Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun"

Transkript

1 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige enligt 77/06

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Vad kan tillgänglighet vara? 3 Inledning 4 Bakgrund 4 Syfte 6 Lagstiftning 6 Planering och finansiering 6 Uppföljning 7 Regel 1. Ökad medvetenhet 7 Regel 5. Tillgänglighet 8 Regel 7. Arbete 10 Regel 14. Policy och planering 11 Regel 18: Handikapporganisationer 12 Regel 19. Personalutbildning 12

3 3 FÖRORD Vår Handlingsplan för ökad tillgänglighet i Kristinehamns kommun har som mål att understryka alla människors lika värde och rättigheter. Målet är att alla, oavsett funktionshinder, skall ha samma möjligheter. Denna plan beskriver kommunens vilja och ambitioner i detta syfte. Brister och felaktigheter förekommer inom vår kommun, men med hjälp av och i samarbete med våra handikapporganisationer kan dessa påtalas och rättas till. Ett tidigt deltagande från vår Handikappkonsulents sida i planeringsskeendet gör att olika hinder från första början kan undvikas. En person med funktionshinder kan vara handikappad i vissa sociala situationer, men ej i andra. Handlingsplanen är inte en skrivbordsprodukt och hyllvärmare utan ett redskap för byggande av livskvalitet och ingår som ett naturligt hjälpmedel i alla verksamheter för att, till år 2010 göra Sverige tillgängligt för alla. Bosse Pettersson Ordförande KHR Vad kan tillgänglighet vara? Det är lätt att tänka på den fysiska miljön när man talar om tillgänglighet, och hur utemiljön skall utformas. Tillgängligheten handlar minst lika mycket om att tillse att lokaler, kultur, friskvård, motion och idrott, kollektivtrafik, information mm ska göras tillgänglig. Alltså tillgänglighet inom alla områden och alla typer av tillgänglighet. För att ge alla människor möjlighet att fullt ut kunna delta i samhället är det ett krav att miljöer anpassas utifrån olika människors behov och förutsättningar. Om kunskapen om olika funktionshinder finns med vid planering och genomförande av nya miljöer och projekt finns det goda möjligheter att i en framtid kunna bygga en kommun som kan utnyttjas och uppskattas av alla som vistas där. En förutsättning för att detta ska kunna genomföras är att man uppnår en större förståelse, både från funktionshindrade och omgivningen, i form av beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet. Kenneth Henningsson Handikappkonsulent

4 4 Inledning Världshälsoorganisationen (WHO) skiljer mellan tre begrepp: 1. Funktionsnedsättning är den begränsning en människa har att utföra en aktivitet på det sätt som kan anses normalt. 2. Skada är en förlust eller något som är onormalt i den psykologiska, fysiologiska eller anatomiska strukturen eller funktionen hos en människa till följd av ex vis: fysiska eller intellektuella skador/sjukdomar syn- eller hörselskador/sjukdomar medicinska tillstånd psykiska sjukdomar. Dessa skador/tillstånd/sjukdomar, kan vara av mer eller mindre bestående eller övergående art. 3. Handikapp är den nackdel eller begränsning som en funktionsnedsättning eller skada innebär för individen i hans sociala roll. En person med funktionshinder kan vara handikappad i vissa sociala situationer och miljöer, men inte i andra. Bakgrund Handikapporganisationerna har genom Kommunala Handikapprådet (KHR) framfört att trots att det genom åren gjorts betydande ansträngningar och framsteg inom funktionshinderområdet, finns det fortfarande personer med funktionsnedsättningar som i förhållande till funktionsnedsättningens art ännu inte nått acceptabel delaktighet och jämlikhet i samhället. Det är huvudskälet till att f d Social- och omvårdnadsnämnden, nuvarande Socialnämnden, beslutade att tillsätta en projektgrupp för att utforma en handikapplan för Kristinehamns kommun. FN:s standardregler År 1993 antogs FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället. Syftet med reglerna är att säkerställa att funktionshindrade får samma rättigheter

5 5 som andra medborgare. Då reglerna antogs höjdes många förvånande ögonbryn. Behövdes de verkligen i Sverige, vi som har så många bra resurser för funktionshindrade? Svaret är ja! Människor med funktionsnedsättning får dagligen exempel på att kommunerna inte lever upp till FN:s standardregler. För att komma tillrätta med detta behövs en målmedveten systematisk planering samt successivt genomförande av åtgärder som gör samhället mer jämlikt och delaktigt för alla människor, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Våren 1998 tillsatte regeringen en särskild grupp som fick i uppdrag att arbeta fram en nationell handikappolitisk plan, utifrån FN:s standardregler. Regeringen har därmed gått i bräschen för att bereda vägen för ett jämlikt samhälle, via en handikappolitisk plan som bygger på FN:s standardregler. Reglerna innebär ett starkt moraliskt och politiskt åtagande för bl a kommunerna att anpassa samhället till människor med funktionsnedsättning. De uttrycker principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar men ger även konkreta förslag om ur hinder kan undanröjas för människor med funktionsnedsättning och hur bättre tillgänglighet i samhället för dessa grupper kan skapas. Förutsättningar Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling Regel 3: Rehabilitering och habilitering Regel 4: Stöd och service FN:s 22 standardregler Huvudområden Regel 5: Tillgänglighet Regel 6: Utbildning Regel 7: Arbete Regel 8: Ekonomisk och social trygghet Regel 9: Familjeliv och personlig integritet Regel 10:Kultur Regel 11:Rekreation och idrott Regel 12:Religion

6 6 Genomförande Regel 13: Kunskap och forskning Regel 14: Policy och planering Regel 15: Lagstiftning Regel 16: Ekonomisk politik Regel 17: Samordning Regel 18: Handikapporganisationer Regel 19: Personalutbildning Regel 20: Nationell granskning och utvärdering Regel 21: Tekniskt och ekonomiskt samarbete Regel 22: Internationellt samarbete Syfte Syftet med tillgänglighetsplanen är att uttrycka kommunens politiska ambition och vilja att förändra så att kommunmedborgare med funktionsnedsättning är lika delaktiga, jämlika, jämställda och har samma skyldigheter och rättigheter som andra kommunmedborgare. Handlingsplanen skall vara ett effektivt styrinstrument för kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen är uppdelad i två delar: 1. En del med övergripande inriktning (politiska delen) 2. En del med förslag till konkreta åtgärder (med ansvarig och tidplan under varje regel) Lagstiftning Handlingsplanen ersätter inte gällande lagstiftning på funktionshinderområdet. Planen är snarare en beskrivning av kommunens vilja och ambition att utöver gällande lagstiftning vidta åtgärder för att underlätta funktionshindrades situation. Planering och finansiering I det fortsatta arbetet med tillgänglighetsplanen är Kristinehamns Kommunala Handikappråd (KHR) och kommunens handikapporganisationer nödvändiga samarbetspartners, eftersom det bara är de funktionshindrade själva som vet hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Ett nära samarbete med berörda organisationer är inte bara en medborgarrättslig angelägenhet, det är också i detta sammanhang en grundförutsättning för att kommunen ska kunna planera rationellt och kostnadseffektivt. Ambitionen och viljan i planen ska genomsyra kommunens verksamhet inom alla verksamhetsområden och på alla nivåer. Funktionshinderbedömningar

7 7 skall därmed blir ett naturligt inslag i varje förvaltnings och bolags verksamhet på alla nivåer. Utifrån tillgänglighetsplanen och tillhörande behovsinventeringar skall kommunala nämnder och bolagsstyrelser redovisa målsättning, utarbeta verksamhetsplaner och budgetar inom befintliga budgetramar. Det är nämndernas/bolagsstyrelsernas ansvar att fatta beslut om åtgärder och se till att förvaltningarna/bolagen arbetar utifrån kommunens ambition och viljeinriktning och genomför de åtgärder som kommer till uttryck i planen. Uppföljning Handlingsplanen för ökad tillgänglighet skall revideras en gång under innevarande mandatperiod. Revideringen skall visa om planerade åtgärder genomförts eller påbörjats inom de tidsramar som angivits i verksamhetsplanen Nya mål- och åtgärdsplaner skall vid behov inarbetas i samråd med KHR. Respektive nämnd/styrelse utser en ansvarig tjänsteman att utarbeta förslag till åtgärdsplan, uppföljning och redovisning av utförda åtgärder inom varje nämnd/styrelses ansvarsområde. Regel 1. Ökad medvetenhet Kommunen skall arbeta aktivt för att öka medvetenheten i samhället om och hos människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, skyldigheter, behov och möjligheter. Ökad medvetenhet om människor med funktionsnedsättning: Kommunen skall stödja och ta initiativ till allmänna informationsinsatser om människor med funktionsnedsättning och om handikappolitik. Insatserna skall rikta sig till den egna organisationen, allmänheten och näringslivet Den obligatoriska skolan och andra kommunala utbildningar skall på alla sätt återspegla principen full delaktighet och jämlikhet. Åtgärder för ökad medvetenhet om funktionshinder skall ingå i utbildningen av alla barn och vara en del av fortbildningen för lärare och andra berörda yrkesgrupper. Ökad medvetenhet hos människor med funktionsnedsättning: Kommunen skall informera om tillgängliga tjänster för människor med funktionsnedsättning.

8 8 Kommunen skall stödja och ta initiativ till handlingsprogram/åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter personer med funktionsnedsättning har. Kommunal information skall presenteras på ett anpassat och lätt tillgängligt sätt. Kommunal information skall även ske behovsanpassat, i form av uppsökande verksamhet. Personal vid kommunens Alla styrelser samtliga arbetsplatser invente- Nämnder rar sina verksamheter ur ett Samordnas av funktionshinderperspektiv. HKK Fortlöpande Resultatet utgör underlag för kommunala nämnder/styrelsers Alla styrelser Fortlöpande åtgärder. Nämnder Regel 5: Tillgänglighet Den offentliga miljön i kommunen skall så långt möjligt vara tillgänglig för alla människor, oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar de har. Personer med funktionsnedsättning skall ges god tillgång till information och goda möjligheter att kommunicera. Enligt Skollagens beskrivning gällande utbildning för alla barn skall kommunens förskolor, fritidshem och skolor, så långt det är möjligt, vara tillgängliga för alla barn och elever. Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet, skall så långt möjligt vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Kommunen skall verka för att alla offentliga lokaler samt bostäder på sikt är tillgängliga för människor med olika funktionshinder. Offentlig utomhusmiljö som t ex gator vägar, gångvägar och parker skall så långt möjligt vara tillgängliga för alla människor året om.

9 9 Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid all upphandling skall ställas krav på att det som upphandlas, såväl produkter som tjänster, blir tillgängligt och användbart för människor med funktionsnedsättning. Kommunal information, såväl skriftlig som muntlig, skall vara tillgänglig och anpassad för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Kommunal tillståndsgivning genom bygg- Berörda nämnder Följs upp och planverksamheten får inte medföra styrelser 2008 negativ inverkan på de funktionshindrades möjligheter och utrymme. Målet är att alla barn och elever skall Skolnämnden Fortlöpande kunna delta i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola. För att kunna genomföra detta, inhämtas kunskaper till lösningar från institutioner och föreningar med specialkunskaper i funktionsnedsättningar. Vid all upphandling av material, skall Tjänstemän Följs upp risker för funktionshindrade beaktas 2007 Hörslinga i stora salen på Panncentralen Kulturnämnden Avslutat Konstmuseet 2006 Ny entré på biblioteket med ramp Kulturnämnden Avslutat Hiss för att göra hörsalen och gallerian Kulturnämnden Avslutat på biblioteket tillgängliga 2006 Inventera badhuset, fel upptäckta i bygg- Tekniska nämnden Följs upp naden under inventering bör snarast 2007 åtgärdas.

10 10 Byggnader utefter Kungsgatan skall Tjänstemän Avslutas inventeras. Samtliga fastighetsägare ska 2006 informeras Inventera Uroxen 16 (Folkets Hus) Tjänstemän Avslutas 2006 Enkelt avhjälpta hinder Miljö- o byggnads- Avslutas nämnden 2009 Vissa prioriterade lekplatser anpassas Tjänstemän Avslutas så långt det är möjligt Följa upp inventeringen av Kungsgatans Tjänstemän Avslutas gatumiljö, Uroxen 15 och Resecentrum 2007 Regel 7: Arbete Kommunen skall verka för att fler människor med funktionsnedsättningar skall ha lika möjligheter som andra till produktivt och inkomstbringande arbete, såväl i glesbygd som i tätort. Rätten till arbete är grundläggande för människors livskvalite. I förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan, skall där så är möjligt, finnas personer med funktionshinder anställda. Kommunen skall verka för att fler människor med funktionsnedsättning integreras på den öppna arbetsmarknaden. Anställning i små grupper eller med särskilt stöd kan vara ett alternativ som främjar möjligheten till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Kommunen skall vara ett föredöme för andra arbetsgivare vad gäller anställning av eller beredande av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Kommunen skall främja möjligheterna till arbete och sysselsättning för människor med funktionsnedsättning, dels inom kommunorganisationen genom att anpassa befattningar och arbetsplatser etc, dels utanför kommunorganisationen genom rådgivning, hjälp att starta eget eller driva kooperativa företag.

11 11 Personer med funktionshinder i kommunens tjänst skall ges samma utvecklings- och befordringsmöjligheter som andra arbetstagare. Skapa arbetstillfällen med handledning Samtliga och anpassade arbetsuppgifter för ut- nämnder och Följs upp vecklingsstörda. styrelser 2008 Den dagliga verksamheten för person- Socialnämnden Följs upp krets LSS skall individanpassas 2008 Vid behov skall arbetsplatsen anpassas Samtliga Följs upp för personer med funktionshinder nämnder 2007 Regel 14: Policy och planering I alla policy- och planeringssammanhang och inför kommunala beslut skall Handlingsplanen för ökad tillgänglighet beaktas. Funktionshinderaspekter skall vägas in redan från början vid allt policyarbete och vid all planering inom kommunen. KHR skall ges möjlighet att påverka beslutsprocesser som rör policy och planer för kommunens invånare, för att därigenom uppnå större delaktighet i samhällslivet. Kommunens arbete med policy, planering och åtgärder inom funktionshinderområdet skall samordnas med andra berörda huvudmäns motsvarande insatser, arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, länstrafik etc. KHR skall ges möjlighet att granska Miljö- och bygg- Följs upp planer och ritningar till ny- och ombygg- nadsnämnden 2007 nationer av anläggningar och byggnader i offentlig miljö. Kommunen skall i skälig tid innan beslut Samtliga Följs upp fattas, i ärenden som kan komma att nämnder/styrelser 2006 påverka funktionshindrades situation, ge KHR möjlighet ta del av besluts-

12 12 underlaget. Det åligger KHR att utreda och inom angiven tid framföra sina synpunkter på förslaget/ beslutsunderlaget. Regel 18: Handikapporganisationer Handikapporganisationerna representerar kommunmedborgare med funktionsnedsättning. Dessa organisationer skall ha en rådgivande roll när det gäller utformningen av kommunens handikappolitik och beslut i övriga frågor som kan påverka dessa organisationers verksamhet. Kommunen skall bidra till att handikapporganisationernas ställning stärks, bland annat genom att uppmuntra till samverkan mellan handikapporganisationerna. Handikapporganisationerna skall på eget initiativ ha en rådgivande roll omfattande all kommunal verksamhet. Handikapporganisationerna identifierar kontinuerligt behov, brister och prioriteringar och deltar med bl a denna kunskap i omprövning och utvärdering av Handlingsplanen för ökad tillgänglighet. Handikapporganisationerna skall medverka i kommunens arbete med att öka personalens och allmänhetens medvetenhet vad gäller funktionshindrades situation och behov. KHR deltar i framtida utvärdering Samtliga nämnder Följs upp av handlingsplanen HKK samordnar 2009 Regel 19: Personalutbildningar Alla förvaltningar och kommunala bolag skall ge berörd personal lämplig utbildning vad avser funktionsnedsättning. Principen om alla människors lika delaktighet och jämlikhet skall genomsyra all utbildning av kommunal personal. Kommunens kurser, fort- och vidareutbildningar inom funktionshinderområdet skall anordnas i samråd med KHR.

13 13 Vidareutbildning ska erbjudas anställda Socialnämnden Följs upp inom vård, omsorg och rehabilitering 2007 om förvärvade hjärnskador och psykiska sjukdomar. Förskolan/skolans personal samarbetar med specialpedagogiska institutet, handikapporganisationerna, Landstingets hjälpmedelsservice och andra kunniga intressenter för att få den kunskap och kompetensutbildning som behövs i yrkesutövandet. Följs upp Handlingsplan.doc /CL

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106 2001-11-26 Kf 32 1 Kf 128 rev. 2005-11-28 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM HÄRJEDALENS KOMMUN 22 FN:s STANDARDREGLER 1, 5, 6, 7, OCH 10 2 REVIDERING 2005 Kommunens

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.15 Handikapplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 157 Inledning Planen ska omfatta alla Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s standardregler.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Beslutat i Kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, 136 Sid 1 (22) Dnr 2001:452 1. Utgångspunkter En grundläggande utgångspunkt för det handkappolitiska programmet är Gävle Vision

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Diarienummer KF, 333/99-700 Fastställt av KF 199-10 Handikappolitiskt program Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-24 Handikappolitiskt program

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Att kunna leva ett obehindrat liv

Att kunna leva ett obehindrat liv Att kunna leva ett obehindrat liv Fagersta kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, 52 U:\Kansliet\Författn \Handikappolitiska prg. KF 2010-06-22, 52 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM för Gnosjö kommun Innehållsförteckning Målet 2 FN:s standardregler 2 Allmänna utgångspunkter för handikappolitiken 4 Lagstiftning 4 FN:s 22 standardregler 5 Regel 1 Ökad medvetenhet

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Författare: Annika Ekberg, LSS handläggare Förord År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder 2 INLEDNING Smedjebackens

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla!

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR FALKÖPINGS KOMMUN. Tillgänglighet för alla! 1 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Vad är ett handikappolitiskt program? 4 Vad är ett handikapp? 5 Hur har programmet arbetats

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN Kf 53/2006 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR ALVESTA KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 2006-08-31 2 FÖRORD... 3 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 4

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program SORSELE KOMMUN 1 (1) Handikappolitiskt program SORSELE KOMMUN Handikappolitiskt program 2 (2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 Vad är ett handikappolitiskt program...3 Vad är handikapp...3 MÅLSÄTTNING

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Verksamhetsplan för tillgänglighetsgruppen i Hudiksvalls kommun

Verksamhetsplan för tillgänglighetsgruppen i Hudiksvalls kommun Verksamhetsplan 1 (5) 2011-10-18 Verksamhetsplan för tillgänglighetsgruppen i Hudiksvalls kommun 2012-2013 Bakgrund Den 17 december 2007 tog kommunfullmäktige beslut om att anta förslaget till handikappolitiskt

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN - alla nämnders ansvar Antaget av kommunfullmäktige november 2000 Innehållsförteckning STYRSYSTEM 3 Nationella styrdokument Kommunala styrdokument Lokal

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Syfte. 3. Definitioner

1. Uppdraget. 2. Syfte. 3. Definitioner 1. Uppdraget Kommunstyrelsen beslutade 2004 04 13 att plan för funktionshindrade i Gnesta kommun för åren 2004-2010 skall utarbetas. Planen skall baseras på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12.

Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken. Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Inledning 2. Grundläggande begrepp 3. Mål för handikappolitiken Kommunens ansvarsområde 4-6. Kommunens målsättning 7-12. ansvar 12. Aktivitetsmål Kommunala Handikapprådet (KHR)

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kapitel 1. Ökad medvetenhet

Kapitel 1. Ökad medvetenhet Bilaga 7 Kapitel 1. Ökad medvetenhet För att öka medvetenheten i Farsta ska vi: 1. ta fram en informationsstrategi för information till Jan juni Har inte genomförts anställda, förtroendevalda och allmänheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Handikappolitiskt program för Skövde kommun

Handikappolitiskt program för Skövde kommun Handikappolitiskt program för Skövde kommun Skövde - en kommun för alla Antaget av kommunfullmäktige 26 augusti 2002 Förord. Skövde fullmäktige har nu antagit ett nytt handikappolitiskt program. Ett viktigt

Läs mer

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2015-2018 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar Sid. 5 Synsätt Sid. 5 Metod Sid. 6

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (5) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Närvarande: Bo Pettersson

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (5) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Närvarande: Bo Pettersson Kommunala Handikapprådet (KHR) 070124 1 (5) Tid: Kl 15.00 16.35 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närvarande: Bo Pettersson Göran Andersson Ingegärd Karlsson Monica Marker Dick Malmström Ola Arheimer

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun

Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun Handikappolitisk plan för Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 2006, 167 Dnr KS/2006:422-730 1 (17) Innehåll Förord 3 1 Bakgrund och syfte 4 2 Standardregler och nationell handlingsplan

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2010.163.2 Antaget av kommunfullmäktige 2011-02-21 Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bakgrund Alla invånare i Malung-Sälens kommun ha möjlighet att bidra till kommunens utveckling

Läs mer

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 Handikapplan Policy och strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 1 Policy och strategi för tillgängligt Landskrona med allas rätt till delaktighet, värdigt bemötande och självbestämmande

Läs mer

Samverkan, bemötande och tillgänglighet

Samverkan, bemötande och tillgänglighet Samverkan, bemötande och tillgänglighet Handikappolicy för Varbergs kommun Vision Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta

Läs mer

Redovisning av uppföljning av handikappolitiskt program för Arboga kommun

Redovisning av uppföljning av handikappolitiskt program för Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-05-10 Blad 5 Ks 73 Au 74 Dnr 165/2004-008 Redovisning av uppföljning av handikappolitiskt program för Arboga kommun Det handikappolitiska

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Program för full delaktighet. Norrköpings kommun

Program för full delaktighet. Norrköpings kommun Program för full delaktighet Norrköpings kommun 2009-2012 Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2009 21 Inledning FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger i artikel 1: Alla människor

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program 2013-03-27 Handikappolitiskt program I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. 2013-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Direktiv...3

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-05-12 60 Ansvarig: Rådet för funktionshinderfrågor Revideras: Följas upp: PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014 DELAKTIGHET JÄMLIKHET RÄTTIGHET Lättläst del sidan 21-43 Skriften finns att hämta som alternativ utgåva i Daisy-format på www.landstingetsörmland.se/funktionsnedsattning

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer