecentralen. ANSVARIG: Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 2 b. Kommunen ska genomföra en studie över hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever det stöd som kommunen ger. ANSVARIG: Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen KOSTNAD: kronor TIDPLAN: 2012 REGEL 10. KULTUR STATERNA SKA SE TILL ATT MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAN DELTA I KULTURLIVET PÅ LIKA VILLKOR. 1. Människor med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. 1a. Det ska finnas ett aktuellt utbud av ljudböcker (daisyskivor) och lättlästa böcker på biblioteket. Sidan 12 av 16

13 ANSVARIG: Kommunledningsförvaltningen TIDSPLAN: Se även regel 5. REGEL 11. REKREATION OCH IDROTT STATERNA SKA VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT TILLFÖRSÄKRA MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMMA MÖJLIGHETER TILL REKREATION OCH IDROTT SOM ANDRA. - Se regel 5. REGEL 12. RELIGION STATERNA SKA UPPMUNTRA ÅTGÄRDER SOM SYFTAR TILL ATT SKAPA JÄMLIKA MÖJLIGHETER FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ATT UTÖVA SIN RELIGION. - REGEL 13. KUNSKAP OCH FORSKNING STATERNA TAR DET YTTERSTA ANSVARET FÖR ATT KUNSKAP OM LEVNADSVILLKOREN FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SAMLAS IN OCH SPRIDS OCH OCKSÅ FÖR ATT STÖD GES TILL FORSKNING PÅ ALLA OMRÅDEN, INKLUSIVE DET SOM ÄR TILL HINDER I DERAS LIV. - REGEL 14. POLICY OCH PLANERING STATERNA SKA SE TILL ATT HANDIKAPPASPEKTERNA BEAKTAS I ALLA RELEVANTA POLICYSAMMANHANG OCH I PLANERING PÅ RIKSNIVÅ. Sidan 13 av 16

14 1. Kommunen ska långsiktigt arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla och se till att tillgänglighetsaspekter alltid beaktas i planering och i utförandet av kommunal verksamhet. 1a. Handikappaspekter ska beaktas i kommunala styrdokument där detta är relevant. ANSVARIG: Samtliga TIDSPLAN: REGEL 15. LAGSTIFTNING STATERNA HAR ANSVARET FÖR ATT DET SKAPAS EN RÄTTSLIG GRUND FÖR ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. - REGEL 16. EKONOMISK POLITIK STATERNA HAR DET EKONOMISKA ANSVARET FÖR NATIONELLA HANDLINGSPROGRAM OCH ÅTGÄRDER SOM SKA TILLFÖRSÄKRA MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET. - REGEL 17. SAMORDNING STATERNA ÄR ANSVARIGA FÖR ATT NATIONELLA SAMORDNINGSKOMMITTÉER ELLER LIKNANDE ORGAN INRÄTTAS, SOM SÄKERSTÄLLER ATT HANDIKAPPFRÅGOR SAMORDNAS. - Sidan 14 av 16

15 REGEL 18. HANDIKAPPORGANISATIONER STATERNA BÖR ERKÄNNA HANDIKAPPORGANISATIONERS RÄTT ATT REPRESENTERA MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ RIKS-, REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ. STATERNA BÖR OCKSÅ ERKÄNNA HANDIKAPPORGANISATIONERNAS RÅDGIVANDE ROLL NÄR DET GÄLLER ATT FATTA BESLUT I HANDIKAPPFRÅGOR. 1. Det ska finnas ett samverkansorgan som är rådgivande i frågor som berör funktionshindrade och vara en länk mellan handikapporganisationerna och kommunen. REGEL 19. PERSONALUTBILDNING STATERNA ÄR ANSVARIGA FÖR ATT DET PÅ ALLA NIVÅER FINNS LÄMPLIG UTBILDNING FÖR ALL PERSONAL SOM DELTAR I PLANERINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV PROGRAM OCH SERVICE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 1. Anställda, som kommer i indirekt kontakt med och som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning, ska ha lämplig utbildning/kunskap. 1a. Inventera vilka grupper som behöver riktad utbildning/information. ANSVARIG: Kommunledningsförvaltningen TIDSPLAN: b. I förekommande fall genomföra den utbildning/information som behövs. ANSVARIG: Kommunledningsförvaltningen KOSTNAD: kronor per år, totalt kronor TIDSPLAN: REGEL 20. NATIONELL GRANSKNING OCH UTVÄRDERING AV HANDIKAPPROGRAM I SAMBAND MED STANDARDREGLERNAS GENOMFÖRANDE STATERNA ÄR ANSVARIGA FÖR FORTLÖPANDE GRANSKNING OCH UTVÄRDERING AV NATIONELLA PROGRAM OCH TJÄNSTER FÖR ATT TILLFÖRSÄKRA MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET. Sidan 15 av 16

16 1. Kommunen ska regelbundet följa upp och utvärdera det handikappolitiska programmet. 1a. Åtgärderna i detta program ska följas upp i helårsbokslutet. ANSVARIG: Samtliga berörda förvaltningar och bolag TIDSPLAN: b. Det handikappolitiska programmet utvärderas i slutet av varje mandatperiod. ANSVARIG: Kommunstyrelsen TIDSPLAN: c. Det handikappolitiska programmet revideras vid behov i början av varje ny mandatperiod. ANSVARIG: Kommunstyrelsen TIDSPLAN: 2015 REGEL 21. TEKNISKT OCH EKONOMISKT SAMARBETE STATER, BÅDE INDUSTRI- OCH UTVECKLINGSLÄNDER, HAR ETT ANSVAR FÖR ATT TILLSAMMANS FÖRBÄTTRA LEVNADSFÖRHÅLLANDENA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I UTVECKLINGSLÄNDERNA. - REGEL 22. INTERNATIONELLT SAMARBETE STATERNA SKA DELTA AKTIVT I INTERNATIONELLT SAMARBETE NÄR DET GÄLLER ÅTGÄRDER FÖR ATT TILLFÖRSÄKRA MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET. - Antaget av kommunfullmäktige , 74 Sidan 16 av 16

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning [? G- _ NOSJ0 11 Il }) -- -- - kommun Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handlingsplanen gäller 2016-2020 enligt beslut i kommunfullmäktige april 2016 Handlingsplan om rättigheter

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Att kunna leva ett obehindrat liv

Att kunna leva ett obehindrat liv Att kunna leva ett obehindrat liv Fagersta kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, 52 U:\Kansliet\Författn \Handikappolitiska prg. KF 2010-06-22, 52 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla!

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! 1 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Vad är ett handikappolitiskt program? 4 Vad är ett handikapp? 5 Hur har programmet arbetats

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Full delaktighet i Håbo

Full delaktighet i Håbo Full delaktighet i Håbo 2016-2019 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 4 Bakgrund 4 Kommunala Handikapprådet i Håbo 5 Handikapprörelsens samarbetsorgan i Håbo 5 Syfte 6 Ambition

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunledningskontoret KSKF/2016:132 Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 Antaget av kommunfullmäktige den 9 februari 2017, 8

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun En kommunal handlingsplan baserad på FN:s Standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Februari 2002 Förord Socialnämnden

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Syfte. 3. Definitioner

1. Uppdraget. 2. Syfte. 3. Definitioner 1. Uppdraget Kommunstyrelsen beslutade 2004 04 13 att plan för funktionshindrade i Gnesta kommun för åren 2004-2010 skall utarbetas. Planen skall baseras på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22

Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22 Antaget av Kommunfullmäktige 2001-02-28, 13 Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22 Förord I december 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt 22 internationella standardregler för att

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 Sid 1 (22) Dnr 2001:452 1. Utgångspunkter En grundläggande utgångspunkt för det handkappolitiska programmet är Gävle Vision

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN Kf 53/2006 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR ALVESTA KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 2006-08-31 2 FÖRORD... 3 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 4

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018

Läs mer

Program för full delaktighet. Norrköpings kommun

Program för full delaktighet. Norrköpings kommun Program för full delaktighet Norrköpings kommun 2009-2012 Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2009 21 Inledning FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger i artikel 1: Alla människor

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 2021 1 Målsättning med tillgänglighetsarbetet Övergripande mål Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen Herrljunga Kommun Box 201 524 23 Herrljunga Tel. 0513-170 00 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning - baserat på FN:s standardregler för delaktighet och

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet

Läs mer

POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR OMRÅDE FUNKTIONSHINDER

POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR OMRÅDE FUNKTIONSHINDER 1 (3) POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR OMRÅDE FUNKTIONSHINDER Förord De politiska inriktningsmålen är ett komplement till gällande lagstiftning, lagar och förordningar som reglerar stöd och service för målgruppen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN. Måldokument

HANDIKAPPOLITISK PLAN. Måldokument Maj 2007 Agenda 22 är att förverkliga FN: s standardregler genom att ta fram handikappolitiska planer HANDIKAPPOLITISK PLAN dokument Riksdagen antog den 31 maj 2000 handlingsplanen Från patient till medborgare

Läs mer

Handikappolitiskt program Landstinget Blekinge

Handikappolitiskt program Landstinget Blekinge Handikappolitiskt program Landstinget Blekinge Handikappolitiskt program 1(22) Innehållsförteckning Handikappolitiskt program för Landstinget Blekinge... 4 1. Landstingets handikappolitiska idé och vision...4

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Handikappolitiskt program om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. med åtgärdsprogram för

Handikappolitiskt program om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. med åtgärdsprogram för Handikappolitiskt program om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder med åtgärdsprogram för 2003-2007 Antagen av Kommunfullmäktige 2003-11-26 56 1 Sammanfattning... 3 1. Så här tog vi

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun

Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 12(50) Ks 51 (forts) Dnr 2013-000300 Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun Ordförande kommer första att fråga på grundförslaget och sedan på

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106 2001-11-26 Kf 32 1 Kf 128 rev. 2005-11-28 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN 22 FN:s STANDARDREGLER 1, 5, 6, 7, OCH 10 2 REVIDERING 2005 Kommunens

Läs mer

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Nacka kommun har en handikappolicy. Syftet med den är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Ett delaktigt Linköping

Ett delaktigt Linköping Linköpings funktionshinderpolitiska program Dokumenttyp: Program Antaget av: Fullmäktige 2017-01-24, 5 Status: Antagen Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2015-282

Läs mer

Handikappolitiskt Program för Strängnäs kommun Livskvalitet genom tillgänglighet och ökad medvetenhet

Handikappolitiskt Program för Strängnäs kommun Livskvalitet genom tillgänglighet och ökad medvetenhet STRÄNGNÄS KOMMUN Dnr. 50/2002-770 Handikappolitiskt Program för Strängnäs kommun Livskvalitet genom tillgänglighet och ökad medvetenhet Antaget av KF 288/2003 1 FÖRORD Strängnäs kommuns handikappolitiska

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KARLSKRONA KOMMUN - En kommunal handlingsplan baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. SAMMANFATTNING Människor

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2010.163.2 Antaget av kommunfullmäktige 2011-02-21 Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bakgrund Alla invånare i Malung-Sälens kommun ha möjlighet att bidra till kommunens utveckling

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder 2 INLEDNING Smedjebackens

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Handikappolitiskt program för Skövde kommun

Handikappolitiskt program för Skövde kommun Handikappolitiskt program för Skövde kommun Skövde - en kommun för alla Antaget av kommunfullmäktige 26 augusti 2002 Förord. Skövde fullmäktige har nu antagit ett nytt handikappolitiskt program. Ett viktigt

Läs mer

Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program. Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande

Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program. Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande Antaget av kommunstyrelsen den 1 december 2008 1 2 Innehållsförteckning Förord 4 Program för delaktighet,

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Dnr 2009-KS0424 739 Antaget av kommunfullmäktige 2010-05-26, KF 49 Sid 2 av 8 Inledning

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-05-12 60 Ansvarig: Rådet för funktionshinderfrågor Revideras: Följas upp: PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet för alla Kommunfullmäktige har beslutat om Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12.

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. ansvar 12. Aktivitetsmål Kommunala Handikapprådet (KHR)

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN - alla nämnders ansvar Antaget av kommunfullmäktige november 2000 Innehållsförteckning STYRSYSTEM 3 Nationella styrdokument Kommunala styrdokument Lokal

Läs mer

Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun

Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 2006, 167 Dnr KS/2006:422-730 1 (17) Innehåll Förord 3 1 Bakgrund och syfte 4 2 Standardregler och nationell handlingsplan

Läs mer