FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder"

Transkript

1 Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen FN:s Olika konventioner Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering Konventionen om barnets rättigheter Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Konventionen om skydd för rättigheterna för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar Konventioner är juridiskt bindande för stater som ratificerat dem, d v s undertecknat och åtagit sig att följa dem. Landets lagstiftning ska stämma med de krav som en konvention ställer. Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Annars begår landet konventionsbrott Arbetet med Konventionen om rättigheter för personer med Sverige föreslog 1989 i FN en konvention för personer med FN:s 22 Standardregler antogs fattade FN beslut om att ta fram en konvention Förslag i augusti 2006 FN:s Generalförsamling antog konventionen 13/ och ett fakultativt protokoll Jan Eliasson satt ordförande Svenska regeringen - Maria Larsson skrev under i New York 30/ Riksdagen ratificerade 15/ Konventionen i kraft 15/ Hittills har 147 länder skrivit under konventionen, 90 protokollet 95 länder har ratificerat konventionen och 58 protokollet Omfattar 192 medlemsländer och ca 650 miljoner människor = ca 10% av jordens befolkning

2 Konventionen om rättigheter för personer med Konventionens originalspråk är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska Konventionen om rättigheter för personer med Konventionen består av: Förord, som inte är lagligen bindande och är ingen artikel Artiklarna 1-4 som beskriver grundläggande principer Artikel 5-30 som är rättighetsartiklar Artikel som är procedurregler. De reglerar hur genomförande, uppföljning och övervakning av konventionen ska gå till Artikel 1 Syfte och begreppet människor med Syftet full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Inga nya rättigheter tydliggör befintliga rättigheter Personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska ar Artikel 2 Definitioner Kommunikation - exempelvis annat språk, textning, punktskrift, tillgängliga multimedier, lättläst, tillgänglig informations- och kommunikationsteknik (IT) Språk - bland annat talade och tecknade språk och andra former av icke talade språk Diskriminering på grund av - varje form av negativ särbehandling som hindrar människor med från att ta del av sina mänskliga rättigheter Skälig anpassning - sådana nödvändiga anpassningar som kan behövas för att människor med ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter Universellt utformade - produkter, miljöer, program och tjänster ska utformas så långt möjligt för att kunna användas av alla utan anpassning eller specialutformning.

3 Artikel 3 Allmänna principer Respekt för människors lika värde och självständighet, deras oberoende och frihet att göra egna val Icke-diskriminering (förtydligas i artikel 5) Full delaktighet i samhället Respekten för olikheter och accepterandet av att människor med är en del av mänsklighetens mångfald och natur Lika möjligheter Tillgänglighet (förtydligas i artikel 9) Jämställdhet mellan män och kvinnor (förtydligas i art. 6) Respekt för utvecklingen av förmågorna hos barn med och respekt för barnens rätt att bevara sin identitet (förtydligas i artikel 7) Artikel 4 Allmänna åtaganden Staten åtar sig att respektera, skydda och att främja bestämmelserna i konventionen Lovar ändra lagarna och sitt arbete - få de rättigheter som finns Lovar att ändra på lagar och regler så att människors åsikter om inte diskriminerar Lovar att skydd och rättigheter ska finnas med i alla planer Lovar att göra allt som behövs för att organisationer och företag inte diskriminerar Lovar att se till att det finns forskning om att anpassa saker, service etc Forts. Lovar att forska om ny teknik och hjälpmedel Det ska finnas regler om tillgänglighet Lovar att informera om hjälpmedel, teknik, stöd och service Lovar att göra så mycket de kan och samarbeta med andra länder Lovar att samarbeta med personer med och deras organisationer Ingenting i denna konvention ska göra så att några mänskliga rättigheter blir sämre eller försvinner Den här konventionen ska gälla i alla delar av en stat. Det ska inte finnas några undantag Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering Alla människor är lika inför lagen och har rätt till lika skydd och förmåner. Staterna ska förbjuda all diskriminering på grund av. Positiv särbehandling som syftar till att människor med ska uppnå jämlikhet, är inte diskriminering Artikel 6 Kvinnor med Av artikeln framgår att kvinnor och flickor med är utsatta för flerfaldig diskriminering. Staterna ska därför särskilt uppmärksamma att de har tillgång till alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter Artikel 7 Barn med Barn med samma rättigheter som andra barn Samhället ska först och främst tänka på barnet när något görs där barn finns med Barn med får tala om hur de vill ha det. De ska få stöd och man ska tänka på deras ålder när man lyssnar på vad de säger

4 Artikel 8 Medvetandegörande om situationen för personer med Se till att fler får kunskap om personer med och visar respekt för dem Arbeta mot människors gamla och felaktiga åsikter om Arbeta för att fler förstår att personer med har kunskaper och att de kan göra mycket Informera och se till att tidningar och tv berättar om Visa att personer med kan göra mycket på arbetsplatser Skolorna ska lära ut respekt för personer med Uppmuntra tidningar och tv att berätta om personer med Se till att det finns utbildningar som ger mer kunskap om och rättigheter Artikel 9 Tillgänglighet Hus, vägar, bilar, skolor, sjukhus, arbetsplatser och liknande ska vara tillgängliga Information och olika slags service ska vara tillgänglig Det ska finnas regler för hur en service för alla ska vara tillgänglig De som ger service till alla i ett samhälle ska tänka på att den också är tillgänglig för alla Alla som ger service ska få utbildning om tillgänglighet Hus som är till för alla ska ha lättläst information och information i punktskrift Det ska finnas service, till exempel ledsagare och olika slags tolkar, i hus som är till för alla Ska få det stöd de behöver för att få information Kan använda ny teknik, till exempel internet Uppmuntra ny teknik för att få information och se till att den finns så fort och billigt som möjligt Artikel 10 Rätten till liv Varje människa har rätt till livet och varje land ska säkerställa att människor med får denna rätt på samma villkor som andra Artikel 11 Risksituationer och humanitära nödlägen Staterna ska säkerställa skydd och säkerhet för människor med som är i risksituationer, som väpnade konflikter, humanitära nödlägen och naturkatastrofer Artikel 12 Likhet inför lagen Alla lagar ska gälla på samma sätt som för andra Se till att personer med får det stöd de behöver i en domstol Se till att domstolarna följer de mänskliga rättigheterna, visar respekt för människor, är rättvisa och inte lyder någon annan. En myndighet ska kontrollera domstolarna. Myndigheten ska inte lyda någon annan. Samma rätt som andra att äga eller ärva hus eller saker. De ska ha samma möjlighet att låna från banker eller liknande och kunna kontrollera sin ekonomi. Ingen ska kunna ta något från en person med Artikel 13 Tillgång till rättssystemet Rätt till hjälp från domstolarna som andra Anpassat stöd om de är vittnen eller med i undersökningar Alla som arbetar i domstolar, poliser och personal i fängelser ska få utbildning om hur livet ser ut för människor med

5 Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet Se till att personer med har rätt till frihet och personlig säkerhet som andra De ska inte förlora sin frihet utan att det finns något riktigt skäl och lagen ska följas Det ska vara förbjudet att ta ifrån en person frihet för att personen har en Om friheten tas ifrån en person med ska personen behandlas som de mänskliga rättigheterna och denna konvention säger Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Ingen människa med får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Ingen får utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment. Artikel 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp Staterna ska vidta åtgärder för att skydda människor med mot utnyttjande, våld och misshandel. Det gäller i och utanför hemmet, däribland på institutioner och i särskilt boende. Staterna ska också ta hänsyn till könsrelaterade aspekter i det här sammanhanget. Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten Alla människor med ska möta respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra Artikel 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap Rätt till fri rörlighet, Frihet att välja var de vill bo och till ett medborgarskap på samma villkor som andra Barn ska registreras vid födelsen och ska ha rätt till ett namn och till en nationalitet. De har rätt att så långt möjligt känna sina föräldrar och bli vårdade av dem Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället Kunna välja var man vill bo Vem eller vilka man vill leva - inte vara tvungen att bo i särskilda bostäder Rätt till service hemma och stöd för att kunna delta i samhället Service och platser som är till för alla ska vara tillgängliga även för personer med

6 Artikel 20 Personlig rörlighet Alla ska kunna röra sig så mycket som möjligt på det sätt som de kan och vill Det ska finnas bra hjälpmedel och stöd och service, till ett pris som personerna kan betala Det ska finnas utbildning i att röra sig för personer med och deras personal De som tillverkar hjälpmedel skall uppmuntras att tänka på vad personer med behöver Artikel 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information Åtgärder ska vidtas för att kunna utöva yttrandefrihet, åsiktsfrihet och kunna ta emot och ge information. Möjlighet att använda till exempel teckenspråk och punktskrift liksom alla andra medel, former och format som kan göra kommunikationen tillgänglig Artikel 22 Respekt för privatlivet Rätt till ett privatliv. Ingen får göra något som personen eller familjen inte vill Ingen får läsa en persons brev eller liknande Samma skydd som andra i lagen mot sådant Frågor om personens hälsa eller träning är sekretessbelagda som för andra Artikel 23 Respekt för hem och familj Ingen diskriminering när det gäller äktenskap, familj, att vara förälder och att vara tillsammans med någon Alla ska ha rätt att gifta sig och bilda familj. Båda ska vara överens om det och vilja det själva. Själva bestämma hur många barn de ska ha och när - få information och preventivmedel Få behålla sin möjlighet att få barn precis som andra Samma rättigheter som andra när det gäller förmyndare, god man, vem som ska vårda deras barn och vid adoption forts. Man ska alltid tänka först på vad som är bäst för barnet Få stöd så att de kan ta ansvar för sina barn Barn med ska ha samma rätt i familjen som de andra. Få information och stöd för att hindra att barn med göms eller lämnas bort Ett barn ska inte tas ifrån sina föräldrar om föräldrarna inte vill det, utom barnet far illa. Ett barn ska aldrig tas ifrån sina föräldrar för att barnet eller föräldrarna har en Om släktingar inte kan ta hand om barnet ska en annan familj utses eller något familjelikt Artikel 24 Utbildning Få utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, så att de inte diskrimineras Alla ska så mycket som möjligt kunna utveckla vad de är bra på och kan Skolorna ska visa respekt för att människor är olika Få samma utbildning som andra. Den ska vara gratis och bra. De ska få utbildning efter grundskolan där de bor Det ska finnas anpassning efter vad en person behöver Få stöd så att de kan gå på samma utbildning som andra Lära sig sådant som gör att de kan vara med i samhället

7 Forts. Det ska finnas undervisning på punktskrift och andra sätt att läsa och skriva på, i att röra sig, hitta och ge varandra stöd Undervisning i teckenspråk och andra språk för döva eller för synskadade Se till att alla kan lära sig teckenspråk om de behöver det och arbeta för att teckenspråket är godkänt som ett språk som alla andra språk Se till att skolorna anställer lärare som kan teckenspråk och punktskrift Utbildningen ska ge kunskap om och om ny teknik och material för personer med Se till att personer med kan gå på universitet, vuxenutbildning och utbildning till olika yrken på samma sätt som andra Artikel 25 Hälsa Rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering på grund av en Ska erbjudas samma utbud och kvalitet som till andra av gratis eller subventionerad hälsooch sjukvård Vården ska utföras i samråd med den enskilde Får inte diskrimineras i fråga om sjuk- och livförsäkringar Artikel 26 Habilitering och rehabilitering Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut Det ska finns habilitering och rehabilitering i hela landet Få undersökning så tidigt som möjligt Få träning så att de kan vara med i samhället. De ska själva bestämma om de vill ha det. Träningen ska finnas så nära de bor som möjligt även på landet Utbildning för personal som arbetar med habilitering och rehabilitering Se till att det finns hjälpmedel och teknik som passar personer med i deras habilitering och rehabilitering Artikel 27 Arbete och sysselsättning Rätt till arbete som andra Få lön och kunna leva på sitt arbete. Arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga Det ska finnas lagar rätt att vara kvar på sitt arbete även när de har fått en Förbjuda diskriminering när det gäller alla olika slags arbeten, anställning, att ha kvar sin anställning och se till att arbetena är säkra och inte farliga Samma rätt som andra till arbeten som är rättvisa och bra Alla ska ha samma möjligheter och samma lön för samma arbete. Samma rättigheter i fackföreningar som andra Få hjälp att välja yrke, utbildning till yrken och få stöd av arbetsförmedlingen Forts. Få anställning och få bättre jobb och kunna få tillbaka sitt gamla jobb Kunna starta företag Staten ska anställa personer med Företag ska anställa och det ska finnas regler mot att anställda behandlas sämre än andra på grund av att de har en Stöd och bidrag till företag så att de kan anställa Arbetsplatserna ska vara anpassade för de som arbetar där Kunna byta arbete för att lära sig mer Få rehabilitering för att kunna ha kvar sitt arbete eller börja arbeta igen Inte bli tvingade att arbeta eller att arbeta utan lön Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet Rätt till ett bra liv - tillräckligt med mat, kläder och en bra bostad Rent vatten precis som andra och den service och det stöd de behöver Trygghet och kamp mot fattigdom när det gäller kvinnor, flickor och äldre personer med Personer med och deras familjer som lever fattigt, ska få stöd av staten för sådant de behöver. De ska få utbildning, råd, ekonomiskt stöd och vård som hjälper familjen Det ska finnas planer för bostäder Samma rätt till pension som andra

8 Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet Kunna rösta Material som är lätta att förstå och använda Lokaler och annat ska vara tillgängliga Få hjälp av en person när de ska rösta. Själva kunna bestämma vilken person de vill ha hjälp av Inte behöva tala om för någon vad de röstat på. Ingen ska hota en person så att den röstar på ett särskilt sätt Kunna vara med i politiken så att människor kan rösta på dem Allt ska vara tillgängligt så att personen kan arbeta i politiken eller åt staten De ska få det stöd och den teknik som behövs, så att de inte blir diskriminerade Kunna vara med i föreningar och organisationer i hela landet och tillsammans med andra länder Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott Deltagande i kulturlivet på lika villkor som andra Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga Det gäller också rekreation, fritidsverksamhet och idrottsverksamhet Få erkännande och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur Artikel 31 Insamling av statistik och information Artikel 32 Internationellt samarbete Artikeln handlar om att staterna ska samla in information, statistik och forskningsrön som gör det möjligt att ta fram riktlinjer som bidrar till genomförandet av konventionen och till att identifiera och bemöta hinder som människor med ställs inför Staterna ska se till att internationellt samarbete och internationella utvecklingsprogram omfattar människor med och är tillgängliga för dem Artikel 33 Nationellt genomförande och övervakning Det ska finnas en samordning på regeringsnivå för frågor som rör förverkligande av konventionen inom olika sektorer och på olika plan Det ska finnas ett oberoende nationellt organ som övervakar genomförandet och efterlevnaden Det civila samhället ska vara fullt delaktigt i övervakningsprocessen. Det gäller särskilt människor med och de organisationer som representerar dem Procedurreglerna Artiklarna handlar om hur tillämpning och övervakning av konventionen ska gå till i varje land och i FN, staternas rapportering till FN:s övervakningsorgan, samarbete mellan staterna med mera. I den näst sista artikeln, artikel 49, står det att konventionen ska finnas i tillgängliga format

9 Artikel 34 Kommittén för rättigheter för personer med FN har tillsatt en särskild kommitté som övervakar att konventionen efterlevs Två år efter ratificering ska en rapport lämnas till övervaktningskommittén Därefter ska rapporter lämnas vart fjärde år med uppgift om de framsteg som gjorts sedan första rapporten Frivilligt protokoll om klagorätt Varje stat väljer om de vill ratificera det fakultativa protokollet Ger den enskilde/en handikapporganisation möjlighet att klaga till övervaktningskommittén Först måste alla inhemska rättsmedel vara uttömda Fallet måste ha prövats i alla rättsliga instanser t. ex. förvaltningsdomstol, kammarrätt och regeringsrätt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) 1 Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är central förvaltningsmyndighet för samordningen av arbetet inom det handikappolitiska området. Handisam har till uppgift att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken. Handisam har även till uppgift att främja och skydda genomförandet i Sverige av FNkonventionen om rättigheter för personer med. Webbplatsen Sök: FN-konvention om rättigheter för personer med Elaine Johansson Ordförande HSO Västra Götaland Mobiltelefon: E-post:

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda 50 verktyg för våra rättigheter om förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE HANDIKAPPOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8 2008-05-02 DNR 172-08-006 SDN 2008-05-22 Handläggare: Susanne Rydberg-Lif Telefon: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handbok i FN-konventionen. - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tänk nytt, lätt och rätt

Handbok i FN-konventionen. - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tänk nytt, lätt och rätt Tänk nytt, lätt och rätt Alla förvaltningar, nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Handbok i FN-konventionen - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige i Sävsjö

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat er om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat FN DOKUMENT UNDERTECKANDE RATIFIKATION I KRAFT I RESERVATION PROP SVERIGE om 1949-12-30 1952-05-27 1952-08-25 1975:71 förhindrande och bestraffning

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Handläggare: Elisabet Åman Landstingsstyrelsen Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) Ärendet

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat er om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat FN DOKUMENT UNDERTECKANDE RATIFIKATION I KRAFT I RESERVATION PROP SVERIGE om 1949-12-30 1952-05-27 1952-08-25 1952:71 förhindrande och bestraffning

Läs mer

och regionernas nämnder, styrelser och kontor

och regionernas nämnder, styrelser och kontor FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Arbetet i kommunernas, landstingens och regionernas nämnder, styrelser och kontor Ledningen för en kommun, ett landsting eller en region

Läs mer

New York den 13 december 2006

New York den 13 december 2006 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Barnets bästa. Nyckelord: mänskliga rättigheter, likabehandling. Innehåll

Barnets bästa. Nyckelord: mänskliga rättigheter, likabehandling. Innehåll 1 Barnets bästa Material Time Age A4 45 min 10-12 Nyckelord: mänskliga rättigheter, likabehandling Innehåll En gruppdiskussion där eleverna får diskutera vilka behov ett barn har för att vara trygga, lyckliga

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Inledning. Konventionsstaterna,

Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Inledning. Konventionsstaterna, PRELIMINÄR ÖVERSÄTTNING Sverige har ännu inte ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Texten nedan är endast en preliminär informell översättning av konventionen till

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv Ett av de mest grundläggande dokumenten för allt som berör barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta gäller allt från lagstiftning,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SVENSK JURIDIK

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SVENSK JURIDIK MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SVENSK JURIDIK RATIFICERADE KONVENTIONER Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Konventionen om

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Faktahäfte Hälsa och sjukvård

Faktahäfte Hälsa och sjukvård Faktahäfte Hälsa och sjukvård Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt i konventionens artiklar

Läs mer

KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009. Riksdagsbehandling: Prop

Läs mer

Förord. Lilly Bäcklund Kommunstryrelsens ordförande. John-Gunnar Jönsson Kommunchef

Förord. Lilly Bäcklund Kommunstryrelsens ordförande. John-Gunnar Jönsson Kommunchef Förord En av fem som lever i Lycksele kommun har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, psykisk funktionsnedsättning, allergi eller

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Sammanställt på svenska av Khodadad Bahrami 3feb2014

Sammanställt på svenska av Khodadad Bahrami 3feb2014 Sammanställt på svenska av Khodadad Bahrami 3feb2014 Detta är en verktygslåda som är översatt med hjälp av elektroniska verktyg med hjälp av Khodadad Bahrami. Du hittar säkert något som passar till ditt

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET I LJUNGBY KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET I LJUNGBY KOMMUN HANDLINGSPLAN FÖR TILLGÄNGLIGHET I LJUNGBY KOMMUN Kommunala Tillgänglighetsrådet Antagen av kommunfullmäktige 82 2011-08-30-1 - FÖRORD 4 INLEDNING 5 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE 6 BAKGRUND 6 ARTIKEL 5 JÄMLIKHET

Läs mer

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter Myndigheterna har ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få full

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Mänskliga rättigheter. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om mänskliga rättigheter I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet innehållet i sex av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter liksom de övervakningsmekanismer

Läs mer