Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse för vårdgivare"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet 4 Hur kvalitetssäkringsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad säkerhet 4 Uppföljning genom internkontroll och egenkontroll 6 Samverkan för att förebygga otrygghet för den enskilde 11 Omsorgspersonalen rapporteringsskyldighet 12 Klagomål och synpunkter 12 Fortlöpande kvalitetssäkring 14 Mål / strategier för BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 2

3 Sammanfattning Kvalitetssäkring inom äldreförvaltningen är ett ständigt pågående arbete med utarbetande av regler, riktlinjer och rutiner utefter Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och uppdrag på beslut av nämnd. Kvalitetssäkringen ska ingå i äldreförvaltningens samtliga anställdas uppdrag riktat mot individens fokus. Internkontroll bedrivs genom stickkontroll av processer och rutiner enligt beslut. Egenkontroll av befintliga processer och rutiner verksamheten. Säker hantering av privata medel samt värdeföremål har säkrats genom installationer av medicinskåp och värdeskåp med ett identifierbart nyckelhanteringssystem är slutfört. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortgår med framtagande av gemensamma rutiner Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen. Systematiskt brandskyddsarbete inom alla särskilda boenden och daglig verksamhet infördes 2010 i samverkan med Blekinge Räddningstjänst. Personalens rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Klagomål/synpunkter från den enskilde och/eller från dess närstående och från andra kommuninnevånare tas emot och utreds inom verksamheten. Projekt De äldres bästa från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är avslutat. Projekt i samverkan med landstinget och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Förbättringsåtgärder som mynnat ut från projektet. Processen av införande av lokala värdighetsgarantier utefter nationella värdegrunden. Gemensam introduktion och information till vikarier inför sommarens semester. Resultat från nationell och intern brukarundersökning. Kvalitetsdagar för enhetschefer, biståndshandläggare och kommunal hälso- och sjukvård. Kontinuerlig dokumentation av införande och uppdatering av regler, riktlinjer och rutiner utefter lagstiftning, föreskrifter och nämndbeslut. BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 3

4 Mål/strategier 2013 Slutförd installation av identifierbart nyckelhanteringssystem i särskilt boende./ Installation ska ske enligt plan. All personal delaktiga i arbetet med värdegrundsfrågor och dokumentation av lokala värdighetsgarantier./ Införandet av värdegrundsarbetet fortsätter med reflekterande samtal. Fastställa Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete./ Arbeta med processerna i förbättringsgrupper enligt handlingsplan. Resultatinriktat arbetssätt med individens fokus/ Upprätthålla kvantitet och kvalitet av välkomstsamtal och genomförandeplaner hos den enskilde inom verksamheten. Systematiskt brandskyddsarbete enligt beslutad plan./ Utbildning för brandombud och omsorgspersonal av Räddningstjänsten. 1. Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet Äldrenämnden som vårdgivare för äldreomsorgen är ansvarig för kvalitetssäkringsarbetet. Äldrenämnden fastställer mål och processer för det systematiska kvalitetssäkringsarbetet samt har kontinuerlig uppföljning och utvärderar mål. Äldrenämnden har en förvaltningsenhet som har uppdrag att arbeta med uppföljning och analys av händelser och avvikelser och utvecklingsarbeten inom kvalitetssäkringsområdet. Förvaltningschefen ansvarar för att alla medarbetare engageras och har rätt kompetens för att bedriva en god kvalitet i omsorgen. Ansvarar för att operativa mätbara verksamhetsmål formuleras och för att målen ska uppnås. Ansvarar för att resultatet analyseras och delges verksamhetens medarbetare samt att åtgärder påbörjas. 2. Hur kvalitetssäkringsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförs för ökad säkerhet 2.1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Områden, planering och processer för det systematiska kvalitetsarbetet identifieras kontinuerligt. Genomgång av befintliga rutiner har genomförts och förbättringsgrupper har sammansatts med deltagare från de professioner som närmast berörs av rutinen. Nya rutiner har tagits fram och dokumenterats, exempelvis, rutiner för avgiftshanteringen, handläggning och dokumentation vid bistånd, rutiner för avvikelsehantering där även uppbyggnad är påbörjad för hantering digitalt i verksamhetssystemet. Huvuddelen av rutinerna sammanställs i samverkan Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), dokumenteras i ett gemensamt dokument. Specifika rutiner gällande lagstiftningar i ett eget dokument. Alla kvalitetsdokument publiceras på intranätet PortalR som samtlig personal har tillgång till. Kvalitetsutvecklaren och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samarbetar i förbättringsarbetet och är förbättringsledare i dessa arbetsgrupper. BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 4

5 Från och med hösten infördes 4 halvdagar, en gång per termin, för uppdatering och information om processer och rutiner som framtagits i ledningssystem för kvalitet. Målgrupp är samtlig kommunal hälso- och sjukvårds personal, enhetschefer och biståndshandläggare. Ansvariga är kvalitetsutvecklaren och MAS. 2.2 Säker hantering av den enskildes privata medel och värdesaker samt läkemedel Installation av medicinskåp, värdeskåp och nyckelskåp med identifierbart nyckelhanteringssystem för säker medicinhantering och av privata medel i alla särskilda boenden är slutförd. Rutiner för en enhetlig hantering av systemet för alla boenden är upprättade. Kvalitetssäkring finns i form av beslutade riktlinjer och rutiner för hanteringen av privata medel. 2.3 Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Handbrandsläckare och brandfilt har inköpts till hemtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens tjänstebilar som går på landsbygd för att säkra brandskyddet för den enskilde personen som har hemtjänst. Personalen ska ha möjligheten att vara behjälpliga den enskilde vid en eventuell mindre brandfara och om det är möjligt, utan att sätta sig själva i en farlig situation, påbörja släckningsarbetet i väntan på Räddningstjänsten. Den enligt utbildningsplanen vart 3:e år återkommande utbildning i systematiskt brandskyddsarbete inom särskilt boende har på grund av resursbrist i Räddningstjänsten fått senareläggas till början av Handlingsplan för utbildningen är upprättad i samverkan med Räddningstjänsten med teoretisk och praktiskt utbildning på Räddningstjänstens övningsplats Eldorado för verksamhetens brandombud. Teoretisk utbildning för nytillkomna brandombud samt arbetsplatsrelaterad utbildning för samtlig personal i särskilt boende och daglig verksamhet. 2.4 Nationella värdegrunden Arbetet med framtagande av lokal värdighetsgaranti har pågått under hela året med samtalsledarnas/värdegrundsledarnas reflekterande samtal i värdegrundens ledord, bemötande, välbefinnande och meningsfullt liv. Tre reflekterande samtal har genomförts med omvårdnadspersonalen inom särskilt boende och hemtjänst. Resultatet är sammanställt efter samtalsledarnas/värdegrundsledarnas dokumentation av samtliga samtal och utmynnat i ett förslag på lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Förslaget är redovisat för beslut av Äldrenämnden. Samtalsledare/värdegrundsledare och enhetschefer har erhållit värdegrundsledarutbildning. Utbildningen var anpassad till var verksamheten befann sig i processen, att skapa förutsättningar i samarbetet mellan samtalsledare/ värdegrundsledare och enhetschefer att framtagen värdighetsgaranti följs samt att hålla värdegrunden levande i verksamheten. BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 5

6 2.5 Introduktion av sommarvikarier Två separata halvdagars övergripande introduktion och information för sommarvikarier i hemtjänst och särskilt boende genomfördes för 4:e året i rad. Kvalitetsutvecklaren är samordnare och medverkande i introduktionen, övriga deltagare är MAS, facklig representant, representant från personalenheten samt brandinspektör från Räddningstjänsten. Information ges av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och vad det innebär, tystnadsplikt, delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, brandskyddsarbete, arbetstider och förhållningssätt samt vad som förväntas i deras uppdrag inom de olika enheterna. I samband med information genomför sjukgymnaster och arbetsterapeuter en lyfttekniksutbildning. Drygt 90 sommarvikarier deltog i introduktionen. Enhetscheferna ansvarar för den arbetsplatsrelaterade informationen. 3. Uppföljning genom internkontroll 3.1 Internkontroll enligt beslut Internkontroll av rutiner/genomförande av välkomstsamtal och handläggning/dokumentation från ansökan till beslut har genomförts. Kontroll av rutiner och genomförande av välkomstsamtal genom 5 stickprov 2 gånger per termin i hemtjänstområden, samma process och kontrollmoment i särskilt boende. Avvikelser på att rutinen och genomförande av välkomstsamtal inte genomförts i flera områden i hemtjänsten. Bra resultat inom särskilt boende, enbart ett boende som inte genomfört välkomstsamtal enligt rutinen. Den befintliga rutinen har inte gällt i hemtjänsten i samma utsträckning som i särskilt boende, vilket kan vara en orsak till att hemtjänsten uppvisar ett sämre resultat. Några hemtjänstområden arbetar med att införa lokal rutin av både välkomstsamtal och genomförandeplan i sin ruttplanering. Dokumentation av avvikelser förmedlas till ansvarig enhetschef med uppdrag av åtgärder inom en begränsad tidsperiod. Granskning av ärenden gällande handläggning och dokumentation från ansökan till beslut genom 5 stickprov 2 gånger per termin, samma process och kontrollmoment i särskilt boende. Avvikelse på att det genomgående inte var dokumentation av den enskildes samtycke, mycket kopiering vid olika sökord i dokumentationen istället för handläggarens egen formulering. Dokumentation av avvikelser förmedlas till ansvarig verksamhetschef med uppdrag av åtgärder inom en begränsad tidsperiod. Kontroll av process och rutin för hantering av avgifter har genomförts av systemförvaltaren genom 10 stickkontroller på verkställigheten kontra utskickad faktura. Kontroller har skett löpande under 6 månader. Avvikelse i 3 kontroller, 2 var registrerade i fel avgiftsnivå, 1 med fel antal verkställda timmar. Avvikelserna är åtgärdade. BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 6

7 3.2 Egenkontroll i verksamheten Enkät välkomstsamtal, genomförandeplan och kollegialgranskning För andra året i rad fick samtliga hemtjänstområden och särskilda boenden i uppdrag att svara och sammanställa resultatet av enkäterna. Den enskilde eller närstående besvarar med hjälp av annan personal än den som genomfört välkomstsamtalet med frågor, har du haft välkomstsamtal, hur upplevde du bemötandet? Enhetschefen besvarar frågor angående genomförandeplan, antal upprättade, uppdatering av planen vid väsentlig förändring, uppföljning efter 6 månader? Omvårdnadspersonal besvarar frågor om kollegial granskning av genomförandeplan, har granskning utförts, uppdaterades genomförandeplanen efter granskning. Enhetschefens ansvar att sammanställa och leverera resultatet till kvalitetsutvecklaren. Resultat hemtjänst; Välkomstsamtalet, rutinen fungerar inte inom hemtjänsten, endast ett fåtal vårdtagare inom grupp i Kallinge hemtjänstområde som besvarat enkäten. Två personalgrupper i Ronneby hemtjänstområde planerar in välkomstsamtalet i samband med beställning av insatser. Genomförandeplaner; upprättade och uppdaterade enligt rutinen. I ett hemtjänstområde arbetar man med lokala rutiner för uppdatering. Kollegial granskning; inom Ronneby hemtjänstområde har det inte genomförts enligt rutinen där har granskning skett genom samordnad överkapacitet (SÖ), dvs. personal arbetar inom alla grupper i det området. En personalgrupp (Kallinge) har genomfört granskning, övriga områden har inte genomfört granskning enligt rutinen. Inget resultat inkommit från två hemtjänstområden (Listerby/Johannishus och Eringsboda). Resultat särskilt boende; Välkomstsamtalet, gav ett positivt resultat, genomförts enligt rutinen. Kommentarer från enskilde och närstående var, exempelvis, ett gott bemötande, den enskilde fick ett personligt första möte med sin kontaktpersonal, tycker det är en nödvändighet för att den enskilde och dess närstående ska känna trygghet med sitt boende, Genomförandeplaner, upprättade och uppdaterade enligt rutinen. Kollegial granskning, genomförts i alla boenden enligt rutinen, några boenden har upprättade lokala rutiner för kollegial granskning. Inget resultat från ett boende (Backen), enbart svar på enkät gällande genomförandeplan från ett boende (Ålycke). 3.3 Kvalitet i korthet Undersökningen genomförs centralt i kommunens alla verksamheter. För äldreomsorgen besvarades frågeställningar inom fyra områden. - Väntetider i snitt (dagar) under årets 6 månader, från ansökan till plats erbjuds i särskilt boende, resultat gav i snitt 66 dagar, resultat 2012 var i snitt 34 dagar. - Personalkontinuiteten i hemtjänsten under en 14-dagarsperiod, resultat gav i genomsnitt 10 olika personal, samma resultat Serviceutbudet inom särskilt boende, resultat gav övervägande höga poäng. Låga poäng i BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 7

8 utbudet av organiserade aktiviteter och 0 poäng gällande möjlighet till uppkoppling till internet i sin lägenhet på boendet - Omsorgs- och serviceutbudet i hemtjänsten, resultatet gav 20 poäng av totalt möjliga 32 poäng = 62,5 %, genomsnitt i riket 78 %. 0 poäng gällande att kunna välja tid för insats, erbjuds man eller kvinna för hjälp med personlig hygien samt erbjuds personer > 65 år social dagverksamhet. 3.4 Intern brukarundersökning ordinärt boende. Undersökning sedd ur den enskildes perspektiv har för 2:a året genomförts inom två hemtjänstområden, 10 personer, både män och kvinnor, i respektive område har intervjuats på nedan frågeställningar a) Informerats om beslutet? b) Information om vilka insatser som är beviljade? c) Nöjd med utförandet? d) Har en kontaktpersonal/vet vem det är? e) Har en genomförandeplan? f) Har en omvårdnadspärm? g) Känner sig trygg med hemtjänsten? h) Får ett positivt bemötande? i) Vet hur och var klagomål/synpunkter kan lämnas? Jämförelse av svar 2012 och 2013 Bättre resultat än 2012 i alla frågor utom i frågan om man vet vart man ska vända sig och hur man går tillväga för att framföra klagomål/synpunkter till verksamheten. Värdet samma som i den nationella brukarundersökningen. BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 8

9 3.5 Övriga kontroller Stickkontroll av basal hygien som visade att hemtjänstens personal genomgående inte följer rutinen enligt socialstyrelsens föreskrifter om användande av skyddskläder i vårdtagarnära arbete. Kontroll av omvårdnadspärmar i 4 hemtjänstområden. Pärmar saknades hos vårdtagare i ett område, i övriga områden fanns uppdaterade pärmar, en grupp arbetade med uppdatering. Genomförandeplaner kontrollerades i ett hemtjänstområde, dessa vara väl dokumenterade och uppdaterade enligt rutinen. Berörda enhetschefer har fått rapport om resultaten för åtgärd. Kontroll av den enskildes delaktighet i 3 genomförandeplaner i hemtjänst och 3 i särskilt boende, gav ett dåligt resultat då endast en kände till planen. Verksamhetschefen fick i uppdrag att kontrollera och redovisa delaktigheten. 3.6 Brukarundersökning Nationell brukarundersökning genomfördes för första gången i Socialstyrelsens regi. Undersökningen riktar sig till personer i särskilt boende/demensboende och hemtjänst med målgrupp 65 år > äldre med minst 2 timmar hemtjänst per månad. Svarande är den enskilde själv, med hjälp av närstående eller enbart den närstående. Jämförelse positiva svar övergripande för Hemtjänst Ronneby/Blekinge/riket (100 %) Beslutet är anpassat efter brukarens behov Personalen kommer på avtalad tid Ronneby 74 Ronneby 85 Blekinge län 75 Blekinge län 89 Riket 73 Riket 86 Får välja utförare av hemtjänsten Personalen har tillräckligt med tid för arbetet Ronneby 39 Ronneby 79 Blekinge län 54 Blekinge län 82 Riket 53 Riket 82 Vet vart man vänder sig med synpunkter/klagomål Personalen informerar om tillfälliga förändringar Ronneby 59 Ronneby 68 Blekinge län 62 Blekinge län 71 Riket 62 Riket 70 Personal tar hänsyn till brukarens åsikter/önskemål Får bra bemötande från personalen Ronneby 85 Ronneby 97 Blekinge län 87 Blekinge län 98 Riket 86 Riket 97 Kan påverka vilka tider man får hjälp Känner sig trygg hemma med hemtjänst Ronneby 58 Ronneby 87 Blekinge län 60 Blekinge län 88 Riket 61 Riket 87 Personalen utför sina arbetsuppgifter bra Känner förtroende för personalen Ronneby 87 Ronneby 93 Blekinge län 88 Blekinge län 93 Riket 87 Riket 92 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 9

10 Besväras inte av ensamhet Lätt att få kontakt med personalen vid behov Ronneby 40 Ronneby 82 Blekinge län 41 Blekinge län 84 Riket 45 Riket 80 Lätt att få träffa sjuksköterska vid behov Är sammantaget nöjd med hemtjänsten Ronneby 71 Ronneby 91 Blekinge län 65 Blekinge län 91 Riket 69 Riket 89 Lätt att få träffa läkare vid behov Fungerande samarbete mellan närstående och hemtjänsten Ronneby 63 Ronneby 87 Blekinge län 59 Blekinge län 88 Riket 56 Riket 87 Resultat lägre än snittet för hela länet och/eller riket som behöver förbättras är, information om var den enskilde ska vända sig vid klagomål och synpunkter. Bättre information om förändringar i verksamheten, att den enskilde ska kunna påverka tiden för sina insatser samt att det är tillräckligt med tid för insatser. Höga värden vad det gäller bemötandet, förtroende för personalen, känner trygghet med hemtjänsten och att man sammantaget är nöjd med hemtjänsten. Värdet ligger högre eller lika högt som för länet och riket. Jämförelse positiva svar övergripande för Särskilt boende Ronneby/Blekinge/riket (100 %) Fick plats på önskat äldreboende Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål Ronneby 92 Ronneby 80 Blekinge län 87 Blekinge län 80 Riket 88 Riket 79 Trivs med sitt rum/sin lägenhet Känner sig trygg på sitt äldreboende Ronneby 73 Ronneby 90 Blekinge län 73 Blekinge län 90 Riket 75 Riket 90 Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen Känner förtroende för personalen Ronneby 67 Ronneby 90 Blekinge län 69 Blekinge län 89 Riket 66 Riket 88 Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet Nöjd med de aktiviteter som erbjuds Ronneby 79 Ronneby 63 Blekinge län 70 Blekinge län 64 Riket 67 Riket 62 Tycker att maten smakar bra Möjligheterna att komma utomhus är bra Ronneby 80 Ronneby 55 Blekinge län 76 Blekinge län 62 Riket 77 Riket 58 Upplever måltiderna som en trevlig stund Besväras inte av ensamhet Ronneby 73 Ronneby 37 Blekinge län 67 Blekinge län 31 Riket 70 Riket 34 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 10

11 Personalen har tillräckligt med tid för arbetet Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov Ronneby 73 Ronneby 80 Blekinge län 74 Blekinge län 77 Riket 72 Riket 78 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar Har lätt att få träffa läkare vid behov Ronneby 61 Ronneby 68 Blekinge län 54 Blekinge län 64 Ronneby 49 Riket 60 Kan påverka vid vilka tider man får hjälp Lätt att få kontakt med personalen vid behov Ronneby 56 Ronneby 92 Blekinge län 57 Blekinge län 88 Riket 59 Riket 85 Får bra bemötande från personalen Är sammantaget nöjd med äldreboendet Ronneby 95 Ronneby 86 Blekinge län 94 Blekinge län 84 Ronneby 94 Riket 83 Fungerande samarbete mellan närstående och boendet Vet vart man vänder sig med synpunkter/klagomål Ronneby 92 Ronneby 46 Blekinge län 90 Blekinge län 44 Riket 89 Riket 47 Resultat lägre än snittet för länet och/eller riket och som behöver förbättras är samma som i hemtjänsten, information om var den enskilde ska vända sig vid klagomål och synpunkter. Låga värden vid möjlighet att komma utomhus, påverka tider för hjälpen samt information från personal vid förändringar. Detta är kan ses som underlag för övergripande förbättringsåtgärder inom alla boenden. Höga värden gällande bemötandet, sammantaget nöjd med äldreboendet, lätt att kontakta personal, känner sig trygg i sitt boende, ett fungerande samarbete mellan närstående och boendet samt att man är nöjd med maten. Värden ligger högre eller lika högt som för länet och riket. Underlag för enheternas förbättringsarbete Resultatet redovisas i sammanställning med 30 eller mer i svarsfrekvens och i sammanställning av svarsfrekvens mellan 29-7 som underlag för den egna verksamhetens enheters förbättrings och utvecklingsarbete. Verksamhetens enheter ansvarar för redovisning av sin enhets resultat i Resultatberättelsen. Hela undersökningen finns att ta del av och ladda ner på Socialstyrelsens hemsida Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. 4. Samverkan för att förebygga otrygghet för den äldre 4.1 De Äldres Bästa och arbetet i samverkan med projektets Äldrelotsar är avslutat. Förbättringsåtgärder som genomförts är ett fast avlösarteam med samma personal inom Ronneby hemtjänstområde. Samordnare för avlösarteamen är äldreomsorgens anhörigstödjare. Kvalitetsutvecklaren och MAS kommer att upprätthålla och fortsätta arbetet med lokal BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 11

12 arbetsgrupp och referensgrupp med representanter från kommun, tandhälsovård, kommunal hälso- sjukvård och vårdcentral (landstinget), pensionärsorganisationer. Avvikelser/brister som framkommer i verksamhetens kontakter med den äldre ska lyftas i arbetsgruppen som ska arbeta fram förslag på förbättringsåtgärder, detta förmedlas till referensgruppen. Förbättringsarbete för munhälsovård för den enskilde i ordinärt boende som påbörjades under projekttiden inom ett hemtjänstområde kommer att återupptas. 5. Omsorgspersonalens rapporteringsskyldighet Anmälan enligt Lex Sarah Från och med har Inspektionen för vård och Omsorg (IVO) ansvar för tillsyn och kontroll. Totalt 6 anmälningar under året jämfört med 2012 då ingen anmälan inkom. 3 anmälningar gällande stöld av kontanta medel i särskilt boende, utredda och åtgärder vidtagna med upprättade rutiner för hantering av värdeskåp. 1 anmälan angående avsaknad/brister i rutiner vid handläggning av individärende mellan hemtjänst och socialpsykiatrin. Dessa 4 ärenden är anmälda till IVO, utredda och åtgärdade med framtagna rutiner. Ärendena avslutade enligt beslut från IVO. 1 anmälan om saknad medicin i särskilt boende, verksamheten har utrett ärendet och åtgärder vidtagna med upprättade rutiner för hantering av behörighet till medicinskåpen. 1 anmälan gäller konflikt mellan två vårdtagare i särskilt boende, omedelbara åtgärder vidtagna. Få anmälningar enligt Lex Sarah i verksamheten. Troligen finns ett mörkertal, tänkbar orsak kan vara att personalen känner osäkerhet i att anmäla en medarbetare. Personal ska känna sig trygga i rapportering av det man ser, hör eller upplevs som, exempelvis, kränkning eller övergrepp. Personalen behöver kontinuerligt bli uppdaterade på sin rapporteringsskyldiga enligt Lex Sarah. Det är en självklar kvalitetssäkring för den enskilde och anhöriga och för ett ständigt förbättringsarbete individuellt och strukturellt i verksamheten. 6. Klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter inkommer via olika kanaler såsom Ronnebys hemsida, inskickat direkt till verksamheten, muntligt till personalen eller via telefonsamtal. Rutin och process för åtgärder ingår i de upprättade rutinerna för all avvikelsehantering i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 12

13 Tabell 1. Antal inkomna klagomål/synpunkter Tabell 2. Jämförelse antal totalt och inom olika enheter Klagomål/synpunkter som gäller bemötande har minskat (tab.1) i jämförelse med de föregående åren, ett resultat av attitydförändringar genom värdegrundsarbetet där all omvårdnadspersonal i hemtjänst och särskilt boende har deltagit i reflekterande samtal i bemötande. Oförändrat gällande omvårdnadsinsatser som mest var riktat inom särskilt boende. Den största ökningen finns i hemtjänstens serviceinsatser (tab.2 ), dåligt utförande, utbliven eller fel tid för insatsen är några exempel. En tänkbar orsak är att fler personer enbart har serviceinsatser i hemtjänst och/eller att medvetenheten om sina rättigheter har ökat.. BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 13

14 7. Fortlöpande kvalitetssäkring Införande och uppdatering av regler, riktlinjer och rutiner utifrån Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och från nämndbeslut sker fortlöpande. Kvalitetsdagar i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Internkontroll enligt beslut. Introduktion av sommarvikarier. Mål/strategier 2014 Fortsatt arbete med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete/kontinuerligt arbete i förbättringsgrupper med framtagande av processer och rutiner. All avvikelserapportering och åtgärder förs digitalt i verksamhetssystemet. Verka för att verksamheten följer lokal värdighetsgaranti och håller värdegrunden levande/samverkan enhetschefer och samtalsledare/värdegrundsledare. Öka egenkontrollen i verksamheten/ta fram underlag för kontroller som ska genomföras. Systematiskt brandskyddsarbete/ Genomföra planerad utbildning för brandombud och arbetsplatsrelaterad utbildning för omsorgspersonal i särskilt boende och dagverksamhet. Britt-Marie Karlsson Kvalitetsutvecklare BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 14

15 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 15

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2012 2013-02-04 Britt-Marie Karlsson Kvalitetsutvecklare Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Britt-Marie Karlsson Kvalitetsutvecklare 2015-03-01 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015

Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Page 1 of 9 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: Olivia hemtjänst

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Halina Johansson Adress:

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Hemtjänst i och omsorg i Stockholm Verksamhetschef/enhetschef: Natalia Gladych

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Dokumentnamn: Kvalitetsberättelse för verksamheten vuxna personlig assistans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Uppföljning av Intraprenaden

Uppföljning av Intraprenaden Rapport Sida 1 (5) 2015-10-21 Uppföljning av Intraprenaden Enhetens namn: Brännkyrka gruppbostad Enhetschef: Martin Pietsch martin.pietsch@ Närvarande från utföraren: Enhetschef Martin Pietsch, vårdare

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun Frågeformulär Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun 1(5) Syftet med uppföljningen är att följa upp hur privata och kommunala utförare inom hemtjänsten efterlever Socialstyrelsen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Brukarundersökning Äldreboende 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 Äldreboende Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun.

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun. BESLUT Lxp rinc 1C( inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-19 Dnr 8.5-5137/20141(6) Avdelning mitt Pernilla Wiklund pemilla.wiklund@ivo.se Arboga kommun Socialnämnden Box 45 732 21 Arboga Ärendet Tillsyn

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014-

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Page 1 of 9 HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Södermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB - Södermalm Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Länsstyrelsen Halland Verksamhetstillsyn av två kommuner i Halland

Länsstyrelsen Halland Verksamhetstillsyn av två kommuner i Halland Länsstyrelsen Halland Verksamhetstillsyn av två kommuner i Halland Systematiskt kvalitetsarbete - avvikelsehantering inklusive klagomål inom äldreomsorgen i Varberg och Laholm November 2004 Förord Socialstyrelsens

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer