FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda"

Transkript

1 FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 1

2 FNs standardregler har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum för lättläst c Kitte Arvidsson och Centrum för lättläst, Stockholm

3 F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna och skriver avtal. I december 1993 bestämde FN om regler för rättigheter för personer med funktionshinder. De ska ge personer med funktionshinder i FNs medlemsländer möjlighet att leva som andra. Reglerna talar om varje lands ansvar för personer med funktionshinder. Reglerna ger förslag på vad landet kan göra för att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra. Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. Regering, myndigheter, företag, föreningar, ja alla i Sverige måste se till att dessa regler blir kända och att det som står i reglerna blir verklighet. Här är FNs regler för personer med funktionshinder på lättläst svenska. 3

4 P E R S O N E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R I V Ä R L D E N Personer med funktionshinder finns i alla länder i världen. De finns bland de rika och bland de fattiga. Det är väldigt olika. Många i världen har funktionshinder och det blir fler. Människor får funktionshinder av olika orsaker och de lever på olika sätt. Det beror på landet man bor i och vad landet gör för att hjälpa till. Personer med funktionshinder har ofta fått leva ensamma utan skolor, arbeten och hjälp. De har inte fått utbilda sig och träna sig. Det beror på att många människor inte vet något om funktionshinder, att de är rädda och har fördomar. Men nu håller det på att ändra sig. Nu får barnen gå i skola och vuxna får träning. Personer med funktionshinder kan själva vara med och bestämma om vilken hjälp de behöver. De bildar egna föreningar. Om man tänker på att ordna det för personer med funktionshinder klarar de bättre att leva ett eget liv. Förr tänkte man mest bara på det funktionshinder en människa hade. Nu menar man att människorna man möter och hur allting ordnas betyder mer än vilket funktionshinder man har. Man har också börjat tänka mer på personer med funktionshinder i länder där folk är fattiga. I sådana länder har många funktionshinder och många av dem är mycket fattiga. 4

5 F NS R E G L E R Ä R I N T E L AG A R FN har länge diskuterat om och arbetat för rättigheter för personer med funktionshinder var det internationella handikappåret. För några år sedan kom länderna överens om att skriva regler för att ge människor med funktionshinder rätt att leva som andra. Dessa regler är inte lagar. Länderna kan inte tvingas att följa dem. Men länderna har lovat att följa dem och se till att allt i landet också passar personer med funktionshinder. Personer med funktionshinder ska själva vara med i det arbetet. Man ska tänka särskilt på kvinnor, barn, gamla, fattiga, människor med flera och svåra funktionshinder, flyktingar och dem som på andra sätt är annorlunda. D E T K A N B L I F Ä R R E P E R S O N E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R Man kan på olika sätt hindra så att folk inte får funktionshinder. Det kan vara genom bra sjukvård, att människor äter nyttig mat, att vaccinera mot farliga sjukdomar, att se till att sjukdomar som smittar inte sprider sig. Arbetsplatser kan göras så att de inte är farliga så att människor skadas i olyckor. Många får också funktionshinder i krig och av gifter i miljön. 5

6 D E L A K T I G H E T O C H J Ä M L I K H E T Delaktighet och jämlikhet betyder att alla, även personer med funktionshinder, får samma service, hjälp och information och kan vara med på samma saker som de som inte har funktionshinder. Det betyder att alla människor är lika mycket värda och att alla ska ha samma möjligheter. Personer med funktionshinder har rätt att få stanna kvar där de bor. De ska få det stöd de behöver och som redan finns för alla andra. Det kan var skola, sjukvård, socialbidrag, hjälp med att få ett arbete. Personer med funktionshinder ska ha samma skyldigheter och ta samma ansvar som andra. 6

7 FNs re g l e r Vi stater har lovat att samarbeta för att människor ska få bättre och trygga liv, arbete och att de kan utvecklas. Vi stater har lovat att visa respekt för de mänskliga rättigheterna, för frihet, rättvisa och människors värde. De mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Vi påminner om överenskommelsen om barnens rättigheter och om rättigheter för människor som flyttat till andra länder. Vi påminner också om överenskommelsen om att kvinnor ska behandlas rättvist. Det gäller också flickor och kvinnor med funktionshinder. Vi tar också hänsyn till uttalandet om rättigheter för personer med utvecklingsstörning och andra överenskommelser man gjort i FN. Vi stater vet att krig kan ge stora skador och vi beklagar att för mycket pengar används till vapen. Vi vet att vi måste arbeta mer för att personer med funktionshinder ska få samma rättigheter som andra. Vi tycker att det är mycket viktigt att personer med funktionshinder, deras föräldrar och handikappföreningarna får vara med när man bestämmer om sådant som påverkar livet för personer med funktionshinder. Vi stater har sagt ja till dessa regler för att ge personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Vi vill att alla som gör något som påverkar livet för personer med funktionshinder ska ha kunskap om personer med funktionshinder och vad de behöver. Målet ska vara ett samhälle för alla. Vi vill också att stater ska samarbeta med varandra, med FN och med handikappföreningar. 7

8 REGEL 1 Ku n s k ap Staterna ska lära alla människor om personer med funktionshinder och deras rättigheter, om vad personer med funktionshinder behöver och om vad de kan hjälpa till med. I N F O R M AT I O N O M P E R S O N E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R Staterna ska hjälpa till med att informera om personer med funktionshinder. De ska tala om att personer med funktionshinder har samma rättigheter och skyldigheter som andra. T I D N I N G A R O C H T V Staterna ska be tidningar, radio och TV berätta om personer med funktionshinder på ett sätt som visar att personer med funktionshinder är vanliga människor. Handikappföreningarna ska vara med i det arbetet. SKO L A Staterna ska undersöka och se till att landet har skolor och utbildningar, där alla är delaktiga och jämlika. F Ö R E TAG Staterna bör be företag tänka på personer med funktionshinder. M I N A R Ä T T I G H E T E R Staterna ska se till att personer med funktionshinder får veta vilka rättigheter de har. Personer med funktionshinder kan då bli mer säkra och klara mer. Handikappföreningarna kan ge personer med funktionshinder mer kunskap om funktionshinder och vad de kan göra. Barn med funktionshinder ska få sådan kunskap i skolan. A L L A B A R N Alla barn bör få lära sig om funktionshinder. Lärarna ska ha utbildning i detta. 8

9 REGEL 2 L ä k a rv å rd Staterna ska ta ansvar för att personer med funktionshinder får vård av läkare. UP P T Ä C K A S J U K D O M A R O C H S K A D O R T I D I G T Staterna ska se till att specialister med mycket stora kunskaper får forska, upptäcka och behandla sjukdomar och skador tidigt. De kan då hindra att människor får funktionshinder. Annan vårdpersonal ska få utbildning så att de kan upptäcka skador och sjukdomar och ge rätt hjälp. UT B I L D N I N G O C H B R A A P PA R AT E R Staterna ska se till att läkare och annan vårdpersonal har utbildning och bra apparater, så att de kan ge personer med funktionshinder vård. Personalen ska kunna ge föräldrar råd, som är riktiga och sanna. Personalen ska få utbildning ofta, så att de har kunskap om nyheter. BE H A N D L I N G O C H M E D I C I N E R Staterna bör lova att personer med funktionshinder får de mediciner och den behandling de behöver för att kunna fortsätta och leva så som de gör eller ännu bättre. 9

10 REGEL 3 Träning, re h a b i l i t e r i n g Staterna bör se till att personer med funktionshinder får den träning de behöver för att kunna leva ett så fritt och eget liv som möjligt. Alla personer med funktionshinder ska få träning för att fungera bättre. De ska också få stöd och råd och få hjälp med att känna sig mer säkra på sig själva. Personer med funktionshinder och deras familjer bör få vara med och bestämma om den träning de ska få. Handikappföreningarna vet och kan mycket. Staterna ska därför lyssna på dem, när man undersöker och utvecklar olika slags träning. 10

11 REGEL 4 Stöd och serv i c e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får det stöd och den service de behöver, för att kunna leva ett eget liv. Hjälpmedel, personlig assistent och tolkservice ska finnas. H J Ä L P M E D E L Staterna ska ge stöd så att hjälpmedel kan tillverkas och provas ut. Personer med funktionshinder ska få information om hjälpmedel. I länder där det finns mycket teknisk kunskap ska man arbeta med att göra hjälpmedel bättre. I andra länder kan man göra enkla hjälpmedel i små företag. Personer med funktionshinder kan själva arbeta med att göra hjälpmedel. Staterna bör så mycket de kan se till att alla personer med funktionshinder får de hjälpmedel de behöver. Hjälpmedlen ska vara gratis eller mycket billiga så att personer med funktionshinder har råd att köpa dem. P E R S O N L I G A S S I S TA N S Staterna bör ge stöd till personlig assistans och tolkservice, särskilt till personer med flera funktionshinder. Då kan de leva som vanligt hemma, på fritiden, på arbetet och i skolan. De som har personlig assistans ska själva bestämma hur den ska skötas. 10

12 REGEL 5 H a n d i k appvänlig omgivning, info r m a t i o o c h hjälp med att samtala Staterna måste förstå hur viktigt det är för personer med funktionshinder att kunna röra sig och komma ut, att få information och att kunna samtala med andra. G ATO R O C H H U S Staterna bör se till att det finns regler för att göra gator, hus, tåg, bussar och annat handikappvänliga. De som bestämmer om hur hus, vägar, städer och andra orter ska byggas måste få information om funktionshinder. Man ska redan innan man börjar bygga bestämma hur det ska göras handikappvänligt. Man ska samarbeta med handikappföreningarna, när man skriver reglerna och när man planerar att bygga nya hus eller vägar. 12

13 REGEL 5 IN F O R M AT I O N O C H O L I K A S Ä T T AT T S A M TA L A Personer med funktionshinder bör få information om sina funktionshinder, om sina rättigheter och om den service som finns. Informationen ska vara sådan så att personen med funktionshinder själv kan förstå den. Punktskrift, kassetter, stor stil och annan teknik ska användas till personer med synskada. På samma sätt ska hörselskadade få information, som passar dem. Teckenspråkstolkar ska finnas så att döva kan samtala med andra. Teckenspråk ska finns i skolan för döva barn. Man ska också tänka på människor med andra funktionshinder, som behöver information som passar dem. T V O C H DATO R E R Staterna ska be tv, radio och tidningar om att ge information till personer med funktionshinder på deras sätt. Information genom datorer ska göras så att personer med funktionshinder också kan förstå den. Man ska fråga handikappföreningarna innan man utvecklar något nytt sätt att informera på. 13

14 REGEL 6 U t b i l d n i n g Staterna bör säga ja till lika möjligheter till utbildning för elever med funktionshinder på grundskolan, gymnasiet och på högskolan. Utbildningen ska finnas i den vanliga skolan. Det ska finnas teckenspråkstolkar och annat stöd så att elever med funktionshinder kan gå i den vanliga skolan. Föräldrar och handikappföreningar ska vara med när man planerar utbildningar. I stater där alla måste gå i skolan ska även barn med stora funktionshinder få utbildning. Man ska särskilt tänka på små barn och på kvinnor med funktionshinder. E L E V E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R I VA N L I G A S KO L O R Staterna måste ha vanliga skolor som på olika sätt passar även elever med funktionshinder. De måste se till att det finns bra läroböcker för elever med funktionshinder och bra utbildning för lärarna. S Ä R S K I L DA S KO L O R När den vanliga skolan inte räcker 14

15 R E G E L 6 kan man pröva en särskild skola för elever med funktionshinder. Den ska vara sådan att eleven får stöd och hjälp med att senare fortsätta i den vanliga skolan. Den särskilda skolan ska vara lika bra som den vanliga skolan. Elever med funktionshinder ska ha samma möjlighet till studier som andra. Staterna ska arbeta för att den särskilda undervisningen för elever med funktionshinder finns i den vanliga skolan. I vissa fall kan det vara bäst med särskilda klasser. Döva och döv-blinda barn behöver egna klasser så att de kan prata med varandra. 14

16 REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. PE R S O N E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R P Å VA N L I G A A R B E T S P L AT S E R Staterna bör ge stöd så att personer med funktionshinder kan jobba på vanliga arbetsplatser. Det kan vara genom yrkesutbildning, särskilda jobb för personer med funktionshinder, lån, pengar eller mindre skatt till företag, som anställer personer med funktionshinder. 16

17 REGEL 7 B Ä T T R E A R B E T S P L AT S E R Staterna ska också ge stöd till arbetsgivare så att de kan göra arbetsplatserna bättre för personer med funktionshinder och utveckla hjälpmedel, verktyg och ny teknik. Personlig assistent och tolkservice kan vara till hjälp så att personer med funktionshinder kan jobba på en vanlig arbetsplats. S TAT E N K A N A N S T Ä L L A P E R S O N E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R Staterna bör själva se till att personer med funktionshinder anställs av staten eller kommunen. S Ä K R A A R B E T S P L AT S E R Staterna ska se till att arbetsplatserna inte är farliga, så att människor inte skadas i arbetet. De som fått arbetsskador ska få träning och vård. A R B E T E M E D S T Ö D Målet bör alltid vara att personer med funktionshinder får ett vanligt arbete. Om de inte kan få det ska de kunna arbeta med stöd eller i små grupper. Men det är viktigt att sådana arbeten ger personer med funktionshinder möjlighet att få ett vanligt arbete senare. Staterna bör samarbeta med handikappföreningarna för att ge personer med funktionshinder utbildning och arbete. Ibland kan det behövas deltidsarbete, personlig assistent, eller särskild arbetstid. 17

18 REGEL 8 Try g g h e t Staterna har ansvar för att personer med funktionshinder har trygghet. Staterna ska se till att personer med funktionshinder får tillräckligt med pengar om de inte har någon lön, om de har för liten lön eller om de inte kan arbeta alls på grund av att de har funktionshinder. Staterna ska se till man tar hänsyn till de extra kostnader man har när man har funktionshinder. S O C I A L B I D R AG E L L E R F Ö R S Ä K R I N G Stater som ger socialbidrag eller försäkringar ska se till att personer med funktionshinder har samma rätt till det som andra. D E S O M G E R V Å R D Staterna ska se till att de som vårdar en person med funktionshinder också får trygghet och pengar. K L A R A S I G S J Ä LV Staterna ska se till att personer med funktionshinder med pension eller sjukbidrag får utbildning eller hjälp med ett arbete så att de kan klara sig mer själva och få lön 18

19 REGEL 9 Familjeliv och privatliv Staterna bör ge personer med funktionshinder stöd så att de kan leva familjeliv. Personer med funktionshinder ska ha rätt till ett privatliv. Lagar ska inte behandla personer med funktionshinder annorlunda än andra när det gäller sex, äktenskap och föräldrarskap. L E VA M E D S I N FA M I L J Personer med funktionshinder ska kunna leva med sin familj. Familjer med en medlem med funktionshinder ska få avlösare. Staten ska se till att personer med funktionshinder inte hindras att adoptera barn. Personer med funktionshinder ska kunna bo i familjehem. S E X Personer med funktionshinder får inte hindras att ha sex eller att bli föräldrar. Staterna ska se till att personer med funktionshinder får råd och stöd om de vill gifta sig och bilda familj. Personer med funktionshinder måste få kunskap om sex och hjälp med att planera om de vill ha barn eller inte. Staterna bör kämpa mot fördomar mot att kvinnor och flickor med funktionshinder har sex eller blir föräldrar. AT T B L I T V I N G A D O C H L U R A D Personer med funktionshinder och deras familjer ska få information om vad de kan göra mot olika slags övergrepp, som att man tvingas till sex eller blir lurad på sina pengar. Många personer med funktionshinder kan ha svårt att säga nej till familjemedlemmar och andra,som tvingar och lurar dem. Personer med funktionshinder måste få kunskap om hur de kan slippa sådana övergrepp och om hur de ska anmäla dem. 19

20 R E G E L 10 Ku l t u r Staterna ska se till att personer med funktionshinder kan vara med på olika slags kultur på samma sätt som andra. P E R S O N E R M E D F U N K T I O N S H I N D E R O C H D E R A S E G E N K U LT U R Personer med funktionshinder ska få möjlighet att själva dansa, spela musik, skriva böcker, spela teater och måla. Det ska de kunna göra både om de bor i stan eller på landet. De måste få uttrycka sig och också ge kulturupplevelser till andra. H A N D I K A P P V Ä N L I G A L O K A L E R Staterna ska se till att teatrar, museer, biografer och bibliotek är handikappvänliga. Böcker, filmer och teater ska göras så att även personer med funktionshinder kan ha glädje av det. 20

21 REGEL 11 Vila, nöje och idro t t Staterna ska se till att personer med funktionshinder har samma möjlighet till vila, nöjen och idrott som andra. H A N D I K A P P V Ä N L I G T Staterna bör se till att hotell, stränder, idrottsplatser och andra platser är handikappvänliga. Turistbyråer, resebyråer och hotell ska ta emot alla, även personer med funktionshinder. De ska ta hänsyn till vad personer med funktionshinder behöver. De bör få utbildning för att kunna göra det. I D ROT T Idrottsföreningar ska få stöd så att de kan göra det lättare för personer med funktionshinder att vara med på idrott. Det kan ordnas genom att idrottshallar och idrottsplatser blir handikappvänliga. Ibland behövs det särskilda tävlingar eller idrottsgrenar. Staterna bör göra det lättare för personer med funktionshinder att vara med i idrottstävlingar. Personer med funktionshinder som idrottar ska få lika bra träning som andra. De som arbetar med idrott bör samarbeta med handikappföreningarna, när de planerar idrott för personer med funktionshinder. 20

22 REGEL 12 Religion, tro och kyrka Staterna ska ge stöd till dem som hjälper personer med funktionshinder att gå i sin kyrka. Personer med funktionshinder ska kunna gå till alla slags kyrkor. Där ska de inte behandlas annorlunda än andra. Staterna bör se till att alla slags präster och andra som arbetar i kyrkorna får information om funktionshinder. Staterna ska också se till att personer med funktionshinder får böcker som handlar om tro på ett sätt så att de kan läsa dem på punktskrift, kassett, video eller lättläst. Staterna och kyrkorna bör fråga handikappföreningarna när man planerar för personer med funktionshinder. 22

23 REGEL 13 Ku n s k ap och fo r s k n i n g Staterna ska ta ansvar för att samla in all kunskap om hur personer med funktionshinder lever och ge stöd till forskning om personer med funktionshinder. Staterna bör samla och spara uppgifter om olika personer med funktionshinder och olika slags hjälp och service. Det kan de göra med hjälp av datorer. Men då måste de ta hänsyn till människors privatliv. Staterna bör också starta och ge stöd till forskning om hur personer med funktionshinder och deras familjer påverkas av landets ekonomi och politik. Staterna bör samarbeta med handikappföreningarna när undersökningarna görs. Staterna bör göra det lättare för personer med funktionshinder att vara med i forskning. Staterna ska särskilt tänka på att anställa personer med funktionshinder som kan arbeta med forskning. Staterna bör informera och berätta om funktionshinder för alla i landet. 23

24 REGEL 14 Politik och planering Staterna ska se till att man alltid tänker på personer med funktionshinder när man beslutar om något som påverkar livet för personer med funktionshinder. Staterna ska anlita handikappföreningar när man ska bestämma om sådant som kan förändra det för personer med funktionshinder. Behov och intressen hos personer med funktionshinder ska ingå i den vanlig planeringen och inte behandlas som något ovanligt. Staterna har först och främst ansvar för personer med funktionshinder i landet, men andra har också ansvar. Alla som ger stöd, service och information ska se till att även personer med funktionshinder kan använda sig av det. Staterna ska göra det lättare för kommunerna att planera så att det blir bra för personer med funktionshinder och att ordna utbildningar för anställda. 24

25 REGEL 15 L a g a r Staterna har ansvar för att personer med funktionshinder finns med i alla lagar som handlar om rättigheter och skyldigheter för personer med funktionshinder. Personer med funktionshinder måste kunna vara med i val och utnyttja sina rättigheter som andra. Handikappförbunden ska vara med när nya lagar skrivs som påverkar livet för personer med funktionshinder. Rättigheter för personer med funktionshinder kan finnas med i de vanliga lagarna, men det kan också skrivas särskilda lagar för personer med funktionshinder. Det kan behövas lagar som hindrar att personer med funktionshinder behandlas dåligt eller orättvist, till exempel lagar mot olika slags våld mot personer med funktionshinder. 25

26 REGEL 16 E konomisk politik Staterna bör ta med frågor om funktionshinder när de gör en budget och planerar ekonomin. Staterna bör pröva att ge lån, mindre skatt och bidrag till dem som arbetar för att ge personer med funktionshinder möjlighet att leva som andra. I många stater kan det behövas en särskilt handikappfond. REGEL 17 S a m a r b e t e Staterna har ansvar för att de som arbetar med frågor kring funktionshinder samarbetar med varandra. Handikappföreningarna ska ha mycket att säga till om. 26

27 REGEL 18 H a n d i k ap p f ö re n i n g a r Staterna ska ge handikappföreningarna rätt att tala för personer med funktionshinder i landet. och ge dem möjlighet att ge råd när man ska bestämma om frågor kring funktionshinder. Staterna ska ge pengar till handikappföreningarna och stödja att personer med funktionshinder själva och deras familjer bildar handikappföreningar. Staterna ska samarbeta och diskutera med handikappföreningarna. Handikappföreningarna ska tala om vad personer med funktionshinder behöver, vara med i planeringen och undersöka hur stöd och service fungerar för personer med funktionshinder. De ska också berätta om personer med funktionshinder för andra människor så att de förstår och vet mer. Handikappföreningarna kan ha stor betydelse på olika sätt. Det kan vara genom att vara med i styrelser, genom att vara med i utredningar och vara experter. 27

28 REGEL 19 Utbildning av personal Staterna har ansvar för att det finns utbildning för all personal, som ger stöd och service till personer med funktionshinder. Kunskap om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder ska finnas med i utbildningarna. Staterna ska samarbeta med handikappföreningarna när man planerar utbildningar. Personer med funktionshinder ska själva vara lärare eller ge råd. I länderna där människor är fattiga är det särskilt viktigt att personal får utbildning där de bor. Personer med funktionshinder ska kunna vara med, lära sig ny teknik och diskutera synen på personer med funktionshinder. 28

29 REGEL 20 Undersökning och utvärd e r i n g Staterna ska tillsammans med handikappföreningarna undersöka hur man följer FNs regler för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. De ska samarbeta med andra länder med detta. 29

30 REGEL 21 Tekniskt och ekonomisk s a m a r b e t e Staterna ska tillsammans göra livet bättre för personer med funktionshinder. Det gäller både rika länder och länder där många är fattiga. Det gäller flyktingar med funktionshinder. Alla ska ta till vara kunskaper hos personer med funktionshinder. Alla ska utveckla och berätta om ny teknik som personer med funktionshinder kan ha glädje av. De ska ge stöd så att man kan bilda handikappföreningar. 30

31 REGEL 22 Samarbete mellan länder Staterna ska samarbeta i sina arbeten för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Staterna ska vara med och bestämma om handikappolitiken i FN och tänka på personer med funktionshinder när man skriver avtal och överenskommelser. Staterna ska ge stöd till samarbete mellan handikappföreningar, forskare och personal. Handikappföreningar ska vara med i FN och andra föreningar där länder samarbetar. 30

32 Undersöka och ko n t ro l l e r a FN kommer att skicka en särskild person som ska undersöka och kontrollera hur staterna följer reglerna. Personen ska ha stora kunskaper om funktionshinder och ska samarbeta med handikappföreningar, som finns med som experter. Han ska se vilka svårigheter som finns och föreslå hur man kan lösa problemen. O L I K A I O L I K A L Ä N D E R När han kontrollerar olika länder måste han också tänka på hur människor lever i just det landet. Han ska fråga staterna om hur de följer reglerna och ge råd. Han ska samarbeta med andra i FN och redovisa och skriva rapporter. FN ska också anställa några rådgivare om det finns pengar till det. De ska ordna konferenser om reglerna, skriva riktlinjer för hur man ska följa reglerna och informera om reglerna. 32

33 CE N T RU M F Ö R L Ä T T L Ä S T Box Stockholm telefon telefax epost Centrum för lättläst 33

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer