Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN

2 HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade. Karlskrona kommuns handikappnämnd har fastställt vision och mål som gäller för all verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Inriktningsmålen anger verksamhetens allmänna inriktning och serviceutfästelserna visar med vilken kvalitet servicen utförs. Inriktningsmålen och serviceutfästelserna är baserade på de fyra byggstenarna: 1. DET TILLGÄNGLIGA SAMHÄLLET 2. FORMA SITT EGET LIV 3. ETT RIKARE LIV 4. OMSORG MED ENGAGEMANG OCH KOMPETENS Till nämnden är knutet ett råd, Kommunala handikapprådet med representanter från de flesta handikapporganisationerna. Handikappnämndens vision är Handikappnämnden skall ge förutsättningar för en god vård och omsorg, som skapar möjlighet för varje funktionshindrad person att forma sitt eget liv och därmed tillförsäkra sig en livskvalitet i en kommun tillgänglig för alla. MYNDIGHETSKONTORET Myndighetskontoret är en fristående enhet inom handikappförvaltningen och har till uppgift att utreda behov om insatser till den enskilde. Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om insatser till den enskilde enligt uppdrag från handikappnämnden. Alla insatser planeras utifrån den enskildes individuella behov och med största möjliga medinflytande och självbestämmande. Det är det individuella behovet som avgör vilken insats man kan få. Insatser ges endast på den enskildes begäran eller ansökan. 2 Prövningen av ansökan sker enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). När biståndshandläggarens har fattat ett beslut ska ansvarig områdeschef se till att beslutet verkställs och efterföljs. Om du inte är nöjd med myndighetskontorets beslut har du rätt att överklaga beslutet hos länsrätten inom tre veckor. Biståndshandläggaren kan ge information om hur det ska gå till och även hjälpa till med skrivelsen.

3 SoL - Socialtjänstlagen INSATSER FÖR FUNKTIONSHINDRADE enligt SoL Hemtjänst När du inte längre klarar av personlig omvårdnad och vardagsgöromål kan du få hjälp med det. Kvälls- och nattpatruller Kvälls- och nattpatrull är till för dem som behöver omvårdnad och tillsyn på kvällar och nätter. Matdistribution Om du själv inte kan laga din mat i det egna hemmet, eller ta dig till närliggande servering, kan du få mat distribuerad till det egna hemmet. Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att öka tryggheten i bostaden. Larmet är kopplat till en larmcentral, som kontaktar berörd hemtjänstpersonal, som tar kontakt med dig. Ledsagarservice Om du är funktionshindrad och behöver hjälp med att delta i olika aktiviteter utanför hemmet, kan du ha rätt till ledsagarservice. Korttidsboende Ibland behöver anhöriga avlösas eller du kan behöva delta i rehabilitering. Dagverksamhet Dagverksamheter för människor med demens är till för att avlasta anhöriga och möjliggöra kvarboende i invand miljö. Syftet med dagverksamheten är att bland annat ge en meningsfull dag, försöka bibehålla minnesfunktionen och även avlasta anhöriga. Särskilt boende När du inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till särskilt boende. Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder för personer som behöver omfattande service och omvårdnad. Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionshinder. Särskilda boenden är till för dem som har ett stort omvårdnadsbehov dygnet runt. Avlösarservice Den som i hemmet vårdar barn, ungdom, eller vuxna med funktionshinder, har möjlighet att få avlösarservice. Heminstruktör för synskadade Heminstruktörens uppgift är att hjälpa dig som är synskada till ett mera aktivt liv i hemmiljön, att träna dagliga rutiner, att informera om kommunens service och ge dig motivation till ökad rehabilitering. 3

4 INSATSER FÖR FUNKTIONSHINDRADE enligt LSS LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Gäller för Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service Rådgivning och annat personligt stöd (LSS 9:1) LSS-lagen ger dig rätt till råd och stöd av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. En sådan person kan t ex vara kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped. Landstingets habilitering svarar för dessa insatser. Personlig assistent (LSS 9:2) Personlig assistent är en stödform som är till för dig som har stora och varaktiga funktionshinder och som dagligen har ett omfattande behov av stöd för att klara dina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas t.ex. sköta sin personliga hygien, toalettbesök, av- och påklädning, att äta och att kommunicera med andra. I de fall där de grundläggande behoven är mer än 20 timmar per vecka görs ansökan om personlig assistans hos försäkringskassan. Den som beviljas personlig assistans kan välja att själv vara arbetsgivare, att kommunen ansvarar för anställningen eller att ett kooperativ alternativt annan assistansgivare ansvarar för anställningen. Vilken form du än väljer har du rätt att själv bestämma vem eller vilka du vill ha som personlig assistent. Ledsagarservice (LSS 9:3) Ledsagarservice är till för att du ska kunna utöva fritidsaktiviteter. Kontaktperson (LSS 9:4) Kontaktpersonens uppgift är att vara ditt personliga stöd och hjälpa till att bryta din isolering. 4 Avlösarservice i hemmet (LSS 9:5) Insatsen avlösarservice i hemmet ger möjlighet för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Servicen kan ges både som en regelbunden insats och som hjälp vid akuta situationer. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS 9:6) Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att ge dig med funktionshinder möjlighet till rekreation och miljöombyte och samtidigt ge anhöriga möjlighet till avlastning. Vistelsen kan anordnas i särskilda korttidshem, i familj och i form av lägervistelse. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS 9:7) Skolbarn över 12 år som har funktionshinder kan få korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolan slut samt på skolloven och ferier. Bostad för barn (LSS 9:8) Barn och ungdomar med funktionshinder som trots olika stödåtgärder inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan ha rätt till att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Bostad för vuxna (LSS 9:9) Detta kan vara en bostad med särskild service eller en gruppbostad. Även annan särskilt anpassad bostad kan erbjudas. Daglig verksamhet (LSS 9:10) Personer som är i yrkesverksam ålder men saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, kan ha rätt till daglig verksamhet. Individuell plan (LSS 10) Den som får stöd och service enligt LSS har också rätt att ansöka om att få en individuell plan över vilka insatser som beslutats och planerats.

5 FRITIDSKONSULENT Fritidskonsulenten vänder sig till dig med funktionshinder, anhöriga samt personal. Insatserna sker uteslutande i samverkan med andra parter i samhället. Några av fritidskonsulentens uppgifter är: att arbeta med tillgänglighet, utvecklingsfrågor och utbildning. att skapa och samordna utbud och information.tidningarna Rikare Fritid samt Kolonioch lägerkatalogen är exempel på stöd och information till dig med funktionshinder samt till anhöriga och personal. att genom samverkansgrupper (fritidsråd, barn- och ungdomsråd, projektgrupper m fl.) utveckla stöd till dig med funktionshinder samt till föreningar, studieförbund och organisationer. Att vara funktionshindrad innebär oftast att man har en lågstimulerande fritid i jämförelse med övriga medborgare. Fritidskonsulentens uppgift är att vara en förmedlande länk mellan dina behov och samhällets utbud (generella och individuella insatser). Samspelet mellan fritid och hälsa är ett grundläggande synsätt. KURATOR Kuratorn vänder sig till dig med funktionshinder samt till anhöriga och personal. Bland uppgifterna ingår: att ansvara för familjehemsverksamhet, korttidsvistelse (familjehem) samt kontaktpersoner och stödfamiljer att ge råd- och stödinsatser till dig som är funktionshindrad och dina närstående. att ge information, utbildning och handledning till personal på gruppbostäder samt personal inom daglig verksamhet. Att arbeta förebyggande och stödjande för att människor med funktionshinder ska finnas i gemenskap med andra är grundläggande. Kuratorn kan många gånger vara tryggheten för den enskilde och dennes anhöriga i mötet med myndigheter och insatser. PSYKOLOG Psykologen arbetar främst med verksamhetsstöd till särskilda boendeenheter och daglig verksamhet. Som exempel på arbetsuppgifter kan nämnas: att ge handledning och utbildningsinsatser för personal samt medverka vid olika konferenser. att stödja och hålla kontakt med anhöriga att utföra neuropsykiatriska tester och utredningar. Att verka för en meningsfull tillvaro utifrån en socialpsykologisk kunskap där boende, arbete och fritid ingår. Terapeutiska samtal med funktionshindrade. 5

6 STÖD OCH SERVICE FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE Psykiatrireformen syftar till att förbättra situationen för vuxna med psykiskt funktionshinder och öka möjligheterna till gemenskap och delaktighet i samhället. Med stöd och service ska man så långt det är möjligt kunna bo i eget boende. Särskilda boendeformer finns för de som inte kan bo i eget boende. Målgrupp: Personer med svåra psykiska funktionshinder som bedöms bli långvariga och medför stora sociala handikapp. Ansvarsområde Kommunens ansvar är att arbeta med social rehabilitering, inte enbart stöd i den dagliga livsföringen utan även social träning. Målsättningen är att personer med omfattande och långvariga psykiska funktionshinder så långt som möjligt ska bli integrerad isamhället. Detta gör vi genom att erbjuda boendestöd, kontaktpersonstöd, meningsfull sysselsättning och yrkesrehabilitering. Boendeformer Kommunens särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade erbjuder tillsyn och stöd under dag och kvällstid. Vid behov erbjuds även tillsyn på natten. För de som bor i egen bostad och är i behov av tillsyn och stöd finns ett psykiatriskt team med psykiatriskt och socialt utbildad personal. Arbetsplatser Det finns arbetsplatser för funktionshindrade som fungerar utifrån den enskildes förutsättningar. Ett exempel på en sådan arbetsplats hittar du på Ostermansgatan 18 där det finns ett allaktivitetshus med café, biljardbord, datorer och mycket annat som ger en meningsfull sysselsättning. Allaktivitetshuset håller öppet alla dagar i veckan, mån-fre , lör-sön samt onsdagar även Personligt ombud Det finns möjlighet att få ett personligt ombud som hjälper till i kontakter med myndigheter. Ring

7 KLAGOMÅL Du kan klaga på utförd insats Om du inte är nöjd med kommunens insatser kan du framföra klagomål till verksamheten. Handikappförvaltningen har en särskild klagomålshantering med speciella svarskort. Klagomålet registreras och ansvarig handläggare utses. Inom 5 dagar tar handläggaren kontakt med dig om du lämnat namn och adress och du får svar på vad som gjorts eller kommer att göras i ärendet. Du kan även framföra synpunkter eller förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten. Naturligtvis får du även lämna beröm. ÖVERKLAGNING AV BESLUT Om din ansökan inte beviljas får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du förklaring på hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med. Du kan även få hjälp av biståndshandläggaren med att överklaga. Via kommunens växel, tel kan bland annat följande personalkategorier nås: Förvaltningschef, verksamhetschef, myndighetschef, områdeschefer och biståndshandläggare. Mer om verksamhetens inriktning och mål kan du läsa i handikappnämndens målprogram Fyra byggstenar som finns tillgängligt hos bl a biståndshandläggare och områdeschefer. Välkommen till handikappomsorgen i Karlskrona! 7

8 Handikappförvaltningen Karlskrona Tel: Produktion: Informationsavdelningen/Handikappförvaltningen, Karlskrona kommun. Fotograf: Mats Kockum/GivAkt. Tryckeri: Printfabriken

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer