Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016"

Transkript

1 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011

2 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass år Det här programmet är en del av arbetet för att nå visionen. I visionen om ett Stockholm i världsklass är Stockholm en tillgänglig och trygg plats utan sociala och fysiska hinder. Här finns det obegränsade möjligheter för människor att resa, bo och mötas. Här finns också samhällsservice som är av hög kvalitet till en lämplig kostnad för alla. I Stockholm ska det finnas ett stort utbud av: vårdgivare omsorgsgivare skola arbeten utbildningar service kultur nöjen Genom stor valfrihet ska alla människor få möjlighet att förverkliga sina drömmar och utvecklas på bästa sätt.

3 Innehåll Förord... 2 Inledning... 4 Mänskliga rättigheter i fokus... 5 Stadens mål... 6 Programmets mål och resultat Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö 7 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar 7 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne 8 4. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen 8 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara 8 6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov 9 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet 9 Referensdokument I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

4 Foto: Stefan Bohlin Alla människor är lika mycket värda. Inledning Det här programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser. Programmet ska även följas i uppdrag som staden ger andra organisationer, så långt det är möjligt. Programmet bygger på följande tre viktiga styrdokument: 1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2. Inriktningsmålen för den nationella handlingsplanen Stadens Vision 2030 I Stockholms stad är det kommunfullmäktige som bestämmer budget för staden. Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter. I budgeten bestämmer kommunfullmäktige också ett antal indikatorer och aktiviteter som ska bidra till att uppfylla de funktionshinderpolitiska målen. Råd för funktionshinderfrågor är med och påverkar Råden för funktionshinderfrågor (före detta handikappråd) ska samarbeta och påverka i varje nämnd och styrelse för att Stockholm ska nå målet för delaktighet. Nämnder och styrelser ska till sammans med personerna som är med i Råden för funktionshinderfrågor besluta om tre viktiga aktiviteter per relevant mål i programmet, som de vill prioritera under kommande år. Aktiviteterna ska stå med i verksamhetsplaneringen. Råden för funktionshinderfrågor ska också vara med och följa upp aktiviteterna i detta program. Beskrivningar av viktiga begrepp Det här programmet handlar om personer med funktions nedsättning. Så här definierar FNkonventionen personer med funktionsnedsättning: Personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. Stockholms stad använder Socialstyrelsens definitioner: funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. (Funktionshinder är inte något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.) Några exempel på funktionsnedsättningar: Nedsatt rörelseförmåga Synnedsättning Hörselnedsättning Nedsatt röst- och talfunktion Intellektuell funktionsnedsättning (till exempel utvecklingsstörning och autism), psykiska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom) Medicinska funktionsnedsättningar (till exempel astma, allergi och diabetes). 4 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

5 Mänskliga rättigheter i fokus Utgångspunkten för stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är principen om mänskliga rättigheter. Den handlar om att alla människor har lika värde och lika rätt. Sverige följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen står det att samhällets ansvar för mänskliga rättigheter ska gälla även för personer med funktionsnedsättning. Konventionen beskriver nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av de rättigheter de har i samhället. I artikel 3 finns följande åtta åtgärder: Vi ska respektera människors värde, ge människor rätt att bestämma själva och låta människor vara självständiga Vi ska inte diskriminera människor Alla människor ska kunna delta i samhället Vi ska respektera att alla människor är olika och acceptera att personer med funktionsnedsättning är en del av ett mänskligt samhälle med mångfald Alla ska ha lika möjligheter Samhället ska vara tillgängligt Kvinnor och män ska vara jämställda Vi ska stödja och uppmuntra utveckling av förmågor hos barn med funktionsnedsättning och vi ska respektera barnens rätt att bevara sin identitet Foto: Lieselotte van der Meijs Alla människor har lika värde och lika rätt Stockholm ska vara en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

6 Stadens mål Stöd och service krävs för att kunna leva på lika villkor När samhället är tillgängligt och utformat för många människors olika behov blir det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor. Men många människor behöver stöd i sitt dagliga liv för att kunna delta på lika villkor i samhället. Främst är det Socialtjänsten som ger stödet. Socialtjänsten följer två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Utöver de två lagarna finns också skollagen, där det står att elever ska få särskilt stöd för att lära sig och utvecklas. Alla ska behandlas på samma sätt oavsett var de bor i Stockholm. Därför ska stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden lära mer om tillgänglighet och om hur personer med funktionsnedsättning I Stockholms stad ska alla kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. får stöd för att kunna leva som andra. De ska också undersöka: om män och kvinnor ansöker om lika mycket stöd om män och kvinnor får samma bedömning En stad för alla och lika för alla Stockholms stad ska arbeta för att flickor och pojkar och kvinnor och män med funktionsnedsättning ska få jämlika liv. I regeringens uppföljning av den nationella handlingsplanen har det visat sig att pojkar och män får mer socialt stöd än flickor och kvinnor. Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv Stockholms stad följer FNkonventionen. I artikel 7 står det att barn med funktionsnedsättning ska ha alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. FN:s barnkonvention gäller alla barn. Där finns fyra grundprinciper: Förbud mot diskriminering Barnets bästa Rätten till liv och utveckling Rätten att uttrycka sina åsikter Artikel 23 i barnkonventionen handlar om barn med funktionsnedsättning. Där står det bland annat att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv med ett aktivt deltagande i samhället. Foto: Jany Plevnik Alla ska kunna vara utomhus i Stockholm. 6 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

7 Programmets mål och resultat 1 2 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö Stockholms stad ska fortsätta att ställa högre krav på tillgänglighet än de byggregler som gäller. Kraven ska tillämpas inom stadens förvaltningar och bolag, samt i avtal med andra som bygger. I plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker. Stockholms stad följer Stockholm en stad för alla. Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö. Användbarhet betyder att varor och tjänster ska vara utformade på ett sådant sätt att även personer med funktionsnedsättning kan använda dem. (Baseras på följande artiklar i FN-konventionen: 9, 19, 20, 29, 30.) Andel av Stockholms stads inne- och utemiljö som uppfyller gällande byggregler. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar Foto: Yanan Li foto: Jennifer Nemie Kommunikation är exempelvis: Språk Textning bilder och symboler Punktskrift Tillgängliga multimedier Lättläst svenska Informationsteknologi, IT Språk är bland annat talade språk, svenskt teckenspråk och andra former av icke talade språk. Stockholms stad använder allt oftare IT i kontakten med medborgarna. IT kan göra det enklare att informera och kommunicera och IT kan vara särskilt bra för personer med funktionsnedsättning. Men för att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på att människor har olika förutsättningar att ta del av och utnyttja IT och tjänster baserade på IT redan när IT-tjänsterna planeras. (Baseras på följande artiklar i FN-konventionen: 9, 17, 21, 29, 30.) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och förstå stadens information. Andel av stadens e-tjänster som är tillgängliga för personer med funktions-nedsättning. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

8 Foto: Stefan Bohlin 3 Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne Alla människor ska få bli respekterade fullt ut för den de är. Det gäller förstås även för personer med funktions nedsättning. Det är därför lika viktigt hur de som jobbar inom Stockholms stad möter personer med funktionsnedsättning som att miljön och informationen är tillgänglig. (Baseras på följande artiklar i FN-konventionen: 8, 17, 19, 21, 29, 30.) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal. Foto: Lieselotte van der Meijs 4 Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen Lärarnas kompetens är viktigast för att nå bra resultat i skolan. Personalen ska ha nödvändig kunskap om funktionsnedsättningar och om hur undervisningen kan ske efter olika behov. Det gäller för alla skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Det är lika viktigt för barn med funktionsnedsättning att kunna välja skola som för andra barn. Skolans lokaler, material och undervisning ska vara tillgänglig för alla. Elever ska få det stöd i under visningen de behöver. (Baseras på följande artiklari FN-konventionen: 7, 8, 9, 24. Andel elever som når målen för respektive skolform. 8 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

9 5 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara Stockholms stad ska kunna erbjuda anställning, praktikplatser och sommarjobb. När stadens nämnder och styrelser ska rekrytera ny personal ska personer med funktionsnedsättning inte missgynnas eller diskrimineras. Personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta i Stockholms stad. Staden ska i första hand arbeta för att personer med funktionsnedsättning får stöd av arbetsförmedlingen. Även stadens jobbtorg kan vara en resurs. Ett övergripande mål med dagliga verksamheter enligt LSS och dagverksamheter enligt SoL är att utveckla varje persons möjlighet till att kunna arbeta. (Baseras på följande artiklar i FN-konventionen: 19, 27, 28.) Foto: Lieselotte van der Meijs Andelen anställda personer med funktionsnedsättning i Stockholms stad. Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enlig SoL. 6 Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov foto: pavel flato Personer med funktionsnedsättning ska kunna få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Personer med omfattande stödbehov ska få tillgång till särskilda boendeformer. (Baseras på följande artiklar i FN-konventionen: 17, 22, 23, 28.) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever sig ha en fungerande bostad. 7 Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet foto: anders hvid Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Verksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med. (Baseras på följande artiklar i FN-konventionen: 19, 28, 29, 30.) Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. Andelen vuxna med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

10 Uppföljning Det är viktigt att följa upp visionerna och mäta att målen nås. För att kunna följa upp målen behövs kunskap om utgångsläget innan arbetet påbörjas. I vissa fall finns sådan information men i andra fall är det nödvändigt att börja med en så kallad nollbasmätning. Det är inte tillåtet att registrera vilka personer som har en funktionsnedsättning. Däremot går det att fråga personer via exempelvis enkäter, och på så sätt få veta om de bedömer att de är delaktiga i samhället på lika villkor. Möjlighet finns också att göra uppföljningar tillsammans med handikapporganisationerna. De har ofta god kunskap om situationen för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Referensdokument FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:s barnkonvention Regeringens skrivelse 2009/10:166: Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt Regeringens strategi: En strategi för funktionshinderspolitiken Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren. Handisam Boverkets byggregler (BBR) Stockholm en stad för alla. Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö. Personalpolicy för Stockholms stad Riktlinjer för nämnder och styrelsers jämställdhets- och mångfaldsarbete Photo: Kajsa Kax Wåghals Du kan beställa programmet i det format du själv önskar från: Stockholms stad - Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, Stockholm Telefon Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

11 Bilaga 1 Sammanställning av programmets mål och resultat Här visas vilka mål som är mest relevanta för de olika nämnderna och styrelserna. är mått på att man nått målen. Mål/resultat Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inneoch utemiljö Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen Allas arbetsförmåga ska tas tillvara Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet Andel av Stockholms stads inne- och utemiljö som uppfyller gällande byggregler. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan ta del av och förstå stadens information. Andel av stadens e-tjänster som är tillgängliga för personer med funktions-nedsättning. Hur många personer med funktionsnedsättning har fått stöd och - Andel personer med funktionsnedsättning som har beviljats insats och som upplever att de har kunnat välja anordnare (t.ex. gruppboende, förskola, skola). Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal. Andel elever som når målen för respektive skolform. Andelen anställda personer med funktionsnedsättning i Stockholms stad. Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enlig SoL. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever sig ha en fungerande bostad. Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. Andelen vuxna med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. Berörda nämnder och styrelser Alla nämnder och styrelser Alla nämnder och styrelser Alla nämnder och styrelser UtbN SISAB SDN AmN Alla nämnder och styrelser ExplN Familjebostäder Micasa SoN Svenska bostäder SbN SDN Stockholmshem ÄN KuN IdN SDN SoN UtbN

12 Stadsledningskontoret Stadshuset, Stockholm Telefon Fax Produktion: Snick-Snack AB Tryck: Ineko, Stockholm 2011 Artikelnummer: SLK 311

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Policy för full delaktighet. antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013

Policy för full delaktighet. antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013 Policy för full delaktighet antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013 Inledning I Knivsta kommun vill vi vidareutveckla ett samhälle tillgängligt för alla. Denna ambition ska vara en ledstjärna i all

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14 Sida (6) funktionsnedsättning i Tranås kommun Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ansvarig: Kansli- och personalavdelningen Dokumenttyp: Program Diarienummer: 52/4 Beslutat av: Kommunstyrelsen Publiceringsdatum:

Läs mer

Förslag på. aktiviteter

Förslag på. aktiviteter Förslag på Budget 2015 aktiviteter Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (KF-beslut den 13 juni 2011) Förslag på aktiviteter i denna skrift är framtagna i två fokusgrupper

Läs mer

Storumans kommun

Storumans kommun Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-2018 Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-2018 1. Inledning Syftet med detta program är att strukturera, effektivisera

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013-2018 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Funktionshinderpolitiskt program - ett av kommunens styrdokument 4 Programmets

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Dnr 1114-2014-1.1.. Sida 1 (5) Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Plan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 51

Plan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 51 Plan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 51 Sida 1 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar organisationer

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna

Idrott och hälsa för alla. - hur vi hittar vägarna Idrott och hälsa för alla - hur vi hittar vägarna En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Nacka kommun har en handikappolicy. Syftet med den är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Barnperspektiv på funktionsnedsättning

Barnperspektiv på funktionsnedsättning Barnperspektiv på funktionsnedsättning Alla barn har rätt att vara barn Rättigheter Förhållningssätt Rättigheter Barnkonventionen 1990 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning

Program för personer med funktionsnedsättning Program för personer med funktionsnedsättning Utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-09 ( 26) Innehåll Innehållsförteckning...

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Grundläggande värden - från teori till praktik

Grundläggande värden - från teori till praktik Grundläggande värden - från teori till praktik Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Innehåll Grundläggande

Läs mer

Handlingsplan Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Tillgänglighet och delaktighet för alla

Handlingsplan Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Tillgänglighet och delaktighet för alla Handlingsplan 2016 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2019 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslutad av: Ersätter

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm stad Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm November

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Insatser för personer med funktionsnedsättningar Strategiplan för boende, sysselsättning, arbete och fritid 2014-2018

Insatser för personer med funktionsnedsättningar Strategiplan för boende, sysselsättning, arbete och fritid 2014-2018 Insatser för personer med funktionsnedsättningar Strategiplan för boende, sysselsättning, arbete och fritid 2014-2018 Bakgrund Beslut i socialnämnden att ta fram en strategi i januari 2013 kring insatser

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun

Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun EMELIE HALLIN SID 1/5 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE HANDIKAPPOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8 2008-05-02 DNR 172-08-006 SDN 2008-05-22 Handläggare: Susanne Rydberg-Lif Telefon: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer