Handikappolitiskt program för Vara kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikappolitiskt program för Vara kommun"

Transkript

1 Handikappolitiskt program för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige , 40

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning...2 FN:s standardregler...2 Nationell handlingsplan...3 Förverkliganden...3 Vara kommuns handikappolitiska program...4 Inriktningsmål...4 Förutsättningar... 5 Konventionsartikel 8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning...5 Konventionsartikel 25 Hälsa...5 Konventionsartikel 26 Habilitering och rehabilitering...6 Huvudområden... 7 Konventionsartikel 9 Tillgänglighet...7 Konventionsartikel 24 Utbildning...7 Konventionsartikel 27 Arbete och sysselsättning...8 Konventionsartikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet...8 Konventionsartikel 17 Skydd för den personliga integriteten...9 Konventionsartikel 22 Respekt för privatlivet...9 Konventionsartikel 23 Respekt för hem och familj...9 Konventionsartikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott...9 Genomförande Konventionsartikel 4 Allmänna åtaganden...11 Konventionsartikel 33 Nationellt genomförande och övervakning...12 Konventionsartikel 32 Internationellt samarbete...13 G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\PROGRAM\Handikappolitisktprogram doc

3 Sidan 1 Inledning Bakgrund I ett historiskt perspektiv har människor med funktionsnedsättning allt för ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhällslivet. Detta då funktionshinder i stor utsträckning är en följd av brister i samhället. Därför är det genom samhällsförändringar möjligt att eliminera funktionshinder. I tätorter handlar mycket om hur gator, gångvägar etc. bör utformas för att människor med funktionsnedsättning på ett säkert och komfortabelt sätt ska kunna nå olika målpunkter inklusive kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter. 1 Dagens handikappolitik bygger på full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde - en person med funktionsnedsättning ska inte betraktas som föremål för särskilda åtgärder utan ses som en medborgare med rättigheter och skyldigheter. 2 Beaktande av de behov som människor med funktionsnedsättning har måste därför tas överallt i samhället: i samhällsplaneringen, bostadsbyggandet, utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden, i socialförsäkringssystemet och kulturlivet. För att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra och kunna fullgöra sina skyldigheter krävs därför att samhället och den omgivande miljön är tillgänglig. Det gäller såväl den fysiska tillgängligheten som tillgänglighet till information och service, vård och stöd, kultur och fritidsaktiviteter. 3 Definition Genom ett beslut 2007 i Socialstyrelsens terminologiråd är begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre synonymer. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd, medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Termen handikapp utgår, förutom som en del i sammansättningar som exempelvis handikappolitik, handikappförbund, handikapptoalett o.s.v. 4 1 Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare s.55 2 Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare s Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare s Socialstyrlesens terminlogibank,

4 Sidan 2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Den 13 november 2008 sade riksdagen ja till att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sedan den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del. Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, men den skapar inte i sig några nya rättigheter. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Detta markeras genom att konventionen betonar betydelsen av att integrera frågor om funktionshinder som en väsentlig del i relevanta strategier för hållbar utveckling. Vidare uttrycker konventionen viss oro för att personer med funktionsnedsättning, trots olika instrument och åtaganden, fortsätter att möta hinder för deltagande som likvärdiga samhällsmedlemmar i alla delar av världen. Konventionen poängterar även betydelsen av individuellt självbestämmande och oberoende för personer med funktionsnedsättning, däribland friheten att göra egna val. Konventionen understryker vikten av tillgången för personer med funktionsnedsättning till den fysiska, sociala, ekonomiska och kulturella miljön. Vidare betonar konventionen tillgången till vård, omsorg och utbildning liksom till information och kommunikation för fullt åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionens grundläggande principer är: a. respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende, b. icke-diskriminering, c. fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, d. respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten, e. lika möjligheter, f. tillgänglighet, g. jämställdhet mellan kvinnor och män, h. respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet. FN:s standardregler Hösten 1993 antog FN:s generalförsamling standardregler, vars grundtanke är att skapa delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Reglerna ligger till grund för den handikappolitik vi har i Sverige idag. I de 22 reglerna preciseras vilka förutsättningar som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga och jämlika i samhället. FN:s standardregler ställer politiska och moraliska krav som den svenska regeringen ställer sig bakom. Reglerna är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna, men alla i

5 Sidan 3 samhället - regeringen, myndigheter, kommuner, företag, organisationer med flera - har ett ansvar för att FN:s standardregler blir verklighet. 5 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har till syfte att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionen har dock inte inneburit några nya rättigheter, varför FN:s standardregler fortfarande är vägledande och moraliskt förpliktigande för handikappolitiken i Sverige. Föreliggande program tar sin utgångspunkt i konventionsreglerna och i standardreglerna. I detta program är standardreglerna citerade och skrivna med kursiv stil. Nationell handlingsplan Sveriges regering har i proposition 1999/2000:79, Från patient till medborgare, uttryckt en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Denna är en del i utvecklingen mot uppfyllandet av FN:s standardregler. De nationella målen är: - en samhällsgemenskap med mångfald som grund, - att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, - jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: - att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder, - att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, - att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Enligt regeringens bedömning bör följande arbetsområden prioriteras under de närmaste åren: - att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, - att skapa ett tillgängligt samhälle, samt - att förbättra bemötandet. Förverkliganden För att förverkliga konventionen och standardreglerna måste handikapperspektivet finnas med på alla nivåer i samhället och i alla verksamheter. Först då nås målet att människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som andra. Det handikappolitiska programmet bör vara ett 5

6 Sidan 4 levande dokument och de regler som ska följas bör behandlas och beslutas inom ramen för varje nämnds ansvarsområde. Därför ska också kostnader till följd av programmets handlingsplan behandlas i anslutning till det gängse arbetet med verksamhets- och investeringsplan. 6 Av de 22 standardreglerna anger de fyra första reglerna vilka förutsättningar som krävs för att uppnå delaktighet. De följande åtta lyfter fram viktiga huvudområden för delaktighet. De tio sista reglerna beskriver redskap som kan användas för genomförande och hur reglerna kan omsättas i praktisk handling. Observera att med ordet stat i FN:s standardregler åsyftas i det här fallet kommun. Vara kommuns handikappolitiska program Detta handikappolitiska program ska ses som en tolkning och precisering av Vara kommuns ambitioner på handikappområdet. Det ersätter inte aktuell lagstiftning på området. Programmet ersätter inte heller Vara kommuns olika styr- och ledningsdokument. Det handikappolitiska programmet ska dock beaktas i samband med framtagandet av dylika dokument. Programmet följer den struktur som finns vad gäller målformuleringar och innehåller inriktningsmål som anger den riktning som kommunens politiker har angett för de olika områdena. Dessa bryts ner i effektmål för att sedan bli operativa mål, vilket anger vilka aktiviteter som ska ske. en är kopplade till de 22 standardreglerna och återfinns i detta dokument. De operativa målen återfinns i den handlingsplan som hör till detta program. Inriktningsmål och effektmål är angivna i presens för att markera hur det ser ut när målet är uppnått. Det handikappolitiska programmet ska vara ett levande dokument i alla nämnder och regelbundet följas upp. Till detta program finns en handlingsplan, vilken årligen ska följas upp. Inriktningsmål I Vara kommun ska alla invånare ges möjlighet till ett normalt och självständigt liv. 6 Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare s. 31

7 Sidan 5 Förutsättningar En viktig förutsättning för att uppnå målet om delaktighet på lika villkor är att medlemsstaterna aktivt arbetar för att öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning. Staterna måste också ta ansvar för att det finns effektiv medicinsk vård, behandling och rehabilitering. Andra viktiga förutsättningar är att tillgången till stöd och service garanteras och att det finns hjälpmedel som kan bidra till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer oberoende i det dagliga livet. 7 Konventionsartikel 8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 8 bl.a. att höja medvetenheten och främja en positiv inställning i hela samhället om personer med funktionsnedsättning samt främja respekten för deras rättigheter och värdighet Standardregel 1 - Ökad medvetenhet Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med. Medvetenheten inom kommunen om människor med funktionsnedsättning, deras rättigheter, behov och möjligheter har ökat. Konventionsartikel 25 Hälsa Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 25 bl.a. att säkerställa tillgången till hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Det innebär t.ex. att staterna ska erbjuda samma utbud, kvalitet och standard avseende gratis eller subventionerad sjukvård samt kräva att hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller vård av samma kvalitet som till andra. Standardregel 2 - Medicinsk vård och behandling Staterna bör ansvara för att effektiv medicinsk vård och behandling finns tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Allmänt Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar personer som bor i särskilda boendeformer och de som vistas i kommunens dagverksamhet. Vidare omfattas sjukvård i hemmet och hemsjukvård (ej läkarinsatser - det är Västra Götalandsregionens ansvar). Alla som har behov av kommunens hemsjukvård får tillgång till den enligt fastställda kriterier. 7 Prop. 1999/2000: 79 Från patient till medborgare s. 21

8 Sidan 6 Effektiv medicinsk vård och behandling inom kommunens ansvarsområden finns tillgänglig för alla kommuninvånare. Konventionsartikel 26 Habilitering och rehabilitering Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 26 bl. a. att vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga samt fullt inkluderande av livets alla aspekter. Vidare ska konventionsstaterna främja tillgång till, kännedom om och användning av hjälpmedel och teknik. Standardregel 3 - Rehabilitering Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds för människor med funktionsnedsättning för att kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. Allmänt Kommunen har ansvar för rehabilitering/habilitering i särskilda boendeformer, inom dagverksamheten och för dem som har hemsjukvård. Den rehabilitering som erbjuds inom det kommunala ansvarsområdet ger alla kommuninvånare möjligheter att så långt som möjligt behålla sin självständighet och funktionsförmåga. Standardregel 4 - Stöd och service Staterna bör garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service, inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. Allmänt Största delen av det stöd och den service som ges till människor med funktionsnedsättning regleras genom lagstiftning Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Kopplat till lagstiftningen finns lokala riktlinjer och rutiner. Det stöd och den service som erbjuds inom ramen för den kommunala verksamheten ger alla kommuninvånare möjligheter att så långt som möjligt behålla sin självständighet och funktionsförmåga.

9 Sidan 7 Huvudområden I reglerna betonas betydelsen av att medlemsstaterna inser hur viktig tillgängligheten är inom alla områden. Därför ska medlemsstaterna införa handlingsprogram för tillgänglighet i den fysiska miljön och se till att människor med funktionsnedsättning får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Principen om lika möjligheter till utbildning på olika nivåer för barn, ungdomar och vuxna ska erkännas, och utbildningen bör vara en integrerad del av den ordinarie utbildningen. Medlemsstaterna ska skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att ha samma möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete oavsett var de bor. Staterna är vidare ansvariga för att människor med funktionsnedsättning får social trygghet och tillräckliga inkomster. Möjligheten att leva familjeliv och rätten till personlig integritet ska främjas. Diskriminerande lagstiftning när det gäller sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap ska motverkas. 8 Konventionsartikel 9 Tillgänglighet Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 9 bl.a. att vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra får tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Standardregel 5 - Tillgänglighet Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, ska staten a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem och b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Tillgängligheten i den fysiska miljön och tillgång till information och möjlighet till kommunikation är hög för kommunens invånare, oavsett funktionsnedsättningar. Konventionsartikel 24 Utbildning Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 24 bl.a. att erkänna rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. För att förverkliga denna rätt ska konventionerna säkerställa att ändamålsenliga, individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som ger största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling. 8 Prop. 1999/2000: 79 Från patient till medborgare s. 22

10 Sidan 8 Standardregel 6 - Utbildning Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De bör se till att sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie utbildningen. Med skola avses under denna regel även förskola och vuxenutbildning Alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, har lika möjligheter till utbildning vilken, så långt som möjligt, är integrerad i den ordinarie utbildningsverksamheten. Konventionsartikel 27 Arbete och sysselsättning Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 27 bl.a. att erkänna rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Detta ska t.ex. ske genom att konventionsstaterna främjar möjligheter till anställning och befordran för personer med funktionsnedsättning samt hjälp att finna, erhålla, bibehålla och återgå till en anställning. Standardregel 7 - Arbete Staterna bör erkänna principen att förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättning så att de ska kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna måste de ha lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete. Förutsättningar finns för att alla kommunens invånare, oavsett funktionsnedsättning, har lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete. Konventionsartikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 28 bl.a. att erkänna rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj samt rätten att kunna åtnjuta social trygghet. Standardregel 8 - Ekonomisk och social trygghet Staterna är ansvariga för att människor med funktionsnedsättning har social trygghet och tillräckliga inkomster.

11 Sidan 9 Förutsättningar finns för att alla kommunens invånare, oavsett funktionsnedsättning, har lika möjligheter till social trygghet och tillräckliga inkomster. Konventionsartikel 17 Skydd för den personliga integriteten Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 17 att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra. Konventionsartikel 22 Respekt för privatlivet Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 22 bl.a. att ingen person med funktionsnedsättning utsätts för ett godtyckligt eller olagligt ingripande i sitt privatliv, familjeliv eller hem. Konventionsartikel 23 Respekt för hem och familj Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 23 bl.a. att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika rättigheter i familjelivet. För att förverkliga detta ska konventionsstaterna lämna tidig och allsidig information, service och stöd till barn med funktionsnedsättning och till deras familjer. Standardregel 9 - Familjeliv och personlig integritet Staterna bör främja möjligheten för människor med funktionshinder att leva familjeliv. De bör främja deras rätt till personlig integritet och se till att lagar inte diskriminerar människor med funktionsnedsättning när det gäller sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap. Oavsett funktionsnedsättning, främjas kommuninvånarnas möjligheter att leva familjeliv. Konventionsartikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 30 bl.a. att erkänna rätten för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i kulturliv, rekreations- och fritidsverksamhet samt idrott.

12 Sidan 10 Standardregel 10 - Kultur Staterna ska se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor. Möjligheter och förutsättningar finns för alla kommunens invånare, oavsett funktionsnedsättning, att delta i kulturliv. Standardregel 11 - Rekreation och idrott Staterna ska vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som andra. Möjligheter och förutsättningar finns för alla kommunens invånare, oavsett funktionsnedsättning, att delta i rekreation och idrott. Standardregel 12 - Religion Staterna ska uppmuntra åtgärder som syftar till att skapa jämlika möjligheter för människor med funktionsnedsättning att utöva sin religion. Möjligheter och förutsättningar finns för alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, att utöva sin religion på samma villkor.

13 Sidan 11 Genomförande Medlemsstaterna har det yttersta ansvaret för att standardreglerna genomförs, att kunskap och forskning om funktionshindrade människors levnadsvillkor förs ut och att handikappaspekterna beaktas i alla relevanta policy- och planeringssammanhang. Staterna har också ansvar för att det skapas en rättslig grund för åtgärder som leder till delaktighet, att den ekonomiska politiken verkar i samma riktning och att det sker en samordning av handikappfrågorna nationellt. Betydelsen av att handikapporganisationerna involveras betonas. 9 Konventionsartikel 4 Allmänna åtaganden Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 4 bl.a. att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag. Detta ska t.ex. ske genom att konventionsstaterna vidtar ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, genomför eller främjar forskning och utveckling, främjar utbildning för specialister och personal samt samråder och aktivt involverar personer med funktionsnedsättning genom de organisationer som organiserar dem. Standardregel 13 - Kunskap och forskning Staterna tar det yttersta ansvaret för att kunskap om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samlas in och sprids och också för att stöd ges till forskning på alla områden, inklusive det som är till hinder i deras liv. Information om levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning samlas och sprids för att öka möjligheten till ett självständigt liv för alla kommuninvånare. Standardregel 14 - Policy och planering Staterna ska se till att handikappaspekterna beaktas i alla relevanta policysammanhang och i all planering på riksnivå. Delaktighet och jämlikhet för alla kommunens invånare, oavsett funktionsnedsättning, beaktas i alla relevanta sammanhang och åtgärder som krävs för att skapa lika möjligheter för alla prioriteras. 9 Prop. 1999/2000: 79 s. 22

14 Sidan 12 Standardregel 15 - Lagstiftning Staterna har ansvaret för att det skapas en rättslig grund för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Standardregel 16 - Ekonomisk politik Staterna har det ekonomiska ansvaret för nationella handlingsprogram och åtgärder som ska tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Standardregel 17 - Samordning Staterna är ansvariga för att nationella samordningskommittéer eller liknade organ inrättas, som säkerställer att handikappfrågor samordnas. Standardregel 18 - Handikapporganisationer Staterna bör erkänna handikapporganisationernas rätt att representera människor med funktionsnedsättning på riks-, regional och lokal nivå. Staterna bör också erkänna handikapporganisationernas rådgivande roll när det gäller att fatta beslut i handikappfrågor. Kommunen ansvarar för att säkerställa att representanter för invånare med funktionsnedsättning finns med och har en rådgivande roll när det gäller beslut i frågor som berör dem. Standardregel 19 - Personalutbildning Staterna är ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning för all personal som deltar i planeringen och genomförandet av program och service för människor med funktionsnedsättning. Alla förtroendevalda och all kommunal personal har erforderliga kunskaper om funktionsnedsättningar. Konventionsartikel 33 Nationellt genomförande och övervakning Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 33 bl.a. att upprätta ett system för att främja, skydda och övervaka genomförandet av denna konvention.

15 Sidan 13 Standardregel 20 - Nationell granskning och utvärdering Staterna är ansvariga för fortlöpande granskning och utvärdering av nationella program och tjänster för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Det handikappolitiska programmet och dess handlingsplan granskas och följs upp regelbundet för att tillförsäkra att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, har samma möjlighet till delaktighet och jämlikhet som andra. Konventionsartikel 32 Internationellt samarbete Konventionsstaterna åtar sig genom artikel 32 bl.a. att erkänna betydelsen av internationellt samarbete och dess främjande till stöd för ansträngningar på det nationella planet att förverkliga denna konventions syfte och mål. Standardregel 21 - Tekniskt och ekonomiskt samarbete Stater, både industri- och utvecklingsländer, har ett ansvar för att tillsammans förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna. Standardregel 22 - Internationellt samarbete Staterna ska delta aktivt i internationellt samarbete när det gäller åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Kommunen är positiv till att understödja alla initiativ till att utöka det internationella samarbetet för att förbättra levnadsförhållandena för invånare med funktionsnedsättning.

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet för alla Kommunfullmäktige har beslutat om Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE HANDIKAPPOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8 2008-05-02 DNR 172-08-006 SDN 2008-05-22 Handläggare: Susanne Rydberg-Lif Telefon: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

Full delaktighet i Håbo

Full delaktighet i Håbo Full delaktighet i Håbo 2016-2019 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 4 Bakgrund 4 Kommunala Handikapprådet i Håbo 5 Handikapprörelsens samarbetsorgan i Håbo 5 Syfte 6 Ambition

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ingenting om oss utan oss

Ingenting om oss utan oss Ingenting om oss utan oss Handlingsprogrammet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk lagstiftning. Syftet med handlingsprogrammet är att vägleda och

Läs mer

Att kunna leva ett obehindrat liv

Att kunna leva ett obehindrat liv Att kunna leva ett obehindrat liv Fagersta kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, 52 U:\Kansliet\Författn \Handikappolitiska prg. KF 2010-06-22, 52 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla!

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! 1 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Vad är ett handikappolitiskt program? 4 Vad är ett handikapp? 5 Hur har programmet arbetats

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunledningskontoret KSKF/2016:132 Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 Antaget av kommunfullmäktige den 9 februari 2017, 8

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Funktionshinderpolitik. - En Fråga om Mänskliga Rättigheter

Funktionshinderpolitik. - En Fråga om Mänskliga Rättigheter Funktionshinderpolitik - En Fråga om Mänskliga Rättigheter Grunderna i funktionshinderspolitiken Mille Salomaa Lindström Myndigheten för delaktighet: Vi är ett kunskapsnav som bidrar till genomförandet

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen Herrljunga Kommun Box 201 524 23 Herrljunga Tel. 0513-170 00 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning - baserat på FN:s standardregler för delaktighet och

Läs mer

Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning [? G- _ NOSJ0 11 Il }) -- -- - kommun Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handlingsplanen gäller 2016-2020 enligt beslut i kommunfullmäktige april 2016 Handlingsplan om rättigheter

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22

Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22 Antaget av Kommunfullmäktige 2001-02-28, 13 Handikappolitiskt program för Krokoms kommun AGENDA 22 Förord I december 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt 22 internationella standardregler för att

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Handläggare: Elisabet Åman Landstingsstyrelsen Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) Ärendet

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 2021 1 Målsättning med tillgänglighetsarbetet Övergripande mål Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

Läs mer

Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program. Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande

Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program. Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande Antaget av kommunstyrelsen den 1 december 2008 1 2 Innehållsförteckning Förord 4 Program för delaktighet,

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 Sid 1 (22) Dnr 2001:452 1. Utgångspunkter En grundläggande utgångspunkt för det handkappolitiska programmet är Gävle Vision

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-05-12 60 Ansvarig: Rådet för funktionshinderfrågor Revideras: Följas upp: PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun

Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 12(50) Ks 51 (forts) Dnr 2013-000300 Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun Ordförande kommer första att fråga på grundförslaget och sedan på

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Funktionshinder och Agenda Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet

Funktionshinder och Agenda Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Funktionshinder och Agenda 2030 Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Dagens frågeställningar Varför behövs funktionshinderspolitik? Vad är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun

Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun Handikappolitiskt program för Bollnäs kommun En kommunal handlingsplan baserad på FN:s Standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Februari 2002 Förord Socialnämnden

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN Kf 53/2006 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR ALVESTA KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 2006-08-31 2 FÖRORD... 3 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 4

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor Styrdokument 1 (5) 2014-06-24 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-09-18 x, att gälla fr.o.m. 2015 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentig: Kanslichefen Reviderad: revideras senast 2018-12-31

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag. Mönsterås 1 oktober. Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag. Mönsterås 1 oktober. Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag Mönsterås 1 oktober Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet Nationellt mål för funktionshinderspolitiken Det nationella målet för funktionshinderspolitiken

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Jeanette Nordin, Uppdragsstrateg Omsorgsförvaltningen december 2016 Agenda Syfte med programmet Varför ett funktionshinderpolitiskt program

Läs mer

Handikappolitiskt program om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. med åtgärdsprogram för

Handikappolitiskt program om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. med åtgärdsprogram för Handikappolitiskt program om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder med åtgärdsprogram för 2003-2007 Antagen av Kommunfullmäktige 2003-11-26 56 1 Sammanfattning... 3 1. Så här tog vi

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer