Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald."

Transkript

1 Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. I planen finns text från FN:s regler om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns också text om att alla ska ha rätt att delta i samhället på samma villkor. FN betyder Förenta Nationerna. I FN arbetar 200 länder tillsammans för fred. Viktiga ord i planen Funktions-nedsättning Funktionsnedsättning betyder att kroppen fungerar på ett annat sätt. En funktionsnedsättning kan vara att ha svårt att gå eller att ha svårt att förstå. Man kan födas med en sjukdom som ger en funktionsnedsättning eller bli sjuk som vuxen och få en funktionsnedsättning. Många personer med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhället. Att vara delaktig är att känna att man till exempel får vara med och ta ansvar och bestämma. Funktions-hinder Funktionshinder betyder att det finns något i miljön som är ett hinder för att en person med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktig. Det kan till exempel vara att det inte går att komma in i ett hus med rullstol. Hinder kan finnas i vardagen, på arbetet och på fritiden och gör att personer har svårt att klara sig själva. Orden handikapp och handikappad används inte. Diskriminering I diskriminerings-lagen står att diskriminering är förbjudet om det beror på funktionshinder. 1

2 Att diskriminera är att vara orättvis mot en person och behandla personen sämre än andra. En chef får till exempel inte diskriminera någon som är anställd och en skola får inte diskriminera någon elev. De som planerar och bygger ett samhälle ska tänka på att ta bort de hinder som finns så att alla kan delta. Tillgänglighet Alla ska kunna använda kommunens lokaler och miljöer. Alla ska också kunna förstå information från kommunen. Även personer med funktionsnedsättning. Det betyder att det ska finnas teknik i lokaler som hjälp till den som har svårt att höra. Det ska också finnas tydliga skyltar som är tillgängliga för den som har svårt att se. Tillgänglig verksamhet beskriver allt som behövs för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Alla områden i samhället ska arbeta med tillgänglighet. En tillgänglig arbetsmarknad I FN:s regler står att personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika villkor som andra. Det betyder att Sverige har ett ansvar för att det blir så. Att ha ett arbete är viktigt för att kunna vara delaktig i samhället. Jönköpings kommun arbetar med att ta bort hinder på arbetsplatser så att alla kan arbeta på bästa sätt. En bra arbetsmiljö gör att fler personer med funktionsnedsättning kan jobba på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är viktig för att det ska vara en bra arbetsplats för alla också vid fikabordet på rasterna. Arbetsgivare är en person eller ett företag som betalar människor för att de arbetar. FN:s regler om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN har regler för olika områden i samhället. De kallas konventioner. En konvention är regler som flera länder tillsammans bestämmer att de ska följa. 2

3 Det finns bland annat en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige sa ja till konventionen år 2007 och den började gälla i januari år Konventionen ska hjälpa till att få bort hinder för personer med funktionsnedsättning så att alla kan vara delaktiga och jämlika. Det är en mänsklig rättighet att kunna delta inom samhällets olika områden. Sveriges kommuner måste göra så att alla som bor i kommunen kan vara delaktiga. FN:s regler om barnets rättigheter FN har också en konvention om barnets rättigheter. Där står till exempel att barn har rätt att gå i skolan och att det är viktigt att alltid tänka på vad som är bäst för barnet. I lagen om stöd och stöd och service till vissa funktionshindrade står också om barnets bästa. Lagen kan skrivas med tre bokstäver - LSS. LSS ger särskilda rättigheter till personer med funktionsnedsättningar. Diskrimineringslagen I Sverige finns en lag mot diskriminering. I lagen står att det är förbjudet att diskriminera en person på grund av till exempel ålder. Det är också förbjudet att diskriminera för att en person har en funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Från 2015 står det skrivet i lagen om en ny typ av diskriminering. Det nya förbudet att diskriminera gäller för nästan alla områden i samhället där diskrimineringslagen gäller. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning behandlas sämre än personer utan funktionsnedsättning. Syfte och mål Jönköpings kommun har kommit överens om vad som är viktigt i kommunens arbete. Mycket är det samma som finns att läsa i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 3

4 Jönköpings kommun tycker att det är viktigt med demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi tycker att alla människor är lika mycket värda. Vi tycker inte om diskriminering och förtryck. Jönköpings kommun ska vara en plats där alla kan trivas och känna sig välkomna. Respekt för alla människor är också viktigt och att alla är fria och får bestämma över sina egna liv. Kommunens arbete med hur vi ska bete oss mot varandra kan kallas att arbeta med värdegrundsfrågor. Arbetet ska mest handla om förbuden mot diskriminering som finns i diskrimineringslagen. Kommunens plan för funktionshinderspolitiken ska ge möjligheter för ett mer självständigt liv och ett bättre liv för personer med funktionsnedsättning. Anpassningar i samhället som tar bort funktionshinder är bra för alla kommuninvånare, till exempel att det finns ramper för rullstolar som barnvagnar också kan använda. Ett samhälle för alla visar hur kommunens politiker och medarbetare ska tänka om funktionshinder och vad de ska göra för att få bort hindren. Samarbete Myndigheter, kommunen och samhället måste samarbeta för att få en samhälls-service som fungerar. Jönköpings kommun och organisationer för personer med funktionsnedsättning måste fortsätta att diskutera för att det ska bli bra för alla. Ansvar och uppföljning Kommunfullmäktige är de politiker som bestämmer i en kommun. Kommunfullmäktige har ansvar för att kontrollera att kommunens plan för funktionshinderspolitiken blir som de har tänkt och planerat. De ska också göra en uppföljning av planen. Det betyder att kommunfullmäktige studerar vad som har varit bra i planen och vad som inte har varit bra. Efter det kanske planen för funktionshinderspolitiken behöver ändras något. I kommunen finns också nämnder som har olika ansvar. Alla nämnder har ansvar för att Jönköping ska bli 4

5 ett samhälle för alla. För det behövs kunskap, förståelse och vilja. Kunskap Personer som arbetar i kommunen måste ha kunskap och veta hur man arbetar mot fördomar och mot diskriminering. Förståelse De som förstår vet att det kan finnas hinder i miljön som gör att en person med funktionsnedsättning inte kan vara delaktig. Men det är inte personen som är ett hinder. De hinder som finns i samhället ska bort. Vilja I ett samhälle för alla ska människor vilja möta personer med funktionsnedsättning på samma sätt som de möter personer utan funktionsnedsättning. Varje nämnd ska skriva en plan och berätta vad de ska göra. De ska diskutera med personer i funktionshinderrörelsen när de gör planen, till exempel med Sveriges Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund. Samordnare En person ska vara samordnare och ha ansvar för att det blir en uppföljning varje år av kommunens plan för funktionshinderspolitiken. Uppföljning är att studera vad som har varit bra och vad som inte har varit bra. Samordnaren ska också hjälpa kommunen så att funktionshinderrörelsen och personer med funktionsnedsättning kan vara med och säga vad de tycker när kommunen ska bestämma om saker inom funktionshinders-området. Områden Kommunens plan har sju områden. Alla är viktiga för att kommunens invånare ska kunna vara delaktiga och för att Jönköping ska vara en kommun som är tillgänglig för alla. 5

6 I texterna nedanför står några exempel på kommunens mål. Det står också exempel på vad kommunen ska göra i framtiden inom varje område. 1. Demokrati inflytande och delaktighet Alla i samhället är lika mycket värda. Alla ska ha samma möjligheter att vara med och bestämma och att välja själva. Alla ska behandlas med samma respekt. Alla ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Därför måste det finnas information om samhället som alla kan läsa och förstå. Information kan också i finnas i punktskrift. Alla människor ska känna trygghet, omsorg, delaktighet och gemenskap. Det är viktigt att ha möjlighet att kunna påverka sitt liv. Mångfald är viktigt och respekt för vad människor behöver är också viktigt. Alla människor har lika rättigheter och samma skyldigheter. Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och att snabbt få svar på frågor. Kommunens hemsida jonkoping.se ska finnas på olika språk och vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Att göra år 2016, 2017 och 2018 Personer som har hemsjukvård ska känna att de kan påverka sin egen vård i hemmet. Äldrenämnden ansvarar. LSS är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslut om LSS ska bli lättare att förstå. Socialnämnden ansvarar. Kommunen ska kontrollera vilka hjälp-medel som finns för personer som har svårt att höra. De ska speciellt kontrollera hjälpmedlen i kommunens boenden för äldre. Tekniska nämnden ansvarar. 6

7 Viktig samhällsinformation ska bli mer tillgänglig. Fler människor ska kunna läsa och förstå eller höra och förstå samhällsinformation. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ansvarar. 2. Attityder och bemötande Attityder och bemötande är att alla ska bli respekterade för de personer de är. Alla ska känna att kommunen bemöter alla lika utan att diskriminera någon. De som arbetar i Jönköpings kommun har kommit överens om att det som är viktigt och riktigt ska märkas i allt arbete i kommunen. Om någon i kommunen behöver mer kunskap om lagen mot diskriminering, så ska personen få det. Det är bra om kommunen informerar de som bor i kommunen vilken service som finns. Att göra år 2016, 2017 och 2018 De som arbetar i kommunen ska få mer kunskap om funktionsnedsättningar, om funktionshinder och om hur Jönköping kan bli en mer tillgänglig kommun. Alla nämnder ansvarar. 3. Kunskap och forskning Kunskap är viktigt för att förstå vad som gör att det finns funktionshinder och vad kommunen kan göra för att ta bort de hinder som finns. Att forska är att studera något mycket noga. Det finns bara lite forskning om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Det är bra att medarbetare läser den forskning som finns för att hjälpa till att utveckla kommunen. Kommunens chefer ska få möjligheter att lära sig mer, till exempel om arbetsmiljö. Välfärdstjänsterna i Jönköpings kommun ska vara bra och finnas när människor behöver dem. Hemtjänst är ett exempel på välfärdstjänst. Skola och socialtjänst behöver bli ännu bättre på att stödja föräldrar som behöver hjälp. 7

8 Att göra år 2016, 2017 och 2018 För att göra det möjligt för fler att leva ett självständigt liv ska kommunen arbeta med att förbättra en del teknik. Ett exempel är lås som inte behöver nycklar. Socialnämnden ansvarar. 4. Utbildning och skola Jönköpings kommuns förskolor och skolor ska ge kommunens barn utbildning. Både förskolan och skolan arbetar med att utveckla arbetet så att det ska passa alla barn och elever. För att hjälpa förskolan och skolan finns en Barn- och elevhälsoenhet på utbildnings-förvaltningen. Där finns psykologer och andra som till exempel arbetar med barn och elever som har funktionsnedsättningar. Alla barn och elever har rätt till utbildning, rätt till delaktighet och rätt till tillgänglighet. Alla barn och elever i Jönköpings kommun som behöver stöd i förskolan eller i skolan ska få det. Förskolechef och rektor har ansvar för att barnet eller eleven får det stöd som behövs. Alla barn som behöver särskilt stöd ska få det. Det gäller barn i hela Jönköpings kommun. Särskolan ska bli ännu bättre och vara en del av den andra skolans verksamhet där det är möjligt. Vi ska fortsätta med Barn- och ungdomshälsan. Det är en mottagning för barn och unga från 6 år till 18 år och som inte mår bra. Att göra år 2016, 2017 och 2018 Personal i förskola och skola som behöver mer kunskap om tillgänglighet ska få det. Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar. Elever som behöver mer kunskap om funktionsnedsättningar ska få mer kunskap. Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar. 8

9 5. Arbete och sysselsättning Att ha ett arbete är viktigt för att få pengar och för att vara en del av samhället. Ett arbete är också viktigt för att träffa andra människor och för att ha något att göra. Att vara arbetslös är ett problem både för personen som inte har ett arbete och ett problem för samhället. Kommunen och staten har ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att få arbete som personer utan funktionsnedsättning. Kommunens arbetsmarknads-avdelning (AMA) hjälper personer med funktionsnedsättning att få arbete. Det kan vara genom kontakt med arbetsplatser. Kommunens olika avdelningar samarbetar också för att ge arbete till personer med funktionsnedsättning som passar för vad personen kan göra. De personer med funktionsnedsättning som har mycket svårt att få arbete kan få daglig verksamhet för att ha något bra att göra på dagarna. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Våra ledare ska uppmuntra delaktighet och mångfald. Att personer med funktionsnedsättning får arbete. Det ska vara bra dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och fler ska få möjlighet att byta mellan olika arbeten i livet. Kommunen ska arbeta med att hjälpa människor som inte har ett jobb så att de får arbete och lön. Kommunen ska vara stöd för de som vill starta sociala företag. Sociala företag är företag som vill göra bra saker för samhället, till exempel ge jobb till personer som annars har svårt att få arbete. Att göra år 2016, 2017 och 2018 Fortsätta att hitta arbetsuppgifter i kommunen för personer med funktionsnedsättning som har mycket svårt att hitta arbete. 9

10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar i samarbete med alla nämnder. Studera vad som har varit bra tidigare och vad som gör att personer med funktionsnedsättning får arbete. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar. Studera möjligheten att starta fler sociala företag för att ge arbete åt personer med funktionsnedsättning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och Kommunstyrelsen ansvarar. Arbetsgivaren ska få mer kunskaper om tillgänglighet, om funktionshinder och om funktionsnedsättningar. Kommunstyrelsen ansvarar. Vi ska ge 50 personer med funktionsnedsättning jobb i kommunen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar i samarbete med alla nämnder. 6 Kultur, fritid och föreningar Det är viktigt för alla människor att ha en bra fritid. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att göra olika saker på fritiden, som personer utan funktionsnedsättning. Det ska vara lätt att få information om vad som finns att göra i kommunen på fritiden. En bra fritid gör att man träffar andra människor och ofta också att man rör på kroppen. Kultur- och fritidsförvaltningen har en person som är samordnare för personer med funktionsnedsättning. Personen ska arbeta för att alla kan få en bra fritid. Kultur och fritidsförvaltningen har börjat med ett kort som heter Pluspolarkortet. Kortet gör att den som inte kan gå ensam på till exempel fotbollsmatch eller konsert får ta med sig en person gratis som stöd och sällskap. Det kan vara en kompis, ett syskon eller en förälder. För ungdomar med funktionsnedsättning finns en fritidsgård. Den heter Strågagården och finns på Gräshagen. Try it FUNKA är en dag för att prova olika saker. Ett exempel är att biblioteken visar olika typer av tekniska hjälpmedel som passar bra för personer med funktionsnedsättning. 10

11 Kultur- och fritidsförvaltningen ordnar också träffar. Ibland är träffarna tillgängliga för de flesta och ibland passar träffarna bra för de med funktionsnedsättning. Föreningar som tar emot personer med funktionsnedsättning får ett extra stöd från kommunen. Kultur är viktigt, som till exempel konst och musik. Kultur kan hjälpa människor att må bättre. Idrott är viktigt, som till exempel fotboll och ridning. Idrott kan göra att människor får bättre hälsa. Vi vill stödja föreningar där barn får prova olika idrotter. Vi vill prova att ha fritidsgårdar öppna på nya tider och få nya grupper av ungdomar att besöka dem. Att göra år 2016, 2017 och 2018 Informera om Pluspolarekortet i samarbete med Länstrafiken och att kortet ska gälla för fler saker. Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar. Få fler personer med funktionsnedsättning att börja rida. Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar. Webbplatser på internet ska bli bättre på att informera personer med funktionsnedsättning om vad som finns att göra på fritiden. Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar. Biblioteken skall arbeta för att bli mer tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar. Kontrollera att kommunens simhallar och bad är tillgängliga för alla. Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar. 7 Miljö och boende Kommunen har ansvar för att planera miljön och nya bostäder så att samhället blir tillgängligt för alla människor. Det finns lagar om att ta bort de hinder som finns för att få ett helt tillgängligt samhälle. För att göra miljön i kommunen ännu mer tillgänglig finns ett Stadsmiljöprogram. Programmet ger bland annat förslag på hur man kan bygga ute-serveringar och informera med skyltar. 11

12 Det är mycket viktigt att miljön är tillgänglig och att tänka på krav från personer med funktionsnedsättning för att det ska vara en bra miljö för alla. Personer med funktionsnedsättning ska försöka att själva hitta en bostad. Men en del kan behöva stöd och service enligt LSS. I socialtjänst-lagen står att socialtjänsten har ansvar för att vara med i planeringen av samhället. Socialförvaltningen, stadsbyggnads-kontoret och tekniska kontoret samarbetar för att planera bostäder för äldre människor och för personer med funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det går, ha samma möjligheter att leva ett självständigt liv, som personer utan funktionsnedsättning. Kommunen köper många varor och tjänster. Det ska finnas regler för vad som är viktigt att tänka på när kommunen är kund. Att göra år 2016, 2017 och 2018 Fortsätta arbeta med tillgänglighet i miljön. Det är viktigt att busshållplatser, vårdcentraler och andra platser är tillgängliga för alla. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar. Fortsätta informera om hur enkla hinder kan tas bort i privata hus och byggnader. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar. Börja med ett tillgänglighets-pris för att få fler att tänka på tillgänglighet i kommunen. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar. Undersöka olika sätt att betala för parkering. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar. 12

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

I Linköping är alla delaktiga

I Linköping är alla delaktiga Linköpings funktionshinderpolitiska program Programmet gäller från den 24 januari 2017. Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Förord 3 1 Inledning 4 2 FN:s konvention 5 3 I Linköping 6 4 Så ska kommunen

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunledningskontoret KSKF/2016:132 Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 Antaget av kommunfullmäktige den 9 februari 2017, 8

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 2021 1 Målsättning med tillgänglighetsarbetet Övergripande mål Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet för alla Kommunfullmäktige har beslutat om Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Ett delaktigt Linköping

Ett delaktigt Linköping Linköpings funktionshinderpolitiska program Dokumenttyp: Program Antaget av: Fullmäktige 2017-01-24, 5 Status: Antagen Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2015-282

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Synvändan. Handikapplan för Göteborgs Stad en sammanfattning LÄTTLÄST

Synvändan. Handikapplan för Göteborgs Stad en sammanfattning LÄTTLÄST Synvändan Handikapplan för Göteborgs Stad en sammanfattning LÄTTLÄST Synvändan År 2004 bestämde Göteborgs kommunfullmäktige att Synvändan ska vara Göteborgs handikapplan. Synvändan handlar om att alla

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET

PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET Lättläst PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET Programmet gäller i 6 år från år 2018 till och med år 2023. Kommun-fullmäktige beslutade om programmet i maj 2018. Innehåll Inledning 5 Om programmet

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Ks/2018:353 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Läs mer

OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN

OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN Inledning ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödet som område stöd och service ger styrs av lagar. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Ett samhälle för alla program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun Inledning

Ett samhälle för alla program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun Inledning Ett samhälle för alla program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun Inledning Politiken inom området ska bedrivas ur ett mångfaldsperspektiv med särskild hänsyn till ett jämlikhetsperspektiv

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst Allas delaktighet Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017 Lättläst Delaktighet i samhället Region Skåne arbetar för att alla ska kunna vara med på lika villkor. Vi vill få bort sådant som gör

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag. Mönsterås 1 oktober. Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag. Mönsterås 1 oktober. Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag Mönsterås 1 oktober Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet Nationellt mål för funktionshinderspolitiken Det nationella målet för funktionshinderspolitiken

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB 2017-2019 Det här ska FUB arbeta för 2017-2019 Inledning Här talar förbundsstyrelsen om vad FUB ska arbeta för de närmsta två åren. Sedan arbetar förbundsstyrelsen

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1.

Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1. Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1. Lagen börjar med att beskriva vilka personer med funktionshinder som har rätt till insatser enligt LSS. Dessa personer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-11-23 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Handlinsplan

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA. Program för funktionshinderspolitiken.

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA. Program för funktionshinderspolitiken. ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA Program för funktionshinderspolitiken. Jönköpings kommun 2015-2018 Innehåll Ett samhälle för alla program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018... 3 Inledning...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Plattform för ledsagning

Plattform för ledsagning Plattform för ledsagning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Definitioner...3 Synskada...3 Ledsagning...3 Stöd i lagar och konvention...3 Ledsagning av god kvalitet...4 Ledsagning för barn och unga...5

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14 Sida (6) funktionsnedsättning i Tranås kommun Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ansvarig: Kansli- och personalavdelningen Dokumenttyp: Program Diarienummer: 52/4 Beslutat av: Kommunstyrelsen Publiceringsdatum:

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Plan för Funktionsstöd

Plan för Funktionsstöd Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220,171219. 181102 Page 1 of 8 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den kommer att

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning... 3

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Plan för Funktionsstöd

Plan för Funktionsstöd Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220, 171219 1 Page 1 of 10 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den är en viktig grundkälla

Läs mer

Full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga

Full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga Full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga 10 december 2018 i Helsingfors Åsa Nordström Myndigheten för delaktighets verksamhetsidé Vi är ett kunskapsnav som bidrar till genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten

alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten Tillgänglig utbildninglärmiljöns betydelse för att alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska

Läs mer

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-11-23. Reviderad 2017-11-22. Dokumentnamn Fastställd av Gäller

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Policy för. Arbetsmarknad

Policy för. Arbetsmarknad Policy för Arbetsmarknad Denna arbetsmarknadspolicy är s syn på arbete/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Policyn utgår från vårt mål att uppnå ett samhälle för alla. Arbete är en viktig

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor Styrdokument 1 (5) 2014-06-24 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-09-18 x, att gälla fr.o.m. 2015 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentig: Kanslichefen Reviderad: revideras senast 2018-12-31

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Manual och instruktioner Workshop DigIT. Stöd och instruktioner för tillhörande Powerpoint ESF PROJEKT DIGIT

Manual och instruktioner Workshop DigIT. Stöd och instruktioner för tillhörande Powerpoint ESF PROJEKT DIGIT Manual och instruktioner Workshop DigIT Stöd och instruktioner för tillhörande Powerpoint ESF PROJEKT DIGIT Workshop Mänskliga rättigheter 1 timme Stöd och instruktioner för tillhörande Powerpoint Förslag

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Jeanette Nordin, Uppdragsstrateg Omsorgsförvaltningen december 2016 Agenda Syfte med programmet Varför ett funktionshinderpolitiskt program

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer