Patientlagen och Patientdatalagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientlagen och Patientdatalagen"

Transkript

1 YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

2 SAMMANFATTNING Jag har gjort en litteraturstudie av Patientlagen och Patientdatalagen i syfte att få fördjupad kunskap om vad som styr utlämnandet av information från patientjournalen och för att få svar på frågorna; vad ska en patientjournal innehålla, vilka uppgifter från en patientjournal får lämnas ut och vem får uppgifter lämnas ut till. Informationen har jag hämtat från Patientlagen syftar till att stärka patientens ställning i vården. Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns, hur behandlingen kommer att se ut, vilka komplikationer och biverkningar som kan uppkomma och hur eftervården kommer att se ut. När informationen lämnas ska den anpassas efter mottagaren, möjlighet att avstå information finns också. Patienten har rätt till en ny medicinsk bedömning vid allvarlig skada eller sjukdom. Om inte vårdgarantin uppfylls har patienten rätt att söka vård inom andra landsting. Patientlagen svarade inte på mina frågeställningar. Patientdatalagen anger att syftet med att föra patientjournaler är i första hand att patientens vård ska bli god och säker. Uppgifter ska föras in i journalen så snart det är möjligt och om en journalkopia begärs ut ska detta antecknas i journalen. Det är bara den som deltar i vården av patienten eller den som behöver uppgifter för sitt arbete som har rätt att ta del av patientens journal. Lagtext kan vara svårläst. Det märks på språket att det är några år mellan Patientlagen och Patientdatalagen. Språket i Patientlagen är tyngre och behöver, enligt mig, moderniseras. Lagarna som jag studerade gav inte de svar som jag önskade få vad gäller utlämnandet av uppgifter och till vem.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 METOD... 2 BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING AV LAGARNA... 3 Patientlagen (2014:821)... 3 Patientdatalagen (2008:355)... 5 RESULTAT... 9 VAD SKA EN PATIENTJOURNAL INNEHÅLLA?... 9 VILKA UPPGIFTER FRÅN EN PATIENTJOURNAL FÅR LÄMNAS UT?... 9 TILL VEM FÅR UPPGIFTER LÄMNAS UT?... 9 DISKUSSION LITTERATURFÖRTECKNING ELEKTRONISKA KÄLLOR... 13

4 INLEDNING Jag går nu mitt sista år på utbildningen i Kristinehamn till vårdadministratör. Under de här nästan två åren har jag blivit mer och mer intresserad av sekretess och vilken information som kan och ska lämnas ut och vilken eller vilka som har rätt att ta del av informationen. Jag trodde sekretessen var absolut, det vill säga att det som hände inom sjukvården stannade där. Jag blev mycket förvånad när jag fick veta att det är helt i sin ordning att prata om patienter och deras sjukdomar med utomstående bara inte patientens identitet avslöjas. Jag tyckte att det lät olustigt, främst för att jag som patient skulle kunna vara föremål för diskussion mellan min vårdgivare och dennes vänner. För mig är tystnadsplikten en grundpelare för att patienten ska kunna känna sig säker i sin kontakt med vården. När jag praktiserade på Barn- och ungdomspsykiatrin kom det många förfrågningar om journalkopior, både från nuvarande och tidigare patienter. Dessa skulle bland annat till försäkringsbolag, försäkringskassa eller andra vårdgivare. Jag som vårdadministratör behöver inte fatta beslut om vilka anteckningar i journalen som ska lämnas ut, det gör behandlaren i detta fall psykolog, kurator, läkare eller sjuksköterska. Men jag vill ändå veta vilken information och till vem det är ok att lämna ut uppgifter till. Jag hoppas att genom att skriva den här rapporten om vilken information som kan lämnas ut, att jag blir mer säker när frågan om journalkopior någon gång hamnar på mitt skrivbord. För om det är något som kan bli förödande så är det om information om en patient hamnar i fel händer. Jag har tidigare studerat vid Karlstads Universitet och där skrivit två B-uppsatser och använt mig av intervjuer och enkäter, den här gången ville jag prova något nytt och bestämde mig för att göra en litteraturstudie av några av de lagar som kommer att styra mitt arbete. 1

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syftet med uppsatsen är att få fördjupad kunskap i några av de lagar som styr vårdadministratörens arbete. Mina frågeställningar är: Vad ska en patientjournal innehålla? Vilka uppgifter från en patientjournal får lämnas ut? Till vem får uppgifter lämnas ut? METOD Metoden jag använde mig av för att försöka få svar på mina frågeställningar var en litteraturstudie där jag läste in mig på Patientdatalagen och Patientlagen, sammanfattade dem och sedan besvarade frågeställningarna. Jag sökte efter fakta om lagarna på internet och använde mig av Jag använde mig av sökorden patientlagen och patientdatalagen när jag sökte information på internet. 2

6 BAKGRUND SAMMANFATTNING AV LAGARNA Följande information om Patientlagen och Patientdatalagen är hämtad från riksdagens hemsida. Patientlagen (2014:821) Syftet med Patientlagen är att stärka patientens ställning och tydliggöra den, göra patienten mer delaktig och självbestämmande och att främja patientens integritet. 1 Målet är en god hälsa och vård på lika villkor samt respekt för människors lika värde och värdighet för den enskilde. Den med störst behov ska ha företräde. Enligt Patientlagen ska vården vara lättillgänglig och patienten ska få en snar medicinsk bedömning om behovet finns. Om patienten inte får vård inom en viss tid kan patienten utnyttja vårdgarantin och få vård hos annan vårdgivare utan extra kostnader. Tredje kapitlet i Patientlagen handlar om information. Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Om patienten har en funktionsnedsättning ska denne informeras om vilka hjälpmedel som finns. Patienten ska också få veta när denne kan förväntas få vård, hur vården och behandlingen kommer att se ut, vilka komplikationer och biverkningar som kan uppstå. Patienten ska också få veta hur eftervården kommer att se ut och hur patienten kan förebygga sjukdom eller skada. Patienten ska även enligt Patientlagen få information kring val av behandlingsalternativ och ha möjlighet att välja alternativ om dessa bygger på vetenskap och om de är beprövade. Lider patienten av allvarlig skada, sjukdom eller ett livshotande tillstånd har denne rätt till en ny medicinsk bedömning, antingen inom det egna landstinget eller i ett annat landsting. Patienten ska bli upplyst om vårdgarantin 1 Riksdagen.se, 2015 A, Patientlagen,

7 och att det finns möjlighet att få upplysningar från Försäkringskassan om vård i andra EES-länder eller Schweiz. Om inte informationen kan lämnas till patienten ska den, om möjligt, lämnas till en närstående om detta inte strider mot sekretess eller tystnadsplikt. Möjligheten att avstå från information finns också. När informationen lämnas ska den anpassas efter mottagaren och dennes förutsättningar vad gäller ålder, mognad, erfarenhet och språkkunskaper. Det är också viktigt att den som lämnar informationen försäkrar sig om att mottagaren har förstått informationen. Personuppgifter ska utformas och behandlas så att integriteten hos patienten och andra som nämns i journalen respekteras. Patienten måste samtycka till vård och patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Om inte patienten samtycker ska information ges om vilka konsekvenserna av utebliven vård eller behandling kan bli. Är patienten oförmögen att ge samtycke, till exempel på grund av medvetslöshet, ges behandling ändå om akut och allvarlig fara för patientens liv uppstår. Om patienten begär en fast vårdkontakt ska en sådan utses för att tillgodose patientens behov av bland annat trygghet och kontinuitet. En patient som drabbats av vårdskada ska informeras om att en vårdskada har inträffat och vilka åtgärder vårdgivaren kommer att ta för att något liknande inte kommer att hända igen. Patienten ska upplysas om att det är möjligt att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om denne har några klagomål på vården. Patienten har också möjlighet att begära ersättning från läkemedelsförsäkringen eller enligt Personskadelagen. Information ska ges om hur Patientnämnden kan hjälpa patienten så att denne kan ta tillvara sina intressen samt hur Patientnämnden ska kunna hjälpa till i kontakten mellan patient och vårdpersonal och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet. 4

8 Patientdatalagen (2008:355) Syftet med Patientdatalagen är: Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 2 Vårdgivaren, en myndighet, ett landsting eller en kommun, är ansvarig för hur personuppgifter behandlas. Endast personuppgifter, som behövs för att bland annat kunna dokumentera vården av patienten och utföra administration som rör patienten, får behandlas. Planera, följa upp och utvärdera verksamheten samt att få statistik är andra sätt att behandla personuppgifter. Syftet med att föra patientjournaler är i första hand att patientens vård ska bli god och säker. En patientjournal innehåller information som är viktiga för patienten och för verksamheten vad gäller utveckling och uppföljning. Den är viktig för att se om vården har gått rätt till och vid rättsliga krav, den är även en informationskälla för forskning. De yrken som har legitimation eller ett särskilt förordnande, den som inte har legitimation men som utför arbete som en logoped, psykolog eller psykoterapeut annars skulle ha utfört och kurator har skyldighet att föra journal. Det är dessa som är ansvariga för uppgifterna i journalen. Det ska framgå vem som gjort en viss anteckning i journalen och när den gjordes. Uppgifter ska föras in i journalen så snart som möjligt och signeras av den som är ansvarig för journalanteckningen. Om en journalkopia begärs ut ska detta dokumenteras i patientjournalen, vem som fått ut den och när detta skett. Uppgifter i patientjournalen får inte raderas eller göras oläsliga, 2 Riksdagen.se, 2015 B, Patientdatalagen,

9 görs en rättelse ska det framgå vem som gjorde den och när. Patientjournalen ska sparas i minst tio år efter att den sista anteckningen fördes in. I en patientjournal ska patientens identitet och bakgrunden till vården, vilken diagnos som ställdes och vilka åtgärder som planerades och vidtogs finnas med. Den ska vidare innehålla uppgift om vilka ställningstagande som gjordes av val av behandling och vilken information som lämnats till patienten eller representant för patienten. Det ska också framgå om patienten har valt att avstå från behandling eller vård. Tycker patienten att något är fel i journalen ska detta antecknas. Språket i patientjournalen ska vara skrivet på svenska, vara tydligt och lätt att förstå för patienten. Det är bara den som deltar i vården av patienten eller den som behöver uppgifter för sitt arbete som har rätt att ta del av patientjournalen. Vårdgivaren har rätt att kontrollera om någon obehörig har tagit del av patientens journal. Om patienten motsätter sig att någon annan vårdenhet hos samma vårdgivare har tillgång till patientens journal, ska uppgiften spärras. Spärren får hävas om patienten samtycker till det. Den kan också hävas om patienten inte kan lämna samtycke och informationen i journalen kan ha betydelse för patientens vård. Om det är flera myndigheter inom samma kommun eller landsting som bedriver hälso- och sjukvård får dessa ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon annan myndighet inom samma kommun eller landsting. Motsätter sig patienten sammanhållen journalföring får personuppgifterna inte göras tillgängliga för andra vårdgivare. Uppgifter om att journalen har spärrade uppgifter och vem som spärrat dem får visas för andra vårdgivare. Patienten ska upplysas om vad sammanhållen journalföring betyder innan patientens uppgifter görs tillgängliga. Om patienten motsätter sig detta ska uppgifterna spärras, spärren kan på patientens begäran när som helst hävas. Uppgifter som är ospärrade 6

10 ska göras tillgängliga för vårdgivare som är knutna till systemet med sammanhållen journalföring. En vårdgivare får göra uppgifter tillgängliga för andra om en patient inte kan ta ställning, om patientens inställning är klarlagd eller genom antagande att patienten inte skulle motsätta sig detta. För att uppgifter från en annan vårdgivare ska få behandlas krävs det att det finns en pågående patientrelation och att uppgifterna kan ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla skador och sjukdomar. Patienten ska samtycka till detta. Vårdgivaren får också behandla uppgifterna om det finns en tidigare eller pågående patientrelation och patienten vill ha ett intyg. Vårdgivaren kan begära att spärren hävs om det finns fara för patientens liv och hälsa, om patienten inte har möjlighet att själv häva spärren och om vårdgivaren bedömer att de spärrade uppgifterna kan ha betydelse för vården. För ospärrade uppgifter gäller att vårdgivaren får ta del av dem om denne bedömer att de har betydelse för vården. Kvalitetsregister ska utveckla och säkra kvaliteten på vården, registren kan också användas till statistik och forskning. Om patienten motsätter sig att finnas i register får personuppgifter inte behandlas och om det redan finns personuppgifter i registret ska dessa raderas. Om patienten inte kan ta ställning får personuppgifter behandlas om patientens åsikt redan tidigare klarlagts och om det inte finns någon anledning att misstänka att patienten skulle motsätta sig detta. Patienten ska upplysas om att det när som helst är möjligt att få sina personuppgifter raderade från registret. Patienten ska också upplysas om att det är möjligt att uppgifter hämtas från andra källor än patienten och dennes patientjournal och vilka som uppgifterna kan lämnas ut till. Vårdgivaren får ha direktåtkomst till patientens lämnade uppgifter. Personnummer och namn kan komma att användas där kodade personuppgifter inte är tillräckliga. När personuppgifterna inte längre behövs i ett register ska de gallras bort om inte en arkivmyndighet har bestämt att uppgifterna får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. 7

11 En myndighet är skyldig att lämna ut journalhandlingar till en patient enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. En journalhandling ska lämnas ut så snart som möjligt om det inkommit en begäran från en patient eller en närstående till patienten. Det är den som är ansvarig för journalhandlingen som bestämmer om den ska lämnas ut. Om journalhandlingen eller delar därav inte ska lämnas ut ska den ansvarige överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning. Inspektionen för vård och omsorg kan på begäran av patienten eller någon som nämns i journalen besluta att journalen ska förstöras, helt eller delvis. Vill patienten ha reda på vilken direktåtkomst som förekommit av dennes uppgifter ska vårdgivaren lämna ut detta. Patienten har rätt att få information om bland annat vem som är personuppgiftsansvarig, ändamålet, vilka kategorier av uppgifter som lämnats ut, sekretessoch säkerhetsbestämmelser, rätten att spärra uppgifter, rätten att få information om vilken åtkomst som förekommit och rätt till skadestånd. Om det finns anledning att tro att en patientjournal inte kommer att hanteras rätt, det inkommer en ansökan från journalansvarig eller det finns ett behov av att journalen tas om hand får Inspektionen för vård och omsorg besluta om att journalen ska omhändertas. Journalen ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten och sparas i minst 10 år. Journalen ska återlämnas om det är möjligt. 8

12 RESULTAT VAD SKA EN PATIENTJOURNAL INNEHÅLLA? I Patientlagen finns inga uppgifter om vad en patientjournal ska innehålla. I Patientdatalagen framgår det att i en patientjournal ska patientens identitet och bakgrunden till vården, vilken diagnos som ställdes och vilka åtgärder som planerades och vidtogs finnas med. Den ska vidare innehålla uppgift om vilka ställningstagande som gjordes av val av behandling och vilken information som lämnats till patienten eller representant för patienten. Det ska också framgå om patienten har valt att avstå från behandling eller vård. VILKA UPPGIFTER FRÅN EN PATIENTJOURNAL FÅR LÄMNAS UT? I Patientlagen finns inga uppgifter om vad som får lämnas ut. Enligt Patientdatalagen har vårdgivare inom till exempel samma landsting eller kommun rätt att ta del av patientens journal om inte patienten motsätter sig sammanhållen journalföring. I övrigt finns inga uppgifter om vad som får lämnas ut. TILL VEM FÅR UPPGIFTER LÄMNAS UT? I Patientlagen finns inga uppgifter om till vem uppgifter får lämnas ut. Enligt Patientdatalagen är det bara den som deltar i vården av patienten eller den som behöver uppgifter för sitt arbete som har rätt att ta del av patientjournalen. Om patienten motsätter sig att någon annan vårdenhet hos samma vårdgivare har tillgång till patientens journal, ska uppgiften spärras Om det är flera myndigheter inom samma kommun eller landsting som bedriver hälso- och sjukvård får myndigheten ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon annan myndighet inom samma kommun eller landsting. Motsätter sig patienten sammanhållen journalföring får personuppgifterna inte göras 9

13 tillgängliga för andra vårdgivare och uppgifterna spärras, spärren kan på patientens begäran när som helst hävas. Uppgifter som är ospärrade ska göras tillgängliga för vårdgivare som är knutna till systemet med sammanhållen journalföring. En vårdgivare får göra uppgifter tillgängliga för andra om en patient inte kan ta ställning, om patientens inställning är klarlagd eller genom antagande att patienten inte skulle motsätta sig detta. Information får lämnas ut till kvalitetsregister om patienten inte motsätter sig detta och patienten har rätt att när som helst få uppgifterna raderade. Om patienten eller närstående till patienten begär ut en journalhandling är myndigheten skyldig att lämna ut den. 10

14 DISKUSSION Metoden jag använde mig av var en litteraturstudie. Jag har i tidigare arbeten använt mig av intervju och enkät och ville prova ett nytt sätt att skriva en rapport. Rapporten har vid olika tidpunkter varit svårarbetad på grund av bristande motivation. Det har också varit besvärligt att försöka tolka lagtext, speciellt Patientdatalagen, och översätta den till lätt, begriplig svenska. Lagtexter brukar inte vara speciellt lätta att läsa, speciellt om lagarna har några år på nacken. Den nya Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 var lättläst till skillnad mot Patientdatalagen från 2008 som hade ett mycket tyngre språk. Ingen av de två lagarna som jag granskade i min studie gav de svar som jag ville ha vad gäller vilka uppgifter som får lämnas ut och till vem. Patientdatalagen svarade klart och tydligt på frågan; Vad ska en patientjournal innehålla? Men gav inte riktigt de svar som jag ville ha vad gäller vilken information som får lämnas ut och till vem. Jag tänkte att någon av lagarna skulle ge svar på om information får lämnas ut till polis, socialtjänst, Försäkringskassa eller till någon annan myndighet. Det är bra att patienten, enligt Patientlagen, ska få information om sitt hälsotillstånd. Många läkare är duktiga på att sätta diagnos men mindre duktiga i kontakten med patienten. Lagen säger vidare att information ska anpassas efter mottagaren vad gäller bland annat ålder, mognad och språklig bakgrund. Hur detta ska ske där många läkare bara pratar svenska hjälpligt och många patienter är gamla återstår att se. Jag sökte vård på grund av ont i ryggen och fick en dansk läkare. Han började sin monolog på danska med: - Simning är bra för dig, sedan fortsatte han prata länge och väl innan han avslutade med ordet delfiner. Vad han sa däremellan förstod jag inte ett ord av och informationen från doktorn gick inte fram. Så där har sjukvården en utmaning. Är det bara utlandsfödda som har rätt till tolk för att göra sig förstådda, eller har en svenskfödd rätt till tolk för att förstå utländska läkare? Som jag ser det, en intressent fråga som 11

15 väcktes hos mig när jag läste lagarna och drog paralleller till min egen upplevelse. Patientdatalagen var tung att försöka förstå sig på. Språket skulle behöva moderniseras. Här fick jag svar på frågan om vad en patientjournal ska innehålla. Det står också att språket i journalen ska vara utformat så lätt som möjligt för att patienten ska kunna förstå den. Där har jag också märkt att det finns mycket att önska. Det är inte bara vårdadministratörer som skriver i journalen, även sköterskor, läkare och andra behandlare skriver sina egna anteckningar. Vi har lärt oss i skolan att förkortningar inte ska förekomma i journaler just för att patienten ska kunna läsa sin egen journal och förstå den. En del ord och facktermer går inte att förändra men att skriva förkortningar och speciellt egna påhittade förkortningar är vanligare än man kan tro. Jag som vårdadministratör har en stolthet i att lämna från mig en anteckning som är snygg och prydlig, korrekt, rättstavad och utan förkortningar. Det har med yrkesstolthet att göra. Det lagen nämner om sammanhållen journalföring, att andra inom samma landsting får ta del av journalhandlingarna, är inte det som jag eftersökte. Jag ville ta reda på om polis, socialtjänst, Försäkringskassa eller någon annan myndighet har rätt att ta del av en patients journal och vilken typ av information som kan tänkas lämnas ut. Detta framgick inte av någon av lagarna jag studerat. 12

16 LITTERATURFÖRTECKNING ELEKTRONISKA KÄLLOR Svensk författningssamling, Här publiceras alla lagar och förordningar. Riksdagen beslutar om lagarna och regeringen beslutar om förordningar. Patientlagen Riksdagen, 2015 A Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs / Hämtad Patientdatalagen Riksdagen, 2015 B Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag _sfs / Hämtad

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:126

Regeringens proposition 2007/08:126 Regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

Välkommen. till förskrivarutbildning!

Välkommen. till förskrivarutbildning! Välkommen till förskrivarutbildning! Så här påverkas förskrivningsprocessen av patientlagen Vad säger juridiken, vad har förändrats, hur gör vi i Västmanland och vilket stöd ges på nationell nivå för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2014-03-20 ALN-2014-0151.37 NHO-2014-0106.37 Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Dokumentationen inom

Läs mer

Grundläggande juridik för medicinska sekreterare. Ulla Bäckekihl, 2016-01-22

Grundläggande juridik för medicinska sekreterare. Ulla Bäckekihl, 2016-01-22 Grundläggande juridik för medicinska sekreterare Ulla Bäckekihl, 2016-01-22 Ämnen för dagen.. Kommunalrättsliga förutsättningar Västra Götalandsregionens organisation Hälso- och sjukvårdslagen & patientlagen

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg

Ulla Lönnqvist Endre. Avd för vård och omsorg Cirkulärnr: 08:55 Diarienr: 08/2678 Handläggare: Avdelning: Ulla Lönnqvist Endre Datum: 2008-07-01 Mottagare: Rubrik: Avd för vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsdirektörer Socialchefer Landstingsjurister

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Utbildning ST del 2. Maria Funk. Landstinget i Östergötland. Landstingsjurist. tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se

Utbildning ST del 2. Maria Funk. Landstinget i Östergötland. Landstingsjurist. tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se Utbildning ST del 2 Maria Funk Landstingsjurist Landstinget i Östergötland tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se Tryckfrihetsförordningen Grundlag Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Från läkarsekreterare till vårdadministratör

Från läkarsekreterare till vårdadministratör Yrkeshögskoleutbildning Medicinsk sekreterare Kristinehamn Från läkarsekreterare till vårdadministratör Examensarbete 35 poäng Författare: Annika Ek Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom

Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom Medicinsk stab Informationsöverföring och samtycke i en samverkan kring personer med demenssjukdom 11 September 2014 Gunnel Blomgren, jurist/processledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Legala möjligheter och hinder för informationsutbyte. Patrik Sundström CeHis

Legala möjligheter och hinder för informationsutbyte. Patrik Sundström CeHis Legala möjligheter och hinder för informationsutbyte Patrik Sundström CeHis Utgångspunkter Uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas av sekretess och tystnadsplikt För att få dela sådana

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Lagrådsremiss. Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2010 Maria Larsson Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Antaget i socialnämnden 2009-04-07 Sn 46 Charlotte Carlsson leg. sjuksköterska med särskilt medcinskt ansvar Riktlinje för dokumentation inom Socialförvaltningens hälso- och sjukvård i Klippans kommun.

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet.

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta. att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet. 1(1) 2013-08-20 LJ 2013/952 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remissvar angående delbetänkande SOU 2013:45 Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Landstinget

Läs mer

Dina patienträttigheter

Dina patienträttigheter Dina patienträttigheter Har vi egentligen några rättigheter, är frågan Björn Bragée, Först en stunds samling 2 1 Idag kommer vi att gå igenom. 1 Vad är patienträttigheter och hur klagar man 2 Det finns

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Maria Jacobsson En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden Patientlag Ingångsvärden Hälso- och sjukvårdslagen (1982) Likvärdig vård Remissregler Nordisk lagstiftning Rättighetslagstiftning? Bo arbeta resa Barn som patienter Beslutsoförmögna Människans tre eviga

Läs mer

Yttrande SOU 2015:17 För kvalitet Med gemensamt ansvar Dnr S2015/1590/SF

Yttrande SOU 2015:17 För kvalitet Med gemensamt ansvar Dnr S2015/1590/SF MISSIV 1(1) 2015-05-05 RJL 2015/727 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande SOU 2015:17 För kvalitet Med gemensamt ansvar Dnr S2015/1590/SF Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Vad är nytt? Ny patientlag 1 januari Tillgänglighet. Information i patientmötet. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige

Vad är nytt? Ny patientlag 1 januari Tillgänglighet. Information i patientmötet. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige Målet för hälso- och sjukvården i Sverige Ny patientlag från 1 januari 2015 Vad är nytt? Anne Haglund Olmarker, chefläkare Maria Hansson, sjukhusjurist God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan 1(7) Patientsäkerhetsenheten 2015-03-27 Vårdutvecklare, Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@regionjh.se Dnr: VVN/16/2015 Uppföljningsrapport Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella

Läs mer

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta

Invånarens direktåtkomst till journalinformation samt regelverk för detta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-10 1 (7) HSN 2016-2046 Handläggare: Dan Billtorp Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 4 Invånarens direktåtkomst till journalinformation

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

En informationsbroschyr om EpiHealth

En informationsbroschyr om EpiHealth En informationsbroschyr om EpiHealth Information finns även på Vad är EpiHealth? EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs mer

PM Till: Från: Datum: Angående: Bakgrund

PM Till: Från: Datum: Angående: Bakgrund PM Till: Inera AB, projektet Intygstjänster 2013 Från: Kent Sangmyr och Angelica Lundqvist, Advokatfirman Delphi Datum: 15 november 2013 Angående: Juridisk slutrapport Intygstjänster 2013 1. Bakgrund Advokatfirman

Läs mer

Patientlagen. Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Börjar gälla 1 januari 2015

Patientlagen. Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Börjar gälla 1 januari 2015 Patientlagen Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Kerstin Cedermark specialistsjuksköterska 20141106 Patientmaktsutredningen hur patientens

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG SVERIGES Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om tandvårdens innehåll och processer

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård Samtal Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Syftet med den här guiden är att öka dina möjligheter att medverka till en trygg och säker vård. Den

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Patientdatalag m.m. Enligt

Läs mer

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012

Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Dokumentation och sekretess hos de medicinska delarna av elevhälsan Skolsköterskekongress 2012 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Hur ser regelverket ut? Lagar Patientdatalagen (SFS 2008:355;

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Lagrådsremiss. Patientsäkerhet och tillsyn. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Patientsäkerhet och tillsyn. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Patientsäkerhet och tillsyn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 februari 2010 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården i särskilt boende i Solna kommun 2012-07-16 SID 1 (9) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från revideras 2016-07-25 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1318-2014 Socialnämnden för barn och unga Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Etiska regler & kommentarer

Information till legitimerade tandhygienister. Etiska regler & kommentarer SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Etiska regler & kommentarer TANDHYG Innehåll Etiska regler Inledning...3 Förhållande till patienten...4 Förhållande till yrkesutövningen...6 Förhållande

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Hur kan man lyssna på den komplexa patienten?

Hur kan man lyssna på den komplexa patienten? Hur kan man lyssna på den komplexa patienten? (och förstå vad hon behöver..) Statens medicinsk-etiska råds konferens Patientautonomi till varje pris?, Tema: Patientautonomi, vackra ord eller verklighet?

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler 1 Tandvård Tandvården har en egen lagstiftning (tandvårdslag 1985:125) och är organisatoriskt skild från övriga delar i hälso- och sjukvården. Tandvården förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Broschyr Karma Kamera Studiefas 20141208.docx Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset.

Läs mer

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister.

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Personuppgifter Så sparas dina uppgifter Varje gång du besöker hälso- och sjukvården inom Landstinget

Läs mer

Varför införs en patientlag?

Varför införs en patientlag? 1 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: - stärka patientens ställning - främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. Lagen kräver ett nytt förhållningssätt av vården i mötet med

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Jens Larsson,

Jens Larsson, Patientdatalagen, journaler på nätet, patientintegritet, sociala medier uppdatering lagar och regler Jens Larsson, 0706-110179 jens.larsson@lul.se Jens Larsson, Chefsjurist Offentlighetsprincipens syften

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen 2015-11-05 Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar det viktigaste som rör patienten

Läs mer