Program för tillgänglighet i Finspång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för tillgänglighet i Finspång"

Transkript

1 Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige

2 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 3 Övergripande målsättningar 3 Ansvarsfördelning, genomförande och uppföljning 4 Grundläggande begrepp 4 Tillgänglighet 4 Funktionshinder 5 Funktionsnedsättning 5 Handikapp 5 Begreppsanvändning 5 Områden för ökad tillgänglighet 6 Tillgänglighetsperspektiv i planering, beslut och processer 6 Samverkan 7 Bemötande 7 Stöd och service 7 Information 9 Fysisk utformning 9 Upphandling och inköp 10 Finansiering av tillgänglighet 11 Andra betydelsefulla aspekter för tillgänglighetsarbetet 12 Jämställdhet 12 Mångfald 12 Trygghet 12 I

4

5 Bakgrund Finspångs kommun ska vara tillgängligt för alla. Ingen ska stängas ute ur kommunen på grund av fysiska, psykiska eller sociala hinder. Programmet Tillgänglighet i Finspång har därför tillkommit för att formulera övergripande mål och riktlinjer för tillgänglighetsfrågor. Aktuell plan för tillgänglighet tillkom 1986 för att som då var brukligt ange riktlinjer för anpassningar av bostäder. Sedan dess har dock mycket hänt inom handikappolitiken och att tillgängliggöra samhället betraktas numera som en fråga för demokrati och mänskliga rättigheter. Att Finspångs kommun ska vara tillgänglig för alla är kärnan i detta program. Varje medborgare i kommunen ska ha möjlighet att delta eller ta del av olika samhällsaktiviteter vare sig det är fråga om utbildning, arbete, kultur, fritid eller annan sysselsättning. Det handlar därför om att skapa delaktighet i kommunen genom att undanröja fysiska och sociala hinder. Programmet uttrycker utöver förhållningssätt till internationella och nationella riktlinjer, lagar och regler samt en lokal politisk vilja att tillgängliggöra Finspångs kommun för alla kommunmedborgare. Vision om tillgänglighet I Finspångs kommun kan varje medborgare på jämlika villkor delta i samhällslivet. Syfte Att skapa en gemensam grund så att människor i Finspångs kommun kan tillförsäkras jämlika livsvillkor och delaktighet i samhället. Programmet ska fastställa prioriterade områden för en ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsarbetet som spänner över alla kommunens sektorsområden tydliggörs samt samordnas i och med programmets tillkomst. Övergripande målsättningar Det övergripande målet med tillgänglighetsarbetet är att varje medborgare i kommunen ska beredas möjligheter till full delaktighet. Målsättningen med programmet följer de nationella målen för handikappolitiken: i en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

6 i i att samhället [Finspångs kommun] utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Medel för att uppnå målen är likställda de nationella arbetsinsatserna: i i i identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande Målen är utgår även från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ansvarsfördelning, genomförande och uppföljning Programmet Tillgängligt i Finspång ska införliva de politiska ambitionerna att bli en tillgänglig kommun för alla medborgare. Programmet är kommunövergripande och tydliggör kommunens samlade syn på tillgänglighet. Det ska verka för att tillgänglighetsperspektivet genomsyras i all kommunal planering och verksamhet. Vidare används det i ett långsiktigt perspektiv med uppföljning varje år och aktualisering vart fjärde år samt revidering vid behov. Programmet verkställs och följs upp av kommunstyrelsen samt rapporteras till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska i uppföljningen redovisa åtgärder och handlingar inom verksamheterna som vidtagits för effekter på tillgängligheten i den verksamhetsredovisning som görs. Grundläggande begrepp Tillgänglighet Begreppet tillgänglighet används generellt för att beskriva effekten av en sammanslagning av begreppen tillgänglig och användbar. Tillgänglighet har därmed ett mervärde utöver att vara nåbart, det syftar också till att något kan användas. Begreppet tillgänglighet används i programmet för att beskriva förutsättningar för att personer med funktionshinder ska kunna delta i ett sammanhang. 4

7 Funktionshinder I diskrimineringslagstiftningen definieras funktionshinder som varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan väntas uppstå. I programmet används begreppet funktionshinder för att beskriva hinder som uppstår relaterat till miljö. På det sättet undviks en kategorisering av funktionsnedsättningar som hinder då det inte alltid är självklart att nedsättningen blir ett hinder i alla miljöer eller situationer. Funktionsnedsättning Begreppet funktionsnedsättning syftar till att beskriva nedsatta förmågor och är därför likartad diskrimineringslagstiftningens definition av funktionshinder. I FN:s standardregler används funktionsnedsättning för att beskriva en nedsatt förmåga då hindret uppstår först i relation till miljön. Funktionsnedsättning används frekvent i programmet för att beskriva funktionsnedsättningar till följd av varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar som uppkommit vid födsel, skada eller sjukdom. Handikapp Handikapp används ofta i medicinsk bemärkelse och syftar till att beskriva en förlust eller nedsättning. Användningen av begreppet är omdiskuterat därför att det upplevs av många som alltför fokuserat på individen istället för på begränsningar i miljön. I programmet kommer funktionsnedsättning att användas istället för handikapp. Begreppsanvändning Programmets syfte är att tillgängliggöra Finspångs kommun och fokuserar därför både sociala och fysiska åtgärder i miljön. Mest signifikativt i begreppsanvändningen är därför funktionsnedsättning i förhållande till individen och funktionshinder i förhållande till omgivningen. Med eventuella undantag från citat används därför begreppen utifrån det förhållningssättet. 5

8 Områden för ökad tillgänglighet Finspång ska vara en kommun att bo och leva i för människor i alla livets skeden, med eller utan funktionsnedsättning. Genom att utforma ett program som behandlar flera områden ska Finspångs kommun verka för att uppnå målet om full tillgänglighet. Med ett brett tillgänglighetsperspektiv inom områden som samverkan, upphandling och inköp, bemötande, information och fysisk utformning kan programmet bidra till att Finspångs kommun blir mer tillgänglig för fler. Programområdena följer i princip Handisams - myndigheten för handikapppolitisk samordning, rekommendationer. Tillgänglighetsperspektiv i planering, beslut och processer För att uppnå målet om en tillgänglig kommun måste tillgänglighetsperspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer som förs. Det kan till exempel handla om att tydliggöra att tillgänglighetsperspektivet ska finnas med vid förändringar av lokaler. Med rutiner som tar tillvara på synpunkter från besökare eller anställda angående tillgängligheten i kommunen finns perspektivet med kontinuerligt. Mål Tillgänglighetsperspektivet tillämpas vid all kommunal planering, beslut och processer. Genomförande Det tillkommer en synpunktsfunktion för tillgänglighet på kommunens hemsida Vid planering av ny verksamhet redovisas tillgänglighetsperspektivet i verksamhetsplanen eller annat plandokument Vid planering av lokalförändringar eller nybyggnation redovisas tillgänglighetsperspektivet i beslutsunderlaget samt projektplanen. I så hög utsträckning som möjligt använder Finspångs kommun ett lättläst skriftspråk. 6

9 Samverkan De lokala handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna har stor kunskap om statusen på tillgängligheten samt behoven av åtgärder. Relationen mellan Finspångs kommun och de lokala organisationerna är därför mycket värdefull för tillgänglighetsarbetet. Mål Tillgänglighetsarbetet i kommunen sker i samverkan genom att ta vara på kunskaper som finns inom handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och hos kommunens medborgare med funktionsnedsättningar. Genomförande Det finns ett kommunalt handikappråd som samlar handikapporganisationer, kommunala tjänstemän, och politiker. På så sätt skapas en arena för information och kommunikation i frågor som rör tillgänglighet. Det finns ett kommunalt pensionärsråd som samlar pensionärsorganisationer, kommunala tjänstemän och politiker. På så sätt skapas en arena för information och kommunikation i frågor som rör tillgänglighet. Bemötande Programmet om tillgänglighet vilar på en grundläggande värdering om alla människors lika värde. En förutsättning för att uppnå tillgänglighet och delaktighet i samhället är att få ett gott bemötande. För att uppnå ett gott bemötande krävs det insikt och förståelse kring människors olika förutsättningar. Mål I möte med kommunens verksamheter ska alla medborgare uppleva ett gott bemötande. Genomförande Kommuns personal som inte arbetar inom omsorgen men ändå är i kontakt med medborgare utbildas för att få en grundläggande kunskap om livsvillkor för personer med olika funktionsnedsättningar. Kommunens personal bemöter varje medborgare utifrån värderingen om allas lika värde. Stöd och service Stöd och service som ökar möjligheten till samhällsgemenskap erbjuds till personer med funktionsnedsättning inom ramen för LSS- och eller SoL. La- 7

10 gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslagstiftning vars målgrupp är barn, unga och vuxna med svåra funktionsnedsättningar. Rätt till insatser enligt denna lagstiftning har den som har något av de funktionsnedsättningar, som anges i lagstiftningens första paragraf, s k personkretstillhörighet. Socialtjänstlagen, SoL är en ramlag, som anger kommunens ansvar för socialtjänsten. Insatser enligt SoL kräver inte personkretstillhörighet. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt SoL för sin försörjning och livsföring i övrigt. Stöd och service till människor med funktionsnedsättning ska vara inriktat på delaktighet och självbestämmande. Det finns i Finspångs kommun stödfunktioner i form av bostad, sysselsättning, färdtjänst, ledsagare eller personlig assistans. Stöd i boende erbjuds med boendeformer för olika behov, gruppbostäder, servicebostäder och ordinärt boende. Med bidrag för bostadsanpassning kan också den permanenta bostaden anpassas för att fungera som bostad för den enskilde med bestående funktionsnedsättning. Stöd med individuellt anpassad sysselsättning enligt LSS ordnas genom daglig verksamhet som drivs inom kommunen men också i samverkan med företag och föreningar. Med anpassaren finns också möjlighet att få sysselsättning på en ordinär arbetsplats. Sysselsättningen som erbjuds anpassas efter individens förmåga och behov. Samtliga inom sysselsättningen har en handledare knuten till sysselsättningen. Ledsagarservice är det stöd som möjliggör för den enskilde med funktionsnedsättning att få nödvändigt för att kunna delta i samhällslivet. För besök hos vänner eller vid fritidsaktiviteter kan ledsagarservice användas. Mål Barn, ungdomar och vuxna med beslut inom LSS eller SoL har nödvändiga förutsättningar för självständighet och självbestämmande, Barn, ungdomar och vuxna med beslut inom LSS eller SoL har nödvändiga förutsättningar för att delta samhällslivet Det finns meningsfull och arbetsliknande sysselsättning för personer som inte kan förvärvsarbeta. Genomförande För personer som inte kan förvärvsarbeta skapar kommunen alternativa, meningsfulla och arbetsliknande sysselsättningar i samverkan med andra aktörer. Inriktat på delaktighet och självbestämmande erbjuder kommunen insatser inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. 8

11 Information Information och kommunikation med Finspångs kommun ska vara tillgänglig och möjlig att ta del av för alla medborgare. Det åstadkoms genom att använda ett klart och enkelt språk samt en formgivning som underlättar läsningen. Information i alternativa format är också ett tillvägagångssätt för tillgänglig information. Finspångs kommun har arbetat med att tillgängliggöra hemsidan med fasta, tydliga strukturer och samtliga redaktörer på hemsidan har genomgått en utbildning i att skriva tillgängligt. Information för tillgänglighet handlar utöver att tillgängliggöra befintlig information också om att upplysa om tillgängligheten i kommunen. Hur ser lokaler eller platser ut och var vänder sig medborgaren för önskemål om anpassning eller hänvisning till alternativ plats är exempel på sådan information. Mål All information från Finspångs kommun är eller kan bli tillgänglig och användbar för alla. Genomförande Kommunmedborgare kan på begäran få allmän information överförd på media som är tillgänglig för den enskilde. De som skriver på webben eller på annat sätt arbetar med information och kommunikation erhåller erforderlig kunskap om information ur ett tillgänglighetsperspektiv, Lättläst svenska används så långt det är möjligt i kommunala dokument. En tillgänglighetsguide informerar om vilka tillgänglighetsfunktioner som finns i offentliga lokaler och på allmänna platser utomhus. Fysisk utformning För att alla ska ha möjlighet till delaktighet i kommunen krävs det att gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra fysiska miljöer är tillgängliga. Enligt lag ställs det krav på ägare av publika lokaler att undanröja enkelt avhjälpta hinder, det gäller såväl Finspångs kommun som andra fastighetsägare, lokalhållare eller näringsidkare. För att nå dithän krävs det en översyn eller inventering av tillgängligheten i kommunen som kan utgöra en grund inför fortsatta åtgärder. Det åligger kommunen att övervaka efterlevnaden om enkelt avhjälpta hinder genom tillsyn men det kan också vara med hjälp av tips från allmänheten. Mest prioriterat är enkelt avhjälpta hinder i byggnader dit allmänheten 9

12 har tillträde samt vid allmänna platser. I förlängningen är det dock viktigt att tillgänglighets- anpassning och perspektiv vid nybyggnation blir en rutinfråga. Det är angeläget att tillgänglighetsanpassningar i så hög grad som möjligt förstärker den estetiska miljön och att skrymmande lösningar undviks. Mål 2010 är eller kan 1 kommunens allmänna lokaler och platser bli tillgängliga för alla. Genomförande En inventering av tillgängligheten i kommunen utgör en grund inför fortsatt tillgängliggörande. Enkelt avhjälpta hinder i allmänna lokaler och platser prioriteras. All fysisk planering innehåller ett tillgänglighetsperspektiv. Erforderlig fortbildning om tillgänglighetslösningar tillhandahålls de som arbetar med fysisk planering samt verkställande av lokaler, gator och parker. Tillgänglighetsperspektivet är en rutinfråga i om- och nybyggnation av lokaler, gator och parker. En årlig tillsyn av tillgänglighet i offentliga lokaler och miljöer genomförs tillsammans med lokala handikapporganisationer. Upphandling och inköp Genom att upphandla ur ett tillgänglighetsperspektiv ökas användbarheten samtidigt som funktionen bidrar till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar. Upphandling ur ett tillgänglighetsperspektiv sker genom att vid upphandling formulera kvalitetskrav. Detta är också i linje med vad som framkommer av lagen av offentlig upphandling. Mål Upphandling utifrån ett tillgänglighetsperspektiv bidrar till ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar i Finspångs kommun Genomförande All upphandling innehåller ett tillgänglighetsperspektiv. 1 Med kan åsyftas tillfälliga lösningar för att tillgängliggöra lokalen eller verksamheten 10

13 Finansiering av tillgänglighet Kostnaderna för tillgänglighet skall fördelas enligt den såkallade ansvarsoch fördelningsprincipen. Det innebär att den ordinarie budgeten inom respektive verksamhetsområde skall innefatta åtgärder för tillgänglighet. 11

14 Andra betydelsefulla aspekter för tillgänglighetsarbetet Utöver de strukturområden som redogjorts som effektfulla för tillgängligheten i kommunen finns det ytterligare aspekter att betänka. Jämställdhet Verksamhet och service präglas av ett jämställdhetsperspektiv genom att låta individens erfarenheter vara avgörande för vilken service som tillhandahålls. Verksamheten genomsyras av inställningen att könsrelaterade behov inte existerar. I kommunens arbete mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är det viktigt att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning som är en utsatt grupp. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi erkänt att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta är utsatta för större risk, både inom och utom hemmet, för våld, skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Mångfald Mångfald står för innebörden att alla människor med olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet lever tillsammans med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I Finspångs kommun erbjuds service och verksamhet som utgår från individens förutsättningar. Utifrån vilka stödinsatser för den enskildes språkutveckling, hälsoutveckling och kontakt med samhällslivet kan tillhandahållas. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi erkänt mångfalden hos personer med funktionsnedsättning och ser med oro på de svåra förhållanden som möter personer med funktionsnedsättning som är utsatta för flerfaldiga eller försvårade former av diskriminering; på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk eller annan åskådning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i övrigt. Trygghet Alla har rätt till att känna sig trygga. Med trygg utformning av fysiska rum, förebyggande socialt arbete och gott bemötande arbetar kommunen med att uppnå en trygg miljö för medborgarna. Genom FN:s konvention om rättigheter till personer med funktionsnedsättning har vi betonat betydelsen av att integrera frågor om funktionshinder som en väsentlig del i relevanta strategier för hållbar utveckling. 12

15 Lagar, regler och rekommendationer om tillgänglighet Lagar och regler som inverkar på handikappolitiken redogörs nedan kategoriserat i bokstavsordning. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagar Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och begränsa rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder ska enligt plan- och bygglagen undanröjas. Det gäller byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller för kommunen men också landsting och privata mark- och lokalägare. FN:s standardregler FN:s standardregler består av tjugotvå regler med syfte att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det är regler för förutsättningar, regler inom huvudområden och regler för genomförande. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken Samhället har till uppgift att genom erforderliga åtgärder tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheterna ansvarar för att utforma och bedriva verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen, att verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Särskilt angeläget är att kommunens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder, att FN:s standardregler används som vägledning för att tillförsäkra personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Kommunallagen Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annats. Förtroendevalda med funktionsnedsättningar ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. 13

16 Lagar, regler och rekommendationer om tillgänglighet Lagar och regler som inverkar på handikappolitiken redogörs nedan kategoriserat i bokstavsordning. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren att anpassa arbetsförhållanden till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagar Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och begränsa rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder ska enligt plan- och bygglagen undanröjas. Det gäller byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller för kommunen men också landsting och privata mark- och lokalägare. FN:s standardregler FN:s standardregler består av tjugotvå regler med syfte att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det är regler för förutsättningar, regler inom huvudområden och regler för genomförande. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken Samhället har till uppgift att genom erforderliga åtgärder tillgängliggöra samhället för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheterna ansvarar för att utforma och bedriva verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen, att verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Särskilt angeläget är att kommunens lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder, att FN:s standardregler används som vägledning för att tillförsäkra personer med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Kommunallagen Enligt kommunallagen ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annats. Förtroendevalda med funktionsnedsättningar ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. 14

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Dnr 2009-KS0424 739 Antaget av kommunfullmäktige 2010-05-26, KF 49 Sid 2 av 8 Inledning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Reviderad 2013-11-28 Bakgrund Hylte kommun har sedan 2001

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN

PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-05-12 60 Ansvarig: Rådet för funktionshinderfrågor Revideras: Följas upp: PLAN FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR SVENLJUNGA

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning SIDAN 1 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kognus 14/12 2010 Riitta-Leena Karlsson Stockholms stads funktionshinderombudsman (FO) riitta-leena.karlsson@stockholm.se Tel. 08 508 25

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM

HANDIKAPPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM HANDIKAPPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 2008-12-09 FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna lyder: Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade

Läs mer

Funktionshinder politiskt program

Funktionshinder politiskt program Funktionshinder politiskt program Jag finns här för Borlängebon Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag. Jag är professionell och trevlig i mitt bemötande. Jag gillar utmaningar Det innebär att jag

Läs mer

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun

Handlingsplan. för. Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun 1 Handlingsplan för Ökad tillgänglighet i Kristinehamns Kommun Baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Grundläggande värden - från teori till praktik

Grundläggande värden - från teori till praktik Grundläggande värden - från teori till praktik Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Innehåll Grundläggande

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Förslag till nytt Tillgänglighetsprogram för Härnösands kommun

Förslag till nytt Tillgänglighetsprogram för Härnösands kommun 1 Remissversion 1 2013-06-17 Diarienr. KS13-268-000 Förslag till nytt Tillgänglighetsprogram för Härnösands kommun Bemötande Kommunikation Fysisk tillgänglighet Dokumentnamn Tillgänglighetsprogram med

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013-2018 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Funktionshinderpolitiskt program - ett av kommunens styrdokument 4 Programmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer