Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015."

Transkript

1 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell, utredare och Jenny Järf, utredare. I de olika avsnitten nedan finns de krav på åtgärder angivna som ställdes på verksamheten efter uppföljningen den 26 september Under dessa presenteras resultatet från uppföljningen av åtgärderna, från den 16 februari Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Krav på åtgärd: Rutiner för samverkan med kommunen kan förtydligas skriftligt ex. när samverkan ska ske och i vilken omfattning. Verksamhetschefen upplever att rutinerna för samverkan med kommunen har stärkts. Idag finns det skriftliga rutiner på att det ska hållas utförarmöten med avdelningschefen på förvaltningen två-tre gånger per år och vid behov. Dessa rutiner har avdelningschefen inom förvaltningen bidragit med. Hon kallar till dialogmöten med verksamhetscheferna på särskilt boende och korttidsboende. Verksamhetschefen upplever att avdelningschefen har en helhetssyn kring kommunens verksamheter och att det är mycket positivt för deras arbete. Bland annat arbetar man tillsammans med mål och har gemensamma planeringsdagar. Verksamhetscheferna får inbjudningarna till mötena i god tid så att de kan planera in dem. Dessa inbjudningar skickas ut terminsvis. Utöver detta finns det bland annat skriftliga rutiner kring samverkan mellan verksamhetschef på boendet och enhetschef på äldreenheten, medicinskt ansvarig sjuksköterska, lokalsamordnare och med förvaltare på fastighetsavdelningen. Lex Sarah Krav på åtgärd: Upprätta skriftliga rutiner enligt SOSFS 2011:5 Verksamheten har nu skriftliga rutiner enligt SOSFS 2011:5.

2 JÄRFÄLLA KOMMUN 2 (9) Genomförandeplan Krav på åtgärd: Vissa genomförandeplaner bör förtydligas hur en insats ska utföras för att uppnå ett visst mål samt även uppge det mål som uppnås. Verksamhetschefen berättar att verksamheten har arbetat med att utveckla dessa områden i genomförandeplanen sedan starten av Flottiljens äldreboende. Alla genomförandeplaner har nu mål. Det finns rutiner kring hur kontaktperson och brukare väljer ut ett mål från genomförandeplanen som de ska följa upp inom två månader. Krav på åtgärd: Vid uppföljningen i september 2012 framkom att fritidsaktiviteter inte tas upp i genomförandeplanerna men att verksamheten skulle börja med det. Fritidsaktiviteter finns med i genomförandeplanerna idag. I genomförandeplanerna ska önskemål och behov kring individuella- och gruppaktiviteter dokumenteras. Dokumentation Krav på åtgärd: Förbättra dokumentationen gällande journalanteckningar när fritidsaktiviteter och utevistelse erbjuds och genomförs samt när den enskilde tackar nej eller blir inställt samt orsak till det Att dokumentera att den enskilde har tackat nej till aktiviteter och skäl till det är fortfarande ett utvecklingsområde men verksamheten har arbetat och arbetar för att förstärka detta område i dokumentationen. Verksamheten har idag sökord som är: aktivitet/utevistelse. Under detta sökord dokumenterar den aktivitetsansvarige på boendet när en person deltagit i aktiviteter. Verksamheten har också lagt in en rubrik till som är: egentid, där individuella aktiviteter ska dokumenteras. För att ytterligare förstärka dokumentationen kring aktiviteter använder man en rubrik som benämns: veckoanteckning. Tanken med denna rubrik är att man under denna kan sammanfatta vad brukaren har varit med på för aktiviteter under veckan, samt vad man tackat nej till och skäl till det. Övrig diskussion kring dokumentation Inom verksamheten finns fyra så kallade dokumentationsstödjare. Dessa medarbetare stöttar ny personal kring dokumentation och granskar journaler. Granskningen av journaler blir ett underlag som verksamhetschefen använder att diskutera kring vid exempelvis medarbetarsamtal. Varje dokumentationsstödjare granskar dokumentationen tre timmar i månaden. Dokumentationsstödjarna får extra tid för att utföra granskningen. Två gånger per år görs en stor granskning. Då samlas de fyra dokumentationsstödjarna för att under en heldag utföra detta arbete.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN 3 (9) Verksamheten måste dokumentera avvikelserna i två system; ADD och Procapita. Det går inte att komma ifrån men det upplevs som omständigt. Verksamhetschefen har önskemål om att journalen i Procapita ska få fler sökord för att göra den mer strukturerad och tydlig. Önskemål från utföraren: (som ligger på beställaren): Verksamheten önskar fler valbara sökord att använda i journalen för att det ska bli en ökad tydlighet och lättare att söka i dokumentationen. Personal Krav på åtgärd: Önskemål om att ändra sjuksköterskebemanningen till att vara tre sjuksköterskor på vardag dagtid och en sjuksköterska på helgen. Attendo framförde vid tidigare uppföljning att det inte var effektivt att ha samma sjuksköterskebemanning på helgerna som på vardagarna och framförde ett önskemål om att ändra bemanningen så att en del av sjuksköterskeresurserna flyttas från vardag till helg. Beställaren konstaterade att sådan bemanning inte hade varit kravet från beställaren vad gäller sjuksköterskor, endast avseende omsorgspersonal. Däremot har Attendo i sitt anbud lovat en viss bemanning i åa/kostnader varför beställarens krav var att den höjning som sker av vardagsbemanning ska motsvara den sänkning som görs under helger för att vara acceptabel ur konkurrenssynpunkt. Detta har Attendo också kunnat visa på och ett tilläggsavtal där fokus ligger på att ha fler sjuksköterskor vid ronddagar och överrapporteringar har godkänts. Verksamheten har haft många inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det upplevs både som dyrt samt att det inte blir samma kvalité som att ha sjuksköterskor på plats som känner till verksamheten på ett helt annat sätt. Av den anledningen ska verksamheten, från och med april 2015 utöka sjuksköterskebemanningen med cirka 50%. Man överanställer för att minska behovet av hyrsjuksköterskor och för att säkra att det finns sjuksköterska på plats, vid behov. Krav på åtgärd: Vid uppföljningen i september 2012 framkom att genomförandeplanerna inte används vid bemanning av personal men att verksamheten skulle börja med det. Verksamheten utökar inte bemanningen utifrån vad som framkommer i genomförandeplanerna. Man ökar bemanning utifrån vårdtyngd. Det finns olika verktyg som används för att utöka bemanning utifrån vårdtyngd och verksamheten har något som kalls löparpass. Det innebär att en personal går mellan de avdelningar där behovet av personal är störst. För att säkra bemanningen förs även en ständig dialog förs mellan personal och ledning kring aktuell vårdtyngd på olika avdelningar.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN 4 (9) Avtal Krav på åtgärd: Efter verksamhetsuppföljningen skulle ett avtal upprättas mellan beställare och utförare som reglerade verksamheten för växelvård. Det gällde den avdelning som upphandlades som korttidsboende och som ändrades till att bli växelvård från och med 1/9-12. (Från och med 1/1-15 ställdes denna avdelning om till permanent boendeenhet inriktning demens.) Det framkommer att ett sådant avtal aldrig upprättades skriftligt, utan stannade vid en muntlig överenskommelse mellan beställare och utförare. Det resulterade i att det blev otydligt för brukarna. Under år 2014 framkom att behovet av äldreboendeplatserna var större än korttids/växelvårdsplatserna och flera avdelningar behövde konverteras till demensavdelningar. I samband med detta bestämdes att växelvårdsavdelningen på Flottiljen skulle konverteras till en äldreboendeavdelning för demens, varför ett tilläggsavtal gällande detta upprättades. Vidare åtgärder: Det framkommer att beställaren har blivit bättre på att skriva tilläggsavtal vid konverteringer men det är ett område för beställare att uppmärksamma. Fokusområde Lex Sarah och klagomål Dialog kring hur verksamheten arbetar kring detta för att utveckla verksamheten. Under 2014 kom det in mellan 8-9 synpunkter direkt till verksamheten. Utgångspunkten är att dessa inkomna synpunkter eller klagomål ska lösas på den avdelning som det berör. Verksamhetschefen utreder de mindre klagomålen. Den aktuella avdelningen får ta del av svaret och får sedan arbeta med eventuella åtgärder för att komma tillrätta med brister. Rutinen är att verksamhetschefen återkopplar till den som lämnat synpunkten inom två dagar. Sedan ska de få ett skriftligt svar inom fjorton dagar. Bedömer verksamhetschefen att det handlar om ett större klagomål ska hon inte utreda detta själv utan då lämnar hon det vidare till en extern utredare inom Attendo. Verksamhetschefen upplever att denna rutin fungerar väl och att det är tydlig utåt för brukare och anhöriga hur de ska gå tillväga om de vill lämna synpunkter eller klagomål. Det finns information om rutin för att lämna in klagomål och synpunkter på varje avdelning. Verksamheten använder sig inte av Järfälla kommuns blanketter för klagomål och synpunkter. Dessa blanketter finns inte på boendet. En dialog förs kring Lex Sarah och vad begreppen missförhållande och allvarligt missförhållande står för och att innebörden av begreppen och skillnaden mellan dessa inte är alldeles glasklara i föreskrifter och allmänna råd.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN 5 (9) Verksamhetschefen berättar att de minst en gång per år tar upp och informerar om rutiner kring Lex Sarah. Vid en Lex Sarah är det inte verksamhetschefen själv som utreder händelsen utan det går över till en regionchef i Attendo som blir den externa utredaren i ärendet. Verksamheten har inte haft några Lex Sarah rapporter under Det är mer vanligt förekommande att verksamheten dokumenterar rutinavvikelser (de så kallade omvårdnadsavvikelserna). Det är händelser som verksamheten bedömer inte är missförhållanden. De har en särskild blankett för rutinavvikelser. Verksamheten uppmärksammar att de behöver göra det känt för personalen vad som är skillnaden mellan att göra en omvårdnadsrutinavvikelse och att rapportera enligt Lex Sarah. Verksamhetschefen har i samband med denna diskussion tagit kontakt med utvecklingsledaren på Järfälla vård och omsorg för att höra hur utförare av äldreboenden egen regi hanterar och håller isär dessa två olika moment. Verksamhetschefen har förstått att det finns olikheter kring hur man hanterar detta och att det handlar om tolkningen av vad ett missförhållande är. Verksamhetschefen har därmed även lyft diskussionen kring tolkningarna av vad ett missförhållande kan vara till avdelningschefen på förvaltningen då hon vill att utförarna i Järfälla kommun ska ha en samsyn av vad som är ett missförhållande och vad som är en omvårdnadsavvikelse. Vidare åtgärder: Verksamheten bör även informera om möjligheten att lämna klagomål och synpunkter direkt till Järfälla kommun, på blankett, hemsida eller till servicecenter. Verksamheten behöver tydliggöra skillnaden mellan en rutinavvikelse och rapportering enligt Lex Sarah. Det är väsentligt att hålla isär avvikelser som gäller hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Detta presenteras i ett separat dokument begäran om åtgärdsplan. Fokusområde med granskning av innehåll i genomförandeplaner och tillhörande journalanteckningar Sammanställning av granskning av genomförandeplaner och journalanteckningar, stickprov 10% ( 5 stycken). Framkommer det hur insatserna ska utföras för att nå målen? I alla genomförandeplaner är det genomgående beskrivet hur insatserna ska genomföras. I de flesta fall på ett detaljerat sätt men det går fortfarande att tydliggöra vem som ska göra vad, det vill säga vad den enskilde ska göra och vad personalen ska göra i de olika insatserna. Är det beskrivet hur den enskilde vill ha det genom hela genomförandeplanen? Den enskildes behov och önskemål är genomgående bra beskrivet i jag-form i alla genomförandeplaner. Två av fem genomförandeplaner har underrubrikerna: vad, när, hur & mål under varje huvudrubrik. Det blir väldigt tydligt på detta vis. Tre av fem har löptext och sedan mål som underrubrik under varje huvudrubrik. På detta vis blir målet tydligt men övrig text blir inte lika tydlig som när man hade flera underrubriker (som de första exemplen).

6 JÄRFÄLLA KOMMUN 6 (9) Finns målsättningar uppsatta för insatser? Mål finns beskrivet under varje huvudrubrik i alla genomförandeplaner. Det är genomgående konkreta, vardagsnära mål som är lätta att följa upp. Framgår det när insatsen som helhet och/eller när olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp? Av genomförandeplanerna framkommer det inte när olika insatser ska följas upp, utan när hela planen ska följas upp. Under uppföljningen kommer det fram att genomförandeplanen inte är uppbyggd så att de olika insatserna kan följas upp på ett enkelt sätt. Om ett delmål behöver förändras så går det inte att ändra detta i genomförandeplanen om man har signerat utan då måste hela planen kopieras och sedan ändras. Det är anledningen till att personalen dokumenterar uppföljningen i själva journalen. Personalen arbetar med att det under varje insats i genomförandeplanen ska stå ett uppföljningsdatum. Är det relevant information i journalanteckningarna? Det är överlag relevant dokumentation i journalanteckningarna då det i fyra av fem journaler är dokumenterat det som avviker från genomförandeplanerna. I en av genomförandeplanerna är det inte dokumenterat när den har upprättats eller uppdaterats. Övrigt I fyra av fem genomförandeplaner är det dokumenterat om den enskilde har varit delaktig eller ej vid upprättandet. Verksamhetschefen uppger under uppföljningen att de har ett rättstavningsprogram när de skriver genomförandeplaner vilket gör att de kan undvika stavfel. De har arbetat mycket med att brukaren ska vara delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen genom att man tillsammans formulerar hur hjälpen och stödet ska ges. I journalanteckningarna skriver personalen när mål ska följas upp och när det har följts upp dokumenteras måluppfyllelse. I dokumentationspärmen som finns på varje avdelning, finns goda exempel på hur man dokumenterar i journalen, som blir till hjälp för personalen. Dokumentationsansvariga Alla i personalen är dokumentationsansvariga. Kontaktpersonen har huvudansvaret över dokumentationen av max två boende. På varje avdelning finns så kallade rapportblock, där man skriver ned journalanteckningar. Ungefär efter en vecka förs de in i verksamhetssystemet av kontaktpersonen. Är det speciella avvikelser/händelser av vikt förs de in tidigare och då är det den personal som arbetar just då som för in det i journalen. Egenkontroll av dokumentation Verksamheten utför egenkontroll kring dokumentationen. En gång per år görs en stor genomgång av dokumentationen för att utveckla och förbättra kvalitén. Varje halvår följer verksamheten upp mål, bland annat om målen är uppföljningsbara. De följer även upp bland annat insatser och veckoanteckningar.

7 JÄRFÄLLA KOMMUN 7 (9) Utvecklingsområden avseende innehåll i genomförandeplaner och tillhörande journalanteckningar I genomförandeplanerna går det fortfarande att tydliggöra hur den enskilde vill att hjälpen och stödet ska genomföras, det vill säga vad den enskilde ska göra själv och vad personalen ska göra, i olika moment. Av genomförandeplanerna framkommer det inte när olika insatser ska följas upp, utan när hela planen i sin helhet ska följas upp. Fokusområde dokumentation av fritids- och kulturaktiviteter Sammanställning av granskning av genomförandeplaner och journalanteckningar, stickprov 10% (5 stycken) Tas fritidsaktiviteter upp i genomförandeplanen?( individuella och gruppaktiviteter). I samtliga genomförandeplaner tas fritidsaktiviteter upp, både individuella & gruppaktiviteter. Det tas även upp om den enskilde har särskilda behov/ önskemål som att hon/han till exempel behöver hjälp att påminnas om aktiviteter, eller andra önskemål som är viktigt för genomförandet- Erbjuds aktiviteter efter den enskildes önskemål och behov? Utifrån vad som har dokumenterats i journalen kan man se att den enskilde får vara med i aktiviteter utifrån önskemål och behov. Erbjuds individuella aktiviteter? Det är inte alls många av de aktiviteter som genomförts som är individuella. Det handlar om ett fåtal, sporadiska sådana. Det är inte dokumenterat om individuella aktiviteter har erbjudits och i så fall skäl till varför det inte har blivit av. Dokumenteras det när aktiviteter och utevistelse genomförs, när enskilde tackar nej eller när det blir inställt och skäl till det? Det dokumenteras regelbundet i samtliga journalen när aktiviteter genomförs. Det blir tydligt när sökordet: AKTIVITET/UTEVISTELSE används i journalen för att skildra vilka aktiviteter den enskilde har deltagit i. Det finns en rubrik som heter veckoanteckningar som personalen har dokumenterat hur mycket den enskilde har deltagit i aktiviteter under veckan. Individuella aktiviteter dokumenteras under rubriken egentid vilket gör det tydligt. Det är endast ett fåtal gånger det går att se att den enskilde har erbjudits aktiviteter och tackat nej och skäl till det. I fyra av fem genomförandeplaner har det inte dokumenterats när utevistelse genomförts, när enskilde tackat nej till det och i så fall

8 JÄRFÄLLA KOMMUN 8 (9) skäl till det. Det går inte att hitta många gånger i dokumentationen när personerna varit ute. Utvecklingsområden kring dokumentation av fritids- och kulturaktiviteter Att dokumentera att den enskilde har tackat nej till aktiviteter/utevistelse och skäl till det är ett utvecklingsområde. Det är inte dokumenterat om individuella aktiviteter har erbjudits och i så fall skäl till varför det inte har blivit av. Det är inte alls många av de aktiviteter som genomförts som är individuella. Vidare åtgärder: Dokumentation av fritids- och kulturaktiviteter behöver stärkas. Det dokumenteras att aktiviteter har genomförts. Men dokumentationen behöver stärkas kring att den enskilde har tackat nej till aktiviteter och skäl till det (både individuella- och gruppaktiviteter samt utevistelse). Detta för att bland annat kunna se att aktiviteterna anpassas efter den enskildes behov och önskemål. Fokusområde uppföljning av mervärdena i gällande avtal Trivselsamordnare/aktivitetssamordnare Verksamheten har en aktivitetsansvarig på heltid. Detta är enligt verksamhetschefen, det bästa mervärdet och har berikat det sociala innehållet för de boende. Trivselsamordnaren är aktivitetsansvarig och anordnar många aktiviteter. Hennes uppdrag blir att fånga upp de boendes önskemål kring utevistelse samt uppmärksamma vad personalen ser för behov. Bland de mest populära är glasskafé, vinprovarkafé, mat, promenader (ibland i kombination med besök i någon av de många affärer och köpcenter som finns i området), musikunderhållning, dans och pubafton. Möjlighet till utevistelse tre eller flera gånger per vecka Detta mervärde erbjuds. Det finns inga specifika rutiner i verksamheten kring detta mervärde. Den aktivitetsansvarige erbjuder promenader och det blir ofta promenad i grupp. Det är populärt att promenaden kombineras med inköp. Verksamhetschefen upplever att detta mervärde stödjs av att en aktivitetsansvarig har utsetts på boendet. Utflykter minst två gånger per år Detta mervärde erbjuds. Verksamheten arrangerar utflykter i mindre grupper (t.ex. en grupp med cirka 5 boenden och personal), fler än två gånger per år. Det har varit utflykter främst inom kommunen till exempel busstur till Järfälla kyrka, Görvälns slott, grötlunch med kyrkan men även till utflyktsmål i Stockholmsområdet. Det kommer ofta önskemål från anhöriga. Det har inte blivit några semesterresor. Omsorgspersonal dagtid med demensinriktning (utbildade Silviasystrar ) De medarbetare som har denna kompletteringsutbildning inom demens har slutat. Verksamheten har dock erbjudit detta mervärde fram till hösten 2014 då en personal slutade. Den andra slutade i mitten av januari Det har visat sig vara en

9 JÄRFÄLLA KOMMUN 9 (9) svårighet vid rekrytering att få in nya medarbetare med denna specifika kompetens. Nu har verksamhetschefen lyckats rekrytera en Silviasyster som börjar Såhär i efterhand upplever verksamhetschefen att det har funnits en otydlighet kring vad rollen ska innebära och kompetensen har därigenom inte använts fullt ut. Det som har varit positivt är att Silviasystrarna har utbildat personal kring demens samt hållit i information till anhöriga. Utöver att verksamheten har haft denna kompetens har Attendo också ett demensteam som kan stödja verksamheterna. Det är tjänster som verksamheten köper in från Attendo till exempel bemötandeplan. Verksamheten satsar också på att utbilda personal inom demens varje år. Det finns idag aktuella utbildningar som verksamheten är involverade i såsom BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) och webbutbildningen demens ABC. Vidare åtgärder: De synpunkter som Attendo har fört fram kring Silviasystrar har också tidigare framförts av utförare på Almen. Detta ledde till att de överenskommelser som tecknats med egen regi innehåller krav på utbildning inom demens, t.ex. demens- ABC m.m. Attendos synpunkter kommer vidare att uppmärksammas inför kommande upphandlingar. Flottiljen har ett gällande avtal att följa och där ingår att uppfylla mervärdet att ha minst två personer (2.0 tjänst) som, utöver grundkrav på omsorgspersonal, också har kompletteringsutbildning inom demens. Utbildningen ska vara Silviasyster. Gällande mervärdet kring Silviasystrar på Flottiljen bör detta följas upp kring den fortsatta rekryteringen av personal med denna utbildning. Leverantören behöver inkomma med en handlingsplan för detta. Detta presenteras i ett separat dokument begäran om åtgärdsplan.

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-02 OSN-2015-0102 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag

Läs mer

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun.

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun. BESLUT Lxp rinc 1C( inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-19 Dnr 8.5-5137/20141(6) Avdelning mitt Pernilla Wiklund pemilla.wiklund@ivo.se Arboga kommun Socialnämnden Box 45 732 21 Arboga Ärendet Tillsyn

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-09-05 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ekerö Serviceboende Adress: Tegelbruksvägen 3 D Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Humana Omsorg AB Ekbacken hus H, 2013 Mitra Bejanpour Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetschef 2014-01-13 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för Ekbacken hus H, 2013...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Uppföljning av Intraprenaden

Uppföljning av Intraprenaden Rapport Sida 1 (5) 2015-10-21 Uppföljning av Intraprenaden Enhetens namn: Brännkyrka gruppbostad Enhetschef: Martin Pietsch martin.pietsch@ Närvarande från utföraren: Enhetschef Martin Pietsch, vårdare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Valla Park, Attendo Sverige AB, 2014-09-10, 2014-09-23, 2014-10-10.

Verksamhetsuppföljning, Valla Park, Attendo Sverige AB, 2014-09-10, 2014-09-23, 2014-10-10. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-09-24 Dnr ÄN 2014-415 Malin Robertsson Verksamhetsuppföljning, Valla Park, Attendo Sverige AB, 2014-09-10, 2014-09-23, 2014-10-10. Bakgrund Äldrenämnden har

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Kastanjetten. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Kastanjetten Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Enhagsslingan 5, Täby Företag: Tamburinen Omsorg Hemsida: www.solhagagruppen.se/fritid/kastanjetten Verksamhetschef: Sofie Ewerborg

Läs mer

Socialnämnden. Rapport avtals- Uppdragsuppföljning särskilt boende äldre

Socialnämnden. Rapport avtals- Uppdragsuppföljning särskilt boende äldre 2014 Socialnämnden Rapport avtals- Uppdragsuppföljning Innehållsförteckning Sammanfattning av uppföljningen... 4 Sammanfattning av resultat... 4 Syfte... 5 Bakgrund, kommunens uppföljningsansvar... 5 Något

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

Hur hanteras synpunkter och klagomål?

Hur hanteras synpunkter och klagomål? Hur hanteras synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan,

Läs mer

Uppföljning av enheter inom funktionshinderområdet

Uppföljning av enheter inom funktionshinderområdet 2013-04-26 SN-2012/1632.729 1 (11) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 31674 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 37818 judith.berntssonnilsson@huddinge.se Uppföljning

Läs mer

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Älvsjö. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Älvsjö Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Solberga Hagväg 4, Älvsjö Företag: Allomsorg S&R AB Hemsida: www.stodoresurs.se Verksamhetschef: Malin Aronsson Telefon: 08-579 17 201

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Allomsorg S&R Älvsjö. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Allomsorg S&R Älvsjö. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Allomsorg S&R Älvsjö Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Solberga Hagväg 4, Älvsjö Företag: Allomsorg S&R AB Hemsida: www.stodochresurs.se Föreståndare:

Läs mer

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140321 Granskare: Metod: Webbenkät, inntervju, granskning av rutiner genomgförandeplaner och socialdokumentation. Företagets representanter: Kayhan Utkutug,

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Våra värderingar (CARE) Verksamhets- och affärsidé

Våra värderingar (CARE) Verksamhets- och affärsidé Verksamhetsberättelse Norlandia Care Tapiren, år 2013 Viktiga händelser under året: Medarbetarna på Tapiren har framgångsrikt jobbat vidare med våra koncept, salutogent och jagstödjande förhållningssätt,

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Korsaröds behandlingshem AB Datum och ansvarig för innehållet Joachim Fredriksson. 160201 Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola 2014-01-24 1 (9) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie Montessoriförskola AB 2014-01-24 2 (9) Beslut i utbildningsnämnden 2014-02-24, Un 22 Vellinge

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer