Program för tillgänglighet i Finspång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för tillgänglighet i Finspång"

Transkript

1 Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige

2 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 3 Övergripande målsättningar 3 Ansvarsfördelning, genomförande och uppföljning 4 Grundläggande begrepp 4 Tillgänglighet 4 Funktionshinder 5 Funktionsnedsättning 5 Handikapp 5 Begreppsanvändning 5 Områden för ökad tillgänglighet 6 Tillgänglighetsperspektiv i planering, beslut och processer 6 Samverkan 7 Bemötande 7 Stöd och service 7 Information 9 Fysisk utformning 9 Upphandling och inköp 10 Finansiering av tillgänglighet 11 Andra betydelsefulla aspekter för tillgänglighetsarbetet 12 Jämställdhet 12 Mångfald 12 Trygghet 12 I

4

5 Bakgrund Finspångs kommun ska vara tillgängligt för alla. Ingen ska stängas ute ur kommunen på grund av fysiska, psykiska eller sociala hinder. Programmet Tillgänglighet i Finspång har därför tillkommit för att formulera övergripande mål och riktlinjer för tillgänglighetsfrågor. Aktuell plan för tillgänglighet tillkom 1986 för att som då var brukligt ange riktlinjer för anpassningar av bostäder. Sedan dess har dock mycket hänt inom handikappolitiken och att tillgängliggöra samhället betraktas numera som en fråga för demokrati och mänskliga rättigheter. Att Finspångs kommun ska vara tillgänglig för alla är kärnan i detta program. Varje medborgare i kommunen ska ha möjlighet att delta eller ta del av olika samhällsaktiviteter vare sig det är fråga om utbildning, arbete, kultur, fritid eller annan sysselsättning. Det handlar därför om att skapa delaktighet i kommunen genom att undanröja fysiska och sociala hinder. Programmet uttrycker utöver förhållningssätt till internationella och nationella riktlinjer, lagar och regler samt en lokal politisk vilja att tillgängliggöra Finspångs kommun för alla kommunmedborgare. Vision om tillgänglighet I Finspångs kommun kan varje medborgare på jämlika villkor delta i samhällslivet. Syfte Att skapa en gemensam grund så att människor i Finspångs kommun kan tillförsäkras jämlika livsvillkor och delaktighet i samhället. Programmet ska fastställa prioriterade områden för en ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsarbetet som spänner över alla kommunens sektorsområden tydliggörs samt samordnas i och med programmets tillkomst. Övergripande målsättningar Det övergripande målet med tillgänglighetsarbetet är att varje medborgare i kommunen ska beredas möjligheter till full delaktighet. Målsättningen med programmet följer de nationella målen för handikappolitiken: i en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

6 i i att samhället [Finspångs kommun] utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Medel för att uppnå målen är likställda de nationella arbetsinsatserna: i i i identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande Målen är utgår även från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ansvarsfördelning, genomförande och uppföljning Programmet Tillgängligt i Finspång ska införliva de politiska ambitionerna att bli en tillgänglig kommun för alla medborgare. Programmet är kommunövergripande och tydliggör kommunens samlade syn på tillgänglighet. Det ska verka för att tillgänglighetsperspektivet genomsyras i all kommunal planering och verksamhet. Vidare används det i ett långsiktigt perspektiv med uppföljning varje år och aktualisering vart fjärde år samt revidering vid behov. Programmet verkställs och följs upp av kommunstyrelsen samt rapporteras till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska i uppföljningen redovisa åtgärder och handlingar inom verksamheterna som vidtagits för effekter på tillgängligheten i den verksamhetsredovisning som görs. Grundläggande begrepp Tillgänglighet Begreppet tillgänglighet används generellt för att beskriva effekten av en sammanslagning av begreppen tillgänglig och användbar. Tillgänglighet har därmed ett mervärde utöver att vara nåbart, det syftar också till att något kan användas. Begreppet tillgänglighet används i programmet för att beskriva förutsättningar för att personer med funktionshinder ska kunna delta i ett sammanhang. 4

7 Funktionshinder I diskrimineringslagstiftningen definieras funktionshinder som varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan väntas uppstå. I programmet används begreppet funktionshinder för att beskriva hinder som uppstår relaterat till miljö. På det sättet undviks en kategorisering av funktionsnedsättningar som hinder då det inte alltid är självklart att nedsättningen blir ett hinder i alla miljöer eller situationer. Funktionsnedsättning Begreppet funktionsnedsättning syftar till att beskriva nedsatta förmågor och är därför likartad diskrimineringslagstiftningens definition av funktionshinder. I FN:s standardregler används funktionsnedsättning för att beskriva en nedsatt förmåga då hindret uppstår först i relation till miljön. Funktionsnedsättning används frekvent i programmet för att beskriva funktionsnedsättningar till följd av varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar som uppkommit vid födsel, skada eller sjukdom. Handikapp Handikapp används ofta i medicinsk bemärkelse och syftar till att beskriva en förlust eller nedsättning. Användningen av begreppet är omdiskuterat därför att det upplevs av många som alltför fokuserat på individen istället för på begränsningar i miljön. I programmet kommer funktionsnedsättning att användas istället för handikapp. Begreppsanvändning Programmets syfte är att tillgängliggöra Finspångs kommun och fokuserar därför både sociala och fysiska åtgärder i miljön. Mest signifikativt i begreppsanvändningen är därför funktionsnedsättning i förhållande till individen och funktionshinder i förhållande till omgivningen. Med eventuella undantag från citat används därför begreppen utifrån det förhållningssättet. 5

8 Områden för ökad tillgänglighet Finspång ska vara en kommun att bo och leva i för människor i alla livets skeden, med eller utan funktionsnedsättning. Genom att utforma ett program som behandlar flera områden ska Finspångs kommun verka för att uppnå målet om full tillgänglighet. Med ett brett tillgänglighetsperspektiv inom områden som samverkan, upphandling och inköp, bemötande, information och fysisk utformning kan programmet bidra till att Finspångs kommun blir mer tillgänglig för fler. Programområdena följer i princip Handisams - myndigheten för handikapppolitisk samordning, rekommendationer. Tillgänglighetsperspektiv i planering, beslut och processer För att uppnå målet om en tillgänglig kommun måste tillgänglighetsperspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer som förs. Det kan till exempel handla om att tydliggöra att tillgänglighetsperspektivet ska finnas med vid förändringar av lokaler. Med rutiner som tar tillvara på synpunkter från besökare eller anställda angående tillgängligheten i kommunen finns perspektivet med kontinuerligt. Mål Tillgänglighetsperspektivet tillämpas vid all kommunal planering, beslut och processer. Genomförande Det tillkommer en synpunktsfunktion för tillgänglighet på kommunens hemsida Vid planering av ny verksamhet redovisas tillgänglighetsperspektivet i verksamhetsplanen eller annat plandokument Vid planering av lokalförändringar eller nybyggnation redovisas tillgänglighetsperspektivet i beslutsunderlaget samt projektplanen. I så hög utsträckning som möjligt använder Finspångs kommun ett lättläst skriftspråk. 6

9 Samverkan De lokala handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna har stor kunskap om statusen på tillgängligheten samt behoven av åtgärder. Relationen mellan Finspångs kommun och de lokala organisationerna är därför mycket värdefull för tillgänglighetsarbetet. Mål Tillgänglighetsarbetet i kommunen sker i samverkan genom att ta vara på kunskaper som finns inom handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och hos kommunens medborgare med funktionsnedsättningar. Genomförande Det finns ett kommunalt handikappråd som samlar handikapporganisationer, kommunala tjänstemän, och politiker. På så sätt skapas en arena för information och kommunikation i frågor som rör tillgänglighet. Det finns ett kommunalt pensionärsråd som samlar pensionärsorganisationer, kommunala tjänstemän och politiker. På så sätt skapas en arena för information och kommunikation i frågor som rör tillgänglighet. Bemötande Programmet om tillgänglighet vilar på en grundläggande värdering om alla människors lika värde. En förutsättning för att uppnå tillgänglighet och delaktighet i samhället är att få ett gott bemötande. För att uppnå ett gott bemötande krävs det insikt och förståelse kring människors olika förutsättningar. Mål I möte med kommunens verksamheter ska alla medborgare uppleva ett gott bemötande. Genomförande Kommuns personal som inte arbetar inom omsorgen men ändå är i kontakt med medborgare utbildas för att få en grundläggande kunskap om livsvillkor för personer med olika funktionsnedsättningar. Kommunens personal bemöter varje medborgare utifrån värderingen om allas lika värde. Stöd och service Stöd och service som ökar möjligheten till samhällsgemenskap erbjuds till personer med funktionsnedsättning inom ramen för LSS- och eller SoL. La- 7

10 gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning vars målgrupp är barn, unga och vuxna med svåra funktionsnedsättningar. Rätt till insatser enligt denna lagstiftning har den som har något av de funktionsnedsättningar, som anges i lagstiftningens första paragraf, s k personkretstillhörighet. Socialtjänstlagen, SoL är en ramlag, som anger kommunens ansvar för socialtjänsten. Insatser enligt SoL kräver inte personkretstillhörighet. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt SoL för sin försörjning och livsföring i övrigt. Stöd och service till människor med funktionsnedsättning ska vara inriktat på delaktighet och självbestämmande. Det finns i Finspångs kommun stödfunktioner i form av bostad, sysselsättning, färdtjänst, ledsagare eller personlig assistans. Stöd i boende erbjuds med boendeformer för olika behov, gruppbostäder, servicebostäder och ordinärt boende. Med bidrag för bostadsanpassning kan också den permanenta bostaden anpassas för att fungera som bostad för den enskilde med bestående funktionsnedsättning. Stöd med individuellt anpassad sysselsättning enligt LSS ordnas genom daglig verksamhet som drivs inom kommunen men också i samverkan med företag och föreningar. Med anpassaren finns också möjlighet att få sysselsättning på en ordinär arbetsplats. Sysselsättningen som erbjuds anpassas efter individens förmåga och behov. Samtliga inom sysselsättningen har en handledare knuten till sysselsättningen. Ledsagarservice är det stöd som möjliggör för den enskilde med funktionsnedsättning att få nödvändigt för att kunna delta i samhällslivet. För besök hos vänner eller vid fritidsaktiviteter kan ledsagarservice användas. Mål Barn, ungdomar och vuxna med beslut inom LSS eller SoL har nödvändiga förutsättningar för självständighet och självbestämmande, Barn, ungdomar och vuxna med beslut inom LSS eller SoL har nödvändiga förutsättningar för att delta samhällslivet Det finns meningsfull och arbetsliknande sysselsättning för personer som inte kan förvärvsarbeta. Genomförande För personer som inte kan förvärvsarbeta skapar kommunen alternativa, meningsfulla och arbetsliknande sysselsättningar i samverkan med andra aktörer. Inriktat på delaktighet och självbestämmande erbjuder kommunen insatser inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. 8

11 Information Information och kommunikation med Finspångs kommun ska vara tillgänglig och möjlig att ta del av för alla medborgare. Det åstadkoms genom att använda ett klart och enkelt språk samt en formgivning som underlättar läsningen. Information i alternativa format är också ett tillvägagångssätt för tillgänglig information. Finspångs kommun har arbetat med att tillgängliggöra hemsidan med fasta, tydliga strukturer och samtliga redaktörer på hemsidan har genomgått en utbildning i att skriva tillgängligt. Information för tillgänglighet handlar utöver att tillgängliggöra befintlig information också om att upplysa om tillgängligheten i kommunen. Hur ser lokaler eller platser ut och var vänder sig medborgaren för önskemål om anpassning eller hänvisning till alternativ plats är exempel på sådan information. Mål All information från Finspångs kommun är eller kan bli tillgänglig och användbar för alla. Genomförande Kommunmedborgare kan på begäran få allmän information överförd på media som är tillgänglig för den enskilde. De som skriver på webben eller på annat sätt arbetar med information och kommunikation erhåller erforderlig kunskap om information ur ett tillgänglighetsperspektiv, Lättläst svenska används så långt det är möjligt i kommunala dokument. En tillgänglighetsguide informerar om vilka tillgänglighetsfunktioner som finns i offentliga lokaler och på allmänna platser utomhus. Fysisk utformning För att alla ska ha möjlighet till delaktighet i kommunen krävs det att gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer är tillgängliga. Enligt lag ställs det krav på ägare av publika lokaler att undanröja enkelt avhjälpta hinder, det gäller såväl Finspångs kommun som andra fastighetsägare, lokalhållare eller näringsidkare. För att nå dithän krävs det en översyn eller inventering av tillgängligheten i kommunen som kan utgöra en grund inför fortsatta åtgärder. Det åligger kommunen att övervaka efterlevnaden om enkelt avhjälpta hinder genom tillsyn men det kan också vara med hjälp av tips från allmänheten. Mest prioriterat är enkelt avhjälpta hinder i byggnader dit allmänheten 9

12 har tillträde samt vid allmänna platser. I förlängningen är det dock viktigt att tillgänglighets- anpassning och perspektiv vid nybyggnation blir en rutinfråga. Det är angeläget att tillgänglighetsanpassningar i så hög grad som möjligt förstärker den estetiska miljön och att skrymmande lösningar undviks. Mål 2010 är eller kan 1 kommunens allmänna lokaler och platser bli tillgängliga för alla. Genomförande En inventering av tillgängligheten i kommunen utgör en grund inför fortsatt tillgängliggörande. Enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler och platser prioriteras. All fysisk planering innehåller ett tillgänglighetsperspektiv. Erforderlig fortbildning om tillgänglighetslösningar tillhandahålls de som arbetar med fysisk planering samt verkställande av lokaler, gator och parker. Tillgänglighetsperspektivet är en rutinfråga i om- och nybyggnation av lokaler, gator och parker. En årlig tillsyn av tillgänglighet i offentliga lokaler och miljöer genomförs tillsammans med lokala handikapporganisationer. Upphandling och inköp Genom att upphandla ur ett tillgänglighetsperspektiv ökas användbarheten samtidigt som funktionen bidrar till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar. Upphandling ur ett tillgänglighetsperspektiv sker genom att vid upphandling formulera kvalitetskrav. Detta är också i linje med vad som framkommer av lagen av offentlig upphandling. Mål Upphandling utifrån ett tillgänglighetsperspektiv bidrar till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar i Finspångs kommun Genomförande All upphandling innehåller ett tillgänglighetsperspektiv. 1 Med kan åsyftas tillfälliga lösningar för att tillgängliggöra lokalen eller verksamheten 10

13 Finansiering av tillgänglighet Kostnaderna för tillgänglighet skall fördelas enligt den såkallade ansvarsoch fördelningsprincipen. Det innebär att den ordinarie budgeten inom respektive verksamhetsområde skall innefatta åtgärder för tillgänglighet. 11

14 Andra betydelsefulla aspekter för tillgänglighetsarbetet Utöver de strukturområden som redogjorts som effektfulla för tillgängligheten i kommunen finns det ytterligare aspekter att betänka. Jämställdhet Verksamhet och service präglas av ett jämställdhetsperspektiv genom att låta individens erfarenheter vara avgörande för vilken service som tillhandahålls. Verksamheten genomsyras av inställningen att könsrelaterade behov inte existerar. I kommunens arbete mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är det viktigt att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning som är en utsatt grupp. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi erkänt att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta är utsatta för större risk, både inom och utom hemmet, för våld, skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Mångfald Mångfald står för innebörden att alla människor med olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet lever tillsammans med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I Finspångs kommun erbjuds service och verksamhet som utgår från individens förutsättningar. Utifrån vilka stödinsatser för den enskildes språkutveckling, hälsoutveckling och kontakt med samhällslivet kan tillhandahållas. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi erkänt mångfalden hos personer med funktionsnedsättning och ser med oro på de svåra förhållanden som möter personer med funktionsnedsättning som är utsatta för flerfaldiga eller försvårade former av diskriminering; på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk eller annan åskådning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i övrigt. Trygghet Alla har rätt till att känna sig trygga. Med trygg utformning av fysiska rum, förebyggande socialt arbete och gott bemötande arbetar kommunen med att uppnå en trygg miljö för medborgarna. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi betonat betydelsen av att integrera frågor om funktionshinder som en väsentlig del i relevanta strategier för hållbar utveckling. 12

15 Lagar, regler och rekommendationer om tillgänglighet Lagar och regler som inverkar på handikappolitiken redogörs nedan kategoriserat i bokstavsordning. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagar Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och begränsa rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder ska enligt plan- och bygglagen undanröjas. Det gäller byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller för kommunen men också landsting och privata mark- och lokalägare. FN:s standardregler FN:s standardregler består av tjugotvå regler med syfte att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det är regler för förutsättningar, regler inom huvudområden och regler för genomförande. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken Samhället har till uppgift att genom erforderliga åtgärder tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheterna ansvarar för att utforma och bedriva verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen, att verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Särskilt angeläget är att kommunens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder, att FN:s standardregler används som vägledning för att tillförsäkra personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Kommunallagen Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annats. Förtroendevalda med funktionsnedsättningar ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. 13

16 Lagar, regler och rekommendationer om tillgänglighet Lagar och regler som inverkar på handikappolitiken redogörs nedan kategoriserat i bokstavsordning. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagar Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och begränsa rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder ska enligt plan- och bygglagen undanröjas. Det gäller byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller för kommunen men också landsting och privata mark- och lokalägare. FN:s standardregler FN:s standardregler består av tjugotvå regler med syfte att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det är regler för förutsättningar, regler inom huvudområden och regler för genomförande. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken Samhället har till uppgift att genom erforderliga åtgärder tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheterna ansvarar för att utforma och bedriva verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen, att verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Särskilt angeläget är att kommunens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder, att FN:s standardregler används som vägledning för att tillförsäkra personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Kommunallagen Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annats. Förtroendevalda med funktionsnedsättningar ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. 14

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14 Sida (6) funktionsnedsättning i Tranås kommun Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ansvarig: Kansli- och personalavdelningen Dokumenttyp: Program Diarienummer: 52/4 Beslutat av: Kommunstyrelsen Publiceringsdatum:

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Program för full delaktighet. Norrköpings kommun

Program för full delaktighet. Norrköpings kommun Program för full delaktighet Norrköpings kommun 2009-2012 Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2009 21 Inledning FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger i artikel 1: Alla människor

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Dnr 2009-KS0424 739 Antaget av kommunfullmäktige 2010-05-26, KF 49 Sid 2 av 8 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Nacka kommun har en handikappolicy. Syftet med den är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Policy för full delaktighet. antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013

Policy för full delaktighet. antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013 Policy för full delaktighet antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013 Inledning I Knivsta kommun vill vi vidareutveckla ett samhälle tillgängligt för alla. Denna ambition ska vara en ledstjärna i all

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun

Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun EMELIE HALLIN SID 1/5 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 Handikapplan Policy och strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 1 Policy och strategi för tillgängligt Landskrona med allas rätt till delaktighet, värdigt bemötande och självbestämmande

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Att kunna leva ett obehindrat liv

Att kunna leva ett obehindrat liv Att kunna leva ett obehindrat liv Fagersta kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige den 22 juni 2010, 52 U:\Kansliet\Författn \Handikappolitiska prg. KF 2010-06-22, 52 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer