Program för tillgänglighet i Finspång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för tillgänglighet i Finspång"

Transkript

1 Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige

2 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 3 Övergripande målsättningar 3 Ansvarsfördelning, genomförande och uppföljning 4 Grundläggande begrepp 4 Tillgänglighet 4 Funktionshinder 5 Funktionsnedsättning 5 Handikapp 5 Begreppsanvändning 5 Områden för ökad tillgänglighet 6 Tillgänglighetsperspektiv i planering, beslut och processer 6 Samverkan 7 Bemötande 7 Stöd och service 7 Information 9 Fysisk utformning 9 Upphandling och inköp 10 Finansiering av tillgänglighet 11 Andra betydelsefulla aspekter för tillgänglighetsarbetet 12 Jämställdhet 12 Mångfald 12 Trygghet 12 I

4

5 Bakgrund Finspångs kommun ska vara tillgängligt för alla. Ingen ska stängas ute ur kommunen på grund av fysiska, psykiska eller sociala hinder. Programmet Tillgänglighet i Finspång har därför tillkommit för att formulera övergripande mål och riktlinjer för tillgänglighetsfrågor. Aktuell plan för tillgänglighet tillkom 1986 för att som då var brukligt ange riktlinjer för anpassningar av bostäder. Sedan dess har dock mycket hänt inom handikappolitiken och att tillgängliggöra samhället betraktas numera som en fråga för demokrati och mänskliga rättigheter. Att Finspångs kommun ska vara tillgänglig för alla är kärnan i detta program. Varje medborgare i kommunen ska ha möjlighet att delta eller ta del av olika samhällsaktiviteter vare sig det är fråga om utbildning, arbete, kultur, fritid eller annan sysselsättning. Det handlar därför om att skapa delaktighet i kommunen genom att undanröja fysiska och sociala hinder. Programmet uttrycker utöver förhållningssätt till internationella och nationella riktlinjer, lagar och regler samt en lokal politisk vilja att tillgängliggöra Finspångs kommun för alla kommunmedborgare. Vision om tillgänglighet I Finspångs kommun kan varje medborgare på jämlika villkor delta i samhällslivet. Syfte Att skapa en gemensam grund så att människor i Finspångs kommun kan tillförsäkras jämlika livsvillkor och delaktighet i samhället. Programmet ska fastställa prioriterade områden för en ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsarbetet som spänner över alla kommunens sektorsområden tydliggörs samt samordnas i och med programmets tillkomst. Övergripande målsättningar Det övergripande målet med tillgänglighetsarbetet är att varje medborgare i kommunen ska beredas möjligheter till full delaktighet. Målsättningen med programmet följer de nationella målen för handikappolitiken: i en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

6 i i att samhället [Finspångs kommun] utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Medel för att uppnå målen är likställda de nationella arbetsinsatserna: i i i identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande Målen är utgår även från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ansvarsfördelning, genomförande och uppföljning Programmet Tillgängligt i Finspång ska införliva de politiska ambitionerna att bli en tillgänglig kommun för alla medborgare. Programmet är kommunövergripande och tydliggör kommunens samlade syn på tillgänglighet. Det ska verka för att tillgänglighetsperspektivet genomsyras i all kommunal planering och verksamhet. Vidare används det i ett långsiktigt perspektiv med uppföljning varje år och aktualisering vart fjärde år samt revidering vid behov. Programmet verkställs och följs upp av kommunstyrelsen samt rapporteras till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska i uppföljningen redovisa åtgärder och handlingar inom verksamheterna som vidtagits för effekter på tillgängligheten i den verksamhetsredovisning som görs. Grundläggande begrepp Tillgänglighet Begreppet tillgänglighet används generellt för att beskriva effekten av en sammanslagning av begreppen tillgänglig och användbar. Tillgänglighet har därmed ett mervärde utöver att vara nåbart, det syftar också till att något kan användas. Begreppet tillgänglighet används i programmet för att beskriva förutsättningar för att personer med funktionshinder ska kunna delta i ett sammanhang. 4

7 Funktionshinder I diskrimineringslagstiftningen definieras funktionshinder som varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan väntas uppstå. I programmet används begreppet funktionshinder för att beskriva hinder som uppstår relaterat till miljö. På det sättet undviks en kategorisering av funktionsnedsättningar som hinder då det inte alltid är självklart att nedsättningen blir ett hinder i alla miljöer eller situationer. Funktionsnedsättning Begreppet funktionsnedsättning syftar till att beskriva nedsatta förmågor och är därför likartad diskrimineringslagstiftningens definition av funktionshinder. I FN:s standardregler används funktionsnedsättning för att beskriva en nedsatt förmåga då hindret uppstår först i relation till miljön. Funktionsnedsättning används frekvent i programmet för att beskriva funktionsnedsättningar till följd av varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar som uppkommit vid födsel, skada eller sjukdom. Handikapp Handikapp används ofta i medicinsk bemärkelse och syftar till att beskriva en förlust eller nedsättning. Användningen av begreppet är omdiskuterat därför att det upplevs av många som alltför fokuserat på individen istället för på begränsningar i miljön. I programmet kommer funktionsnedsättning att användas istället för handikapp. Begreppsanvändning Programmets syfte är att tillgängliggöra Finspångs kommun och fokuserar därför både sociala och fysiska åtgärder i miljön. Mest signifikativt i begreppsanvändningen är därför funktionsnedsättning i förhållande till individen och funktionshinder i förhållande till omgivningen. Med eventuella undantag från citat används därför begreppen utifrån det förhållningssättet. 5

8 Områden för ökad tillgänglighet Finspång ska vara en kommun att bo och leva i för människor i alla livets skeden, med eller utan funktionsnedsättning. Genom att utforma ett program som behandlar flera områden ska Finspångs kommun verka för att uppnå målet om full tillgänglighet. Med ett brett tillgänglighetsperspektiv inom områden som samverkan, upphandling och inköp, bemötande, information och fysisk utformning kan programmet bidra till att Finspångs kommun blir mer tillgänglig för fler. Programområdena följer i princip Handisams - myndigheten för handikapppolitisk samordning, rekommendationer. Tillgänglighetsperspektiv i planering, beslut och processer För att uppnå målet om en tillgänglig kommun måste tillgänglighetsperspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer som förs. Det kan till exempel handla om att tydliggöra att tillgänglighetsperspektivet ska finnas med vid förändringar av lokaler. Med rutiner som tar tillvara på synpunkter från besökare eller anställda angående tillgängligheten i kommunen finns perspektivet med kontinuerligt. Mål Tillgänglighetsperspektivet tillämpas vid all kommunal planering, beslut och processer. Genomförande Det tillkommer en synpunktsfunktion för tillgänglighet på kommunens hemsida Vid planering av ny verksamhet redovisas tillgänglighetsperspektivet i verksamhetsplanen eller annat plandokument Vid planering av lokalförändringar eller nybyggnation redovisas tillgänglighetsperspektivet i beslutsunderlaget samt projektplanen. I så hög utsträckning som möjligt använder Finspångs kommun ett lättläst skriftspråk. 6

9 Samverkan De lokala handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna har stor kunskap om statusen på tillgängligheten samt behoven av åtgärder. Relationen mellan Finspångs kommun och de lokala organisationerna är därför mycket värdefull för tillgänglighetsarbetet. Mål Tillgänglighetsarbetet i kommunen sker i samverkan genom att ta vara på kunskaper som finns inom handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och hos kommunens medborgare med funktionsnedsättningar. Genomförande Det finns ett kommunalt handikappråd som samlar handikapporganisationer, kommunala tjänstemän, och politiker. På så sätt skapas en arena för information och kommunikation i frågor som rör tillgänglighet. Det finns ett kommunalt pensionärsråd som samlar pensionärsorganisationer, kommunala tjänstemän och politiker. På så sätt skapas en arena för information och kommunikation i frågor som rör tillgänglighet. Bemötande Programmet om tillgänglighet vilar på en grundläggande värdering om alla människors lika värde. En förutsättning för att uppnå tillgänglighet och delaktighet i samhället är att få ett gott bemötande. För att uppnå ett gott bemötande krävs det insikt och förståelse kring människors olika förutsättningar. Mål I möte med kommunens verksamheter ska alla medborgare uppleva ett gott bemötande. Genomförande Kommuns personal som inte arbetar inom omsorgen men ändå är i kontakt med medborgare utbildas för att få en grundläggande kunskap om livsvillkor för personer med olika funktionsnedsättningar. Kommunens personal bemöter varje medborgare utifrån värderingen om allas lika värde. Stöd och service Stöd och service som ökar möjligheten till samhällsgemenskap erbjuds till personer med funktionsnedsättning inom ramen för LSS- och eller SoL. La- 7

10 gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning vars målgrupp är barn, unga och vuxna med svåra funktionsnedsättningar. Rätt till insatser enligt denna lagstiftning har den som har något av de funktionsnedsättningar, som anges i lagstiftningens första paragraf, s k personkretstillhörighet. Socialtjänstlagen, SoL är en ramlag, som anger kommunens ansvar för socialtjänsten. Insatser enligt SoL kräver inte personkretstillhörighet. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt SoL för sin försörjning och livsföring i övrigt. Stöd och service till människor med funktionsnedsättning ska vara inriktat på delaktighet och självbestämmande. Det finns i Finspångs kommun stödfunktioner i form av bostad, sysselsättning, färdtjänst, ledsagare eller personlig assistans. Stöd i boende erbjuds med boendeformer för olika behov, gruppbostäder, servicebostäder och ordinärt boende. Med bidrag för bostadsanpassning kan också den permanenta bostaden anpassas för att fungera som bostad för den enskilde med bestående funktionsnedsättning. Stöd med individuellt anpassad sysselsättning enligt LSS ordnas genom daglig verksamhet som drivs inom kommunen men också i samverkan med företag och föreningar. Med anpassaren finns också möjlighet att få sysselsättning på en ordinär arbetsplats. Sysselsättningen som erbjuds anpassas efter individens förmåga och behov. Samtliga inom sysselsättningen har en handledare knuten till sysselsättningen. Ledsagarservice är det stöd som möjliggör för den enskilde med funktionsnedsättning att få nödvändigt för att kunna delta i samhällslivet. För besök hos vänner eller vid fritidsaktiviteter kan ledsagarservice användas. Mål Barn, ungdomar och vuxna med beslut inom LSS eller SoL har nödvändiga förutsättningar för självständighet och självbestämmande, Barn, ungdomar och vuxna med beslut inom LSS eller SoL har nödvändiga förutsättningar för att delta samhällslivet Det finns meningsfull och arbetsliknande sysselsättning för personer som inte kan förvärvsarbeta. Genomförande För personer som inte kan förvärvsarbeta skapar kommunen alternativa, meningsfulla och arbetsliknande sysselsättningar i samverkan med andra aktörer. Inriktat på delaktighet och självbestämmande erbjuder kommunen insatser inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. 8

11 Information Information och kommunikation med Finspångs kommun ska vara tillgänglig och möjlig att ta del av för alla medborgare. Det åstadkoms genom att använda ett klart och enkelt språk samt en formgivning som underlättar läsningen. Information i alternativa format är också ett tillvägagångssätt för tillgänglig information. Finspångs kommun har arbetat med att tillgängliggöra hemsidan med fasta, tydliga strukturer och samtliga redaktörer på hemsidan har genomgått en utbildning i att skriva tillgängligt. Information för tillgänglighet handlar utöver att tillgängliggöra befintlig information också om att upplysa om tillgängligheten i kommunen. Hur ser lokaler eller platser ut och var vänder sig medborgaren för önskemål om anpassning eller hänvisning till alternativ plats är exempel på sådan information. Mål All information från Finspångs kommun är eller kan bli tillgänglig och användbar för alla. Genomförande Kommunmedborgare kan på begäran få allmän information överförd på media som är tillgänglig för den enskilde. De som skriver på webben eller på annat sätt arbetar med information och kommunikation erhåller erforderlig kunskap om information ur ett tillgänglighetsperspektiv, Lättläst svenska används så långt det är möjligt i kommunala dokument. En tillgänglighetsguide informerar om vilka tillgänglighetsfunktioner som finns i offentliga lokaler och på allmänna platser utomhus. Fysisk utformning För att alla ska ha möjlighet till delaktighet i kommunen krävs det att gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer är tillgängliga. Enligt lag ställs det krav på ägare av publika lokaler att undanröja enkelt avhjälpta hinder, det gäller såväl Finspångs kommun som andra fastighetsägare, lokalhållare eller näringsidkare. För att nå dithän krävs det en översyn eller inventering av tillgängligheten i kommunen som kan utgöra en grund inför fortsatta åtgärder. Det åligger kommunen att övervaka efterlevnaden om enkelt avhjälpta hinder genom tillsyn men det kan också vara med hjälp av tips från allmänheten. Mest prioriterat är enkelt avhjälpta hinder i byggnader dit allmänheten 9

12 har tillträde samt vid allmänna platser. I förlängningen är det dock viktigt att tillgänglighets- anpassning och perspektiv vid nybyggnation blir en rutinfråga. Det är angeläget att tillgänglighetsanpassningar i så hög grad som möjligt förstärker den estetiska miljön och att skrymmande lösningar undviks. Mål 2010 är eller kan 1 kommunens allmänna lokaler och platser bli tillgängliga för alla. Genomförande En inventering av tillgängligheten i kommunen utgör en grund inför fortsatt tillgängliggörande. Enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler och platser prioriteras. All fysisk planering innehåller ett tillgänglighetsperspektiv. Erforderlig fortbildning om tillgänglighetslösningar tillhandahålls de som arbetar med fysisk planering samt verkställande av lokaler, gator och parker. Tillgänglighetsperspektivet är en rutinfråga i om- och nybyggnation av lokaler, gator och parker. En årlig tillsyn av tillgänglighet i offentliga lokaler och miljöer genomförs tillsammans med lokala handikapporganisationer. Upphandling och inköp Genom att upphandla ur ett tillgänglighetsperspektiv ökas användbarheten samtidigt som funktionen bidrar till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar. Upphandling ur ett tillgänglighetsperspektiv sker genom att vid upphandling formulera kvalitetskrav. Detta är också i linje med vad som framkommer av lagen av offentlig upphandling. Mål Upphandling utifrån ett tillgänglighetsperspektiv bidrar till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar i Finspångs kommun Genomförande All upphandling innehåller ett tillgänglighetsperspektiv. 1 Med kan åsyftas tillfälliga lösningar för att tillgängliggöra lokalen eller verksamheten 10

13 Finansiering av tillgänglighet Kostnaderna för tillgänglighet skall fördelas enligt den såkallade ansvarsoch fördelningsprincipen. Det innebär att den ordinarie budgeten inom respektive verksamhetsområde skall innefatta åtgärder för tillgänglighet. 11

14 Andra betydelsefulla aspekter för tillgänglighetsarbetet Utöver de strukturområden som redogjorts som effektfulla för tillgängligheten i kommunen finns det ytterligare aspekter att betänka. Jämställdhet Verksamhet och service präglas av ett jämställdhetsperspektiv genom att låta individens erfarenheter vara avgörande för vilken service som tillhandahålls. Verksamheten genomsyras av inställningen att könsrelaterade behov inte existerar. I kommunens arbete mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är det viktigt att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning som är en utsatt grupp. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi erkänt att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta är utsatta för större risk, både inom och utom hemmet, för våld, skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Mångfald Mångfald står för innebörden att alla människor med olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet lever tillsammans med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I Finspångs kommun erbjuds service och verksamhet som utgår från individens förutsättningar. Utifrån vilka stödinsatser för den enskildes språkutveckling, hälsoutveckling och kontakt med samhällslivet kan tillhandahållas. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi erkänt mångfalden hos personer med funktionsnedsättning och ser med oro på de svåra förhållanden som möter personer med funktionsnedsättning som är utsatta för flerfaldiga eller försvårade former av diskriminering; på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk eller annan åskådning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i övrigt. Trygghet Alla har rätt till att känna sig trygga. Med trygg utformning av fysiska rum, förebyggande socialt arbete och gott bemötande arbetar kommunen med att uppnå en trygg miljö för medborgarna. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi betonat betydelsen av att integrera frågor om funktionshinder som en väsentlig del i relevanta strategier för hållbar utveckling. 12

15 Lagar, regler och rekommendationer om tillgänglighet Lagar och regler som inverkar på handikappolitiken redogörs nedan kategoriserat i bokstavsordning. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagar Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och begränsa rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder ska enligt plan- och bygglagen undanröjas. Det gäller byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller för kommunen men också landsting och privata mark- och lokalägare. FN:s standardregler FN:s standardregler består av tjugotvå regler med syfte att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det är regler för förutsättningar, regler inom huvudområden och regler för genomförande. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken Samhället har till uppgift att genom erforderliga åtgärder tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheterna ansvarar för att utforma och bedriva verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen, att verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Särskilt angeläget är att kommunens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder, att FN:s standardregler används som vägledning för att tillförsäkra personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Kommunallagen Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annats. Förtroendevalda med funktionsnedsättningar ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. 13

16 Lagar, regler och rekommendationer om tillgänglighet Lagar och regler som inverkar på handikappolitiken redogörs nedan kategoriserat i bokstavsordning. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagar Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och begränsa rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder ska enligt plan- och bygglagen undanröjas. Det gäller byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller för kommunen men också landsting och privata mark- och lokalägare. FN:s standardregler FN:s standardregler består av tjugotvå regler med syfte att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det är regler för förutsättningar, regler inom huvudområden och regler för genomförande. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken Samhället har till uppgift att genom erforderliga åtgärder tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheterna ansvarar för att utforma och bedriva verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen, att verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Särskilt angeläget är att kommunens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder, att FN:s standardregler används som vägledning för att tillförsäkra personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Kommunallagen Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annats. Förtroendevalda med funktionsnedsättningar ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. 14

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen Ett material från projektet

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer